WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012]"

Transkript

1 WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr Berlin Germany Vejledning for salgspartnere Denmark [ ] 1. Generelt Vilkår for salgspartnere Betingelserne for udnævnelse til salgspartner fremgår af nedenstående vilkår. Salgspartneren bekræfter med sin underskrift på Partner Ansøgningen, at han har modtaget og accepteret disse betingelser. 2. Gyldigheden af disse vilkår for salgspartnere Disse vilkår er en bestanddel af alle aftaler, som indgås mellem WellStar og salgspartneren, medmindre andet aftales skriftligt af parterne. 3. Salg af WellStars produkter 3.1 WellStars produkter sælges udelukkende gennem "network marketing i bestemte lande. Når Salgspartenerens Partner Ansøgning er accepteret af WellStar, er Salgspartneren autoriseret til som selvstændig erhvervsdrivende at indkøbe og forhandle produkter fra WellStar. Han er ligeledes berettiget til at sponsere nye salgspartnere. Derudover har Salgspartneren også mulighed for at optjene salgsprovision ved henvisning af kunder til WellStar, af de køb sådanne henviste kunder foretager hos WellStar. Salgspartnerens virksomhed indebærer således personlig rådgivning og service til kunder og nye salgspartnere i deres eget miljø. Det er ikke foreneligt med et sådant koncept og derfor forbudt at sælge WellStars produkter i offentlige erhvervslokaler, fx i butikker (en detail såvel som en gros); i offentligt tilgængelige restaurationslokaler, på offentlige informationsstande el.lign.; i apoteker, helsekostbutikker eller materialhandler; i naturkostbutikker; i blomsterhandler; pr. postordre, herunder via internetmarkedspladser (fx ebay el.lign.); undtaget herfra er kun de af WellStar tilbudte eller udtrykkeligt autoriserede internetmarkedspladser. 3.2 Salg og levering af WellStars produkter til detailhandlere, som ikke er salgspartnere, er ikke tilladt. 4. Personlige forudsætninger for udnævnelse til salgspartner 4.1 Kun en myndig (over 18 år), fysisk person kan blive autoriseret som salgspartner. På WellStars forlangende skal der ved aftalens indgåelse forelægges gyldigt aldersbevis (fx sygesikringsbevis). Ingen kan have mere end et salgspartnerskab. Kun en person, hvis bolig eller forretningssted er beliggende i et land, som er frigivet af WellStar, kan opnå status som salgspartner. 4.2 Registrering af Partner Ansøgningen forudsætter derfor ingen startbestilling. Der kan kun ansøges om et ID nummer én gang. Ægtepar kan ansøge om et ID nummer i fællesskab. 5. Salgspartnerens retsstilling Salgspartneren udøver sin virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende og afholder selv alle udgifter forbundet hermed. Han er hverken agent eller ansat, ej heller WellStars befuldmægtigede, men skal som selvstændig erhvervsdrivende opfylde og overholde alle krav til en sådan virksomhed, herunder især kravene iht. bogførings, skatte og fødevarelovgivningen. Salgspartneren er således i alle forhold selv ansvarlig for driften af sin forretning. WellStar yder dog alle salgspartnere vejledning i disse forhold. 6. Salgspartnerens andre forpligtelser 6.1. Konkurrenceforbud: Forhandleren må i forhandleraftalens løbetid ikke uden skriftlig tilladelse fra WellStar hverken selvstændigt, som ansat eller på anden måde arbejde for en virksomhed, der er koncernforbundet med WellStar eller befinder sig i et konkret konkurrenceforhold med WellStar. Et konkret konkurrenceforhold foreligger især, når en virksomhed er aktiv inden for direkte salg og/eller network marketing/mlm. Tilsvarende må forhandleren i den pågældende periode ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra WellStar etablere, erhverve eller medvirke direkte eller indirekte i en sådan virksomhed. En tilladelse er udelukket, hvis det drejer sig om en anden virksomhed inden for wellnessbranchen samt ved vægring mod at underskrive en særskilt bestemmelse om konventionalbod, der især kommer til anvendelse ved overtrædelse af hemmeligholdelsespligten og forbuddet mod hvervning. 6.2 Der må ikke anvendes offentligt synlig reklamering (i form af såkaldt udendørs reklame) for WellStars produkter. Udendørs reklamer er kun tilladt, såfremt de anbringes på eller i private huse eller boliger samt på biler til privat brug.

2 Al udendørs reklame på eller i lokaler, som benyttes til erhverv, er forbudt. Reklametiltag, som er autoriseret af WellStar berøres ikke af de foranstående begrænsninger. 6.3 Salgspartneren skal anvende de officielle reklamematerialer, som er udleveret af WellStar. Anvendelse af andre reklamematerialer skal først aftales med WellStar. 6.4 Det er udtrykkeligt forbudt for salgspartneren i forretningssammenhæng, herunder især over for kunder, at påstå, at de af WellStar leverede produkter har en helbredende eller lindrende virkning, eller at indsætte disse produkter i en sammenhæng med udtalelser om helbredelse eller med sygdomsrelateret reklame. Herudover må der alene i markedsføringen anvendes de af WellStar godkendte produktanprisninger for hvert produkt. Endelig er det forbudt at angive urealistiske indtjeningsmuligheder overfor nye, potentielle forhandlere. 6.5 Så længe salgspartneraftalen løber, må salgspartneren ikke uden WellStars udtrykkelige, skriftlige godkendelse varetage interesser for foretagender, som konkurrerer med WellStar, eller have nogen økonomiske interesser, direkte eller indirekte, i sådanne foretagender. 6.6 Salgspartneren opnår fortjeneste ved køb og videresalg af WellStars produkter og er derudover berettiget til provision i overensstemmelse med WellStars Marketingplan. 6.7 Salgspartneren kan med WellStars godkendelse overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salgspartnerskabet til sin ægtefælle eller (andre) arvinger, såfremt ægtefællen/arvingen ikke selv er salgspartner. WellStar kan kun nægte salgspartneren sin godkendelse, når vægtige grunde taler herfor. I tilfælde af skilsmisse bortfalder WellStars godkendelse med virkning fra datoen for skilsmissedommen. I tilfælde af, at salgspartneren har overdraget rettigheder og forpligtelser til ægtefællen, er salgspartneren forpligtet til at underrette WellStar om skilsmissen. 6.8 I tilfælde af, at en salgspartner dør eller udtræder, sker der en roll up, dvs. en oprykning af de salgspartnere, der er sponsoreret af den afdøde eller udtrådte salgspartner. Har den afdøde eller udtrådte salgspartner med WellStars godkendelse overdraget rettigheder og forpligtelser til en ægtefælle/arving, overtager hans ægtefælle/arving med WellStars samtykke hans plads i organisationen (downline), og der finder ingen roll up sted. WellStar kan kun nægte at give sit samtykke, når vægtige grunde taler herfor. 6.9 En udtrådt salgspartner er berettiget til på ny at ansøge om et salgspartnerskab. Ved indgåelse af en ny salgspartneraftale er salgspartneren ikke berettiget til at foranledige andre salgspartnere fra sin tidligere downline til at skifte til hans nye downline En salgspartner, som allerede har arbejdet i denne egenskab for WellStar, kan tidligst seks måneder efter ophævelsen af det forrige aftaleforhold på ny opnå status som salgspartner Salgspartneren er berettiget til at sponsere personer til et salgspartnerskab. Salgspartneren kan også sponsere sin ægtefælle til et salgspartnerskab. De sponserede personer kan have bopæl eller forretningssted i et andet land end den sponserende salgspartner, forudsat af WellStar har frigivet dette land Salgspartneren er forpligtet til at varetage WellStars interesser. Salgspartneren må ikke foretage sig noget, som er ufordelagtigt for eller kan skade WellStars renomme Salgspartneren er forpligtet til at afstå fra at sponsere andre salgspartnere eller andre af WellStars salgspartnere til andre udbyderes salgssystemer. Det samme gælder med hensyn til sponsering af medarbejdere fra virksomheder, som WellStar har forretningsforbindelser med. Dette forbud gælder i en periode på seks måneder efter aftalens ophævelse og kan med hensyntagen til salgspartnerens interesser omfatte en længere periode, såfremt WellStars retmæssige interesser kræver en forlængelse Salgspartneren er forpligtet til at fremstille og opbevare sikkerhedskopier af alle data, som han overlader til WellStar. Skulle det ske, at data går tabt hos WellStar, er salgspartneren forpligtet til uden vederlag at stille de data til rådighed, som er nødvendige for en rekonstruktion af de pågældende data Salgspartneren er forpligtet til over for WellStar og kunderne at overholde lovbestemmelserne vedrørende beskyttelse af personlige data, herunder især forskrifterne i Persondataloven. 7. Salgspartnerens andre forpligtelser 7.1 Salgspartneren er selv ansvarlig for indbetaling af skatter af de af ham opnåede indtægter (herunder moms), sociale ydelser og andre afgifter, som kan påløbe i forbindelse med hans virksomhed. 7.2 For at få udbetalt momsen af den provision, der tilkommer ham, skal salgspartneren foruden den underskrevne ansøgning også aflevere følgende dokumentation: Kopi af virksomhedsregistrering med CVR nr. Dokumentation for momsregistrering fra SKAT Udbetaling af provision inklusive moms sker kun efter forelæggelse af den ovenfor anførte dokumentation. 8. Provision 8.1 Salgspartneren modtager provisioner i overensstemmelse med marketingplanen. Provisionsudbetalingen sker hver den 15. hverdag i den følgende måned.

3 8.2 Går et køb tilbage, og er WellStar derfor forpligtet til at tilbagebetale købsprisen, bortfalder kravet på provision, og allerede modtagne beløb skal tilbagebetales. WellStar er efter eget valg berettiget til at modregne beløb, som skal tilbagebetales, i fremtidige provisionsudbetalinger. 8.3 Online bestillinger skal være WellStar i hænde senest den sidste kalenderdag i hver måned inden kl for at komme med i provisionsbetalingen for den pågældende måned. Bestillinger, som afgives pr. fax, skal indgå hos WellStar senest den sidste arbejdsdag i hver måned. 8.4 Når provisionen er betalt, har salgspartneren ikke flere økonomiske krav. Salgspartneren har ikke krav på dækning af udlæg såsom befordringsomkostninger og telefonudgifter. 9. Produkter og Salgsområde Salgspartneren må kun sælge WellStar produkter i de lande, der er frigivet af WellStar og kun de produkter, som er godkendt til salg i det respektive land. De frigivne lande kan ses på Internettet på domænet 10. Garanti og erstatningsansvar 10.1 Garantiydelse og erstatningsansvar følger lovgivningens forskrifter, medmindre andet er anført i nedenstående bestemmelser WellStar hæfter ikke ved forsætlig beskadigelse og grov uagtsomhed. For simpel uagtsomhed hæfter WellStar kun ved brud på en væsentlig aftalemæssig forpligtelse samt ved fare for liv, lemmer og helbred. Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke for genstandes garanterede beskaffenhed eller holdbarhed Hvor der ikke er tale om skader i pkt s forstand, er erstatningsansvarssummen begrænset til den skade, som kan forudses, og som man typisk må regne med vil opstå For tab af data og/eller programmer er WellStar ikke erstatningsansvarlig, da skaden skyldes, at salgspartneren har undladt at sørge for databeskyttelse og derved sikre, at udgifterne til rekonstruktion af mistede data kan holdes på et forsvarligt niveau Ovenstående regler gælder også for WellStars medhjælpere og lovlige repræsentanter For tredjemand, som på salgspartnerens foranledning eller med hans vidende arbejder for ham, er salgspartneren ansvarlig som for en medhjælp Produktansvarslovgivningens bestemmelser berøres ikke heraf. WellStar er forsikret for produktansvar. Herudover har salgspartneren et selvstændigt produkt ansvar, bl.a. for salg af produkter i brudt emballage, eller salg af produkter efter udløbsdatoen er overskredet WellStar yder ingen garantier for produkter eller tjenesteydelser, medmindre garanti udtrykkelig er angivet, eller WellStar udtrykkeligt påtager sig erstatningsansvaret for en egenskab eller holdbarhed. Produktbeskrivelser udgør ingen garanti Er salgspartneren ikke en forbruger, er WellStar i tilfælde af en mangel ved et købt produkt berettiget til efter eget valg omkostningsfrit at afhjælpe manglen eller at foretage en ombytning med et fejlfrit produkt. Kan dette ikke lade sig gøre, er salgspartneren berettiget til et afslag i prisen. Herudover er Købelovens alm. mangelsbeføjelser gældende Såfremt salgspartneren kommer i mora med modtagelsen eller misligholder andre samarbejdsforpligtelser, skal han yde WellStar erstatning for den lidte skade. 11. Hemmeligholdelse af data 11.1 Salgspartneren forpligter sig til at holde adgangskoder hemmelige over for uvedkommende. Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre omkostninger, som er opstået som følge af uvedkommendes brug af adgangskoder, såfremt han er ansvarlig for denne brug Medmindre andet er aftalt skriftligt, betragtes data og informationer, som stilles til rådighed for WellStar, ikke som fortrolige WellStar er ikke forpligtet til at levere data eller dokumentation, som salgspartneren har stillet til rådighed, tilbage til denne, medmindre det er aftalt skriftligt. Hvis WellStar leverer data eller dokumentation tilbage til salgspartneren, overgår risikoen for tab, forringelse eller utilsigtet ødelæggelse til salgspartneren, så snart WellStar har udleveret dataene eller dokumentationen til speditøren, fragtmanden eller en anden person eller institution, som skal sørge for forsendelsen De data eller den dokumentation, den meddelte viden og de erfaringer, herunder især downline og uplinevurderinger, som er udleveret til salgspartneren af WellStar, må kun anvendes til denne aftales formål og ikke gøres tilgængelige for tredjemand, medmindre de er bestemt hertil eller allerede er tredjemand bekendt. Tavshedspligten gælder også ud over aftalens ophævelse Ved ophævelse af aftaleforholdet er salgspartneren forpligtet til at tilbagelevere al dokumentation og alle data, som

4 han har modtaget fra WellStar, medmindre salgspartneren har erhvervet dataene eller dokumentationen ved køb. 12. Kommerciel kommunikation og reklame 12.1 Salgspartneren må ikke fremsætte forkerte og vildledende udsagn vedrørende indtjenings og karrieremuligheder hos WellStar. Salgspartneren er forpligtet til at gøre alle, som han sponserer som nye salgspartnere, opmærksomme på, at indtjenings og karrieremuligheder afhænger af den enkeltes indsats og succes Salgspartneren må hverken i telefonen eller på telefonsvareren give indtryk af, at den, der ringer op eller ringes op, har fået direkte forbindelse til firmaet WellStar. Salgspartneren må ikke svare ved at sige WellStar Salgspartneren må ikke lade sig optage i telefonbøger eller andre fortegnelser med navnet "WellStar Alle angivelser, som direkte eller indirekte omfatter virksomhedsbetegnelsen WellStar og WellStars mærker og/eller produkter, skal godkendes af WellStar Salgspartneren forpligter sig til ikke at gøre brug af WellStar produkter i forbindelse med kommerciel kommunikation, herunder især spam, såfremt modtageren ikke har bedt om den pågældende kommunikation eller på forhånd har indvilget, og der ikke eksisterer en løbende forretningsforbindelse mellem salgspartneren og modtageren af kommunikationen. Enhver uanmodet henvendelse til en forbruger, herunder dørsalg, er forbudt. Dette gælder såvel telefonisk som personlig henvendelse. Tilsidesætter salgspartneren denne klausul, er WellStar berettiget til skriftligt at opfordre ham til at ophøre med tilsidesættelsen. Ved enhver yderligere tilsidesættelse er WellStar berettiget til at opsige aftaleforholdet med salgspartneren. Adresseret post er tilladt, forudsat at modtageren ikke er optaget på Robinson listen, og dermed ikke ønsker at modtage reklamer Salgspartneren er forpligtet til at godtgøre WellStar alle omkostninger, der opstår som følge af tilsidesættelse af ovenstående punkter og friholde WellStar for krav fra tredjemand. 13. Brug af Internettet 13.1 Salgspartneren forpligter sig til udelukkende at gøre brug af websites, der er frigivet af WellStar Salgspartneren må kun reklamere med WellStars egne produkter og godkendte tekster på et website. Linkhenvisninger til andre produkter, firmaer og tekster end WellStars er ikke tilladt. Derudover skal salgspartnerens website tydeligt kunne identificeres som dennes eget site. Der må ikke kunne opstå det indtryk, at det drejer sig om WellStars officielle website Optræder der på sider, som tilhører tredjemand, lovstridige tekster, som er kommet til, efter af salgspartneren har anbragt en henvisning til disse sites på sine Internet sider, er salgspartneren forpligtet til at fjerne henvisningen eller at lade den fjerne, så snart han får kendskab hertil. Salgspartneren har pligt til mindst en gang i kvartalet at kontrollere die sider, som han henviser til, for lovstridige tekster Udbredelse af tekster, som er af en sådan art, at de kan være krænkende mod børns eller unge menneskers anstændighed, på sider, hvor der tilbydes eller reklameres for WellStar produkter, er ikke tilladt Salgspartneren friholder WellStar for erstatningsansvar og krav af enhver art fra tredjemand, som opstår som følge af, at retsstridige tekster, der anbringes på salgspartnerens internetsider med dennes udtrykkelige eller stiltiende samtykke. Denne pligt omfatter også friholdelse for retlige og udenretlige omkostninger til et retsforsvar, herunder udgifterne til sagkyndig vurdering. 14. Misligholdelse. Restance. Opsigelse 14.1 Misligholder salgspartneren nogen forpligtelse i denne kontrakt for salgspartnere, er WellStar berettiget til skriftligt med angivelse af en passende frist at opfordre salgspartneren til at overholde kontrakten. Efterkommer salgspartneren ikke inden for fristen henstillingen, eller retter han ikke inden for fristen forholdet til at være i overensstemmelse med kontrakten, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen WellStar har desuden de i stk anførte rettigheder, dersom salgspartneren kommer i restance med forfaldne betalinger på mere end 150,00 EUR i henhold til aftaleforholdet over for WellStar og ikke udligner det udestående beløb inden for en passende tillægsfrist. Opfylder salgspartneren heller ikke sine betalingsforpligtelser, selv om han har fået en tillægsfrist, er WellStar berettiget til med øjeblikkelig virkning uden overholdelse af opsigelsesfristen at opsige salgspartneraftalen Rettighederne vedrørende ekstraordinær opsigelse af salgspartneraftalen af vægtige grunde berøres ikke af de foranstående bestemmelser Opsigelser skal ske skriftligt pr. anbefalet brev Skadeserstatningskrav udelukkes ikke af en opsigelse Parterne er til enhver tid berettiget til at ophæve aftalen efter fælles overenskomst. Et ønske fra salgspartnerens side om ophævelse aftalen kan kun afvises af WellStar af vægtige grunde.

5 15. Aftalens varighed 16.1 Salgspartneraftalen indgås på ubestemt tid Aftalen afsluttes ved opsigelse, ophævelse af aftalen eller salgspartnerens død. 16. Databeskyttelse 16.1 Salgspartneren gøres bekendt med, at hans navn, hans adresse og andre data, som er nødvendige for aftalens opfyldelse, opbevares. Såfremt WellStar benytter tredjemand til levering af ydelser, som tjener til opfyldelse af aftalen, er WellStar berettiget til at oplyse salgspartnerens data over for denne tredjemand Salgspartneren er forpligtet til omgående at underrette WellStar om ændringer i sine data, herunder især navn, adresse og bankforbindelse. Forsømmer salgspartneren denne pligt, hæfter han for alle skader, der opstår som følge af denne pligtforsømmelse. Opstår der tvist, påhviler det salgspartneren at bevise, at han behørigt har opfyldt sin oplysningspligt Salgspartneren indvilger i at stille alle lydoptagelser, billedoptagelser, avis og presserapporter samt andre materialer, der er fremstillet i tilknytning til WellStars produkter, til rådighed for WellStar til reklameformål Personlige forhold Salgspartneren erklærer med sin underskrift, at han ikke er tidligere straffet, og at der heller ikke er indledt politimæssig efterforskning eller rejst sigtelse eller anklage mod ham fra anklagemyndighedens side.. Endvidere erklærer han udtrykkeligt, at han hverken tilhører Scientology bevægelsen eller understøtter dens medlemmer. 18. Indsigelser og modregning 18.1 Indsigelser mod størrelsen af regninger fra WellStar skal fremsættes skriftligt inden for den på regningen angivne betalingsfrist. Lovlige krav, som også kan gøres gældende efter fristens udløb, berøres ikke heraf Salgspartneren kan kun modregne fordringer mod WellStar, hvor det drejer sig om ubestridte eller konstaterede fordringer med retskraft. 19. Afsluttende bestemmelser 19.1 For alle aftaler, som índgås mellem salgspartneren og WellStar, gælder med forbehold af præceptive bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne dansk ret. Det udelukkes udtrykkeligt, at de Forenede Nationers overenskomst vedrørende aftaler om internationalt varekøb finder anvendelse Marketingplanen udgør en del af denne kontrakt og medfølger som bilag Værneting er Københavns Byret for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale Ved ophør af aftalen er WellStar berettiget til at slette alle salgspartnerens data uden sikkerhedskopiering Skulle en eller flere af de foranstående bestemmelser være uden retskraft eller miste deres retskraft, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Det samme gælder, hvis der skulle vise sig at være et forhold, som ikke er reguleret i aftalens bestemmelser. Parterne er i så fald forpligtet til at erstatte den ikke retskraftige eller manglende bestemmelse med en bestemmelse, som har retskraft, og som så vidt muligt bevirker, at det økonomiske resultat, der tilstræbtes med den ugyldige eller manglende bestemmelse, bliver opnået.

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere