Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven"

Transkript

1 2006/1 LSF 201 Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Fylgiskjal nr 47 Sagsforløb 2006/1 LF 201 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler mv.) 1 I lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969, som senest ændret ved 1 i lov nr. 445 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 1, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»ved udmåling af straffen, herunder ved fastsættelse af bøder, skal der lægges vægt på skadevirkningerne af de pågældende stoffer. Advarsel kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre sociale forhold taler for at meddele en advarsel, og besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længereog vedvarende misbrug af euforiserende stoffer.«i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2006, foretages følgende ændringer: , stk. 4, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 4. Den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes besøgende og andre udefrakommende, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til personer i forvaring samt personer, der i stedet for varetægtsfængsel, i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen eller i medfør af straffelovens 74 a er frihedsberøvet i institution mv. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder også i forhold til personer i forvaring.« affattes således:» 135. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som ved ugrundet påkaldelse af hjælp, misbrug af faresignal eller lignende forårsager udrykning af politi, ambulance, redningsberedskabet eller søeller luftredningstjenesten. «3 I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, som senest ændret ved lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

2 1. I 36 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre dette er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Justitsministeren fastsætter regler om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i institutionen. «4 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2006, som senest ændret ved 1 i lov nr. 181 af 26. februar 2007, foretages følgende ændring: 1. I 792 a, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»straffelovens«:» 124, stk. 4, eller«. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvist for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Lovens 1-3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning ; Skærpede bødestraffe for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug ; Gældende ret ; Bødeniveauet på andre lovområder Udvikling i narkokriminalitetens omfang siden lovændringen i Justitsministeriets overvejelser Uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i arresthuse og lukkede fængsler Gældende ret ; Omfanget af mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner Indstilling om sikkerhed i kriminalforsorgens institutioner Justitsministeriets overvejelser Økonomiske og administrative konsekvenser Hørte myndigheder mv. ; Sammenfattende skema ; Indledning 1.1. Formålet med lovforslaget er for det første, at bødestraffen ved ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug bliver skærpet. Hermed understreges det, at ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer har klare strafferetlige konsekvenser. Samtidig lægges der op til, at sådanne sager i videre omfang end i dag skal kunne afgøres med advarsel i tilfælde, hvor sociale forhold taler for at meddele en advarsel, og vedkommendes brug af euforiserende stoffer skyldes en stærk afhængighed. Lovforslaget går for det andet ud på at indføre en bestemmelse i straffeloven om straf for uretmæssigt at besidde eller medtage mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i arresthuse og lukkede fængsler. Baggrunden herfor er blandt andet, at mobiltelefoner kan anvendes til at begå narkotikakriminalitet inden for fængslerne, og forslaget om den nævnte kriminalisering er derfor også et led i

4 regeringens politik om nul-tolerance over for narkotika og andre ulovlige stoffer i fængslerne Det er med lovforslaget forudsat, at bødestraffene for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug skærpes markant, således at bødeniveauet for besiddelse af hash og lignende stoffer til eget forbrug bliver på kr. eller mere, og at bøderne for besiddelse af særligt farlige eller skadelige stoffer f.eks. heroin, kokain, amfetamin og ecstasy til eget forbrug i intet tilfælde bliver på mindre end kr. Desuden er det forudsat, at bøderne forhøjes med 50 procent i andengangstilfælde og 100 procent ved senere gentagelsestilfælde. Det forudsættes samtidig, at den gældende praksis med en halvering af bøder til personer under 18 år og personer med en særlig lav indtægt bevares. En markant forhøjelse af bødestraffene for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug kan i praksis indebære, at personer, der misbruger euforiserende stoffer som udslag af en stærk afhængighed, risikerer at oparbejde en stor gæld til det offentlige i form af skyldige sagsomkostninger og bøder. Som en lempelse af gældende praksis forudsættes det derfor under henvisning til sociale hensyn, at advarsel skal kunne anvendes ikke kun i førstegangstilfælde, som det sker i dag, men også i gentagelsestilfælde (andengangs- og senere gentagelsestilfælde) over for personer, som findes i besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug, når brugen af de euforiserende stoffer er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere- og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Lovforslaget indebærer endvidere, at det gennem en ny bestemmelse i straffeloven bliver strafbart for anholdte og fængslede personer uretmæssigt at besidde og for besøgende og andre udefrakommende personer uretmæssigt at medtage mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i arresthuse og lukkede fængsler. Det foreslås, at strafferammen fastsættes til bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Herudover indebærer lovforslaget, at justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i kriminalforsorgens institutioner. Hermed vil det blandt andet være muligt at friholde visse typer af kommunikationsudstyr fra den nævnte kriminalisering. Lovforslaget medfører også, at der indføres en særskilt hjemmel til at kunne foretage legemsundersøgelse over for sigtede, der er mistænkt for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om straf for uretmæssigt at besidde eller medtage mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i arresthuse og lukkede fængsler. 2. Skærpede bødestraffe for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug 2.1. Gældende ret Efter lov om euforiserende stoffer straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning samt besiddelse af de farlige stoffer, som indenrigs- og sundhedsministeren ved bekendtgørelse bestemmer, skal være omfattet af loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 med senere ændringer. Den gældende oversigt over euforiserende stoffer, der er omfattet af loven, fremgår af bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 med senere ændringer. Det fremgår af 1 i bekendtgørelsen, at der ved euforiserende midler i bekendtgørelsen forstås de stoffer, vækster og droger, der er opført på de vedføjede lister A, B, C, D og E i bekendtgørelsens bilag 1. Som eksempler kan nævnes, at hash og heroin

5 findes på liste A, der omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet, mens kokain, amfetamin og ecstasy findes på liste B, der omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug. Efter straffelovens 191 straffes den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år Den gældende lov om euforiserende stoffer bygger på en betænkning fra 1953 om misbrug af euforiserende stoffer afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet (betænkning nr. 81/1953). Det blev under udvalgsarbejdet påpeget, at et besiddelsesforbud ville være af betydning for politiets arbejde med bekæmpelsen af det ulovlige salg af euforiserende stoffer, idet en sådan regel ville give politiet mulighed for at gribe ind over for personer, der må formodes at handle med euforiserende stoffer, uden at der dog i det enkelte tilfælde kan tilvejebringes tilstrækkeligt bevis herfor. Udvalget foreslog blandt andet på den baggrund et besiddelsesforbud. På baggrund af betænkningen blev der i 1954 fremsat et forslag til lov om euforiserende stoffer. I bemærkningerne til lovforslaget er det anført, at et besiddelsesforbud vil give mulighed for at skride ind med passende reaktioner over for»eufomane, der henter deres forsyninger på den sorte børs«. Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 169 af 24. maj Der henvises til Folketingstidende , Tillæg A, sp Straffelovens 191 blev indsat ved lov nr. 276 af 18. juni I forbindelse med forslaget til straffelovens 191 blev det fremhævet, at man med lovændringen ikke tilsigtede nogen skærpelse af strafforfølgningen over for personer, der var omfattet af lov om euforiserende stoffer, jf. FT , Tillæg A, sp Under behandlingen af lovforslaget havde Folketingets Retsudvalg lejlighed til at gøre sig bekendt med et udkast til et cirkulære fra Rigsadvokaten, hvor der var fastsat nærmere retningslinjer for den tiltalepraksis, der skulle følges for at sikre, at denne forudsætning blev opfyldt, jf. FT , Tillæg B, sp Rigsadvokaten udsendte efter vedtagelsen af straffelovens 191 cirkulære nr. 144 af 15. juli 1969 om forfølgningen af sager vedrørende overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer. Cirkulæret blev efterfølgende uddybet ved Rigsadvokatens cirkulæreskrivelse nr. 43/71 af 16. august Det fremgik heraf, at besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug i førstegangstilfælde normalt burde afgøres med, at der meddeles den pågældende en advarsel. Advarsel ville også kunne meddeles i gentagelsestilfælde, men i grovere gentagelsestilfælde og i tilfælde af gentagen besiddelse af andre euforiserende stoffer end hash burde der efter cirkulæret søges pålagt bødestraf I overensstemmelse med Rigsadvokatens cirkulære udviklede der sig i perioden frem til 2004 en fast praksis, hvorefter besiddelse af små mængder euforiserende stoffer til eget forbrug i førstegangstilfælde alene medførte en advarsel. Ved lov nr. 445 af 9. juni 2004 blev det ved en tilføjelse til lov om euforiserende stoffer 3 fastsat, at advarsel i almindelighed ikke kan meddeles for overtrædelse af loven. Ved advarsel forstås såvel advarsler meddelt af politiet eller anklagemyndigheden som advarsler tildelt af retten i henhold til retsplejelovens 900.

6 Det fremgår af lovens forarbejder, at lovgivningsinitiativet blandt andet byggede på en rapport fra en arbejdsgruppe vedrørende politiets indsats på beværterområdet. Arbejdsgruppen blev nedsat af Politimesterforeningen i 1997 og fik særligt til opgave at vurdere og fremkomme med idéer til fremtidige initiativer vedrørende udskænkning af alkohol til unge mennesker. Justitsministeriet anmodede i juni 1998 arbejdsgruppen om tillige at inddrage spørgsmålet om handel med og misbrug af narkotika i restaurationsmiljøet i sine overvejelser. Endvidere anmodede Justitsministeriet om, at det i den forbindelse blev belyst, om der i de seneste år kunne konstateres en udvikling i antallet og karakteren af overtrædelser af narkotikalovgivningen i restaurationsmiljøet. I 2000 blev arbejdsgruppen yderligere anmodet om at belyse problemerne omkring ecstasy og fremsætte forslag til en forbedret indsats på området. Arbejdsgruppen afleverede i maj 2002 sin rapport»ecstasy«. I rapporten anføres det blandt andet, at forbrug af ecstasy mv. navnlig forekommer i fest- og musikmiljøer, f.eks. på diskoteker samt ved technokoncerter og festivaler. Det var arbejdsgruppens opfattelse, at Rigsadvokatens cirkulære fra 1969, hvorefter sager om ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug afgøres med en advarsel, havde den uheldige konsekvens, at børn og unge og formentlig også forældre og personale i behandlersystemet i et vist omfang opfattede anvendelsen af advarsel således, at besiddelse af visse euforiserende stoffer ikke var strafbar. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund, at besiddelse af og handel med ecstasy, amfetamin og lignende stoffer skulle straffes med bøde uden mulighed for advarsel. På tilsvarende måde fandt arbejdsgruppen, at en præcisering af, at det er strafbart at handle med euforiserende stoffer, som minimum kunne være et væsentligt og nyt signal over for forældre og de børn og unge, som var på vej ind i misbrug af ecstasy mv. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund, at besiddelse af og handel med alle typer euforiserende stoffer i festmiljøerne, og især hvor ganske unge færdes, blev straffet med bøde uden mulighed for advarsel. I forlængelse heraf fremlagde regeringen i oktober 2003 handlingsplanen»kampen mod Narko«, der var udarbejdet i samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Planen indeholdt en lang række initiativer om blandt andet forebyggelse, behandling og retshåndhævelse som led i bekæmpelsen af narkomisbrug. I handlingsplanen anføres det blandt andet, at der efter regeringens opfattelse i forhold til ikke mindst unge, lejlighedsvise narkotikabrugere i restaurations- og festmiljøet er behov for at sende et klart signal om, at enhver besiddelse af og handel med euforiserende stoffer er ulovlig og har klare strafferetlige konsekvenser. Det anføres i det pågældende lovforslag, at den dagældende praksis med at meddele advarsel for førstegangsbesiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug ikke havde været tilstrækkelig til at dæmme op for misbruget af ulovlige euforiserende stoffer. Det påpeges i den forbindelse, at unge i Danmark misbruger hash i større omfang end unge i de fleste andre lande. På den baggrund blev det foreslået, at den hidtil fulgte faste praksis med meddelelse af en advarsel ved ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug blev ændret, sådan at det som udgangspunkt skulle udløse mindst en bødestraf at besidde ulovlige euforiserende stoffer. Det blev i den forbindelse anført, at man hermed sendte et klarere signal om, at misbrug af ulovlige euforiserende

7 stoffer fra starten følges op med en strafferetlig reaktion, der afspejler samfundets afstandtagen fra denne adfærd. Lovændringen indebar, at anklagemyndigheden ændrede den hidtidige tiltalepraksis. Det blev således forudsat i lovens forarbejder, at de forhold vedrørende ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, der efter hidtidig praksis havde været sanktioneret med advarsel, fremover som udgangspunkt skulle straffes med bøde. Det blev endvidere forudsat, at bødestraffen for besiddelse af euforiserende stoffer skulle udmåles i overensstemmelse med de gældende bødetakster. Det fremgår samtidig af lovens forarbejder, at en advarsel fortsat vil kunne anvendes for overtrædelse af loven, såfremt dette efter omstændighederne forekommer formålstjenligt. Advarsel, herunder advarsel tildelt af retten i medfør af retsplejelovens 900, vil efter lovændringen imidlertid alene kunne meddeles i særlige tilfælde, hvor det på baggrund af en konkret vurdering er mest formålstjenligt at anvende denne sanktion. Advarsel vil i sådanne undtagelsestilfælde kunne gives i overensstemmelse med de hidtil gældende retningslinjer, dvs. som hovedregel kun i førstegangstilfælde, medmindre der er tale om besiddelse af hash. En sådan undtagelsesvis anvendelse af advarsel for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug, jf. nærmere herom nedenfor under pkt , vil blandt andet kunne komme på tale, såfremt hensynet til en effektiv strafforfølgning tilsiger dette. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive behov for, at køberen af euforiserende stoffer kan afhøres som vidne i en straffesag mod sælgeren, og der med dette formål ikke skønnes at være tid til at afvente gennemførelsen af en bødesag mod køberen. Ifølge forarbejderne til 2004-lovændringen vil advarsel endvidere f.eks. kunne meddeles, hvis anvendelse af en bødestraf vil medføre administrativt besvær, der ikke står i rimeligt forhold til sagens beskaffenhed. Dette vil for eksempel kunne være tilfældet i relation til udlændinge, der alene opholder sig her i landet som turister, og som ud over advarslen vil kunne udvises på grund af sagen. Herudover kan sociale hensyn efter omstændighederne tale for anvendelse af advarsel, hvor brugen af et stof er udslag af en stærk afhængighed. Advarsel under henvisning til sociale hensyn kan ikke meddeles til unge personer, som lejlighedsvis f.eks. i weekenden eller til fester misbruger euforiserende stoffer, og hvor misbruget derfor ikke kan antages at være et udslag af stærk afhængighed. Der henvises til Folketingstidende , Tillæg A, side Advarsel kan efter samme retningslinjer som nævnt ovenfor meddeles i gentagelsestilfælde for besiddelse af hash til eget forbrug I praksis spiller mængden af euforiserende stoffer en stor rolle ved vurderingen af, om de euforiserende stoffer, som en person findes i besiddelse af, er bestemt til eget forbrug, eller om der er tale om besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, herunder videresalg. Større kvanta kan almindeligvis ikke anses for bestemt til eget forbrug. I forarbejderne til lov nr. 445 af 9. juni 2004, jf. lovforslag nr. L 175 af 26. februar 2004, pkt , er det anført, at mængder indtil det nedenfor angivne som udgangspunkt anses som bestemt til eget forbrug, medmindre andre oplysninger peger på det modsatte: 10,0 gram hash 50,0 gram marihuana 100,0 gram hampeplanter

8 0,2 gram heroin/kokain/morfinbase 1,0 gram råopium 0,5 gram amfetamin 1,0 gram cannabiol/hasholie 10 stk. lægemiddeltabletter 5 stk. morfinpiller 1-2 stk. ecstasypiller I Rigsadvokatens meddelelse nr. 6/2006, pkt. 4.2, nævnes en række konkrete omstændigheder, der kan pege på, at besiddelse af mindre mængder euforiserende stoffer end de ovenfor angivne mængder er bestemt til videreoverdragelse. Når det skal afgøres, hvorvidt euforiserende stoffer må anses for at være bestemt til videreoverdragelse, vil det for det første udover mængden af euforiserende stoffer skulle indgå i overvejelserne, om den mængde, som den pågældende er i besiddelse af, er opdelt i mindre portioner, og om den pågældende er i besiddelse af værktøj (vægt mv.) til opvejning af små mængder narkotika eller genstande til opbevaring af mindre portioner stof. Det antages endvidere, at der må anses at være tale om besiddelse med henblik på videreoverdragelse, hvis den pågældende findes i besiddelse af et regnskab. Det kan endvidere indgå som et element i overvejelserne, hvor den pågældende findes i besiddelse af euforiserende stoffer, idet besiddelse af små opdelte mængder narkotika, herunder eventuelt sammen med et større pengebeløb, blandt andet på steder, hvor der normalt foregår salg af euforiserende stoffer, kan pege på, at der er tale om besiddelse med henblik på videreoverdragelse. Det samme gælder, hvis den pågældende findes i besiddelse af større kontantbeløb, der ikke står i rimeligt forhold til den pågældendes indkomst I forbindelse med den seneste ændring af lov om euforiserende stoffer i 2004, jf. pkt ovenfor, er det i forslaget til loven anført, at forslaget ikke tilsigtede at ændre på de hidtil gældende bødesatser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det er dog samtidig anført, at Rigsadvokaten vil foretage en revision af bødetaksterne som følge af den almindelige pris- og lønudvikling. På den baggrund udsendte Rigsadvokaten i november 2006 meddelelse nr. 6/2006 om sanktionspåstande mv. i narkotikasager, der indeholder vejledende bødetakster for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det fremgår af meddelelsen, at bødetaksterne er revideret som følge af den almindelige pris- og lønudvikling. Forhøjelsen udgør som udgangspunkt 32 procent i forhold til Rigsadvokatens seneste bødekatalog fra 1991, hvilket svarer til satsreguleringsprocenten (uden tilpasningsprocent). Forhøjelsen er dog samtidig foretaget således, at bødepåstanden er afrundet til et beløb, der er deleligt med 100. Endvidere er de laveste bøder på 300 kr. forhøjet til 500 kr., selv om dette medfører en forhøjelse, der overstiger 32 procent. Rigsadvokaten anfører i meddelelsen, at dette er sket i lyset af den almindelig økonomiske udvikling i samfundet, og idet bøder, der er mindre end de nævnte beløb, næppe kan antages at have nogen reel præventiv virkning. Der er herved samtidig lagt vægt på, at der for personer med særlig ringe indtægt er mulighed for nedsættelse af bøden. I Rigsadvokatens meddelelse angives en række vejledende bødepåstande, der kan anvendes i tilfælde, hvor en person findes i besiddelse af euforiserende stoffer, hvis det må antages, at stoffet er bestemt til eget forbrug. Overstiger mængden ikke et vist nærmere fastsat kvantum, kan sagen afgøres med bøde og konfiskation af de euforiserende stoffer.

9 Bødetaksterne for besiddelse til eget forbrug af de mest almindelige euforiserende stoffer hash, heroin, amfetamin, kokain og ecstasy er angivet nedenfor. Der henvises i øvrigt til lovforslagets bilag 2, der indeholder den fuldstændige oversigt over vejledende bødepåstande i Rigsadvokatens meddelelse nr. 6/2006. Liste nr./stofnavn Stofmængde Bøde A 1 Hash 9,9 gram 500 kr ,9 gram 700 kr ,9 gram kr. A 3 Heroin 0,49 gram 800 kr. 0,5 0,9 gram kr. 1 1,9 gram kr. 2 2,9 gram kr. 3 3,9 gram kr. 4 4,9 gram kr. B 12 Amfetamin 0,9 gram 800 kr. 1 2,9 gram kr. 3 4,9 gram kr. B 29 Kokain 0,9 gram 800 kr. 1 1,9 gram kr. 2 2,9 gram kr. 3 3,9 gram kr. 4 4,9 gram kr. B 74 Ecstasy 1 3 tabletter 800 kr tabletter kr tabletter kr. Som det fremgår, afhænger bødens størrelse af stoffets art og mængde, idet bøderne for besiddelse af særligt farlige eller skadelige stoffer er højere end bøderne for besiddelse af andre stoffer som f.eks. hash. Endvidere er grænsen for den mængde, hvor besiddelse til eget forbrug kun straffes med bøde, lavere for særligt farlige eller skadelige stoffer end for andre stoffer. Den laveste bødetakst er på 500 kr. for besiddelse af under 10 gram hash. I øvrigt er de laveste bøder på 800 kr. for besiddelse af særligt farlige eller skadelige stoffer. Den højeste bøde er på kr. for besiddelse af mellem 4-4,9 gram heroin. Der findes for tiden ni bødepositioner (500 kr., 700 kr., 800 kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr.) for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Findes en person i besiddelse af euforiserende stoffer, der overstiger disse kvanta, afgøres sagen som udgangspunkt med frihedsstraf, selv om det ikke konkret kan bevises, at der har været tale om besiddelse med henblik på videreoverdragelse. Det er ligeledes udgangspunktet, at sager om ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse straffes med frihedsstraf. I enkelte tilfælde kan overdragelse og besiddelse med henblik på videreoverdragelse af euforiserende stoffer dog straffes med bøde. Det gælder således salg af hash under 50 gram og lægemidler under 10 tabletter, som i førstegangstilfælde straffes med bøde. Bøden fastsættes som udgangspunkt til det dobbelte af de bødepåstande for hash og lægemidler, som er gengivet ovenfor og i lovforslagets bilag 2. Overdrages de euforiserende stoffer ved salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg på restaurationer, herunder diskoteker, eller ved koncerter, musikfestivaler eller andre arrangementer, hvor det typisk hovedsagelig er børn eller unge mennesker, der deltager, skal der fastsættes en kort fængselsstraf, jf.

10 bemærkningerne til bestemmelsen i 3, stk. 2, nr. 2, i lov om euforiserende stoffer, der blev indsat ved lov nr. 445 af 9. juni Det fremgår af denne bestemmelse, at det ved straffens udmåling skal betragtes som en betydelig skærpende omstændighed, at der er tale om salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg af de i 1 og 2 omhandlede stoffer på restaurationer, herunder diskoteker, eller ved koncerter eller musikfestivaler. Tilsvarende gælder ved andre arrangementer, hvor det typisk hovedsagelig er børn eller unge mennesker, der deltager. Formålet med bestemmelsen var at skærpe straffen for salg i visse miljøer af ulovlige euforiserende stoffer med henblik på at sikre en bedre beskyttelse af unge, der færdes på diskoteker, restauranter og lignende. Der henvises til Folketingstidende , tillæg A, side 6414 f Bøder for besiddelse af euforiserende stoffer nedsættes for unge under 18 år og for personer med særlig lav indtægt. Det er alder og indtægtsforhold på gerningstidspunktet, der er afgørende. Bøden til unge under 18 år skal generelt nedsættes til det halve beløb i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager. Nedsættelsen af bøden skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Bøden til personer med særlig lav indtægt kan hvis den sigtede fremlægger den fornødne dokumentation for sine indtægtsforhold nedsættes til det halve beløb i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager. Indtægtsgrænsen var i 2006 ca kr. pr. år ( kr. pr. måned) Der er ikke i Rigsadvokatmeddelelse nr. 6/2006 fastsat retningslinjer for gentagelsesvirkningen i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det er derefter alene straffelovens almindelige regler om gentagelsesvirkning, herunder 81, nr. 1, som finder anvendelse. Ifølge straffelovens 81, nr. 1, skal det ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen. Det er ikke udtrykkeligt angivet i 81, nr. 1, hvor længe tidligere afgørelser kan have betydning for strafudmålingen. Det fremgår imidlertid af forarbejderne til ændringen ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 af straffelovens 84, der regulerer anvendelsen af specifikke lovbestemmelser om forhøjet straf i gentagelsestilfælde, at den i 84, stk. 3, fastsatte gentagelsesvirkning i 10 år vil kunne få en vis betydning for den vægt, som domstolene i forbindelse med strafudmåling tillægger en straffedom, der ligger længere tilbage i tid. Rigsadvokaten har over for Justitsministeriet oplyst, at der hidtil ikke har været en ensartet praksis med hensyn til anvendelse af forhøjede bøder i gentagelsestilfælde ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Som eksempler nævnes, at Københavns Politi ikke anvender en højere bøde i gentagelsestilfælde, mens det hos Århus Politi (nu Østjyllands Politi) er praksis, at bøden i gentagelsestilfælde uanset antallet af tidligere straffe forhøjes med 50 procent i forhold til bøden i førstegangstilfælde, og således at tidligere afgørelser tillægges gentagelsesvirkning i 5 år fra afgørelsen Der er ikke i lov om euforiserende stoffer fastsat særlige regler for så vidt angår straffen for besiddelse af euforiserende stoffer hos indsatte i fængsler mv. I praksis anses det imidlertid for en skærpende omstændighed, at stofferne besiddes i et fængsel.

11 Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 445 af 9. juni 2004 om ændring af lov om euforiserende stoffer mv., at også indsatte i kriminalforsorgens institutioner ud over en eventuel disciplinærstraf tillige som udgangspunkt mindst straffes med bøde, såfremt de findes i besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer. Strafniveauet for mindre besiddelser af hash, typisk besiddelse af op til 10 gram, skal som udgangspunkt være det samme for indsatte i fængsler og arresthuse mv. som for andre personer, dvs. mindst en bødestraf. I praksis straffes besiddelse i fængsler af selv meget små mængder af andre euforiserende stoffer end hash med fængsel. Der vil dog også i forhold til de indsatte i kriminalforsorgens institutioner i særlige tilfælde kunne meddeles advarsel ved førstegangsbesiddelse af op til 10 gram hash til eget forbrug. Det gælder blandt andet i tilfælde, hvor det på baggrund af en konkret vurdering af den resterende strafs længde og den indsattes sociale forhold må antages, at den indsatte ikke vil kunne betale en bøde, og hvor en advarsel i øvrigt skønnes at være tilstrækkelig. For så vidt angår besiddelse i fængsler mv. af euforiserende stoffer, herunder hash, med henblik på videreoverdragelse, er straffen fængsel. Det skal i forbindelse med strafudmålingen betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i et fængsel mv. Hvis indsatte i kriminalforsorgens institutioner findes i ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, tager institutionen stilling til, om der skal indgives politianmeldelse. Uanset om der indgives politianmeldelse eller ej, kan der ikendes disciplinærstraf, hvis overtrædelsen tillige indebærer en selvstændig krænkelse af orden eller sikkerhed i institutionen, jf. 67, nr. 6, i straffuldbyrdelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts Hvis der indgives politianmeldelse, skal institutionen orientere politiet, såfremt den indsatte er ikendt disciplinærstraf for det anmeldte forhold, således at dette kan tages i betragtning ved en eventuel strafudmåling, jf. vejledning nr. 70 af 5. juli 2002, pkt. 11. Indsmugling af selv små mængder euforiserende stoffer til eget eller andres forbrug i fængsler mv. straffes også konsekvent med fængselsstraf. Det gælder både ved indsmugling af hash og af andre euforiserende stoffer. Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens meddelelse nr. 6/2006 om sanktionspåstande mv. i narkotikasager, pkt Overtrædelser af lov om euforiserende stoffer registreres i Det Centrale Kriminalregister. Efter 1 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) består registeret af en afgørelsesdel og en efterforskningsdel. Afgørelsesdelen indeholder oplysninger om personer, om hvem der er truffet afgørelse i en straffesag, jf. 3 og bekendtgørelsens bilag 1. Det fremgår heraf, at der i afgørelsesdelen optages domme og bødevedtagelser, herunder vedtagne udenretlige bødeforelæg, som omfatter overtrædelse af straffeloven. Domme om anden lovgivning, herunder lov om euforiserende stoffer, optages blandt andet, hvis der idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf. Derimod optages bødeafgørelser om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ikke i afgørelsesregisteret. I efterforskningsdelen optages oplysninger af politimæssig betydning, jf. 4 og bilag 2, herunder samtlige sager vedrørende lov om euforiserende stoffer, som er opdateret med en sigtelse. Det indebærer, at også bødeafgørelser vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer registreres. Afgørelser, hvor der alene er fastsat en bøde, slettes, når der er forløbet 10 år fra afgørelsen, jf. pkt. 2.5 i bilag

12 4, mens advarsler efter retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 1, og 900 slettes, når der er forløbet 5 år fra afgørelsen, jf. pkt. 2.6 i bilag 4. Da bødeafgørelser vedrørende lov om euforiserende stoffer ikke fremgår af afgørelsesdelen i Kriminalregisteret, vil disse afgørelser ikke fremgå af den straffeattest, der normalt anvendes af anklagemyndigheden. De domme mv., der fremgår af straffeattesten til politiet og anklagemyndigheden, indgår i de såkaldte særakter, som ligeledes fremlægges i retten blandt andet med henblik på, at tidligere straffe kan indgå i straffastsættelsen i den nu foreliggende sag. Efter bekendtgørelsens 11, stk. 1, udsteder politiet straffeattester for private personer (private straffeattester), når de pågældende fremsætter begæring herom. Den private straffeattest indeholder afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller udenlandske afgørelser, jf. stk. 2. Da bødeafgørelser vedrørende lov om euforiserende stoffer ikke optages i afgørelsesdelen, vil disse afgørelser ikke fremgå af den private straffeattest Bødeniveauet på andre lovområder I forbindelse med overvejelser om en forhøjelse af bødeniveauet for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug må det efter Justitsministeriet opfattelse indgå, hvorledes bødeniveauet bør være i forhold til bødeniveauet på andre lovområder. I flere meddelelser fra Rigsadvokaten er der på grundlag af blandt andet forskellige lovforarbejder og retspraksis fastsat vejledende bødetakster for overtrædelse af blandt andet straffeloven, færdselsloven, våbenloven og ordensbekendtgørelsen. Der er ikke lovovertrædelser, som i deres karakter er direkte sammenlignelige med besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Nedenfor gennemgås derfor nogle af de almindeligst anvendte bødetakster uafhængigt af lovovertrædelsens karakter med henblik på at belyse bødestørrelserne på forskellige områder, idet der hovedsageligt er taget udgangspunkt i de bøder, der ikke vedrører overtrædelser i erhvervsforhold Retningslinjer for strafpåstande i sager om overtrædelse af straffeloven findes i Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005. Visse overtrædelser af straffeloven straffes i mindre alvorlige tilfælde med bøde. Ifølge meddelelsen straffes tyveri således, at bødens størrelse afhænger af det stjålnes værdi. Som udgangspunkt er straffen det dobbelte af det stjålnes værdi dog mindst 500 kr. for værdier indtil kr. Hvis værdien er på mellem kr., er straffen kr. Den højeste bøde for tyveri er på kr. for værdier mellem kr. Er der tale om tyveri af værdier, der overstiger kr., er udgangspunktet frihedsstraf. Disse bøder gælder, hvis det stjålne er tilbageleveret, eller der er betalt i erstatning. I modsat fald nedlægges påstand om forhøjede bøder. Hærværk straffes med bøde, hvis skadens størrelse ikke overstiger kr. Ved skadestørrelser indtil kr. er bøden på 800 kr., mens der ved skadestørrelser på kr. eller derover fastsættes en bøde på halvdelen af skadens størrelse. Den højeste bøde for hærværk er på kr. ved hærværk med en skadestørrelse på umiddelbart under kr. De nævnte bøder nedsættes til det halve, hvis erstatning er betalt. Brugstyveri af cykel straffes i førstegangstilfælde med en bøde på kr. og i andengangstilfælde med en bøde på kr. Ved brugstyveri af knallert er bøden i førstegangstilfælde kr. og i andengangstilfælde kr.

13 I Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 er der fastsat nærmere retningslinier for sanktionspåstande mv. i færdselssager. Den laveste bøde for overtrædelse af færdselsloven er på 500 kr. Visse bøder er graduerede i forhold til overtrædelsens grovhed, og nogle bøder fastsættes i forhold til gerningsmandens indtægtsforhold Bødetaksterne for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen findes i Rigsadvokatmeddelelse nr. 10/2005. Den mindste bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen er på 400 kr. og gælder f.eks. ved overtrædelse af 9, stk. 3, der forbyder uddeling af reklamemateriale til forbipasserende. Bøden for gadeuorden ( 3, stk. 1) er på 600 kr. Samme bøde gives for færden på offentlige veje i så påvirket tilstand, at det kan give anledning til ulempe for andre ( 3, stk. 3). Voldelig optræden/slagsmål uden personskade ( 3, stk. 1) straffes med en bøde på 800 kr., mens voldelig optræden/slagsmål med personskade straffes med bøde på kr. Den højeste bøde er på kr. for udstilling af anstødelig karakter ( 9, stk. 1) i førstegangstilfælde. I andengangstilfælde stiger denne bøde til kr I 2004 blev våbenloven ændret blandt andet således, at der skete en skærpelse af straffene for besiddelse af kniv. Retningslinjer for sanktionspåstande er fastsat i Rigsadvokatmeddelelse nr. 6/2005. Besiddelse på offentligt tilgængelige steder samt uddannelsessteder, ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende af knive og dolke med undtagelse af foldeknive med en klinge på ikke over 7 cm straffes i førstegangstilfælde som udgangspunkt med en bøde på kr. Er den pågældende kniv eller stikvåben omfattet af våbenbekendtgørelsen, herunder f.eks. springknive og butterflyknive, er bøden i førstegangstilfælde kr. I andengangstilfælde påstås frihedsstraf. Ulovlig besiddelse af skarpe våben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder straffes i første- og andengangstilfælde med en bøde på kr. Er den pågældende kniv eller stikvåben omfattet af våbenbekendtgørelsen, herunder f.eks. springknive og butterflyknive, er bøden i første- og andengangstilfælde kr. I tredjegangstilfælde nedlægges påstand om frihedsstraf Udviklingen i narkokriminalitetens omfang siden lovændringen i Sundhedsstyrelsens rapport»narkotikasituationen i Danmark 2006«indeholder blandt andet oplysninger om brugen af illegale stoffer i befolkningen, herunder blandt de unge. Det fremgår af rapporten, at der skønsmæssigt i Danmark antages at være ca stofmisbrugere, dvs. personer, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Godt af denne gruppe skønnes alene at være hashmisbrugere. Opgørelsen af stofmisbrugere omfatter ikke eksperimenterende stofforbrug. Det fremgår af rapporten, at den eksperimenterende brug af både hash og andre illegale stoffer ligger på et højt, men stabilt niveau. Om brugen af illegale stoffer i befolkningen fremgår det herudover af rapporten, at 46 procent af befolkningen mellem 16 og 44 år på et tidspunkt har eksperimenteret med hash, mens 13,5 procent af denne aldersgruppe på et tidspunkt har prøvet andre illegale stoffer end hash. Amfetamin er ifølge rapporten det næstmest udbredte illegale stof både blandt de unge og i befolkningen som helhed, mens kokain er det tredjemest udbredte stof.

14 Undersøgelsen viser, at det eksperimenterende brug af stoffer topper i aldersgruppen år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. I aldersgruppen over 40 år har kun få procent brugt nogen form for stoffer inden for det seneste år. Det konkluderes i rapporten, at der blandt de årige ikke er tale om en stigende udbredelse i disse år af hverken hash eller andre illegale stoffer, men at der ses tendenser til en lille forskydning i stofvalget blandt disse unge, således at kokain er på vej frem, mens brug af amfetamin og ecstasy går tilbage. Rapporten viser, at 44 procent af de unge mellem år på et tidspunkt har prøvet hash, og at 21 procent af de årige har et aktuelt brug, dvs. at de har brugt hash inden for det seneste år. For så vidt angår andre illegale stoffer fremgår det af rapporten, at 4,1 procent af de årige har brugt amfetamin inden for det sidste år, mens 3,3 procent har brugt kokain, og 1,5 procent har brugt ecstasy inden for det sidste år Rigspolitiet har oplyst, at antallet af sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug i 2004 var 9.549, i og i Hovedparten af disse sager endte med, at gerningsmanden vedtog eller blev idømt en bøde. Det skete i tilfælde (68 %) i 2004, (74 %) i 2005 og (81 %) i De resterende sager kan eksempelvis være afgjort i forbindelse med andre forhold, der har indebåret en frihedsstraf. I tilknytning til de nævnte tal bemærker Rigspolitiet, at der pr. 1. juli 2004 blev indført en bestemmelse i lovgivningen om, at advarsel i almindelighed ikke kan gives i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, jf. pkt ovenfor. Det er med til at forklare udviklingen i antallet af sager, der er afgjort med bøde Rigspolitiet udarbejder til brug for strafforfølgning af narkotikakriminalitet hvert halve år en liste over gadepriserne for forskellige typer af euforiserende stoffer. Den seneste liste er fra 1. august 2006, hvoraf fremgår følgende gadepriser for København: Hash kr. pr. gram Kokain 500 kr. pr. gram Brun heroin 500 kr. pr. gram Hvid heroin kr. pr. gram Amfetamin kr. pr. gram Ecstasy 40 kr. ved 100 stk. Det fremgår af Rigspolitiets oversigt, at priserne varierer i forskellige områder, og at gadepriserne i en række mindre byer synes at være højere end priserne i København Justitsministeriets overvejelser Formålet med straffebestemmelserne i narkotikalovgivningen er i første række at forhindre udbredelsen af euforiserende stoffer og dermed beskytte befolkningen mod skadevirkninger, som er en følge af brugen af narkotika. Ved den seneste ændring af lov om euforiserende stoffer i 2004 blev det anført i lovforslagets bemærkninger, at den årelange praksis med at give advarsel for besiddelse af små mængder euforiserende stoffer til eget forbrug ikke havde været tilstrækkelig til dæmme op for misbruget af ulovlige euforiserende stoffer. Det blev endvidere anført, at der efter regeringens opfattelse var behov for at sende et klarere signal om, at misbrug af ulovlige euforiserende stoffer fra starten følges op

15 med en strafferetlig reaktion, der afspejler samfundets afstandtagen fra denne adfærd. I tilknytning til disse bemærkninger i forarbejderne til 2004-lovændringen kan der efter Justitsministeriets opfattelse være anledning til særligt at fremhæve, at brug af euforiserende stoffer også kan have negative konsekvenser for andre end den, der bruger stofferne. Narkotikapåvirkning kan således blandt andet medføre en nedsat dømmekraft og reaktionsevne. Endvidere kan påvirkning af euforiserende stoffer formentlig i nogle situationer være medvirkende til at udløse visse former for personfarlig kriminalitet. Behovet for at kunne finansiere køb af narkotika mv. kan også i nogle tilfælde medføre kriminalitet, der har skadevirkninger for andre. Misbrug af ulovlige euforiserende stoffer er således ikke kun negativt for brugeren selv, men kan også medføre skadevirkninger i det omgivende samfund Ved vurderingen af, hvilken straf der bør pålægges for besiddelse af euforiserende stoffer, bør det efter Justitsministeriets opfattelse også indgå, at omfanget af denne form for kriminalitet må antages at være ganske betydelig, herunder blandt unge, jf. nærmere pkt ovenfor. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport har 46 procent af befolkningen mellem 16 og 44 år prøvet hash, mens 13,5 procent i samme aldersgruppe på et tidspunkt har prøvet andre illegale stoffer end hash. Det fremgår endvidere af Sundhedsstyrelsens rapport, at den eksperimenterende brug har lagt sig på et historisk højt, stabilt niveau. Forbruget topper blandt de årige, og der er ofte tale om et mere lejlighedspræget forbrug, f.eks. ved diskoteksbesøg, fester eller lignende. Det er således navnlig de unge, der eksperimenterer med brug af euforiserende stoffer. Hash er det mest udbredte illegale stof, men også amfetamin, kokain og ecstasy bruges af en del unge. Som anført under pkt ovenfor er antallet af afgjorte sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug steget fra i 2004 til i Da der på dette kriminalitetsområde er en tæt sammenhæng mellem politiets indsats og antallet af opdagede og afgjorte sager, giver disse tal ikke i sig selv noget sikkert belæg for at antage, at kriminalitetens omfang er stigende. Imidlertid illustrerer det stigende antal af sager, at omfanget af lovovertrædelser er meget betydeligt, uanset at muligheden for at give advarsel i stedet for bøde som udgangspunkt blev afskaffet ved lovændringen i Justitsministeriet finder i lyset af det anførte, at der er behov for en markant skærpelse af bødestraffene for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer må således anses for en lovovertrædelse af en sådan karakter, at den bør have klare og mærkbare konsekvenser, også selv om stoffet alene besiddes til eget forbrug. Dette kommer efter ministeriets opfattelse ikke i tilstrækkelig grad til udtryk med det gældende bødeniveau. Det bør derfor ved straffastsættelsen markeres klarere, at besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug ikke kan accepteres. Samtidig vil en mere mærkbar sanktion forhåbentlig kunne medvirke til at afholde navnlig unge fra at begynde at bruge ulovlige euforiserende stoffer. Det må i den forbindelse være afgørende, at bøderne får en sådan størrelse, at de opleves som en reel og følelig sanktion. Der bør derfor ske en væsentlig forhøjelse af bøderne, herunder af de mindste bøder, som i dag er på 500 kr. Det indebærer efter Justitsministeriets opfattelse, at de laveste bøder på dette område formentlig bør ligge på et niveau omkring et par tusinde kroner.

16 Der henvises herved også til, at bøder i den nævnte størrelsesorden forekommer på en række andre lovområder, jf. nærmere pkt. 2.2 ovenfor. Selv om der på disse områder er tale om kriminalitet, der ikke fuldstændig kan sammenlignes med besiddelse af euforiserende stoffer, kan det som eksempler nævnes, at bøden for brugstyveri af en knallert i førstegangstilfælde er kr., og at bøden for besiddelse af en kniv på offentligt tilgængelige steder i førstegangstilfælde er på kr. (5.000 kr., hvis der er tale om en springkniv). Hvis forhøjede bøder skal medvirke til at afholde brugere fra at købe narkotika, bør bøden endvidere efter Justitsministeriets opfattelse være væsentligt højere end priserne ved køb af narkotika på gadeplan. Som det fremgår af pkt ovenfor, varierer priserne pr. gram mellem 40 og kr. afhængig af stoffets art. Ved køb af mængder op til 10 gram hash er bøden i dag på 500 kr., mens udgiften til f.eks. ni gram hash kan være op til ca. 900 kr. Ved indkøb af et gram kokain, som koster 500 kr., er bøden i dag på kr. Det må blandt andet på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport, jf. pkt ovenfor, lægges til grund, at hash er det mest almindelige stof, men at der også er en betydelig udbredelse af hårdere stoffer, herunder heroin, amfetamin, kokain og ecstasy. En forhøjelse af bøderne bør derfor efter Justitsministeriets opfattelse ikke begrænses til visse af de euforiserende stoffer, men bør for at skabe sammenhæng mellem bødestørrelserne på området og for så vidt muligt at forhindre, at forbruget flytter til andre stoffer, gælde alle de stoffer, som er omfattet af de nugældende bødetakster. Samtidig bør bødestørrelsen efter Justitsministeriets opfattelse fortsat afhænge af stoffets art, således at de højeste bøder gælder for de særligt farlige og skadelige stoffer, ligesom mængden af det pågældende stof også bør afspejles i bødens størrelse. For så vidt angår bøderne i gentagelsestilfælde, bør der efter Justitsministeriets opfattelse ske en sådan forhøjelse, at det tydeligt fremgår, at der ses med betydelig alvor på nye overtrædelser, efter at man tidligere er straffet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Den nærmere fastlæggelse af bødeniveauet må efter Justitsministeriets opfattelse bero på en række overvejelser, blandt andet om hvilken nærmere betydning stofmængde og -art bør have for bødeudmålingen. På den baggrund anmodede Justitsministeriet ved brev af 11. oktober 2006 Rigsadvokaten om i samarbejde med repræsentanter fra politi og anklagemyndighed at udarbejde et oplæg til, hvordan der kan gennemføres en markant skærpelse af bødeniveauet i sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Rigsadvokaten blev i den forbindelse anmodet om til brug for overvejelser om tilvejebringelse af det nødvendige lovgrundlag at udarbejde et udkast til reviderede bødepositioner for besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug, herunder bødepositioner for besiddelse i gentagelsestilfælde. Rigsadvokaten afgav i december 2006 en redegørelse om forhøjelse af bøderne for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug til Justitsministeriet. Det fremgår af redegørelsen, at Rigsadvokaten foreslår en tilnærmet firedobling af de hidtidige bødetakster. Det foreslås samtidig, at den gældende praksis med en halvering af bøderne til personer under 18 år og personer med en særlig lav indtægt bevares. Rigsadvokaten foreslår endvidere, at bødetaksterne forenkles, således at de nugældende 9 bødepositioner for besiddelse af euforiserende stoffer reduceres til 5 bødepositioner i førstegangstilfælde, nemlig bøder på 2.000, 3.000, 5.000, og kr.

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2007 Status: Historisk Udskrevet: 28.1.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 23.8.2011 Status: Historisk Udskrevet: 12.7.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 6.11.2006 Status: Historisk Udskrevet: 8.2.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Redegørelse om strafniveauet i sager vedrørende khat

Redegørelse om strafniveauet i sager vedrørende khat Redegørelse om strafniveauet i sager vedrørende khat Redegørelse om strafniveauet i sager vedrørende khat Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: khat; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-08-23 Aktiv:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003 Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Nedsættelse af bøder 2.1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1 Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.11.2005 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. 2010/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: våben, eksplosiver, fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 21.1.2010 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7

Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7 Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: våben, eksplosiver, fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.12.2012 Status: Historisk Udskrevet: 12.7.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere