KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 Maj 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Kære Bent Hansen Færre men dygtigere SOSU-assistenter Referat fra generalforsamling Klassisk overenskomst uden store overraskelser eller? Studietur til Barcelona Krydsord Kommende begivenheder Selvvalgte kurser NADA (øreakupunktur) Infomøde om efter- og videreuddannelse Cafémøde: Når faglighed blegner i andres faglighed Foredrag: Danser med døded Glaspigen dokumentarroman Tilmeldingstalon Klubbestyrelsen HJEMMESIDEN SE SIDE 4 Deadline for det næste nyhedsblad er den 23. juni 2015 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Solvej Skærbæk, Kirsten Mikkelsen, Loni Bjerre, Helle Kurup og Jytte Dylmer Bladudvalget forbeholder sig ret til ændringer. Trykfejl kan desværre forekomme. Forsidefoto: Tryk: Oplag: freeimages.com WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 MAJ KÆRE BENT HANSEN HVAD NU HVIS Igennem årerne har vi udviklet lere og bedre behandlinger af patienter til gavn for borgerne og til gavn for samfundet. Vi medgiver, at der mangler politisk vilje til at understøtte denne udvikling med tilsvarende lere medarbejdere. Og vi medgiver, at lere opgaver og færre ressourcer er en udfordring af de store. Alligevel tillader vi os at tvivle på, at den udvikling, som du gør dig til talsmand for i vores blad holder stik. Det er nemlig et faktum, at i takt med, at sygehusene har færre og færre senge oplever vi oftere og oftere overbelægning på sygehusene, hvor patienter må ligge på gangene og i opholdsstuer. Og det er et faktum, at i takt med, at kommunerne overtager lere og lere sygehusopgaver oplever lere og lere patienter, at de må genindlægges. Og det er faktisk logik for perlehøns. Sygehusenes specialafdelinger er og bliver de bedste til at observere syge patienter. Og de specialiserede medarbejdere er og bliver de bedste til at sikre patienten den bedste pleje og behandling. Den bedste pleje og behandling er den bedste garanti for, at patienterne kommer så hurtigt på benene igen som muligt. Det er den bedste garanti for, at patienterne ikke får alvorlige følgevirkninger af deres sygdom. Den specialisering, som den enkelte afdeling kan være garant for kan et plejecenter i en kommune aldrig opnå. At blive specialist forud- sætter nemlig, at man løser opgaven ofte og derigennem vedligeholder sin viden om specialet. Men en specialiseret pleje og behandling forudsætter i høj grad også det rette udstyr og tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer og ikke mindst muligheden for en hurtig og effektiv reaktion på uhensigtsmæssige ændringer i patientens tilstand. Vi er til gengæld enige med dig i, at patienters ophold på sygehusene ikke skal være længere end absolut nødvendigt. Hovedreglen er da også, at de leste patienter foretrækker at blive udskrevet, så snart de føler sig i stand til at klare sig selv. Dette tidspunkt er ofte meget individuelt og afhænger ofte af den enkelte patients almene tilstand. Og du har også ret i, at de patienter, som stadig er indlagte på sygehusene er mere plejekrævende end tidligere. Og netop det forhold taler jo for, at der er brug for lere social- og sundhedsassistenter. Vi er ikke afvisende overfor en drøftelse af hvorvidt social- og sundhedsassistenter med fordel kan lytte med patienterne ud på sengeafdelingerne. Men vi tænker også, at social- og sundhedsassistenter ligesom alle andre faggrupper kan udvikles i forhold til nye organisationsformer. Eksempelvis ville det være oplagt, at social- og sundhedsassistenter varetager lere af opgaverne på ambulatorierne eller på dagafsnittene. Vi vil derfor også gerne udfordre dig på din gode vilje til at sikre social- og sund-

4 4 NYHEDSbladet hedsassistenter på sygehusene i fremtiden. I Region Nordjylland har sygehusledelserne besluttet en forholdsmæssig fordeling af normeringen for social- og sundhedsassistenter. Det er vores indtryk, at Regions Nordjyllands sygehuse i høj grad kan måle sig med kvaliteten på Region Midtjyllands sygehuse. Noget tyder således på, at udviklingen i personalesammensætningen på sygehusene i høj grad også handler om den politiske vilje til at sikre, at der også i fremtiden er social- og sundhedsassistenter på sygehusene. Vi håber, at du vil overveje sådan en løsning til gavn for uddannelsen og den fortsatte udvikling af vores fag. Venlig hilsen Annie Schacht TJEK JÆVNLIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT KLUBBENS HJEMMESIDE DET ER HER KLUBBEN MED KORT VARSEL KAN UDSENDE MEDDELELSER TIL JER

5 MAJ FÆRRE MEN DYGTIGERE SOSU-ASSISTENTER PÅ FREMTIDENS HOSPITALER Af Bent Hansen (S), formand for Regionsrådet for Region Midtjylland Tallene taler deres eget tydelige sprog: På fem år 1 er antallet af social- og sundhedsassistent fuldtidsstillinger faldet med en jerdedel på Region Midtjyllands Hospitaler. Det kan selvfølgelig give anledning til bekymring hos faggruppen og rejser naturligt spørgsmålet: Hvad så om fem år om ti år: Hvor står vi så. Vil der overhovedet være social- og sundhedsassistenter på fremtidens hospitaler? Min klare forventning er, at det vil der. Også på fremtidens højt specialiserede hospitaler, vil vi have brug for social- og sundhedsassistenternes stærke kompetencer på plejeområdet. Men jeg har samtidig en klar forventning om, at vi endnu ikke har nået det endelig antal social- og sundhedsassistenter. Jeg forventer et fortsat fald. KOMPAKTE FORLØB Jeg bygger min forudsigelse på den kendsgerning, at hospitalets opgaver er under voldsom forandring i disse år: Patienterne er indlagt i kortere og kortere tid på de enkelte afdelinger, samtidig med at lere patienter bliver behandlet ambulant. Det betyder at de patienter, der er indlagt på hospitalet, er mere syge end de var for bare nogle år siden. Og den udvikling er slet ikke færdig. På de nye hospitaler planlægger vi direkte med færre sengepladser, fordi det er den vej udviklingen går. Personligt synes jeg, det er en god udvikling. Man skal ikke være på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Så er det meget bedre at være i sit eget hjem eller blive passet på en kommunal akutstue, hvor man kan være i sit nærmiljø. KOMPLEKSE OPGAVER Men hvis patienterne er mere syge, indebærer det så ikke mere pleje og omsorg? Jo, selvfølgelig. Der er en sammenhæng. Ikke mindst de sygeste af vores patienter har brug for personlig hygiejne, hjælp til at få spist, hvis det kniber med appetitten eller træning af de basale færdigheder ved for eksempel gangtræning. Men jo sygere patienterne er, jo oftere vil der være situationer, hvor der også skal en sygeplejerske ind over. Måske bliver patienten akut dårligere. Måske skal der håndteres medicin, eller der er brug for mere speciali-

6 6 NYHEDSbladet serede observationer af patienten. Det er opgaver, som sygeplejerskerne skal varetage. Hvis vi bevarer social- og sundhedsassistenterne til de basale opgaver i samme omfang som nu, ville det betyde, at vi skulle have både en sygeplejerske og en socialog sundhedsassistent på vagt, hvor arbejdsmængden måske egentlig kun berettiger én medarbejder. Det gælder først og fremmest afdelinger som akutmodtagelserne og indenfor nogle af de kirurgiske specialer, hvor patienterne kommer meget hurtigt hjem igen. Her oplever vi, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer i stigende grad ikke længere passer med opgaverne. Derfor vil vi også i fremtiden se lere og lere afdelinger, hvor social- og sundhedsassistenterne ikke er en del af personalegruppen. BRUG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Andre steder på vores hospitaler er virkeligheden en anden. Det gælder ikke mindst de medicinske afdelinger og først og fremmest på vores regionshospitaler. Her er patienterne fortsat indlagt forholdsvis længe, og lere af patienterne har behov for den grundlæggende pleje, som er social- og sundhedsassistenternes kernekompetence. Samtidig vokser der nye opgaver frem. Efterhånden som vi får styrket og udbygget vores samarbejde med kommunerne, vil opgaven med at knytte bånd mellem kommune og hospital vokse. Fordi en patient er udskrevet fra hospitalet, betyder det i dag langt fra nødvendigvis, at patienten er rask. Her er det vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde med kommunen, så der kommer sammenhæng i indsatsen overfor patienten. Jeg tænker, der ligger en stor og vigtig opgave for social- og sundhedsassistenterne her. Social- og sundhedsassistenterne kan også have en rolle som patientens personlige guide på hospitalet, når man skal rundt fra den ene afdeling til den anden. Guideopgaven kan også være vigtig i forbindelse med patientens ambulante besøg, når der skal ordnes personlige ting i forbindelse med undersøgelse og behandling. Jeg kan også få øje på et nyt arbejdsområde inden for hjælp til telemedicin. Og så er der jo fortsat vejlederopgaven i forbindelse med uddannelse af nye social- og sundhedsassistenter. Men de nye arbejdsopgaver ændrer ikke ved, at vi fremover vil have brug for færre social- og sundhedsassistenter på hospitalerne end vi har i dag. Til gengæld tror jeg, der vil komme lere social- og sundhedsassistent arbejdspladser i kommunerne. På grund af ændringerne i sundhedsvæsenet, får kommunerne en større og større opgave med at tage sig af patienterne, når de kommer ud fra hospitalet, og her ser jeg for mig, at social- og sundhedsassistenterne får en vigtig opgave. De patienter som før lå et par dage mere på hospitalet, er nu tilbage i hjemmet eller på en kommunal akut-

7 MAJ stue eller lignende. Her vil social- og sundhedsassistenternes stærke kompetencer inden for nærhed og den basale pleje blive efterspurgt. STYRKEDE KOMPETENCER Men kommunerne kommer ikke til at få alle e social- og sundhedsassistenterne. Som sagt vil vi stadig have brug for medarbejdere, der har deres kompetencer inden for grundlæggende pleje og den tavse viden, som ikke kan akademiseres. Men for at social- og sundhedsassistenterne for alvor kan komme til deres ret og få deres kompetencer i spil på fremtidens hospitaler, er der brug for, at de bliver opkvali icerede. Det arbejde er allerede i gang på lere af vores hospitaler. 20. august arrangerer Region Midtjylland sammen med FOA et seminar med overskriften: Hvilke udfordringer og muligheder har social- og sundhedsassistenter i fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland?. Her vil vi diskutere social- og sundhedsassistenternes fremtid yderligere. Det glæder jeg mig til. Det er afgørende for mig, at vi sikrer en god behandling og pleje af patienterne hele vejen rundt: Fra den højt specialiserede, lægelige behandling til den omsorg og pleje, der er afgørende for, at behandlingen i sidste ende også kommer til at virke i patientens liv. NOTE 1 December 2009 december Tal fra Koncern HR, Region Midtjylland. I 2009 var der 1.773,9 SOSUfuldtidsstillinger. I 2014 var antallet faldet til 1.309,4 KOM OG VÆR MED PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I AARHUS

8 8 NYHEDSbladet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I ÅRHUS ONSDAG DEN 18. MARTS 2015 KL FOA ÅRHUS, CHRISTIAN X S VEJ Der var 30 fremmødte til generalforsamlingen, som startede med spisning kl Grundet virus på stemmebåndet bød næstformand Helle Kurup velkommen til generalforsamlingen på vegne af formand Annie Schacht. Herefter blev der givet en præsentation af bestyrelsen, der består af følgende: Annie Schacht, formand Helle Kurup, næstformand Loni Bjerre Jytte Dylmer Kirsten Mikkelsen Solvej Skærbæk DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg

9 MAJ Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for 2013 / Indkomne forslag a) Fastsættelse af kontingent b) Fastsættelse af løn c) Forslag om valg af to suppleanter til klubbestyrelsen d) Forslag om bevilling af merchandise på kr. e) Ændringsforslag af klublovene 8. Valg: a) Valg af næstformand for social- og sundhedsassistentklubben for 2 år - Helle Kurup modtager genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Solvej Skærbæk modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Kirsten Mikkelsen modtager genvalg d) Valg af bilagskontrollant for 2 år Jytte Rødgård modtager genvalg e) Valg af bilagskontrollant-suppleant for 2 år f) Valg til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år - Annie Schacht modtager genvalg g) Valg af suppleant til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år - Helle Kurup modtager genvalg h) Valg til sektorbestyrelsen for plejehjemsassistenter for 2 år - Nyvalg i) Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for Plejehjemsassistenter for 2 år - Nyvalg j) Valg til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år - k) Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år - Nyvalg l) Valg til faggrupperepræsentant for social- og sundhedsassistenter for 2 år - Annie Schacht modtager genvalg m) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for social- og sundhedsassistenter for 2 år - n) Valg til faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenter for 2 år - Jytte Dylmer modtager genvalg o) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for plejehjemsassistenter for 2 år -Nyvalg p) Valg til faggrupperepræsentant for beskæftigelsesvejledere for 2 år - Nyvalg q) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg r) Valg af to suppleanter til Klubbestyrelsen (Hvis punkt 7.c bliver godkendt af Generalforsamlingen) 9. Eventuelt

10 10 NYHEDSbladet Ad. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog sektorformand Jette Ohlsen som dirigent. Jette Ohlsen blev valgt og takkede for valget og tilliden til at løfte hvervet. Ad. 2. Godkendelse af forretningsorden Der var ikke ønske om at forretningsorden blev læst højt. Forretningsordenen blev godkendt. Ad. 3. Godkendelse af dagsorden Dirigenten læste dagsordenen højt. Dagsordenen blev godkendt. Ad. 4. Valg af stemmeudvalg Der blev valgt 4 personer i tilfælde af, at der skulle blive brug for et stemmeudvalg. Bestyrelsen foreslog følgende som stemmeudvalg: Dorthe Bergholt Charlotte Overgaard Hugo Sagredo Irene Rønde Forslagene blev godkendt. Ad. 5. Bestyrelsens beretning Ordet blev givet til næstformand Helle Kurup som fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Den mundtlige beretning tager udgangspunkt i den skriftlige, som var med i sidst udkomne blad. MUNDTLIG BERETNING Social- og sundhedsassistentklubbens ordinære generalforsamling 2015 Fremtid kom bare an. Social- og sundhedsassistentklubben er klar til morgendagens udfordringer. Som det fremgår af den skriftlige beretning, så har vi igen i år satset massivt på uddannelse og netværk for klubbens medlemmer og vi er klar til endnu mere uddannelse og netværk i det kommende år. Og det betaler sig. Aldrig har social- og sundhedsassistenter været så efterspurgte, som vi er i dag. Det er ganske vist lidt af et paradoks, for mens især kommunerne efterspørger lere og lere social- og sundhedsassistenter, så er det også kommunerne, som er årsag til, at lere social- og sundhedsassistenter er indklaget for sundhedsstyrelsen. FOA har derfor i lere tilfælde måttet bistå vores medlemmer, når de skulle forklare sig overfor embedslægeinstitutionen.

11 MAJ Det er en utålelig tendens, som desværre nok vidner om pressede ledere, som søger at holde egen ryg fri, når der opstår fejl. Selvfølgelig laver vi fejl. Det gør alle, som arbejder med mennesker. Men det er nok så interessant at se på, hvorfor fejlene opstår. Til eftertanke, så er Århus kommune den kommune i landet, som har sparet mest på ældrepleje i de seneste 5 år. Over 30 % er der skåret på ældreplejen mens der bliver lere ældre og plejebehovene hos de der skal have hjælp bliver større. Kommunerne har samtidig overtaget en række opgaver fra sygehusene. Men kommunerne har ikke opbygget den ekspertise, som specialafdelinger på sygehuse har opbygget. Kommunerne har heller ikke den samme faglige sammensætning af personale, som man har på sygehusene. I en snæver vending kan det sagtens være ufaglærte a løsere, som står for plejen af de mere syge borgere. Medicin bliver ofte doseret til 14 dage af gangen, og når mange forskellige personaler efterfølgende har ansvaret for at give den doserede medicin, så opstår der naturligvis også fejlkilder. Og endeligt skal normeringen i kommunerne række til mange andre opgaver end normeringerne på sygehusene. Vi er nødt til at opbygge et forsvar for tendensen enten ved at tage bladet fra munden eller ved at påpege de mange fejlkilder, som følger af organiseringen af arbejdet. Det er især et problem, at ledernes indberetning af assistenter til sundhedsstyrelsen, ofte har sammenhæng med vores kollegers indberetning af utilsigtede hændelser. Det er en katastrofe i mere end en forstand. For det første er projektet beregnet til at gøre os alle sammen klogere. For det andet, så kan det ikke undgås, at den enkelte overvejer en ekstra gang, om det er nødvendigt at indberette utilsigtede hændelser, hvis det får som konsekvens, at jeg selv får en personalesag på halsen. Til sammenligning har vi på sygehusene lidt mere erfaring med indberetning af utilsigtede hændelser. Og kommunerne kan lære meget af sygehusene, som bruger indberetningerne til at blive klogere af. Og det er jo netop meningen. Regionen er bare præget af mere ordentlighed skønt regionernes budgetter også er ekstremt pressede. Og det mærker vi også på sygehusene i Århus, hvor besparelser har resulteret i nedlæggelse af stillinger. RMU nedsatte i 2013 et dialog forum som kom med en række anbefalinger der skulle forbedre arbejdsmiljøet for personalet, men først i år, har der været tid til at se på disse anbefalinger. Men sygehusledelsernes eneste mulighed for at skabe den nødvendige balance er, at udskrive patienterne tidligere til videre behandling i kommunerne. En rigtig ond cirkel og derfor er det også oplagt, at vi på patienternes og borgernes vegne bidrager med vores viden om manglen på ressourcer og kompetencer. Det er os der er med til at udskrive patienten alt for tidligt. Det er os der kan konstatere, at ufaglærte a løsere har ansvar for at pleje de syge borgere i kommunerne og det er os der møder den genindlagte patient. Det er sikkert og vist, at arbejdet skal tilrettelægges sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt og derfor bør vi også tage et medansvar for at påpege de alvorlige arbejdsmiljøpro-

12 12 NYHEDSbladet blemer som følger af de alt for ringe normeringer. For trods færre ansatte så er antallet af arbejdsskader desværre stærkt stigende. Ingen skal risikere sit gode helbred når det er muligt at forebygge skaderne. Det er derfor også et paradoks, at Sundhed og Omsorg i Århus kommune bruger oceaner af ressourcer på at dyrke sundhedsfremme blandt vores kolleger. Hverken overvægt eller rygning er årsag til lere trusler og mere vold. Tvært imod er den evindelige jagt på de perfekte medarbejdere med til at marginalisere lere. I årevis har vi talt om rimmelighed og mangfoldighed. Det betyder også, at der skal være plads til både tykke og tynde. Arbejdspladserne må til gengæld gerne arbejde mere med sikkerhed og sundhed i arbejdet. Gode og stabile vagtplaner gør det lettere, at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Frokostpauser på de tidspunkter, hvor man normalt spiser frokost gavner vores helbred i almindelighed. Og ordentlige normeringer sikrer, at vi reducerer antallet af stresstilfælde. Den opmærksomme bemærker, at den sang har vi sunget mange gange før. Vi er nødt til at samle os og ikke mindst samle fælles viden om, hvor skoen præcist trykker. Hvad er det for nogle utilsigtede hændelser der sker? Hvad er det for nogle arbejdsskader vi får? Får vi den nødvendige efteruddannelse, når vi får nye opgaver? Og hvis nej hvad mangler vi? Det er vigtigt, at vi samler os på arbejdspladsen og drøfter vores vilkår for at udføre et godt stykke arbejde til gavn for borgerne. Men det er også vigtigt, at vi deler vores viden på tværs af sektorer. Det kan vi blandt andet bruge vores netværk til. Flere netværksgrupper er stadig velbesøgte og nye kommer til. I klubben er vi som sagt optaget af, at vi stadig kan udbyde relevante kurser og foredrag som kan styrke os i vores arbejde. NADA er blevet et kapitel for sig selv. Rigtig mange medlemmer har taget uddannelse og mange bruger det i forskellige sammenhænge i hverdagen. Men vores fagkurser og foredrag er også populære og velbesøgte arrangementer. Det er dejligt at der er så stor opbakning til vores arrangementer. Og du kan i aften bidrage med ideer. Rundt om på bordene ligger der papir og blyanter, hvor du kan notere dine gode ideer. Så samler vi sammen og benytter jeres ideer, når bestyrelsen skal planlægge det kommende års aktiviteter. Det er eksempelvis også jeres forslag som ligger til grund for, at vi nu planlægger med både en konference og en studietur over de næste to år. Begge aktiviteter er ret omkostningstunge, så indtil videre foreslår vi, at vi det ene år a holder en konference og det andet år planlægger en studietur. Ud over aktiviteter er vi i klubben også klar til at afsætte nødvendige ressourcer til udvikling af vores arbejdspladser og vores fag. Sidste år ik vi en ny erhvervsskolereform, som også betød nogle mindre ændringer for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Men måske er der stadig

13 MAJ forbedringsmuligheder. I det mindste skal vi være opmærksomme på at få udviklet nødvendig efteruddannelse i takt med, at vi får nye arbejdsopgaver på de forskellige områder. Uddannelse har været et centralt element i de netop overståede overenskomstforhandlinger. Og vi var tæt på at få en aftale om et storstilet projekt, som skulle sikre uddannelse til alle. Desværre var der nogle knaster på det pædagogiske område, hvor især pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere skulle bidrage uforholdsmæssigt meget med forringelser af deres nuværende anciennitetsforløb. Det ik Hovedbestyrelsen til at stemme nej til projektet. I klubben er vi i øvrigt enige med hovedbestyrelsen i, at man ikke efterlader andre FOA medlemmer på perronen. Et forsøg på at lave en mindre model blev til gengæld forkastet af KL. Summen er, at vi skal tage stilling til en ret almindelig overenskomst med lidt større lønstigninger end dem vi har fået ved de sidste to overenskomster. Vi bliver ikke rige af forliget, og vi har helt sikkert fortjent bedre. Men hvis vi skulle anbefale medlemmerne at stemme nej, så skal vi også have en realistisk forventning om, at vi kan få mere hvis vi er klar til at strejke for et bedre resultat. Der er desværre intet i sol og måne som vidner om, at det er muligt og slet ikke med lærernes sidste overenskomst in mente. Derfor anbefaler vi, at vi stemmer ja til forliget, som i det mindste peger i den rigtige retning og giver lidt bedre stigninger, end vi har været vant til siden Men først og fremmest opfordrer vi medlemmerne til at stemme. I den skriftlige beretning kan du læse mere om, hvad vi blandt andet også har været optaget af i året der er gået. Vi glæder os over samarbejdet med jer med de tillidsvalgte med afdelingen og sektoren og vi vil gerne takke jer alle sammen for jeres engagement. Men til en god generalforsamling hører også en god debat så nu overlader vi ordet til jer. Dirigenten lagde op til en god debat af både den skriftlige og den mundtlige beretning. Der var tilslutning til at beretningen afspejler hverdagens udfordringer. Der var spørgsmål fra salen om, hvordan man kan sige fra, hvis man får opgaver, som man ikke kan løfte på tilstrækkelig vis og når man ikke er rustet til at klare de opgaver, man bliver pålagt. Det er vigtigt at stå sammen på arbejdspladserne og lade ansvaret gå tilbage til ledelsen. Det er ikke medarbejderens opgave at tage ansvaret. Medarbejderne skal holde sammen og klubben vil gerne invitere til en åben snak om, hvordan man kan blive rustet overfor ledelsen. Problemerne skal italesættes, så man ikke står alene med problemerne og ansvaret, det er ledelsen som har sat standarderne og medarbejderne er ansat til at udføre

14 14 NYHEDSbladet et stykke arbejde. Der er nogle, der skal tage hul på problematikken, så det er vigtigt at vide, at dørene altid er åbne i klubben. Assistenterne på sygehusene er bange for deres stillinger, da de føler, de kan blive erstattet af sygeplejersker. Hjælperne er også nervøse for deres stillinger, eftersom borgerene kommer tidligere hjem. Det er vigtigt, at skille de to områder ad, da hvert område ikke er gearet til at klare det andet. På akutafsnittene skal man kunne udrede patienter på 48 timer problemet er, at de ikke kan nå det. Det vil sige, at der ryger akutsyge patienter ind på forkerte afdelinger. Det er vigtigt for formanden at pointere, at ingen er alene. Det er vigtigt at stå sammen. Ingen må sætte sit eget ve og vel og faget på højkant af frygt for at miste sit arbejde. Klubben vil gerne lægge op til at være et frirum, hvor man kan komme og drøfte sine bekymringer også uden at det kommer videre ud på arbejdspladsen. Punktet blev rundet af og beretningen blev godkendt. Ad. 6. Årsregnskab for 2013/2014 Dirigenten gav ordet til næstformand Helle Kurup, som fremlagde det udleverede årsregnskab for 2014 med uddybende bemærkninger. Revisionen havde ingen anmærkninger. Dirigenten spurgte om årsregnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev godkendt. Ad. 7. Indkomne forslag a) Fastsættelse af kontingent Indstilling: Generalforsamlingen skal fastsætte det månedlige kontingent, for medlemskab af social- og sundhedsassistentklubben. Det indstilles, at kontingentet fastsættes til 60 kr. pr. måned Fra mødet: Der var ingen kommentarer. Forslaget om uændret kontingent på 60 kr. blev godkendt. b) Fastsættelse af løn Indstilling: Generalforsamlingen skal fastsætte løn til formanden for social- og sundhedsassistentklubben.

15 MAJ Det indstilles, at lønnen fastsættes til løntrin 46. Fra mødet: Forslaget om uændret løn til formanden blev godkendt. c) Forslag om valg af to suppleanter til klubbestyrelsen Indstilling: Klubbestyrelsen vil gerne indstille, at der bliver valgt to suppleanter til klubbestyrelsen i social- og sundhedsassistentklubben. Der har været frafald af bestyrelsesmedlemmer af forskellige årsager, hvilket har foranlediget at vi måtte a lyse bestyrelsesmødet to gang, vi erfarer at nu hvor det er formanden alene, der er frikøbt til klubbens arbejde, er klubbestyrelsesmøderne særligt vigtige, det er blandt andet disse møder, der danner grundlag for formandens arbejde. Klubbestyrelsen håber, at generalforsamlingen vil bakke op om forslaget. Såfremt forslaget vedtages, foreslås følgende ændring af lovene: 5 Generalforsamling tilføjes stk. 7a Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til klubbestyrelsen, hvoraf en vælges i ulige år og en i lige år. Valgperioden er 2 årig. Fra mødet: Der var spørgsmål fra salen, om suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne eller om der kun er deltagelse ved a bud fra et ordinært bestyrelsesmedlem. Det blev besluttet, at spørgsmålet vil blive taget op igen under dagsordenens punkt 8 Valg. Der var opbakning til forslaget. d) Forslag om bevilling af merchandise på kr. Indstilling: Der indstilles, at generalforsamlingen bevilliger: Kr af social- og sundhedsassistentklubbens formue. Fra mødet: Forslaget blev godkendt.

16 16 NYHEDSbladet e) Ændringsforslag af klublovene Indstilling: 7 klubbens regnskab Stk. 5. Klubbestyrelsen fastsætter det kontante beløb, som må være i kassen. Det øvrige indsættes i bank / sparekasse lydende på klubbens navn, og kan kun hæves ved næstformandens og formandens underskrift. Foreslås ændret til. 7 klubbens regnskab Stk 5. Bestyrelsen fastsætter rådighedsbeløbet som må være på klubbens Dankortkonto. Der kan hæves på kortet af formanden. Likvider indsat i bank / sparekasse kan kun hæves ved næstformandens og formandens underskrifter. Fra mødet: Ændringsforslaget blev godkendt. Ad. 8. Valg a) Valg af næstformand for social- og sundhedsassistentklubben for 2 år - Helle Kurup modtager genvalg Helle Kurup blev genvalgt. b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Solvej Skærbæk modtager genvalg Solvej Skærbæk blev genvalgt. c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Kirsten Mikkelsen modtager genvalg Kirsten Mikkelsen blev genvalgt. d) Valg af bilagskontrollant for 2 år Jytte Rødgård modtager genvalg Jytte Rødgård blev genvalgt.

17 MAJ e) Valg af bilagskontrollant-suppleant for 2 år Nina Knudsen ønskede genvalg og blev genvalgt. Hun var ved en fejl ikke skrevet på dagsordenen. f) Valg til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år Annie Schacht modtager genvalg Annie Schacht blev genvalgt. g) Valg af suppleant til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år Helle Kurup modtager genvalg Helle Kurup blev genvalgt. h) Valg til sektorbestyrelsen for plejehjemsassistenter for 2 år Nyvalg Jytte Dylmer ønskede at stille op til posten. Jytte Dylmer blev valgt. i) Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for Plejehjemsassistenter for 2 år Nyvalg Der var ingen kandidater. j) Valg til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år Der var ingen kandidater. k) Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg Der var ingen kandidater. l) Valg til faggrupperepræsentant for social- og sundhedsassistenter for 2 år Annie Schacht modtager genvalg Annie Schacht blev genvalgt.

18 18 NYHEDSbladet m) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for social- og sundhedsassistenter for 2 år Helle Kurup ønskede valg. Helle Kurup blev valgt. n) Valg til faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenter for 2 år Jytte Dylmer modtager genvalg Jytte Dylmer blev genvalgt. o) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for plejehjemsassistenter for 2 år Nyvalg Der var ingen kandidater. p) Valg til faggrupperepræsentant for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg Der var ingen kandidater. q) Valg til faggrupperepræsentant suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg Der var ingen kandidater. r) Valg af to suppleanter til Klubbestyrelsen (Hvis punkt 7.c bliver godkendt af Generalforsamlingen) Punkt 7.c blev godkendt, så der skulle vælges to suppleanter. Spørgsmålet fra punkt 7c Forslag om valg af to suppleanter til klubbestyrelsen blev genstillet: Deltager suppleanter i bestyrelsesmøderne eller er der kun deltagelse ved a bud fra et ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sin egen bestyrelse, så dirigenten lagde op til at man udfordrede bestyrelsen på spørgsmålet. Hvis man som suppleant deltager hver gang, så er man mere orienteret og klædt på til at deltage aktivt. Det

19 MAJ er også et spørgsmål om økonomi, så der blev lagt op til, at det bliver afprøvet i et år. Det vil altid være i orden at sige fra, hvis man bliver indkaldt til møde med kort varsel. Der er fuld lønrefusion til arbejdsgiveren, så de har mulighed for at købe en a løser. Bestyrelsen sender et brev til arbejdspladsen, så formalia er i orden. Det blev foreslået og besluttet, at dele suppleantposterne op, så der bliver valgt en suppleant for 1 år og en suppleant for 2 år. Der var følgende kandidater til suppleantposten for 1 år: Nina Knudsen Dorthe Bergholdt Der var ikke yderligere, der ønskede at stille op til suppleantposterne. Der var derfor samlet enighed om, at begge kandidater bliver valgt og at bestyrelsen i samråd med kandidaterne inder ud af, hvem der har den 1 årige post og hvem af kandidaterne, der har den 2 årige post. Dirigenten konstaterede, at konsekvensen af valget af Nina Knudsen er, at hun bliver inhabil i forhold til bilagskontrollantsuppleant-posten (dagsordenens punkt 8e Valg af bilagskontrollant-suppleant for 2 år ). Generalforsamlingen konstaterede efterfølgende, at de må undvære en bilagskontrollantsuppleant det kommende år. Ad. 9. Eventuelt Der var forslag til bestyrelsen om, at minimere papirforbruget i dagsordenen. Der var spørgsmål til den kommende konference og studietur om, hvad de hver især indebærer og hvor de planlægges at gå hen. Studieturen planlægges at gå til Spanien i efteråret 2015, da Spanien er længere fremme med behandlinger på sygehusene/udlagte patienter. Konferencen kommer formentlig til at ligge i starten af 2016 og emner er meget velkomne. Der var forslag om det nære sundhedsvæsen og samarbejde på tværs af sygehus og kommuner. Det kan der være udvikling i for alle faggrupper.

20 20 NYHEDSbladet Tankerne skal tænkes i store og brede rammer, så emnet er større end til en enkelt temaaften. Bestyrelsen vil gerne have forslagene skriftligt så de kan blive behandlet på bestyrelseskonferencen. Der var opfordring til, at ugerne for både studietur og konferencen blev meldt ud så hurtigt som muligt, så de kan planlægges i arbejdsplanerne. Bestyrelsen vil gå i gang med planlægningen så hurtigt som muligt og opfordrede til, at der holdes øje med klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen blev afsluttet med, at der blev sunget Når jeg ser et rødt lag smælde. Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til næstformand Helle Kurup. Næstformand Helle Kurup takkede på bestyrelsens vegne for en god generalforsamling, hvor der som altid var en god stemning. Dirigenten blev takket for at lede medlemmerne igennem en god generalforsamling. Referenten blev ligeledes takket for at skrive referat under generalforsamlingen. Der blev ønsket tillykke til både ny- og genvalgte på valgposterne. Referatet godkendt: Dato: Dirigent Jette Ohlsen Referent: Birgitte Bonde

21 MAJ KLASSISK OVERENSKOMST UDEN STORE OVERRASKELSER ELLER? Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Endnu engang måtte FOA konstatere, at der ikke kunne samles opbakning til hverken mere i løn til de lavestlønnede eller forhandlinger af kronestigninger i stedet for procentstigninger. Kniber det med solidariteten? Og hvad skal vi gøre ved det? Procentstigninger øger som bekendt forskellen mellem de højtlønnede og de lavtlønnede idet 5,42% af den høje løn jo er en del mere end 5,42% af den lave løn. Og hvis alle skal have den samme kronestigning, så vil det nødvendigvis betyde, at de højtlønnede skal a levere en del af de normale procentvise stigninger til de lavtlønnede og dermed acceptere en forholdsvis mindre lønstigning, mens de lavtlønnede til gengæld kan se frem til en lidt større stigning, hvis alle ik den samme kronestigning. Og det er den øvelse, der ikke er opbakning til. Det er ærgerligt, fordi alle analyser netop peger på, at samfundet bliver mere og mere ulige til skade for samfundet. Der er nemlig intet vundet ved stor ulighed. I FOA kastede vi os i stedet ud i et spændende projekt, som til gengæld skulle sikre, at de mange ufaglærte på vores arbejdsområder ik en erhvervsuddannelse. Projektet havde opbakning fra KL og Regionerne men det kneb med at få inansieringen på plads, og derfor blev projektet heller ikke til noget. I stedet ik vi en meget klassisk over- enskomst med generelle lønstigninger, som trods alt er bedre, end hvad vi har set siden 2008 og plads til minimale forbedringer på de enkelte faggruppers overenskomster. Op til overenskomstforhandlingerne havde Kommuner og Regioner ellers varslet krav om mere leksible arbejdstider mere præstationsløn m.v. Skønt det var nogenlunde begrænset, hvor meget held arbejdsgiverne ik af den dagsorden, så er ambitionerne intakte. Det fremgår af det nyeste udspil fra Finansminister Bjarne Corydon, Fælles velfærd pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. Bogen formaliserer i det store og hele produktivitetskommissionens af-

22 22 NYHEDSbladet sluttende rapport og anbefalinger. Men det er også værd at bemærke, at man går efter at tillidskommissionen skal bane vejen for præstationsa lønning og leksible arbejdstidsregler. Så de to temaer er hverken helt eller halvt døde. Så meget desto mere skal vi være på mærkerne og holde øje med nye projekter og tendenser, som peger i retningen af mere leksibilitet og målstyring. Og ikke mindst skal vi forholde os til et alvorligt stigende arbejdspres. Vi skal hjælpes ad med at dele viden om nye tiltag og tendenser. Derfor opfordrer FOA Århus også til, at FOA medlemmerne holder øjne og ører åbne og dele jeres viden med os. Og vi håber også, at FOA medlemmerne er klar til at gå forrest på arbejdspladserne og sætte vores arbejdsforhold på dagsordenen. Overenskomsten 2015 er netop vedtaget med et meget stort lertal også i Århus afdelingens område om end andelen af nejstemmer i Århus er forholdsvist højere end den er i andre dele af landet. Vi har fået en tre-årig overenskomst, så det varer lidt endnu inden vi skal i gang med at forhandle den næste aftale. Alligevel er det slet ikke for tidligt, at gå i gang med at drøfte strategien. Der er nemlig stadig rigtig lang vej til fælles fodslaw med såvel arbejdsgiverne som med vores kolleger i kommuner og regioner. Men vi kan hvis vi vil sammen.

23 MAJ STUDIETUR TIL BARCELONA STUDIETUREN AFVIKLES DEN 28., 29., 30. SEPTEMBER OG 1., 2. OKTOBER Turen går til Barcelona med ly og ophold på hotel RONDA i dobbeltværelser Der er et tillæg på 400. kr. hvis du ønsker enkeltværelse OBS. Begrænset antal. Prisen: Brugerbetaling kr. klubben betaler herefter resten. Du kan allerede tilmelde dig nu, her på talonen i bladet eller på hjemmesiden og søge fri eller ferie fra dit arbejde. Sidste frist for tilmelding og betaling er den 1. juli Umiddelbart efter sidste frist for tilmelding, får deltagerne tilbagemelding på om de er optaget på studieturen. Klubben dækker IKKE daglønstab. Program og nærmere detaljer følger på hjemmesiden og i det næste klubblad Venlig hilsen Studietursudvalget

24 24 NYHEDSbladet VINDERNE AF SUDOKUKONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Susanne Munk - Skødstrup Anette Wahlqvist - Højbjerg Vita Cathrine Olesen - Højbjerg VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan a hentes i klubben i åbningstiden.

25 MAJ Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 23. juni 2015.

26 26 NYHEDSbladet KOMMENDE BEGIVENHEDER I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I 2015 SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU! Den 18. maj Infomøde om Efter- & videreuddannelse kl FOA Århus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding senest den 8. maj Den 21. maj Cafémøde: Når faglighed blegner i andres faglighed kl FOA Århus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding senest 19. maj Den 3. september Danser med døden Foredrag med John Madsen kl FOA Århus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding senest 24. august Den 28. september Studietur til Barcelona til 2. oktober Tilmelding og betaling senest den 1. Juli 2015 Den 5. oktober Glaspigen kl FOA Århus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding senest 24. september 2015.

27 MAJ SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE Betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer, samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor arbejdsgiveren, FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til 1000 kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter fast beløb pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS! MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af FOA psykiatri, skal du søge om tilskud der igennem. OBS! Der må påregnes en behandlingstid på op til en måned fra modtagelse af ansøgningen l klubben. HEJSA HAR DU HUSKET AT HENTE DIN NYE TASKE. TASKEN ER GRATIS FOR ALLE KLUBBENS MEDLEMMER. Venlig hilsen Klubbestyrelsen

28 28 NYHEDSbladet NADA (ØREAKUPUNKTUR) NU ER DER 275 MEDLEMMER SOM ER UDDANNET NADA-BEHANDLERE IGENNEM SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN At social- og sundhedsassistenterne er uddannede NADA behandlere har vist sig at være en kæmpe succes. Der er allerede mange borgere og patienter som har haft gavn af behandlingen, social- og sundhedsassistenteleverne bliver tilbudt behandling med NADA akupunktur, for at a hjælpe eksamensangst, to behandlinger et par dage før eksamen er som regel nok. Det er ikke kun eksamensangst NADA behandlingen viser sig at have en positiv effekt på, men også angst, uro, stress, forhøjet blodtryk, rygestop, depressioner, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, vrede m.m. Overvejer du at tage uddannelsen, så kontakt klubben og få informationer om hvordan du kommer i gang. FAKTABOKS NADA er en akupunkturform som giver ro, mindsker stress og forbedre koncentrationsevnen. Behandlingen er derfor velegnet, hvis man er meget nervøs før eksamen. Behandlingen udføres med 5 tynde engangsnåle i hvert øre. For at få den bedste effekt, skal man helst have to behandlinger. Som medlem af social- og sundhedsassistentklubben, kan du også igennem klubben uddanne dig til NADA behandle.

29 MAJ INFOMØDE OM EFTER- & VIDEREUDDANNELSE ASSISTENTKLUBBEN OG ÅRHUS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE INVITERER TIL TEMAMØDE OM EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER MANDAG 18. MAJ 2015 KL På mødet kan du få mere viden om bl.a. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, sundhedsassistenter) og mange andre muligheder for Program Hvem kan deltage? Alle, der er medlemmer af Assistentklubben. Pris Arrangementet er gratis, og der serveres kaffe og kage. Tilmelding Du tilmelder dig hos Telefon Mobil Tilmeldingsfrist den 8. maj 2015 STED FOA Christian X s Vej Viby J

30 30 NYHEDSbladet CAFÈMØDE NÅR FAGLIGHED BLEGNER I ANDRES FAGLIGHED TID 21. maj 2015, kl STED FOA Århus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J I oktober 2008 ik social- og sundhedsassistenterne, deres autorisation. Dermed ik udannelsen sin blåstempling og er dermed på linje med andet autoriseret sundhedpersonale. Men hvordan går det med den faglige lighed? Helle Møller fra Resursekonsulenten.dk kommer og snakker om synlighed og faglig lighed. Efter oplægget lægges der op til debat, om hvordan du/i gør for at synligøre faglighed og lighed på arbejdspladsen. Deadline for tilmelding er mandag den 19. maj Helle Møller Helle Møller fra Resursekonsulenten. dk holder oplæg om, når faglighed blegner i andres faglighed.

31 MAJ FOREDRAG MED JOHN MADSEN DANSER MED DØDEN NÅR EN NÆR SLÆGTNING FÅR EN LIVSTRUENDE SYGDOM Når en nær slægtning får en livstruende sygdom, så er det på tide at danse med døden. Det vil sige, at man får et forhold til døden, mens tid er og forener sig med, at døden er en del af livet. En åbenhjertig historie om et halvt år, hvor min kone Solvejg gik fra at være rask til at dø af cancer. Hvad stiller man op? Dette er et brugsforedrag, om hvad man kan gøre, og hvordan man kommer videre i sit liv, og hvordan det at leve med en døende kan være livfuldt og nært. TIDSPUNKT Den 3. september 2015, kl STED FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING Hjemmesiden eller SMS eller Sidste frist for tilmelding er den 24. august Der serveres kaffe / te med brød og frugt.

32 32 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN INVITERER DIG TIL AT MØDE FORFATTEREN AF BOGEN GLASPIGEN DOKUMENTARROMAN AF KARIN DYHR Som barn påvirkedes Ida af faderens seksuelle overgreb, men ingen reagerede. Som voksen bryder hun sammen, og mange år går med indlæggelser på psykiatriske afdelinger, inden hun med terapi og jernvilje får en rimelig hverdag. Glaspigen er en usædvanlig beretning. En beretning som handler om en uhyggelig og trist historie. Der er ikke fokus på incesten, men det handler om, hvad overgreb gør ved et menneske, og hvordan man kommer tilbage til livet som et helt og komplet menneske. Glaspigen viser nogle ufattelige ressourcer, som vi alle kan lære af. TIDSPUNKT Den. 5. oktober 2015, kl STED FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING Hjemmesiden eller SMS eller Sidste frist for tilmelding er den 24. september Der serveres kaffe / te med brød og frugt.

33 MAJ

34 34 NYHEDSbladet TILMELDING TIL... SÆT KRYDS Infomøde om efter-og videreudddannelse Tidspunkt Tilmelding senest den 8. maj 2015 Den 18. maj 2015 Når faglighed blegner i andres faglighed Tidspunkt Tilmelding senest den 19. maj 2015 Den 21. maj 2015 Danser med døden Foredrag med John Madsen Tidspunkt Tilmelding senest den 24. august 2015 Den 3. september 2015 Studietur til Barcelona Tidspunkt Tilmelding og betaling senest den 1. juli 2015 Den 28. sept - 2. okt Glaspigen Tidspunkt Tilmelding senest den 24. september2015 Den 5. oktober 2015 Hvis du er uheldig og må melde a bud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde a bud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse Telefon Kursusnavn og -dato

35 MAJ KLUBBESTYRELSEN Formand Annie Schacht Region Midt Næstformand Helle Kurup Social- og sundhedsassistent Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Aarhus Kommune Næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Århus Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Solvej Skærbæk Region Midt Bestyrelsesmedlem Kirsten Mikkelsen Region Midt

36 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Klubben holder lukket Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde Fredag den 15. maj 2015 og den juni pga. klubbestyrelseskonference Ugerne 28, 29, 30 og 31 holder klubben ferielukket

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Uskyldig til det modsatte er bevist?......................... 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Nærved ulykke(ligt)........................................ 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Juli 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Du kan roligt regne med, at du er noget.................. 3 Rapportering af utilsigtede hændelser..............................

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere

Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere Social- og sundhedssektoren april 2010 Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere 1. Velkomst og præsentation. Kort runde, samt velkommen. Vi er 3 handicapledsagere og 13 handicaphjælpere samt

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Ingen kære mor............................................ 3 Borgernes forløb lytter.............................................

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 1 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl. 08.30-15.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl Referat ordinær generalforsamling Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl. 17-19. 1. Valg af dirigent. Britt Simonsen valgt og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere