Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!"

Transkript

1 Sønderborg Erhvervsfremmestrategi Vi gør det i Sønderborg!

2 Bright Green Business Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for Bright Green Business. Sønderborg Vækstråd Viden centret Bright Green Business Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet Vi gør det i Sønderborg! Bright Life Business Uddannelse og Iværksætteri Den korteste afstand i DK fra uddannelser til nye vækstvirksomheder. Ved at Sønderborg tilfører unge og nye virksomheder den mest fokuserede rådgivning. Implementering af masterplanen for iværksætteri Styrkelse og udvikling af Campus Alsion Synliggørelse af studerende i bybilledet Vi gør det i Sønderborg! 2 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

3 Bright City Business Handel og Turisme Sønderborg er regionens mest attraktive destination for privatturisme og erhvervsturisme hele året. Ved at handel, bosætning, turisme og erhvervsevents er i international klasse skabes opmærksomhed på kommunens fokusområder i hele Danmark og internationalt. Overordnet alliance mellem handel og turisme Etablering af en stærk sønderjysk destination management organization Planer for at Sønderborg kommune bliver en af de førende kystturisme kommuner i Danmark I samarbejde med Green Seminars og andre aktører inden for feltet vækstes meget inden for erhvervsturisme Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Kommune som ramme skaber Byrådet i Sønderborg Kommune ønsker at være garanten for rammerne bag erhvervsfremmestrategien. Ny bosætningsstrategi Fundraising og koordination Politisk opbakning og prioritering Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 3

4 Partnere og proces bag strategien I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi. SET nedsatte en tænketank (erhvervsfremmeteam) bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelserne, kulturlivet, turistbranchen, iværksættermiljøet og handlen, og det er dette team der, med kommunens økonomiudvalg som advisory board, nu har vist retningen for erhvervsfremmeindsatsen de kommende år. Tænketanken har løbende indsamlet materiale og analyser af, hvor Sønderborg står i dag, og hvilke muligheder der med fordel vil kunne udnyttes bedre. Region Syddanmarks nye yderområdeanalyse, indtægtsanalysen fra Niras og den igangværende grænsetrekant-analyse fra Kienbaum er eksempler på gode inspirationskilder, og disse, kombineret med gruppens brede faglige sammensætning gør, at de fremtidige indsatser og handlinger bygger på et godt fundament. Erhvervsfremmestrategien er en fælles koordineret indsats mellem kommune, institutioner og erhvervslivet bredt set. Det er den brede opbakning til de fælles mål, der vil skabe ny vækst og nye arbejdspladser. Dette er rammefortællingen. Fra meget analyse til faktuelle fordele På baggrund af analysernes anbefalinger og tænketankens indsigt i de enkelte fagområder, er der udover indsatsen Sønderborg Kommune som ramme skaber udpeget tre fokusområder, der vil blive til vækst i de kommende år. Disse er: Bright Green Business - Grøn business Bright Life Business - Uddannelse og Iværksætteri Bright City Business - Handel og Turisme Fokus bygger på de faktuelle fordele i Sønderborg (se grundfortællingen) Alle skal samles og have ejerskab til at definere mål og midler og de fremadrettede initiativer. Derfor sammensættes et styrende råd Sønderborg Vækstråd. Fokusområderne er nærmere beskrevet og defineret efterfølgende, og der er forslag til konkrete handlinger bag ordene. Implementeringen vil være Sønderborg Vækstråds ansvar i samarbejde med de involverede parter, og der er endvidere udarbejdet forslag til initiativtagere og tovholdere på handlingerne for derved at sikre fremdriften og udviklingen. 4 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

5 Vækstfokus nr. 1 Bright Green Business Ambition Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for Bright Green Business Udfordring Udbyttet og væksten i den store koncentration af virksomheder, der udvikler og producerer energieffektive produkter, er for lille i forhold til kommunen og de store virksomheders indsats og økonomiske bidrag Midler Mere enkel og tættere sammenhængskraft og mere synergi virksomhederne imellem Højere grad af integration med den forskningsbaserede viden Tættere samarbejde med institutioner og virksomheder i det nordtyske område En indgang til alle resurser En fælles vækst proces til at accelerere virksomhederne fra ide til succes Bedre udbud af lokal arbejdskraft, der matcher efterspørgslen Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler, der allerede eksisterer. 1. Sønderborg Vækstråd 2. Videncentret Bright Green Business 3. Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet 1. Sønderborg Vækstråd Der sammensættes et styrende råd Sønderborg Vækstråd der skal være ansvarlig for implementeringen af fokusområderne. 2. Videncentret Bright Green Business Sønderborg Vækstråd samler områdets erhvervs- og uddannelsesledere på energieffektiviseringsområdet under samme paraply for derved i højere omfang at udnytte synergieffekten af den forskning, viden og udvikling, der er i området. Viden centret Bright Green Business skal være det overordnede fora, hvor nye initiativer skabes, formes, udvikles og testes, og hvor den medfinansierende kapital samles og bliver grobunden for initiativerne. Viden centret Bright Green Business er illustreret nedenstående. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 5

6 Bright Green Business Green PET Lab Lean Energy Mekatronik Klyngen Project Zero Companies EUCsyd SDU For at sikre at så mange som muligt af de lokale virksomheder, der arbejder med udviklingen af energieffektiviserende produkter, får adgang til den fornødne forskning, viden og uddannelse, samt får adgang til testmuligheder, skabes rammerne for et mere strategisk udviklende samarbejde virksomhederne imellem. Endvidere afdækkes mulighederne for etableringen af et formaliseret turnus ingeniør samarbejde. Sideløbende vil Sønderborg Vækstråd, med viden centret som udgangspunkt, arbejde for, at der etableres et mere formaliseret og tættere samarbejde hen over grænsen. Dette både på den forsknings- og viden baserede bane, men også i et tæt samspil med eksempelvis klynger, erhvervsinstitutioner og/eller enkelt virksomheder på begge sider af grænsen. 3. Øget lokal virksomheds fokusering på uddannelsesområdet Med udgangspunkt i masterplanen for iværksætteri og Sønderborg Vækstråds undersøgelse af, hvilken struktur der bedst vil kunne repræsentere områdets energieffektiviserende virksomheder, vil en øget fokusering også blive rettet mod uddannelsesområdet. Der vil i højere grad, og mere systematisk, blive stillet resurser til rådighed til de rådgivende og brugerinvolverende fora de lokale uddannelsesinstitutioner udbyder, og der vil blive søgt mere direkte indflydelse på udbuddet og indholdet i uddannelses- og efteruddannelses-mulighederne. Initiativerne skal være med til at sikre, at der skabes bedre sammenhænge mellem den udbudte og efterspurgte arbejdskraft inden for energieffektiviseringsområdet. Med power elektronik som omdrejningspunkt, vil der endvidere blive taget initiativ til, at der lokalt bliver etableret flere studie- og praktikpladser og at dette bruges aktivt til at markedsføre de relevante uddannelser i Sønderborg i samarbejde med virksomhederne. 6 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

7 Vækstfokus nr. 2 Bright Life Business Uddannelse og iværksætteri Ambition Den korteste afstand i DK fra uddannelser til nye vækstvirksomheder. Ved at Sønderborg tilfører unge og nye virksomheder den mest fokuserede rådgivning Udfordring De mange stærke uddannelser og den viden der produceres transformeres for lidt til eksisterende og nye virksomheder Der er for mange forskellige indgange, rådgivning med for mange forskellige metoder og processer Der findes mange ressourcer i form af lokaler, erhvervsnetværk, professorer og uddannelsesaktiviteter der ikke er koordineret Det bedste ved Sønderborgs uddannelser og faciliteter udnyttes ikke og er ikke synlige nok for de unge Midler Skabe et endnu bedre uddannelsesmiljø på Alsion, hvor unge oplever de kan opnå den bedste uddannelse, det bedste studie liv og stærkeste muligheder for nye jobs Strømline den iværksætterhjælp, der er så vigtig for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser Forstærke Sønderborg som en stærk uddannelses-by, der kan skabe endnu flere vækstiværksættere og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler der allerede eksisterer: 1. Implementering af masterplanen for iværksætteri 2. Styrkelse og udvikling af Campus Alsion 3. Synliggørelse af studerende i bybilledet 1. Implementering af masterplanen for iværksætteri SET og Iværksætter alliancen er initiativtagere til at sikre at: a) der skabes en entydig oversigt over iværksætteri mulighederne i Sønderborg og at der skal skabes én indgang hos SET, som screener iværksætterne og henviser til den rette aktør. b) Masterplan for industri - iværksætteri implementeres. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 7

8 2. Styrkelse og udvikling af Campus Alsion For at styrke Alsion som uddannelsessted, for at styrke synergien i at have flere uddannelser samlet samme sted, og for bedre at kunne bruge Campus Alsion i markedsføringen af Sønderborg som uddannelses by, vil Sønderborg Vækstråd tage initiativ til, at a) Uddannelserne på UCsyd Sønderborg, erhvervsakademiet og SDU Sønderborg samles på Alsion, og at det udbygges med et virtuelt netværk for øvrige uddannelsesinstitutioners tilknytning både nord og syd for grænsen. b) Der etableres et øget løbende samarbejde uddannelserne imellem. c) Der udarbejdes en model for at forbedre synligheden af Campus Alsion gennem de studerende. 3. Synliggørelse af studerende i bybilledet For at give de unge et bedre udgangspunkt for at studere i Sønderborg, og for bedre at kunne markedsføre Sønderborg som uddannelses by, den er, sættes nedenstående handlinger i gang. a) Der etableres et ungdomshus, hvor forskelligartede aktiviteter kan tage sit udspring. Ungdomshuset skal være et vækstcenter for gode ideer og aktiviteter og en platform, hvor fra de unge kan give deres meninger til kende. Huset skal være præget af selvledelse og grobund for en ungdomskultur skabt af de unge selv der får stedet til at stråle ud i samfundet, så det kan mærkes i byen. I 2014 etableres et mini-studenterhus som pilotprojekt og erfaringerne fra dette evalueres ultimo 2014, hvorefter der etableres et egentligt ungdomshus. SønderborgHus er initiativtagere til realiseringen af pilotprojektet, og Sønderborg Student Foundation er tovholdere på at skabe indhold i rammerne og sikre den daglige drift. b) Der igangsættes projekter, der i højere grad skal være med til at binde uddannelserne sammen Projekterne skal være innovations- og iværksætter forløb, hvor der skabes gode ideer og nye tiltag til byen i et tæt samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner, House of Science, Sønderborg Kommune og de lokale iværksætter aktører. Projekterne bør i høj grad have et internationalt tilsnit for at sikre den kulturelle udveksling. Sønderborg multicultural society er i samarbejde med Sønderborg Student Foundation og De studerende i centrum initiativtagerne. 8 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

9 Vækstfokus nr. 3 Bright City Business Handel og Turisme Ambition Sønderborg er regionens mest attraktive destination for privatturisme og erhvervsturisme hele året Ved at handel, bosætning, turisme og erhvervsevents er i international klasse skabes opmærksom hed på kommunens fokusområder i hele Danmark og internationalt Udfordringer Tiltrække flere kunder/turister/gæster til handels- og turisme oplevelser i Sønderborg Fastholde flere borgere i Sønderborg til deltagelse i de lokale handels- og turisme oplevelser Arbejde i et fællesskab for flere og nye aktiviteter hele året Fra historisk profilering til fortælling om Sønderborg der rækker ind i fremtiden Midler Koordineret indsats mellem aktørerne inden for de to områder Målbar forbedret indsats overfor tiltrækningen af turister til det sønderjyske område Udvidelse af konferencemulighederne på havnen i Sønderborg by Konkrete aktiviteter Følgende aktiviteter skal sikre ambitionen og løse udfordringerne med de midler der allerede eksisterer: 1. Etablering af en overordnet alliance mellem aktørerne i Sønderborg inden for områderne handel og turisme 2. At der etableres en stærk sønderjysk destination management organization 3. Planer for at Sønderborg kommune bliver en af de førende kystturisme kommuner i Danmark 4. I samarbejde med Green Seminars og andre aktører inden for feltet vækstes meget inden for erhvervsturisme 1. Etablering af overordnet alliance mellem Handel og Turisme SET bliver initiativtager til at skabe alliancen, der har til formål at: a) Skabe en fælles indsats for at styrke relationer, samhørighed og samarbejdet aktørerne imellem. b) Skabe en fælles indsats for at øge kvalitetsudviklingen hos aktørerne. c) Skabe grundlaget for en mere koordineret fælles markedsføringsindsats. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 9

10 2. Etablering af en stærk sønderjysk destination SET bliver initiativtager til følgende handlinger: a) At Sønderborg søger en ledende rolle i den Sønderjyske Destination - både økonomisk og ledelsesmæssigt. b) At Sønderborg afsætter nye og tilstrækkelige økonomiske midler til Destination Sønderjylland, så Destination Sønderjylland kan opnå et tilfredsstillende niveau i forhold til øvrige destinationsindsatser i Danmark. c) At der udarbejdes en strategi for samspillet mellem den overordnede alliance og en stærk fremtidig organisering af Destination Sønderjylland. 3. Udvikling af Sønderborg som en af de førende kystturisme kommuner I foråret 2014 er analysen Sønderborg Turisme- og potentialeplan udarbejdet af Videncenter for kystturisme færdig. Herefter udarbejder SET og Sønderborg Kommune en plan for, hvordan Sønderborg by kan blive en af de førende kystturisme byer i Danmark. Planen forelægges til politisk behandling. I foråret 2014 forelægger Visionsgruppen for Nordals ligeledes deres projekt- og samfundsøkonomiske analyse af de fremtidige turismeudviklingsmuligheder til politisk behandling. 4. Fokus på øget vækst gennem erhvervsturisme Begrundet i den kommende udvidelse af konferencemulighederne på havnen i Sønderborg by, bliver SET initiativtager til at etablere og udvikle et stærkt partnerskab omkring erhvervsturisme. Formålet er at skabe en mere sammenhængende indsats i udbuddet overfor kongres-, konference-, messe- og mødeindustrierne, således Sønderborg får en stærkere og mere synlig position og bliver løftestang for erhvervsturismen i hele Sønderjylland. 10 / Sønderborg Erhvervsfremmestrategi

11 Vækstfokus nr. 4 Sønderborg Kommune som ramme skaber Byrådet i Sønderborg Kommune ønsker at være garanten for rammerne bag erhvervsfremmestrategien. Dette betyder bl.a., at erhvervsudviklingsmulighederne er gode, at nye arbejdspladser bakkes op af gode bosætningsmuligheder, og at der er plads i institutioner og grundskoler, når nye børnefamilier vælger Sønderborg. Erhvervskontakten én indgang for virksomhederne er etableret og flere små og mellemstore lokale virksomheder uddannes i at gå sammen i konsortier, når større offentlige udbud finder sted. Sønderborg Kommune deltager også aktivt i projekter som Best Braines (tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til Sønderborg) og Transformer (udvikling af nye energi-optimerende produkter i mindre virksomheder på tværs af brancher), der har SET som lead partnere. Konkrete aktiviteter Som nye konkrete aktiviteter vil Byrådet arbejde på, 1. At udvikle en ny bosætningsstrategi for Sønderborg, hvortil der afsættes 1 mio. kr. i At fokusere på fundraising og koordination 3. At sikre politisk opbakning og prioritering af erhvervsfremmestrategiens fokusområder 1. Bosætningsstrategi Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der arbejdes målrettet på at skabe attraktive bynære boligmiljøer. b) Der udarbejdes målrettet på at øge antallet af højtuddannede expats. c) Der arbejdes målrettet på at fastholde og videreudvikle modtagefunktionen (bosætningskoordinator) bl.a. via place branding, der koordineres med virksomhedernes employer branding. 2. Fundraising og koordination Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der arbejdes målrettet på at etablere et overordnet styrende organ Sønderborg Vækstråd, hvor de overordnede erhvervspolitiske indsatsområder koordineres. b) Der sikres en sammenhængende koordinering af aktører og interessenter, når Sønderborg Vækstråd er etableret. c) Der skabes et (virtuelt) kompetencecenter af private og offentlige aktører, der i fællesskab sikrer, at nødvendige udviklingsmidler tilgår Sønderborg. Fokuseringen er på bl.a. EU-midler, statslige puljer, regionale erhvervsudviklingsmidler samt fonde. Fokuseringen retter sig primært mod de tre hovedindsatsområder i erh vervsfremme-strategien og understøttes af en udviklingsfond bestående af lokale offentlige og private midler. 3. Politisk prioritering og opbakning Der tages udgangspunkt i følgende handlinger: a) Der sikres en bred opbakning til og entydig forankring af kommunens erhvervsfremmeindsatser. b) De politiske prioriteringer på erhvervsområdet rettes mod erhvervsfremmestrategiens fokusområder. Der fore tages til- og fravalg, når indsatserne prioriteres mod de muligheder, der kan give det størst mulige afkast. c) Der afsættes midler i en vækst- og udviklingsfond, der skal understøtte erhvervsfremmestrategiens hovedind satsområder. Fonden administreres af Sønderborg vækstråd for at sikre maksimal fokusering af kapitalen. Sønderborg Erhvervsfremmestrategi / 11

12 Vi gør det i Sønderborg! Vi gør det i Sønderborg! I Sønderborg gør vi plads til de store tanker, og så går vi i gang. Vi er drevet af begejstring ikke mindst over, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at skabe et bedre liv. En stor del af vores virksomheder er i fuld gang med at udvikle ny teknologi til grøn energi, som hele verden sukker efter. Mange rejser hertil for at se, hvordan vi som borgere, institutioner og virksomheder i fællesskab omstiller os til en bæredygtig, CO2-neutral fremtid. Vi smitter også gerne børn og unge med vores begejstring. De får særlige oplevelser med natur og teknik i skolerne, og allerede fra børnehaven lærer de at færdes i en verden med mange sprog og kulturer. Det er nemlig hverdagen på områdets globale virksomheder, og det præger byen, at universitetet er landets mest internationale. Universitetet indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet, forskerparker og en iværksætterfabrik. Det har til huse i vores store kultur- og videnscenter Alsion, som ligger ned til vandet midt i byen. Det er også her, at landsdelens symfoniorkester har hjemsted i en førsteklasses koncertsal. Den modsatte havnebred udvikles efter en plan af verdensarkitekten Frank Gehry med innovative virksomheder, multikulturhus, international kunsthal og hotel med water park, som også bliver udstillingsvindue for byens grønne ansvarlighed. Havnen er et eksempel på, at når vi går i gang i Sønderborg, så går vi efter at skabe det unikke. Samtidig er de nye mødesteder med til at gøre Sønderborg kendt som en af landets mest ambitiøse og levende kulturbyer. I forvejen har vi et højt aktivitetsniveau med mindst én koncert eller teaterforestilling for hver dag i året, et stærkt foreningsliv, talentudvikling og tophåndhold. Der findes muligheder for alle i kommunens tætte netværk af byer og landsbyer. Og så har vi med fem fyrsteslotte i området og den historiske slagmark på Dybbøl en betydningsfuld og spændende kulturarv, der også folder sig ud i et væld af lokale traditioner. Her i porten til Europa har blodige og skæbnesvangre slag udspillet sig. Men hvor der før var krig og fjendskab, er vi i dag en model for fredelig sameksistens i hele verden. Faktisk skaber samspillet i grænseregionen nu grobund for udvikling på mange felter. Det er blot én af de måder, vi overskrider grænser på i Sønderborg. Vi gør det! Erhvervsfremme Team Branche Navn Ansættelsessted Titel Turisme Torben Kylling Petersen Universe Science Park Økonomidirektør Industri Morten Buhl Sørensen Danfoss Senior Vice President Industri Kristian Strand Lodam CEO Industri Erik Damsgaard OJ Electronics CEO Handlen Morten Vestergaard Broager sparekasse Underdirektør Iværksætteri Dennis Marzec ifabrikken Direktør Kultur Richardt Nielsen Musiker, komponist Coach Uddannelse Horst Günter Rubahn Mads Clausen Instituttet Institutleder Proces Kenneth Albæk Udviklingskonsulenterne Direktør Kommunen Søren Bonde Sønderborg Kommune Kommunaldirektør Struktur Michael Roager Sønderborg Kommune Udviklingskonsulent Tovholder Per Lachenmeier SET Direktør 2013

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast)

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast) Aktionsplan for vækst (udkast) Udkast til aktionsplan for vækst i Sønderborg Udarbejdet på baggrund af input fra deltagere på Vækstworkshop 4. marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Deltagere på vækstworkshop

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

FRA VISION TIL HANDLING

FRA VISION TIL HANDLING FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Om Sønderborg har 76.000 indby ggere. Hovedbyen Sønderborg er et knudepunkt for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer i én af Danmarks smukkeste

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv INSPIRATIONSKATALOG Cities have one crucial resource their people. Human cleverness, desires, motivations, imagination and creativity are replacing location, natural resources and market access as urban

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere