LOKAL PLAN OKTOBER NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD."

Transkript

1 LOKAL PLAN OKTOBER 1990 I AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

2 En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger, gronne arealer, stier, veje og lignende skal placeres og udformes inden for et bestemt omr~de. Lokalplanhaftet best~r af en redeg~relse (gr& sider), evt. et kommuneplantillag og selve Lokalplanens bestemmelser. Efter kommuneplanloven har kommunen pligt til at udarbejde en lokalplan inden et stmre byggeri, anl=gsarbejde eller udstykning kan.wttes i gang. OgsA af jord fra landzone til byzone krawer en lokalplan. FormAlet med lokalplanpligten er at sikre en storre sammenheng i planlagningen. Lokalplanpligten skal ogs~ sikre borgernes kendskab til planl&gningen og muligheden for deltagelse heri., Narmere oplysninger vedrorende lokalplanen kan f&s ved henvendelse til: Byfornyelsessektionen Vesterbro Aalborg Telefon ( Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet ved tilladelse A 86, Copyright.

3 REDEGØRELSE Lokalplanens område og baggrund 0mråde Baggrund Lokalplanen omfatter et område på ca m2 i Aalborgs bykerne. Området grænser op til stormagasinet Magasin og omkranses af gaderne Rendsburggade, Nyhavnsgade, Kjellerupsgade, Østerbro og Nørregade. Området og dets omgivelser kan ses på o- venstående oversigtskort. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at opføre en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse mellem husgavlene på Nørregade 33 og Løkkegade 12. Samtidig opfylder kommune om at få planbestemmelser, de for området. lokalplanen et ønske hos Aalborg revideret og ajourført de lokalder siden 1978 har været gælden-

4 4. Karakteristik af lokalplanområdet Bebyggelse Husene langs Nørregade og Sankt Hans Gade er opført i årene , mens husene langs Løkkegade er fra omkring Nørregadehusenes etageantal varierer mellem 2½ og 3½. Størstedelen af Løkkegadehusene har 4½ etage. Sankt Hans Gade afsluttes med et enkelt hus i kun 1½ etage. Facaderne er murede, og tagene er hovedsageligt beklædt med rød tegl og sort skifer/eternitskifer. Forhusene anvendes primært til beboelse. I alle huse langs Nørregade er stueetagen indrettet til butikker og liberale erhverv. En del forhuse er på bagsiden udført med sidebygninger. Bag den sammenhængende bebyggelse findes en del baghuse, som anvendes til erhverv, garager og skure. Friareal Gader Friareal har generelt en ringe kvalitet som opholdsareal. Dette skyldes den udbredte baghusbebyggelse og de faste hegn langs ejendomsskellene. Nørregade er indrettet som gågade. I forbindelse med opførelsen af medborgerhuset sidst i 70 erne blev Nytorv forbundet med Østerbro. Strækningen mellem Rendsburggade og indkørslen til medborgerhusets parkeringsplads er forbeholdt buskørsel (busgade) samt cykel- og gangtrafik. I Nørregade skal der være butikker og lignende i stueetagen.

5 5. Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at fastlægge hovedtræk for kommende fornyelses- og forbedringsarbejder. Enhver ændring af bestående bygninger skal således tilpasses kvarterets præg af boligdomineret tætbyområde fra omkring århundredskiftet. Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at der ved nybyggeri genskabes en sammenhæng mellem randbebyggelsen langs Nørregade og Løkkegade. Den nye bygning skal udformes, så Østerbro-trafikken uhindret kan passere igennem. Bebyggelse/anvendelse For den nuværende og kommende bebyggelse fastlægger lokalplanen, at stueetagen i Nørregadehuse skal anvendes til butikker og lignende. Deres øvrige etageareal skal anvendes til boliger. Bebyggelse langs Sankt Hans Gade og Løkkegade skal fortsat være domineret af boliger. Der må dog indrettes butikker eller lignende i eksisterende erhvervslokaler. Ny bebyggelse over Østerbro kan opføres med samme højde som nabohuset i Løkkegade, men den må på grund af trafikstøjen ikke indeholde boliger. Ny bebyggelse for enden af Nørregade og over busgaden kan opføres i 4½ etage med en bygningshøjde på 16 m og 20 m. På hushjørnet kan bygningen forsynes med et spir for at understrege starten på byens centrale gågadesystem. Busgaden skal gå gennem Løkkegade-bebyggelsen som ved Medborgerhuset

6 6. Nuværende bebyggelses etageantal skal fastholdes uændret. Medborgerhusets bygninger skal i hovedtrækkene bevares uændret. På Nordkrafts areal vil der være mulighed for at opføre en bygning langs Nyhavnsgade i 3½ etage til kontorer og velfærdsformå1. Lokalplanen opdeles i områderne A, B, C og D (se bilag 2). Område B s etageareal på ca m2 kan øges med ca m2, hvilket svarer dels til nybygning langs Nyhavnsgade og dels til en mulig indskydelse af en etage i maskinhallen langs Kjellerupsgade. Denne bygning er bevaringsværdig, hvorfor en eventuel etageindskydelse ikke må ændre på facadeudtrykket. 0mråde C s etageareal på knap m2 øges med højst 400 m2, så der kan laves en afslutning mod Nyhavnsgade. Område D s etageareal på knap m2 øges med de ca m2, som nybyggeriet mellem Nørregade og Løkkegade forudsættes at rumme. Ved beregning af det mulige etageareal i områderne medregnes ikke kælderetager. Friareal Parkering Varmeforsyning Lokalplanen tillader, at udlagt men nu overflødigt vejareal langs Østerbro s sydside og for enden af Sankt Hans Gade ændres til friareal for ophold og leg. Arealet forudsættes anlagt som privat gårdareal for nybyggeriet for enden af Nørregade. Arealet skal skærmes mod trafikstøj af en mur. Nuværende, lovligt udførte parkeringsarealer, garager o.l. kan fortsat bestå. Anlæg af nye parkeringspladser i områderne C og D vil generelt ikke være tilladt. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens fjernvarmeforsyning. Lokalplanens forhold til anden planlægning 1. Kommuneplanlægning Aalborg byråd har den 13. januar 1986 vedtaget en kommuneplan for den fremtidige udvikling i kommunen. I kommuneplanen er Aalborgs ældre tætbyområde inddelt i fire lokalområder, som igen er delt i kvarterer. Denne lokalplan område udgør den nordøstlige del af Nørregade-kvarteret. Planlægning for kvarteret Nørregade-kvarteret har i løbet af de sidste 10 år undergået en række ændringer. Der er således gennemført bevarende sanering i Nørregade, Søndergade, Danmarksgade og Fjordgade. Nørregade er inddraget i det regionale centers gågadenet. I

7 7. Illustrationsplan kommuneplan 1986 fra forbindelse med Medborgerhuset er der etableret busgade fra Løkkegade til Nytorv. Søndergade og en del af Danmarksgade er omdannet til stillegader. Yderligere kommunal byfornyelse i kvarteret ligger i sidste etape i rækkefølgeplanen for byfornyelse. Øvrig bygningsfornyelse og friarealforbedring må forventes at skulle ske som selvsanering. Mindre lejligheder må gerne sammenlægges til familieboliger, bl.a. fordi Kjellerupsgades skole opretholdes. Peder Barkes Gade og Løkkegade kan omdannes til stillegader. Gældende rammebestemmelser Rammebestemmelserne for lokalplanens områder til offentligt formål (rammeområderne 01 og Tl) fastlægger, at deres anvendelse og bebyggelse skal fastholdes uændret. Rammebestemmelserne for lokalplanens centerområde (rammeområde Bl) fastlægger, at det skal fastholdes som et boligområde med butikker langs Nørregade. Ved eventuel bygningssanering med efterfølgende nybyggeri skal bebyggelsesprocenten nedsættes. Målet er, at nuværende bebyggelsesprocent for hele området reduceres fra ca. 195 til 160. Lokalplanen forudsætter Områdegrænsen mellem rammeområderne B1 og T1 ænændrede rammebestemmelser dres, så den følger skellinien til I/S Nordkraft s grundareal og ikke som tidligere, hvor den fulgte

8 8. Ny randbebyggelse kan som huludfyldning opføres hen over Østerbro Løkkegade. Herved overføres ejendommene langs Løkkegades østside til B1. Bebyggelsesprocenten for T1 bliver herefter en anelse højere, nemlig ca Langs Nyhavnsgade kan opføres ny randbebyggelse, og etagearealet inden for maskinhallen kan øges. Herved øges bebyggelsesprocenten for området til 180. For område B1 betyder grænserevisionen, at den nuværende bebyggelsesprocent falder fra ca. 195 til ca. 180, og friarealet herefter svarer til ca. 25% af etagearealet (friarealkvotient 0,25). Den eksisterende bygningsmasse ønskes bevaret. Enkelte baghuse forudsættes dog nedrevet som resultat af en friarealforbedring. Ny randbebyggelse kan som huludfyldning opføres hen over Østerbro. Som afslutning af Løkkegade mod Nyhavnsgade kan opføres en mindre bygning. På grundlag af disse mål er det nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten for området til 200 og reducere friarealkvotienten til 0,2. Kommuneplantillæg Ændringerne gør, at lokalplanen ikke stemmer overens med kommuneplanens gældende rammebestemmelser. Byrådet kan derfor ikke vedtage lokalplanen endeligt, før der er udarbejdet et tillæg nr til kommuneplanen med de nødvendige bestemmelser.*) Tillæggets område og reviderede rammeområdegrænser kan ses på illustrationen side 9. *) Det omtalte tillæg nr er vedtaget af Aalborg byråd den 22. oktober 1990.

9 9. L [m fiordz e N I de-kvarleret r Nfmeaade-kvarteret &J,+L5.0SS6A. ~f+--/jt Kayercadagade-kvarteret 1:6000 / AREAL OM FATTET AF TILLEG NR. 1.04!/ / Lokalplan Bebyggelsen langs Nørregade er omfattet af lokalplan , etageanvendelse. De to lokalplanen supplerer hinanden for dette område. 2. Bolig- og befolkningsprognoser Den nye bebyggelse for enden af Nørregade forventes at indeholde ca. 600 m2 etageareal til boliger. Herved fastholdes kommuneplanens mål om at opretholde den nuværende blanding af bolig- og erhvervsetageareal i tætby-området. 3. Offentligt institutioner m.m. Lokalplanens område hører under Kjellerupsgade skole. Skolen er nu en 1-sporet, 7-årig skole med børnehaveklasse. Efter 7. klasse overgår eleverne til Sønderbroskolen. I sektorplanen for skolen udtrykker skolevæsenet ønske om, at skoledistriktet får tilført flere familieboliger. I kort afstand fra lokalplanområdet ligger en børnehave, en ungdomsklub og et plejehjem. Kvarterets skole og institutioner forventes ikke at blive belastet uønsket af lokalplanområdets boligudbygning.

10 10. Depoter StøjForhold 4. Miljøbeskyttelse Der er ikke kendskab til depoter inden for lokalplanens område, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Der må ikke udføres anlæg eller udøves virksomhed, som giver støjgener for omgivelserne. Ny bebyggelse skal sikres mod støj- og forureningsgener. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig anvendelse Dispensationer Bygningsbevaring Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 6, stk. 6.1 en bestemmelse om, at bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra byrådet. Hvis tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Nyt hus for enden af Nørregade skal understrege gågadens start

11 LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr Centerområde øst for Medborgerhuset. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr.918 af 22. december 1989) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at udgøre revideret administrationsgrundlag, som afløser for lokalplan Herunder sikrer lokalplanen retningslinier for bevaring og fornyelse af områdets bebyggelse og friarealer, således at at at at at randbebyggelse langs Sankt Hans Gade, Nørregade og Løkkegade nord for Østerbro forbliver boligdomineret, randbebyggelse langs Nørregade og Løkkegade kan gøres sammenhængende ved nyt erhvervsbyggeri over Østerbro, Medborgerhuset fortsat kan fungere som centralt anlæg for publikumsorienterede offentligt formål, I/S Nordkraft s areal vest for Kjellerupsgade forbliver domineret af ikke-generende offentlig formål, og bygningsændringer og nybyggeri sker under hensyntagen til midtbyens gågade- og bygningsmiljø, trafiklinier og sparsomme opholdsarealer. 2. Lokalplanens område./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre. : Aalborg bygrunde 662, 669 a, 669 b, 670 a (ejerlejlighed 1-8), 672 a (ejerlejlighed 1-6), 686, 696 b, 696 d, 697, 700 a, 700 d, 700 e, 700 f, 700 g, 700 h, 700 i, 700 l, 700 m, 700 n, 702 b, 703,705 a, 706, 707 a, 767 b, 768, del af offentligt vejareal litra cg, ch, ci, cl, cm, fp samt alle parceller, der efter den 1. februar 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

12 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B./. C og D, som vist på bilag nr. 1 og Områdets anvendelse Område A 3.1 Området udlægges til offentligt formål (Aalborg kommunes Medborgerhus med hovedbibliotek, udstillings- og mødelokaler m.v. samt haveanlæg og parkeringsareal). Område B 3.2 0mrådet udlægges til offentligt formål (Elog varmeværket I/S Nordkraft s bebyggelse til administration og velfærdsbygninger samt til lignende ikke-generende virksomhed knyttet til produktionsanlægget samt haveanlæg og parkeringsareal ). Områderne 3.3 C og D 0mrådet udlægges til boligformål, erhvervsformål (butikker, restauranter, klinikker, kontorer og lignende) samt offentligt formål Øvrig bebyggelse (se bilag nr. 2), som opføres eller indrettes sammenhængende med randbebyggelsen (sidehuse), må ikke anvendes til boliger i stueetagen. Øvrig fritliggende bebyggelse (baghuse) må ikke anvendes til boliger. Fælles anlæg/rum til brug for områdets beboere kan indrettes i randbebyggelsens stueetage, i sidehuse og baghuse. Område C 3.6 Randbebyggelsens etageareal må kun anvendes til boligformål. Område D Eksisterende erhvervslokaler i randbebyggelsen må tillige anvendes til liberale erhverv, privat service, mindre butikker med tilhørende reparationsværksted og mindre indendørs lager. Ny bebyggelse på matr. nr. 686 må anvendes til liberale erhverv og privat service. De to øverste etager må tillige anvendes til boligformål. 3.7 Randbebyggelsens stueetage må kun anvendes til publikumsorienteret virksomhed, (butikker, restauranter og lignende). De øvrige e- tager må kun anvendes til boligformå1.*) *) D.v.s. i overensstemmelse med lokalplan for etageanvendelsen langs midtbyens strøggader.

13 3. Etageareal over offentligt vejareal cm (Østerbro) må dog kun anvendes til erhverv og offentligt formål. Alle områder 3.8 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende mindre tekniske anlæg til lokal daglig forsyning. 4. Udstykninger 4.1 Grunde kan udstykkes i mindre størrelse end 700 m2. 5. Bebyggelsens omfang og placering Område A 5.1 Inden for området må nybyggeri, ombygning eller ændret indretning ikke øge bebyggelsens samlede etageareal, og ikke mindske områdets friareal. Det vil sige, at bebyggelsesprocenten højst må være 130. Område B 5.2 Inden for området må det samlede etageareal ikke overstige m Ny bebyggelse skal opføres inden for det viste byggefelt i 3½ etage. Randbebyggelsen skal opføres sammenhængende og med facade i byggefeltets afgrænsningslinie mod vej. Inden for maskinhallen (se bilag nr. 2) kan der indskydes 1 etage, hvis dette ikke ændrer facadeudtrykket. Områderne C og D 5.6 Det samlede etageareal, eksklusive kælderetageareal må højst være m2, fordelt med m2 i område C, heraf højst 400 m2 i ny bebyggelse på matr. nr. 686, og m2 i område D, heraf højst m2 i ny bebyggelse over offentligt vejareal cm (Østerbro) og på matr. nr. 702 b. 5.7 Bebyggelse skal opføres eller indrettes inden for de viste retningsgivende byggefelter og højst med de angivne antal etager, se bilag nr. 2. Opførelse kan ske uanset bygningsreglementets bestemmelse 3.1.3, stk. 2 om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og sti.

14 Randbebyggelse skal opføres sammenhængende og med facade i byggefeltets afgrænsningslinie mod vejareal. 5.9 Randbebyggelse skal have en husdybde på 8-10 m Bygningsfacader i skel mod offentligt areal må forsynes med vinduer. Område D 5.11 Inden for det på bilag nr. 2 med krydsskravering viste areal kan opføres randbebyggelse på og over offentligt vejareal cm (østerbro), når den ikke generer vejens trafikale funktioner For bebyggelse på og over offentligt vejareal cm (Østerbro) må bygningshøjden højst være 20 m, og på matr. nr. 702 b må bygningshøjden højst være 16 m. På hjørnet af Nærregade og Løkkegade kan bebyggelsen herudover udformes med et hjørnetårn/-spir, når det ikke indeholder etageareal. Alle områder 5.13 Mindre bygninger (cykelskure, udhuse, o.1.) kan opføres inden for udlagt friareal. 6. Bevaring af bebyggelse 6.1 Nordkrafts maskinhal mod Kjellerupsgade er bevaringsværdig. Denne bygning samt bygninger i byggefelt for randbebyggelse (se bilag nr. 2) må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg kommunes tilladelse. Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- Og moderniseringsarbejder som f.eks. skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Områderne C og D 7.1 Randbebyggelse skal aftegne den på bilag nr. 2 viste opdeling af byggefelterne. 7.2 Randbebyggelses udformning skal harmonere med den eksisterende randbebyggelse i området og i tilstødende gader.

15 I område C skal randbebyggelsen som helhed fremtræde med ydervægge af tegl. I område D skal randbebyggelsen langs Skt. Hans Gade og Nørregade have vandskuret eller pudset overflade. Bebyggelse på og over offentligt vejareal cm og på matr. nr. 702 b skal fremtræde med lys overflade. Tage på randbebyggelsen skal udføres som sadeltag, mansardtag o.l. med rygningen langs gaden. Tagmaterialet skal være tegl eller skiffer. Ydervægge skal fremstå som en konstruktiv enhed fra terræn til tag. Vinduer må ikke være som vandrette vinduesbånd. I murflader skal vinduer fremtræde som huller i mur. Døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele af træ skal fremstå med dækkende overfladebehandling. Der må ikke fremføres installationsanlæg, TVkabler m.v. på bebyggelsens facade mod vej. Markiser må kun udføres over vinduer i stueetagen. De skal følge bygningens fagdeling, og skal udføres af stof, glas eller et andet materiale, der i struktur og udseende harmonerer hermed. Skiltning skal følge bygningens fagdeling og udføres som bogstaver monteret på mur eller som bogstaver malet på puds eller på skilteplader Ubebyggede arealer Der udlægges følgende friarealer, som vist i princippet på bilag nr. 2: Friareal (opholdsareal, gårdsplads, sti, parkering o.1.) Gådareal (opholdsareal, gårdsplads, o.1.) Friareal langs Osterbro vest for Løkkegade skal skærmes mod trafikstøjen af en mindst 2 m høj mur. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. *) *) Da friarealerne ikke er særlig anvendelige som opholdsareal er det kommunens hensigt at betinge sig friarealforbedring, når kommende bygge- og anlægsarbejder skal behandles.

16 6. 9. Adgangs- og parkeringsforhold 9.1 Det på bilag nr. 1 med skravering viste vejareal vil blive nedlagt. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 9.2 Til Østerbro, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade og Rendsburggade og til den offentligt parkeringsplads i område A, må der ikke etableres overkørsler fra de tilgrænsende ejendomme.*) 9.3 På ejendomme indenfor område C og D må der ikke anlægges parkeringspladser. 10. Tekniske anlæg 10.1 E1-ledninger må kun fremføres som jordkabler Udendørs, private antenner må ikke opstilles. Enkeltstående antenner til erhvervsmæssig kommunikation er dog tilladt. 11. Miljøbeskyttelse Virksomheder, anlæg og indretninger må ikke give anledning til generende støj i omgivelserne. Bidraget til støjbelastningen må ikke overstige grænseværdierne for støjbelastningen - gældende for det område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggende og for omliggende områder - i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (pt. vejledning nr. 5/1984). Ny bebyggelse skal sikres mod støj- og forureningsgener fra Nyhavnsgade og busgaden saint fra Nordkraft. 12. Betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse på matr. nr. 702 b og over offentligt vejareal cm (Østerbro) må ikke u- den Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, for den støjafskærmende mur nævnt i stk. 8.2 er etableret Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeanlæg, og må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, for denne tilslutning har fundet sted. *) Eksisterende overkørsler til trafikveje bevares. Sankt Hans Gade forbliver lukket for kørende trafik mod Østerbro.

17 Ophævelse af tidligere lokalplan 13.1 Lokalplan for Aalborg kommunes medborgerhus, busgade m.v., godkendt af Planstyrelsen den 10. februar 1978, ophæves. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. HK/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlo vens 30 offentligt bekendtgjort den 27.1O.9O fra hvilken dato, planen har retsvirkning. Aalborg kommune, Magistratens den 2. afdeling,

18 Lokalplan Etageanvendelses- og bevaringsplan, er ophævet ved offentlig bekendtgørelse den 25. juni 2014, hvorefter anvendelsesbestemmelser i Lokalplan er gældende bestemmelser. Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, den 25. juni 2014

19

20

21

22

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE LOKAL PLAN 10-027 FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlzgger, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-014 SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING. ~u. Don. Ml \

LOKALPLAN 10-014 SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING. ~u. Don. Ml \ LOKALPLAN 10-014 KJELLERUPSGADE, SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING ØSTERBRO OG KANALSTIEN ~u. :y.::::: :::::::::. :::::::?. Don Ml \ INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere