WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012]"

Transkript

1 WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere Denmark [ ] 1. Generelt Vilkår for salgspartnere Betingelserne for udnævnelse til salgspartner fremgår af nedenstående vilkår. Salgspartneren bekræfter med sin underskrift på Partner Ansøgningen, at han har modtaget og accepteret disse betingelser. 2. Gyldigheden af disse vilkår for salgspartnere Disse vilkår er en bestanddel af alle aftaler, som indgås mellem WellStar og salgspartneren, medmindre andet aftales skriftligt af parterne. 3. Salg af WellStars produkter 3.1 WellStars produkter sælges udelukkende gennem "network marketing i bestemte lande. Når Salgspartenerens Partner Ansøgning er accepteret af WellStar, er Salgspartneren autoriseret til som selvstændig erhvervsdrivende at indkøbe og forhandle produkter fra WellStar. Han er ligeledes berettiget til at sponsere nye salgspartnere. Derudover har Salgspartneren også mulighed for at optjene salgsprovision ved henvisning af kunder til WellStar, af de køb sådanne henviste kunder foretager hos WellStar. Salgspartnerens virksomhed indebærer således personlig rådgivning og service til kunder og nye salgspartnere i deres eget miljø. Det er ikke foreneligt med et sådant koncept og derfor forbudt at sælge WellStars produkter i offentlige erhvervslokaler, fx i butikker (en detail såvel som en gros); i offentligt tilgængelige restaurationslokaler, på offentlige informationsstande el.lign.; i apoteker, helsekostbutikker eller materialhandler; i naturkostbutikker; i blomsterhandler; pr. postordre, herunder via internetmarkedspladser (fx ebay el.lign.); undtaget herfra er kun de af WellStar tilbudte eller udtrykkeligt autoriserede internetmarkedspladser. 3.2 Salg og levering af WellStars produkter til detailhandlere, som ikke er salgspartnere, er ikke tilladt. 4. Personlige forudsætninger for udnævnelse til salgspartner 4.1 Kun en myndig (over 18 år), fysisk person kan blive autoriseret som salgspartner. På WellStars forlangende skal der ved aftalens indgåelse forelægges gyldigt aldersbevis (fx sygesikringsbevis). Ingen kan have mere end et salgspartnerskab. Kun en person, hvis bolig eller forretningssted er beliggende i et land, som er frigivet af WellStar, kan opnå status som salgspartner. 4.2 Registrering af Partner Ansøgningen forudsætter derfor ingen startbestilling. Der kan kun ansøges om et ID nummer én gang. Ægtepar kan ansøge om et ID nummer i fællesskab. 5. Salgspartnerens retsstilling Salgspartneren udøver sin virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende og afholder selv alle udgifter forbundet hermed. Han er hverken agent eller ansat, ej heller WellStars befuldmægtigede, men skal som selvstændig erhvervsdrivende opfylde og overholde alle krav til en sådan virksomhed, herunder især kravene iht. bogførings, skatte og fødevarelovgivningen. Salgspartneren er således i alle forhold selv ansvarlig for driften af sin forretning. WellStar yder dog alle salgspartnere vejledning i disse forhold. 6. Salgspartnerens andre forpligtelser 6.1. Konkurrenceforbud: Forhandleren må i forhandleraftalens løbetid ikke uden skriftlig tilladelse fra WellStar hverken selvstændigt, som ansat eller på anden måde arbejde for en virksomhed, der er koncernforbundet med WellStar eller befinder sig i et konkret konkurrenceforhold med WellStar. Et konkret konkurrenceforhold foreligger især, når en virksomhed er aktiv inden for direkte salg og/eller network marketing/mlm. Tilsvarende må forhandleren i den pågældende periode ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra WellStar etablere, erhverve eller medvirke direkte eller indirekte i en sådan virksomhed. En tilladelse er udelukket, hvis det drejer sig om en anden virksomhed inden for wellnessbranchen samt ved vægring mod at underskrive en særskilt bestemmelse om konventionalbod, der især kommer til anvendelse ved overtrædelse af hemmeligholdelsespligten og forbuddet mod hvervning. 6.2 Der må ikke anvendes offentligt synlig reklamering (i form af såkaldt udendørs reklame) for WellStars produkter. Udendørs reklamer er kun tilladt, såfremt de anbringes på eller i private huse eller boliger samt på biler til privat brug.

2 Al udendørs reklame på eller i lokaler, som benyttes til erhverv, er forbudt. Reklametiltag, som er autoriseret af WellStar berøres ikke af de foranstående begrænsninger. 6.3 Salgspartneren skal anvende de officielle reklamematerialer, som er udleveret af WellStar. Anvendelse af andre reklamematerialer skal først aftales med WellStar. 6.4 Det er udtrykkeligt forbudt for salgspartneren i forretningssammenhæng, herunder især over for kunder, at påstå, at de af WellStar leverede produkter har en helbredende eller lindrende virkning, eller at indsætte disse produkter i en sammenhæng med udtalelser om helbredelse eller med sygdomsrelateret reklame. Herudover må der alene i markedsføringen anvendes de af WellStar godkendte produktanprisninger for hvert produkt. Endelig er det forbudt at angive urealistiske indtjeningsmuligheder overfor nye, potentielle forhandlere. 6.5 Så længe salgspartneraftalen løber, må salgspartneren ikke uden WellStars udtrykkelige, skriftlige godkendelse varetage interesser for foretagender, som konkurrerer med WellStar, eller have nogen økonomiske interesser, direkte eller indirekte, i sådanne foretagender. 6.6 Salgspartneren opnår fortjeneste ved køb og videresalg af WellStars produkter og er derudover berettiget til provision i overensstemmelse med WellStars Marketingplan. 6.7 Salgspartneren kan med WellStars godkendelse overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salgspartnerskabet til sin ægtefælle eller (andre) arvinger, såfremt ægtefællen/arvingen ikke selv er salgspartner. WellStar kan kun nægte salgspartneren sin godkendelse, når vægtige grunde taler herfor. I tilfælde af skilsmisse bortfalder WellStars godkendelse med virkning fra datoen for skilsmissedommen. I tilfælde af, at salgspartneren har overdraget rettigheder og forpligtelser til ægtefællen, er salgspartneren forpligtet til at underrette WellStar om skilsmissen. 6.8 I tilfælde af, at en salgspartner dør eller udtræder, sker der en roll up, dvs. en oprykning af de salgspartnere, der er sponsoreret af den afdøde eller udtrådte salgspartner. Har den afdøde eller udtrådte salgspartner med WellStars godkendelse overdraget rettigheder og forpligtelser til en ægtefælle/arving, overtager hans ægtefælle/arving med WellStars samtykke hans plads i organisationen (downline), og der finder ingen roll up sted. WellStar kan kun nægte at give sit samtykke, når vægtige grunde taler herfor. 6.9 En udtrådt salgspartner er berettiget til på ny at ansøge om et salgspartnerskab. Ved indgåelse af en ny salgspartneraftale er salgspartneren ikke berettiget til at foranledige andre salgspartnere fra sin tidligere downline til at skifte til hans nye downline En salgspartner, som allerede har arbejdet i denne egenskab for WellStar, kan tidligst seks måneder efter ophævelsen af det forrige aftaleforhold på ny opnå status som salgspartner Salgspartneren er berettiget til at sponsere personer til et salgspartnerskab. Salgspartneren kan også sponsere sin ægtefælle til et salgspartnerskab. De sponserede personer kan have bopæl eller forretningssted i et andet land end den sponserende salgspartner, forudsat af WellStar har frigivet dette land Salgspartneren er forpligtet til at varetage WellStars interesser. Salgspartneren må ikke foretage sig noget, som er ufordelagtigt for eller kan skade WellStars renomme Salgspartneren er forpligtet til at afstå fra at sponsere andre salgspartnere eller andre af WellStars salgspartnere til andre udbyderes salgssystemer. Det samme gælder med hensyn til sponsering af medarbejdere fra virksomheder, som WellStar har forretningsforbindelser med. Dette forbud gælder i en periode på seks måneder efter aftalens ophævelse og kan med hensyntagen til salgspartnerens interesser omfatte en længere periode, såfremt WellStars retmæssige interesser kræver en forlængelse Salgspartneren er forpligtet til at fremstille og opbevare sikkerhedskopier af alle data, som han overlader til WellStar. Skulle det ske, at data går tabt hos WellStar, er salgspartneren forpligtet til uden vederlag at stille de data til rådighed, som er nødvendige for en rekonstruktion af de pågældende data Salgspartneren er forpligtet til over for WellStar og kunderne at overholde lovbestemmelserne vedrørende beskyttelse af personlige data, herunder især forskrifterne i Persondataloven. 7. Salgspartnerens andre forpligtelser 7.1 Salgspartneren er selv ansvarlig for indbetaling af skatter af de af ham opnåede indtægter (herunder moms), sociale ydelser og andre afgifter, som kan påløbe i forbindelse med hans virksomhed. 7.2 For at få udbetalt momsen af den provision, der tilkommer ham, skal salgspartneren foruden den underskrevne ansøgning også aflevere følgende dokumentation: Kopi af virksomhedsregistrering med CVR nr. Dokumentation for momsregistrering fra SKAT Udbetaling af provision inklusive moms sker kun efter forelæggelse af den ovenfor anførte dokumentation. 8. Provision 8.1 Salgspartneren modtager provisioner i overensstemmelse med marketingplanen. Provisionsudbetalingen sker hver den 15. hverdag i den følgende måned.

3 8.2 Går et køb tilbage, og er WellStar derfor forpligtet til at tilbagebetale købsprisen, bortfalder kravet på provision, og allerede modtagne beløb skal tilbagebetales. WellStar er efter eget valg berettiget til at modregne beløb, som skal tilbagebetales, i fremtidige provisionsudbetalinger. 8.3 Online bestillinger skal være WellStar i hænde senest den sidste kalenderdag i hver måned inden kl for at komme med i provisionsbetalingen for den pågældende måned. Bestillinger, som afgives pr. fax, skal indgå hos WellStar senest den sidste arbejdsdag i hver måned. 8.4 Når provisionen er betalt, har salgspartneren ikke flere økonomiske krav. Salgspartneren har ikke krav på dækning af udlæg såsom befordringsomkostninger og telefonudgifter. 9. Produkter og Salgsområde Salgspartneren må kun sælge WellStar produkter i de lande, der er frigivet af WellStar og kun de produkter, som er godkendt til salg i det respektive land. De frigivne lande kan ses på Internettet på domænet 10. Garanti og erstatningsansvar 10.1 Garantiydelse og erstatningsansvar følger lovgivningens forskrifter, medmindre andet er anført i nedenstående bestemmelser WellStar hæfter ikke ved forsætlig beskadigelse og grov uagtsomhed. For simpel uagtsomhed hæfter WellStar kun ved brud på en væsentlig aftalemæssig forpligtelse samt ved fare for liv, lemmer og helbred. Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke for genstandes garanterede beskaffenhed eller holdbarhed Hvor der ikke er tale om skader i pkt s forstand, er erstatningsansvarssummen begrænset til den skade, som kan forudses, og som man typisk må regne med vil opstå For tab af data og/eller programmer er WellStar ikke erstatningsansvarlig, da skaden skyldes, at salgspartneren har undladt at sørge for databeskyttelse og derved sikre, at udgifterne til rekonstruktion af mistede data kan holdes på et forsvarligt niveau Ovenstående regler gælder også for WellStars medhjælpere og lovlige repræsentanter For tredjemand, som på salgspartnerens foranledning eller med hans vidende arbejder for ham, er salgspartneren ansvarlig som for en medhjælp Produktansvarslovgivningens bestemmelser berøres ikke heraf. WellStar er forsikret for produktansvar. Herudover har salgspartneren et selvstændigt produkt ansvar, bl.a. for salg af produkter i brudt emballage, eller salg af produkter efter udløbsdatoen er overskredet WellStar yder ingen garantier for produkter eller tjenesteydelser, medmindre garanti udtrykkelig er angivet, eller WellStar udtrykkeligt påtager sig erstatningsansvaret for en egenskab eller holdbarhed. Produktbeskrivelser udgør ingen garanti Er salgspartneren ikke en forbruger, er WellStar i tilfælde af en mangel ved et købt produkt berettiget til efter eget valg omkostningsfrit at afhjælpe manglen eller at foretage en ombytning med et fejlfrit produkt. Kan dette ikke lade sig gøre, er salgspartneren berettiget til et afslag i prisen. Herudover er Købelovens alm. mangelsbeføjelser gældende Såfremt salgspartneren kommer i mora med modtagelsen eller misligholder andre samarbejdsforpligtelser, skal han yde WellStar erstatning for den lidte skade. 11. Hemmeligholdelse af data 11.1 Salgspartneren forpligter sig til at holde adgangskoder hemmelige over for uvedkommende. Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre omkostninger, som er opstået som følge af uvedkommendes brug af adgangskoder, såfremt han er ansvarlig for denne brug Medmindre andet er aftalt skriftligt, betragtes data og informationer, som stilles til rådighed for WellStar, ikke som fortrolige WellStar er ikke forpligtet til at levere data eller dokumentation, som salgspartneren har stillet til rådighed, tilbage til denne, medmindre det er aftalt skriftligt. Hvis WellStar leverer data eller dokumentation tilbage til salgspartneren, overgår risikoen for tab, forringelse eller utilsigtet ødelæggelse til salgspartneren, så snart WellStar har udleveret dataene eller dokumentationen til speditøren, fragtmanden eller en anden person eller institution, som skal sørge for forsendelsen De data eller den dokumentation, den meddelte viden og de erfaringer, herunder især downline og uplinevurderinger, som er udleveret til salgspartneren af WellStar, må kun anvendes til denne aftales formål og ikke gøres tilgængelige for tredjemand, medmindre de er bestemt hertil eller allerede er tredjemand bekendt. Tavshedspligten gælder også ud over aftalens ophævelse Ved ophævelse af aftaleforholdet er salgspartneren forpligtet til at tilbagelevere al dokumentation og alle data, som

4 han har modtaget fra WellStar, medmindre salgspartneren har erhvervet dataene eller dokumentationen ved køb. 12. Kommerciel kommunikation og reklame 12.1 Salgspartneren må ikke fremsætte forkerte og vildledende udsagn vedrørende indtjenings og karrieremuligheder hos WellStar. Salgspartneren er forpligtet til at gøre alle, som han sponserer som nye salgspartnere, opmærksomme på, at indtjenings og karrieremuligheder afhænger af den enkeltes indsats og succes Salgspartneren må hverken i telefonen eller på telefonsvareren give indtryk af, at den, der ringer op eller ringes op, har fået direkte forbindelse til firmaet WellStar. Salgspartneren må ikke svare ved at sige WellStar Salgspartneren må ikke lade sig optage i telefonbøger eller andre fortegnelser med navnet "WellStar Alle angivelser, som direkte eller indirekte omfatter virksomhedsbetegnelsen WellStar og WellStars mærker og/eller produkter, skal godkendes af WellStar Salgspartneren forpligter sig til ikke at gøre brug af WellStar produkter i forbindelse med kommerciel kommunikation, herunder især spam, såfremt modtageren ikke har bedt om den pågældende kommunikation eller på forhånd har indvilget, og der ikke eksisterer en løbende forretningsforbindelse mellem salgspartneren og modtageren af kommunikationen. Enhver uanmodet henvendelse til en forbruger, herunder dørsalg, er forbudt. Dette gælder såvel telefonisk som personlig henvendelse. Tilsidesætter salgspartneren denne klausul, er WellStar berettiget til skriftligt at opfordre ham til at ophøre med tilsidesættelsen. Ved enhver yderligere tilsidesættelse er WellStar berettiget til at opsige aftaleforholdet med salgspartneren. Adresseret post er tilladt, forudsat at modtageren ikke er optaget på Robinson listen, og dermed ikke ønsker at modtage reklamer Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre WellStar alle omkostninger, der opstår som følge af tilsidesættelse af ovenstående punkter og friholde WellStar for krav fra tredjemand. 13. Brug af Internettet 13.1 Salgspartneren forpligter sig til udelukkende at gøre brug af websites, der er frigivet af WellStar Salgspartneren må kun reklamere med WellStars egne produkter og godkendte tekster på et website. Linkhenvisninger til andre produkter, firmaer og tekster end WellStars er ikke tilladt. Derudover skal salgspartnerens website tydeligt kunne identificeres som dennes eget site. Der må ikke kunne opstå det indtryk, at det drejer sig om WellStars officielle website Optræder der på sider, som tilhører tredjemand, lovstridige tekster, som er kommet til, efter af salgspartneren har anbragt en henvisning til disse sites på sine Internet sider, er salgspartneren forpligtet til at fjerne henvisningen eller at lade den fjerne, så snart han får kendskab hertil. Salgspartneren har pligt til mindst en gang i kvartalet at kontrollere die sider, som han henviser til, for lovstridige tekster Udbredelse af tekster, som er af en sådan art, at de kan være krænkende mod børns eller unge menneskers anstændighed, på sider, hvor der tilbydes eller reklameres for WellStar produkter, er ikke tilladt Salgspartneren friholder WellStar for erstatningsansvar og krav af enhver art fra tredjemand, som opstår som følge af, at retsstridige tekster, der anbringes på salgspartnerens internetsider med dennes udtrykkelige eller stiltiende samtykke. Denne pligt omfatter også friholdelse for retlige og udenretlige omkostninger til et retsforsvar, herunder udgifterne til sagkyndig vurdering. 14. Misligholdelse. Restance. Opsigelse 14.1 Misligholder salgspartneren nogen forpligtelse i denne kontrakt for salgspartnere, er WellStar berettiget til skriftligt med angivelse af en passende frist at opfordre salgspartneren til at overholde kontrakten. Efterkommer salgspartneren ikke inden for fristen henstillingen, eller retter han ikke inden for fristen forholdet til at være i overensstemmelse med kontrakten, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen WellStar har desuden de i stk anførte rettigheder, dersom salgspartneren kommer i restance med forfaldne betalinger på mere end 150,00 EUR i henhold til aftaleforholdet over for WellStar og ikke udligner det udestående beløb inden for en passende tillægsfrist. Opfylder salgspartneren heller ikke sine betalingsforpligtelser, selv om han har fået en tillægsfrist, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen Rettighederne vedrørende ekstraordinær opsigelse af salgspartneraftalen af vægtige grunde berøres ikke af de foranstående bestemmelser Opsigelser skal ske skriftligt pr. anbefalet brev Skadeserstatningskrav udelukkes ikke af en opsigelse Parterne er til enhver tid berettiget til at ophæve aftalen efter fælles overenskomst. Et ønske fra salgspartnerens side om ophævelse aftalen kan kun afvises af WellStar af vægtige grunde.

5 15. Aftalens varighed 16.1 Salgspartneraftalen indgås på ubestemt tid Aftalen afsluttes ved opsigelse, ophævelse af aftalen eller salgspartnerens død. 16. Databeskyttelse 16.1 Salgspartneren gøres bekendt med, at hans navn, hans adresse og andre data, som er nødvendige for aftalens opfyldelse, opbevares. Såfremt WellStar benytter tredjemand til levering af ydelser, som tjener til opfyldelse af aftalen, er WellStar berettiget til at oplyse salgspartnerens data over for denne tredjemand Salgspartneren er forpligtet til omgående at underrette WellStar om ændringer i sine data, herunder især navn, adresse og bankforbindelse. Forsømmer salgspartneren denne pligt, hæfter han for alle skader, der opstår som følge af denne pligtforsømmelse. Opstår der tvist, påhviler det salgspartneren at bevise, at han behørigt har opfyldt sin oplysningspligt Salgspartneren indvilger i at stille alle lydoptagelser, billedoptagelser, avis og presserapporter samt andre materialer, der er fremstillet i tilknytning til WellStars produkter, til rådighed for WellStar til reklameformål Personlige forhold Salgspartneren erklærer med sin underskrift, at han ikke er tidligere straffet, og at der heller ikke er indledt politimæssig efterforskning eller rejst sigtelse eller anklage mod ham fra anklagemyndighedens side.. Endvidere erklærer han udtrykkeligt, at han hverken tilhører Scientology bevægelsen eller understøtter dens medlemmer. 18. Indsigelser og modregning 18.1 Indsigelser mod størrelsen af regninger fra WellStar skal fremsættes skriftligt inden for den på regningen angivne betalingsfrist. Lovlige krav, som også kan gøres gældende efter fristens udløb, berøres ikke heraf Salgspartneren kan kun modregne fordringer mod WellStar, hvor det drejer sig om ubestridte eller konstaterede fordringer med retskraft. 19. Afsluttende bestemmelser 19.1 For alle aftaler, som índgås mellem salgspartneren og WellStar, gælder med forbehold af præceptive bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne dansk ret. Det udelukkes udtrykkeligt, at de Forenede Nationers overenskomst vedrørende aftaler om internationalt varekøb finder anvendelse Marketingplanen udgør en del af denne kontrakt og medfølger som bilag Værneting er Københavns Byret for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale Ved ophør af aftalen er WellStar berettiget til at slette alle salgspartnerens data uden sikkerhedskopiering Skulle en eller flere af de foranstående bestemmelser være uden retskraft eller miste deres retskraft, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Det samme gælder, hvis der skulle vise sig at være et forhold, som ikke er reguleret i aftalens bestemmelser. Parterne er i så fald forpligtet til at erstatte den ikke retskraftige eller manglende bestemmelse med en bestemmelse, som har retskraft, og som så vidt muligt bevirker, at det økonomiske resultat, der tilstræbtes med den ugyldige eller manglende bestemmelse, bliver opnået.

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere