Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2013)"

Transkript

1 28. november 2012 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2013) Indhold 1. Indledning De makroøkonomiske scenarier Metodemæssige antagelser Aktiekurser International økonomi Udlånsvækst Øvrige antagelser Rentefølsomhedsanalyse Resultatark... 8 Resultatoplysninger (Resultat)... 9 Balanceoplysninger (Balance)... 9 Solvensoplysninger (Solvens) Noter til resultatoplysninger (Noter til resultat) Supplerende oplysninger om nedskrivninger (Nedskrivninger) Oplysninger om Exposure-at-Default (EAD) Oplysninger om PD og LGD opgjort Point-in-Time (PD-LGD PIT) Oplysninger om PD og LGD til kapitaldækningsformål (PD-LGD RWA) Dokumentation Praktiske forhold Bilag Basisscenario Stress-scenario En global krise

2 1. Indledning Pengeinstitutter, der er godkendt til at anvende en IRB-metode til opgørelse af kreditrisiko, skal gennemføre stress-test på baggrund af makroøkonomiske scenarier fastsat af Finanstilsynet, jf. Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter (gældende udgave). Baggrunden er, at makroøkonomiske stress-test er en vigtig del af institutternes risikostyring. Fastlæggelsen af fælles makroøkonomiske scenarier gør det muligt i højere grad at sammenligne stress-test resultaterne på tværs af institutterne. Stress-test beregningerne på grundlag af Finanstilsynets scenarier skal integreres som en naturlig del af pengeinstitutternes ICAAPs. Bestyrelsen og direktionen forventes at tage stilling til, hvor meget yderligere kapital, der på baggrund af de gennemførte stress-test er behov for at afsætte for at fastholde en hensigtsmæssig kapitaloverdækning også under stress eller i øvrigt imødegå de risici, som afdækkes i stress-testen. Finanstilsynets scenarier omfatter et basisscenario og et stress-scenario og beskriver udviklingen i centrale nøgletal for dansk økonomi i perioden Instituttet skal foretage stress-test beregninger for 2013 og 2014, idet der tages udgangspunkt i årsregnskabet for Stress-test beregningerne foretages på grundlag af sammenhængende scenarier for den makroøkonomiske udvikling i Danmark samt en række beregningstekniske antagelser vedrørende udviklingen i blandt andet aktiekurser og udlånsvækst. Disse er afstemt med udviklingen i de underliggende makroøkonomiske nøgletal. Stress-scenariet har karakter af et hårdt recessionsscenario. Dette skal supplere de milde recessionsscenarier (jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 44) og pengeinstitutternes egne fremadrettede scenarier i institutternes makroøkonomiske stress-test. Resultaterne af stress-test beregningerne skal indberettes til Finanstilsynet. Til det formål er der udformet et resultatark, der skal anvendes til indberetningen. Arket omfatter beregninger for instituttets resultatopgørelse og balance samt udvalgte oplysninger fra instituttets opgørelse af solvens og solvensbehov (basiskapital, risikovægtede poster, solvensbehov) i de forskellige scenarier. Endvidere skal der indberettes en række supplerende oplysninger vedrørende bl.a. renteindtægter og renteudgifter, nedskrivninger fordelt efter kundens residens (danske vs. udenlandske kunder) samt udvalgte kreditrisikoparametre (EAD, PD, LGD). Mange af de oplysninger, der skal indberettes, kan oversættes direkte til poster i de regnskabs- og kapitaldækningsindberetninger, som institutterne foretager til Finanstilsynet. Ansvaret for beregningerne ligger hos institutterne. Indberetningen til Finanstilsynet skal 2

3 indeholde en fyldestgørende dokumentation af valgte metoder og antagelser, herunder anvendte stress-test modeller. Pengeinstitutter, der har datterselskaber, skal som udgangspunkt foretage og indberette stress-test beregninger på to niveauer for instituttet solo og for (del)koncernen bestående af pengeinstituttet og dets datterselskaber. Realkreditinstitutter, der er godkendt til at anvende en IRB-metode til opgørelse af kreditrisiko, skal også udføre og indberette makroøkonomiske stress-test. Kravene hertil er beskrevet i en særskilt teknisk vejledning. Indberetningen af makroøkonomiske stress-test til Finanstilsynet skal som udgangspunkt ske én gang om året på grundlag af et opdateret sæt af makroøkonomiske scenarier og med den indberetningsfrist, der fremgår af denne vejledning, jf. afsnit 6. Indberetningsfrekvensen kan øges til to gange om året, hvis Finanstilsynet vurderer, at der måtte være et behov herfor. Kravet om indberetning af makroøkonomiske stress-test gælder som udgangspunkt for IRB-institutter, men Finanstilsynet kan vælge at justere kredsen af institutter, der skal gennemføre og indberette stress-test på grundlag af de fastsatte scenarier. 2. De makroøkonomiske scenarier De makroøkonomiske scenarier omfatter et basisscenario samt et stress-scenario, som beskriver udviklingen i en række centrale nøgletal for Danmark i perioden Basisscenariet kan tolkes som det mest sandsynlige scenario (en prognose), mens stressscenariet en global krise - illustrerer et negativt makroøkonomisk forløb, som har karakter af en hård recession. Stress-scenariet vurderes at have lav sandsynlighed, men er ikke utænkeligt. Stress-scenariet er designet, så det i styrke overgår erfaringerne fra begyndelsen af 1990erne, hvor danske pengeinstitutter i lyset af et længerevarende konjunkturtilbageslag blev ramt af store nedskrivninger/hensættelser. Nøgletallene for scenarierne findes i filen Scenarietabel_F2013 på Finanstilsynets hjemmeside, jf. afsnit 6. Til referenceformål indeholder tabellen også sammenlignelige tal for 2011 (faktiske tal) og 2012 (skøn for hele året). 1 En kort verbal beskrivelse af scenarierne findes i bilaget til denne vejledning. 1 Det står institutterne frit for at anvende mere opdaterede tal for 2011 og Tallene for de historiske år (inkl. 2012) skal dog være de samme for basis- og stress-scenariet. Hvis instituttet vælger at benytte mere opdaterede historiske tal, skal det anføres i dokumentationen sammen med en tabulering af de anvendte tal for

4 Stress-scenariet er udarbejdet i samarbejde med Nationalbanken. 3. Metodemæssige antagelser Stress-test beregningerne skal være baseret på nedenstående metodemæssige antagelser, der har til formål at sikre en større grad af sammenlignelighed på tværs af institutterne. På de områder, hvor Finanstilsynet ikke fastlægger konkrete antagelser, må institutterne anvende deres egne antagelser. Disse antagelser skal beskrives og motiveres i dokumentationen af beregningerne. 3.1 Aktiekurser Som en beregningsteknisk forudsætning antages det, at markedsudviklingen for danske aktier (målt ved markedsindekset OMXC) i 2013 og 2014 i de to scenarier er som følger: Vækst i OMXC ultimo året, pct. år-år Basisscenario 5 5 Stress-scenario Tabellen angiver væksten i OMXC-indekset fra primo året (svarende til ultimo det forudgående år) til ultimo året. For eksempel antages OMXC at falde med 25 pct. fra primo 2013 (ultimo 2012) til ultimo 2013 i stress-scenariet. Antagelserne vedrørende markedsudviklingen i 2013 og 2014 tager hensyn til den makroøkonomiske udvikling i scenarierne. Det antages, at udenlandske aktier følger samme markedsudvikling. 3.2 International økonomi Finanstilsynet opstiller ikke scenarier for den makroøkonomiske udvikling i udlandet. Institutter med væsentlig eksponering i udlån og garantier over for udenlandske kunder skal således selv fastlægge de makroøkonomiske scenarier for de relevante udenlandske markeder. Specifikationen af de udenlandske scenarier skal i indhold og styrke være afstemt med scenarierne for dansk økonomi, således at: 1. Basisscenariet skal angive det mest sandsynlige scenario (en prognose). 2. Stress-scenariet skal afspejle et hårdt recessionsscenario, hvor den globale økonomi bliver ramt af et fornyet konjunkturtilbageslag som følge af en stærk svækkelse af så- 4

5 vel forbruger- som virksomhedstilliden. Renterne antages fastholdt på samme niveauer som i basisscenariet. Udlånseksponeringen over for udenlandske kunder anses i denne sammenhæng for at være væsentlig, såfremt andelen af udenlandske udlån og garantidebitorer pr. ultimo 2012 udgør mere end 20 procent af de samlede udlån og garantidebitorer (afgrænset efter kundens residens). Som grundlag for udviklingen i international økonomi i basisscenariet kan instituttet eksempelvis tage udgangspunkt i de seneste prognoser fra internationale organisationer som OECD og IMF. De valgte scenarier for den makroøkonomiske udvikling i de relevante lande/landeområder skal specificeres og beskrives som en del af dokumentationen. Til beregning af kursreguleringer på udenlandske obligationer (og andre renterelaterede instrumenter) skal instituttet under alle omstændigheder fastlægge egne antagelser om renteudviklingen på relevante udenlandske markeder, jf. afsnit Udlånsvækst Som en beregningsteknisk forudsætning for stress-testen antages det, at væksten i de samlede udlån og garantidebitorer i 2013 og 2014 (målt fra primo året til ultimo året og opgjort efter nedskrivninger og hensættelser) er som følger: Udlånsvækst, pct. år-år Basisscenario 0 +5 Stress-scenario -5-5 Anm.: Vækst i de samlede udlån og garantidebitorer (efter nedskrivninger og hensættelser) opgjort ultimo året. For eksempel antages de samlede udlån og garantidebitorer at falde med 5 pct. fra primo 2013 (svarende til ultimo 2012) til ultimo 2013 i stress-scenariet, når udlån og garantidebitorer opgøres efter nedskrivninger og hensættelser. Antagelserne vedrørende udlånsvæksten tager hensyn til den makroøkonomiske udvikling i scenarierne. 5

6 Finanstilsynet har behov for at kunne vurdere, hvor følsomme stress-test resultaterne er over for antagelserne om udviklingen i udlånet. Instituttet skal derfor som en del af dokumentationen foretage en beregning af, hvor meget resultaterne for stress-scenariet vil blive påvirket af en alternativ antagelse om, at udlånsvæksten er nul (dvs. udlån og garantier er uændret) i både 2013 og Vurderingen skal ledsages af en dækkende beskrivelse af samt resultater for de poster (for eksempel konkrete resultatposter eller de risikovægtede poster), der påvirkes af antagelserne om udlånsvæksten. 3.4 Øvrige antagelser Priserne på erhvervs- og investeringsejendomme følger samme udvikling som scenariernes huspriser. Kursreguleringer på danske obligationer (og andre renterelaterede instrumenter) beregnes på grundlag af udviklingen i obligations- og pengemarkedsrenterne i scenarierne. For udenlandske obligationer (og andre renterelaterede instrumenter) beregnes kursreguleringer på grundlag af instituttets egne antagelser om renteudviklingen på de relevante udenlandske markeder. Disse antagelser skal følge samme retningslinjer som for design af udenlandske scenarier, jf. afsnit 3.2, det vil sige være udtryk for en prognose for basisscenariet, mens renteudviklingen i stress-scenariet antages at være den samme som i basisscenariet. Antagelserne beskrives og motiveres som en del af dokumentationen. Beskrivelsen ledsages af en angivelse af størrelsen af de væsentligste obligationsbeholdninger fordelt på lande. Alle valutakurser antages uændrede. Ændringer i kapitalforhold, der er kendt med sikkerhed på indberetningstidspunktet, skal indgå i beregningerne. Endvidere kan instituttet medregne tilførsel af supplerende kapital fra et eventuelt moderselskab i det omfang, at den nye supplerende kapital blot erstatter eksisterende supplerende kapital fra moderselskabet, som indfries. Herudover kan der ikke medregnes kapitaltilførsler hverken i form af kernekapital, hybrid kernekapital eller supplerende kapital. Alle ændringer i kapitalforhold, herunder førnævnte tilførsel af ny supplerende kapital fra et eventuelt moderselskab, skal klart fremgå af dokumentationen. Der må ikke ske indregning af mulige ledelsesmæssige tiltag ( management interventions ) som reaktion på scenarierne. Denne antagelse indebærer, at rentemarginaler for både udlån og indlån skal fastholdes på niveauet fra udgangen af 2012 i såvel basisscenariet som stress-scenariet. Dog kan ændringer i rentemarginaler, som er kendt og annonceret på indberetningstidspunktet, indregnes, såfremt ændringerne klart fremgår af dokumentationen. Tilsvarende må instituttet ikke indregne besparelser på personale- og administrations- 6

7 udgifterne i scenarierne, medmindre besparelserne er planlagt og annonceret på indberetningstidspunktet. Instituttet skal basere stress-testen på de kapitaldækningsregler (inklusive fremtidige regelændringer), som på indberetningstidspunktet er implementeret i gældende dansk lovgivning. Derudover skal instituttet gøre sig overvejelser om effekterne på solvens og kapitaloverdækning af de forventede fremtidige ændringer i kapitaldækningsregler i medfør af CRD/CRR4 (inklusive regler om indfasning) vurderet over stress-test perioden. Disse overvejelser skal indgå som en del af dokumentationen. Vurderingen af effekterne kan eksempelvis tage afsæt i det seneste udkast til CRD/CRR4, som er offentliggjort af Rådet for Den Europæiske Union. Vurderingen foretages for både basisscenariet og stress-scenariet. Det skal fremgå klart af dokumentationen, hvilke kapitaldækningsregler der ligger til grund for dels stress-test resultaterne, dels overvejelserne vedrørende CRD/CRR4 (anvendt udkast). 3.5 Rentefølsomhedsanalyse For at kunne vurdere instituttets samlede rentefølsomhed skal instituttet som et supplement til stress-testen foretage en beregning af, hvor meget resultaterne i stress-scenariet påvirkes af alternative antagelser om renteudviklingen. Konkret skal instituttet foretage en beregning af, hvordan stress-test resultaterne vil se ud, såfremt alle renter (såvel danske som udenlandske) forøges med 4 procentpoint i forhold til de niveauer, som instituttet har anvendt i stress-scenariet. Det antages rent beregningsteknisk, at rentestødet på 4 procentpoint får fuld effekt fra starten af 2013 og fastholdes frem til udgangen af 2014, svarende til en parallelforskydning af alle renter over stress-test perioden. For eksempel antages den danske obligationsrente efter rentestødet at udgøre 5,9 pct. og 6,3 pct. i henholdsvis 2013 og Alle andre nøgletal antages fastholdt på samme niveauer som i stress-scenariet. Følsomhedsanalysen foretages alene for stress-scenariet. Følsomhedsanalysen skal tage højde for de samlede effekter af rentestødet, herunder effekterne på nedskrivninger, indtjening (nettorenteindtægter og kursreguleringer) og de risikovægtede poster. Resultaterne for en række udvalgte poster medtages som en del af dokumentationen, idet følgende skabelon anvendes: 7

8 Stress-scenario + Rentestød (4 pct.point) Mio.kr. Mio.kr Udvalgte resultatoplysninger (for året) Renteindtægter heraf på udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter (-) heraf på indlån og anden gæld (-) Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender (-) Resultat før skat Årets resultat Udvalgte oplysninger vedr. solvens mv. (ultimo året) Egentlig kernekapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Tilstrækkelig basiskapital I tabellen angives beløbene i stress-scenariet efter det supplerende rentestød på 4 procentpoint. Afgrænsningen af de anførte poster er som for de tilsvarende poster i resultatarket, jf. afsnit 4 nedenfor. Hvis der er væsentlige effekter af rentestødet på poster, som ikke er medtaget i ovennævnte skabelon, bør disse poster også indgå. Anvendte metoder og antagelser, der ligger til grund for rentefølsomhedsanalysen, beskrives som en del af dokumentationen. I den forbindelse skal instituttet også overveje og beskrive betydningen af en eventuel ikke-linearitet i modelberegningerne ved renteændringer Resultatark Indberetning af pengeinstituttets stress-test resultater skal ske ved at udfylde og indsende et resultatark, der forefindes på Finanstilsynets hjemmeside, jf. afsnit 6. Arket indeholder 8 faneblade med tabeller, som skal udfyldes med regnskabsresultater for 2012 (faktiske tal) samt beregningsresultater for 2013 og 2014 i de to scenarier (basis- og stress-scenariet). 2 Gruppe 1 institutter skal som en del af opgørelsen og dokumentationen af solvensbehovet beregne effekterne på nedskrivningerne ved forskellige rentestigninger og fald i sikkerhedsværdier, jf. Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Disse beregninger samt dokumentationen heraf kan indgå som en del af grundlaget for rentefølsomhedsanalysen. 8

9 Nedenfor findes en oversigt over de 8 faneblade med tilhørende kommentarer. I resultatarket findes også et 9. faneblad (Feltsammensætninger) med bridging-tabeller, der viser, hvordan konkrete poster i resultatarket kan oversættes til poster i de eksisterende regnskabs- og kapitaldækningsindberetninger fra pengeinstitutterne til Finanstilsynet. Indberetning skal ske efter danske regnskabsregler, og beløb indberettes i hele millioner kr. Hvis pengeinstituttet har datterselskaber med et væsentligt forretningsomfang, skal stresstest beregningerne udføres på to niveauer på institut- henholdsvis koncernniveau. Med koncernniveau forstås her en konsolideret opgørelse for pengeinstituttet og dets datterselskaber. Hvis pengeinstituttet har datterselskaber, skal der således som udgangspunkt foretages to indberetninger til Finanstilsynet. Instituttet vil få besked fra Finanstilsynet om det relevante opgørelsesniveau. I forbindelse med stress-testen på koncernniveau skal der anvendes særlige antagelser vedr. udlånsvæksten, såfremt et (eller flere) af pengeinstituttets datterselskaber driver realkreditvirksomhed. I dette tilfælde skal den konsoliderede opgørelse for pengeinstituttet og dets datterselskaber baseres på følgende antagelser: For pengeinstituttet og eventuelle datterselskaber, der også er pengeinstitutter, anvendes de antagelser om udlånsvæksten, som fremgår af denne vejledning For datterselskaber, der driver realkreditvirksomhed, anvendes de antagelser om udlånsvæksten, der fremgår af vejledningen for realkreditinstitutter med en IRBgodkendelse til opgørelse af kreditrisiko, jf. Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter Resultatoplysninger (Resultat) Indeholder en summarisk resultatopgørelse. Posterne kan genfindes på årsindberetningsskemaet vedr. resultatoplysninger for kreditinstitutter (AS01). Enkelte af posterne er summen af andre resultatposter se fanebladet med feltsammensætninger. Balanceoplysninger (Balance) Indeholder en summarisk balanceopgørelse opgjort ultimo året samt oplysninger om garantier mv. Posterne kan genfindes på årsindberetningsskemaet vedr. balanceoplysninger for kreditinstitutter (AS02). Garantier mv. kan genfindes på indberetningsskema AS09 vedr. noteoplysninger til balancen (posten Eventualforpligtelser i alt). Enkelte af balanceposterne er summen af andre balanceposter se fanebladet med feltsammensætninger. 9

10 Solvensoplysninger (Solvens) Indeholder oplysninger om instituttets basiskapital, risikovægtede poster samt tilstrækkelige basiskapital. Posterne kan som udgangspunkt genfindes i instituttets indberetning vedr. kapitaldækning (CS-indberetningsskemaerne) se fanebladet med feltsammensætninger. Der skal indberettes tre opgørelser af den tilstrækkelige basiskapital: Post 23 Instituttets opgørelse af tilstrækkelig basiskapital, hvor der tages højde for lovkravet om, at det individuelle solvensbehov mindst skal udgøre 8 pct. af de risikovægtede poster, jf. 124, stk. 4, i FiL. Post 24 Instituttets nødvendige tilstrækkelige basiskapital beregnet som 6,4 pct. af de risikovægtede poster opgjort efter reglerne for opgørelse af de risikovægtede poster pr. 31. december 2006 (eventuelt modificeret efter aftale med Finanstilsynet). Post 25 Instituttets egen interne opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital, hvor der ikke tages højde for lovkravet om, at det individuelle solvensbehov mindst skal udgøre 8 pct. af de risikovægtede poster, jf. 124, stk. 4, i FiL opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, i FiL. Noter til resultatoplysninger (Noter til resultat) Indeholder en specifikation af følgende tre poster på resultatopgørelsen - renteindtægter, renteudgifter samt kursreguleringer. Specifikationen kan i en mere detaljeret form genfindes i årsindberetningsskemaet vedr. noter til resultatoplysninger for kreditinstitutter (AS04) se fanebladet med feltsammensætninger. Summerne skal stemme overens med de tilsvarende poster i resultatopgørelsen (fanebladet Resultat). For eksempel skal Renteindtægter i alt (i Noter til resultat) stemme overens med posten Renteindtægter i skemaet vedrørende resultatoplysninger (Resultat). Supplerende oplysninger om nedskrivninger (Nedskrivninger) Indeholder to tabeller. I den første tabel foretages en summarisk geografisk fordeling af resultatposten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (post 8 i fanebladet med resultatoplysninger) på danske og udenlandske kreditinstitutter og kunder. Afgrænsningen af danske og udenlandske kunder/kreditinstitutter skal ske efter modpartens residens, det vil eksempelvis sige, at udenlandske kunder omfatter de af instituttets kunder, der er residerende i udlandet. Summen af de fordelte nedskrivninger skal stemme overens med post 8 i resultatopgørelsen. Nedskrivningerne skal omfatte såvel de gruppevise som de individuelle nedskrivninger og være opgjort som årets udgiftsførte nedskrivninger (det vil sige efter tilbageførsler). Nedskrivningerne er inkl. hensættelser på garantidebitorer. 10

11 Den anden tabel indeholder en tilsvarende geografisk fordeling af instituttets udlån og garantidebitorer samt tilgodehavender hos kreditinstitutter på danske og udenlandske kreditinstitutter og kunder. De samlede udlån og garantidebitorer skal svare til summen af udlånsposten i fanebladet med balanceoplysninger (post 3) og posten garantier mv. i noteoplysningerne til balancen, jf. samme faneblad. Tilsvarende skal de samlede tilgodehavender hos kreditinstitutter stemme overens med post 2 i fanebladet med balanceoplysninger. Afgrænsningen af danske og udenlandske kunder/kreditinstitutter skal også her ske efter modpartens residens. Oplysninger om Exposure-at-Default (EAD) Indeholder en opgørelse af instituttets krediteksponeringer defineret som Exposure-at- Default (EAD) for de anførte eksponeringskategorier stats-, institut-, erhvervs- og detaileksponeringer samt defaultede, dvs. misligholdte eksponeringer (for førnævnte fire eksponeringskategorier). 3 Opgørelsen skal omfatte de samlede krediteksponeringer omfattende eksponeringer under såvel standardmetoden for kreditrisiko som IRB-metoden for kreditrisiko. Krediteksponeringerne (EAD) fordeles efter kundens residens (danske vs. udenlandske kunder) og eksponeringskategori. Eksponeringer mod defaultede kunder placeres i en særskilt kategori Defaultede eksponeringer og skal ikke medtages i de øvrige fire eksponeringskategorier. Som heraf-poster angives endvidere størrelsen af instituttets krediteksponeringer under IRB-metoden for kreditrisiko for henholdsvis danske eksponeringer i alt, udenlandske eksponeringer i alt samt de samlede eksponeringer. Oplysninger om PD og LGD opgjort Point-in-Time (PD-LGD PIT) Indeholder oplysninger om Probability-of-Default (PD) og Loss-Given-Default (LGD) for instituttets krediteksponeringer under IRB-metoden for kreditrisiko, når parametrene opgøres Point-in-Time (PIT). Med PD opgjort ud fra en PIT-tilgang forstås den aktuelle sandsynlighed for, at kunden misligholder sit engagement med instituttet. Med LGD opgjort ud fra en PIT-tilgang forstås det bedste aktuelle bud på instituttets tabsandel givet kundens misligholdelse. 4 PD og LGD skal opgøres som eksponeringsvægtede gennemsnit (beregnet med EAD-vægte) for hver eksponeringskategori. Såfremt de udenlandske krediteksponeringer (i alt) under IRB-metoden udgør mere end 15 pct. af de samlede krediteksponeringer (i alt) under IRB-metoden opgjort ultimo 2012, jf. oplysningerne om EAD, skal der også ske en opdeling efter kundens residens (danske vs. udenlandske kunder). Såfremt de udenlandske krediteksponeringer under IRB-metoden udgør højst 15 pct., er det tilstrække- 3 Øvrige eksponeringskategorier udelades. 4 Det vil normalt være PD og LGD opgjort ud fra en PIT-tilgang, der ligger til grund for instituttets skøn for nedskrivningerne i stress-testen. 11

12 ligt, at instituttet angiver PD og LGD for de samlede krediteksponeringer. PD og LGD opgøres eksklusive defaultede kunder. PD og LGD indberettes i procent med to decimaler. Oplysninger om PD og LGD til kapitaldækningsformål (PD-LGD RWA) Indeholder oplysninger om Probability-of-Default (PD) og Loss-Given-Default (LGD) for instituttets krediteksponeringer under IRB-metoden for kreditrisiko, når parametrene opgøres efter de principper, som instituttet anvender i opgørelsen af de risikovægtede poster (RWA). PD og LGD opgøres som eksponeringsvægtede gennemsnit (beregnet med EADvægte) for hver eksponeringskategori. Såfremt de udenlandske krediteksponeringer (i alt) under IRB-metoden udgør mere end 15 pct. af de samlede krediteksponeringer (i alt) under IRB-metoden opgjort ultimo 2012, jf. oplysningerne om EAD, skal der også ske en opdeling efter kundens residens (danske vs. udenlandske kunder). Såfremt de udenlandske krediteksponeringer under IRB-metoden udgør højst 15 pct., er det tilstrækkeligt, at instituttet angiver PD og LGD for de samlede krediteksponeringer. PD og LGD opgøres eksklusive defaultede kunder. PD og LGD indberettes i procent med to decimaler. 5. Dokumentation Indberetningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af anvendte metoder og antagelser, herunder en dækkende og opdateret beskrivelse af modelgrundlaget. Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i eksisterende materiale indsendt til Finanstilsynet som dokumentation for instituttets stress-test, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer. Beskrivelsen skal dog være fuldt dækkende for de anvendte metoder og antagelser, som ligger til grund for de konkrete makroøkonomiske stress-test resultater i indberetningen. Dokumentationen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af følgende: Instituttets modellering af kredittab og kreditrisiko, herunder en fyldestgørende beskrivelse af de anvendte og opdaterede modelrelationer for overgangen fra makroøkonomiske faktorer til eksempelvis nedskrivninger og relevante kreditrisikoparametre (PD og LGD). Samtidig beskrives baggrunden for valget af modeller samt resultaterne af udførte modelvalideringer, herunder modelrelationernes historiske forklaringsgrad. Dokumentationen bør også indeholde en beskrivelse af instituttets tilgang til modellering af nedskrivninger på krediteksponeringer under standardmetoden for kreditrisiko. Anvendte metoder til beregning af renteindtægter og renteudgifter, herunder en fyldestgørende beskrivelse og motivation af de underliggende antagelser om placeringen i rentebærende aktiver, finansieringen med rentebærende fordringer (herunder indlån) samt udviklingen i relevante rentesatser. I den forbindelse forventes instituttet at oply- 12

13 se om andelene af fastforrentede og variabelt forrentede engagementer for henholdsvis indlån og udlån, opgjort både før og efter en eventuel renteafdækning. Anvendte metoder til beregning af gebyrindtægter og gebyrudgifter. Anvendte metoder til beregning af kursreguleringer, herunder en fyldestgørende beskrivelse og motivation af de underliggende antagelser om udviklingen i aktivsammensætningen og relevante danske og udenlandske renter, jf. afsnit 3.4. Anvendte scenarier for udlandet, jf. afsnit 3.2. I forlængelse heraf anføres de beregnede nedskrivningsprocenter (opgjort som årets udgiftsførte nedskrivninger i procent af udlån og garantier ultimo året) for de relevante lande/landeområder. Planlagte fusioner og de deraf følgende konsekvenser for instituttets resultater. Ændringer i kapitalforhold, der er kendt med sikkerhed på indberetningstidspunktet, samt en eventuel tilførsel af ny supplerende kapital fra et moderselskab i forbindelse med indfrielse af eksisterende supplerende kapital fra moderselskabet (koncern-intern kapital), jf. afsnit 3.4. Dokumentationen bør indeholde oplysninger om tidspunkt og beløb for ændringer i kapitalforholdene samt tilførsel af en evt. ny supplerende kapital fra moderselskabet. Omkostninger til forrentning af statslig hybrid kernekapital samt omkostninger til individuel statsgaranti i medfør af Bankpakke II for årene Omkostninger i form af bidrag til Indskydergarantifonden samt hvilke antagelser, der ligger til grund herfor, i de respektive år og scenarier. Nedskrivninger (i kr.) som kan henføres til hensættelser på tabsgarantier mv. afgivet til (koncernforbundne eller ikke-koncernforbundne) realkreditinstitutter. Eventuelle ændringer i rentemarginaler (udlåns- og indlånsrenter), der er kendt og annonceret på indberetningstidspunktet og indregnet i stress-testen. En følsomhedsberegning af effekterne af alternative antagelser om udlånsvæksten, jf. afsnit 3.3. Resultater og dokumentation af rentefølsomhedsanalysen i afsnit 3.5. Udviklingen i risikovægtede poster (RWA) med en skønsmæssig opdeling efter forklaringsbidrag fra ændringer i volumen (udlånsvækst), PD / migration, LGD, sikkerhedsværdier mv. Overvejelser om de mulige effekter på solvens og kapitaloverdækning af de nye kapitaldækningsregler CRD/CRR4 over stress-test perioden, jf. afsnit 3.4. Øvrige nødvendige antagelser, der ikke er specificeret af Finanstilsynet. Som en del af dokumentationen skal instituttet endvidere redegøre for udløb af hybrid kapital og supplerende kapital frem til og med Det angives, hvorvidt der i fremskrivnings- 13

14 perioden er renteændringer (step-up) på hybrid kapital eller supplerende kapital, ligesom der redegøres for instituttets antagelser vedrørende en eventuel indfrielse af lånet på tidspunktet for renteændringen. Beskrivelsen, der bør indeholde oplysninger om udløbsdato, tidspunkt for renteændring samt restgæld for de forskellige typer af kapital, kan eksempelvis ske i form af en tabel som nedenstående. Lån ID Type Udløbsdato Dato for renteændring Restgæld mio. EUR Restgæld mio. DKK 1 2 osv. Hybrid kapital i alt 1 2 osv. Supplerende kapital i alt Institutterne opfordres generelt til, at de modelbaserede resultater suppleres med en vurdering fra instituttets eksperter på relevante områder, herunder især kreditområdet. Dokumentationen kan indeholde instituttets bemærkninger til de af Finanstilsynet fastlagte scenarier og metodemæssige antagelser. Instituttet kan ydermere supplere indberetningen med stress-test beregninger på basis af alternative antagelser, hvis disse vurderes at være mere retvisende for instituttet. 6. Praktiske forhold Resultatark (Excel), scenarietabel (Excel) og vejledning (PDF) kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: Dokumentationen kan indsendes i enten Word- eller PDF-format. Indsendelsesfristen er 45 bankdage efter årets udgang, medmindre andet er aftalt med Finanstilsynet. Resultater og dokumentation indsendes pr. til Såfremt krypteret indsendelse ønskes, kan resultater og dokumentation indsendes til postkassen jf. vejledning herom på Finanstilsynets hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til Jan Overgaard Olesen på tlf eller Adam Westergaard på tlf eller pr. til 14

15 Bilag 5 Basisscenario Basisscenariet er udtryk for Nationalbankens prognose fra september Scenariet beskriver en udvikling med en moderat fremgang i dansk økonomi, hvor væksten i BNP tiltager i efter en meget svag vækst i Der forventes fremgang i såvel eksporten som den private indenlandske efterspørgsel. Ledigheden (opgjort som nettoledigheden) ventes i prognoseperioden at ligge en smule højere end i 2012, mens huspriserne ventes at stige moderat i både 2013 og Stress-scenario En global krise Dansk økonomi bliver fra begyndelsen af 2013 ramt af to typer af negative stød, der samlet set reducerer efterspørgslen i perioden : 1. En stærk svækkelse af tilliden hos danske virksomheder og husholdninger fører til et fald i såvel de private investeringer som det private forbrug, ligesom boligmarkedet påvirkes negativt i form af faldende boligpriser (et indenlandsk stød). 2. Et fornyet konjunkturtilbageslag i international økonomi reducerer samtidigt efterspørgslen på vore eksportmarkeder i 2013 markant, hvilket resulterer i et fald i eksporten (et udenlandsk stød). Scenariet indebærer, at den økonomiske aktivitet (BNP) falder med lidt over 4½ pct. i under ét. Beskæftigelsen falder betydeligt, og ledigheden (nettoledigheden) stiger til over 8 pct. af arbejdsstyrken i 2014 (gennemsnit for året). Boligmarkedet rammes hårdt af den indenlandske tillidskrise samt tilbagegangen i dansk økonomi, og boligpriserne falder samlet med knap 20 pct. over stress-test perioden. Renterne antages at forblive på et lavt niveau (uændrede i forhold til basisscenariet). Stress-scenariet har karakter af en hård recession. 5 Scenarierne er udarbejdet på grundlag af statistisk information frem til september 2012, herunder nationalregnskabet for 2. kvartal Jf. afsnittet Aktuelle økonomiske og monetære tendenser i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 3. kvartal 2012, Del 1. 15

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter 19. november 2010 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser...

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test 2. marts 2010 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser... 3 3.1 Aktiekurser... 4 3.2 International

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2014)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2014) 5. december 2013 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2014) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser...

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2015)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2015) 11. december 2014 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2015) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser...

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2016)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2016) 18. december 2015 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2016) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser...

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2017)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2017) 21. december 2016 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-pengeinstitutter (Forår 2017) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige antagelser...

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2017)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2017) 21. december 2016 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2017) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2013)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2013) 7. december 2012 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2013) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2014)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2014) 17. december 2013 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2014) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2016)

Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2016) 18. december 2015 Teknisk vejledning Finanstilsynets makroøkonomiske stress-test for IRB-realkreditinstitutter (Forår 2016) Indhold 1. Indledning... 2 2. De makroøkonomiske scenarier... 3 3. Metodemæssige

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere