Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a."

Transkript

1 Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

2 Indhold 1. Formål og baggrund Selskabets vedtægter Valggrupper Valgperiode Stemmeret Valgbarhed Ledelse af valget Valgdato og annoncering heraf Opstilling af kandidater Indkaldelse og valgmateriale Afstemning Optælling Resultat Klage over valget Suppleanter og suppleringsvalg... 8 side 2 af 8

3 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for andelshavernes valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i RVV a.m.b.a. (herefter: Selskabet). 1.2 Nærværende valgregulativ finder ikke anvendelse for valg af medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse. 2. Selskabets vedtægter 2.1 Ifølge Selskabets vedtægter vælges der 7 bestyrelsesmedlemmer i alt, hvoraf de 6 medlemmer vælges blandt andelshaverne på generalforsamlingen og 1 medlem vælges af medarbejderne. Der skal endvidere vælges 3 suppleanter på generalforsamlingen. 2.2 I tilfælde af modstrid mellem vedtægterne og nærværende valgregulativ, har Selskabets vedtægter forrang. 3. Valggrupper 3.1 Selskabets andelshavere er inddelt i tre valggrupper: 1. Ejere af selvstændigt matrikulerede beboelsesejendomme og ejerlejligheder med selvstændige målere, der tilhører selskabet. Ejere kan overdrage retten til at blive andelshaver til lejere, forpagtere eller lignende ved en påtegning på lejerens anmodning om at blive andelshaver. Er en lejer eller forpagter af en ejendom blevet andelshaver, er det alene lejeren/forpagteren, som kan udøve stemmeretten for den pågældende ejendom. 2. Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsforeninger og almene boligorganisationer med fælles hovedmålere, der tilhører selskabet, til varme eller vand. Brugere af lejligheder, som er omfattet af denne gruppe, har ligeledes stemmeret til valg til Selskabets bestyrelse. 3. Erhvervsejendomme, offentlige ejendomme, institutioner og andre lokaler, der ikke er omfattet af gruppe 1 eller gruppe 2. Som erhvervsejendom eller side 3 af 8

4 erhvervslokaler anses ejendomme eller enheder/lokaler, der primært anvendes erhvervsmæssigt. 3.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges således, at bestyrelsen stedse udgøres af 2 medlemmer fra hver valggruppe. Der vælges endvidere én suppleant pr. valggruppe. 3.3 Der afholdes separate valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i hver af de tre valggrupper. 4. Valgperiode 4.1 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 4.2 De 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er forskudt, således at der hvert år som udgangspunkt er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ét medlem pr. valggruppe. 4.3 Suppleanter vælges for ét år ad gangen. 5. Stemmeret 5.1 Alle fysiske og juridiske personer, som er andelshavere i Selskabet, har stemmeret i den valggruppe, hvortil vedkommende fysiske eller juridiske person hører. 6. Valgbarhed 6.1 Valgbare som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver myndig person, som har stemmeret, og enhver myndig person, som er udpeget som repræsentant for en juridisk person, der har stemmeret. 6.2 Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsesvalg i en af de tre valggruppe uanset tilhørsforhold. En andelshaver kan alene opstille i én valggruppe. side 4 af 8

5 6.3 Ansatte i Selskabet eller selskaber, hvori Selskabet direkte eller indirekte besidder ejerandele, er ikke valgbare, men kan alene indgå i bestyrelsen som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 6.4 Dirigenten afgør endeligt eventuelle tvivlspørgsmål om valgbarhed, inden valghandlingen igangsættes. 7. Ledelse af valget 7.1 Bestyrelse i Selskabet har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse i overensstemmelse med nærværende valgregulativ og vedtægterne for Selskabet. 7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede valget. Dirigenten træffer alle formelle beslutninger angående valget. Bestyrelsen bringer mindst én kandidat til dirigentvalget i forslag. 7.3 Dirigenten foranlediger, at alle forhold af betydning under valghandlingen, herunder fx indhold af bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, bliver føjet til generalforsamlingens referat. Referaterne offentliggøres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets vedtægter. 8. Valgdato og annoncering heraf 8.1 Bestyrelsen fastsætter datoen for valgets afholdelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets vedtægter. 8.2 Bestyrelsen drager omsorg for, at valgdatoen annonceres i lokale dagblade og på Selskabets hjemmeside senest 14 dage før valgdatoen med angivelse af dagsorden. 9. Opstilling af kandidater 9.1 I en særskilt meddelelse i de lokale blade senest 2 måneder før valgets afholdelse skal bestyrelsen opfordre alle stemmeberettigede til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag. En stemmeberettiget fysisk eller juridisk person kan ikke foreslå mere end én kandidat. Den foreslåede kandidat skal samtidig erklære sig villig til at modtage valget. side 5 af 8

6 9.2 Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før valgdatoen. Kandidaters valgbarhed afgøres af bestyrelsen forud for valget. 9.3 Bestyrelsen påser, at alle rettidigt modtagne kandidatforslag offentliggøres i den i medfør af pkt. 8.2 nævnte annoncering i de lokale dagblade. 9.4 Såfremt antallet af valgbare kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til Selskabets bestyrelse i den pågældende valggruppe, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg). 10. Indkaldelse og valgmateriale 10.1 Bestyrelsen foranlediger, at der udleveres stemmesedler til samtlige stemmeberettigede på generalforsamlingen. En stemmeberettiget modtager én stemmeseddel til bestyrelsesvalg i hver af de valggrupper, hvortil den stemmeberettigede har stemmeret Til gennemsyn for de på generalforsamlingen tilstedeværende andelshavere forelægges følgende valgmateriale på generalforsamlingen og på Selskabets hjemmeside: Kandidatliste, som beskriver, hvilke kandidater i alle tre valggrupper der er bragt i forslag inden generalforsamlingen. en beskrivelse af valgproceduren, herunder at der foretages separate valg i hver valggruppe, 10.3 Bestyrelsen bekendtgør de foreslåede kandidater i hver valggruppe ved annoncering i de lokale dagblade og på Selskabets hjemmeside. 11. Afstemning 11.1 Valget gennemføres ved afholdelse af en separat afstemning i hver valggruppe. Valg i hver valggruppe foretages uafhængigt af hinanden. side 6 af 8

7 11.2 Der holdes endvidere separat afstemning i hver valggruppe for valg af suppleanter Dirigenten påser, herunder fx ved afkrydsning af fremmødte på generalforsamlingen, at alle stemmeberettigede, som giver møde på generalforsamlingen, har modtaget en stemmeseddel til den valggruppe, som vedkommende tilhører eller repræsenterer. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en fremmødt har stemmeret, træffer dirigenten straks en endelig beslutning herom En stemmeberettiget kan alene stemme på én kandidat og én suppleant i hver valggruppe, som vedkommende er stemmeberettiget til Hvis en fysisk person er stemmeberettiget i flere valggrupper, herunder eksempelvis som personlig andelshaver og som repræsentant for en stemmeberettiget juridisk person, kan den stemmeberettigede deltage i valgene i de valggrupper, som den pågældende har stemmeret til, og herunder afgive stemme i hvert af disse valg i overensstemmelse med pkt Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt fra den stemmeberettigede. En stemmeberettiget person kan kun afgive én stemme ved fuldmagt. Fuldmagten afgives på Selskabets fuldmagtsblanket, som udleveres gratis på Selskabets adresse. 12. Optælling 12.1 Bestyrelsen eller dirigenten udpeger et antal stemmetællere Efter valghandlingen er overstået foretages straks en optælling af de modtagne gyldige stemmer. Der foretages en optælling af stemmerne i hver valggruppe for sig Stemmeoptællingen overværes af dirigenten Optællingen ledes og kontrolleres af Selskabets revisor. 13. Resultat 13.1 Den kandidat i hver valggruppe, som har modtaget flest stemmer af de til valggruppen stemmeberettigede andelshavere, indtræder i Selskabets bestyrelse. I tilfælde af side 7 af 8

8 stemmelighed træffer dirigenten afgørelse ved lodtrækning. Skal der undtagelsesvist vælges mere en én kandidat fra en valggruppe, herunder fx i tilfælde af at siddende bestyrelsesmedlemmer udtræder eller mister sin valgbarhed, vil den kandidat, som har opnået næstflest stemmer ved valget i den pågældende valggruppe, indtræde i bestyrelsen Den suppleantkandidat i hver valggruppe, som har modtaget flest stemmer af de til valggruppen stemmeberettigede andelshavere, vælges som suppleant for bestyrelsesmedlemmerne i den valggruppe, hvori suppleantkandidaten er opstillet. I tilfælde af stemmelighed træffer dirigenten afgørelse ved lodtrækning Dirigenten offentliggør valgresultatet for både bestyrelses- og suppleantvalgene i alle 3 valggrupper for generalforsamlingen straks efter stemmeoptællingen er færdiggjort Senest 14 dage efter valgdatoen foranlediger bestyrelsen, at resultatet meddeles ved offentliggørelse i de lokale dagblade og på Selskabets hjemmeside. 14. Klage over valget 14.1 Klage over valget skal indgives til dirigenten straks efter resultatets annoncering på generalforsamlingen Dirigenten træffer omgående en endelig beslutning i klagesagen. 15. Suppleanter og suppleringsvalg 15.1 Suppleanter indtræder for bestyrelsesmedlemmer, der har forfald, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets vedtægter. Suppleanter indtræder indtil næste ordinære generalforsamling Findes der ingen suppleant for et bestyrelsesmedlem, der har forfald, afholdes suppleringsvalg, således at der vælges en repræsentant for den resterende del af valgperioden. Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette valgregulativ. side 8 af 8

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted.

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. V E D T Æ G T E R FOR ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er: CVR.: 34 91 68 10 ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Stadionvej 11, Ulsted DK 9370 HALS Tlf. 98 25 43 30 www.ulstedvarme.dk

Læs mere

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... s 3 2 Formål og forsyningsområde... s 3 3 Andelshavere / varmeaftagere...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere