Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr Gældende fra 1.oktober 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993"

Transkript

1 Erhvervsforsikring Forsikrings betingelser Nr Gældende fra 1.oktober 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr

2 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen, for så vidt de ikke er fraveget ved de for policens gældende almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Forsikringen kan have forskelligt dækningsomfang. Af policens forside fremgår, hvilke af følgende dækninger forsikringen omfatter. Brandforsikring Tyveriforsikring Vandskadeforsikring Driftstabsforsikring Indholdsfortegnelse 100. Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Forsikrede genstande Forsikringssted Brandforsikring Tyveriforsikring Vandskadeforsikring Udvidelser Skader, som ikke erstattes Forsikringsværdi Skadetilfælde Driftstabsforsikring Forsikringens omfang Skadetilfælde Fællesbetingelser Skadetilfælde Forhold under forsikringens løbetid Sikringsniveau- og varegruppeskema Forklaring på særlige udtryk som kan forekomme i forsikringen... 16

3 Opmærksomheden henledes specielt på forsikringsbetingelsernes pkt og (tyveriforsikring) Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring 110. Forsikrede genstande 111. Løsøre tilhørende forsikringstageren Ved løsøre forstås, med mindre andet er anført i policen: Varer herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer emballage, inventar, installationer, indretningsomkostninger afholdt af forsikringstageren, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og forme Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger m.v., som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet Selskabets erstatningspligt (se dog bestemmelsen om ran og røveri, pkt. 142) er begrænset til: kr i alm. gemme kr i aflåset egentligt pengeskab eller pengeboks, der skal være SKAFOR godkendt eller af kvalitet som minimum svarer hertil Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller pengeboks, forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Løsøre tilhørende trediemand Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for Dækningen for løsøre tilhørende trediemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Undtagne genstande Forsikringen omfatter for så vidt angår pkt. 130 (brand) ikke det løsøre, der er dækket under en bygningsbrandforsikring Motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande Forsikringssted 121. Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted Hvis andet ikke er anført på policen, er det en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, har tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl Udvidelser Forsikringen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr , tillige løsøre med undtagelse af det under pkt. 113 nævnte når dette: på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt , beror andetsteds i Danmark. Dækning efter pkt. 140 (tyveriforsikring) gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. Uden for forsikringsstedet gælder, for så vidt angår tyveriforsikring, samme sikringskrav og vareer, som er gældende på forsikringsstedet Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af det ved pkt forsikrede løsøre overstiger dækningsbeløbet i henhold til pkt , og samme regel gælder for pkt

4 130. Brandforsikring Brandforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 131. Brand, direkte lynnedslag og eksplosion fremkaldt ved kemisk proces Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet påviseligt er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvori de forsikrede genstande beror Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Undtagelser: Skade, der ikke anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, tørring, kogning, smeltning eller lignende, og derved bryder i brand eller beskadiges Skade ved kortslutning, herunder overspæn ding/induktion eller andre rent elektriske fænomener hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på isolationsmateriale, med mindre skaden forårsager en brand eller skyldes en brand Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver) som følge af et utilsigtet og driftsbetinget overtryk Undtagelse: Skade som følge af tørkogning. Tørkogning foreligger, når væskeindholdet i en kedel er kogt bort, eller på anden måde forsvundet med overophedning af kedlen til følge Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Slukning Tyveriforsikring Tyveriforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 141. Indbrudstyveri Forsikringen omfatter løsøre, der beror i bygninger Løsøre, der beror i åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, dækkes ikke Indbrudstyveri foreligger, når tyven: ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning eller de af forsikringstager benyttede lokaler herunder lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt Er de af forsikringstager benyttede lokaler et dellejemål af et større kompleks, er det en forudsætning, at indbruddet sker via de ydre grænseflader for de af forsikringstager benyttede lokaler Selskabets ansvar er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåset, og at vinduer er lukkede og tilhaspede Hærværk på forsikrede genstande, som beror i aflåsede bygninger eller lokaler, er dækket, når det sker i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller røveri. Hærværk begået under indbrud når der ikke har foreligget berigelseshensigt, men udelukkende for at øve hærværk er ikke dækket Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Undtagelse: Skade opstået ved sprængstof medført i luftfartøjet. 2

5 Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside og beskrevet i betingelsernes pkt Kravene til sikringsforanstaltninger er gældende såvel på forsikringsstedet som andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt , med mindre andet er anført i policen Hvis kravene til den forudsatte tyverisikring ikke er overholdt, nedsættes erstatningen som anført i pkt Varegruppe Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, reparation, bearbejdning, demonstration og undervisning, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder Denne forsikrings sikringsniveau og de dertil hørende varegrupper er beskrevet i forsikringsbetingelsernes pkt De nævnte er af varegrupper er gældende såvel på forsikringsstedet som andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt , med mindre andet er anført i policen Overholdes de forudsatte er ikke, nedsættes erstatningen som anført i pkt Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne police ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe er overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af samtlige de beløb, som ifølge denne police ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt Skade på lejede lokaler Forsikringen dækker de udgifter, som eventuelt påhviler forsikringstageren i henhold til lejekontrakt til istandsættelse af beskadigelser dog ikke af glasruder som ved indbrud på forsikringsstedet eller beviseligt forsøg derpå tilføjes de lokaler, han benytter Under tyveriforsikringen erstattes ikke skader, som omfattes af brandforsikring eller vandskadeforsikring Ran og røveri Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Undtagelse: Skade ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Simpelt tyveri: Af forretningscykler Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: at cyklens stelnr. kan oplyses, at cyklen var aflåst med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller Alka, samt at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. 3

6 Cykler erstattes efter nedenstående tabel med følgende procent af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt: Cyklens alder Alder Alder Erstatning Erstatning 0-1 år 100% 9-10 år 39% 1-2 år 90% år 35% 2-3 år 81% år 31% 3-4 år 73% år 28% 4-5 år 66% år 25% 5-6 år 59% år 22% 6-7 år 53% år 19% 7-8 år 48% år 16% 8-9 år 43% år 13% Derefter 10% Fra afl åsede udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater) samt forsikringstagerens udgifter til istandsættelse af beskadigelser dog ikke af glasruder i forbindelse dermed Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed Vandskadeforsikring Vandskadeforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 151. Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for: at der i frostperioder sker behørig lunkning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Undtagelser: Skade ved langsom udsivning af vand Skade forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding Skade ved opstigning af grundvand eller kloak vand Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang sådan skade kan fordres erstattet hos andre Skade på varer, der beror i kælder, medmindre disse er anbragt på et fast, ikkevandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet Skade som omfattes af brand- eller tyveriforsikring Skade som er forårsaget af vand fra luftbeeller affugtningsanlæg, medmindre der er tale om brud på rør Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afl øb, og derfor over svømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger Undtagelser: Skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag eller væg, medmindre skaden skyldes en af de årsager, der er anført under pkt. 153 (stormskade) Skade på varer, der beror i kælder, med mindre disse er anbragt på et fast, ikkevandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet Storm, herunder skypumpe, væltende eller nedstyrtende genstande samt snetryk Forsikringen omfatter kun løsøre, der beror i bygninger. 4

7 Løsøre, der beror i åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, dækkes ikke Forsikringen dækker skade, forårsaget af storm, herunder skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade, snetryk samt væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne Det er en forudsætning, at der på bygningen kan påvises beskadigelser forvoldt ved storm eller skypumpe m.v., og at skaden på løsøret kan henføres til bygningsbeskadigelsen Undtagelse: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietanke, oliefyr, køleskab og køleanlæg Undtagelser: Skade ved langsom udsivning Skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie og/eller kølevæske Tab af olie og/eller kølevæske Udvidelser 161. Brand-, tyveri- og vandskadeforsikringerne dækker endvidere: Inden for den angivne forsikringssum: Genstande der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edb-programmer og -data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr Ud over den angivne forsikringssum: Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Nødvendige udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Dækningen efter pkt og ydes på førsterisikobasis og er begrænset til 20% af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog minimum kr og maksimalt kr pr. begivenhed Under pkt og dækkes ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed Omfatter forsikringen alt løsøre, jvf. pkt hørende til den forsikrede virksomhed, og omfatter policen brand-, tyveri-, vandskade- og driftstabsforsikring, dækker forsikringen tillige skader nævnt i pkt. 163 og Færdselsskader Forsikringen dækker direkte skader på de til forsikredes virksomhed hørende handelsvarer og emballage under landtransport udført af forsikringstageren eller personer, der har ansættelse i forsikringstagerens ved denne police forsikrede virksomhed, når skaden sker i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) og er en umiddelbar følge af en transportmidlet tilstødt ulykke, så som sammenstød eller væltning Selskabets erstatningspligt pr. færdselsskade er begrænset til kr Undtagelser: Skader der dækkes fra anden side Skade sket under af- og pålæsning Skade på den forsikrede virksomheds inventar og produktionsudstyr Påkørsel af motorkøretøjer og rudeknusning 5

8 Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre: Ved påkørsel udefra af forsikringsstedets bygninger af motorkøretøjer Ved nedfaldende brudstykker eller splinter fra ituslåede butiksruder, ruder i udstillingslokaler og i udstillings- og udhængsskabe på forsikringsstedet Undtagelse: Skade der dækkes fra anden side Skader, som ikke erstattes 171. Forsikringerne omfatter ikke andre indirekte tab end de, som er dækket under driftstabsforsikring, og kun i det omfang denne forsikringsart er omfattet af policen Undtaget fra forsikringerne er skade eller udbredelse af skade: Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Der direkte eller indirekte står i forbindelse med udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Forsikringsværdi 181. I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med fradrag som anført i pkt Værdien af andre genstande end de ovenfor nævnte opgøres på grundlag af dagsværdien, hvorved for stås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og forme medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højst med det i pkt anførte beløb Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen erstattes en skade kun forholdsmæssigt Rede penge m.v. (pkt. 113) medregnes med disses værdi, dog højst med de i anførte beløb Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. Dog kan der i skadetilfælde overføres eventuelt overskydende beløb fra en højere tariferet position. 6

9 190. Skadetilfælde 191. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Skadeopgørelse Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere selskabet fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande I overensstemmelse med de i pkt. 180 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, for radio- og tv-udstyr erstattes dog efter dagsværdi (se pkt ), at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien (se pkt ), at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden Forsikring andetsteds Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt. 112, 113, 122, 142, 143, 161 og 163, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted Driftstabsforsikring 210. Forsikringens omfang 211. Forsikrede tab I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jvf. pkt. 212 forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af: at forsikringstagerens virksomhed på det på policens forside anførte forsikringssted rammes af en skade, der omfattes af brandforsikring (jvf. pkt. 130 og 172), samt såfremt tyveriforsikring indgår i forsikringen at det mod indbrudstyveri (jvf. pkt. 140 og 172) forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring, samt såfremt vandskadeforsikring indgår i forsikringen at det mod vandskade (jvf. pkt. 150 og 172) forsikrede løsøre eller ejendommens grundmurede, hårdttækkede bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadeforsikring Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 7

10 Uanset de i de almindelige forsikringsbetingelser, pkt anførte bestemmelser dækker nærværende forsikring i maksimalt 3 måneder af den i policen anførte dækningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/ eller bygningsforsikring. (Ved en dækningsperiode på mere end 12 mdr. dækkes dog maksimalt 6 mdr.). Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af nærværende bestemmelse Dækningsperiode Dækningsperioden er det på policens forside anførte tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres I tilfælde, hvor følgerne af en forsikringsbegivenhed ikke strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret, omfatter dækningen ikke den nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning helt eller delvis af forsikringstagerens virksomhed i de første 8 timer efter, at forskringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det på policens forside angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet For forsikringer, hvor dækningsperioden for pos. I er 12 måneder og derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen (jvf. pkt og ). Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen Pos. I For forsikring med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jvf. pkt ), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, incl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven For forsikring med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt ), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under pkt anførte Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Pos. II Forsikringsinteressen er den på policen anførte procent af forventet direkte løn incl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jvf. pkt ) Forsikringsinteressen 8

11 220. Skadetilfælde 221. Begrænsning af driftstab Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med forsikringsselskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller af driftstabet (jvf. pkt ) Skadeopgørelse Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Pos. I I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jvf. pkt og ) Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget Pos. II I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jvf. pkt ), der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, der omfattes af forsikringen Pos. I Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelse, jvf. pkt Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Dersom omkostninger spares under dæknings perioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til pkt. 221, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og forøvrigt med den, at selskabets samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større end, hvis de under pkt. 221 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingforretning (jvf. pkt. 313) i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettigende skade med indtil 5% af erstatningsbeløbet, dog højst kr Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Pos. II Erstatningen udgør inden for de efter pkt fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger Ophør af virksomheden Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til pkt

12 300. Fællesbetingelser 310. Skadetilfælde 311. Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt gøre anmeldelse til selskabet For tyveri-, ran- og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab om skaden, tillige gør anmeldelse derom til politiet Forsikring andetsteds Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andet sted, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Vurdering Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Forsikringssummer efter skade Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede Dog er forsikringstageren i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets udløb, med mindre forsikringssummen ønskes nedsat Forhold under forsikringens løbetid 321. Forsikringens varighed Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som Alka med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Forsikringer tegnet for en flerårig periode kan tidligst opsiges af forsikringstageren til ophør ved den på policens forside anførte udløbsdato. Efter en forsikringsperiodes udløb fortsætter forsikringen med en ny tilsvarende periode, medmindre forsikringen kun ønskes fornyet for 1 år ad gangen. Såfremt forsikringen ændres til 1-årig bortfalder den ydede rabat for flerårig tegning Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdagen Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til med 14 dages varsel at ophæve forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del af forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 måned efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning Ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og denne periode ikke er udløbet, gælder følgende: Hvis Alkas forsikringsbetingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende skærpes, sker tilsvarende ændring af forsikringsbetingelserne eller præmien for nærværende forsikring fra den førstkommende forfaldsdato. 10

13 Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give Alka underretning herom inden 14 dage efter, at han har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr Anmeldelse af forandringer Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet: Når den forsikrede virksomhed eller løsøret fl yttes til et andet sted end det i policen angivne Når der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved for øges Når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds Når den forsikrede virksomhed skifter ejer herunder overgang til anden selskabsform Selskabet træffer herefter bestemmelse om hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsættes Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under pkt kan medføre, at Alkas erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder Ville forandring af risikoen have medført, at Alka ikke ville have overtaget den, ophører selskabets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte præmieforfaldsdage I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er selskabet berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke efter påkrav, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. 11

14 400. Sikringsniveau- og varegruppeskema Indbrudstyveri Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside. Hvor der ud for et sikringsniveau i kolonnerne I-VI er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb. Bemærk dog, at værdiangivelserne kun gælder for løsøre til salg, udlejning, reparation, bearbejdning, demonstration og undervisningsbrug. Tyveririsiko Varegruppeskema Varegruppe 1 Varegruppe 2 Varegruppe 3 Varegruppe 4 Varegruppe 5 Varegruppe 6 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvori ovennævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure hvis stykpris overstiger 500 kr. Cigaretter og spiritus. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindtøj, pelse og pelsværk. TV-, video- og radioapparater, båndoptagere, grammofoner og CD-afspillere incl. tilbehør - herunder højttalere og fjernbetjening - samt indspillede videobånd. Videofilm. Videokameraer og -optagere. Ammunition, sprængstoffer og våben. Antikviteter. Elektriske og elektroniske musikinstrumenter incl. tilbehør. Grammofonplader, kassettelydbånd, CD-plader og uindspillede video bånd. Personal computers og hjemmecomputere incl. tilbehør. Auto- og skibsradioer samt dertil hørende udstyr og højttalere. Beklædning, bortset fra læder- og skindtøj, pelse og pelsværk. Frimærker og mønter. Elektroniske kontormaskiner, bortset fra personal computers og hjemmecomputere incl. tilbehør. Mobiltelefoner. Sportsbeklædning og udstyr. Tobaksvarer, bortset fra cigaretter. Tæpper med en m2- pris på over 500 kr. Autoreservedele og udstyr, bortset fra autoradioer og dertil hørende udstyr. Campingudstyr. El- og motordrevet hånd værktøj. Hårde hvidevarer. Malerier, skulp turer og ting af kunstnerisk værdi med en stykpris på over 500 kr. Marskandiser varer excl. antikviteter. Motorcykler, cykler og knallerter incl. reservedele. Musikinstrumenter, bortset fra elektriske og elektroniske instrumenter. Varer, som ikke er nævnt i varegruppe 1-5. Parfumerivarer. Porcelæn med en stykpris på over 500 kr. Skibs- og bådeudstyr excl. radio, tv m.v. Skotøj. Ure med en stykpris på højst 500 kr. Vin. Sikringsniveau I Sikringsniveau II Sikringsniveau III Sikringsniveau IV Sikringsniveau V Sikringsniveau VI Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

15 Sikringsniveau I. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 1 SKAFOR-godkendt låseenhed. Sikringsniveau II. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst 1 skal være SKAFOR-godkendt. Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til SKA- FOR s klasse blå undtaget herfra er vinduer over 3 m² eller større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 1 SKAFOR-godkendt låseenhed kombineret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg klasse AIA C, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre i grænseflader mod oplukning, samt rumovervågning. Anlægget skal være forsynet med alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Sikringsniveau III. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst 1 skal være SKAFOR-godkendt. Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til SKAFOR s klasse gul, undtaget herfra er vinduer over 3 m² og kombineret med SKAFOR-godkendt AIAanlæg klasse AIA D, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre samt vinduer i grænseflader mod oplukning og gennembrydning samt rumovervågning. Anlægget skal være forsynet med alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Sikringsniveau IV. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst 1 skal være SKAFOR-godkendt. Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til SKAFOR s klasse grøn, undtaget herfra er vinduer over 3 m² og kombineret med SKAFOR-godkendt AIAanlæg klasse AIA D, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre samt vinduer i grænseflader mod oplukning og gennembrydning samt rumovervågning. Endvidere skal der etableres AIA-anlæg klasse AIA B af interne gangarealer grænsende op til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Sikringsniveau V. Større åbninger i grænseflader skal være dækket med lukker. Ind- og udgangsdøre i grænseflader skal være låst med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst 1 skal være SKAFOR-godkendt. Større åbninger i grænseflader skal sikres mod gennembrydning svarende til SKAFOR s klasse blå og kombineret med SKAFOR-godkendt AIAanlæg klasse AIA D, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre samt vinduer i grænseflader mod oplukning og gennembrydning samt rumovervågning. Endvidere skal der etableres AIA-anlæg klasse AIA B af interne gangarealer grænsende op til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. Sikringsniveau VI. Se særlig tekst i policen. 13

16 Forklaringer på sikringsniveauer på erhvervsområdet AIA-anlæg (Automatisk Indbruds Alarmanlæg) SKAFOR-godkendt, er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer, når gennembrydning, oplukning eller bevægelse i de overvågede lokaler finder sted. AIA-anlæggets omfang bestemmes af sikringsniveauet og udføres i SKAFOR-klasserne A, B, C, D og E varierende fra overvågning af indgangsdøre til overvågning af alle døre, vinduer, vægge, gulve, lofter m.v. AIA-anlægget består af centralskab, strømforsyning, detektorer samt alarmgiver. Som SKAFOR-godkendt anlæg betragtes kun anlæg installeret af SKAFOR-registreret installatør. Lukke er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukker kan være dør, vindue, lem, port el. lignende. Det skal bemærkes, at der normalt ikke stilles sikringskrav til lukker, der befinder sig mere end 4 m over terræn, gulv eller anden flade, der kan benyttes som standplads. Låseenhed er lås + slutblik eller hængelås + beslag. Låseenhed SKAFOR-godkendt er en låseenhed, der er klassificeret af SKAFOR. Alarmoverførsel er signaloverførsel via telenettet til kontrolcentral. Signaloverførslen kan være sabotageovervåget. Låst foreligger, når et lukke er lukket med låseenhed, der er således monteret, at oplåsning fra mindst den ene side kun kan foretages med nøgle. Gennembrydning foreligger, når der ved vold mod grænseflader fremkommer en større åbning. Grænseflader er de fl ader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være mur, væg, gulv, tag, vindue eller dør samt top, bund, dør og sider i en værdiopbevaringsenhed. Oplukning foreligger, når lukker i grænsefladen åbnes ved vold eller dirkning således, at der fremkommer en større åbning. Rumovervågning foreligger, når samtlige eller særligt udvalgte områder indenfor grænsefladen er overvåget med detektor(er). Indgangsdør er en dør i grænsefladen, hvorigennem der ved brug af nøgle kan gives adgang til det sikrede område. Interne gangarealer (overvågning af) Ved overvågning af interne gangarealer forstås i denne forbindelse en overvågning, der tilsikrer, at fremtrængen til direkte adgangsveje (ind- og udgangsdøre og vinduer i grænseflader) registreres. Kontrolcentral godkendt er en af Rigspolitichefen godkendt modtagecentral for alarmsignaler. 14

17 SKAFOR-godkendt AIA-installatør er en installatør af AIA-anlæg godkendt og registreret hos SKAFOR. SKAFOR-godkendt sikringstekniker er en montør af mekaniske sikringsenheder, der er godkendt og registreret hos SKAFOR. SKAFOR-Klasse Gul er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg og derfor kan antages at have en hæmmende effekt ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg. SKAFOR-Klasse Grøn er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. SKAFOR-Klasse Blå er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en standsende effekt ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg. SKAFOR (Dansk Forening for Skadesforsikring) varetager på forsikringsselskabernes vegne koordinering af skadesforebyggende aktiviteter, klassificering af sikringsforanstaltninger samt inspektioner af sikringsanlæg. SKAFOR har ændret navn og hedder idag F&P Større åbning er et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 m². Tyvetækkelige varer er varer, der er særligt efterstræbt af tyve, og som man derfor må opbevare og passe på med særlig omtanke og agtpågivenhed. Udgangsdør er en dør i grænsefladen, hvorigennem det sikrede område kan forlades. Værdiopbevaringsenhed er et skab, der anvendes som indbrudssikring, og som er godkendt af SKAFOR. SKAFOR-Klasse Rød er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. 15

18 500. Forklaring på særlige udtryk som kan forekomme i forsikringen Brandfarlige væsker flammepunkt fareklasse En væske karakteriseres som brandfarlig, når dens flammepunkt ligger under 100 C. Ved fl ammepunkt forstås den temperatur, ved hvilken et brandbart stof med den tilstedeværende luft netop udvikler så megen damp, at en flamme kan antændes uden at stoffet selv bryder i brand. Fareklasse I-1: Væsker med flammepunkt under 21 C f.eks. benzin. Fareklasse I-2: Væsker blandbare med vand og flammepunkt under 21 C, f.eks. sprit og acetone. Fareklasse II: Væsker med flammepunkt på 21 C og derover, men under 55 C, f.eks. terpentin og petroleum. Fareklasse III: Væsker med flammepunkt på 55 C og derover, men under 100 C, f.eks. brændselsolie. Brandcelle Ved en brandcelle forstås et eller flere rum, som er adskilt fra tilstødende rum eller bygninger ved bygningsdele og -konstruktioner, som svarer til BD-bygningsdel 60, som er en branddrøj bygningsdel, der ved brandpåvirkning i 60 minutter opfylder de af myndighederne stillede brandtekniske krav. En brandcelle må højst være i 2 etager. Brandsektion brandsikkert adskilt rum Ved en brandsektion forstås en eller flere brandceller, som er adskilt fra tilstødende sektioner eller bygninger ved bygningsdele og -konstruktioner, som mindst svarer til BS-bygningsdel 60, som er en brandsikker bygningsdel, der ved brandpåvirkning i 60 minutter opfylder de af myndighederne stillede brandtekniske krav, og som ikke indeholder brandbare byggematerialer. Brandalarmeringsanlæg Automatisk virkende anlæg, der selvstændigt er i stand til at konstatere, lokalisere og alarmmelde en brand. Brandventilation Automatisk eller manuelt aktiverede åbninger i vægge eller loft, der kan afgive aftræk for røggasser. Førsterisiko Dækningsprincip, hvorefter der inden for den valgte forsikringssum ydes fuld erstatning for skaden, selv om værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen. Hestekræfter (hk) kilowatt (kw) Måleenhed, der angiver en maskines effekt. 1 kw svarer til 1,36 hk. Håndslukker Transportabel slukker, der kan anvende skum, pulver eller kulsyre som slukningsmiddel. Oplagsenhed (brandfarlige væsker) 1 liter af fareklasse I eller 5 liter af fareklasse II eller 50 liter af fareklasse III. Oplagets størrelse opgives i enheder og er summen af det antal oplagsenheder, som beholderne kan rumme. Ikke flygtigt tørstof i beholdere medregnes ikke. Opvarmning: tørring ved damp eller varmt vand Opvarmnings- og/eller tørreproces, som foregår ved damp eller varmt vand, når indfyring til kedler o.lign. sker i andet rum, end det i hvilket opvarmnings- og/eller tørreprocessen foregår. Selskabet Alka Forsikring A/S. Sprøjtemaling, -limning og -lakering Påføring af væsker ved forstøvningsproces samt anden påføring af væske end påføring ved hjælp af pensel, malerrulle o.lign. Stationære træbearbejdningsmaskiner Maskiner der er fast monteret eller opspændt, og som ved bearbejdning af træ frembringer støv, smuld eller spåner. 16

19 Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede genstande (opgjort i henhold til forsikringsbetingelsernes regler herom) overstiger forsikringssummen for de genstande, som forsikringen omfatter, foreligger underforsikring, som betyder, at der betales forholdsmæssig erstatning. Eksempler: 1) Forsikringssum kr Værdi af forsikrede genstande kr Skade (totalt) kr Erstatning kr ) Forsikringssum kr Værdi af forsikrede genstande kr Skade (delvis) kr Erstatning x kr

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 2 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere