LOKAL PLAN OKTOBER NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD."

Transkript

1 LOKAL PLAN OKTOBER 1990 I AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

2 En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger, gronne arealer, stier, veje og lignende skal placeres og udformes inden for et bestemt omr~de. Lokalplanhaftet best~r af en redeg~relse (gr& sider), evt. et kommuneplantillag og selve Lokalplanens bestemmelser. Efter kommuneplanloven har kommunen pligt til at udarbejde en lokalplan inden et stmre byggeri, anl=gsarbejde eller udstykning kan.wttes i gang. OgsA af jord fra landzone til byzone krawer en lokalplan. FormAlet med lokalplanpligten er at sikre en storre sammenheng i planlagningen. Lokalplanpligten skal ogs~ sikre borgernes kendskab til planl&gningen og muligheden for deltagelse heri., Narmere oplysninger vedrorende lokalplanen kan f&s ved henvendelse til: Byfornyelsessektionen Vesterbro Aalborg Telefon ( Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet ved tilladelse A 86, Copyright.

3 REDEGØRELSE Lokalplanens område og baggrund 0mråde Baggrund Lokalplanen omfatter et område på ca m2 i Aalborgs bykerne. Området grænser op til stormagasinet Magasin og omkranses af gaderne Rendsburggade, Nyhavnsgade, Kjellerupsgade, Østerbro og Nørregade. Området og dets omgivelser kan ses på o- venstående oversigtskort. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at opføre en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse mellem husgavlene på Nørregade 33 og Løkkegade 12. Samtidig opfylder kommune om at få planbestemmelser, de for området. lokalplanen et ønske hos Aalborg revideret og ajourført de lokalder siden 1978 har været gælden-

4 4. Karakteristik af lokalplanområdet Bebyggelse Husene langs Nørregade og Sankt Hans Gade er opført i årene , mens husene langs Løkkegade er fra omkring Nørregadehusenes etageantal varierer mellem 2½ og 3½. Størstedelen af Løkkegadehusene har 4½ etage. Sankt Hans Gade afsluttes med et enkelt hus i kun 1½ etage. Facaderne er murede, og tagene er hovedsageligt beklædt med rød tegl og sort skifer/eternitskifer. Forhusene anvendes primært til beboelse. I alle huse langs Nørregade er stueetagen indrettet til butikker og liberale erhverv. En del forhuse er på bagsiden udført med sidebygninger. Bag den sammenhængende bebyggelse findes en del baghuse, som anvendes til erhverv, garager og skure. Friareal Gader Friareal har generelt en ringe kvalitet som opholdsareal. Dette skyldes den udbredte baghusbebyggelse og de faste hegn langs ejendomsskellene. Nørregade er indrettet som gågade. I forbindelse med opførelsen af medborgerhuset sidst i 70 erne blev Nytorv forbundet med Østerbro. Strækningen mellem Rendsburggade og indkørslen til medborgerhusets parkeringsplads er forbeholdt buskørsel (busgade) samt cykel- og gangtrafik. I Nørregade skal der være butikker og lignende i stueetagen.

5 5. Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at fastlægge hovedtræk for kommende fornyelses- og forbedringsarbejder. Enhver ændring af bestående bygninger skal således tilpasses kvarterets præg af boligdomineret tætbyområde fra omkring århundredskiftet. Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at der ved nybyggeri genskabes en sammenhæng mellem randbebyggelsen langs Nørregade og Løkkegade. Den nye bygning skal udformes, så Østerbro-trafikken uhindret kan passere igennem. Bebyggelse/anvendelse For den nuværende og kommende bebyggelse fastlægger lokalplanen, at stueetagen i Nørregadehuse skal anvendes til butikker og lignende. Deres øvrige etageareal skal anvendes til boliger. Bebyggelse langs Sankt Hans Gade og Løkkegade skal fortsat være domineret af boliger. Der må dog indrettes butikker eller lignende i eksisterende erhvervslokaler. Ny bebyggelse over Østerbro kan opføres med samme højde som nabohuset i Løkkegade, men den må på grund af trafikstøjen ikke indeholde boliger. Ny bebyggelse for enden af Nørregade og over busgaden kan opføres i 4½ etage med en bygningshøjde på 16 m og 20 m. På hushjørnet kan bygningen forsynes med et spir for at understrege starten på byens centrale gågadesystem. Busgaden skal gå gennem Løkkegade-bebyggelsen som ved Medborgerhuset

6 6. Nuværende bebyggelses etageantal skal fastholdes uændret. Medborgerhusets bygninger skal i hovedtrækkene bevares uændret. På Nordkrafts areal vil der være mulighed for at opføre en bygning langs Nyhavnsgade i 3½ etage til kontorer og velfærdsformå1. Lokalplanen opdeles i områderne A, B, C og D (se bilag 2). Område B s etageareal på ca m2 kan øges med ca m2, hvilket svarer dels til nybygning langs Nyhavnsgade og dels til en mulig indskydelse af en etage i maskinhallen langs Kjellerupsgade. Denne bygning er bevaringsværdig, hvorfor en eventuel etageindskydelse ikke må ændre på facadeudtrykket. 0mråde C s etageareal på knap m2 øges med højst 400 m2, så der kan laves en afslutning mod Nyhavnsgade. Område D s etageareal på knap m2 øges med de ca m2, som nybyggeriet mellem Nørregade og Løkkegade forudsættes at rumme. Ved beregning af det mulige etageareal i områderne medregnes ikke kælderetager. Friareal Parkering Varmeforsyning Lokalplanen tillader, at udlagt men nu overflødigt vejareal langs Østerbro s sydside og for enden af Sankt Hans Gade ændres til friareal for ophold og leg. Arealet forudsættes anlagt som privat gårdareal for nybyggeriet for enden af Nørregade. Arealet skal skærmes mod trafikstøj af en mur. Nuværende, lovligt udførte parkeringsarealer, garager o.l. kan fortsat bestå. Anlæg af nye parkeringspladser i områderne C og D vil generelt ikke være tilladt. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens fjernvarmeforsyning. Lokalplanens forhold til anden planlægning 1. Kommuneplanlægning Aalborg byråd har den 13. januar 1986 vedtaget en kommuneplan for den fremtidige udvikling i kommunen. I kommuneplanen er Aalborgs ældre tætbyområde inddelt i fire lokalområder, som igen er delt i kvarterer. Denne lokalplan område udgør den nordøstlige del af Nørregade-kvarteret. Planlægning for kvarteret Nørregade-kvarteret har i løbet af de sidste 10 år undergået en række ændringer. Der er således gennemført bevarende sanering i Nørregade, Søndergade, Danmarksgade og Fjordgade. Nørregade er inddraget i det regionale centers gågadenet. I

7 7. Illustrationsplan kommuneplan 1986 fra forbindelse med Medborgerhuset er der etableret busgade fra Løkkegade til Nytorv. Søndergade og en del af Danmarksgade er omdannet til stillegader. Yderligere kommunal byfornyelse i kvarteret ligger i sidste etape i rækkefølgeplanen for byfornyelse. Øvrig bygningsfornyelse og friarealforbedring må forventes at skulle ske som selvsanering. Mindre lejligheder må gerne sammenlægges til familieboliger, bl.a. fordi Kjellerupsgades skole opretholdes. Peder Barkes Gade og Løkkegade kan omdannes til stillegader. Gældende rammebestemmelser Rammebestemmelserne for lokalplanens områder til offentligt formål (rammeområderne 01 og Tl) fastlægger, at deres anvendelse og bebyggelse skal fastholdes uændret. Rammebestemmelserne for lokalplanens centerområde (rammeområde Bl) fastlægger, at det skal fastholdes som et boligområde med butikker langs Nørregade. Ved eventuel bygningssanering med efterfølgende nybyggeri skal bebyggelsesprocenten nedsættes. Målet er, at nuværende bebyggelsesprocent for hele området reduceres fra ca. 195 til 160. Lokalplanen forudsætter Områdegrænsen mellem rammeområderne B1 og T1 ænændrede rammebestemmelser dres, så den følger skellinien til I/S Nordkraft s grundareal og ikke som tidligere, hvor den fulgte

8 8. Ny randbebyggelse kan som huludfyldning opføres hen over Østerbro Løkkegade. Herved overføres ejendommene langs Løkkegades østside til B1. Bebyggelsesprocenten for T1 bliver herefter en anelse højere, nemlig ca Langs Nyhavnsgade kan opføres ny randbebyggelse, og etagearealet inden for maskinhallen kan øges. Herved øges bebyggelsesprocenten for området til 180. For område B1 betyder grænserevisionen, at den nuværende bebyggelsesprocent falder fra ca. 195 til ca. 180, og friarealet herefter svarer til ca. 25% af etagearealet (friarealkvotient 0,25). Den eksisterende bygningsmasse ønskes bevaret. Enkelte baghuse forudsættes dog nedrevet som resultat af en friarealforbedring. Ny randbebyggelse kan som huludfyldning opføres hen over Østerbro. Som afslutning af Løkkegade mod Nyhavnsgade kan opføres en mindre bygning. På grundlag af disse mål er det nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten for området til 200 og reducere friarealkvotienten til 0,2. Kommuneplantillæg Ændringerne gør, at lokalplanen ikke stemmer overens med kommuneplanens gældende rammebestemmelser. Byrådet kan derfor ikke vedtage lokalplanen endeligt, før der er udarbejdet et tillæg nr til kommuneplanen med de nødvendige bestemmelser.*) Tillæggets område og reviderede rammeområdegrænser kan ses på illustrationen side 9. *) Det omtalte tillæg nr er vedtaget af Aalborg byråd den 22. oktober 1990.

9 9. L [m fiordz e N I de-kvarleret r Nfmeaade-kvarteret &J,+L5.0SS6A. ~f+--/jt Kayercadagade-kvarteret 1:6000 / AREAL OM FATTET AF TILLEG NR. 1.04!/ / Lokalplan Bebyggelsen langs Nørregade er omfattet af lokalplan , etageanvendelse. De to lokalplanen supplerer hinanden for dette område. 2. Bolig- og befolkningsprognoser Den nye bebyggelse for enden af Nørregade forventes at indeholde ca. 600 m2 etageareal til boliger. Herved fastholdes kommuneplanens mål om at opretholde den nuværende blanding af bolig- og erhvervsetageareal i tætby-området. 3. Offentligt institutioner m.m. Lokalplanens område hører under Kjellerupsgade skole. Skolen er nu en 1-sporet, 7-årig skole med børnehaveklasse. Efter 7. klasse overgår eleverne til Sønderbroskolen. I sektorplanen for skolen udtrykker skolevæsenet ønske om, at skoledistriktet får tilført flere familieboliger. I kort afstand fra lokalplanområdet ligger en børnehave, en ungdomsklub og et plejehjem. Kvarterets skole og institutioner forventes ikke at blive belastet uønsket af lokalplanområdets boligudbygning.

10 10. Depoter StøjForhold 4. Miljøbeskyttelse Der er ikke kendskab til depoter inden for lokalplanens område, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Der må ikke udføres anlæg eller udøves virksomhed, som giver støjgener for omgivelserne. Ny bebyggelse skal sikres mod støj- og forureningsgener. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig anvendelse Dispensationer Bygningsbevaring Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 6, stk. 6.1 en bestemmelse om, at bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra byrådet. Hvis tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Nyt hus for enden af Nørregade skal understrege gågadens start

11 LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr Centerområde øst for Medborgerhuset. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr.918 af 22. december 1989) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at udgøre revideret administrationsgrundlag, som afløser for lokalplan Herunder sikrer lokalplanen retningslinier for bevaring og fornyelse af områdets bebyggelse og friarealer, således at at at at at randbebyggelse langs Sankt Hans Gade, Nørregade og Løkkegade nord for Østerbro forbliver boligdomineret, randbebyggelse langs Nørregade og Løkkegade kan gøres sammenhængende ved nyt erhvervsbyggeri over Østerbro, Medborgerhuset fortsat kan fungere som centralt anlæg for publikumsorienterede offentligt formål, I/S Nordkraft s areal vest for Kjellerupsgade forbliver domineret af ikke-generende offentlig formål, og bygningsændringer og nybyggeri sker under hensyntagen til midtbyens gågade- og bygningsmiljø, trafiklinier og sparsomme opholdsarealer. 2. Lokalplanens område./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre. : Aalborg bygrunde 662, 669 a, 669 b, 670 a (ejerlejlighed 1-8), 672 a (ejerlejlighed 1-6), 686, 696 b, 696 d, 697, 700 a, 700 d, 700 e, 700 f, 700 g, 700 h, 700 i, 700 l, 700 m, 700 n, 702 b, 703,705 a, 706, 707 a, 767 b, 768, del af offentligt vejareal litra cg, ch, ci, cl, cm, fp samt alle parceller, der efter den 1. februar 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

12 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B./. C og D, som vist på bilag nr. 1 og Områdets anvendelse Område A 3.1 Området udlægges til offentligt formål (Aalborg kommunes Medborgerhus med hovedbibliotek, udstillings- og mødelokaler m.v. samt haveanlæg og parkeringsareal). Område B 3.2 0mrådet udlægges til offentligt formål (Elog varmeværket I/S Nordkraft s bebyggelse til administration og velfærdsbygninger samt til lignende ikke-generende virksomhed knyttet til produktionsanlægget samt haveanlæg og parkeringsareal ). Områderne 3.3 C og D 0mrådet udlægges til boligformål, erhvervsformål (butikker, restauranter, klinikker, kontorer og lignende) samt offentligt formål Øvrig bebyggelse (se bilag nr. 2), som opføres eller indrettes sammenhængende med randbebyggelsen (sidehuse), må ikke anvendes til boliger i stueetagen. Øvrig fritliggende bebyggelse (baghuse) må ikke anvendes til boliger. Fælles anlæg/rum til brug for områdets beboere kan indrettes i randbebyggelsens stueetage, i sidehuse og baghuse. Område C 3.6 Randbebyggelsens etageareal må kun anvendes til boligformål. Område D Eksisterende erhvervslokaler i randbebyggelsen må tillige anvendes til liberale erhverv, privat service, mindre butikker med tilhørende reparationsværksted og mindre indendørs lager. Ny bebyggelse på matr. nr. 686 må anvendes til liberale erhverv og privat service. De to øverste etager må tillige anvendes til boligformål. 3.7 Randbebyggelsens stueetage må kun anvendes til publikumsorienteret virksomhed, (butikker, restauranter og lignende). De øvrige e- tager må kun anvendes til boligformå1.*) *) D.v.s. i overensstemmelse med lokalplan for etageanvendelsen langs midtbyens strøggader.

13 3. Etageareal over offentligt vejareal cm (Østerbro) må dog kun anvendes til erhverv og offentligt formål. Alle områder 3.8 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende mindre tekniske anlæg til lokal daglig forsyning. 4. Udstykninger 4.1 Grunde kan udstykkes i mindre størrelse end 700 m2. 5. Bebyggelsens omfang og placering Område A 5.1 Inden for området må nybyggeri, ombygning eller ændret indretning ikke øge bebyggelsens samlede etageareal, og ikke mindske områdets friareal. Det vil sige, at bebyggelsesprocenten højst må være 130. Område B 5.2 Inden for området må det samlede etageareal ikke overstige m Ny bebyggelse skal opføres inden for det viste byggefelt i 3½ etage. Randbebyggelsen skal opføres sammenhængende og med facade i byggefeltets afgrænsningslinie mod vej. Inden for maskinhallen (se bilag nr. 2) kan der indskydes 1 etage, hvis dette ikke ændrer facadeudtrykket. Områderne C og D 5.6 Det samlede etageareal, eksklusive kælderetageareal må højst være m2, fordelt med m2 i område C, heraf højst 400 m2 i ny bebyggelse på matr. nr. 686, og m2 i område D, heraf højst m2 i ny bebyggelse over offentligt vejareal cm (Østerbro) og på matr. nr. 702 b. 5.7 Bebyggelse skal opføres eller indrettes inden for de viste retningsgivende byggefelter og højst med de angivne antal etager, se bilag nr. 2. Opførelse kan ske uanset bygningsreglementets bestemmelse 3.1.3, stk. 2 om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og sti.

14 Randbebyggelse skal opføres sammenhængende og med facade i byggefeltets afgrænsningslinie mod vejareal. 5.9 Randbebyggelse skal have en husdybde på 8-10 m Bygningsfacader i skel mod offentligt areal må forsynes med vinduer. Område D 5.11 Inden for det på bilag nr. 2 med krydsskravering viste areal kan opføres randbebyggelse på og over offentligt vejareal cm (østerbro), når den ikke generer vejens trafikale funktioner For bebyggelse på og over offentligt vejareal cm (Østerbro) må bygningshøjden højst være 20 m, og på matr. nr. 702 b må bygningshøjden højst være 16 m. På hjørnet af Nærregade og Løkkegade kan bebyggelsen herudover udformes med et hjørnetårn/-spir, når det ikke indeholder etageareal. Alle områder 5.13 Mindre bygninger (cykelskure, udhuse, o.1.) kan opføres inden for udlagt friareal. 6. Bevaring af bebyggelse 6.1 Nordkrafts maskinhal mod Kjellerupsgade er bevaringsværdig. Denne bygning samt bygninger i byggefelt for randbebyggelse (se bilag nr. 2) må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg kommunes tilladelse. Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- Og moderniseringsarbejder som f.eks. skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Områderne C og D 7.1 Randbebyggelse skal aftegne den på bilag nr. 2 viste opdeling af byggefelterne. 7.2 Randbebyggelses udformning skal harmonere med den eksisterende randbebyggelse i området og i tilstødende gader.

15 I område C skal randbebyggelsen som helhed fremtræde med ydervægge af tegl. I område D skal randbebyggelsen langs Skt. Hans Gade og Nørregade have vandskuret eller pudset overflade. Bebyggelse på og over offentligt vejareal cm og på matr. nr. 702 b skal fremtræde med lys overflade. Tage på randbebyggelsen skal udføres som sadeltag, mansardtag o.l. med rygningen langs gaden. Tagmaterialet skal være tegl eller skiffer. Ydervægge skal fremstå som en konstruktiv enhed fra terræn til tag. Vinduer må ikke være som vandrette vinduesbånd. I murflader skal vinduer fremtræde som huller i mur. Døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele af træ skal fremstå med dækkende overfladebehandling. Der må ikke fremføres installationsanlæg, TVkabler m.v. på bebyggelsens facade mod vej. Markiser må kun udføres over vinduer i stueetagen. De skal følge bygningens fagdeling, og skal udføres af stof, glas eller et andet materiale, der i struktur og udseende harmonerer hermed. Skiltning skal følge bygningens fagdeling og udføres som bogstaver monteret på mur eller som bogstaver malet på puds eller på skilteplader Ubebyggede arealer Der udlægges følgende friarealer, som vist i princippet på bilag nr. 2: Friareal (opholdsareal, gårdsplads, sti, parkering o.1.) Gådareal (opholdsareal, gårdsplads, o.1.) Friareal langs Osterbro vest for Løkkegade skal skærmes mod trafikstøjen af en mindst 2 m høj mur. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. *) *) Da friarealerne ikke er særlig anvendelige som opholdsareal er det kommunens hensigt at betinge sig friarealforbedring, når kommende bygge- og anlægsarbejder skal behandles.

16 6. 9. Adgangs- og parkeringsforhold 9.1 Det på bilag nr. 1 med skravering viste vejareal vil blive nedlagt. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 9.2 Til Østerbro, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade og Rendsburggade og til den offentligt parkeringsplads i område A, må der ikke etableres overkørsler fra de tilgrænsende ejendomme.*) 9.3 På ejendomme indenfor område C og D må der ikke anlægges parkeringspladser. 10. Tekniske anlæg 10.1 E1-ledninger må kun fremføres som jordkabler Udendørs, private antenner må ikke opstilles. Enkeltstående antenner til erhvervsmæssig kommunikation er dog tilladt. 11. Miljøbeskyttelse Virksomheder, anlæg og indretninger må ikke give anledning til generende støj i omgivelserne. Bidraget til støjbelastningen må ikke overstige grænseværdierne for støjbelastningen - gældende for det område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggende og for omliggende områder - i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (pt. vejledning nr. 5/1984). Ny bebyggelse skal sikres mod støj- og forureningsgener fra Nyhavnsgade og busgaden saint fra Nordkraft. 12. Betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse på matr. nr. 702 b og over offentligt vejareal cm (Østerbro) må ikke u- den Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, for den støjafskærmende mur nævnt i stk. 8.2 er etableret Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeanlæg, og må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, for denne tilslutning har fundet sted. *) Eksisterende overkørsler til trafikveje bevares. Sankt Hans Gade forbliver lukket for kørende trafik mod Østerbro.

17 Ophævelse af tidligere lokalplan 13.1 Lokalplan for Aalborg kommunes medborgerhus, busgade m.v., godkendt af Planstyrelsen den 10. februar 1978, ophæves. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. HK/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlo vens 30 offentligt bekendtgjort den 27.1O.9O fra hvilken dato, planen har retsvirkning. Aalborg kommune, Magistratens den 2. afdeling,

18 Lokalplan Etageanvendelses- og bevaringsplan, er ophævet ved offentlig bekendtgørelse den 25. juni 2014, hvorefter anvendelsesbestemmelser i Lokalplan er gældende bestemmelser. Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, den 25. juni 2014

19

20

21

22

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 AALBORG TÆTBYOMRÅDE HJULMAGERVEJ - KVARTERET BOLIGOMRÅDE, SOLVANGSVEJ OG SØNDERBRO MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fast.lagger, hvordan nye bygninger, gr~nne

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE LOKAL PLAN 10-027 FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlzgger, hvordan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKAL PLAN MARTS 1989 VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN MARTS 1989 VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 13-004 MARTS 1989 NØ RRESUNDBY OMRÅDET VADUM BOLIGOMRÅDE VED ULRIK BIRCHS VEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN LOKALPLAN 10-044 Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKAL PLAN 13-002 NOVEMBER 1987 NØRRESUNDBY OMRADET VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 13-002 NOVEMBER 1987 NØRRESUNDBY OMRADET VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 13-002 NOVEMBER 1987 NØRRESUNDBY OMRADET VADUM KIRKE OG ERHVERVSOMRÅDE ELLEHAMMERSVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere