Referat. fra mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm"

Transkript

1 Referat fra mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm Medlemmer: Arnold Larsen, Heinz Hvid, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Suppleanterne Viggo Iversen, Per D. Kristiansen, Villy Rønn og Ane Marie Holmehave var indkaldt. Afbud fra Viggo Iversen og Per D. Kristiansen. Ane Marie Holmehave mødte ikke. Mødet hævet kl.: Side 193

2 Indholdsfortegnelse: 88. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Orientering fra formanden og medlemmerne Fremtidig placering af autismeskolen, Snedsted Tids- og handleplan for udarbejdelse af ny handicappolitik for Thisted Kommune Etablering af aflastnings-/plejepladser til misbrugere med plejebehov Opfølgning på udviklingsplan Opfølgning af indsatsområder for personer med hjerneskade Status på socialpsykiatriplanen Eventuelt Bilagsliste...1 Side 194

3 88. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. J.nr.: A23 SagsID: Sagsbeh.: AHA Åben sag 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Pkt. nr. 94 er udgået med henblik på at undersøge muligheden for at bruge Plantagehuset. Side 195

4 89. Orientering fra formanden og medlemmerne. J.nr.: A23 SagsID: Sagsbeh.: AHA Åben sag 1. Orientering fra formanden. 2. Orientering fra medlemmerne. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen 1. Ingen. 2. Michael Fenger: Ønsker at modtage sagerne løbende på samme måde som politikerne. Det konstateres, at alle medlemmer modtager dagsorden samtidigt. Det oplyses, at medlemmer har mulighed for at abonnere på udvalgenes dagsordener. Side 196

5 90. Fremtidig placering af autismeskolen, Snedsted. J.nr.: A23 SagsID: Sagsbeh.: EKJ Åben sag HISTORIK I forbindelse med skolestrukturdebatten har en eventuel flytning af autistklassen på Snedsted skole været nævnt som en mulighed. REDEGØRELSE Handicaprådet ønsker at blive orienteret om det faktiske forløb, herunder om der foreligger konkrete planer om at flytte afdelingen. Børne- og familiedirektør Lars Sloth deltager i mødet kl Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Lars Sloth deltager og orienterer. Orienteringen tages til efterretning. Der henvises til notat, som udleveres på mødet. Side 197

6 91. Tids- og handleplan for udarbejdelse af ny handicappolitik for Thisted Kommune. J.nr.: P22 SagsID: Sagsbeh.: AFI Åben sag REDEGØRELSE På grund af omstruktureringen i social- og sundhedsforvaltningen er den vedtagne tidsplan skredet. INDSTILLING Handicaprådet anmodes derfor om accept af, at deadline for, at handicappolitikkens endelige vedtagelse i byrådet eventuelt overskrides. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Accepteres, idet der lægges vægt på en god proces. Side 198

7 92. Etablering af aflastnings-/plejepladser til misbrugere med plejebehov. J.nr.: P20 SagsID: Sagsbeh.: JABJ Åben sag HISTORIK Gennem de senere år er behovet for aflastnings-/plejepladser til gruppen af misbrugere (aktive) med plejebehov blevet et større og mere synligt problem. Nævnte persongruppe passer ikke som brugere/beboere på nogen af kommunens nuværende tilbud (især ældrecentrene), men kan heller ikke klare sig i eget hjem. En del af personerne er hjemløse, idet de ikke selv kan administrere deres økonomi m.v., hvorfor bl.a. huslejen ikke bliver betalt. Endvidere kan det oplyses, at i de tilfælde, hvor kommunen alligevel tilbyder hjælp til rengøring og pleje, er denne gruppe ude af stand til - over længere perioder - at overholde aftaler, således at plejepersonalet tit og ofte må forlade adressen med uforrettet sag. Med baggrund i ovenstående har social- og sundhedsforvaltningens ledergruppe i sit møde den 14. januar 2010 nedsat en arbejdsgruppe og givet følgende opgave: Behov for oprettelse af aflastnings-/plejepladser til misbrugere med plejebehov. Med baggrund i flere konkrete/akutte sager vedr. ovennævnte gruppe af misbrugere var der enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde forslag til løsning af problemet. REDEGØRELSE Målgruppen - afklaring og uddybende beskrivelse: Mennesker, der er misbrugende, og som i øjeblikket ikke er mulige at nå med de kendte behandlingstilbud såvel på de socialpsykiatriske som på de sociale og somatiske tilbud. Gruppen har brug for et tilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og omfatter sygepleje, medicin- og kostvejledning, støtte til genetablering af sociale netværk, tandlægebesøg, økonomiadministration m.v. Målgruppen er således personer med alvorlige følgeskader efter langvarigt misbrug: Med komplekse problemstillinger af såvel misbrugs- som psykiatrisk karakter Aktivt misbrug af narkotika, alkohol og/eller medicin Permanent eller periodevis hjemløse eller svært ved at klare sig i almennyttig/egen bolig Svært opnåelige i behandlingsøjemed i forhold til misbrugsafhængighed og psykiatrisk behandling Borgere med såvel fysiske som psykiske følgeskader af langvarigt misbrug samt psykiatriske lidelser Spinkelt netværk oftest uden funktionelt netværk ud over andre med samme problematikker Atypisk adfærd som bevirker, at pågældende ikke kan benytte kommunens øvrige tilbud Kan ikke tage hånd om egen person og situation Er i aldersgruppen fra ca. 40 år og opefter. Tilbuddet er subsidiært i forhold til øvrige kommunale tilbud. Side 199

8 Tilbuddets omfang og indhold: Ud fra de personer, man har kendskab til i afdelingerne, og de personer, som er anbragt i tilbud i andre kommuner, vurderes det, at der er behov for 6 faste boliger og 2 aflastningsboliger. Formålet er at give de hårdest belastede misbrugere en rimelig bolig på deres præmisser uden unødig indblanding, men under beskyttede forhold at sikre, at der er accept af misbrug og livsstil med mulighed for støtte til forandringer at øge livskvaliteten, bl.a. gennem tilbud om værdige boligmæssige forhold, fællesskab, støtte og omsorg at øge sundhedstilstanden gennem tilbud om madordning, hjælp til behandling, lægebesøg og lignende at opnå skadesreduktion gennem hjælp og støtte til bedre hygiejne og sundere livsstil at være netværksskabende gennem mulighed for samvær med andre beboere, f.eks. frivillige sociale organisationer om muligt at reducere forbruget af forsorgshjemspladser At rumme disse borgere og sikre dem et kvalificeret støtte- og omsorgstilbud uden at stille krav om normalisering af adfærd eller livsførelse. Forståelsen for beboernes særlige livsvilkår er hjørnestenen i det alternative botilbuds bestræbelser på at sikre den enkelte beboer det bedst mulige liv. Der skal være rum til aktivt misbrug og afvigende adfærd, da målsætningen er, at beboerne skal føle sig hjemme. Der kræves refusionstilsagn efter 9a, stk. 1 eller 3 for borgere, der ikke har bopæl i Thisted Kommune. Fysisk placering: Botilbuddet oprettes i de ledige lokaler på Fyrglimt i Hanstholm, der med 6 faste pladser og 2 aflastningspladser vil være udnyttet fuldt ud. Det forudsættes, at de fysiske rammer tilpasses, således at de nuværende beboere på Fyrglimt kan leve og bo i trygge rammer. For at kunne sikre dette, skal der laves en del fysiske ændringer bl.a. vedr. adskillelsen mellem de 2 afdelinger. Lejlighederne består af 1 stue, toilet m/bad og et lille tekøkken. Beboerne skal betale husleje med kr. pr. måned ekskl. lys, vand og varme for en lejlighed på 35 m² + ca. 10 m² som en andel af fællesarealet. Boligsikring vil udgøre følgende for personer, der ikke har anden indtægt end pension: førtidspensionister - nye regler kr. pr. måned (netto kr.) pensionister - gamle regler - vil kunne få kr. pr. måned (netto kr.). Beboerne på Fyrglimt skal orienteres om planerne, da der er tale om samme boligselskab. Det forventes, at en sådan orientering foretages af teknisk forvaltning som bygningsadministrator. For at sikre, at alle formaliteter bliver overholdt, vil der snarest muligt blive afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra socialforvaltningen, teknisk forvaltning og Side 200

9 BDO-KR med henblik på at afdække de anlægsmæssige og driftsmæssige konsekvenser, der vil være i forhold til almenlovgivningen ved at etablere afdelingen for plejekrævende misbrugere, sådan som socialforvaltningen har skitseret opgaven. Organisatorisk placering: Lederen af Fyrglimt bliver leder af såvel botilbuddet som Fyrglimt, hvorfor den organisatoriske placering vil være i ældreafdelingen. Visitation: Det er visitationsenheden - i dialog med relevante samarbejdsparter - der visiterer til såvel aflastnings- som plejeboligerne. Tilsyn: Kommunalbestyrelsen har jf. Retssikkerhedslovens 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet tænkes løst efter samme skabelon som gældende for kommunens ældrecentre. Normeringen: Jf. oplysninger fra Svenstrupgårds alternative bofællesskab er normeringen til deres tilbud (6 faste pladser og 2 aflastningspladser) følgende: 4 social- og sundhedsassistenter 1 afdelingssygeplejerske Herudover skal der afsættes ressourcer til serviceleder, leder m.v. Arbejdsgruppen og formanden for social- og sundhedsudvalget aflagde besøg på Det alternative Bofællesskab i Svenstrup den 17. maj 2010 og har fået tilsendt materiale vedr. økonomien i tilbuddet. Normeringen på Fyrglimt: Det er ikke planen, at der skal være fælles personale i det daglige, da målgruppen kræver, at personalet har en specialviden på området. Dog vil der kunne være fordele ved et samarbejde (eksempelvis sygdom, tilkaldefunktion om natten mv.). Der er på Fyrglimt tale om et døgndækket tilbud med 6 faste pladser og 2 aflastningspladser. Det er i arbejdsgruppen aftalt, at faglig supervision og sparring til medarbejderne ydes af henholdsvis misbrugsafdelingen og psykiatriafdelingen, og at man i de to nævnte afdelinger vil være opmærksomme på at inddrage personalet i den nye afdeling, når der afvikles relevante interne kurser. Ligeledes enighed om at nedsætte en faglig følgegruppe med henblik på evaluering af tilbuddet. Gruppen nedsættes foreløbigt for et år og vil mødes 4 gange. Gruppen foreslås at bestå af arbejdsgruppens medlemmer. RETSGRUNDLAG Tilbuddet oprettes efter Servicelovens 108 til brug for misbrugere/hjemløse/udstødte, som har brug for pleje/omsorg, og som ikke vil kunne rummes i almindeligt kommunalt tilbud på grund af misbrug og adfærd. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 201

10 De årlige driftsudgifter vil udgøre følgende: Personale kr. Uddannelse, aktiviteter, kørsel mv kr. I alt kr. THISTED KOMMUNE Driftsudgifterne finansieres med kr. af puljen til styrkelse af kvaliteten på ældreområdet, jf. bilagsnr Herefter mangler der kr., som foreslås finansieret indenfor social- og sundhedsudvalgets budgetområde, idet det overordnet set er konklusionen, at der samlet set vil blive frigivet nødvendige driftsmidler, såfremt tilbuddet bliver etableret. Der vil eksempelvis blive færre sygehusindlæggelser, færre udgifter til hjemmesygepleje/hjemmehjælp, færre lægebesøg og færre afrusninger. Endvidere er det oplyst fra misbrugsafdelingen, at der i Region Nordjylland er folk på venteliste til et sådant tilbud, hvorfor arbejdsgruppen vurderer, at der realistisk set kan sælges en plads til andre kommuner. Til anlæg skal afsættes et beløb på kr. (endnu ikke endelig afklaret) til ændring af de fysiske rammer, jf. ovenfor, og til indkøb af inventar. Anlægsudgiften finansieres af ikke anvendte driftsmidler i 2010 af kvalitetspuljen. ANDRE KONSEKVENSER Vil betyde meransættelse af 5 til 6 medarbejdere. HØRING OG KOMMUNIKATION Sagen skal til høring i ældrerådet og handicaprådet. Arbejdsgruppen fremsender sagen til behandling i social- og sundhedsforvaltningens chefmøde med henblik på stillingtagen til etablering af tilbuddet og til afklaring af, hvordan den manglende finansiering på kr. fremskaffes/fordeles på de afdelinger, der drager nytte af tilbuddet. INDSTILLING Det indstilles 1. at der etableres et botilbud for misbrugere/hjemløse/udstødte på Fyrglimt i Hanstholm. 2. at tilbuddet organisatorisk bliver tilknyttet ældreafdelingen 3. at udgifterne finansieres af kvalitetspuljen på ældreområdet med kr. 4. at der tages stilling til finansiering af den resterende del af udgiften på kr. 5. at anlægsudgifterne på kr. finansieres af kvalitetspuljen med af ikke udnyttede driftsmidler i at der oprettes en faglig følgegruppe bestående af nuværende arbejdsgruppe. Bilag: Styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. ( ) Beslutning fra møde i AFDELINGSCHEFGRUPPEN SOCIAL- OG SUNDHEDSFOR- VALTNINGEN den : Side 202

11 Afbud: Anne Fink Chefgruppen anbefaler punkterne 1, 2, 3, 5 og 6. For så vidt angår pkt. 4 anbefales finansiering fra kontoen for brug af forsorgshjem kr., kr. fra kontoen betalinger til andre kommuner (ældreområdet), kr. fra kontoen betalinger til andre kommuner (handicapområdet) og de resterende kr. fra konto for medfinansiering. INDSTILLING Det indstilles 1. at der etableres et botilbud for misbrugere/hjemløse/udstødte på Fyrglimt i Hanstholm. 2. at tilbuddet organisatorisk bliver tilknyttet ældreafdelingen. 3. at udgifterne finansieres af kvalitetspuljen på ældreområdet med kr. 4. at den resterende del af udgiften på kr. finansieres således: a kr. fra forsorgshjemskontoen b kr. fra kontoen til betaling til andre kommuner (ældreområdet) c kr. fra kontoen til betaling til andre kommuner (handicapområdet) d kr. fra kontoen for medfinansiering (sygehus, læger mv.) 5. at anlægsudgifterne på kr. finansieres af kvalitetspuljen af ikke udnyttede driftsmidler i at der oprettes en faglig følgegruppe bestående af nuværende arbejdsgruppe. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Enstemmigt besluttet, at beslutningen udsættes, idet udvalget ønsker at besigtige Fyrglimt. Sagen sendes i høring i ældrerådet og handicaprådet. Beslutning fra møde i ÆLDRERÅDET I THISTED KOMMUNE den : ÆR enig i, at der er behov for tilbud til denne målgruppe, men finder ikke, at et sådant tilbud bør ligge i forbindelse med et ældrecenter. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Peter Sørensen orienterer om udvalgets besigtigelse. Handicaprådet anbefaler indstillingen. Side 203

12 93. Opfølgning på udviklingsplan J.nr.: P22 SagsID: Sagsbeh.: EKJ Åben sag HISTORIK Omsorgsudvalget principgodkendte den 14. april 2008 en udviklingsplan, som i hovedpunkter beskrev udviklingsbehovene for tilbud til børn og voksne med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Behovet tog afsæt i en status for området i 2007 efter kommunalreformen, hvor Thisted Kommune havde overtaget det fulde driftsansvar for samtlige specialiserede tilbud. REDEGØRELSE Forvaltningen har udarbejdet en rapport, som redegør for status på de enkelte indsatsområder, samt kort orienterer om den økonomiske udvikling på det samlede specialiserede socialområde i Thisted Kommune. På to områder er målet kun delvist nået, og det påbegyndte arbejde skal fortsætte: Pkt. 3: botilbud til multihandicappede og Pkt. 5: udviklingsplan for autismeområdet i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger i kommunen. Rapporten vil være afsæt for en ny udviklingsplan for perioden ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rapporten indeholder et afsnit om den økonomiske uvikling på den del af det specialiserede socialområde, som varetages af handicap- og psykiatriafdelingen. Det bemærkes, at opgørelsen vedrører hele handicapområdet, dvs. børn- og voksenhandicap, autismeområdet, socialpsykiatri, svært fysisk handicappede o dele af hjerneskadeområdet samt kontantydelserne, som f.eks. merudgifter til børn og voksne ( 41 og 100), tabt arbejdsfortjeneste ( 42), hjælperordninger ( 96) og ledsageordninger ( 97)). HØRING OG KOMMUNIKATION Rapporten skal sendes til handicaprådet til orientering. INDSTILLING Sagen fremsendes handicaprådet til høring. Sagen vil efter høring i handicaprådet blive forelagt social- og sundhedsudvalget med følgende indstilling: Det indstilles at social- og sundhedsudvalget godkender rapporten. Udvalget og handicaprådet forventes at blive præsenteret for en ny udviklingsplan for perioden primo Bilag: Opfølgning på udviklingsplan ( ) Side 204

13 Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Afbud: Ida Pedersen Enstemmigt besluttet at godkende rapporten. Fremsendes handicaprådet til orientering. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Orienteringen taget til efterretning. Social- og sundhedsudvalget og forvaltningen roses for en flot indsats på handicapområdet. Side 205

14 94. Opfølgning af indsatsområder for personer med hjerneskade J.nr.: P21 SagsID: Sagsbeh.: EKJ Åben sag HISTORIK Vedr. dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Den 10. november 2008 besluttede omsorgsudvalget at støtte et forslag om etablering af et dagtilbud til personer med hjerneskade. Driftsudgifterne på kr. skulle søges indarbejdet i budget En arbejdsgruppe i omsorgsforvaltningen undersøgte den mest hensigtsmæssige geografiske placering ud fra borgernes bopæl i kommunen. Arbejdsgruppen anbefalede på baggrund af denne fordeling, at et eventuelt kommende dagtilbud skulle etableres i tilknytning til et af ældrecentrene i Thisted. I løbet af foråret 2009 var antallet at yngre personer med erhvervet hjerneskade efterhånden steget i en grad, der betød, at behovet for hjemmestøtte var akut. Økonomiudvalget godkendte derfor den 22. april 2009, at der fra 1. maj til 31. december 2009 blev ansat en medarbejder 25 timer ugentlig, og at udgiften til denne medarbejder blev indregnet i budget Det var ikke muligt at finde midler til driften af dagtilbud i 2010 eller ligesom det heller ikke lykkedes at pege på et ældrecenter i Thisted, som kunne rumme tilbuddet. REDEGØRELSE I august måned 2010 undersøgte forvaltningen muligheden for at søge satspuljemidler til et arbejdsrehabiliteringstilbud for personer med hjerneskade. Projekter, som kunne få del i puljemidlerne, skulle etableres efter samme model som et tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune ved navn Hoved-Huset. Relevante fagfolk fra forskellige dele af Thisted Kommunes organisation har i den anledning afholdt møde, hvor det har været drøftet, om Thisted Kommune skulle udarbejde en ansøgning. På grund af projektets meget detaljerede krav om, at tilbuddet skal udformes som tilbuddet Hoved-Huset, at der skal være et vist minimum antal brugere fra år 1 og i de efterfølgende 4 år, m.v. at der skal være en efter vore lokale forhold helt urealistisk høj normering blev det besluttet ikke at udarbejde en ansøgning. Ønsket om og behovet for et dagtilbud i Thisted Kommune til personer med hjerneskade er dog stadig aktuelt. Målgruppen: Borgere, typisk i aldersgruppen år, som lider af svære følger efter: traumatiske hjerneskader (blodpropper, hjerneblødning eller andet), evt. også Side 206

15 personer med fremskreden sclerose og svære fysiske handicaps. Thisted Kommunes hjerneskadekoordinator har sammen med træningsenheden og Kommunikationscentret kendskab til ca. 100 personer, som vurderes at ville kunne profitere af et aktivitets- og samværstilbud. En del er stadig sygemeldte eller i erhvervsafklaring, enkelte er vendt tilbage til tidligere erhverv, evt. i fleksjob, enkelte klarer lettere skånejob. Men en stor gruppe er definitivt ude af arbejdsmarkedet, tilkendt førtids- eller folkepension og er så invaliderede af deres sygdom, at de skal have hjælp til personlig pleje, praktisk eller pædagogisk bistand. De hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade er en blodprop i hjernen eller blødning i hjernen og traumatisk hjerneskade efter eksempelvis en trafikulykke. Statistiske opgørelser peger på, at der hvert år kommer ca nye tilfælde af hjerneskade i Danmark. Ca. 700 af disse personer får en svær hjerneskade. Hertil kommer en større gruppe med middelsvære og lette hjerneskader, som også kan have behov for genoptræning, undervisning eller sociale foranstaltninger. I modsætning til, hvad man tidligere troede, viser erfaringerne i dag, at et menneske med erhvervet hjerneskade har gode udviklingspotentialer også mange år efter skadens opståen. En hjerneskade kan ikke helbredes fuldstændig, men med en konstruktiv indsats fra omgivelserne kan det for de fleste personer lade sig gøre igen at få en aktiv og meningsfuld tilværelse på nye præmisser. På grundlag af befolkningsgrundlaget i Thisted Kommune forventes gennemsnitligt 92 personer årligt at blive ramt af en blodprop eller hjerneblødning. Formål med etablering af dagtilbud: At tilgodese behovet for at indgå i sociale relationer. Herved forebygges social isolation og risiko for forværring. Vedligeholdelse af fysiske og kognitive funktioner. Forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse og sygdomsudvikling. Aflastning af ægtefælle og familie. Forslag til form og indhold: Jf. ovenstående anbefalede forvaltningen oprindeligt, at dagtilbuddet blev placeret i tilknytning til et ældrecenter, gerne Kristianslyst pga. den centrale beliggenhed i Thisted. Muligheden er undersøgt, og det er afklaret, at der ikke er plads. Tilbuddet skal have karakter af et cafetilbud med udpræget brugerinddragelse og samarbejde med frivillige hjælpere. Cafeen kunne derfor eventuelt være placeret i Plantagehuset. Organisatorisk kan det overvejes at etablere det som et privat tilbud drevet af Hjerneskadeforeningen med driftsoverenskomst med Thisted Kommune. Visitation kan ske fra visitationsenheden, træningsenheden, sagsbehandlere i handicapsektionen eller hjerneskadekoordinator i et samarbejde med Hjerneskadeforeningen.. Hovedaktiviteter: Socialt samvær suppleret med: Fælles vedligeholdende træning, evt. i varmt vand. Undervisning, evt. fra AOF, leveret på stedet. Side 207

16 Træffetid med hjerneskadekoordinator. Planlagte møder med jobkonsulenter og evt. sagsbehandlere kan evt. afholdes i dagtilbuddet. Økonomi, drift: Såfremt Hjerneskadeforeningen er interesseret i ovenstående samarbejde, anslås det, at et årligt tilskud på ca kr. vil kunne dække behovet, idet det forudsættes: at lokaler, eventuelt i Plantagehuset, stilles gratis til rådighed. ansættelse af 1 deltidsmedarbejder, ca. 25 timer ugentlig, hvis hovedopgaver er at være igangsætter, koordinator og processtyrer, f.eks. en ergoterapeut. tæt samarbejde med hjerneskadekoordinator og -medarbejder. at frivillige fra Hjerneskadeforeningen inddrages. at kørsel og aktiviteter som udgangspunkt hel eller delvis er brugerfinansieret. at åbningstiden begrænses, f.eks. fra , 3 dage om ugen. RETSGRUNDLAG SEL 104. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften kr kr. skal indarbejdes i budget ANDRE KONSEKVENSER Tilbuddet er forebyggende i forhold til yderligere funktionsnedsættelse, sygdomsudvikling og risiko for social isolation. HØRING OG KOMMUNIKATION Handicaprådet blev hørt i sagen den 27. november 2008, hvor det tog orienteringen til efterretning og erklærede sig meget positiv overfor de dengang foreslåede tiltag. Handicaprådet skal høres i forhold til: forslag om driftsaftale med Hjerneskadeforeningen og eventuel brug af Plantagehusets lokaler. Sagen blev drøftet i afdelingschefgruppen i social- og sundhedsforvaltningen den 4, november 2010 med henblik på ændringen af driftsform og fysiske rammer, og der var enighed om at fremsende forslaget til social- og sundhedsudvalget. INDSTILLING Det indstilles, at udvalget godkender: 1. At der fortsat arbejdes hen imod etableringen af et dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade. 2. At Hjerneskadeforeningen tilbydes driftsaftale med Thisted Kommune med et driftstilskud på KR., idet beløbet afhænger af, hvilke udgifter der vil være til lokaler. 3. Driftsudgifterne søges indarbejdet i budget At der indledes samarbejde med Plantagehuset om anvendelse af lokalerne der. Beslutning fra møde i den : Side 208

17 Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Udgår. Side 209

18 95. Status på socialpsykiatriplanen J.nr.: P15 SagsID: Sagsbeh.: EB Åben sag HISTORIK Byrådet godkendte den 28. april 2009 Thisted Kommunes socialpsykiatriplan Der er nu gjort status på, hvor langt vi er kommet, og lavet strategi for fokuspunkter REDEGØRELSE Socialpsykiatriplanen indeholder 7 overordnede indsatsområder med 22 underpunkter. Arbejdet med udmøntning af indsatserne er kommet godt i gang. Der er arbejdet indenfor alle indsatsområder. Ud af de 22 underpunkter er der enten fuldført eller planlagt i- gangsat en indsats på 18 punkter. Følgende er nået: igangsat en undersøgelse af behov for botilbud i Hanstholm-området Team Vestertorv er udvidet, og samarbejdet med hjemmeplejen er omlagt, hvilket har reduceret ventelisten nye og meget bedre lokaler samt opnormering med 1 stilling på værestedet Hanstholm en omlægning og sammenlægning af indsatserne fra støttecentret, Drivhuset og SKP med henblik på større fleksibilitet og et kvalitativt løft igangsat et tværsektorielt arbejde omkring ungeproblematik prøvelejlighed på Dragskilde flere samarbejdsprojekter tværsektorielt et større kompetenceafklaringsforløb og udarbejdelse af et nyt værktøj hertil (kompetencehjul) netværkspolitik en ledetråd i samarbejde med brugeres pårørende og vigtigste netværk netop afsluttet et 2-årigt efteruddannelsesforløb i psykodynamiske grundprincipper for alle ansatte i socialpsykiatrien har p.t. 12 medarbejdere på diplomuddannelse i et rotationsprojekt i samarbejde med VIA, jobcentret og dagpasningsområdet udarbejdet ledelsesgrundlag for ledelse i socialpsykiatrien fokus på rekruttering herunder artikelserie, undervisning på uddannelsessteder m.v. har motion på tværs udarbejdet overordnede kostpolitikker afholdt flere temadage, bl.a. om posttraumatisk stress, netværkspolitik, og recovery Følgende mangler fortsat: botilbud i yderområderne der er dog igangsat et arbejde i forhold til afdækning af behovets omfang i Hanstholm-området akuttilbud/natlogi dette er ikke planlagt, men bør tænkes ind i kommende udbygningsplaner for Grønningen og Dragskilde udbygning af værestedet Hanstholm er opnormeret med en stilling, men er fortsat sårbar med kun 2 ansatte, og fortsat behov for udbygning må påregnes café i Plantagehuset det er ikke lykkedes at skaffe finansiering til et aktiveringsprojekt i Plantagehuset Side 210

19 tilbud til gruppen af unge arbejdet er igangsat, men der mangler at blive udarbejdet en rapport samt drøftelse af indsatsområder politisk forskning i social praksis/udviklingsprojekter mange udviklingsprojekter er sat i gang, men det er et indsatsområde, som til stadighed skal prioriteres kompetenceudvikling også her er der sat en del i værk men kompetenceudvikling vil til stadighed være et fokusområde undervisning i psykiske sygdomme et stort og relevant ønske fra såvel brugere som pårørende. Dragskilde har allerede psykiatriskole, men det er et ønske at have det som tilbud på alle arbejdspladser Strategi for indsatser i 2011: 1. prioritet: udflytning fra Dragskilde udflytning fra Algade ungeprojekt tværsektoriel indsats på autistområdet 2. prioritet: udbygningsplan for bofællesskabet Grønningen 3. prioritet: undervisning for pårørende i psykiske sygdomme faglige projekter omkring medicinpædagogik, sundhed m.v. RETSGRUNDLAG Servicelovens 85, 104, 107 m.v. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der vil blive redegjort herfor særskilt ved sagsfremstillinger i de enkelte sager, men udflytningsprojekterne på Algade og Dragskilde er der skaffet finansiering til i budgettet for ANDRE KONSEKVENSER Socialpsykiatrien er under pres. Der er venteliste til stort set alle vore tilbud. Der kommer nye brugere til, og flere og flere falder gennem det offentlige sikkerhedsnet. Denne udvikling ses i hele landet. Det er en udfordring at sikre fagligt gode og forsvarlige tilbud til borgerne i en tid, hvor efterspørgslen på tilbud stiger, og de kommunale budgetter også er under pres. Generelt er øvelsen lykkedes med at skabe udvikling indenfor de eksisterende rammer. Men en vis efterspørgsel efter ressourcetilførsel må påregnes, inden hele socialpsykiatriplanens mål er nået. HØRING Til handicaprådet til orientering Der henvises til mere detaljeret status af november 2010 vedlagt som bilag. INDSTILLING Det indstilles, at status på socialpsykiatriplan tages til efterretning. Bilag: Opfølgning socialpsykiatriplanen november ( ) Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Enstemmigt besluttet at tage status på socialpsykiatrien til efterretning. Side 211

20 Fremsendes handicaprådet til høring. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Orienteringen tages til efterretning. Udvalget og forvaltningen roses for flot arbejde. Side 212

21 96. Eventuelt. J.nr.: A23 SagsID: Sagsbeh.: AHA Åben sag Eventuelt. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Jørgen Færk Jørgensen, Aase Jensby Jensen Ulla Vestergaard deltager i temadag om Handicapkonventionen den 11. januar Medlemmer orienterer fremover under orientering om eventuel deltagelse i konferencer, temadage m.v. vedr. handicappolitiske spørgsmål. Side 213

22 BILAGSLISTE 92. Etablering af aflastnings-/plejepladser til misbrugere med plejebehov. 1. Styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. 93. Opfølgning på udviklingsplan 1. Opfølgning på udviklingsplan Status på socialpsykiatriplanen Opfølgning socialpsykiatriplanen november Side 1

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Referat af mødet den 28. juni 2011 fra kl. 14:00 til kl. 16.15 i mødelokale C. Medlemmer: Ole Christensen Elsebeth Nielsen Ida Pedersen Jørgen Østerby Pedersen Peter Sørensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 359 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Arnold Larsen, Bente Mathiasen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer:

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Ældrerådet Dagsorden til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Gudi Skaaning Skovmose Hans Dall Leo Søndermølle Jytte Westergaard Mona Ubbesen Martin Stoltenberg

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted.

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Referat til mødet den kl. 14.00 med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen,

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm

Referat. fra mødet den kl i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm Referat fra mødet den kl. 13.00 i Byrådssalen på Rådhuset i Hanstholm Medlemmer: Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Aase

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Hanstholm Rådhus - i byrådssalen

Referat. fra mødet den kl på Hanstholm Rådhus - i byrådssalen Referat fra mødet den kl. 13.00 på Hanstholm Rådhus - i byrådssalen Medlemmer: Eigil Kjær, Ejner Frøkjær, Ellen Kirk Jensen, Hanne Korsgaard, Anne Torp, Per D. Kristiansen, Ole Christensen, Jari Gosvig,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor, rådhuset i Hanstholm Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 16.55 Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-02-2008 Dato: 25-01-2008 Sag nr.: 7 Sagsbehandler: Lisbeth Anette Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Click here to en ter text. Opgangsfællesskab for yngre deme nte - Caroline Schmi dts Mind e «edocad dresscivilcode» Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente 2014-27445/ 2014-267035

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor.

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Referat fra mødet den kl. 14.00 på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Ingen. Mødet hævet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Dagsorden til mødet den 29. november 2011 kl. 14:00 i mødelokale A. Medlemmer: Ole Christensen Jørgen Østerby Pedersen Peter Sørensen Elsebeth Nielsen Ida Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Handicapområdet. Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udviklingsplan Tillid. Ansvar.

Handicapområdet. Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udviklingsplan Tillid. Ansvar. THISTED KOMMUNE Handicapområdet Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Udviklingsplan 2008-2011 Tillid Ansvar Omsorg Samarbejde Engagement Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Dagsorden. til mødet den kl på Åbakken i Hurup

Dagsorden. til mødet den kl på Åbakken i Hurup Dagsorden til mødet den kl. 9.00 på Åbakken i Hurup Medlemmer: Bente Canariis-Christensen, Grethe Kindberg Jørgensen, Gudi Skaaning Skovmose, Hans Dall, Helge Kølbæk, Henny Kock, Jytte Westergaard, Ketty

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 19-01-2010 Sag nr.: 23 Sagsbehandler: Anne Kamille Klausen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere