1 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at det frie leverandørvalg også omfattet Træning til Hverdagen og lignende ydelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at det frie leverandørvalg også omfattet Træning til Hverdagen og lignende ydelser."

Transkript

1 Fælles høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet Forvaltningens kommentarer 1 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at det frie leverandørvalg også omfattet Træning til Hverdagen og lignende ydelser. 2 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at driften af Kong Frederiks IX s hjem udskydes til moderniseringen er fuldt afsluttet. 3 Tildelingskriteriet for valg af leverandør er Det økonomisk mest fordelagtige bud. Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at vægtningen af delkriterierne pris og kvalitet ændres således, at kvalitet vægter mere end pris. 4 Ældrerådet og Handicaprådet spørger til i hvilken grad forvaltningen ser behov for at inddrage ekstern konsulentbistand som følge af udbuddets særlige karakter. Det er vigtigt, at borgerne sikres samme serviceniveau herunder tæt kobling til træning uanset valg af leverandør. Beslutningen om hvorvidt udbuddet skal omfatte TTH kræver en nærmere afdækning. Medio maj starter et pilotprojekt, hvor to af kommunens nuværende firmaer udfører TTH forløb. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret om projektet den 28. april 2014 (sag nr. 41). Der fremlægges sag efter sommerferien om endelig stillingtagen til afgrænsning af den udbudte opgave. Ombygningen kræver særlige hensyn men forvaltningen vurderer, at de kan håndteres sammen med en privat leverandør, der inddrages tæt i processen. Der vil blive taget højde for ombygningen i forhold til kontraktens længde. Det skal bemærkes, at der vil blive gennemført et særskilt analyse af plejecenterets særlige vilkår i forhold til udbuddet, den forøgede kompleksitet mv., lige som det vil indgå i forvaltningens forberedende dialog med eksterne interessenter. Vægtningen mellem pris og kvalitet vil indgå i den endelige politiske beslutning. Det er ikke på nuværende tidspunkt planlagt at inddrage ekstern konsulentbistand til tilrettelæggelsen af udbuddet. Erfaringer fra andre kommuner, der har gennemført lignende udbud eksempelvis Gribskov, Greve og Holbæk Kommuner vil blive inddraget.

2 5 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at kommunen som alternativ til et udbud af et plejecentre i stedet udvikler en af de nuværende étårige driftskontrakter med de selvejende plejehjem. Rådene anbefaler, at man overvejer denne forhandlet afbureaukratiseringsløsning. 6 Ældrerådet og Handicaprådet anbefaler, at borgerne bevarer muligheden for at vælge den kommunale hjemmeplejeleverandør. De anbefaler ligeledes, at borgerne har mulighed for at vælge mellem minimum 5 private hjemmeplejeleverandører, hvor pris og kvalitet vil være forskellig for de leverandører, der vinder udbuddet. Indførelsen af den skitserede forhandlet afbureaukratiseringsløsning vil imidlertid i sig selv gøre det hensigtsmæssigt, at plejecentrene sendes i udbud med henblik på at få inddraget erfaringer fra private leverandører. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil til august få forelagt en sag om endelig afgrænsning af den udbudte opgave. Afgrænsningen har betydning for den kommunale hjemmeplejes rammer og vilkår. En af de væsentligste grunde til at udbyde hjemmeplejen er at sikre en høj og ensartet kvalitet i plejen til gavn for borgerne. Valget af to leverandører ses som den bedste mulighed for rat skabe mere ens vilkår og åbne op for bedre samarbejde på tværs herunder med den kommunale leverandør. Høringssvar fra Bestyrelsen på plejecentrene Forvaltningens kommentarer 7 Vi mener, at et øget fokus på samarbejdsaftalen mellem kommunen og de selvejende institutioner kan frigøre tilsvarende effekter som en reel konkurrenceudsættelse, uden at mangfoldigheden, forsyningssikkerheden og værdien af de selvejende institutioner som leverandør sættes over styr. 8 Vi ser derfor gerne følgende områder bliver sat særligt i fokus i den videre beslutningsproces, forinden der tages endelig stilling til konkurrence. - Transaktionsomkostninger Det er positivt, at Bestyrelsen mener, at der kan frigøres effekter via øget fokus på nuværende samarbejdsaftale og ved udbud, hvor der indgås kontrakt. Kommunens øvrige plejecentre kan med fordel tænkes ind. Det vurderes, at kontrakter af flere års varighed kan bidrage til mangfoldighed og udvikling af området. Punkterne, som bestyrelsen lister er relevante og er eller vil blive adresseret. Der er således tale om faktorer, der vil indgå som led i gennemførelsen af de to udbud, blandt andet med inspiration fra kommuner, der allerede har afsluttet udbud på områderne. 2

3 - Tidligere gennemførte besparelser - Faggruppesammensætning - Omkostninger til uddannelse, elever m.v. - Forhold mellem lønfaktoren og sammensætningen af de øvrige omkostninger til fast ejendom, ledelse, HR, jura, IT m.v. - Investering i velfærdsteknologier - Muligheden for at indgå variable prisaftaler 9 Det er OK-Fondens anbefaling, at udvalget forholder sig særdeles kritisk til en reel nederste grænse for en timepris på de leverede ydelser (i Hjemmeplejen). Det er relevant at forholde sig til en reel nederste grænse for en timepris på de leverede ydelser (i Hjemmeplejen). Få leverandører og dermed chance for at få flere kunder kan forventes at afspejle sig i timeprisen, der som udgangspunkt må betragtes som rentabel for tilbudsgiver. Udbudsreglerne indeholder konkret en bestemmelse om unormalt lave tilbud. Efter bestemmelsen har udbyderen en ret men dog ikke en pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Typisk vil unormalt lave tilbud kun være et problem for udbyderen, hvis det skaber tvivl om tilbudsgiverens evne til at opfylde tilbuddet. Foruden pris vil der ved tildelingen af opgaven blive lagt vægt på kvalitative forhold, hvorfor vurderingen her skal med i det samlede billede. I praksis kan en lav pris således samtidig afspejle en lav kvalitet, hvor dette i sidste ende bliver afgørende for den samlede vurdering. 3

4 Høringssvar fra MED-udvalget Dronning Anne-Marie Centret Forvaltningens kommentarer 10 Vi savner en begrundelse for, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at udbyde driften af netop to OK-centre. SOU peger på to plejecentre, der har til huse i kommunalt ejede bygninger, hvilket er en fordel set i udbudssammenhæng. Derudover ønsker SOU at fastholde det nuværende antal kommunalt drevne plejecentre uændret. 11 Vi undrer os over, at der ikke er sket høring af bruger-pårørenderåd Der vil blive planlagt en proces for inddragelse af berørte borgere og deres pårørende fremadrettet. 12 Måltallet på 11,7 mio. kr. for effekt via konkurrenceudsættelse lyder af meget. Vi spørger derfor om, hvordan politikerne vil melde en Drift af plejecentre vil blive udbudt med udgangspunkt i, at kommunens kvalitetsstandard og serviceniveauet bevares. eventuel serviceforringelse i forhold til de nuværende fastlagte kvalitetsstandarder ud til borgerne. 13 Hvordan vil Sundheds- og Omsorgsudvalget tage højde for de forskellige rammer og forudsætninger, når der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på de forskellige plejecentre? SOU vil i udgangspunktet fortsat anvende KL s koncept for brugertilfredshedsundersøgelser med hensyntagen til kadencen for undersøgelserne. 14 Kan effektiviseringerne gennemføres på anden vis og de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og kvalitetsstandarder, bruges målrettet til opfølgning og kvalitetssikring af effektiviseringsprocessen? Bestyrelsen for de to plejecentre peger på, at det er muligt at effektivisere med udgangspunkt i nuværende samarbejdsaftale. Et udbud, hvor der indgås en flerårig kontrakt og et tættere samarbejde med leverandøren, vil forventes at have en positiv effekt. Den ene metode udelukker ikke den anden. 15 MED udvalget ønsker en præcisering af, hvilke opgaver der sættes i udbud. Her tænkes på daghjemmet, Græsplænen samt sygeplejeydelserne Præciseringen vil indgå i en sag efter sommerferien jf. den forelagte tidsplan. i de beskyttede boliger. 16 For at sikre fastholdelse af medarbejdere er det vigtigt, at rammerne for virksomhedsoverdragelse beskrives præcist, jf. virksomhedsoverdragelsesloven. Bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven om lønmodtagernes rettigheder ved skift fa én arbejdsgiver til en anden gælder for udbuddet af de to plejecentre. 4

5 Virksomhedsoverdragelse betyder i praksis, at de faktiske løn- og ansættelsesvilkår for den enkelte lønmodtager fastholdes ved overdragelse til en ny arbejdsgiver. Nævnte vilkår fastholdes i udgangspunktet frem til udløbet af de overenskomster, der indgået for de respektive medarbejdergrupper. For personalet på Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX s Hjem vil det dreje sig om det samlede personale. Kommunen vil i dialog med OK-Fonden sikre, at det berørte personale informeres om udbudsprocessen, herunder navnlig de rettigheder, der er knyttet til bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven. 17 På DAMC bor mange borgere med psykiatriske diagnoser, hvilket bør være et opmærksomhedspunkt i udbuddet. Vi vil gerne udtrykke frygt for, at de tungeste borgere vil blive overladt til den offentlige sektor, hvis udbydernes pris presses langt ned. 18 MED udvalget anbefaler, at rammerne for fremadrettede partnerskaber beskrives nøje, nuanceret og gerne inviterende. Således, at den faglige udvikling sker gensidig. 19 MED udvalget ønsker en præcisering af den overordnede tidsplan af den faktiske overtagelsesdato i forhold til opsigelsesfristen af den nuværende driftsoverenskomst. 20 Vi vil ligeledes gerne medvirke til at kvalificere kravspecifikationerne i udbudsmaterialet og forventer at blive inddraget på lige fod med den kommunale hjemmepleje, som beskrevet i kommunens procedureretningslinjer. ( ) og forventer deltagelse i den styregruppe, som Alle forhold omkring virksomhedsoverdragelse vil blive præcist beskrevet i udbudsmaterialet. Borgerne med behov skal altid tilbydes den rette hjælp og indsats uanset leverandørvalg. Psykiatri og demens vil blive adresseret særligt i det eventuelt kommende udbud. Det er vigtigt, at rammerne beskrives inviterende, så der sker en gensidig faglig udvikling mellem kommunal, selvejende og privat leverandør. Overtagelsesdatoen vil blive aftalt nærmere og vil tage hensyn til alle forhold, især personalemæssige forhold i den nuværende driftsoverenskomst. Personalerepræsentanter vil blive orienteret løbende i processen ved særskilte møder med mulighed for at kommentere og dermed bidrage til kvaliteten i det endelige materiale. Gældende aftale om inddragelse af MED i forbindelse med udlicitering følges. 5

6 skal udforme kravspecifikationerne. Høringssvar fra MED-udvalget Kong Frederik IX s Hjem Forvaltningens kommentarer 21 Kong Frederik IX s Hjem har et afsnit for demente med særlige behov og er i gang med at oprettet endnu et afsnit. Vi mener, at den fortsatte udvikling på dette område bør være et opmærksomhedspunkt. 22 Der bør tages højde for, at bygninger indeholder PCB, hvilket betyder en forventet øget rengøringsudgift/reparationer/ vedligeholdelse af bygningerne. 23 I forhold til opgaven, der som udgangspunkt omfatter den samlede drift, er der brug for en præcisering i forhold til daghjemmet, sygeplejen på Brevduebanen, der er et tillæg til driftsoverenskomsten mellem Frederiksberg Kommune og Kong Frederik IX s Hjem. Borgerne med behov skal altid tilbydes den rette hjælp og indsats uanset leverandør. Psykiatri og demens vil blive adresseret særligt i det eventuelt kommende udbud. Der vil blive taget højde for PCB i bygningerne. Der fremlægges sag efter sommerferien om endelig stillingtagen til afgrænsning af den udbudte opgave. Høringssvar fra Hjemmehjælpsområdets lokale MED-udvalg Forvaltningens kommentarer 24 MED-udvalget anerkender hensigten om at nedbringe antallet af private leverandører til 2-3 da det også ses som en mulighed for at skabe mere ens vilkår og åbne op for bedre samarbejde på tværs. Ingen kommentarer. 25 Alle udtrykker bekymring for de fremtidige ansættelsesforhold og personalerettigheder i form af løn, anciennitet, pension m.m. Der er behov for at få det mere præciseret. Hvad betyder virksomhedsoverdragelse og hvilke konsekvenser kan det få for den Der vil blive planlagt en særskilt proces for inddragelse af personalet. Det skal bemærkes, at Lov om virksomhedsoverdragelse er der for at beskytte medarbejderne, idet disse bestemmelser sikrer fastholdelse af løn- og ansættelsesforhold på uændrede vilkår frem 6

7 enkelte medarbejder. Medarbejdere skal her forstås som alle ansatte i hjemmeplejen det være sig hjemmehjælpere, social-og sundhedsassistenter, terapeuter, planlæggere, teamledere, ledere og administrativt personale. til overenskomstperiodens udløb. Alle forhold omkring virksomhedsoverdragelse vil således blive præcist beskrevet i udbudsmaterialet. 26 Det er væsentligt at den kommunale hjemmepleje fortsat er rollemodel for øvrige leverandører i forhold til kvalitetssikring, uddannelse af elever og implementering af nye faglige tiltag. Ingen kommentarer. 27 Bekymring for timeprisen. Timeprisen er allerede så presset, at der er risiko for at det kan gå ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Bekymring for efterprøvning af timeprisen der ønskes gennemsigtighed i beregningen af denne. Det er vigtigt at timeprisen også afspejler fokus på kompetenceudvikling og kvalitet. Frederiksberg kommunes timepriser ligger billigt i forhold til de øvrige kommuner. Derfor kan det bekymre, hvis timeprisen presses yderligere og der kommer urealistiske tilbud. For at sikre fuld gennemsigtighed skal Hjemmeplejen anvende principperne for kontrolbud. Hjemmeplejen vil blive tilbudt ekstern bistand i forbindelse hermed. Udbudsreglerne indeholder konkret en bestemmelse om unormalt lave tilbud. Efter bestemmelsen har udbyderen en ret men dog ikke en pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Typisk vil unormalt lave tilbud kun være et problem for udbyderen, hvis det skaber tvivl om tilbudsgiverens evne til at opfylde tilbuddet. 28 Som det er i dag er det kun den kommunale leverandør der varetager elevuddannelsen. Håndtering af elever forventer vi bredes ud på alle leverandører og ikke kun den kommunale leverandør. Foruden pris vil der ved tildelingen af opgaven blive lagt vægt på kvalitative forhold, hvorfor vurderingen her skal med i det samlede billede. I praksis kan en lav pris således samtidig afspejle en lav kvalitet, hvor dette i sidste ende bliver afgørende for den samlede vurdering. Det kan bekræftes, at håndtering af elever bredes ud til de firmaer, som kommunen indgår kontrakt med. 7

8 29 MED-udvalget er meget bekymret for løsningsforslag 3 og 4, da der er bekymring for at nogle leverandører underbyder urealistisk - med risiko for lukning og dermed at borgerne skal igennem endnu et leverandørskift. Vi tænker også på borgerens sikkerhed og trygheden i at få leveret rette ydelser ved lukning af en privat leverandør. Vi anbefaler at løsningsforslag 1 vælges med den garanti at hjemmeplejen fortsætter med de effektiviseringstiltag der allerede er sat i værk. Udbudsreglerne indeholder konkret en bestemmelse om unormalt lave tilbud. Efter bestemmelsen har udbyderen en ret men dog ikke en pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Typisk vil unormalt lave tilbud kun være et problem for udbyderen, hvis det skaber tvivl om tilbudsgiverens evne til at opfylde tilbuddet. Foruden pris vil der ved tildelingen af opgaven blive lagt vægt på kvalitative forhold, hvorfor vurderingen her skal med i det samlede billede. I praksis kan en lav pris således samtidig afspejle en lav kvalitet, hvor dette i sidste ende bliver afgørende for den samlede vurdering. 30 Social- og sundhedsassistenterne er en del af hjemmehjælpsområdet, og som sådan en del af udbuddet. Der vil være behov for at afklare om der skelnes mellem servicelovsydelser og sundhedslovsydelser? Sker der en ændring i opgaveporteføljen? Sundheds- og Omsorgsudvalget vil til august få forelagt en sag om endelig afgrænsning af den udbudte opgave. Afgrænsningen har betydning for den kommunale hjemmeplejes rammer og vilkår. Forvaltningen vil kortlægge opgaveporteføljen og undersøge snitfladerne nærmere inden endelig stillingtagen. Se i øvrigt ovenstående kommentar. 31 Er TTH en del af udbuddet eller hvordan? TTH er et begreb som bruges lidt løst. Skelnes der mellem det rehabiliterende arbejde og træning i eget hjem? MED-udvalget ser flest fordele ved at have en specialiseret kommunal enhed, der hverdagsrehabiliterer borgerne med en særlig indsats i et meget tæt samarbejde med terapeuter. Det betyder, at alle borgere med træningspotentiale bliver henvist til en kommunal TTH. Det vurderes, at den nuværende hverdagsrehabiliteringsindsats i hjem- Der skal skelnes mellem rehabiliterende arbejde og træning i eget hjem (TTH) i udbuddet. Der fremlægges sag efter sommerferien om endelig stillingtagen til afgrænsning af den udbudte opgave. 8

9 meplejen udvides og implementeres til alle leverandører. Fordelene ved at bevare TTH i sin nuværende form og organisering: Medarbejdere og ledere har en specialiseret og unik viden og erfaringer med netop denne type rehabilitering. Borgerne kan få individuelle forløb designet til hvad der er bedst for dem netop nu. Der er en rutine i arbejdets udførsel, der giver borgerne tryghed i deres forløb. Der trænes på 86, hvilket kræver særlige kompetencer af medarbejdere og ledere, som findes i enheden. Medarbejderne er erfarne i at videregive informationer til hjemmehjælperne på en sådan måde at hverdagsrehabiliteringsindsatsen fortsættes hos leverandøren. Frederiksberg kommune kan leve op til KL s forventninger om genoptræning til ældre Høringssvar fra B-siden i Hjemmehjælpsområdets lokale MED-udvalg Forvaltningens kommentarer 32 Medarbejdersiden i hjemmeplejens MED-udvalg stiller sig uforstående over for, at den kommunale hjemmepleje skal afgive et kontrolbud, når man samtidig lægger op til, at man vil bevare den kommunale hjemmepleje ved siden af to nye private leverandører. Når der alligevel lægges op til udarbejdelsen af et sådant kon- Den kommunale hjemmepleje skal ikke afgive kontrolbud. Hjemmeplejen skal derimod afgive et bud udenfor konkurrencen med udgangspunkt i den udarbejdede kravspecifikation. For at sikre fuld gennemsigtighed skal Hjemmeplejen anvende principperne for kontrolbud. Hjemmeplejen vil blive tilbudt ekstern 9

10 trolbud, er det meget vigtigt, at dette kontrolbud bliver gennemarbejdet på nøjagtig lige fod med de bud, de private firmaer leverer, samt at det bliver så retvisende for den timepris, der kan sammenlignes direkte med de private leverandørers timepris, som muligt. 33 Hvis der i forbindelse med et udbud kommer et tilbud, som ligger markant lavere end det kontrolbud, der bliver udarbejdet for den kommunale hjemmepleje, må det betragtes som et sådant underbud, da der som beskrevet ovenfor allerede er sparet voldsomt i den kommunale pleje, og det derfor er yderst tvivlsomt, at man uden at spare på hverken løn- og ansættelsesvilkår eller på kvaliteten af servicen vil være i stand til at nedbringe prisen meget mere end tilfældet er i dag og stadig tjene penge på ydelserne. 34 I model 1 fastholdes den kommunale hjemmepleje uændret og kører videre med egen pris. I et kontrolbud forudsættes det, at man er i stand til at isolere de ydelser, der modsvarer de ydelser, som en privat leverandør må udføre. Det betyder, at man må udelade alle de udgifter, der er forbundet med visitation, administration, tilsyn mm., og som de private leverandører ikke skal levere. Ellers opnår man ikke et retvisende billede af prisen på den kommunale hjemmepleje. Sker det, har medarbejdersiden al mulig grund til at tro, at det afleverede kontrolbud vil være konkurrencedygtigt med de øvrige bud, der kommer på opgaven hvis disse bud vel at mærke ikke bistand i forbindelse hermed. Udbudsreglerne indeholder konkret en bestemmelse om unormalt lave tilbud. Efter bestemmelsen har udbyderen en ret men dog ikke en pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Typisk vil unormalt lave tilbud kun være et problem for udbyderen, hvis det skaber tvivl om tilbudsgiverens evne til at opfylde tilbuddet. Foruden pris vil der ved tildelingen af opgaven blive lagt vægt på kvalitative forhold, hvorfor vurderingen her skal med i det samlede billede. I praksis kan en lav pris således samtidig afspejle en lav kvalitet, hvor dette i sidste ende bliver afgørende for den samlede vurdering. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil til august få forelagt en sag om endelig afgrænsning af den udbudte opgave. Afgrænsningen har betydning for den kommunale hjemmeplejes rammer og vilkår. Hjemmeplejen skal afgive et bud udenfor konkurrence med udgangspunkt i den udarbejdede kravspecifikation. Hermed kan Frederiksberg Kommune sikre, at den kommunale hjemmepleje kan konkurrere med de private leverandører på både kvalitet og pris, ligesom kommunen får et konkret sammenligningsgrundlag. Hjemmeplejen vil blive tilbudt ekstern bistand. Dette sammenligningsgrundlag danner basis for beslutning om 10

11 er udtryk for underbud af markedet, som nævnt ovenfor. I model 2 fastholdes den kommunale hjemmepleje ligeledes, hvilket er positivt. Medarbejdersiden udtrykker dog en frygt for en eventuel tilpasning af den kommunale pleje til en pris fra de kommende private leverandører. Der er i de sidste fem år sparet massivt på området, og yderligere besparelser forventes at ville gå ud over enten kvaliteten af den service, personalet yder kommunens ældre borgere, eller gå ud over personalets arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Risikoen for et massivt underbud fra en kommende privat leverandør sammenholdt med bekymringen om, at det kommunale kontrolbud ikke kan blive retvisende for nøjagtigt den del, der kan ligestilles med de private tilbud, betyder, at man vil kunne stå i en situation, hvor hjemmeplejen skal tilpasses til et prisniveau, der betyder, at de ansatte ikke kan udføre deres arbejde med den rette faglighed og omsorg i plejen, som tilfældet er i dag. Modsat et privat firma kan man jo ikke blot vælge, at lade hjemmeplejen køre med konstant underskud i hele kontraktperioden. Model 3 og model 4 lægger begge op til at skære hele eller dele af den kommunale hjemmepleje væk. Ethvert tiltag, der mindsker den kommunale andel af hjemmeplejen, er at spille hasard med borgernes sikkerhed for forsyningen af ældrepleje i Frederiksberg Kommune. hjemmeplejens videre rammer og vilkår og herunder omfanget af eventuel effektivisering eller anden tilpasning (jv. scenarierne 1-4, som skal vurderes når buddene foreligger). For at sikre fuld gennemsigtighed skal Hjemmeplejen anvende principperne for kontrolbud i forbindelse med afgivelse af bud udenfor konkurrencen.. Det er relevant at forholde sig til en reel nederste grænse for en timepris på de leverede ydelser (i Hjemmeplejen). Få leverandører og dermed chance for at få flere kunder kan forventes at afspejle sig i timeprisen, der som udgangspunkt må betragtes som rentabel for tilbudsgiver. Udbudsreglerne indeholder konkret en bestemmelse om unormalt lave tilbud. Efter bestemmelsen har udbyderen en ret men dog ikke en pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Typisk vil unormalt lave tilbud kun være et problem for udbyderen, hvis det skaber tvivl om tilbudsgiverens evne til at opfylde tilbuddet. Foruden pris vil der ved tildelingen af opgaven blive lagt vægt på kvalitative forhold, hvorfor vurderingen her skal med i det samlede billede. I praksis kan en lav pris således samtidig afspejle en lav kvalitet, hvor dette i sidste ende bliver afgørende for den samlede vurdering. De private leverandører leverer allerede i dag 40 procent af ydelserne i kommunen. Ved en yderligere forskydning mod de private 11

12 leverandører bliver kommunen meget sårbar, hvis der sker konkurser eller kommunen af andre årsager er nødsaget til at overtage en gruppe borgere. Dette er tidligere sket i flere tilfælde i Frederiksberg Kommune både af plejeydelser og ikke mindst levering af mad, hvor kommunen en fredag pludselig måtte levere mad til en stor gruppe borgere. At øge denne usikkerhed, vil være yderst uansvarligt. At området stadig er ramt af konkurser er senest set i Kolding, hvor kommunen pludselig måtte overtage 487 borgere, da Kære Pleje gik konkurs efter et meget lavt bud i en udbudsrunde. Når man samtidig forholder sig til risikoen for et underbud af markedet, er det ikke en ubetydelig risiko, man løber, hvis balancen mellem offentlig og privat hjemmepleje skubbes yderligere i retning af de private leverandører. Af disse fire mulige scenarier efter et udbud må medarbejdersiden derfor entydigt pege på model 1, som den eneste løsning, der hverken øger risikoen for dårligere kvalitet i plejen, dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne i såvel den kommunale hjemmepleje som hos de kommende private leverandører eller sætter forsyningssikkerheden på spil. 35 Generelt er vi stærkt forundrede over hele processen: Hvad vil De private leverandører kan lægge til grund for deres bud, at det 12

13 det betyde for prisdannelsen ved et udbud, hvis det ikke står klart, hvad der skal ske med den kommunale pleje før efter et udbud? Der er jo stor forskel på at byde på 40 pct. eller 100 pct.? 36 Medarbejdersiden opfatter det derfor som overordentligt risikabelt at overlade en for stor del af plejen til private. Samtidigt er der en stor risiko for, at kommunen langsomt men sikker vil miste de realkompetencer der er forudsætning for at sikre kvalitet i hjemmeplejen. 37 Konkurrenceudsættelse vil altid skabe utryghed på arbejdspladsen. De ansatte ved ikke hvem de skal arbejde for og under hvilke vilkår. Derfor er det under hele processen vigtigt med et højt informationsniveau og fra starten af processen sikre maksimal medarbejderinddragelse, blandt andet med nedsættelse af projektgruppe med inddragelse af de berørte medarbejdergrupper. 38 KORA har i september 2011 gennemgået dokumentation af effekter ved udlicitering som forsat må betragtes som det mest valide studie på området. (KORA september 2011, Ole Helby Petersen m.fl.). Her fremgår det, at: De internationale studier viser, at udlicitering har en tendens til at påvirke løn og arbejdsvilkår negativt. Studierne peger på, at højere arbejdstempo, lavere jobtilfredshed, usikkerhed om ansættelse, stress og udbrændthed er ofte forekommende konsekvenser af udlicitering. De danske studier viser mere blandede resultater. Fire danske studier finder rent negative konsekvenser i form af højere tempo, stress, ringere fysiske arbejdsforhold, mindre tryghed og generel utilfredshed med ansættelsen. Seks danske studier viser blandede konsekvenser. nuværende omfang af leverede ydelser fra private leverandører er cirka 40%. Desuden at der forventes valgt to private leverandører, og at den kommunale hjemmepleje fortsat forventes at være leverandør med et konkurrencedygtigt bud (pris og kvalitet). Der er ikke tale om at overlade en stor del af plejen til private firmaer. Det er borgerens frie valg, der afgør markedsandelen. Det er vigtigt med højt informationsniveau og der vil blive planlagt en proces, hvor medarbejderinddragelsen sikres. De danske studier viser blandede resultater - og det er umiddelbart vanskeligt at konkludere noget entydigt om effekterne. Løn og personalevilkår vil blive adresseret i udbudsprocessen. Det skal desuden bemærkes, at Frederiksberg Kommune forventer at kunne bidrage med ny viden og dokumentation på området. 13

14 Fra medarbejdersiden anerkender vi, at der en foruroligende mangel på undersøgelser på området. Vi kan alene forholde os til, at vi endnu ikke har oplevet, at en privat leverandør har haft positiv effekt på løn- og ansættelsesforhold. 39 Medarbejdernes individuelle vilkår fortsætter under den nye arbejdsgiver frem til den offentlige overenskomstperiode udløber. Men det betyder, at medarbejderne på det tidspunkt mister deres overenskomstmæssige rettigheder på forskellige områder. Derfor anbefaler medarbejdersiden, at medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår ved en eventuel konkurrenceudsættelse går med over til privat arbejdsgiver i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven i hele kontraktperioden. Herved sikres, at konkurrencen ikke sker på bekostning af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Medarbejdersiden forventer med andre ord, at Frederiksberg kommune ikke åbner mulighed for social dumping i forbindelse med en konkurrenceudsættelse. Og organisationerne forventer som en selvfølge at en evt. konkurrenceudsættelse vil udelukke firmaer uden overenskomst. Virksomhedsoverdragelse betyder i praksis, at de faktiske løn- og ansættelsesvilkår for den enkelte lønmodtager fastholdes ved overdragelse til en ny arbejdsgiver. Nævnte vilkår fastholdes i udgangspunktet frem til udløbet af de overenskomster, der indgået for de respektive medarbejdergrupper. Det er imidlertid en vurdering fra sag til sag, hvad der anbefales og det er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer Magistratens afgørelse. Den træffes i de konkrete sager i forbindelse med forelæggelsen af det samlede udbudsmateriale. I øvrigt vil opgaverne blive udbudt på betingelse af, at kommunens bestemmelser om arbejdsklausuler benyttes, dvs. m.h.p. at forebygge social dumping. 40 Foruden vores bekymring for forringede vilkår for medarbejderne, mener vi ligeledes, at der er vægtige faglige bekymringer i Udbudsmaterialet vil afspejle gældende kvalitetsstandarder dvs. 14

15 forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse. Fra medarbejdersiden frygter vi, at det vil betyde, at beboerne vil modtage lavere kvalitet i opgaveløsningen og dermed opleve forringet livskvalitet. Samtidig er der risiko for, at en privat udbyder vil koste kommunen penge til øgede udgifter til medfinansiering af indlæggelser. samme eller bedre serviceniveau. Indlæggelser er et godt eksempel på at Hjemmeplejen kan gøre en positiv forskel. Her er det vigtigt at have få erfarne firmaer, der kan løse de udbudte opgaver professionelt herunder bidrager til at undgå forebyggelige indlæggelser. 41 Social - og sundhedsområdet er underlagt store forandringer i disse år. De accelererede patient forløb betyder, at borgerne ligger kortere tid på sygehusene. Den demografiske udvikling med øget fokus på den ældre medicinske patient, rehabilitering og indsatsen på forebyggelsesområdet kræver en stærk og fleksibel indsats samt et højt fagligt og specialiseret niveau i kommunerne, som vi ikke mener, at en privat leverandør har volumen til eller incitament til at løfte. Medarbejdersiden mener endvidere, at private aktører kan hæmme udviklingen, da det er nødvendigt løbende at (gen)forhandle nye opgaver eller indsatsområder med en privat leverandør. Den skitserede tendens fx kortere indlæggelser, fokus på ældre medicinske patienter, øget forebyggelse osv. kræver professionelle samarbejdspartnere. Det vurderes hermed, at et udbud bidrager til at fremme en god udvikling og ikke hæmme. Løbende drøftelse af nye opgaver sker både i kommunalt og privat regi. 42 En vigtig del af den kommunale sundhedsindsats er den forebyggende behandling og den tidlige indsats, så en hospitalsindlæggelse kan undgås. Dette er til gavn for borgeren såvel som for kommunen, som hvert år bruger en betydelig del af sine sundhedsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Som finansiering i sundhedsvæsnet i dag er skruet sammen, har kommunen gode incitamenter til at sørge for et højt fagligt niveau på plejecentre og hjemmepleje/sygepleje, da det ellers kan betyde dyre indlæggelser. Det er medarbejdersidens Se ovenstående svar. Det er vigtigt, at udbuddet indeholder de rette incitamentsstrukturerer, så fx indlæggelser undgås. Effektmåling vil blive et vigtigt parameter at inddrage. 15

16 frygt, at en privat leverandør ikke på samme måde vil have incitament til at løse opgaven på det højest faglige niveau, men tværtimod kan have gevinst ved at løse opgaven billigst muligt og overlade de vanskeligere patienter til hospitalssystemet og dermed til kommunekassen. Bilag fra MED-udvalg Forvaltningens kommentarer 43 Se bilag Ingen kommentarer 16

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Jf. aftale med forvaltningen i Frederiksberg kommune afgiver hermed et samlet høringssvar fra medarbejdersiden i forbindelse med den påtænkte

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Notat. MED-udvalget har opdelt høringssvaret i punkter af hensyn til overskueligheden.

Notat. MED-udvalget har opdelt høringssvaret i punkter af hensyn til overskueligheden. Notat 19. maj 2016 Sagsbeh.:JS J.nr.: 88.12.16-G01-8-15 Udbud og Indkøb Nedenfor følger forvaltningens oplæg til besvarelse af bemærkninger fra høring af MED-udvalget i Frederiksberg Svømmehal og forslag

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Kontraktbilag C 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer som foreskrevet.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering Udlicitering værktøj 99 Udbudspolitik Spilleregler ved udlicitering Udbudspolitik spilleregler ved udlicitering er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Værktøjspjecen giver forslag og ideer til

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1 Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted Side 1 Dagsorden Baggrund for udbud Organisering af projekt og principper for udbud Udarbejdelse af udbudsmateriale Udbudsform

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen

Forslag til folketingsbeslutning om ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen 2016/1 BSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. marts 2017 af Stine Brix (EL), Pernille Schnoor (ALT) og Kirsten Normann Andersen (SF) Forslag

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere