Sammenhgn1ng af grøntsagssorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhgn1ng af grøntsagssorter"

Transkript

1 Sammenhgn1ng af grøntsagssorter Compa 1 on between va ROSKILDE UNIVERSITETSBIBL101EK 1 8 OKT Periodica afd. a a. 0 Q ROSKILDE UNIVERSITETSBIBLIOTEK n MAGASIN 3 B evnedsm dde

2 Sammenligning af grøntsagssorter Næringsstofindholdet i sorter af ærter, porrer, rosenkål, hvidkål og blomkål Comparisons between varieties of vegetables The nutrient content in varieties of pea, leek, brussels sprout, white cabbage and cauliflower Centrallaboratoriets afdeling A Københavns Landsdelslaboratorium Levnedsmiddelstyrelsen Udarbejdet af Torben keth Hanne Nielsen

3 ROSKILDE UNIVERSITETSBIBLIOTEK p ISBN Yl ISSN (Publ. Levnedsmiddelstyrelsen) Seantryk, København 1 8 OKT Periodica afd.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Forord 1. Indledning 2. Prøvemateriale 3. Prøveforbehandling 4. Undersøgte stoffer 5. Analyseusikkerhed - Metodekontrol 6. Re sul tater 6. 1 Ærter 6.2 Porrer 6.3 Rosenkål 6.4 Hvidkål 6.5 Blomkål 7. Sammendrag og konklusion 8. Summary and conclusion 9. Litteratur Bilag Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bil ag 6 Bilag 7 Bilag 8 Forsøgsplaner Analysemetoder Metodekontrol Resultater, ærter Resultater, porrer Resultater, rosenkåi Resultater, hvidkål Resultater, blomkål

5 TABLE OP CONTENTS PAGE Pref ace 1. Introduction 2. Materials 3. Sample treatment 4. Investigations 5. Method control 6. Results 6. 1 Pea 6.2 Leek 6.3 Brussels sprout 6.4 White cabbage 6. 5 Cauliflower 7. Summary and conclusion 8. Summary and conclusion in english 9. Litterature Enclosure 1 Project plans Enclosure 2 Methods of analysis Enclosure 3 Method control Enclosure 4 Results, pea Enclosure 5 Results, leek Enclosure 6 Results, brussels sprout Enclosure 7 Results, white cabbage Enclosure 8 Results, caulif lower

6 - 5 - FORORD Nærværende rapport udgør en del af Levnedsmiddelstyrelsens overvågningssystem for næringsstoffer. I 1985 og 1986 er der foretaget en sammenlignende undersøgelse af forskellige sorter af ærter, porrer, rosenkål, hvidkål og blomkål på Københavns Landsdelslaboratorium. Projektleder ved Levnedsmiddelstyrelsen har været civilingeniør Torben Leth. Laboratoriearbejdet på København Landsdelslaboratorium er udført af lic.pharm. Hanne Nielsen og laboranterne Karin Gravesen, Klara Jensen, Lis Laursen, Berit Pedersen og Wendy Nielsson. Rapporten er udarbejdet af Torben Leth og Hanne Nielsen. Levnedsmiddelstyrelsen Juli 1989 Torben Leth

7 INDLEDNING Denne rapport er en del af overvågningssystemet for næringsstoffer i den danske kost. Formålet med dette system er at gøre det muligt at befolkningens indtag af næringsstoffer igennem et langt med henblik på tidligt at kunne registrere eventuelle ændringer og tage stilling til deres betydning. følge åremål større Alle EF-godkendte grøntsagssorter bliver prøvedyrket af statens planteavlsstationer, specielt Institut for Grønsager i Årslev, hvor man undersøger udbytte, modstandsdygtighed over for sygdomme, udseende og undertiden også for smag, tørstof og C-vitamin. Planteavlsstationen rapporterer disse sortsafprøvninger ved foredrag, i gartneritidsskrifter og i egne rapporter, og i prak sis tages nye sorter ikke i kommerciel brug af gartnerne, førend resultatet af en sådan afprøvning foreligger. Det er imidlertid sjældent, at næring sstofindholdet kendes, og man kunne derfor udmærket forestille sig, at ernæringsmæssigt set mindre gode sorter gav størst udbytte osv. og derfor blev valgt til kommerciel dyrkning. I et forsøg på at øve indflydelse på valget af grøntsagssorter til kommerciel brug, har Levnedsmiddelstyrelsen undersøgt alle prøvedyrkede sorter af en række grøntsager. Undersøgelsen er et led i overvågningssystemet. Normalt undersøges den samme gruppe af levnedsmidler med 5 års mellemrum (1), og findes der uheldige ændringer af næring sstofindholdet, skal årsagen findes og om muligt korrigeres. I denne undersøgelse er vi gået den anden vej og har undersøgt grønsagerne, inden de er nået ud til forbrugerne, for på den måde at prøve at sikre et højt næringsstofindhold i vore levnedsmidler. Vi har således koblet os på Institut for Grønsagers prøvedyrkninger i 1985 og 1986 af ærter, porrer, rosenkål, hvidkål og blomkål. Prøverne er blevet undersøgt for tørstof, protein, C-vitamin, B -vitamin og s -vitamin. 1 6 Undersøgelsen er blevet gennemført af Københavns Landsdelslaboratorium efter forsøgsplanerne angivet i bilag PRØVEMATERIALE Institut for Grønsager, Årslev og Statens Forsøgsstation, Roskilde har leveret grøntsagerne, således at alle sorter fra kategorierne tidlig, middeltidlig eller sen, af den enkelte grøntsag blev leveret samtidig. Prøvestørrelse var ca. 0,5 kg ærter, 10 porrer, 0, 5-1 kg rosenkål ag 8-10 hoveder blomkål og hvidkål. Antallet af sorter fremgår af tabel 1, og sortsnavne er angivet i forsøgsplanerne i bilag 1 og i resultatskemaerne i bilag 4 8.

8 - 8 - Tabel 1. Antallet af sorter Grøntsag Kategori Antal sorter Ærter Tidlige 8 Sene 7 Porrer Tidlige 6 Industri 8 Efterår 14 Vinter 6 Rosenkål Tidlige 4 Midde! 9 Sene 9 Hvidkål Tidlige 7 Sommer 18 Vinter 12 Blomkål Tidlige 12 Sommer 8 Efterår 10 I alt Prøveforberedelse Grøntsagerne rengøres som til normalt husholdningsbrug. Der laves overalt 2 delprøver af hver grøntsag. Til C-vitaminanalyse tages der af ærter ca. 30 g, medens der på porrer foretages længdesnit, således at 1/4 af mindst 2 porrer indgår i en prøve på g. Af rosenkål tages g eller ca. 5 halve rosenkål til C-vitaminanalysen, og af hvidkål og blomkål tages lagkagesnit fra 4 hoveder. Til de øvrige analyser tages af alle grønsagerne ca. 200 g, der homogeniseres i Waring blender. 4. Undersøgte stoffer Der analyseres for tørstof, protein, C-vitamin, s -vitamin og 1 B -vitamin. De anvendte analysemetoder er angivet i bilag 2. KSn ærter analyseres for protein, men ellers analyseres alle grøntsager for de øvrige nævnte næringsstoffer. Der analyseres for C-vitamin samme dag eller dagen efter, at prøverne ankommer. Homogenisatet til de øvrige analyser skal analyseres senest 2 måneder efter ankomsten, efter at have været opbevaret i frossen tilstand i små portioner, der passer til 1 analyse. 5. Analyseusikkerhed og metodekontrol Alle analyserne er udført som ægte dobbeltbestemmelser, dv s. på 2 delprøver af hver sort.

9 - 9 - Kartoffelmospulver er et homogent pulver med rimeligt højt indhold af C-, B1- og B -vitamin 6 og derfor velegnet som referenceprøve. Det indkøbes, blandes og analyseres 3 gange for at bestemme gennemsnit og standardafvigelse på næringsstofindholdet og analyseres derefter hver uge, hvor der også analyseres for de 3 næringsstoffer. Hver uge hvor der analyseres for B - eller B -vitamin, foretages et genfindelsesforsøg. Der foretages dog ikke genfindel 1 6 sesforsøg for C-vitamin, da det største tab må forventes at ske under homogeniseringen. Her er den eneste kvalitetssikring således referenceprøven. 6. Resultater Gennemsnit, største og mindste værdi og antal sorter er angivet i tabel 2 for hver grøntsag. Tabel 2. Næringsstofindhold i grøntsager. Gennemsnit og mindste - største værdi. Næringsstof Ærter Porre Rosenkål Hvidkål Blomkål Gennemsnit pr. 100 g Mindste - største værdi pr. 100 g Antal 15 sorter Tørstof , ,9 6,7-11,2 Protein 4,8 4,3-5,8 C-vitamin B 1 -vitamin s 6 -vitamin Det fremgår af tabel 2, at der for tørstof ikke findes de store variationer mellem sorterne. Størst er forskellem mellem porresorterne, hvor variationen er større end 2 gange fra det mindste til det største tørstofindhold. Heller ikke proteinindholdet i ærter varierer noget videre. For C-vitaminindholdet er der derimod betydelig variation, typisk 2 gange fra største til mindste indhold og i porrer endda næsten 3 gange variation. For B -vitamin er variationen endnu større, typisk 2-3 gange og 1 i porrer endda næsten 4 gange fra det største til det mindste indhold. Også for B -vitamin er variationen typisk 2-3 gange fra det største tiy det mindste indhold.

10 Generelt er situationen således, at den samme sort så ikke har højt indhold af alle næringsstofferne, men på den anden side er det heller ikke således, at en sort har højt indhold af et næringsstof og så specielt lavt indhold af de øvrige næringsstoffer. 6.1 Ærter (se bilag 4) Dee er tydelige forskelle i næringsstofindholdet mellem de tidlige og sene sorter. Således har de tidlige sorter højere C-vitamin- og til dels tørstofindhold end de sene sorter, medens de sene sorter til gengæld bar højere B -vitamin-, 1 B -vitamin- og proteinindhold end de tidlige sorter. B andt de tidlige sorter har Arica og Hunter næringsstofindhold i den lave ende, men dog middel C-vitamin, og Dew relativt høje næringsstofindhold, omend dog lavt indhold af protein. Blandt de sene so,rter har specielt Conway lavt næringsstofindhold, medens XPF og i særklasse Bikini har højt næringsstofindhold. Bikini er også i særklasse blandt alle ærtesorterne med højt indhold af alle næringsstofferne. 6.2 Porrer (se bilag S) For porrer er der er en tydelig tendens til at næringsstof indholdet stiger med tiden, således at det er højest i vinterporrer og lavest i de tidlige porrer. Dette gælder ikke mindst for tørstofioholdet, hvilket så kan forklare den samme effekt i næringsstofindholdet. Sorten Splendid har højt næringsstofindhold blandt de tidlige sorter, og sorten Ducal blandt industrisarterne, medens specielt Bulgarsk Kæmpe Bulga har lavt næringsstofindhold, og, I { Titan har lavt indhold af B -vitamin, B -vitamin og tørstof, men så til gengæld det høje te C-vitamiBindhold af alle sorterne. Blandt efterårssorterne har specielt Splendid højt <'- næringsstofindhold, omend kun middel c-vitamindhold, og også tljf Argenta ligger i den høje ende, omend med lavt tørstofindhold. Regius har generelt lavt næringsstofindhold. Blandt vinterpor- 1) 1 rerne, og derfor også blandt alle porrerne, har Wila og Platina v højt næringsstofindhold. ( J,... 3 sorter har været dyrket både tidligt (om sommeren) og om,1, efteråret. For Imperial stiger indholdet af alle næringsstofferne, specielt C-vitamin, med tiden. For Splendid stiger indholdet af B - og B -vitamin, medens C-vitaminindholdet kun 1 6 stiger lidt og tørstof i ndholdet ikke ændres. For Verina stiger indholdet af B - og B -vitamin samt tørstof, medens C-vitaminindholdet fald er l idt. 2 sorter har været dyrket både til 1 6 indus.tribrug (sommer-efterår) og om efteråret. For Longina stiger indholdet af B -vitamin og tørstof, medens indholdet af 6 B -vitamin kun stige r lidt og indholdet af C-vitamin falder 1 lidt. For Hafnia stiger indholdet af B - og B -vitamin samt 1 6 tørstof, medens C-vitaminindholdet er de t samme. Dvs. for disse 5 sorter genfindes den samme kraftige tendens, som der er i hele materialet, til at næringsstofindholdet stiger med tiden. 6.3 Rosenkål (se bilag 6) Også for rosenkål er der en tendens til, at næringsstofindholdet stiger med tiden, men C-vitaminindholdet ligger dog

11 nogenlunde konstant, og effekten er således ikke så tydelig som for porrer. Blandt de tidlige sorter ligger Prince Marve! specielt lavt eller middel, medens Akropolis har højt næringsstofindhold også sammenlignet med middeltidlige og sene sorter. Blandt de middeltidlige sorter ligger specielt Mallard lavt og Boxer højt i næringsstofindhold, omend C-vitaminindholdet kun er under middel. Blandt de sene sorter har specielt Glentora og Fortress højt næringsstofindhold også sammenlignet med tidlige og middeltidlige sorter. 1L{j' 6. 4 Hvidkål (se bilag 7), I i'. ' "J /J11 1 Qg...å _to.r hvidkål er qer en ty_de J i g ta.1dens tll a.t-- næ.j;i.ruj.s.s.t ofi ndholdet sti r med tiden, således at vintersorterne genered:--- hardet højeste nærtrr<1ss{ofindhold. Blandt de tidlige sorter har Stonehead rimeligt højt næringsstofindhold også sammenlignet med vintersorterne, medens Ega generelt har lavt næringsstofindhold. Blandt sommersorterne har Racer, Predena og Predillo højt næringsstofindhold, medens Pruktor ligger lavt. Blandt vintersorterne har specielt Bison og Langendijker Dauer højt næringsstofindhold. 6.5 Blomkål (se bilag 8) Næringsstofindholdet i blomkål har nærmest en svag faldende tendens med tiden, undtagen dog for tørstof, der har en svag stigende tendens. Forskellen mellem sommer og efterår er dog ikke stor. Blandt de tidlige sorter har specielt OE 3086, RZ 623 og RZ 616 højt næringsstofindhold, også sammenlignet med sommer og efterårs sorter. Sommersorterne har hverken specielt højt eller lavt næringsstofindhold, medens Ballade blandt efterårssorterne har lavt næringsstofindhold. 5 sorter har været avlet både om sommeren og om efteråret. For Hormade stiger indholdet af s -vitamin og tørstof, medens 6 indholdet af s -vitamin og C-vi amin er det samme fra sommer 1 til vinter. F or Wbite Fox faldet tørstofindholdet. For Oze falder C-vitaminindholdet, medens tørstofindholdet stiger. For SG 122 og Linas falder C- og B1-vitaminindholdet, medens tørstofindholdet stiger. Stort set genfindes således de samme tendenser for disse sorter som for sorterne generelt sommer og efterår.

12 Sammendrag og konklusion Som et led i overvågningssystemet er der i 1985 og 1986 undersøgt næringsstofindholdet i forskellige sorter af prøvedyrkede grøntsager med henblik på at øve indflydelse på valget af grøntsagssorter til kommerciel brug. Ialt 138 sorter af ærter, porrer, rosenkål, blomkål o g hvidkål er blevet prøvedyrket på Institut for Grønsager, Årslev og Statens Forsøgsstation, Roskilde, som har udtaget prøver til analyse for tørstof, C-vitamin, B 1 -vitamin, B 6 -vitamin og for ærter også protein.., Analyserne er udført af Københavns Landsdelslaboratorium. Mange Resultaterne viser, at der er stor variation i vitaminindholdet i alle grøntsagerne, sædvanligvis fra 2 til 4 gange mellem største og mindste vitaminindhold. Tørstof- og proteinindholdet udviser der-imod ingen større variation mellem sortermr. --- Generelt har sorterne ikke højt eller lavt indhold af alle næringsstoffer på en gang, men vil typisk have middel eller middelhøjt indhold af de øvrige næringsstoffer, når et enkelt næringsstof ligger højt. Der findes dog nogle sorter, der generelt har højt næringsstofindhold. Her skal nævnes ærtesorten Bikini, porresorterne Wila og Platina, rosenkålssorterne Glentora og Fortress, hvidkålssorterne Bison og Langendijker Dauer og blomkålssorterne OE 3086, RZ 623 og RZ 616. grøntsager udplantes flere gange i løbet af sæsonen og kan derfor opdeles i idlige, middeltidlige og sene sorter eller evt. kun 2 grupper. Generelt har der været tydelig tendens til, at næringsstofiondholdet stiger med tiden, således at de sene sorter har haft højest næringsstofindhold. Kun for blomkål har der været en svag tendens til faldende næringsstofindhold med tiden. Da alle sorterne af den samme grønsag er dyrket på aen samme jord på en forsøgsstation, må det altså være vækstbetingelsernes indflydelse, der gør sig gældende. De tidlige sorter har måske ikke optimale udviklingsbetingelser, der vil være variation i nedbør og solskinstimer i løbet af vækstsæsonen osv. 5 sorter af porrer og blomkål har været dyrket både om sommeren og om efteråret (middeltidlige og sene), og her genfindes den samme tendens, som findes for alle sorterne. Dvs. for porrer er der tendens til stigende næringsstofindhold med tiden i disse 5 J sorter, og for blomkål er der svag tendens til faldende nærings stof indhold i de 5 sorter. / Denne undersøgelse omfatter kun et enkelt dyrkningsår af hver grøntsag på en type jord, men fra andre undersøgelser af bla.a. I æbler (1), (2) og (3) og kartofler (4) vides det, at forskelle i næringsstofindhold mellem sorter kan genfindes år efter år, ja endda med 5 års mellemrum, og at selv om vækstbetingelserne

13 (klima, jordbund osv.) øver indflydelse på næringsstofindhol-( det, så opretholdes forskellen mellem sorterne alligevel. Der er således god grund til at regne med, at de her fundne forskelle i næringsstofindholdet er reelle forskelle, der kan genfindes ved senere undersøgelser. Man kan således konkludere, at sortsvalget kan være af stor ernæringsmæssig betydning. Næringsstofindholdet kan dog aldrig blive afgørende. Parametre, som udbytte o odstandskraft over for sygdomme vil have større bet l tt:itg-foi,/avlernes sortsvalg. Kan undersøgelser af den fore ggende type blot medvirke til, at avlerne i situationer, or alt andet er lige, vælger sorterne med det højeste næ ngsstofindhold eller ser bort fra sorter med det laveste næ ngsstofindhold, kan det på længere sigt have stor indflydelse på dan ernes næringsstofindtag. I 11

14 SUMMARY AND CONCLUSION As part of the food monitoring system for nutrients, we have in 1985 and 1986 investigated the nutrient content of different varieties of vegetables with the purpose of influencing the choice of varieties for commerciel use. 138 varieties of pea, leek, brussels sprout, cauliflower and white cabbage have been tested at the Institute for Vegetables, Årslev and the State Experimental Station, Roskilde, who have taken the samples for analysis of dry matter, vitamin C, vitamin s1, vitamin s 6 and peas also for protein. The i1westigation has been carried out by the Copenhagen Regional Laboratory. The results show, that there is great variation in the vitamin content in all the vegetables, usually from 2 to 4 times between the highest and the lowest vitamin content. However, dry matter and protein content show practically no variation between varieties. Generally the varieties do not have high or low content of all the nutrients at the same time, but they have typically medium to high content of the ether nutrients, when a single nutrient content is very high. However, there is some varieties, which have a general high nutrient content, among which can be mentioned the pea variety Bikini, the leek varieties Wila and Platina, the brussels sprout varieties Glentora and Fortress, the white cabbage varieties Bison and Langendijker Dauer and the cauliflower varieties OE 3086, RZ 623 and RZ 616. Many vegetables are planted several times during the season and can therefore be categorized in early, medium and late varieties or perhaps only two groups. Generally there has been a marked tendency to increasing nutrient content with time, which means that the late varieties have had the highest nutrient content. Only for cauliflower has thexe been a week tendency to decreasing nutrient content with time. Beoause all the varieties af one vegetable have been grown in the same soil at the experimental station, it must consequently be the influence of the growing conditions, which are reflected in the nutrient content. The early varities have perhaps not had optimal growing conditions, there will be variation in the amount of rain and sun during the season and so on. 5 varieties of leek and cauliflower have been grown both in the summer and autumn (medium and late varieties), and for these are found the same tendency, which is found for all the varieties. That is for leek, a tendency to increasing nutrient content with time, and for cauliflower, a week tendency to decreasing nutrient content with time in the 5 varieties. This investigation includes only a single growing year for each vegetable in one type of soil, but from ether investigations of apples (1), (2) and (3) and potatoes (4) it is known, that differences in nutrient content between varieties can be found again year after year and even after 5 years; and even if the

15 growing conditions (climate, soil and so on) are influencing the nutrient content, the differences between varieties are nevertheless maintained. This gives good grounds to believe, that the differences in nutrient content found in this investigation are significant differences, which can be found again at a la ter date. Thus it can be concluded, that the choice of varieties can be of nutritional importance. However the nutrient content is never going to be the deciding factor. Parameters like yield and resistance to sickness will be more important for the growers choice of variety. Can investigations of the present type just help the growers in the situations, where all ether parameters are equal, to choose the variety with the highest nutrient content or disregard the variety with the lowest nutrient conte nt, then it could in the long run have great influence on the nutrient intake of the danes.

16 LITTERATUR 1. Overvågningssystem for næringsstoffer. Frugt og grøntsager. LST publikation nr Oktober Lagringsforsøg med æbler og blomkål. LST publikation nr Juli Overvågningssystem for næringsstoffer. Frugt og grøntsager. 2. runde. Under udarbejdelse. 4. Kartoflers indhold af næringsstoffer. Sort, dyrkningsbetingelser og lagring. LST publikation nr Maj 1986.

17 CL-A J.nr. L 15-3 Bilag 1.1 Den 6. juni 1985 P rojekt Prøvedyrkede grøntsager. Fors Øgsplan ---- F ormål Alle de sorter af forskellige grøntsager, der dyrkes på Årslev (såkaldte værdiafprøvninger), kan købes af gartnere og bønder til kommerciel grøntsagsproduktion. Formålet med denne undersøgelse er at sammenligne næringsstofindholdet i de forskellige sortes, ledes at oplysninger om næringsværdi kan indgå i vurderingen. Indledning I forsøget indgår hvidkål, blomkål, rosenkål, porrer og ærter med ialt 163 sorter. Så mange sorter kan ikke undersøges tilfredsstillende på de til rådighed værende 24 uger. Ærter prøvedyrkes kun i år, medens de Øvrige grøntsager også prøvedyrkes i Det har derfor været nødvendigt dels at opdele grøntsagerne således, at ærter (kun halvdelen af ærtesorterne), rosenkål og,porrer undersøges i år og hvidkål og blomkål i 1986, dels også at re ducere analyseprogrammet. Det vælges derfor at lade fedt og aske i alle tre grøntsager og protein i porrer og rosenkål udgå. Disse analyser var oprindeligt medtaget for at bestemme kulhydrat ved differensmetoden, men da der findes meget lidt fedt, aske og protein (i porrer og rosenkål) kan man med go<l tilnærmelse sætte kulhydratindh ol det lig med tørstofindholde t. Kun resultater for tørstofindhold rapporteres. Forsøgsplanen kommer da til at se ud som nedenfor an givet. Analyseprogram 1985 / Ærter: Protein, t Ørs tot, C-, B1- Porrer: TØ rst of, C-, B - og B 1 6 -vitamin Rosenkål: Tørstof, C-, B1- og B 6 -vitamin )

18 Bilag 1.2 Analysemetoder Protein: NMKL nr. 6, 3. udg., Nitrogen. Bestimning i livsmedel og fodermedel efter Kjeldahl. Tørstof: NMKL nr. 64, 1967: Bestemmelse af tørstof i konserveret grønkål og spinat. C-vitamin: AV0031: Bestemmelse af ascorbinsyre ved titrering med 2,6-dichlorphenol-indophenol. B -vitamin: 1 AV0041: Bestemmelse af B -vitamin i næringsmidler. 1 B -vitamin: 6 AB0091: Bestemmelse af pyridoxin og andre B -vitami 6 ner i levnedsmidler, næringsstofpræparater m.r Sorter og udtagningstidspunkt (se bilag) Ærter: 15 sorter. Leveres sidst i august. Porrer: 34 sorter. 14 sorter i september. 14 sorter i oktober. 6 sorter i november. Rosenkål: 22 sorter. 4 sorter i september. 9 sorter sidst i oktober/først i november. 9 sorter sidst i november. Sorterne fremkommer samlet på de angivne tidspunkter. Fordelingen på de enkelte måneder bliver da således: August: 15 sorter ærter September: 14 sorter porrer og 4 sorter rosenkål Oktober: 14 sorter porrer Sidst i oktober: 9 sorter rosenkål Novmeber: 6 sorter porrer Sidst i november: 9 sorter rosenkål lalt 71 sorter Tidsforbruget er beregnet til: 24 uger

19 Bilag l.3 Ærter og rosenkål leveres fra Institut for GrØnsager, Årslev. Porrer leveres fra forsøg sarealet i Lammefjord. Transportproblemerne er endnu ikke endeligt afklarede, men muligvis bringer Årslev ærterne og Lammefjord porrerne, medens rosenkål sendes med toget, således at KØbenhavn LL må afhente prøverne på KØbenhavns Hovedbanegård. Dette betyder, at porrer og rosenkål ikke ankommer samtidigt. Den maksimale belastning er således 14 sorter på en dag. Prøveudtagning og analyse Ærter Prøvestørrelse: min. 0,5 kg. Ærterne leveres blancheret og frosse1 Til C-vitamin indvejes 2 x 30 g ærter. Til protein, tørstof, ll1- og B 6 -vitamin køres 2 x ca. 200 g ærter i Waring Blender, evt. med ca. 10\ vandtilsætning for at opnå en passende konsistens. I det omfang det er muligt udføres alle C-vitamin-analyser samme dag enten på ankomstdagen eller dagen efter afhængig af, hvornår på dagen prøverne ankommer. Det kan dog blive nødvendigt at udføre C-vitaminanalyserne over 2 dage. Protein, tørstof, B - og B -vitaminanalyserne udføres så hurtig t 1 6 som mulig t efter ankomsten af prøverne. Det er dog acceptabelt at indfryse homogenisatet i kortere tid, I hvilket må gøres i små portioner, der passer til de enkelte analyser. Porrer Prøvestørrelse: 10 porrer Porrerne reng Øres som til normalt husholdningsbrug, dvs. roddelen og den grønne top skæres af og evt. fjernes lidt visne yderblade. Til C-vitamin foretages længdesnit i porren, således at 1/4 af mindst 2 porrer indgår i en prøve på g. For store porrer er det måske endda muligt at ottende dele porrerne, således at så mange ottendele som muligt kommer til at indgå i prøven på g. Der laves 2 delprøver.

20 Bilag 1.4 Til protein, tørstof, B 1 - og B 6 -vitamin køres 2 x ca. ZOO g porrer i Waring Blender, evt. med ca. 10% vandtilsætning for at få en passende konsistens. 4-5 porrer skal indgå i hver delprøve på ZOO g, og porrerne deles med længdesnit i passende dele, formentlig i kvarte porrer, for at opnå dette. Analyserne udføres som beskrevet under ær er. Rosenkål PrØvestØrrelse; O,S-1 kg Til C-vitamin indvejes 2 x g i form af halve rosenkål, formentlig ca. 5 halve rosenkål. Til de Øvrige analyser køres Z x ca. ZOO g hele rosenkål i Waring Blender, evt. med ca. 10% vandtilsætning for at opnå en passende konsistens. Analyserne udføres som beskrevet under ærter. Såfremt det ikke nås at fremstille homogenisatet af porrer og rosenkål samme dag som prøverne ankommer, skal de opbevares køligt, dvs. enten i grøntsagsrum ved 10-1S C, eller ved køleskabstemperatur, hvis der ikke rådes over grøntsagsrurn. Nedfrosset prøve skal opbevares af alle grøntsagssorterne, indtil analyseresultater og metodekontrol er godkendt. Referenceprøve og genfindelsesforsøg e!ere_!!c prøye_ 2 kg kartoffelmospulver blandes sammen i en planetornrører i 1 t. Der foretages tre-dobbelt bestemmelse af C-,B - 1 og B 6 -vitamin, og prøven nedfryses i små portioner, der passer til de enke te analyser. Hver uge, hvor der analyseres for C-, B - eller B 1 6 -vitamin foretages enkeltbestemmelser for de vitaminer, der iøvrigt bliver a nalyseret for. Resultaterne opføres på et x-kort.

21 Bilag 1.5 Qe finiels sio!stg_ Hver uge hvor der analyseres for B - 1 eller B -vitamin foretages 6 et genfindelsesforsøg ved tilsætning af en kendt mængde standard til en pr.øve udtaget af de ca. 200 g homogenisat. Der foretages ikke genfindelsesforsøg for C-vitamin, da det største tab må forventes at ske under homogeniseringen. Man kan heller ikke forvente reproducerbare resultater ved at udtage 2 x g f. eks. af porrer, da det naturlige C-vitamin indhold svinger for meget hertil. Rapportering EDB: Alle resultater indtastes i afd. A's skærmbillede. Desuden udarbejdes oversigtsskemaer over analyseresultater og metodekontrollen hurtigst muligt efter analysearbejdets afslutning. Da forsøget fortsætter i 1986, udarbejdes den endelige rapport først, når disse forsøg er afsluttet. Torben Leth

22 - n Statens J Planteavlsforsøg B.ilag Havebrugscentret Institut for Grønsager Kirstinebjergvej 6, DK-5792 Årslev Telt. (09) dato Sorter af grønsager til analyse ved Levnedsmiddelkontrollen i København i 1985 Ærter, tidlige sort er l. Avola 2. Ari ca 3. H u nter 4. Span blancherede, frosne prøver, 7. Are tic levering sidst i aug. (8 sorter) 8. De No Fridget Ærter, sildige sorter 41. Turon 46. Co n111a y 47. Stamp ede blancherede, fro sne prøver, 48. XPF evering sidst i aug. (7 sorter) 49. XPF 151 Bikini Asta ra Porre, tidlige sorter 1. Imperial 2. Alma 3. R ese levering i september (6 sorter) Splendid Ve ri na 6. SG 448

23 - c Statens Planteavlsforsøg Bilag 1. 7 Porre, til industri 1. Bulgarsk Kæmpe, L.D. 2. li ti ' 'Varna' 3. li li 1 Bul ga' 4. Titan levering i september (8 sorter) 5. Lo ngi na 6. Kong Richard 7. Hafnia 8. Duc al Porre, efterår l. DE lmp er ial 3. Spl en did 4. Hafnia s. V er i na 6. Li gina 7. Al;lria levering i ok taber ( 14 sorter) 8. Vita n 9. Argenta 10. Artaban 11. La Vi 12. Lo ngi na 13. R egius 14. Goliat Porre, vinter l. Siegfried,. 'frost' 2. Catalina 3. Alaska levering i november (6 sorter) 4, Platina 5. Wila 6. Kajak

24 c Statens Planteavlsforsøg Bilag Rosenkål, tidlige 5. Oliver 4. Akropolis 2. Prince Marvel levering i september (4 sorter) 12. Cavallier Rosenkål, middel tidlige 1. Karimu 3. Titurel 6, Citadel 7. Mallard levering sidst i oktober, 8. Wi dgeo n først i november (9 sorter) 9. Porter 10. Lunet 11. Boxer 13. Ro dger Rosenkål, sildige 1. Tardis 2. Caroline 3. Gabio n 4. Rampart 5. Hal 6. Glentora levering sidst i november. (9 sorter) 7. J e1u el B. Esta te 9. Fortress I alt 71 sorter. Ærter og rosenkål leveres fra Institut for Grønsager, Arslev. Porre leveres fra forsøgsarealet i Lammefjord. Pr0vest0rrelse eks.: 10 porrer 1 kg rosenkål g ær ter

25 Levncrlsmiddclstyrclson CentrallaboraLoricts afo. A Næringsstoffer og tilsætningsstoffer 16/ J.nr. L 15-3 Bilag 1.9 Projekt Prøvedyrkede grøntsager. Forsøgsplan Formål Alle de sorter af forskellige grøntsager, der dyrkes på Årslev (såkaldte værdiafprøvninger), kan købes af gartnere og bønder til kommerciel grøntsagsproduktion. Formålet med denne undersøgelse er at sammenligne næringsstofindholdet i de forskel! ige sor-ter, således at og lysninger om næringsværdi kan indgå i vurderingen. Indledning I fo!'søge t indgår hvidkål, blomkål, r-osenkål, porr-er og ærter med ialt 163 sorter. Så mange so!'te!' kan ikke undersøges tilf!'edsstillende på de til!'ådighed værende 24 uger. Ærter prøvedyrkes kun i 1985, medens de øvrige grøntsager også prøvedyrkes i Det har de!'foi' været nødvendigt dels at opdele grøntsagerne således, at ærter (kun halvdelen af ærtesorterne), rosenkål og porrer undersøges i 1985 og hvidkål og blomkål i 1986, dels også at reducere analyseprog!'ammet. Det vælges de!'for at lade fedt og aske i alle 5 grøntsager og protein i porrer, rosenkål, hvidkål og blomkål udgå. Disse analyser var oprindeligt medtaget for at bestemme kulhydrat ved differensmetoden, men da der- findes meget lidt fedt, aske og protein (undtagen i ærter) kan man med god tilnærmelse sætte kulhydratindholdet lig med tørstofindholdet. Kun resultater for tørstofindhold rapporteres. Forsøgsplanen kommer da til at se ud som nedenfor angivet. Analyseprogram 1986_ Hvidkål: Tørstof, C-, B 1 - og s 6 -vitamin Blomkål: Tø stof, C-, B1- og B 6 -vitarnin

26 Bilag 1.10 Analysemetoder Protein: Tørstof: NMKL nr. 6, 3. i levsmedel og NMKL nr. 64, udg., Nitrogen, bestamning fodermedel efter Kjelctahl. 1967: Bestemmelse af tørstof i konserveret grønkål og spinat. C-vitamin: AV0031: B -vitamin: 1 AV0041: B -vitamin: 6 AV0091: Bestemme ise af ascorbinsyre ved ti tre ring med 2,6-dichlorphenol-indophenol. bestemmelse af B -vitamin i næringsmidler 1 Bestemmelse af pyridoxin og andre B -vitaminer i 6 levnedsmidler, næringsstofpræparater m.m. Sorter og udtagningstidspunkt (se bilag) Blomkål ialt 42 sorter Tidlige: 14 sorter Høst: 1. juli Sommer: 15 sorter Høst: juli-august Efterår: 13 sorter Høst: september-oktober Hvidkål ia1t 35 sorter Tidlige: 7 sorter Høst: juli Sommer- 15 sorter Høst: september-oktober efterår Vinter: 13 sorter Høst: November Det er ikke sikkert at de tidlige sorter hverken af blomkål eller hvidkål fremkommer samlet. Blomkål leveres fra Årslev (Jette!arsen, tlf. (09) ) og hvidkål leveres fra Lammefjorden (Inge Jørgensen tlf. (02) ). Aftaler om transpor træffes mellem København LL og Årslev, hhv. Lammefjorden. Muligvis er både Årslev og Lammefjorden i stand til at bringe grøntsagerne til København LL. København LL (Hanne Nielsen eller Lisbeth Lund, tlf. (02) ) underrettes i så god tid som muligt om en levering. Prøveudtagning og analyse Blorrikål og hvidkål Prøvestørrelse: 8-10 hoveder. Grøntsagerne rengøres som til normalt husholdningsbrug, d,v,s. blomkålens dækblade og hvidkålens yderste blade samt nederste stok fraskæres. Eventuelt dårlige blomkålsbuketter fjernes også.

27 Bilag 1.11 Til C-vitamin foretages lagkagesnit af grøntsagerne, således at udsnit fra 4 noveder indgår i en samleprøve på g. Dette gentages med 4 andre hoveder. Til de øvrige analyser udtages 200 g ligeligt af hver af de 2 x 4 hoveder, og de 2 x 200 g køres i Waring Blender evt. med ca. 10% vandtilsætning for at få en passende konsistens. I det omfang det er muligt udføres alle C-vitamin-analyser samme dag enten på ankomstdagen eller dagen efter afhængig a. hvornår på dagen prøverne ankommer. Det kan dog blive nødvendigt at udføre C-vitaminanalyserne over 2 dage. Tørstof, B1 - og B 6 -vi taminanalyserne udføres så hurtigt som muligt efter ankomsten af prøverne. Det er dog acceptabel -i: a-i: indfryse homogenisatet i op, til 2 måneder, hvilket må gøres i små portioner, der passer til de enkelte analyser. Såfremt det ikke nås at fremstil le homogenisatet af hvidkål og blomkål samme dag som prøverne ankommer, skal de opbevares køligt, dvs. enten i grøntsagsrum ved C, eller ved køleskabstemperatur, hvis der ikke rådes over grøntsagsrum. Nedfrosset prøve skal opbevares af alle grøntsagssorterne, indtil analyseresultater og metodekontrol er godkendt. Referenceprøve og genfindelsesforsøg Referenceprøve 2 kg kartoffelmospulver blandes sammen i en planetornrører i 1 t. Der foretages tre-dobbelt bestemmelse af C-, B1- og B 6 -vitamin, og prøven nedfryses i små portioner, der passer til de enkelte analyser. Hver \.lge, hvor der analyseres for C-, B1 - og B6-vi tamin foretages enkeltbestemmelser for de vitaminer, der i øvrigt bliver analyseret for. Resultaterne opføres på et x-kort. Genfindelsesforsøg Hver. uge hvor der analyseres for B 1 - eller B 6 -vi tamin foretages et genfindelsesforsøg ved tilsætning af en kendt mængde standard til en prøve udtaget af de ca. 200 g homogenisat. Der foretages ikke genfindelsesforsøg for C-vitamin, da det største tab må forventes at ske under homogeniseringen.

28 Bilag 1.12 Man kan heller ikke forvente reproducerbare resultater ved at udtage 2 x g f.eks. af hvidkål, da det naturlige C-vi taminindhold svinger for meget herti l. Rapportering EDB: Alle resultater indtastes i afd. A's skærmbillede. Desuden udarbejdes oversigtsskemaer over analyseresultater og metodekontrollen hurtigst muligt efter analysearbejdets afslutning. Resultaterne skal indgå i Årslevs publikationer i stil med ærterne. Desuden skal udarbejdes en kort intern rapport. Torben Leth

29 Sortsliste hvidkål og blomkål 1986 i.r.r L.., _:, :.,. -!.,,.J INSTITUT FOR GRØNSAGE Kirstinebjergvej 6. :. DK-5792 Årslev Telt Bilag 1.13 Tidl ige hvidkål Tidlig blomkål 1 Ega l Montano 2 SG Falon 3 Grenadier 3 OE Delphi 4 Dpaal 5 Balbro 5 Carillon 6 Nevelle 6 Albert 7 Stonehead 7 King 8 Celesta 9 Bravo Sommerhvidkål 10 OE Erfu l Histanda 12 RZ Timor 13 RZ Patros 14 RZ Bata 5 Pruktor 6 Gloria Sommerblomkål 7 Erdeno 8 Ramco 1 Candid Charm 9 Rater 2 Ballade 10 Predena 3 SG Krautmann 4 l hite F ox 12 Impra 5 Star Light 13 Predillo 6 OE Q visto 7 Dominant 15 F e rnand 8 King 16 Slam 9 Linas 17 Castello 10 Oze 18 Greni t 11 Hormade 12 DE White Rock Vinterhvi dkål 14 Andes 15 Triton l Gram i 2 Marathon 3 Alma t:a Efterårsblomkål 4 Bis let 5 Bison l Ballade 6 Sphinx 2 White Rock 7 Strukton 3 Cervina 8 Horizon 4 Oze 9 Latin 5 Dok 10 Polinius 6 SG Bartolo 7 Rev i to 12 Langendijker Dauer 8 Star Light 9 White Fax 10 OE 11 L in a s 12 Hor made 13 Andes 3373

30 Bilag 2. 1 ANALYSEMETODER Protei n Tørstof C-vitamin NMKL nr. 6, 3. udg., Nitrogen, hestamning i livsmedel og fodermedel efter Kjeldahl. NMKL nr. 64, 1967 : Bestemmel se af tørstof i konserveret grønkål og spinat. AV0 031: Bestemmelse af ascorbinsyre ved titrering med 2, 6-dichlorphenol-indophenol. a,-vitami n AV004 1: Bestemmelse af B 1 -vitamin i levnedsmidler. B 6 -vitamin AB0091 : Bestemmelse af pyridoxin og andre B - vitaminer i levnedsmidler, næringsstofpræparater 6 m.m.

31 Bilag 3.1 METODEKONTROL Referenceprøve Kontrolgrænser beregnes som: ØKG X + 3 X s NKG X - 3 X s ØAG = X + 2 X s NAG = X - 2 X s Der er foretaget 6 bestemmelser på kartoffelmospulveret for finde x og s for hvert næringsstof. at C-vitamin: x = 167 mg/100 g s = 13 mg/ 100 g Der er foretaget 23 kontrolanalyser, mellem øvre og nedre alarmgrænse. B -vitamin : X = 180 µg/ S = 10 µg/ Der er foretaget 32 kontrolanalyser, mellem øvre og nedre alarmgrænse. som alle lå som alle lå X = 765 µg/ 100 g S = 69 µg/ 100 g Der er foretaget 37 kontrolanalyser, som alle lå mellem øvre og nedre kontrolgrænse, med resultater mellem kontrol- og alarmgrænse. Genfindelsesforsøg s, -vitamin 97 I 96, 95' 98' delse. n = 22 90, 92, 89, 92, 100, 93, 88, 92, 93, 83, 98, 101, 100, 96, 97, 98, 97, 99 % genfin- X = 95% s = 4,5% B 6 -vitamin 93, 113, 103, 111, 91, 105, 98, 110, 112, 97, 92, 92, 97, 96, 118, 84" 105, 97, 87, 95 % genfindelse n = 20 X = 100% S = 9,4%

32 Bilag 4. 1 Næringsstofindholdet i ærter Nr. Sort C-vitamin o 1 -vitamin 0 6 -vitamin Tørstof Protein mg/100 g µg/100 g µg/100 g g/100 g g/100 g I Avola 19, ,78 2 Ari ca 19, ,4 4,34 T 3 Hun ter 19, ,8 4, ,0 i 4 Span 19, ,4 4,50 d 7 Are tic 17, ,2 4, Dew 24 l 98 20,0 4,50 24,5 i 9 Now 20, ,7 4,72 g 10 Fridget 21, , e Gennemsnit 20, ,6 4,55 41 Turon 14, ,4 5,28 s 46 Conway 11, ,6 4,66 i 47 Stampede 14, ,7 5' 11 1 XPF , ,9 4,66 48 d 49 XPF , l 9, i 52 Bikini 21, ,3 5,41 g 53 As tara 18, ,9 5,20 e Gennemsnit 16, ,9 5' 16 S tør s te værdi 24 ' , Mindste værdi l I, l 17, Gennemsnit 18, ,3 "J 83

33 Bilag 5.1 Næringsindholdet i porrer Nr. Sort C-vitamin B 1 -vitamin B 6 -vitamin Tørstof mg/100 g µg/100 g µg/100 g g/100 g I Imperial 12, ,47 T 2 Alma 13, ,23 i 3 Re se 11' ,80 d 4 Splendid 16, ,2 1 5 Verina J 5,0 J 98 6,67 i 6 SG , I , I g e Gennemsnit 13, ' J 53 I I Bulgarsk 19,4 Il Kæmpe L.D '1 d 2 Bulgarsk l u Kæmpe Varna s 3 Bulgarsk 9, ,02 t Kæmpe Bulga l' 4 Titan 31 ' ,20 i 5 Longina 21' ,51 I 8 6 Kong Richard 22, ,43 7 Hafnia 21, ,35 Ducal 27, ,0 Gennemsnit 2J ' ,2 l OE , ,4 E 2 Imperial 1 9, ,2 f 3 Splendid 18, t 4 Hafnia 21, J0,6 e 5 Verina 1 3, ,26 r 6 Ligina 22, ,8 å 7 Agria 23, r 8 Vitan 15,l ,2 9 Argenta 28,S ,29 10 Artaban 17, ,7 ll Lav i 16, ,51 12 Loogina ' Regius 13, ,66 14 Goliat 23, ,66 Gennemsnit 18, V l Siegfried, frost 26, , S i 2 Catalina 21, I J, Alaska 17, , 2 t 4 Platina 18, e 5 Wila 23, ,6 r 6 Kajak 21, Gennemsnit 21 ' , 9 Største værdi ,6 Mindste værdi 9, ,67 Gennemsnit 18, LO, I

34 Bilag 6. 1 Næringsstof indholdet i rosenkå l Nr. Sort C-vitamin B 1 -vitamin B6- vitamin Terstof mg/100 g µg/100 g µg/100 g g/100 g T 5 Oliver i 4 Akropolis ,5 d 2 Pince Harve! ,2 l. 1 2 Cava llier ,7 Gennemsnit ,8 M I Karimu , I i 3 Titurel d 6 Citadel cl 7 Mallard ,0 e 8 Widgeon ,0 l 9 Porter '2 t 10 Lunet ,8 i 11 Boxer I 6, I d I 3 Rodger ,8 l. Gennemsnit , I s I Tardis ,0 i 2 Caro line J 7. 2 l 3 Gab ion ,7 d 4 Rampa rt i 5 Hal ,3 g 6 Glentora ,4 e 7 Jewel , 6 8 Esta te Fort ress ,6 Gennemsnit Størs te værdi ,6 Mindste værdi ,o Gennemsnit ,0

35 Bilag 7.1 Næringsstofindholdet i hvidkål Nr. Sort C-vitamin B 1 -vitamin B 6 -vitamin Tørstof mg/100 g µg/100 g µg/100 g g/100 g I Ega 37, ,65 T 2 SG ,64 i 3 Grenadier 40, ,23 d 4 Delphi 39, , Bal bro 41, ,99 i 6 Neve lle 54, ,46 g 7 Stonehead 52, ,61 e Gennemsnit 44, I 7 I Histanda 46 I ,59 2 Ti mor 43, ,63 3 Pat ros 38, ,58 4 Bata 43, ,01 5 Pruktor 37, ,44 6 Gloria 48, ,46 7 Erdeno I4 8,35 s 8 Ramco 45, , l Racer 49, ,46 m 10 Predena 47,l ,69 m J I Krautmann 41, ,91 e I 2 Impra 43,6 46 l I 9 8,50 r 13 Pred i llo 14 Quisto 54,7 45, , ,48 15 Fernand 36, ,43 16 Slam 47, ,51 17 Castello 18 Grenit 44,4 43, , ,46 Gennemsnit 44, ,3 I Grami 46, ,51 2 Marathon 43, , 5 3 Almata 48, ,1 V 4 Bis let i 5 Bison 46,7 55, , , Sphinx 44,5 58 I 97 10,4 t 7 Strukton 45, ,90 e 8 Horizon 49, ,0 i 9 Latin 49, ,7 10 Polinius 48, l l, 1 I 1 Ba rtolo 38, J 1 '2 I 2 Langendijker 50, ,7 Dauer Gennemsnit 47, ,4 Største værdi 55' ll,2 Mindste værdi 36, ,65 Ge1111emsni t 45, ,87

36 Bilag 8.1 Næringsstofindholdet i blomkål Nr. Sort C-vitamin B 1 -vitamin B6-vitamin Tørstof mg/100 g µg/100 g µg/100 g g/100 g 1 Montano 79,5 63 I I 6 8,57 2 Falon 70, ,96 3 OE , ,33 T 4 Opaal 76, ,76 i 5 Carillon 68, ,73 d 7 King 76, , Bravo 72, ,91 i JO OE S, ,08 g 11 Erfu 77 ' , 14 e 12 RZ ' l S ,06 l3 RZ ,0 S ,77 14 RZ , ,0S Gennemsnit 77 ' l S ,03 1 Gandid Charm 67,2 67 l 2S 7,96 s 3 SG ,S , White Fox 66,4 S ,34 m 9 Linas S9,S ,07 m 1 0 Oze 64,4 S ,07 e 11 Hormade 62, ' 13 r 14 Andes S8, ,98 IS Triton 64,1 so Gennemsnit 63,2 S , 92 1 Ballade 64, ' 14 2 White Rock 62,8 S3 I 24 8,73 E 3 Cervina 60, ,S4 f 4 Oze SS,7 S ,56 t s Dok 66, ,51 e 6 SG ,8 SI 120 8,75 r 9 White Fox S8, ,66 10 OE ,8 53 1S2 8,52 r J l Linas 60, ,53 12 Hormade 66, ,43 Gennemsnit 60, ,44 Største værdi 86, '7 5 Mindste værdi 46, ' 13 Ge111emsni t 67,9 5S 134 8' 14

37 Levnedsmiddelstyrelsen Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tif Sundhedsministeriet Publikation nr. 185 Oktober 1989 Kr. 67,-

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Agnes N. Pedersen Seniorrådgiver Colourbox Seminar om danskernes kostvaner 12 marts 2015 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Agnes N. Pedersen

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv.

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0291 Klageren: XX og XX 8501 Bissegem, Belgien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Dødelighed hos kalve af malkerace

Dødelighed hos kalve af malkerace Dødelighed hos kalve af malkerace Rapport nr. 102 Tekst Lars Arne Hjort Nielsen Anders Glasius Anders Fogh Flemming Skjøth Redaktion Korrektur Opsætning Flemming Skjøth Mette Bjerring Inger Camilla Fabricius

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE Food monitoring system for nutrients Meat, 3. Cycle Udarbejdet af Kirsten Hansen Århus landsdelslaboratorium i samarbejde med Pia Knuthsen Fødevaredirektoratet

Læs mere