WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012]"

Transkript

1 WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere Denmark [ ] 1. Generelt Vilkår for salgspartnere Betingelserne for udnævnelse til salgspartner fremgår af nedenstående vilkår. Salgspartneren bekræfter med sin underskrift på Partner Ansøgningen, at han har modtaget og accepteret disse betingelser. 2. Gyldigheden af disse vilkår for salgspartnere Disse vilkår er en bestanddel af alle aftaler, som indgås mellem WellStar og salgspartneren, medmindre andet aftales skriftligt af parterne. 3. Salg af WellStars produkter 3.1 WellStars produkter sælges udelukkende gennem "network marketing i bestemte lande. Når Salgspartenerens Partner Ansøgning er accepteret af WellStar, er Salgspartneren autoriseret til som selvstændig erhvervsdrivende at indkøbe og forhandle produkter fra WellStar. Han er ligeledes berettiget til at sponsere nye salgspartnere. Derudover har Salgspartneren også mulighed for at optjene salgsprovision ved henvisning af kunder til WellStar, af de køb sådanne henviste kunder foretager hos WellStar. Salgspartnerens virksomhed indebærer således personlig rådgivning og service til kunder og nye salgspartnere i deres eget miljø. Det er ikke foreneligt med et sådant koncept og derfor forbudt at sælge WellStars produkter i offentlige erhvervslokaler, fx i butikker (en detail såvel som en gros); i offentligt tilgængelige restaurationslokaler, på offentlige informationsstande el.lign.; i apoteker, helsekostbutikker eller materialhandler; i naturkostbutikker; i blomsterhandler; pr. postordre, herunder via internetmarkedspladser (fx ebay el.lign.); undtaget herfra er kun de af WellStar tilbudte eller udtrykkeligt autoriserede internetmarkedspladser. 3.2 Salg og levering af WellStars produkter til detailhandlere, som ikke er salgspartnere, er ikke tilladt. 4. Personlige forudsætninger for udnævnelse til salgspartner 4.1 Kun en myndig (over 18 år), fysisk person kan blive autoriseret som salgspartner. På WellStars forlangende skal der ved aftalens indgåelse forelægges gyldigt aldersbevis (fx sygesikringsbevis). Ingen kan have mere end et salgspartnerskab. Kun en person, hvis bolig eller forretningssted er beliggende i et land, som er frigivet af WellStar, kan opnå status som salgspartner. 4.2 Registrering af Partner Ansøgningen forudsætter derfor ingen startbestilling. Der kan kun ansøges om et ID nummer én gang. Ægtepar kan ansøge om et ID nummer i fællesskab. 5. Salgspartnerens retsstilling Salgspartneren udøver sin virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende og afholder selv alle udgifter forbundet hermed. Han er hverken agent eller ansat, ej heller WellStars befuldmægtigede, men skal som selvstændig erhvervsdrivende opfylde og overholde alle krav til en sådan virksomhed, herunder især kravene iht. bogførings, skatte og fødevarelovgivningen. Salgspartneren er således i alle forhold selv ansvarlig for driften af sin forretning. WellStar yder dog alle salgspartnere vejledning i disse forhold. 6. Salgspartnerens andre forpligtelser 6.1. Konkurrenceforbud: Forhandleren må i forhandleraftalens løbetid ikke uden skriftlig tilladelse fra WellStar hverken selvstændigt, som ansat eller på anden måde arbejde for en virksomhed, der er koncernforbundet med WellStar eller befinder sig i et konkret konkurrenceforhold med WellStar. Et konkret konkurrenceforhold foreligger især, når en virksomhed er aktiv inden for direkte salg og/eller network marketing/mlm. Tilsvarende må forhandleren i den pågældende periode ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra WellStar etablere, erhverve eller medvirke direkte eller indirekte i en sådan virksomhed. En tilladelse er udelukket, hvis det drejer sig om en anden virksomhed inden for wellnessbranchen samt ved vægring mod at underskrive en særskilt bestemmelse om konventionalbod, der især kommer til anvendelse ved overtrædelse af hemmeligholdelsespligten og forbuddet mod hvervning. 6.2 Der må ikke anvendes offentligt synlig reklamering (i form af såkaldt udendørs reklame) for WellStars produkter. Udendørs reklamer er kun tilladt, såfremt de anbringes på eller i private huse eller boliger samt på biler til privat brug.

2 Al udendørs reklame på eller i lokaler, som benyttes til erhverv, er forbudt. Reklametiltag, som er autoriseret af WellStar berøres ikke af de foranstående begrænsninger. 6.3 Salgspartneren skal anvende de officielle reklamematerialer, som er udleveret af WellStar. Anvendelse af andre reklamematerialer skal først aftales med WellStar. 6.4 Det er udtrykkeligt forbudt for salgspartneren i forretningssammenhæng, herunder især over for kunder, at påstå, at de af WellStar leverede produkter har en helbredende eller lindrende virkning, eller at indsætte disse produkter i en sammenhæng med udtalelser om helbredelse eller med sygdomsrelateret reklame. Herudover må der alene i markedsføringen anvendes de af WellStar godkendte produktanprisninger for hvert produkt. Endelig er det forbudt at angive urealistiske indtjeningsmuligheder overfor nye, potentielle forhandlere. 6.5 Så længe salgspartneraftalen løber, må salgspartneren ikke uden WellStars udtrykkelige, skriftlige godkendelse varetage interesser for foretagender, som konkurrerer med WellStar, eller have nogen økonomiske interesser, direkte eller indirekte, i sådanne foretagender. 6.6 Salgspartneren opnår fortjeneste ved køb og videresalg af WellStars produkter og er derudover berettiget til provision i overensstemmelse med WellStars Marketingplan. 6.7 Salgspartneren kan med WellStars godkendelse overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salgspartnerskabet til sin ægtefælle eller (andre) arvinger, såfremt ægtefællen/arvingen ikke selv er salgspartner. WellStar kan kun nægte salgspartneren sin godkendelse, når vægtige grunde taler herfor. I tilfælde af skilsmisse bortfalder WellStars godkendelse med virkning fra datoen for skilsmissedommen. I tilfælde af, at salgspartneren har overdraget rettigheder og forpligtelser til ægtefællen, er salgspartneren forpligtet til at underrette WellStar om skilsmissen. 6.8 I tilfælde af, at en salgspartner dør eller udtræder, sker der en roll up, dvs. en oprykning af de salgspartnere, der er sponsoreret af den afdøde eller udtrådte salgspartner. Har den afdøde eller udtrådte salgspartner med WellStars godkendelse overdraget rettigheder og forpligtelser til en ægtefælle/arving, overtager hans ægtefælle/arving med WellStars samtykke hans plads i organisationen (downline), og der finder ingen roll up sted. WellStar kan kun nægte at give sit samtykke, når vægtige grunde taler herfor. 6.9 En udtrådt salgspartner er berettiget til på ny at ansøge om et salgspartnerskab. Ved indgåelse af en ny salgspartneraftale er salgspartneren ikke berettiget til at foranledige andre salgspartnere fra sin tidligere downline til at skifte til hans nye downline En salgspartner, som allerede har arbejdet i denne egenskab for WellStar, kan tidligst seks måneder efter ophævelsen af det forrige aftaleforhold på ny opnå status som salgspartner Salgspartneren er berettiget til at sponsere personer til et salgspartnerskab. Salgspartneren kan også sponsere sin ægtefælle til et salgspartnerskab. De sponserede personer kan have bopæl eller forretningssted i et andet land end den sponserende salgspartner, forudsat af WellStar har frigivet dette land Salgspartneren er forpligtet til at varetage WellStars interesser. Salgspartneren må ikke foretage sig noget, som er ufordelagtigt for eller kan skade WellStars renomme Salgspartneren er forpligtet til at afstå fra at sponsere andre salgspartnere eller andre af WellStars salgspartnere til andre udbyderes salgssystemer. Det samme gælder med hensyn til sponsering af medarbejdere fra virksomheder, som WellStar har forretningsforbindelser med. Dette forbud gælder i en periode på seks måneder efter aftalens ophævelse og kan med hensyntagen til salgspartnerens interesser omfatte en længere periode, såfremt WellStars retmæssige interesser kræver en forlængelse Salgspartneren er forpligtet til at fremstille og opbevare sikkerhedskopier af alle data, som han overlader til WellStar. Skulle det ske, at data går tabt hos WellStar, er salgspartneren forpligtet til uden vederlag at stille de data til rådighed, som er nødvendige for en rekonstruktion af de pågældende data Salgspartneren er forpligtet til over for WellStar og kunderne at overholde lovbestemmelserne vedrørende beskyttelse af personlige data, herunder især forskrifterne i Persondataloven. 7. Salgspartnerens andre forpligtelser 7.1 Salgspartneren er selv ansvarlig for indbetaling af skatter af de af ham opnåede indtægter (herunder moms), sociale ydelser og andre afgifter, som kan påløbe i forbindelse med hans virksomhed. 7.2 For at få udbetalt momsen af den provision, der tilkommer ham, skal salgspartneren foruden den underskrevne ansøgning også aflevere følgende dokumentation: Kopi af virksomhedsregistrering med CVR nr. Dokumentation for momsregistrering fra SKAT Udbetaling af provision inklusive moms sker kun efter forelæggelse af den ovenfor anførte dokumentation. 8. Provision 8.1 Salgspartneren modtager provisioner i overensstemmelse med marketingplanen. Provisionsudbetalingen sker hver den 15. hverdag i den følgende måned.

3 8.2 Går et køb tilbage, og er WellStar derfor forpligtet til at tilbagebetale købsprisen, bortfalder kravet på provision, og allerede modtagne beløb skal tilbagebetales. WellStar er efter eget valg berettiget til at modregne beløb, som skal tilbagebetales, i fremtidige provisionsudbetalinger. 8.3 Online bestillinger skal være WellStar i hænde senest den sidste kalenderdag i hver måned inden kl for at komme med i provisionsbetalingen for den pågældende måned. Bestillinger, som afgives pr. fax, skal indgå hos WellStar senest den sidste arbejdsdag i hver måned. 8.4 Når provisionen er betalt, har salgspartneren ikke flere økonomiske krav. Salgspartneren har ikke krav på dækning af udlæg såsom befordringsomkostninger og telefonudgifter. 9. Produkter og Salgsområde Salgspartneren må kun sælge WellStar produkter i de lande, der er frigivet af WellStar og kun de produkter, som er godkendt til salg i det respektive land. De frigivne lande kan ses på Internettet på domænet 10. Garanti og erstatningsansvar 10.1 Garantiydelse og erstatningsansvar følger lovgivningens forskrifter, medmindre andet er anført i nedenstående bestemmelser WellStar hæfter ikke ved forsætlig beskadigelse og grov uagtsomhed. For simpel uagtsomhed hæfter WellStar kun ved brud på en væsentlig aftalemæssig forpligtelse samt ved fare for liv, lemmer og helbred. Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke for genstandes garanterede beskaffenhed eller holdbarhed Hvor der ikke er tale om skader i pkt s forstand, er erstatningsansvarssummen begrænset til den skade, som kan forudses, og som man typisk må regne med vil opstå For tab af data og/eller programmer er WellStar ikke erstatningsansvarlig, da skaden skyldes, at salgspartneren har undladt at sørge for databeskyttelse og derved sikre, at udgifterne til rekonstruktion af mistede data kan holdes på et forsvarligt niveau Ovenstående regler gælder også for WellStars medhjælpere og lovlige repræsentanter For tredjemand, som på salgspartnerens foranledning eller med hans vidende arbejder for ham, er salgspartneren ansvarlig som for en medhjælp Produktansvarslovgivningens bestemmelser berøres ikke heraf. WellStar er forsikret for produktansvar. Herudover har salgspartneren et selvstændigt produkt ansvar, bl.a. for salg af produkter i brudt emballage, eller salg af produkter efter udløbsdatoen er overskredet WellStar yder ingen garantier for produkter eller tjenesteydelser, medmindre garanti udtrykkelig er angivet, eller WellStar udtrykkeligt påtager sig erstatningsansvaret for en egenskab eller holdbarhed. Produktbeskrivelser udgør ingen garanti Er salgspartneren ikke en forbruger, er WellStar i tilfælde af en mangel ved et købt produkt berettiget til efter eget valg omkostningsfrit at afhjælpe manglen eller at foretage en ombytning med et fejlfrit produkt. Kan dette ikke lade sig gøre, er salgspartneren berettiget til et afslag i prisen. Herudover er Købelovens alm. mangelsbeføjelser gældende Såfremt salgspartneren kommer i mora med modtagelsen eller misligholder andre samarbejdsforpligtelser, skal han yde WellStar erstatning for den lidte skade. 11. Hemmeligholdelse af data 11.1 Salgspartneren forpligter sig til at holde adgangskoder hemmelige over for uvedkommende. Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre omkostninger, som er opstået som følge af uvedkommendes brug af adgangskoder, såfremt han er ansvarlig for denne brug Medmindre andet er aftalt skriftligt, betragtes data og informationer, som stilles til rådighed for WellStar, ikke som fortrolige WellStar er ikke forpligtet til at levere data eller dokumentation, som salgspartneren har stillet til rådighed, tilbage til denne, medmindre det er aftalt skriftligt. Hvis WellStar leverer data eller dokumentation tilbage til salgspartneren, overgår risikoen for tab, forringelse eller utilsigtet ødelæggelse til salgspartneren, så snart WellStar har udleveret dataene eller dokumentationen til speditøren, fragtmanden eller en anden person eller institution, som skal sørge for forsendelsen De data eller den dokumentation, den meddelte viden og de erfaringer, herunder især downline og uplinevurderinger, som er udleveret til salgspartneren af WellStar, må kun anvendes til denne aftales formål og ikke gøres tilgængelige for tredjemand, medmindre de er bestemt hertil eller allerede er tredjemand bekendt. Tavshedspligten gælder også ud over aftalens ophævelse Ved ophævelse af aftaleforholdet er salgspartneren forpligtet til at tilbagelevere al dokumentation og alle data, som

4 han har modtaget fra WellStar, medmindre salgspartneren har erhvervet dataene eller dokumentationen ved køb. 12. Kommerciel kommunikation og reklame 12.1 Salgspartneren må ikke fremsætte forkerte og vildledende udsagn vedrørende indtjenings og karrieremuligheder hos WellStar. Salgspartneren er forpligtet til at gøre alle, som han sponserer som nye salgspartnere, opmærksomme på, at indtjenings og karrieremuligheder afhænger af den enkeltes indsats og succes Salgspartneren må hverken i telefonen eller på telefonsvareren give indtryk af, at den, der ringer op eller ringes op, har fået direkte forbindelse til firmaet WellStar. Salgspartneren må ikke svare ved at sige WellStar Salgspartneren må ikke lade sig optage i telefonbøger eller andre fortegnelser med navnet "WellStar Alle angivelser, som direkte eller indirekte omfatter virksomhedsbetegnelsen WellStar og WellStars mærker og/eller produkter, skal godkendes af WellStar Salgspartneren forpligter sig til ikke at gøre brug af WellStar produkter i forbindelse med kommerciel kommunikation, herunder især spam, såfremt modtageren ikke har bedt om den pågældende kommunikation eller på forhånd har indvilget, og der ikke eksisterer en løbende forretningsforbindelse mellem salgspartneren og modtageren af kommunikationen. Enhver uanmodet henvendelse til en forbruger, herunder dørsalg, er forbudt. Dette gælder såvel telefonisk som personlig henvendelse. Tilsidesætter salgspartneren denne klausul, er WellStar berettiget til skriftligt at opfordre ham til at ophøre med tilsidesættelsen. Ved enhver yderligere tilsidesættelse er WellStar berettiget til at opsige aftaleforholdet med salgspartneren. Adresseret post er tilladt, forudsat at modtageren ikke er optaget på Robinson listen, og dermed ikke ønsker at modtage reklamer Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre WellStar alle omkostninger, der opstår som følge af tilsidesættelse af ovenstående punkter og friholde WellStar for krav fra tredjemand. 13. Brug af Internettet 13.1 Salgspartneren forpligter sig til udelukkende at gøre brug af websites, der er frigivet af WellStar Salgspartneren må kun reklamere med WellStars egne produkter og godkendte tekster på et website. Linkhenvisninger til andre produkter, firmaer og tekster end WellStars er ikke tilladt. Derudover skal salgspartnerens website tydeligt kunne identificeres som dennes eget site. Der må ikke kunne opstå det indtryk, at det drejer sig om WellStars officielle website Optræder der på sider, som tilhører tredjemand, lovstridige tekster, som er kommet til, efter af salgspartneren har anbragt en henvisning til disse sites på sine Internet sider, er salgspartneren forpligtet til at fjerne henvisningen eller at lade den fjerne, så snart han får kendskab hertil. Salgspartneren har pligt til mindst en gang i kvartalet at kontrollere die sider, som han henviser til, for lovstridige tekster Udbredelse af tekster, som er af en sådan art, at de kan være krænkende mod børns eller unge menneskers anstændighed, på sider, hvor der tilbydes eller reklameres for WellStar produkter, er ikke tilladt Salgspartneren friholder WellStar for erstatningsansvar og krav af enhver art fra tredjemand, som opstår som følge af, at retsstridige tekster, der anbringes på salgspartnerens internetsider med dennes udtrykkelige eller stiltiende samtykke. Denne pligt omfatter også friholdelse for retlige og udenretlige omkostninger til et retsforsvar, herunder udgifterne til sagkyndig vurdering. 14. Misligholdelse. Restance. Opsigelse 14.1 Misligholder salgspartneren nogen forpligtelse i denne kontrakt for salgspartnere, er WellStar berettiget til skriftligt med angivelse af en passende frist at opfordre salgspartneren til at overholde kontrakten. Efterkommer salgspartneren ikke inden for fristen henstillingen, eller retter han ikke inden for fristen forholdet til at være i overensstemmelse med kontrakten, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen WellStar har desuden de i stk anførte rettigheder, dersom salgspartneren kommer i restance med forfaldne betalinger på mere end 150,00 EUR i henhold til aftaleforholdet over for WellStar og ikke udligner det udestående beløb inden for en passende tillægsfrist. Opfylder salgspartneren heller ikke sine betalingsforpligtelser, selv om han har fået en tillægsfrist, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen Rettighederne vedrørende ekstraordinær opsigelse af salgspartneraftalen af vægtige grunde berøres ikke af de foranstående bestemmelser Opsigelser skal ske skriftligt pr. anbefalet brev Skadeserstatningskrav udelukkes ikke af en opsigelse Parterne er til enhver tid berettiget til at ophæve aftalen efter fælles overenskomst. Et ønske fra salgspartnerens side om ophævelse aftalen kan kun afvises af WellStar af vægtige grunde.

5 15. Aftalens varighed 16.1 Salgspartneraftalen indgås på ubestemt tid Aftalen afsluttes ved opsigelse, ophævelse af aftalen eller salgspartnerens død. 16. Databeskyttelse 16.1 Salgspartneren gøres bekendt med, at hans navn, hans adresse og andre data, som er nødvendige for aftalens opfyldelse, opbevares. Såfremt WellStar benytter tredjemand til levering af ydelser, som tjener til opfyldelse af aftalen, er WellStar berettiget til at oplyse salgspartnerens data over for denne tredjemand Salgspartneren er forpligtet til omgående at underrette WellStar om ændringer i sine data, herunder især navn, adresse og bankforbindelse. Forsømmer salgspartneren denne pligt, hæfter han for alle skader, der opstår som følge af denne pligtforsømmelse. Opstår der tvist, påhviler det salgspartneren at bevise, at han behørigt har opfyldt sin oplysningspligt Salgspartneren indvilger i at stille alle lydoptagelser, billedoptagelser, avis og presserapporter samt andre materialer, der er fremstillet i tilknytning til WellStars produkter, til rådighed for WellStar til reklameformål Personlige forhold Salgspartneren erklærer med sin underskrift, at han ikke er tidligere straffet, og at der heller ikke er indledt politimæssig efterforskning eller rejst sigtelse eller anklage mod ham fra anklagemyndighedens side.. Endvidere erklærer han udtrykkeligt, at han hverken tilhører Scientology bevægelsen eller understøtter dens medlemmer. 18. Indsigelser og modregning 18.1 Indsigelser mod størrelsen af regninger fra WellStar skal fremsættes skriftligt inden for den på regningen angivne betalingsfrist. Lovlige krav, som også kan gøres gældende efter fristens udløb, berøres ikke heraf Salgspartneren kan kun modregne fordringer mod WellStar, hvor det drejer sig om ubestridte eller konstaterede fordringer med retskraft. 19. Afsluttende bestemmelser 19.1 For alle aftaler, som índgås mellem salgspartneren og WellStar, gælder med forbehold af præceptive bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne dansk ret. Det udelukkes udtrykkeligt, at de Forenede Nationers overenskomst vedrørende aftaler om internationalt varekøb finder anvendelse Marketingplanen udgør en del af denne kontrakt og medfølger som bilag Værneting er Københavns Byret for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale Ved ophør af aftalen er WellStar berettiget til at slette alle salgspartnerens data uden sikkerhedskopiering Skulle en eller flere af de foranstående bestemmelser være uden retskraft eller miste deres retskraft, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Det samme gælder, hvis der skulle vise sig at være et forhold, som ikke er reguleret i aftalens bestemmelser. Parterne er i så fald forpligtet til at erstatte den ikke retskraftige eller manglende bestemmelse med en bestemmelse, som har retskraft, og som så vidt muligt bevirker, at det økonomiske resultat, der tilstræbtes med den ugyldige eller manglende bestemmelse, bliver opnået.

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere