Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Maglemosen. Anmeldt tilsyn Juni 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Maglemosen. Anmeldt tilsyn Juni 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Maglemosen Anmeldt tilsyn Juni

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning fra tidligere og andre tilsyn Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Faglig og pædagogisk praksis Pædagogisk referenceramme Specialpædagogiske og faglige metoder og tilgange Dokumentation og progression Elevplaner Evaluering og mulig progression Opbygning af uddannelsens indhold Afklaringsforløb Hverdagens praksis faglig undervisning Hverdagens praksis praktik forløb Hverdagens omgangsform og omgangstone Kompetencer for STU-eleven Personlige, sociale og faglige kompetencer Organisatoriske og personalemæssige forhold Den ledelsesmæssige drift af STU og internt samarbejde Personalenormering og uddannelsesmæssige forudsætninger Kvalitetsudvikling Eksternt samarbejde Procedurer og administrative retningslinjer Fysiske rammer Formål og metode Lovgivning på området Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Ballerup Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Maglemosen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det overordnede indtryk af Maglemosen er, at uddannelsestilbuddet er inde i en rivende udviklingsproces, som er iværksat af den nye ledelse, hvor de samtidig har sørget for at få involveret medarbejdergruppen. Generelt er der sket en lang række gode initiativer, som allerede nu er i gang med at opkvalificere tilbuddet generelt. Faglig og pædagogisk praksis Tilsynet vurderer, at Maglemosen anvender relevante pædagogiske metoder, og en fælles nævner her er neuropædagogikken. Tilbuddet er aktuelt i gang med en fælles opkvalificering af vidensgrundlaget for dette, og man arbejder meget bevidst med at sikre sig transfer fra teori til praksis. Tilsynet bemærker endvidere, at Maglemosen har opdelt sig i tre fagsøjler (ASA, ASF og ASK), hvilket afstedkommer, at medarbejderne under hver søjle kan fordybe sig i en særlig målgruppe og dens udfordringer. Det er endvidere tilsynets, at tilbuddet anvender en bred palet af specialpædagogiske tilgange, og personalet er gode til at give konkrete praksiseksempler, som fremviser, at specialpædagogikken anvendes målrettet den enkelte elev, jf. dennes behov. Dokumentation og progression Det er tilsynets, at Maglemosen er i gang med at opkvalificere elevplanerne, og tilsynet anerkender og bemærker i den forbindelse initiativet med en lærer, som alene har elevplanerne som sit funktionsområde, dels for kvalitetssikring, dels for opkvalificering. Af de udleverede planer fremgår det, at eleverne bliver beskrevet i varierende grad, at der evalueres på tidligere mål, opsættes nye mål, hvor man også beskriver strategien til at nå mål eller delmål. Alle planer fremstår med et etisk og værdigt sprogbrug. Det vurderes endvidere, at man med fordel kunne komprimere beskrivelserne, sådan at man hurtigere kommer frem til det mest væsentlige, hvorfor tilsynet også anerkender, at man fremadrettet vil arbejde mere intensivt mod ét mål ad gangen. Det er tilsynets, at Maglemosen aktuelt evaluerer elevplanerne to til tre gange årligt, men hvor selve elevkonferencen er den store evaluering. Fremadrettet skal evalueringen mere ske som en dynamisk og implicit metode igennem den daglige praksis. Tilsynet har noteret sig, at en søjle (ASA) oplyser, at de ikke arbejder med elevernes individuelle mål, men mere arbejder gruppevis. Tilsynet anbefaler, at ledelsen får dette udsagn afdækket yderligere og får afstemt dette, så alle fagsøjler arbejder efter den fælles kommende systematiske tilgang. I den faktuelle høringsfase understreges det fra ledelsen, at man forventer, at alle fagsøjler efterfølger den fælles systematiske tilgang, hvorfor de vil følge op på dette. Uddannelsens opbygning Det er tilsynets, at Maglemosen fortsat anvender et afklaringsforløb, som afsluttes efter 12 uger. Afklaringsforløbet anvendes til at afdække, om undervisningstilbuddet er det rette match for den enkelte elev, og såfremt der er udfordringer perspektiveres disse fra både ledelse og medarbejdere. 3

5 Tilsynet har endvidere noteret sig, at flere medarbejdere har gode erfaringer med en gensidig forventningsafstemning mellem underviser og elevens pårørende. Når det gælder den faglige undervisning, vurderes det, at Maglemosen arbejder målrettet med denne, ligesom der opstilles relevante mål, hvor der er fokus på at få udviklet den enkelte elevs potentiale. Det er endvidere tilsynets, at Maglemosen er i gang med at organisere praktikområdet på anden vis. Fx har man afsat ressourcer til at have en fast medarbejder, som skal have det som sit selvstændige funktionsområde, alt for at opkvalificere området. Tilsynet har noteret sig, at man aktuelt arbejder med faste tidsperioder for praktikforløbene, som øges over STUårene. Tilsynet gør i den forbindelse opmærksom på, at man, jf. den nye BEK, ikke mere opstiller en nedre eller øvre grænse for praktikker, hvorfor man i den nye organisering har mulighed for at øge fleksibiliteten, såfremt Maglemosen kan se en fordel heri. I forhold til omgangsform og sprogbrug, vurderes det, at tilbuddet fortløbende vil forholde sig refleksive omkring dette. Det vurderes endvidere, at personalet forholder sig på god og professionel vis over for deres tilgang til og omkring eleverne, jf. deres konkrete praksiseksempler. Endeligt anerkender tilsynet ledelsens forholdemåde til, at netop omgangsformen er et område, som man aldrig bliver færdig med at drøfte. Kompetencer for STU-eleven Det er tilsynets, at Maglemosen tilstræber at gøre den unge kompetent i eget liv, og de opsætter i den forbindelse personlige, sociale og faglige mål for hver enkelt elev. Det vurderes endvidere, at elevernes udsagn understøtter det målrettede arbejde, da de giver konkrete eksempler på de ting, som de beskæftiger sig med i løbet af deres dag på undervisningstilbuddet. Organisation og personalemæssige forhold Det er tilsynets, at den nye ledelse fremstår yderst kompetent og handlekraftigt. De supplerer hinanden på fornem vis og har hver deres forskellige styrkeområder. Det vurderes endvidere, at Maglemosen på kort tid har gjort organisationsfremskridt, og der er iværksat flere gode initiativer. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at medarbejderne giver stor anerkendelse til deres nye ledelse, og at medarbejderne føler sig set, hørt og involveret i den kulturændring, som er i proces. Tilsynet vurderer endvidere, at ledelsen allerede er i gang med at kvalitetsudvikle, hvilket skinner igennem hele tilsynet. De redegør dertil relevant for, hvordan de også fremadrettet vil gribe kvalitetsudviklingen an, fx i form af strategidage. Maglemosen har en tværfaglig og relevant medarbejderstab. Aktuelt har ledelsen udvalgt den ene faggruppe (lærerne) og er i gang med kompetenceudvikle disse ved at give dem øget ansvar og flere/andre funktioner på et højere niveau. Tilsynet bemærker, at medarbejderne finder, at målgruppen af elever har ændret sig, sådan at de i dag har et udvidet støttebehov. Når det gælder det eksterne samarbejde vurderes det, at Maglemosen har et samarbejde med UU, og de er aktuelt i gang med at få samarbejdet gensidigt forventningsafstemt. Ydermere har tilsynet noteret sig, at ledelsen arbejder på at få igangsat CSR samarbejde med lokale virksomheder. 4

6 Det er tilsynets, at Maglemosen har udarbejdet relevante procedurer for både medicinhåndtering, utilsigtede hændelser og magtanvendelsesområdet. Der forekommer dog data under tilsynet, som henviser til, at medarbejderne ikke modtager en tilbagemelding på de eventuelle hændelser, hvorfor der ikke altid sker en relevant refleksiv opfølgning med sigte på læring af situationerne. Tilsynet anbefaler, at distriktsleder håndterer denne situation, sådan at alle opfylder deres funktion i forhold til den udarbejdede procedure på UTH og magtanvendelsesområdet. I den faktuelle høringsfase oplyses det, at distriktsleder vil indskærpe, at der skal ske en tilbagemelding til personalegruppen. Fysiske rammer Det er tilsynets, at de fysiske rammer tilbyder eleverne et godt undervisningsmiljø. Alle de fysiske rammer fremstår målrettet den individuelle målgruppe på den enkelte fagsøjle (ASF, ASK eller ASA) og er dermed med til at understøtte selve undervisningen. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Maglemosen har opdelt sig i tre fagsøjler (ASA, ASF og ASK), hvilket afstedkommer, at medarbejderne under hver søjle kan fordybe sig i en særlig målgruppe og dens udfordringer 2. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver stor anerkendelse til deres nye ledelse, og at medarbejderne føler sig set, hørt og involveret i den kulturændring, som er i proces. 3. Tilsynet bemærker og anerkender Maglemosens nye initiativ, hvor en medarbejder har som særlig funktion, at opkvalificere hele elevplansområdet generelt, herunder også evalueringsdelen. 4. Tilsynet bemærker, at medarbejderne finder, at målgruppen af elever har ændret sig, sådan at de i dag har et udvidet støttebehov. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at distriktsleder håndterer situationen omkring de manglende tilbagemeldinger til personalet vedr. UTH og magtanvendelsesområdet, sådan at alle opfylder deres funktion i forhold til de udarbejdede. 2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen får afdækket udsagnet om, at én fagsøjle ikke arbejder med individuelle mål, men i stedet mere gruppeorienterede mål, og får afstemt dette, så alle fagsøjler arbejder efter den fælles kommende systematiske tilgang. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 5

7 2 Oplysninger Adresse Magleparken 1, Ballerup Leder Distriktsleder Merethe Frederiksen Pædagogisk leder og souschef på Maglemosen Daniel Lauridsen. Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt uddannelsestilbud Tilbuddets juridiske grundlag er: LBK nr af 23/08/2013 og BEK nr af 12/12/2013. Antal pladser 95 Takst pr. døgn Ledelsen oplyser, at taksten afhænger af elevens indplacering. Takst er fra kr. 582 til kr pr. døgn. Målgruppebeskrivelse Maglemosen beskriver deres målgruppe med følgende ord: Unge med generelle og svære indlæringsvanskeligheder Unge med udviklingshæmning Unge indenfor autismespektret Unge med multiple funktionsnedsættelser Unge med muskelsvind Unge med angst, OCD, depression eller lignende Unge med ADHD Maglemosen pointere desuden, at de netop favner bredt, men altid tilbyder en individuel uddannelse. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 100 medarbejdere lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kommunikationseksperter, Sosu-assistenter, sosuhjælpere, sygeplejerske, egen kok samt ledelse. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den , kl til Deltagere i interviews Ledelse: Distriktsleder Merete Frederiksen, læreruddannet, PD i læsning, PD i ledelse og organisationsstrategi, Master i positiv psykologi, dertil mangeårig undervisnings- og ledelseserfaring, har været leder for Maglemosen siden 1. nov

8 Souschef og pædagogisk leder Daniel Lauridsen, læreruddanner, HD 1 og snart færdig med HD 2 i organisation og ledelse, mangeårig erfaring fra ungdomsskoleregi, ansat siden 1. marts 2016 Pædagogisk leder Elizabeth Simonsen, uddannet pædagog, PD psykologi, PD i offentlig forvaltning, cand.pæd.psyk, kognitiv adfærdsterapeutisk udd. neuropædagogisk udd., mangeårig konsulenterfaring fra skoleområdet, ansat siden 1. marts Medarbejdere: Medarbejder fra ASA, uddannet pædagog, ansat i 13 år Medarbejder fra ASK og TR, uddannet pædagogik, i gang med en neuropædagogisk efteruddannelse, ansat i 3½ år. Medarbejder fra Terapien, uddannet fysioterapeut og klinisk underviser, ansat i 6 år. Medarbejder fra ASK, uddannet lærer og speciallærer samt kommunikationspædagogisk vejleder, ansat i 5 år. Medarbejder fra ASF, uddannet pædagog og master i socialpædagogik, ansat i 7 år. Medarbejder fra administrationen, uddannet i regnskab/økonomi, ansat i 12 år. Medarbejder fra ASA og TR, uddannet lærer, ansat i mange år. Elever: Elev fra ASK 2, gået på skolen i 5 år. Elev fra ASA 4, gået på skolen i 2 år. Elev fra ASA 4, gået på skolen i 3 år. BDO blev vist rundt på stedet af: Den ene pædagogiske leder. Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Director, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning fra tidligere og andre tilsyn Opfølgning på foregående tilsyn BDO har ikke tidligere ført tilsyn med Maglemosen. Det oplyses, at Maglemosen aktuelt har fået sat et nyt ledelseshold. Ledelsen repræsenteres nu ved en distriktsleder, en souschef, som også er afdelingsleder på selve Maglemosen, og yderligere to afdelingsleder, hvoraf den også er ny. Ledelsesgruppen oplyser, at de er i gang med en kulturændring af hele Maglemosen, alt for finde den rette nye form og organisering. Flere tiltag er allerede sket, og andre skal ske fremadrettet (for yderligere info se venligst rubrik ). Adspurgt til, om der har været nogen form for formelle klager, oplyser ledelsen, at der har været en alvorlig klage efter påsken

9 Ledelsen er aktuelt i gang med at håndtere situationen og har udarbejdet en redegørelse, ligesom det relevante personale løbende er involveret på et passende niveau. Ledelsen oplyser, at de er overbeviste om, at det, som anføres i klagen, ikke er foregået på skolen. Skolen har bedt om at få det anmeldt, hvilket et sket, og sagen pågår og er nu i politiets hænder. Det er tilsynets, at Maglemosen er inde i en rivende udviklingsproces, som er iværksat af den nye ledelse. Det vurderes endvidere, at ledelsesgruppen giver god transparens i forhold til en aktuel klagesag og at de har håndteret den svære situation på professionel god vis Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt, om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyser ledelsen, at der har været brandtilsyn, uden anmærkninger. Ellers ikke andre tilsyn i den tid ledelsen har været her. Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere kommentarer. 3.2 Faglig og pædagogisk praksis Pædagogisk referenceramme Det skriftlige materiale som udleveres til tilsynet, oplyser, at Maglemosen har opdelt sig i tre fagsøjler: ASK (Alternativt Suppleret Kommunikation), ASA (fra Aktivitet og Samvær i Arbejde) og ASF (Arbejde Styret af Forudsigelighed). Hver fagsøjle har fokus på en særlig målgruppe og sigtet er, at medarbejderne under hver søjle kan fokusere med faglig fordybelse inden for en smallere målgruppe, således også pædagogisk. For ASK gør det sig gældende, at der her arbejdes med alternative kommunikationsredskaber, såsom elektroniske billeder, tegn mm. Derudover arbejdes der også målrettet med sanseintegration og ADL. For ASF gør det sig gældende, at der arbejdes ud fra en autismeforståelse og med pædagogiske metoder, som baseres på TEACCH og T-TAP samt ADL. For ASA gør det sig gældende, at der er et målrettet fokus mod det ordinære arbejdsmarked, hvorfor der her skal være en form for tilknytning til dette. Her er der på tilsvarende vis også fokus på ADL. Indledningsvis redegøres der for under interviews, at Maglemosen er opdelt i tre førnævnte beskrevne fagsøjler og målrettet hver deres individuelle målgruppe. Der er derfor forskellige pædagogiske tilgange under hver søjle, fælles er dog neuropædagogikken. Ledelsen redegør i den forbindelse for, at de vægter og fremadrettet vil vægte, at alle medarbejderne får kendskab og indsigt i neuropædagogikken. Den neuropædagogiske tilgang er inspireret af Dorthe Birkmose, hvorfor man på Maglemosen ikke vil arbejde med udviklingsalder og Kuno Beller. 8

10 Det oplyses endvidere, at personalegruppen løbende er af sted på neuropædagogisk efteruddannelse, og den foregår aktuelt på Stokholtbuen (Botilbud beliggende i Ballerup Kommune tilsynets indskydelse). De medarbejdere, som modtager en neuropædagogisk efteruddannelse, er forpligtet til at fremlægge deres uddannelsesprojekt for deres kolleger, alt for sikre vidensdeling. Ydermere redegør ledelsen for, at de er meget opmærksomme på at italesætte fagbegreber, hvorfor disse ofte bliver gentaget og drøftet igennem den daglige pædagogiske praksis, alt for sikre sig, at tilbuddet anvender ens begreber og har den samme forståelse af disse. Medarbejderne understøtter ledelsens ord med at oplyse, at deres fælles pædagogiske referenceramme er neuropædagogikken. Ydermere oplyser de, at neuropædagogikken er forholdsvis ny som referenceramme, og det er først nu, det begynder at rykke, jf. de længerevarende kurser, som medarbejderne har mulighed for at deltage i. Af andre områder, som medarbejderne fremhæver, er deres grundlæggende fokus på udvikling, herunder kommunikation, selvhjulpenhed mm. Dette fokus er i dag kendetegnet ved, at der er rykket mod mestring i eget liv for eleverne, frem for decideret undervisning i konkrete fag. De fortæller, at de tager udgangspunkt i den enkelte elev og ikke begynder at lære dem noget nyt, med mindre det er brugbart og nyttigt, men i stedet bygger de videre på det, som eleverne kan. Tilsynet vurderer, at Maglemosen anvender relevante pædagogiske metoder, og en fællesnævner her er neuropædagogikken. Tilbuddet er aktuelt i gang med en fælles opkvalificering af vidensgrundlaget for dette, og man arbejder meget bevidst med at sikre sig transfer fra teori til praksis. Tilsynet bemærker endvidere, at Maglemosen har opdelt sig i tre fagsøjler (ASA, ASF og ASK), hvilket afstedkommer, at medarbejderne under hver søjle kan fordybe sig i en særlig målgruppe og dens udfordringer Specialpædagogiske og faglige metoder og tilgange Når det gælder specialpædagogiske og faglige metoder og tilgange oplyser medarbejderne, at de anvender flere forskellige tilgange, alt efter den enkelte elevs behov, fx taktile tegn, GoTalks bruges som socialt værktøj, Tobii - øjenstyret pc er med touchskærm, konkreter, boardmakersymboler mm. Adspurgt medarbejdere om de kan give konkrete eksempler på, hvordan dette anvendes i praksis, oplyses der følgende: Ved en elev anvender de musik fra vedkommendes barn kombineret med taktile tegn, når de skal have eleven op at stå, alt for at forberede eleven på det som skal ske (at komme op og stå). Håbet er, at eleven på sigt kan genkende musikken og de taktile tegn, og på den vis bliver forberedt på situationen og dermed tryg. Et andet eksempel er en elev med stor kommunikations- og fysisk funktionsnedsættelse. Vedkommende kom oprindeligt fra et andet land, og kunne derfor ikke forstå det danske sprog. Eleven fik en talemaskine og kunne selv styre denne via en hovedmus. Personalet fik elevens oprindelige sprog indsat i talemaskinen kombineret med det danske sprog. Eleven forstår nu dansk og har til og med bidraget til, at elevens egen familie har lært dansk. Ydermere kan eleven nu også flytte sig selv rundt, og skal derfor nu til at lære færdselsreglerne. 9

11 Et tredje eksempel er anvendelse af belønning. Fx kan nogle af eleverne have meget svært ved aktivitetsskift/overgange. De benytter sig derfor af at give belønning som motivation for en overgang, fx ved ankomst til skolen, når den enkelte elev skal ud af bussen og ind på Maglemosen. Belønningerne er forskellige, idet noget virker ved én og noget andet ved en anden, men lidt cola benyttes ofte. For eleverne med ASF anvendes der elementer fra TEEACH, hvor der udarbejdes en genkendelig struktur, fx for gøre den enkelte elev mere tryg i sociale situationer. Strukturen kobles dertil med viden fra neuropædagogikken. Det er tilsynets, at tilbuddet anvender en bred palet af specialpædagogiske tilgange, og personalet er gode til at give konkrete praksiseksempler, som fremviser, at specialpædagogikken anvendes målrettet den enkelte elev, jf. dennes behov. 3.3 Dokumentation og progression Elevplaner Ledelsen oplyser, at nyt initiativ er en lærer, som er ansat til at kvalificere elevplanerne. Vedkommendes funktion er dels kvalitetssikring, dels at sikre, at alle planerne har samme niveau. Ydermere oplyses det, at det er afgørende, at eleverne skal lære noget, idet STU-uddannelsen i princippet skal sammenlignes med gymnasieårene, og det pointeres, at Maglemosen er inde i en uddannelsesterminologi, og det er derfor helt centralt at elevplanerne skal være dynamiske. Den systematiske tilgang sker aktuelt ved, at der for nye elever er et opfølgningsmøde efter de første 12 uger, derefter tages planerne op en gang årligt på elevkonferencer, dog evalueres indsatsen ugentligt. De er her ved at finde den rette form. Den hidtidige tilgang har været, at de har talt om alle elevens mål i deres individuelle planer, sådan lidt løst og fast. Planen er nu, at et mål skal udvælges, og hvor indsatsen skal intensiveres mod dette mål. Maglemosen har dog aktuelt den udfordring, at personalet føler sig i klemme mellem UU-vejledere og Maglemosens tilgang, hvorfor situationen kan blive en stressfaktor for personalet. Ydermere oplyses det, at Maglemosen har oplevet, at UU-vejlederne kan have for urealistiske mål, og der redegøres konkret for, at man skal have en forståelse for, at målgruppen kan have en nedgang i deres udvikling ved overgang til nyt uddannelsestilbud, jf. deres psykiske og fysiske funktionsnedsættelse. Det er her vigtigt at acceptere denne midlertidige nedgang i en periode, før der kan udvikles mod en større mestring af eget liv for den enkelte elev. Personalet og UU-vejlederne er derfor i gang med at finde et gensidigt afstemningsniveau. Ledelsesmæssigt er der derfor fokus på at finde den rette balance mellem krav, der er realistiske, og de ambitiøse krav. Medarbejdere supplerer ledelsens ord ved at redegøre for, at de ved nye elever foretager den egentlige afstemning ved 12-ugers samtalen. De udarbejder i den forbindelse et oplæg til mødet, og UU-vejlederne vælger her som oftest at indsætte oplægget direkte i UU s uddannelsesplan for eleven. Ved de efterfølgende elevkonferencer er samarbejdsformen den samme. Medarbejderne udarbejder et oplæg, og UU-vejlederne indarbejder oplægget i uddannelsesplanen. 10

12 Adspurgt til, hvilke mål de modtager, når en elev visiteres til Maglemosen, fortæller personalet, at målene ofte ikke er konkrete og formuleret i nogle generelle vendinger. Medarbejderne pointere i den forbindelse, at de ikke savner konkrete mål fra UU-vejlederne, idet deres er, at de kender eleven bedst, og dermed også kan udarbejde målene bedst. Der er derimod mere tale om, at der pågår en dynamisk proces mellem Maglemosen og den visiterende kommune. Tilsynet får udleveret en række elevplaner, og hver fagsøjle er her repræsenteret. Af de udleverede elevplaner fremgår det, at den indeholder følgende temaer: Stamoplysninger, elevbeskrivelse, opfølgning på målsætninger fra sidste konference, elevønsker, kommentarer, forventninger og ønsker fra pårørende, sociale-, personlige-, faglige-, sensoriske- og motoriske mål, særlige kommentarer vedr. mål, praktik, fremtid og konklusion. Fra de udleverede planer fremgår, at elevbeskrivelsen varierer i længde fra en halv side til godt tre sider. Der evalueres på tidligere mål og opsættes nye mål samt gives koncise beskrivelser på den strategi, som uddannelsestilbuddet vil benytte for at opnå målet. For evalueringsdelen gør det samme sig gældende, at denne kan være kort og stringent med få mål eller være længere og med flere opsatte mål. Eleverne er beskrevet i et etisk og værdigt sprog. Alle planer er fra skoleåret 2015/2016. Det er tilsynets, at Maglemosen er i gang med at opkvalificere elevplanerne, og tilsynet anerkender i den forbindelse initiativet med lærer, som alene har elevplanerne som sit funktionsområde, dels for kvalitetssikring, dels for opkvalificering. Af de udleverede planer fremgår det, at eleverne bliver beskrevet i varierende grad, at der evalueres på tidligere mål, opsættes nye mål, hvor man også beskriver strategien til at nå mål eller delmål. Alle planer fremstår med et etisk og værdigt sprogbrug. Det vurderes endvidere, at man med fordel kunne komprimere beskrivelserne, sådan at man hurtigere kommer frem til mest væsentlige, hvorfor tilsynet også anerkender, at man fremadrettet vil arbejde mere intensivt mod ét mål ad gangen Evaluering og mulig progression Medarbejderne oplyser, at den hidtidige praksis har været at evaluere indsatsen omkring den enkelte elev to til tre gange årligt. Ydermere er elevplanernes mål og strategier ophængt på indersiden af en skabslåge, så de hurtigt er tilgængelige for personalet, alt for at huske på målene igennem den daglige praksis. Medarbejderne informerer dertil om, at de har elevplanerne med som punkt på deres ugentlige teammøde. Den fælles holdning er desuden, at de godt kunne blive bedre til dette. Derfor hilser de det velkomment, at denne evaluering kommer til at foregå mere ensartet og struktureret, og at dokumentationen omkring planerne kvalificeres. En medarbejder pointere i den forbindelse, at det er vigtigt for vedkommende, at den medarbejder, som har elevplanerne som sit særlige fagområde, er en kollega og ikke en leder, idet der skal være fokus på opkvalificering og ikke kontrol. ASA søjlen fortæller desuden, at de ikke arbejder med målene på samme vis, idet de ikke vægter den enkelte elevs mål, men i stedet hele gruppen. Omdrejningspunktet er i højere grad, at arbejde med det som virker, frem for at der arbejdes efter mål. 11

13 Endeligt oplyser medarbejderne, at flere af dem gør brug af en udarbejdet ADL-cirkel, som visuelt understøtter og evalueringen af indsatsen. ADL-cirklen anvendes dog kun hos de elever, hvor det er relevant. Fysioterapeuten, som deltager i tilsynet, fortæller, at de har forventningsaftaler, særligt når eleverne går fra børneforvaltning til voksenforvaltning. Ligesom de fortløbende evaluerer deres indsats med eleverne, som typisk er kommunale tilkøb ved siden af STU-uddannelsen. Det er tilsynets, at Maglemosen aktuelt evaluerer elevplaner to til tre gange årligt, men hvor selve elevkonferencen er den store evaluering. Fremadrettet skal evalueringen mere ske som en dynamisk og implicit metode igennem den daglige praksis. Tilsynet bemærker og anerkender i den forbindelse Maglemosens nye initiativ, hvor en medarbejder har som særlig funktion, at opkvalificere hele elevplansområdet generelt, herunder også evalueringsdelen. Tilsynet har noteret sig, at en søjle (ASA) oplyser, at de ikke arbejder med elevernes individuelle mål, men mere arbejder gruppevis. Tilsynet anbefaler at ledelsen får dette udsagn afdækket yderligere og får afstemt dette, så alle fagsøjler arbejder efter den fælles kommende systematiske tilgang. 3.4 Opbygning af uddannelsens indhold Afklaringsforløb Det oplyses, at tilbuddet arbejder med en 12 ugers afdækningsfase for de nye STU-elever, med inspiration fra den tidligere bekendtgørelse på området. Efter de 12 uger vurderes det, om eleven profitere af at være i klassen, hvis der er usikkerhed på nogle af områderne, bliver ledelsen inddraget, og såfremt der er enighed om, at der er udfordringer, vurderer personale og ledelsen i fællesskab, hvad der skal til for at rette ind, så eleven kan få det rigtige tilbud. Flere af medarbejderne redegør dertil for, at de gør brug af justeringssamtaler undervejs igennem de 12 uger. Samtaler afholdes mellem lærer og pårørende, og at de har gode erfaringer med dette. Det er tilsynets, at Maglemosen fortsat anvender et afklaringsforløb, som afsluttes efter 12 uger. Afklaringsforløbet anvendes til at afdække, om undervisningstilbuddet er det rette match for den enkelte elev, og såfremt der er udfordringer, perspektiveres disse fra både ledelse og medarbejdere. Tilsynet har endvidere noteret sig, at flere medarbejdere har gode erfaringer med en gensidig forventningsafstemning mellem underviser og elevens pårørende. 12

14 3.4.2 Hverdagens praksis faglig undervisning Når det gælder den faglige undervisning, oplyses det, at det er de grunduddannede lærere, som varetager denne, men de er opmærksomme på, at alle er afhængige af hinanden, hvorfor der pågår et godt samarbejde med de grunduddannede pædagoger. Den faglige undervisning indebærer eksempelvis botræning, oplæring i ADLfunktioner Lære at handle ind, tage bussen, støvsuge, alt efter niveau og funktionsniveau. Fokus er på, at hvad de kan selv, skal de selv. Generelt oplyser medarbejderne, at de på Maglemosen har et rigtigt stort fokus på selvstændighed og selvhjulpenhed, hvorfor de også som medarbejdere har noteret sig, at eleverne det første STU-år kan være virkelig trætte. Af det skriftlige materiale fremgår, at der er opstillet faglige mål, fx få øget sit ordforråd, lære mere Tegn-til-Tale, lære flere programmer at kende på ipad, lære at læse hurtigere med et lix på 40 eller der over mm., alt afhængig af elevens potentiale. Tilsynet observerer under rundvisningen flere klasserum, hvor eleverne kan undervises gruppevis, ligesom der er i andre lokaler er afskærmede arbejdsstationer for de elever, som har behov herfor, og endeligt er der også indrettet solistrum, hvor enkelte elever kan arbejde helt uforstyrret, og hvor rummet er indrettet med dem alene for øje, ud fra deres behov eksempelvis nedtoning af visuel støj. Pædagogisk leder fremviser ligeledes under rundvisningen en arbejdsstation for en enkelt STU-elev. Denne elev arbejder med at matche små symboler på forskellig vis via en velcrofunktion. Arbejdsgangen er nøje tilrettelagt, således at der arbejdes med ting fra en reol, som tages frem til et bord i midten, og opgaven afsluttes ved, at tingene stilles på en reol til højre for bordet. Det er tilsynets, at Maglemosen arbejder målrettet med den faglige undervisning, og at der opstilles relevante mål, hvor der er fokus på at få udviklet den enkelte elevs potentiale Hverdagens praksis praktik forløb Når det gælder praktikforløbene oplyses det, at Maglemosen har organiseret sig således, at der fremadrettet er afsat ressourcer til, at en medarbejder skal have praktikområdet som sin selvstændige funktion. Tilbuddet har erfaret, at det kan være svært for medarbejderne at nå at finde praktiksteder til eleverne midt imellem alle deres andre funktioner. Ydermere redegøres der fra ledelsesgruppen, at de har en ambition om at indlede samarbejde med flere firmaer i Ballerup. Deres erfaring er, at mange virksomheder gerne vil påtage sig et socialt ansvar for udsatte borgere, og på den vis kan det være en win win situation for dem alle. For nuværende er praktikkerne arrangeret på følgende vis: Det første STU-år kommer eleverne i praktik 14 dage, det andet år 14 dage forår og efterår, og tredje år er der 6 ugers praktik forår og efterår. Det sker også, at en elev har så god gavn af praktikkerne, at der ansøges om ekstra praktikker. Praktikstedet vælges oftest med et målrettet sigtet ift., hvor de ønsker realistisk at komme i job henne. Pårørende inddrages dertil ift. at kvalificere valget. 13

15 Endeligt oplyses det, at uddannelsessøjlen for eleverne med de største psykiske og fysiske funktionsnedsættelser arrangerer praktikforløb i det omfang, det er meningsfuldt og med hensyn til elevernes formåen. Et praktikforløb kan vare fra en uge til et par dage, en time eller endda en halv time. To af de elever, som deltager i tilsynet, oplyser, at de har været i på Sandtoften. Den ene i væveriet og den anden lavede noget med keramik. Ydermere har den ene også været i en ridepraktik. En tredje elev har været i praktik på Gentofte Håndarbejderværksted, hvor hun lavede blokke og bøger samt en praktik i en børnehave. Det er tilsynets, at Maglemosen er i gang med at organisere praktikområdet på anden vis. Fx har man afsat ressourcer til at have en fast medarbejder, som skal have det som sit selvstændige funktionsområde. Tilsynet har noteret sig, at man aktuelt arbejder med faste tidsperioder for praktikforløbene, som øges over STU-årene. Tilsynet gør i den forbindelse opmærksom på, at man, jf. den nye BEK, ikke mere opstiller en nedre eller øvre grænse for praktikker, hvorfor man i den nye organisering har mulighed for øge fleksibiliteten, såfremt Maglemosen kan se en fordel heri Hverdagens omgangsform og omgangstone Når det gælder omgangsform og omgangstone er det ledelsens oplevelse, at det er og skal være et område, hvor man har fortløbende opmærksomhed, fx ift. sprog (som skat) og fysisk berøring (kram etc.) Det er en drøftelse, som de finder, at de aldrig bliver færdige med. Ledelsen oplyser tillige, at de griber ind og har en udfordrende og konfronterende tilgang til personalet med henblik på at sikre dialog, ensartethed mm. De konkretiserer med et godt eksempel, hvor man anvender pædagogikken i omgangsformen, såsom at man klapper foran en blind STU-elev, hvorved vedkommende kan gå mod lyden, fremfor at blive ført. På den vis gør man STUeleven mere selvhjulpen. Et andet område, som fremhæves, er, at ungdomsmiljøet fylder meget. Der er en fredagscafe, der er disco og gallafest etc., som er med til at tegne billedet af, at det er en voksen uddannelsesinstitution, som dog ikke skal ligne en gymnasieskole, men være målrettet elevmålgruppen. Endeligt fremhæver ledelsen, at de afholder stor fest for de STU-elever, som afslutter deres uddannelse på Maglemosen. Eleverne får her det obligatoriske kompetencebevis, der er translokation med pårørende og eleverne få huer mm. Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på etikken i og omkring deres omgangsform med eleverne. Fx ikke at tale hen over hovedet på eleverne, men få dem trianguleret i sproget, ligesom andre elever har brug for, at der anvendes et kort og præcist sprog, da de ikke kan overskue lange sætninger. Generelt finder medarbejderne, at der er en god omgangsform på tilbuddet, og der er plads til afstemt humor sammen med eleverne. Adspurgt medarbejderne om, hvad de gør, såfremt de oplever en kollega have en omgangsform eller et sprogbrug, som ikke indeholder det ønskede etiske niveau, oplyser de, at de ude i de forskellige teams har en meget åben tilgang, og de gør meget ud af at få nye medarbejdere informeret om, at de vægter den åbne og kritiske dialog. 14

16 Medarbejderne redegør dertil for, at de fastholder et professionelt niveau til eleverne, hvorfor man eksempelvis ikke er venner med eleverne på Facebook, ligesom de korrigerer elever, som kalder lærerne eller pædagogerne for deres ven, ved at sige, at de ikke er deres ven, men de kan rigtigt godt lide eleven. En medarbejder fra administrationen, som også deltager i tilsynet supplerer ovenstående oplysninger med, at de i administrationen gør meget ud af at have åbne døre og sørge for, at alle elever føler sig velkomne på kontoret, ligesom de også respekterer, når der er undervisning ude på skolen, og derfor ikke indtræder i et rum med undervisning. Det er tilsynets, at tilbuddet fortløbende vil forholde sig refleksivt omkring omgangsform og sprogbrug på Maglemosen. Det vurderes endvidere, at personalet forholder sig på god og professionel vis over for deres tilgang omkring eleverne, jf. deres konkrete praksiseksempler. Endeligt anerkender tilsynet ledelsens forholdemåde til, at netop omgangsformen er et område, som man aldrig bliver færdig med at drøfte. 3.5 Kompetencer for STU-eleven Personlige, sociale og faglige kompetencer Af det skriftlige materiale fremgår det, at der opstilles personlige, sociale og faglige mål i elevplanerne. Alle mål indeholder dertil en koncis beskrivelse af, hvordan man på Maglemosen vil arbejde mod dette mål. Af andet skriftligt materiale fremgår, at hver fagsøjle arbejder med KEL (Kompetent i Eget Liv). I forhold til de personlige kompetencer oplyser eleverne, at den ene af dem har lært at anvende sin mobil sådan, at denne kan læse tekst op for hende. Dette er en stor hjælp, da vedkommende er ordblind. Adspurgt til, om de laver mad på deres uddannelse, oplyser de, at dette gør de ikke, men det kan ske, at de er med til at lave maden. Når det gælder de sociale kompetencer oplyser eleverne, at de er glade for frikvartererne, og pauserne er netop det bedste i hverdagen. En elev oplyser, at hun hører musik på sin ipad i pauserne og på den facon kobler af. En anden elev oplyser, at det bedste vedkommende ved, er at være sammen med vennerne på skolen. Eleverne fortæller også om, at der afholdes fredagscafé på skolen. De laver her nogle forskellige ting, såsom at spille spil, hygge sig og lytte/danse til discomusik. Den ene elev oplyser desuden, at hun har en kæreste fra Maglemosen, og han er aktuelt ikke hjemme, hvorfor hun savner ham meget. Dagen for tilsynet er en stor del af Maglemosens elever, inkl. medarbejdere, på vej retur fra Sølundsfestivallen, hvor de har været ovre og gå til fælles koncerter mm. I forhold til de faglige kompetencer oplyser den ene elev, at hun har en avis på sin mobil, ligesom hun også har mulighed for at se en avis. En elev har kendskab til, at hun er myndig, men at der også er ting hendes botilbud har indflydelse på. Det er tilsynets, at Maglemosen generelt arbejder mod at eleverne skal komme til at leve det mest mulige kompetente liv. De opsætter personlige, sociale og faglige mål for hver enkelt elev. 15

17 Det vurderes endvidere, at elevernes udsagn understøtter det målrettede arbejde, da de giver konkrete eksempler på de ting, som de beskæftiger sig med i løbet af deres dag på tilbuddet. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Den ledelsesmæssige drift af STU og internt samarbejde Ledelsesgruppen oplyser, at deres hjemmeside aktuelt ikke er opdateret, hvorfor der er en række beskrivelser, som ikke er tidssvarende. Der er derfor udvalgt tre medarbejdere, som skal se på dette og varetage en kommende opdatering. Ledelsens antagelse er, at hjemmesiden er opdateret primo Som nævnt indledningsvist er den nye ledelsesgruppe i gang med en målrettet kulturforandring. Første skridt har været, at der er kommet en ny ledelsesstruktur. Tidligere var strukturen meget kendetegnet ved en top down ledelse og en mindre grad af medarbejderinvolvering. Det pointeres, at personalet var og er fagligt dygtige, og sigtet er nu, at få dette udfoldet endnu mere i en ny struktur. Ledelsen oplyser i den forbindelse, at deres afsæt vil være at sikre det gode samarbejde via social kapital. Ledelsen oplyser desuden, at den nye struktur og vejen på kulturforandringen kun lige er startet. De italesætter hele tiden vejen frem for medarbejderne, og det de gør. Denne tilgang er valgt for at skabe tryghed for personalet, som helt naturligt kan blive usikre, når deres arbejdsplads står midt i en forandringsproces. I den faktuelle høringsfase suppleres der med, at der arbejdes med følgende indsatsområder: Synlighed og søjlemæssig transparens, korte svartider på mails samt åbenhed og dialog. Derudover er der planlagt strategidage for ledelsen, ligesom Maglemosen fra det nye skoleår er med i specialforum. Ledelsen pointere, at der skal opbygges tillid mellem medarbejderne og den nye ledelse, og tilliden skal blandt andet ske via en gensidig åbenhed i en sådan kultur er der altid nogle, der bliver proselytter - så de ikke bliver modstandere, og det er her ledelsens opfattelse, at de er lykkedes med dette. Ledelsesgruppen redegør endvidere for helt konkrete og bevidste ledelsesvalg, alt for at sikre en god forandringsproces og få skabt den førnævnte tillid: 1) De pædagogiske ledere går altid rundt og siger godmorgen til alle holdene på skolerne ude i de enkelte søjler. Dette har ifølge ledelsen en stor effekt, da de får set hinanden og har mulighed for at drøfte faglige ting ganske kort. 2) Distriktsleder har indledningsvist besluttet sig for at gå ind i de grupper og sammenhænge, hvor hun kunne være synlig på en konstruktiv måde. 3) Der er afholdt MUS med alle medarbejdere. 4) Alle teams har haft en TUS. 5) Personalet har været aktivt involveret i ansættelsen og udvælgelsen af de to nye pædagogiske ledere. Når det gælder ledelsesstilen oplyses det, at det er vigtigt for dem at have en åben dør, og alle medarbejderne ved, at de altid kan og må komme til deres ledelse. De har fokus på at være synlige på både personalemøderne og igennem den daglige praksis. Ydermere vil ledelsen også indgå i den fortløbende pædagogiske sparring på Maglemosen, hvor de gerne stiller undrende spørgsmål samt kommer med konstruktiv feedback. 16

18 Lederne har fordelt forskellige ansvarsområder mellem sig. Distriktsleder deler sin tid mellem Maglemosen og en anden skolen. Det er derfor de pædagogiske ledere, som varetager den daglige drift. De pædagogiske ledere skal på sigt indgå i en tværgående ledelsesgruppe med afdelingsledere fra en anden specialskole under Distriktsleder. Medarbejderne oplyser, at de er glade og tilfredse med deres nye ledelse, og de fortæller, at de nu rent faktisk har fået ledelse. De tror på ledelsen og finder dem åbne, engagerede og som kompetente faglige ildsjæle. Andre udsagn er, at ledelsen er gode til stikke en finger i jorden og er fyldt med visioner, som bliver ført ud i praksis, og bare ikke er noget, som skal ske om et par år. Medarbejderne fortæller dertil, at de modsat tidligere i dag finder, at de bliver spurgt, hørt og inddraget. Medarbejderne oplyser dog også, at der fortsat kan være udfordringer med en enkelt pædagogisk leder. De er vidende om, at situationen er i gang med at blive håndteret af deres distriktsleder, men der forekommer en del frustrationer blandt de medarbejdere, som har denne leder som afdelingsleder. Medarbejderne udtaler denne kritik meget diplomatisk og oplyser dertil, at de føler sig nødsaget til at give denne oplysning, idet tilsynet ellers ikke ville få et retvisende billede af Maglemosen. Tilsynet har endvidere fået udleveret en lang række styringsdokumenter for og af ledelsesgruppen, såsom: En sikkerhedsmappe, Handleplan for Socialkapital, en beskrivelse af fagsøjlerne og andre funktionsområder på Maglemosen samt de fremtidige indsatsområder for organisationen. Det er tilsynets, at den nye ledelse fremstår yderst kompetent og handlekraftigt. De supplere hinanden på fornem vis og har hver deres forskellige styrkeområder. Det vurderes endvidere, at Maglemosen på kort tid har gjort organisationsfremskridt, og der er iværksat flere gode initiativer. Tilsynet bemærker endvidere, at medarbejderne giver stor anerkendelse til deres nye ledelse, og at medarbejderne føler sig set, hørt og involveret i den kulturændring, som er i proces Personalenormering og uddannelsesmæssige forudsætninger Ledelsen oplyser, at de i forhold til medarbejderne er i gang med en stor personalemæssig investering, idet 11 lærere skal have deres kompetencer boostet. Dette sker blandt andet ved, at de er i gang med få mere ansvar og flere funktioner, sådan at deres kompetencer bliver anvendt på et højere niveau. Ledelsen vil desuden også gerne have optimeret den tværfaglige tilgang, sådan at alle medarbejderne bliver anvendt til det, som de er bedst til. Maglemosen har både lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og en kommunikationsvejleder ansat. Dertil har en lærer særlig viden omkring at få udarbejdet gode mål og har som funktion, at få elevplanerne opkvalificeret (som tidligere nævnt). Adspurgt ledelsen om personalet har de kompetencer, som deres målgruppe har behov for, oplyses det, at det har de. Personalegruppen er stor, og indeholder derfor også mange kompetencer. Udfordringen kan være at få de rette kompetencer matchet med de rette elever. 17

19 Medarbejderne oplyser, at deres målgruppe af elever har ændret sig, således at de i dag har en højere grad af adfærdsproblemer. De løser aktuelt tingene så godt de kan, men finder også, at der måske kunne være behov for at få etableret en udvidet ydelsespakke. Personalet pointerer, at de dog stadig står inde for det tilbud/den ydelse, eleverne modtager. Det er tilsynets, at Maglemosen har en tværfaglig og relevant medarbejderstab. Aktuelt har ledelsen udvalgt den ene faglighed (lærerne) og er i gang med at kompetenceudvikle disse ved at give dem øget ansvar og flere/andre funktioner på et højere niveau. Tilsynet bemærker, at medarbejderne finder, at målgruppen af elever har ændret sig, sådan at de i dag har et udvidet støttebehov Kvalitetsudvikling Ledelsen oplyser, at de fortsat er i gang med finde deres ben, hvilket er fuldt forståeligt, jf. at den nuværende ledelsesgruppe kun været sammensat i tre måneder ved tilsynets afholdelse. For at finde hinanden har de blandt andet afholdt heldagsmøder sammen eksternt. På sigt er det hensigten, at distriktsleder skal lede igennem ledere, og at deres ledelsesteam skal finde en god og konstruktiv form. Fremadrettet kunne distriktsleder godt tænke sig, at man fik diskuteret ledelse, hvor nogle af kommunens konsulenter kunne komme med et oplæg. Distriktsleder har tidligere anvendt en ekstern supervisor og har haft god gavn af dette. Denne supervisor skal efter sommerferien møde det nye ledelsesteam, hvorefter de sammen skal finde ud af, hvordan supervisionen kan tilrettelægges. Ledelsen redegør for, at have mange gode visioner, og der skal fremadrettet afholdes strategidage, både internt for ledelsen, ligesom medarbejderne på tilbuddet skal involveres på relevant og passende vis. Tilsynet vurderer, at ledelsen allerede er i gang med at kvalitetsudvikle, hvilket skinner igennem hele tilsynet. De redegør dertil relevant for, hvordan de også fremadrettet vil gribe kvalitetsudviklingen an, fx i form af strategidage Eksternt samarbejde Maglemosen oplyser, at de har et eksternt samarbejde med UU. Maglemosen finder, at samarbejdet kunne øges yderligere, idet UU-vejlederne ikke altid kommer på de årlige evalueringsmøder, hvilket ville være ønskeligt. De er derfor i dialog med UU for at få afstemt det gensidige forventningsniveau. Når det gælder praktikstederne, så er de i færd med at udvikle samarbejdet. Praktiksamarbejdet er allerede tilstede, og de forsøger ret tidligt at få etableret praktikrelationen. Det eksterne samarbejde er noget ledelsesgruppen gerne hurtigt vil få prioriteret i forhold til praktikstederne, fx igennem et CSR (Corporate Social Responsibility) samarbejde. Ledelsens erfaring er, at virksomhederne gerne vil dette (som tidligere anført). 18

20 Det er tilsynets, at Maglemosen har et eksternt samarbejde med UU, og at de aktuelt er i gang med at få samarbejdet gensidigt forventningsafstemt. Ydermere har tilsynet noteret sig, at ledelsen arbejder på at få igangsat CSR samarbejde med lokale virksomheder Procedurer og administrative retningslinjer Ledelsen oplyser, at Maglemosen har et lokalt sundhedsudvalg, som er repræsenteret med én fra hver søjle plus sygeplejerske, som varetager beskrivelse - og sikre overholdelse af regler og retningslinjer for håndtering af medicinhåndtering. Herunder UTH (fald, medicin mv.) Der arbejdes desuden med, at eleven langt hen ad vejen bliver kompetent på sit liv, og fx lære at varetage mere og mere medicinhåndtering. I forhold til brand oplyses det, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre i et sådant tilfælde, og at de som ledelse sørger for en årlig brandøvelse. Når det gælder magtanvendelsesområdet oplyses det, at de har en procedure for området, og at det sker, at de har magtanvendelser. En magtanvendelse vil typisk være en pædagogisk føring. Alle magtanvendelser bliver indberettet. Ydermere oplyses det, at der arbejdes pædagogisk forebyggende via low arousal og Studio 3. Ligesom der implicit i den neuropædagogiske tilgang arbejdes konfliktforbyggende, jf. at kendskabet og forståelsen for den enkelte elevs formåen bliver øget herigennem. Personalet bekræfter ledelsens ord om, at de har en magtanvendelsesprocedure, og at de har kendskab til denne. De oplyser tilsvarende, at de får indberettet alle magtanvendelser, men der er ikke systematik for tilbagemeldingerne omkring hændelserne. Typisk får de som medarbejdere ikke nogen respons på deres indberetning. Det samme gør sig gældende omkring indberetning af UTH, hændelserne bliver indberettet, men efterfølgende ikke fulgt op. Det er tilsynets, at Maglemosen har udarbejdet relevant procedurer for både medicinhåndtering, utilsigtede hændelser og magtanvendelsesområdet. Der forekommer dog data under tilsynet, som henviser til, at medarbejderne ikke modtager en tilbagemelding på de eventuelle hændelser, hvorfor der ikke altid sker en relevant refleksiv opfølgning med sigte på læring af situationerne. Tilsynet anbefaler, at distriktsleder håndterer denne situation, sådan at alle opfylder deres funktion i forhold til den udarbejdede procedure på UTH og magtanvendelsesområdet. 3.7 Fysiske rammer Maglemosen består af et byggeri i ét plan, hvor der er nem adgang for elever med mobilitetsnedsættelser. Der forefindes flere større gruppelokaler, hvor der er indrettet til gruppeundervisning. Der er dertil gruppelokaler, som er indrettet med afskærmede arbejdsstationer, og solistrum, som alene er indrettet til de elever, som har behov herfor. Alle grupperum har en smartboard, ligesom der er flere specialpædagogiske hjælpemidler rundt i lokalerne. 19

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. STU og VSU. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. STU og VSU. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap STU og VSU Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune Onsdag den 12. december 2012 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere