Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr Gældende fra 1.oktober 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993"

Transkript

1 Erhvervsforsikring Forsikrings betingelser Nr Gældende fra 1.oktober 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr

2 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen, for så vidt de ikke er fraveget ved de for policens gældende almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Forsikringen kan have forskelligt dækningsomfang. Af policens forside fremgår, hvilke af følgende dækninger forsikringen omfatter. Brandforsikring Tyveriforsikring Vandskadeforsikring Driftstabsforsikring Indholdsfortegnelse 100. Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Forsikrede genstande Forsikringssted Brandforsikring Tyveriforsikring Vandskadeforsikring Udvidelser Skader, som ikke erstattes Forsikringsværdi Skadetilfælde Driftstabsforsikring Forsikringens omfang Skadetilfælde Fællesbetingelser Skadetilfælde Forhold under forsikringens løbetid Sikringsniveau- og varegruppeskema Forklaring på særlige udtryk som kan forekomme i forsikringen... 16

3 Opmærksomheden henledes specielt på forsikringsbetingelsernes pkt og (tyveriforsikring) Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring 110. Forsikrede genstande 111. Løsøre tilhørende forsikringstageren Ved løsøre forstås, med mindre andet er anført i policen: Varer herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer emballage, inventar, installationer, indretningsomkostninger afholdt af forsikringstageren, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og forme Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger m.v., som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet Selskabets erstatningspligt (se dog bestemmelsen om ran og røveri, pkt. 142) er begrænset til: kr i alm. gemme kr i aflåset egentligt pengeskab eller pengeboks, der skal være SKAFOR godkendt eller af kvalitet som minimum svarer hertil Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller pengeboks, forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Løsøre tilhørende trediemand Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for Dækningen for løsøre tilhørende trediemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Undtagne genstande Forsikringen omfatter for så vidt angår pkt. 130 (brand) ikke det løsøre, der er dækket under en bygningsbrandforsikring Motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande Forsikringssted 121. Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted Hvis andet ikke er anført på policen, er det en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, har tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl Udvidelser Forsikringen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr , tillige løsøre med undtagelse af det under pkt. 113 nævnte når dette: på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt , beror andetsteds i Danmark. Dækning efter pkt. 140 (tyveriforsikring) gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. Uden for forsikringsstedet gælder, for så vidt angår tyveriforsikring, samme sikringskrav og vareer, som er gældende på forsikringsstedet Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af det ved pkt forsikrede løsøre overstiger dækningsbeløbet i henhold til pkt , og samme regel gælder for pkt

4 130. Brandforsikring Brandforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 131. Brand, direkte lynnedslag og eksplosion fremkaldt ved kemisk proces Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet påviseligt er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvori de forsikrede genstande beror Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Undtagelser: Skade, der ikke anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, tørring, kogning, smeltning eller lignende, og derved bryder i brand eller beskadiges Skade ved kortslutning, herunder overspæn ding/induktion eller andre rent elektriske fænomener hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på isolationsmateriale, med mindre skaden forårsager en brand eller skyldes en brand Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver) som følge af et utilsigtet og driftsbetinget overtryk Undtagelse: Skade som følge af tørkogning. Tørkogning foreligger, når væskeindholdet i en kedel er kogt bort, eller på anden måde forsvundet med overophedning af kedlen til følge Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Slukning Tyveriforsikring Tyveriforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 141. Indbrudstyveri Forsikringen omfatter løsøre, der beror i bygninger Løsøre, der beror i åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, dækkes ikke Indbrudstyveri foreligger, når tyven: ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning eller de af forsikringstager benyttede lokaler herunder lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt Er de af forsikringstager benyttede lokaler et dellejemål af et større kompleks, er det en forudsætning, at indbruddet sker via de ydre grænseflader for de af forsikringstager benyttede lokaler Selskabets ansvar er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåset, og at vinduer er lukkede og tilhaspede Hærværk på forsikrede genstande, som beror i aflåsede bygninger eller lokaler, er dækket, når det sker i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller røveri. Hærværk begået under indbrud når der ikke har foreligget berigelseshensigt, men udelukkende for at øve hærværk er ikke dækket Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Undtagelse: Skade opstået ved sprængstof medført i luftfartøjet. 2

5 Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside og beskrevet i betingelsernes pkt Kravene til sikringsforanstaltninger er gældende såvel på forsikringsstedet som andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt , med mindre andet er anført i policen Hvis kravene til den forudsatte tyverisikring ikke er overholdt, nedsættes erstatningen som anført i pkt Varegruppe Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, reparation, bearbejdning, demonstration og undervisning, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder Denne forsikrings sikringsniveau og de dertil hørende varegrupper er beskrevet i forsikringsbetingelsernes pkt De nævnte er af varegrupper er gældende såvel på forsikringsstedet som andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt , med mindre andet er anført i policen Overholdes de forudsatte er ikke, nedsættes erstatningen som anført i pkt Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne police ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe er overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af samtlige de beløb, som ifølge denne police ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt Skade på lejede lokaler Forsikringen dækker de udgifter, som eventuelt påhviler forsikringstageren i henhold til lejekontrakt til istandsættelse af beskadigelser dog ikke af glasruder som ved indbrud på forsikringsstedet eller beviseligt forsøg derpå tilføjes de lokaler, han benytter Under tyveriforsikringen erstattes ikke skader, som omfattes af brandforsikring eller vandskadeforsikring Ran og røveri Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Undtagelse: Skade ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Simpelt tyveri: Af forretningscykler Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: at cyklens stelnr. kan oplyses, at cyklen var aflåst med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller Alka, samt at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. 3

6 Cykler erstattes efter nedenstående tabel med følgende procent af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt: Cyklens alder Alder Alder Erstatning Erstatning 0-1 år 100% 9-10 år 39% 1-2 år 90% år 35% 2-3 år 81% år 31% 3-4 år 73% år 28% 4-5 år 66% år 25% 5-6 år 59% år 22% 6-7 år 53% år 19% 7-8 år 48% år 16% 8-9 år 43% år 13% Derefter 10% Fra afl åsede udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater) samt forsikringstagerens udgifter til istandsættelse af beskadigelser dog ikke af glasruder i forbindelse dermed Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed Vandskadeforsikring Vandskadeforsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt ved nedenstående begivenheder: 151. Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for: at der i frostperioder sker behørig lunkning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Undtagelser: Skade ved langsom udsivning af vand Skade forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding Skade ved opstigning af grundvand eller kloak vand Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang sådan skade kan fordres erstattet hos andre Skade på varer, der beror i kælder, medmindre disse er anbragt på et fast, ikkevandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet Skade som omfattes af brand- eller tyveriforsikring Skade som er forårsaget af vand fra luftbeeller affugtningsanlæg, medmindre der er tale om brud på rør Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afl øb, og derfor over svømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger Undtagelser: Skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag eller væg, medmindre skaden skyldes en af de årsager, der er anført under pkt. 153 (stormskade) Skade på varer, der beror i kælder, med mindre disse er anbragt på et fast, ikkevandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet Storm, herunder skypumpe, væltende eller nedstyrtende genstande samt snetryk Forsikringen omfatter kun løsøre, der beror i bygninger. 4

7 Løsøre, der beror i åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, dækkes ikke Forsikringen dækker skade, forårsaget af storm, herunder skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade, snetryk samt væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne Det er en forudsætning, at der på bygningen kan påvises beskadigelser forvoldt ved storm eller skypumpe m.v., og at skaden på løsøret kan henføres til bygningsbeskadigelsen Undtagelse: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietanke, oliefyr, køleskab og køleanlæg Undtagelser: Skade ved langsom udsivning Skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie og/eller kølevæske Tab af olie og/eller kølevæske Udvidelser 161. Brand-, tyveri- og vandskadeforsikringerne dækker endvidere: Inden for den angivne forsikringssum: Genstande der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edb-programmer og -data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr Ud over den angivne forsikringssum: Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Nødvendige udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Dækningen efter pkt og ydes på førsterisikobasis og er begrænset til 20% af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog minimum kr og maksimalt kr pr. begivenhed Under pkt og dækkes ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed Omfatter forsikringen alt løsøre, jvf. pkt hørende til den forsikrede virksomhed, og omfatter policen brand-, tyveri-, vandskade- og driftstabsforsikring, dækker forsikringen tillige skader nævnt i pkt. 163 og Færdselsskader Forsikringen dækker direkte skader på de til forsikredes virksomhed hørende handelsvarer og emballage under landtransport udført af forsikringstageren eller personer, der har ansættelse i forsikringstagerens ved denne police forsikrede virksomhed, når skaden sker i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) og er en umiddelbar følge af en transportmidlet tilstødt ulykke, så som sammenstød eller væltning Selskabets erstatningspligt pr. færdselsskade er begrænset til kr Undtagelser: Skader der dækkes fra anden side Skade sket under af- og pålæsning Skade på den forsikrede virksomheds inventar og produktionsudstyr Påkørsel af motorkøretøjer og rudeknusning 5

8 Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre: Ved påkørsel udefra af forsikringsstedets bygninger af motorkøretøjer Ved nedfaldende brudstykker eller splinter fra ituslåede butiksruder, ruder i udstillingslokaler og i udstillings- og udhængsskabe på forsikringsstedet Undtagelse: Skade der dækkes fra anden side Skader, som ikke erstattes 171. Forsikringerne omfatter ikke andre indirekte tab end de, som er dækket under driftstabsforsikring, og kun i det omfang denne forsikringsart er omfattet af policen Undtaget fra forsikringerne er skade eller udbredelse af skade: Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Der direkte eller indirekte står i forbindelse med udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Forsikringsværdi 181. I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med fradrag som anført i pkt Værdien af andre genstande end de ovenfor nævnte opgøres på grundlag af dagsværdien, hvorved for stås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og forme medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højst med det i pkt anførte beløb Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen erstattes en skade kun forholdsmæssigt Rede penge m.v. (pkt. 113) medregnes med disses værdi, dog højst med de i anførte beløb Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. Dog kan der i skadetilfælde overføres eventuelt overskydende beløb fra en højere tariferet position. 6

9 190. Skadetilfælde 191. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Skadeopgørelse Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere selskabet fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande I overensstemmelse med de i pkt. 180 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, for radio- og tv-udstyr erstattes dog efter dagsværdi (se pkt ), at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien (se pkt ), at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden Forsikring andetsteds Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt. 112, 113, 122, 142, 143, 161 og 163, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted Driftstabsforsikring 210. Forsikringens omfang 211. Forsikrede tab I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jvf. pkt. 212 forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af: at forsikringstagerens virksomhed på det på policens forside anførte forsikringssted rammes af en skade, der omfattes af brandforsikring (jvf. pkt. 130 og 172), samt såfremt tyveriforsikring indgår i forsikringen at det mod indbrudstyveri (jvf. pkt. 140 og 172) forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring, samt såfremt vandskadeforsikring indgår i forsikringen at det mod vandskade (jvf. pkt. 150 og 172) forsikrede løsøre eller ejendommens grundmurede, hårdttækkede bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadeforsikring Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 7

10 Uanset de i de almindelige forsikringsbetingelser, pkt anførte bestemmelser dækker nærværende forsikring i maksimalt 3 måneder af den i policen anførte dækningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/ eller bygningsforsikring. (Ved en dækningsperiode på mere end 12 mdr. dækkes dog maksimalt 6 mdr.). Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af nærværende bestemmelse Dækningsperiode Dækningsperioden er det på policens forside anførte tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres I tilfælde, hvor følgerne af en forsikringsbegivenhed ikke strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret, omfatter dækningen ikke den nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning helt eller delvis af forsikringstagerens virksomhed i de første 8 timer efter, at forskringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det på policens forside angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet For forsikringer, hvor dækningsperioden for pos. I er 12 måneder og derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen (jvf. pkt og ). Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen Pos. I For forsikring med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jvf. pkt ), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, incl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven For forsikring med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt ), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under pkt anførte Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Pos. II Forsikringsinteressen er den på policen anførte procent af forventet direkte løn incl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jvf. pkt ) Forsikringsinteressen 8

11 220. Skadetilfælde 221. Begrænsning af driftstab Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med forsikringsselskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller af driftstabet (jvf. pkt ) Skadeopgørelse Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Pos. I I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jvf. pkt og ) Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget Pos. II I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jvf. pkt ), der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, der omfattes af forsikringen Pos. I Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelse, jvf. pkt Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Dersom omkostninger spares under dæknings perioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til pkt. 221, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og forøvrigt med den, at selskabets samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større end, hvis de under pkt. 221 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingforretning (jvf. pkt. 313) i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettigende skade med indtil 5% af erstatningsbeløbet, dog højst kr Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Pos. II Erstatningen udgør inden for de efter pkt fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger Ophør af virksomheden Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til pkt

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....4

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 FRITIDSHUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere