Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!"

Transkript

1 Sønderborg Erhvervsfremmestrategi Vi gør det i Sønderborg!

2 Bright Green Business Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for Bright Green Business. Sønderborg Vækstråd Viden centret Bright Green Business Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet Vi gør det i Sønderborg! Bright Life Business Uddannelse og Iværksætteri Den korteste afstand i DK fra uddannelser til nye vækstvirksomheder. Ved at Sønderborg tilfører unge og nye virksomheder den mest fokuserede rådgivning. Implementering af masterplanen for iværksætteri Styrkelse og udvikling af Campus Alsion Synliggørelse af studerende i bybilledet Vi gør det i Sønderborg! 2 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

3 Bright City Business Handel og Turisme Sønderborg er regionens mest attraktive destination for privatturisme og erhvervsturisme hele året. Ved at handel, bosætning, turisme og erhvervsevents er i international klasse skabes opmærksomhed på kommunens fokusområder i hele Danmark og internationalt. Overordnet alliance mellem handel og turisme Etablering af en stærk sønderjysk destination management organization Planer for at Sønderborg kommune bliver en af de førende kystturisme kommuner i Danmark I samarbejde med Green Seminars og andre aktører inden for feltet vækstes meget inden for erhvervsturisme Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Kommune som ramme skaber Byrådet i Sønderborg Kommune ønsker at være garanten for rammerne bag erhvervsfremmestrategien. Ny bosætningsstrategi Fundraising og koordination Politisk opbakning og prioritering Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 3

4 Partnere og proces bag strategien I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi. SET nedsatte en tænketank (erhvervsfremmeteam) bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelserne, kulturlivet, turistbranchen, iværksættermiljøet og handlen, og det er dette team der, med kommunens økonomiudvalg som advisory board, nu har vist retningen for erhvervsfremmeindsatsen de kommende år. Tænketanken har løbende indsamlet materiale og analyser af, hvor Sønderborg står i dag, og hvilke muligheder der med fordel vil kunne udnyttes bedre. Region Syddanmarks nye yderområdeanalyse, indtægtsanalysen fra Niras og den igangværende grænsetrekant-analyse fra Kienbaum er eksempler på gode inspirationskilder, og disse, kombineret med gruppens brede faglige sammensætning gør, at de fremtidige indsatser og handlinger bygger på et godt fundament. Erhvervsfremmestrategien er en fælles koordineret indsats mellem kommune, institutioner og erhvervslivet bredt set. Det er den brede opbakning til de fælles mål, der vil skabe ny vækst og nye arbejdspladser. Dette er rammefortællingen. Fra meget analyse til faktuelle fordele På baggrund af analysernes anbefalinger og tænketankens indsigt i de enkelte fagområder, er der udover indsatsen Sønderborg Kommune som ramme skaber udpeget tre fokusområder, der vil blive til vækst i de kommende år. Disse er: Bright Green Business - Grøn business Bright Life Business - Uddannelse og Iværksætteri Bright City Business - Handel og Turisme Fokus bygger på de faktuelle fordele i Sønderborg (se grundfortællingen) Alle skal samles og have ejerskab til at definere mål og midler og de fremadrettede initiativer. Derfor sammensættes et styrende råd Sønderborg Vækstråd. Fokusområderne er nærmere beskrevet og defineret efterfølgende, og der er forslag til konkrete handlinger bag ordene. Implementeringen vil være Sønderborg Vækstråds ansvar i samarbejde med de involverede parter, og der er endvidere udarbejdet forslag til initiativtagere og tovholdere på handlingerne for derved at sikre fremdriften og udviklingen. 4 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

5 Vækstfokus nr. 1 Bright Green Business Ambition Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for Bright Green Business Udfordring Udbyttet og væksten i den store koncentration af virksomheder, der udvikler og producerer energieffektive produkter, er for lille i forhold til kommunen og de store virksomheders indsats og økonomiske bidrag Midler Mere enkel og tættere sammenhængskraft og mere synergi virksomhederne imellem Højere grad af integration med den forskningsbaserede viden Tættere samarbejde med institutioner og virksomheder i det nordtyske område En indgang til alle resurser En fælles vækst proces til at accelerere virksomhederne fra ide til succes Bedre udbud af lokal arbejdskraft, der matcher efterspørgslen Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler, der allerede eksisterer. 1. Sønderborg Vækstråd 2. Videncentret Bright Green Business 3. Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet 1. Sønderborg Vækstråd Der sammensættes et styrende råd Sønderborg Vækstråd der skal være ansvarlig for implementeringen af fokusområderne. 2. Videncentret Bright Green Business Sønderborg Vækstråd samler områdets erhvervs- og uddannelsesledere på energieffektiviseringsområdet under samme paraply for derved i højere omfang at udnytte synergieffekten af den forskning, viden og udvikling, der er i området. Viden centret Bright Green Business skal være det overordnede fora, hvor nye initiativer skabes, formes, udvikles og testes, og hvor den medfinansierende kapital samles og bliver grobunden for initiativerne. Viden centret Bright Green Business er illustreret nedenstående. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 5

6 Bright Green Business Green PET Lab Lean Energy Mekatronik Klyngen Project Zero Companies EUCsyd SDU For at sikre at så mange som muligt af de lokale virksomheder, der arbejder med udviklingen af energieffektiviserende produkter, får adgang til den fornødne forskning, viden og uddannelse, samt får adgang til testmuligheder, skabes rammerne for et mere strategisk udviklende samarbejde virksomhederne imellem. Endvidere afdækkes mulighederne for etableringen af et formaliseret turnus ingeniør samarbejde. Sideløbende vil Sønderborg Vækstråd, med viden centret som udgangspunkt, arbejde for, at der etableres et mere formaliseret og tættere samarbejde hen over grænsen. Dette både på den forsknings- og viden baserede bane, men også i et tæt samspil med eksempelvis klynger, erhvervsinstitutioner og/eller enkelt virksomheder på begge sider af grænsen. 3. Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet Med udgangspunkt i masterplanen for iværksætteri og Sønderborg Vækstråds undersøgelse af, hvilken struktur der bedst vil kunne repræsentere områdets energieffektiviserende virksomheder, vil en øget fokusering også blive rettet mod uddannelsesområdet. Der vil i højere grad, og mere systematisk, blive stillet resurser til rådighed til de rådgivende og brugerinvolverende fora de lokale uddannelsesinstitutioner udbyder, og der vil blive søgt mere direkte indflydelse på udbuddet og indholdet i uddannelses- og efteruddannelses-mulighederne. Initiativerne skal være med til at sikre, at der skabes bedre sammenhænge mellem den udbudte og efterspurgte arbejdskraft inden for energieffektiviseringsområdet. Med power elektronik som omdrejningspunkt, vil der endvidere blive taget initiativ til, at der lokalt bliver etableret flere studie- og praktikpladser og at dette bruges aktivt til at markedsføre de relevante uddannelser i Sønderborg i samarbejde med virksomhederne. 6 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

7 Vækstfokus nr. 2 Bright Life Business Uddannelse og iværksætteri Ambition Den korteste afstand i DK fra uddannelser til nye vækstvirksomheder. Ved at Sønderborg tilfører unge og nye virksomheder den mest fokuserede rådgivning Udfordring De mange stærke uddannelser og den viden der produceres transformeres for lidt til eksisterende og nye virksomheder Der er for mange forskellige indgange, rådgivning med for mange forskellige metoder og processer Der findes mange ressourcer i form af lokaler, erhvervsnetværk, professorer og uddannelsesaktiviteter der ikke er koordineret Det bedste ved Sønderborgs uddannelser og faciliteter udnyttes ikke og er ikke synlige nok for de unge Midler Skabe et endnu bedre uddannelsesmiljø på Alsion, hvor unge oplever de kan opnå den bedste uddannelse, det bedste studie liv og stærkeste muligheder for nye jobs Strømline den iværksætterhjælp, der er så vigtig for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser Forstærke Sønderborg som en stærk uddannelses-by, der kan skabe endnu flere vækstiværksættere og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler der allerede eksisterer: 1. Implementering af masterplanen for iværksætteri 2. Styrkelse og udvikling af Campus Alsion 3. Synliggørelse af studerende i bybilledet 1. Implementering af masterplanen for iværksætteri SET og Iværksætter alliancen er initiativtagere til at sikre at: a) der skabes en entydig oversigt over iværksætteri mulighederne i Sønderborg og at der skal skabes én indgang hos SET, som screener iværksætterne og henviser til den rette aktør. b) Masterplan for industri - iværksætteri implementeres. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 7

8 2. Styrkelse og udvikling af Campus Alsion For at styrke Alsion som uddannelsessted, for at styrke synergien i at have flere uddannelser samlet samme sted, og for bedre at kunne bruge Campus Alsion i markedsføringen af Sønderborg som uddannelses by, vil Sønderborg Vækstråd tage initiativ til, at a) Uddannelserne på UCsyd Sønderborg, erhvervsakademiet og SDU Sønderborg samles på Alsion, og at det udbygges med et virtuelt netværk for øvrige uddannelsesinstitutioners tilknytning både nord og syd for grænsen. b) Der etableres et øget løbende samarbejde uddannelserne imellem. c) Der udarbejdes en model for at forbedre synligheden af Campus Alsion gennem de studerende. 3. Synliggørelse af studerende i bybilledet For at give de unge et bedre udgangspunkt for at studere i Sønderborg, og for bedre at kunne markedsføre Sønderborg som uddannelses by, den er, sættes nedenstående handlinger i gang. a) Der etableres et ungdomshus, hvor forskelligartede aktiviteter kan tage sit udspring. Ungdomshuset skal være et vækstcenter for gode ideer og aktiviteter og en platform, hvor fra de unge kan give deres meninger til kende. Huset skal være præget af selvledelse og grobund for en ungdomskultur skabt af de unge selv der får stedet til at stråle ud i samfundet, så det kan mærkes i byen. I 2014 etableres et mini-studenterhus som pilotprojekt og erfaringerne fra dette evalueres ultimo 2014, hvorefter der etableres et egentligt ungdomshus. SønderborgHus er initiativtagere til realiseringen af pilotprojektet, og Sønderborg Student Foundation er tovholdere på at skabe indhold i rammerne og sikre den daglige drift. b) Der igangsættes projekter, der i højere grad skal være med til at binde uddannelserne sammen Projekterne skal være innovations- og iværksætter forløb, hvor der skabes gode ideer og nye tiltag til byen i et tæt samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner, House of Science, Sønderborg Kommune og de lokale iværksætter aktører. Projekterne bør i høj grad have et internationalt tilsnit for at sikre den kulturelle udveksling. Sønderborg multicultural society er i samarbejde med Sønderborg Student Foundation og De studerende i centrum initiativtagerne. 8 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

9 Vækstfokus nr. 3 Bright City Business Handel og Turisme Ambition Sønderborg er regionens mest attraktive destination for privatturisme og erhvervsturisme hele året Ved at handel, bosætning, turisme og erhvervsevents er i international klasse skabes opmærksom hed på kommunens fokusområder i hele Danmark og internationalt Udfordringer Tiltrække flere kunder/turister/gæster til handels- og turisme oplevelser i Sønderborg Fastholde flere borgere i Sønderborg til deltagelse i de lokale handels- og turisme oplevelser Arbejde i et fællesskab for flere og nye aktiviteter hele året Fra historisk profilering til fortælling om Sønderborg der rækker ind i fremtiden Midler Koordineret indsats mellem aktørerne inden for de to områder Målbar forbedret indsats overfor tiltrækningen af turister til det sønderjyske område Udvidelse af konferencemulighederne på havnen i Sønderborg by Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler der allerede eksisterer: 1. Etablering af en overordnet alliance mellem aktørerne i Sønderborg inden for områderne handel og turisme 2. At der etableres en stærk sønderjysk destination management organization 3. Planer for at Sønderborg kommune bliver en af de førende kystturisme kommuner i Danmark 4. I samarbejde med Green Seminars og andre aktører inden for feltet vækstes meget inden for erhvervsturisme 1. Etablering af overordnet alliance mellem Handel og Turisme SET bliver initiativtager til at skabe alliancen, der har til formål at: a) Skabe en fælles indsats for at styrke relationer, samhørighed og samarbejdet aktørerne imellem. b) Skabe en fælles indsats for at øge kvalitetsudviklingen hos aktørerne. c) Skabe grundlaget for en mere koordineret fælles markedsføringsindsats. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 9

10 2. Etablering af en stærk sønderjysk destination SET bliver initiativtager til følgende handlinger: a) At Sønderborg søger en ledende rolle i den Sønderjyske Destination - både økonomisk og ledelsesmæssigt. b) At Sønderborg afsætter nye og tilstrækkelige økonomiske midler til Destination Sønderjylland, så Destination Sønderjylland kan opnå et tilfredsstillende niveau i forhold til øvrige destinationsindsatser i Danmark. c) At der udarbejdes en strategi for samspillet mellem den overordnede alliance og en stærk fremtidig organisering af Destination Sønderjylland. 3. Udvikling af Sønderborg som en af de førende kystturisme kommuner I foråret 2014 er analysen Sønderborg Turisme- og potentialeplan udarbejdet af Videncenter for kystturisme færdig. Herefter udarbejder SET og Sønderborg Kommune en plan for, hvordan Sønderborg by kan blive en af de førende kystturisme byer i Danmark. Planen forelægges til politisk behandling. I foråret 2014 forelægger Visionsgruppen for Nordals ligeledes deres projekt- og samfundsøkonomiske analyse af de fremtidige turismeudviklingsmuligheder til politisk behandling. 4. Fokus på øget vækst gennem erhvervsturisme Begrundet i den kommende udvidelse af konferencemulighederne på havnen i Sønderborg by, bliver SET initiativtager til at etablere og udvikle et stærkt partnerskab omkring erhvervsturisme. Formålet er at skabe en mere sammenhængende indsats i udbuddet overfor kongres-, konference-, messe- og mødeindustrierne, således Sønderborg får en stærkere og mere synlig position og bliver løftestang for erhvervsturismen i hele Sønderjylland. 10 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

11 Vækstfokus nr. 4 Sønderborg Kommune som ramme skaber Byrådet i Sønderborg Kommune ønsker at være garanten for rammerne bag erhvervsfremmestrategien. Dette betyder bl.a., at erhvervsudviklingsmulighederne er gode, at nye arbejdspladser bakkes op af gode bosætningsmuligheder, og at der er plads i institutioner og grundskoler, når nye børnefamilier vælger Sønderborg. Erhvervskontakten én indgang for virksomhederne er etableret og flere små og mellemstore lokale virksomheder uddannes i at gå sammen i konsortier, når større offentlige udbud finder sted. Sønderborg Kommune deltager også aktivt i projekter som Best Braines (tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til Sønderborg) og Transformer (udvikling af nye energi-optimerende produkter i mindre virksomheder på tværs af brancher), der har SET som lead partnere. Konkrete aktiviteter Som nye konkrete aktiviteter vil Byrådet arbejde på, 1. At udvikle en ny bosætningsstrategi for Sønderborg, hvortil der afsættes 1 mio. kr. i At fokusere på fundraising og koordination 3. At sikre politisk opbakning og prioritering af erhvervsfremmestrategiens fokusområder 1. Bosætningsstrategi Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der arbejdes målrettet på at skabe attraktive bynære boligmiljøer. b) Der udarbejdes målrettet på at øge antallet af højtuddannede expats. c) Der arbejdes målrettet på at fastholde og videreudvikle modtagefunktionen (bosætningskoordinator) bl.a. via place branding, der koordineres med virksomhedernes employer branding. 2. Fundraising og koordination Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der arbejdes målrettet på at etablere et overordnet styrende organ Sønderborg Vækstråd, hvor de overordnede erhvervspolitiske indsatsområder koordineres. b) Der sikres en sammenhængende koordinering af aktører og interessenter, når Sønderborg Vækstråd er etableret. c) Der skabes et (virtuelt) kompetencecenter af private og offentlige aktører, der i fællesskab sikrer, at nødvendige udviklingsmidler tilgår Sønderborg. Fokuseringen er på bl.a. EU-midler, statslige puljer, regionale erhvervsudviklingsmidler samt fonde. Fokuseringen retter sig primært mod de tre hovedindsatsområder i erh vervsfremme-strategien og understøttes af en udviklingsfond bestående af lokale offentlige og private midler. 3. Politisk prioritering og opbakning Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der sikres en bred opbakning til og entydig forankring af kommunens erhvervsfremmeindsatser. b) De politiske prioriteringer på erhvervsområdet rettes mod erhvervsfremmestrategiens fokusområder. Der fore tages til- og fravalg, når indsatserne prioriteres mod de muligheder, der kan give det størst mulige afkast. c) Der afsættes midler i en vækst- og udviklingsfond, der skal understøtte erhvervsfremmestrategiens hovedind satsområder. Fonden administreres af Sønderborg vækstråd for at sikre maksimal fokusering af kapitalen. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 11

12 Vi gør det i Sønderborg! Vi gør det i Sønderborg! I Sønderborg gør vi plads til de store tanker, og så går vi i gang. Vi er drevet af begejstring ikke mindst over, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at skabe et bedre liv. En stor del af vores virksomheder er i fuld gang med at udvikle ny teknologi til grøn energi, som hele verden sukker efter. Mange rejser hertil for at se, hvordan vi som borgere, institutioner og virksomheder i fællesskab omstiller os til en bæredygtig, CO2-neutral fremtid. Vi smitter også gerne børn og unge med vores begejstring. De får særlige oplevelser med natur og teknik i skolerne, og allerede fra børnehaven lærer de at færdes i en verden med mange sprog og kulturer. Det er nemlig hverdagen på områdets globale virksomheder, og det præger byen, at universitetet er landets mest internationale. Universitetet indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet, forskerparker og en iværksætterfabrik. Det har til huse i vores store kultur- og videnscenter Alsion, som ligger ned til vandet midt i byen. Det er også her, at landsdelens symfoniorkester har hjemsted i en førsteklasses koncertsal. Den modsatte havnebred udvikles efter en plan af verdensarkitekten Frank Gehry med innovative virksomheder, multikulturhus, international kunsthal og hotel med water park, som også bliver udstillingsvindue for byens grønne ansvarlighed. Havnen er et eksempel på, at når vi går i gang i Sønderborg, så går vi efter at skabe det unikke. Samtidig er de nye mødesteder med til at gøre Sønderborg kendt som en af landets mest ambitiøse og levende kulturbyer. I forvejen har vi et højt aktivitetsniveau med mindst én koncert eller teaterforestilling for hver dag i året, et stærkt foreningsliv, talentudvikling og tophåndhold. Der findes muligheder for alle i kommunens tætte netværk af byer og landsbyer. Og så har vi med fem fyrsteslotte i området og den historiske slagmark på Dybbøl en betydningsfuld og spændende kulturarv, der også folder sig ud i et væld af lokale traditioner. Her i porten til Europa har blodige og skæbnesvangre slag udspillet sig. Men hvor der før var krig og fjendskab, er vi i dag en model for fredelig sameksistens i hele verden. Faktisk skaber samspillet i grænseregionen nu grobund for udvikling på mange felter. Det er blot én af de måder, vi overskrider grænser på i Sønderborg. Vi gør det! Erhvervsfremme Team Branche Navn Ansættelsessted Titel Turisme Torben Kylling Petersen Universe Science Park Økonomidirektør Industri Morten Buhl Sørensen Danfoss Senior Vice President Industri Kristian Strand Lodam CEO Industri Erik Damsgaard OJ Electronics CEO Handlen Morten Vestergaard Broager sparekasse Underdirektør Iværksætteri Dennis Marzec ifabrikken Direktør Kultur Richardt Nielsen Musiker, komponist Coach Uddannelse Horst Günter Rubahn Mads Clausen Instituttet Institutleder Proces Kenneth Albæk Udviklingskonsulenterne Direktør Kommunen Søren Bonde Sønderborg Kommune Kommunaldirektør Struktur Michael Roager Sønderborg Kommune Udviklingskonsulent Tovholder Per Lachenmeier SET Direktør 2013

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Dette visionspapir er udarbejdet på baggrund af tanker fra det samlede byråd på et byrådsseminar i Tønder i marts 2014 og en efterfølgende høringsproces i udvalgene.

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Masterplan for iværksætterindsatsen. 5. december 2013

Masterplan for iværksætterindsatsen. 5. december 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen 5. december 2013 Indhold 1. Mål for masterplanen 2. Hvorfor en masterplan? 3. Hvordan ny iværksætterindsats? 4. Hvem er hovedaktørerne? 5. Hvor skal det etableres? 6.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen I Sønderborg Kommune har vi med interesse lyttet til regeringens planer om en mere jævn fordeling af statslige arbejdspladser i landet. Vi bakker fuldt op om planerne,

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bo med udsigt og udsyn. Implementeringsplan for Sønderborg Kommunes bosætningsstrategi 2015

Bo med udsigt og udsyn. Implementeringsplan for Sønderborg Kommunes bosætningsstrategi 2015 Bo med udsigt og udsyn Implementeringsplan for Sønderborg Kommunes bosætningsstrategi 2015 1 2 Indledning Byrådet godkendte den 24. juni 2015 bosætningsstrategien for hele Sønderborg Kommune. På baggrund

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast)

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast) Aktionsplan for vækst (udkast) Udkast til aktionsplan for vækst i Sønderborg Udarbejdet på baggrund af input fra deltagere på Vækstworkshop 4. marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Deltagere på vækstworkshop

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen Sønderborg den 11. august 2015 Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen I Sønderborg Kommune har vi med interesse lyttet til regeringens planer om en mere jævn fordeling af statslige arbejdspladser i landet.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere