210 Danmarks tekniske højskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "210 Danmarks tekniske højskole"

Transkript

1 210 Danmarks tekniske højskole ANORDNINGER, MINISTERIELLE BEKENDT GØRELSER M.V. I BERETNINGSÅRET Der er ikke i beretningsåret overfor ministeriet fremsat forslag til eller udstedt nye anordninger eller bekendtgørelser vedrørende Den polytekniske læreanstalt. I den af undervisningsministeriet i henhold til regeringsbeslutning nedsatte kommission til undersøgelse af, hvilke opgaver det på nærværende tidspunkt naturligt må skønnes at påhvile staten at tage op til losning, for at det videnskabelige livs trivsel i Danmark kan fremmes bedst muligt på alle forskningsområder, er højskolen repræsenteret af rektor, professor Anker Engelund øg prorektor, professor, dr. Jakob Nielsen. I beretningsåret har der i denne kommission været afholdt en række møder, og der er nedsat nøgle underudvalg, hvor højskolens repræsentanter har sæde. Det vil ikke på nærværende tidspunkt være muligt al komme ind på de mange spørgsmål, der er taget op af denne kommission, men kommissionens arbejde har dog allerede på et punkt givet et mærkbart resultat, idet højskolen i lighed med Københavns universitet har fået sin bevilling til hjælp til doktorander til trykning af doktordisputatser meget betydelig forøget, nemlig fra 650 kr. til kr., hvorefter det skulle blive muligt at dække en betydelig del af doktorandens udgifter ved oftentliggørelsen af afhandlingerne. Et af lærerrådet nedsat udvalg til støtte før højskolens 2 repræsentanter i den nævnte kommission har fået følgende sammensætning: Professorerne A. E. Bretting, A. R. Christensen, J. A. Christiansen, Jul. Hartmann, M. O. Jørgensen, J. L. Mansa, P. E. Raaschou, Jørgen Rybner, A. Schneider øg E. Thaulow samt lektor, førstander Mogens Jul. I henhold til den i lønningslovens 745 givne hjemmel har ministeriet ved skrivelse af 15. august 1947 fastsat de årlige honorarer til fagrådsformændene til 800 kr. + midlertidigt tillæg fra 1. april 1946 at regne. IV. HØJSKOLENS PERSONALEFORHOLD Den 6. september 1946 afgik docent i matematik, dr. phil. J. Pål ved døden. Dr. Pål, der var født 1881, blev fra 1. august 1926 beskikket til lektor i matematik ved læreanstalten, øg efter at denne stilling på normeringsloven før var blevet omdannet til et docentur, udnævntes dr. Pål fra 1. april 1929 til docent. Ved kgl. resolution af 14. december 1946 udnævntes lektør, civilingeniør Viggo Axel Kjær til professor i maskinlære fra 1. november 1946 at regne (se nærmere under afsnit a). Ved ministeriets skrivelse af 21. februar 1947 konstitueredes lektør.

2 Højskolens personaleforhold 211 dr. phil. Werner Fenchel som docent i matematik fra 1. februar 1947 at regne (se nærmere under afsnit b). Ved ministeriets skrivelse af 4. marts 1947 konstitueredes amanuensis af 1. grad, civilingeniør Alfred Frants Mogensen som professor i havnebygning og fundering fra 1. februar 1947 at regne (se nærmere under afsnit c). Ved ministeriets skrivelse af 8. juli 1947 genbeskikkedes dr. phil. Johannes Boye Petersen som lektor i mikroskopi og rendyrkning af gæringsorganismer for et tidsrum af 3 år fra 1. april 1947 at regne. Ved højskolens skrivelse af 12. juni 1947 genbeskikkedes civilingeniør A. Bøgh som lektor i stærkstrømselektroteknik for en 3-årig periode fra den 1. april 1947 at regne. Ved højskolens skrivelse af 10. juni 1947 genbeskikkedes civilingeniør F. Ingerslev som lektor i akustik for en 3-årig periode fra den 1. april 1947 at regne. Ved højskolens skrivelse af 10. juni 1947 genbeskikkedes amanuensis af 1. grad, civilingeniør G. Weber søm lektor i elektroteknik (belysningsteknik) for en 3-årig periode fra 1. april 1947 at regne. a. Lektor, civilingeniør Viggo A. Kjærs udnævnelse til professor. Som nævnt i årbogen før blev der i henhold til lønningsloven af 6. juni 1946 oprettet et professorat i maskinlære. Til at afgive indstilling om besættelse af dette professorat nedsatte lærerrådet i sit møde den 20. juni 1946 et udvalg, bestående af direktør R. G. Andersen, dr. techn. H. H. Blache, dr. techn. Leo A. Damm, professor C. Glindemann-Nielsen, professor E. K. Henriksen, professor A. R. Holm, professor, dr. J. L. Mansa og professor Th. E. Thomsen med højskolens rektor som formand. Udvalget afgav under 12. oktober 1946 følgende indstilling:»til det pågældende professorat har der meldt sig to ansøgere, nemlig lektor, civilingeniør Viggo Axel Kjær og civilingeniør Poul Ebbe Thiesen. Civilingeniør Kjær er født 4. april I 1923 tog han afgangseksamen som maskiningeniør, og han var herefter i 10 år ansat ved Burmeister & Wain, hvor han i særlig grad arbejdede i dette Selskabs dieselmøtorafdeling blev han knyttet som videnskabelig assistent til Den polytekniske læreanstalt, og jævnsides med denne stilling har han virket som rådgivende ingeniør. I 1939 blev han ansat som lektor i forbrændingsmotorer og luftkompressorer ved højskolen. Civilingeniør Kjær har både i teoretisk og praktisk henseende beskæftiget sig med motørkonstruktion, og han har indenfor dette område publiceret en række artikler i fagpressen. Som videnskabelig assistent ved læreanstalten har han på udmærket måde undervist de maskininge- 14*

3 212 Danmarks tekniske højskole niørstuderende og specielt ledet undervisningen af de studerende, der valgte speciale i forbrændingsmotorer. Både før og efter hans udnævnelse til lektor ved højskolen har han med selvstændigt ansvar holdt forelæsninger indenfor sit speciale. Endvidere kan det nævnes, at han under professor Th. E. Thomsens sygdom i et semester holdt dennes forelæsninger. Lektor Kjærs forelæsninger foreligger offentliggjorte i kompendieform, men det er udvalget bekendt, at civilingeniør Kjær arbejder på en samlet håndbog om forbrændingsmotorer. Civilingeniør Kjær har under sit arbejde ved højskolen vist sig som en dygtig forelæser og en i høj grad inciterende lærer, der i udstrakt grad har vundet de studerendes tillid. Han nyder tillige stor anseelse som motorkonstruktør indenfor de tekniske fagkredse, i hvilken henseende bl. a. kan nævnes, at lektor Kjær var tilkaldt som sagkyndig ved bedømmelsen af ansøgerne til professoratet i forbrændingsmotorer ved Chalmers tekniske 1 logskola i Goteborg, og de publikationer, der foreligger fra hans hånd, viser videnskabelig modenhed og selvstændighed. Civilingeniør Poul Ebbe Thiesen er født 7. februar tog han sin afgangseksamen som maskiningeniør. Han har herefter været beskæftiget i praksis dels ved aktieselskabet Frichs og senere hos aktieselskabet Volund. Siden 1. oktober 1945 har han været leder af maskinlaboratoriet ved Odense tekniske skole. Civilingeniør Thiesen er kendt som en dygtig ingeniør, og han har lagt stør interesse for dagen for den laboratoriemæssige side af en teknikers virke. Der er i udvalget enighed om, at begge ansøgere er dygtige ingeniører, men at civilingeniør Kjær er civilingeniør Thiesen betydelig overlegen i erfaring og videnskabelig modenhed, og da lektor Kjær som nævnt er en usædvanlig begavelse i konstruktiv retning og tillige under sin virksomhed på højskolen har vist udmærkede pædagogiske evner, er udvalget enigt om at indstille civilingeniør Kjær til professoratet. Der er fra et enkelt af udvalgets medlemmer udtalt en beklagelse af, at der ikke har meldt sig flere ansøgere til det ledige professorat, og denne beklagelse deles forsåvidt af hele udvalget, men efter at man i udvalget har haft lejlighed til at drøfte de emner, der ellers kunne komme på tale ved professoratets besættelse, skønner man, at der i alt fald næppe for tiden her i landet findes nogen ingeniør, der er bedre egnet til at beklæde det opslåede professorat end netop civilingeniør Kjær. Udvalget tillader sig derfor eenstemmigt at indstille lektor, civilingeniør Viggo Axel Kjær til det ledige professorat, idet udvalget samtidig overfor højskolens administration ønsker at udtale, at det går ud fra, at lektor Kjær, der er over 40 år, ved sin udnævnelse til professor får pensionsret og eventuelt en forbedret lønningsanciennitet under hensyn til den lange forudgående lærergerning.«denne indstilling tiltrådtes af lærerrådet i dets møde den 17. ok

4 Højskolens personaleforhold 213 tober s. å., og ved kgl. resolution af 14. december udnævntes lektor Kjær herefter til professor i maskinlære fra 1. november 1946 at regne. b. Efter at docenturet i matematik for fabrikingeniører ved dr. Pål's død var blevet ledigt, blev embedet på sædvanlig måde opslået. Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsatte lærerrådet et udvalg af følgende sammensætning: Søm repræsentanter fra Københavns universitet: Professor, dr. Harald Bohr, professor, dr. Borge Jessen og professor, dr. N. E. Nørlund. Fra højskolens lærerråd: Professor, dr. A.F.Andersen, professor, dr. A. H. M. Andreasen, professor A. K. Aubeck, Professor, dr. J. N. Brønsted, professor, dr. J. A. Christiansen, professor, dr. Fr. Fabricius- Bjerre, professor E. K. Henriksen, professor E. S. Johansen, professor, dr. Jakob Nielsen, professor, dr. Rich. Petersen og professor, dr. Stig Veibel. Højskolens rektor har været udvalgets formand. Der forelå ansøgninger fra: Assistent ved universitetets matematiske institut, dr. phil. Thøger S. V. Bang, Lektor ved Danmarks tekniske højskole, cand. mag. og mag. scient. Kai Rander Buch, Lektør ved Københavns universitet, dr. phil. Werner Fenchel, Lektør ved Danmarks tekniske højskole, dr. phil. Svend E. Lauritzen, Amanuensis ved universitetets matematiske institut, dr. phil. Hans Tornehave, og om disse ansøgninger udtalte udvalget følgende: Dr. Bang er en særdeles dygtig og løvende ung matematiker. I sin disputats»om quasi-analytiske funktioner«har han ved selvstændige metoder givet betydningsfulde bidrag til dette områdes teori. Bl. a. er det lykkedes ham søm den første at give et elementært bevis for teoriens egentlige høvedsætning. Af hans øvrige arbejder skal man fremhæve en afhandling i Videnskabernes selskabs matematiskfysiske meddelelser, hvor han ligeledes ved originale metoder behandler en ulighed af Kolmøgoroff i forbindelse med de næsten-periodiske funktioners teori. Magister Buchs hovedområde er sandsynlighedsregning og matematisk statistik, hvor han sammen med dr. Arley har givet en fremstilling af teorien i dens møderne form, en bog, der har fundet megen påskønnelse, også i ingeniør- og industrikredse. Indenfor dette område falder også en afhandling i Videnskabernes selskabs matematiskfysiske meddelelser om målteori i abstrakte rum. Blandt en række

5 214 Danmarks tekniske højskole andre mindre afhandlinger kan særlig fremhæves en interessant undersøgelse af nulpunktsfordelingen for en vigtig klasse af analytiske næsten-periodiske funktioner. Siden 1935 har han som assistent ved Danmarks tekniske højskole ydet et meget værdifuldt arbejde ved undervisningen af højskolens studerende og varetager desuden nu som lektor undervisningen i sandsynlighedsregning og matematisk statistik for disse studerende. Dr. Fenchels arbejder spænder øver mange af matematikkens områder. Med hans doktordisputats indledes en række arbejder fra differentialgeømetrien og de konvekse legemers geometri, der kulminerer i en sammen med T. Bønnesen forfattet monografi over de konvekse legemers teori, på hvilket område han regnes før en af vor tids bedste kendere. Andre undersøgelser vedrører kompleks funktiønsteori, næsten-periodiske funktioner, elementargeometri, og enkelte arbejder talteoriens geometriske metoder øg hydromekanik. Det kan også nævnes, at dr. Fenchel har føretaget en omarbejdelse af J. Nielsens lærebog i mekanik til en tysk udgave. Også på topologiens område har dr. Fenchel publiceret afhandlinger, der dels giver elegante beviser før en række fikspunktsætninger, dels generaliserer klassiske sætninger om det af Gauss indførte begreb curvatura integra i forbindelse med de førnævnte geometriske arbejder. Dr. Fenchel har udmærkede evner som lærer, øg der er grund til at fremhæve den betydning, han har haft søm vejleder før mange af vore yngre videnskabsmænd. Dr. Fenchel er statsløs, men har indgivet ansøgning øm dansk statsborgerret. Hans tilknytning til dansk matematik går tilbage til årene efter 1928, da han endnu var assistent ved universitetet i Gottingen. I 1930 var han i København som Rockefellerstipendiat, og i 1932 var han påny her med støtte fra Rask-Ørsted fondet. Fra 1933 har han haft fast bopæl i Danmark, og siden 1942 har han været lektor ved Københavns universitet. Dr. Lauritzens studier har været bredt anlagt, idet han ved siden af matematik også har beskæftiget sig med astronomi og matematisk fysik. Hans hovedarbejde er disputatsen»en indledning til en gruppeteoretisk behandling af de ikke ørienterbare Hader«, hvortil kommer nogle mindre afhandlinger over forskellige emner. Siden 1932 har han været knyttet til højskolens undervisning som assistent og har i denne stilling ligesom magister Buch ydet et meget værdifuldt arbejde. Siden 1943 har han været lektor i matematik øg har som sådan selvstændig ledet en del af højskolens undervisning i rationel mekanik øg afholdt den dermed førbundne eksamen. Dr. Tornehave er ligesom dr. Bang en meget dygtig og løvende ung matematiker. Til læren øm analytiske funktioner af liere variable har han givet særdeles værdifulde bidrag; herunder falder hans disputats»om regulære periodiske funktioner af flere variable«. 1 sammenhæng

6 Højskolens personaleforhold 215 dermed står hans i samarbejde med professor B, Jessen udførte undersøgelser over analytiske næsten-periodiske funktioners værdifordeling og argumentvariation. Om alle ansøgerne kan således siges, at de - omend i forskellig grad - besidder den for embedet nødvendige faglige og undervisningsmæssige kompetence. I udvalget har diskussionen særlig samlet sig om de tre ældste af ansøgerne, dr. Fenchel, dr. Lauritzen og magister Buch, og man har lagt megen vægt på det - som allerede ovenfor nævnt - særdeles fortjenstfulde arbejde, som dr. Lauritzen og magister Buch har ydet i undervisningen på Danmarks tekniske højskole, også med henblik på matematikkens anvendelser. På nær et enkelt medlem, professor E. K. Henriksen, der stiller de to lektorer Buch og Lauritzen foran dr. Fenchel, er hele udvalget imidlertid enigt i, at dr. Fenchels videnskabelige produktion utvivlsomt stiller ham på første plads mellem ansøgerne. I henhold hertil og til, hvad der iøvrigt ovenfor er udtalt om ham, indstiller udvalgets flertal, at lærerrådet søger den ledige stilling besat med dr. Fenchel.«Den 23. januar 1947 behandledes sagen i lærerrådet. Af lærerrådets 33 medlemmer stemte 20 for flertalsindstillingen, 8 for mindretallets indstilling, og 5 undlod at stemme. Da dr. Fenchel ikke endnu havde opnået dansk statsborgerret, kunne han ikke straks opnå fast ansættelse i docenturet, og efter højskolens indstilling konstituerede ministeriet derefter dr. Fenchel som docent i matematik fra 1. februar c. Udualgel vedrørende besættelse af det ledige professorat i havnebygning og fundering. I årbogen for blev der givet meddelelse om sammensætningen af det nedsatte udvalg, der under 22. januar 1947 angående de tre til professoratet indkomne ansøgninger udtalte følgende:»civilingeniør Carl Frederik Spangenberg er født I 1943 bestod han den polytekniske kandidateksamen som bygningsingeniør. Ansøgeren har inden sin civilingeniøreksamen været beskæftiget bl. a. ved A/S Farum Sten- og Gruskompagni. Efter sin eksamen har han i 3 år været tilknyttet Gentofte kommunes havnevæsen og har i denne periode tillige virket som manuduktør. For tiden er han ansat som stads- og havneingeniør i Siglufjord i Island, og han er tillige rådgivende ingeniør i havneanliggender i byen Akureyri. Ansøgeren oplyser, at han i 1945 har projekteret en ny inderhavn i Siglufjord og en større bedding i Akureyri. Civilingeniør Marius Olsen er født 1898; i 1925 bestod han den polytekniske kandidateksamen som bygningsingeniør. Efter at han en kort

7 216 Danmarks tekniske højskole tid havde virket ved et studenterkursus, arbejdede lian som ingeniør hos stads- og havneingeniøren i Koge. Fra 1927 til 1931 opholdt civilingeniør Marius Olsen sig i Amerika, og ved sin tilbagekomst til Danmark i 1931 knyttedes han til De Danske Statsbaner, hvor han stadig er ansat. Han har arbejdet med en række teoretiske spørgsmål indenfor bygningsstatikken og har bl.a. udarbejdet en afhandling om stangværkernes og stiftværkernes extreme indre statik og en anden afhandling om jordtryks- og hvælvteori. Lektor Alfred Frants Mogensen er født I 1937 bestod han civilingeniøreksamen som bygningsingeniør. Samme år knyttedes han som videnskabelig assistent til højskolen, og han deltog derefter i projekteringen af det nye laboratorium for havnebygning og fundering. Siden 1938 har han arbejdet som videnskabelig medarbejder ved dette laboratorium, først som honorarlønnet assistent og fra 1. april 1942 som fast videnskabelig assistent. Fra 1. april 1943 har han som lektor varetaget undervisningen i fundering og havnebygning for bygningsingeniorstudercnde med husbygning som speciale. Under professor Schonwellers sygdom i 1945 har civilingeniør Mogensen vikarieret for professoren og i dette tidsrum været eksaminator i faget havnebygning og fundering for samtlige bygningsingeniorstuderende. Fra 1. april 1946 udnævntes han til amanuensis af 1. grad. Mogensen har i 1938 og 1939 foretaget studierejser til Italien, Frankrig og Tyskland, og i har han på studierejser i Sverige og Norge studeret laboratorier for vandbygning og geoteknik. På et af Dansk Ingeniørforening foranstaltet kursus i geoteknik har han holdt forelæsninger over dette fag. Jævnsides med sil arbejde som videnskabelig medarbejder ved laboratoriet for havnebygning og fundering har han udfort forskellige projekteringsarbejder vedrørende havne, og han har i sin ansøgning oplyst, at han i de sidste 4-5 år har drevet selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniør og derved har haft lejlighed til at projektere og lede udførelsen af nogle mindre havne- og kystsikringsarbejder samt et enkelt større funderingsarbejde. Mogensen er som medarbejder og sekretær knyttet til det af Akademiet for de tekniske videnskaber oprettede geotekniske institut. Han har i dansk teknisk tidsskrift offentliggjort en artikel om anvendelse af geoteknik ved bestemmelse af en byggegrunds bæreevne, ligesom han har skrevet en række leksikonartikler om fundering og om geotekniske spørgsmål. Til værket»danish Scientific Activities during the second World War«har han skrevet en afhandling om havnebygning og fundering, og han arbejder i øjeblikket på en lærebog i geoteknik for bygningsingeniørstuderende på husbygningsafdelingen. Civilingeniør Spangenberg er kun 4 års kandidat, og udvalget er enigt i, at han ikke i dette korte åremål har kunnet tilegne sig den erfaring og indsigt i praktisk og teoretisk henseende, der som mindste

8 Højskolens personaleforhold 217 mål måtte kræves af en lærer ved en videnskabelig højskole i et så stort og betydningsfuldt fag, som der her er tale om. Der er i udvalget enighed om, at civilingenior Marius Olsen ikke kan anses for kvalificeret til professoratet. Civilingeniør Marius Olsen har ikke nogen større praksis som vandbygningsingeniør, og hans teoretiske arbejder ligger udenfor de emner, som det ledige professorat omhandler, og er iovrigt næppe af en så stor værdi, at de støtter ham, når talen er om besættelse af en videnskabelig lærestol. For civilingenior Mogensens vedkommende er alle i udvalget enige om, at han med dygtighed og interesse har arbejdet sig ind i de discipliner, som professoratet omfatter, og at han har vist gode evner som lærer og i det hele har været en initiativrig og dygtig medarbejder for professor Schønweller. Et mindretal (Schønweller) finder hele lektor Mogensens hidtidige virksomhed både dygtig og løfterig øg anser ham for at være i besiddelse af evner til selvstændig videnskabelig indsats. Schønweller indstiller derfor varmt til lærerrådet at søge lektor Mogensen ansat i den ledige stilling. Et andet mindretal (Hertz øg Kierulff) er enig i professor Schønwellers motivering, men erkender, at Mogensens videnskabelige forskningsevne ikke synes fuldtud dokumenteret. Imidlertid må det tages i betragtning, at Mogensen kun er 32 år og derfor ikke med rimelighed kan forventes allerede nu at have udviklet sine evner netop på dette område. Da Mogensen har vist sig som en dygtig pædagog og udmærket organisator af det geotekniske laboratorium m. v., og da det skønnes, at højskolen i den kommende periode vanskeligt vil kunne etablere en fuldtud betryggende undervisning og administration af laboratoriet uden Mogensens medvirken, mener mindretallet, at det vil tjene højskolens tarv bedst at konstituere Mogensen som professor eksempelvis i 5 år, hvorefter endelig udnævnelse kan finde sted, såfremt han i denne periode også har udviklet og vist videnskabelig forskningsevne. I modsat fald må højskolen til den tid tage spørgsmålet øm stillingens besættelse op påny. Flertallet (Blach, Bretting, A. R. Christensen, Engelund og Schneider) understreger den store betydning af, at stillingen besættes med en mand, der ikke alene er en kyndig ingeniør øg en dygtig lærer, men om hvis fremragende videnskabelige kvalifikationer der ingen tvivl kan herske, således at fagets trivsel sikres, og de kostbare forskningslaboratorier kan udnyttes til fremme af fagets mange problemer. Flertallet anerkender lektor Mogensens udmærkede virksomhed ved højskolen, men kan ikke fole sig overbevist øm, at han er i besiddelse af de store videnskabelige evner, som man fordrer af den, der får stillingen overdraget. Flertallet kan derfor ikke indstille lektor Mogensen til den ledige stilling.

9 218 Danmarks tekniske højskole Flertallet anbefaler lærerrådet, at stillingen opslås påny, idet man har formodning om, at der senere vil kunne forventes nye ansøgere, således at der er håb om, at den ledige stilling kan besættes.«lærerrådet sluttede sig til udvalgets flertals indstilling, og efter at der derefter var ført en række forhandlinger med lektor Mogensen og Undervisningsministeriet, konstituerede ministeriet herefter lektoren som professor i havnebygning og fundering fra 1. februar 1947 at regne, indtil der efter senere opslag af professoratet til sin tid træffes bestemmelse om stillingens endelige besættelse. V. AKADEMISKE GRADER OG ÆRES BEVISNINGER Civilingeniør Per Draminsky forsvarede den 10. april 1947 sin for opnåelse af den tekniske doktorgrad udarbejdede afhandling»dæmpninger ved Torsionssvingninger i Krumtapaksler.«De af højskolen udpegede opponenter var professor A. R. Holm og professor, dr. J. L. Mansa. VI. EKSAMINER Til den afsluttende eksamen indstillede der sig i undervisningsåret , nemlig 51 fabrikingeniører, 76 maskiningeniører, 103 bygningsingeniører og 57 elektroingeniører. Følgende 49 fabrik-, 69 maskin-, 96 bygnings- og 50 elektroingeniører bestod eksamen med det nedenfor angivne resultat: Fabrikingeniører: Kvotient: Anthon, Hedvig Willemoes 6,67 Arnesen, Geir 6,23 Bjorholm, Poul Ulf Simonsen 6,26 Bott, Preben Niess 6,88 Brandt, Petra Elisabeth 6,39 Brodersen, Sigrid Kirstine 6,37 Buemann, Elisa Margrethe 6,10 Busch-Petersen, Bent 7,42 Christensen, Jørgen Guldbæk 6,54 Christensen, Karen Buhl 7,06 Christensen, Sigurd Albert Martinus 5,70 Christiansen, Jean 6,54 Damgaard-Iversen, Jørgen 6,47 Ege, Henrik 6,91 Eldon, Flemming Jørn Harboe... 6,85 Fort, Emil Michael 7,10 Fursund, Kai Emil 7,21 Gjertsen, Poul Dirch 7,60 Grandt, Torben 6,53 Gruschwitz, Heinz Bobert 6,66 Gudmand-Høyer, Signe Johanne Skræp, f. Kromann 6,22 Kvotient: Hjortsø, Poul Arne 6,40 Holm, Torkil 7,57 Hvid, Peter Nielsen 6,98 Jelsøe, Carl Ove 7,11 Jensen, Børge 5,59 Kam, Henry 5,88 Kastoft, Eva Johanne 6,84 Loft, Niels Jørgen 6,64 Lund, Ulla Elisabeth 6,37 Løvtrup, Ebba, f. Lund 6,40 Monies, Leif 6,09 Nielsen, Arved 6,81 Nielsen, Johannes 5,61 Nielsen, Torben Agersted 7,68 Nyborg, Preben 7,30 Olsen, Henning 5,73 Pontoppidan, Ditlev 5,61 Porotnikoff, Olga 6,70 Richter-Friis, Helge Valdemar 6,20 Rohleder, Inge Benedikte Stricker. 6,34 Rorsø, Ole 7,70 Safeldt, Ebbe 7,31

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

Højskolens Personaleforhold.

Højskolens Personaleforhold. 282 Danmarks tekniske Højskole 1938 39. Efter at Forslag til Normalstudieplaner for Fabrikingeniør-, Maskiningeniør-, Bygningsingeniør- og Elektroingeniorstudiet havde været underkastet 2 Behandlinger

Læs mere

IV. HØJSKOLENS PERSONALEFORHOLD

IV. HØJSKOLENS PERSONALEFORHOLD 304 Universitetets årbog 1943-44 som en anden gruppe, således at der tildeles de pågældende enkelte studieretninger procentvis lige mange af det samlede antal ansøgere (til samtlige studieretninger) indenfor

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalt.

Den polytekniske Læreanstalt. B. Den polytekniske Læreanstalt. I. Den polytekniske Læreanstalts Personaleforhold. 1 Oversigtover Afgangog Ansættelser i Stillinger i Beretningsaaret 1929 3 0. Paa Normeringsloven for Finansaaret 1930

Læs mere

II. Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold.

II. Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold. 168 Den polytekniske Læreanstalt 1926 27. Betydning, at Værdien af udførte opvarmnings- og ventilationstekniske Anlæg her i Landet i 1924 androg ca. 9 Mili. Kr., og at Værdien af danske Kakkelovne, fabrikerede

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret III. Højskolens Personaleforhold.

II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret III. Højskolens Personaleforhold. 273 II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1934 35. 1 Beretningsaaret har de nedsatte Udvalg vedrørende Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner arbejdet videre paa

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1931-1932 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH s PETERSEN

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bestyrelsen består af rektor, som er født formand, samt to medlemmer udpeget af lærerrådet. I øjeblikket er de to menige bestyrelsesposter ubesatte.

Bestyrelsen består af rektor, som er født formand, samt to medlemmer udpeget af lærerrådet. I øjeblikket er de to menige bestyrelsesposter ubesatte. SAGSFREMSTILLING Til Akademisk Råd Vedr. Nedlæggelse af DTU-administrerede fonde Fra Tobias Eskildsen, AFR/Policy 25. august 2014 TOES Nedlæggelse af DTU-administrerede fonde Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1. Div. Damer Camilla Rasmussen Coop I. 843 Kgl. 2. Div. Damer Bettina Pedersen P T B 736 Kgl. 3. Div. Damer Lillian Andersen Tryg & NLP 673 Kgl.

1. Div. Damer Camilla Rasmussen Coop I. 843 Kgl. 2. Div. Damer Bettina Pedersen P T B 736 Kgl. 3. Div. Damer Lillian Andersen Tryg & NLP 673 Kgl. 0-0-0 RESULTATLISTE FSKBH s MESTERSKABS - STÆVNE 0 0. April 0. Div. Damer Camilla Rasmussen Coop I. Kgl.. Div. Damer Bettina Pedersen P T B Kgl.. Div. Damer Lillian Andersen Tryg & NLP Kgl. Dame-par Lotte

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 I WORLD CUP HALLEN RØDOVRE Følgende klubber bydes velkommen: A L I Coop Idræt Tryg & N L P Alfa Laval D S B C/T * I Danske Bank F L S L I F Leo Sport R H I IF. Mærsk

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

VII. Højskolens bygningsmæssige udvidelser. VIII. Den danske væveskoles lejemål.

VII. Højskolens bygningsmæssige udvidelser. VIII. Den danske væveskoles lejemål. Eksaminer. 407 2. Om en kugle med given radius r er omskrevet en tresidet pyramide T ABC. Sidekanterne TA, TB og TC er lige lange, og grundfladen ABC er en ligesidet trekant med sidelængden x. Find pyramidens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR ARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR 1944-45 UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF UNIVERSITETETS

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalt.

Den polytekniske Læreanstalt. Andet Afsnit. Den polytekniske Læreanstalt. I. Den polytekniske Læreanstalts Personaleforhold. 1. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Beretningsaaret 193 1 3 2. Under 14. December 1931 meddelte Undervisningsministeriet,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere