Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Demonstrationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Demonstrationsprojekt"

Transkript

1 Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Demonstrationsprojekt PROGRAM Parallelopdrag Helhedsplan/karréplan Byggefelt 4D Ørestad City August 2007 Ørestadsselskabet Københavns Kommune Lading arkitekter + konsulenter A/S Demonstrationsprojekt er støttet af ELFORSK

2 Bygherre Nordkranen A/S, Islands Brygge 43, 2300 København S Styregruppe for demonstrationsprojektet Nordkranen A/S Ørestadsselskabet I/S Lading arkitekter + kon sulenter A/S Sekretariat og projektledelse Lading arkitekter + konsulenter A/S, Store Søndervoldstræde 9, 1419 København K INDHOLD Introduktion side 3 Rådgiverteams og økonomi side 4 Projektet side 5 Energi og ressourcer side 6 Bilag side 8 Tidsplan side 9 Krav til besvarelsen side 10 Bedømmelse side 11 Organisation side 12 2

3 INTRODUKTION Målet med projektet er at opføre et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri på byggefelt 4D i Ørestad, som skal være demonstrationsprojekt for ressourcebevidst og energieffektivt byggeri. Projektet ligger i forlængelse af en indbudt idekonkurrence, som styregruppen for De Store Bygningers Økologi Ørestadsselskabet, Københavns Kommune og Lading arkitekter + konsulenter A/S - afholdt i Principperne for idekonkurrencen videreføres i projektet til et konkret byggeri på 4Dgrunden. Idekonkurrencens program og resultater kan ses på 3

4 RÅDGIVERTEAMS Fed markering angiver teamets kontakt. Arkitekter Ingeniører Team 1 CUBO arkitekter A/S v/ Lars Juel Thiis Civ. ing. Søren Pedersen, Passivhus.dk Cowi A/S Team 2 hs white a/s NIRAS A/S v/ Henrik Kærgaard Team 3 Creo Arkitekter A/S v/ Gert Johannesen Behnisch Architekten (D) Moe & Brødsgaard A/S Transsolar Energietechnik GmbH (D) Team 4 BIG arkitekter ApS v/ Bjarke Ingels Esbensen rådg. ing. A/S Adams Kara Taylor (UK) ØKONOMI Deltagelse i parallelopdraget vil blive honoreret med kr excl. moms pr. team. Beløbet udbetales efter opdragets afslutning, senest 1. januar Til bearbejdning af det vindende projekt og udarbejdelse af den endelige karrépan afsættes yderligere kr excl. moms. 4

5 Projektet omfatter i alt ca etagemeter boliger og erhverv. PROJEKTET Byggeriet skal være referencebyggeri for energieffektivt og ressourcebevidst byggeri, der samtidig er kommercielt bæredygtigt. Projektet skal demonstrere, at byggeriets miljøpåvirkning markant kan reduceres ved gennemtænkte løsninger, samtidig med at der opnås god arkitektur, funktion, kvalitet og totaløkonomi. Fordelingen mellem boliger og erhverv ligger på nuværende tidspunkt ikke helt fast den afgøres senere af bygherren på baggrund af bl.a. efterspørgslen på markedet, men gode forslag vedr. disponeringen i det vindende projektforslag kan også få betydning. Det skal være muligt at opføre byggeriet i flere etaper. Byggeriet skal være kvalitetsbyggeri og have en markant arkitektonisk profil. Byggeriet retter sig mod almindelige mennesker og har ikke et særligt grønt segment som målgruppe. Projektet er omfattet af Lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord og supplerende guidelines af 21. maj Vinderforslaget skal udmøntes i en karréplan, og derfor skal intentionerne i Ørestadsselskabets notat Retningslinier for udformning af en karréplan, rev , indtænkes i projektforslaget % boliger overvejende m2 pr. bolig, gennemsnitlig størrelse ca m2 boligstrukturen skal muliggøre sammenlægning eller opdeling af boliger til større eller mindre enheder der kan være både ejer- og lejeboliger et mindre antal kan være større eller mindre, evt. som supplements-enheder et antal boliger kan være kombineret med erhvervslokaler til mindre liberalt erhverv med ca. 1-5 personer (fx konsulenter, mindre rådgivervirksomheder (arkitekter eller ingeniører), advokater og lignende) Boliger 60-50% multibruger erhverv overvejende kontorlokaler med fleksibel opdeling i større eller mindre lejemål samt fleksibel indretning der kan indrettes butikslokale(r) på max m2 der kan evt. indrettes et sundhedscenter med faciliteter til læger, tandlæger, fysioterapeut, apotek etc. Erhverv En mindre del af bolig- og erhvervsarealet kan evt. disponeres til fælles service, fx mødelokaler, der kan benyttes om dagen af erhvervet og aften og weekend af beboerne (boliger skal have fælleslokaler) kantine, der laver frokost til erhvervet og dagens middag til beboerne et mindre antal hotelværelser til overnattende gæster til både erhverv og boliger andet? Service og fælleslokaler 5

6 ENERGI OG RESSOURCER Målet er et ressourcebevidst byggeri, der belaster miljøet så lidt som muligt i anlæg og drift, og som har et lavt energiforbrug og som samtidig er økonomisk og kommercielt bæredygtigt. Energi Energiforbruget skal være så lavt som muligt, og der lægges især vægt på et lavt el-forbrug. Byggeriet skal i gennemsnit som minimum opfylde bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri klasse 2, der indebærer at byggeriet er 25% bedre end bygningsreglementets almindelige krav. Det ses dog meget gerne at byggeriet er lavenergibyggeri klasse 1 eller bedre. Det forudsættes, at byggeriet ved opfyldelse af disse krav fritages for tilslutningspligt til fjernvarme. Der foretages både en samlet beregning for hele byggeriets energiforbrug, dvs. både erhverv og boliger, og for de to kategorier hver for sig. Energieffektivt byggeri i praksis 1. Bygningen skal designes og konstrueres, så det grundlæggende energiforbrug er så lavt som muligt bevidst orientering i forhold til verdenshjørnerne og solbelastning; sol og solvarme er et plus for nogle funktioner (fx opholdsrum i boliger), et minus overfor andre (arbejdsrum) lille varmetab dvs høj isolering, energiruder og en konstruktion uden kuldebroer passiv klimatisering dvs. udnyttelse af naturlige muligheder for opvarmning, køling, ventilation, lys etc. udnyttelse af synergieffekter hvis det er muligt, fx ved at bruge overskudsvarme fra kontorer til opvarmning af boliger 2. En optimal bygning kan komplementeres med den til enhver tid bedste teknologi, bl.a. styret ventilation optimalt indeklima med mindst muligt energiforbrug intelligent styring af el-forbruget pumper og anden teknik med lavt elforbrug 3. Evt. (bygningsintegreret) alternativ energi som supplement aktive systemer, fx solceller til elproduktion, solfangere til varme, hav- eller grundvand til køling etc. Drift De valgte løsninger skal være alment anvendelige, og skal lægge op til at brugere og driftsfolk naturligt vælger den rigtige adfærd. Løsningerne skal være driftssikre, og der bliver lagt vægt på at risikoen for miljøbelastninger som følge af forkert betjening er minimale. Bygherren og styregruppen arbejder på at der etableres et ESCO Energy Service Company som skal stå som driftsherre og evt. også bygherre/ejer af de tekniske anlæg. 6

7 Der er en tæt sammenhæng mellem indeklima og energiforbrug. Der lægges vægt på et godt indeklima, der i så høj grad som muligt opnås med passiv klimatisering. Indeklima Det største potentiale i vandbesparelse ligger i drift og adfærd, og ikke i anlæg af byggeri. Ørestad har et flerstrenget spildevandssystem, hvor regnvand fra tage og ikke-trafikerede arealer ledes til kanalerne. Regnvand kan anvendes alternativt, men generelt er vand ikke et tema i dette projekt. Vand Sundheds- og miljøskadelige stoffer skal undgås, og kan man ikke det, skal de afskrives over så lang tid som muligt (dvs. at man godt kan bruge en smule gift fx som fungicid, hvis det til gengæld giver en lang holdbarhed). Sundheds- og miljøskadelige stoffer Der skal tages højde for materialers egenskaber i forhold til klimatisering, herunder bl.a. varmeakkumulering og hygroskopi. Der skal fortrinsvis anvendes materialer, som ikke belaster miljøet, og helst materialer som er fornybare eller genanvendelige, som har en lang levetid og som ældes med ynde. Materialer Tekniske løsninger skal være indbygget på en sådan måde, at de kan repareres og ændres uden store bygningsmæssige indgreb. Tekniske løsninger Det kan forudses at fremtiden vil bringe nye tekniske løsninger, som skal installeres i bygningerne. Det forventes ikke at der vil være tale om voldsomt pladskrævende anlæg, men bygningerne skal i vist omfang være forberedt for det. Det betyder bl.a. at føringsvejene skal være fleksible og tilgængelige, og at bygningernes installationsskakte og rum ikke må være begrænset til et absolut minimum i hvert fald ikke uden at der er anvist udvidelsesmuligheder. Vedligehold udgør en væsentlig både miljømæssig og økonomisk faktor. Derfor lægges der vægt på at forslagene lever op til følgende krav: langsigtede og holdbare løsninger mulighed for selektiv vedligehold og reparation (dvs at bygningsdele eller konstruktioner, der udsættes for særlig belastning, skal kunne vedligeholdes uden at den øvrige konstruktion berøres) vedligehold skal overvejende kunne ske uden afbræk i den almindelige anvendelse og uden indeklimamæssige gener omfanget af vedligehold skal minimeres, dog set i relation til en totaløkonomivurdering miljøbelastninger vurderes også i forhold til afskrivningsperioden ; en mindre miljømæssig belastning en eller få gange i bygningsdelens levetid kan være at foretrække, hvis det betyder en lang levetid Vedligehold 7

8 Arealbehov og fleksibilitet Arealbehovet skal gennemtænkes nøje i forhold til funktionen. Der lægges vægt på forslag til arealøkonomiske løsninger, som fungerer. Et minimeret areal stiller øgede krav til bl.a. ventilation, akustiske forhold og fleksibilitet. Det indgår i vurderingen, om et øget ressourceforbrug til fx ventilation modsvarer de miljømæssige fordele af det minimerede areal. Fleksibilitet er en af metoderne til at kunne klare givne funktioner på et mindre areal. Derfor skal de foreslåede løsninger være fleksible på både kort og langt sigt. Ved fleksibilitet på kort sigt forstås mulighed for at løse visse funktionsbehov i nærheden af arbejdsplads eller bolig multianvendelige rum med varierede indretningsmuligheder individuel regulering af lys og ventilation m.v. fleksible møbleringsmuligheder Langsigtet fleksibilitet ændret rumopdeling uden større bygningsmæssige ændringer ændret lejlighedsopdeling uden større bygningsmæssige ændringer fleksible installationer og føringsveje Udearealer Gårdrum skal være fælles for hele karréen og skal indrettes med gode opholdsarealer. De skal disponeres, så der dannes gode læfyldte rumforløb. Bygningsanlægget skal udformes, så uheldige vindforhold undgås. Den biologiske diversitet skal fremmes, og der skal være levesteder for smådyr, insekter og fugle. Beplantningen skal kunne passes med et minimum af klipning og uden sprøjtemidler etc. BILAG Der henvises til vedrørende lokalplan samt krav til karréplan. Der udleveres en CD-rom med Ørestadsselskabets startpakke samt øvrige relevante bilag. 8

9 TIDSPLAN Parallelopdrag juli aug sept okt nov dec jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec Igangssætningsseminar (internt) X Dialogrunde / styregruppe på rådg.besøg uge Aflevering Fremlæggelsesseminar Vurdering Sideløbende aktiviteter Fagligt seminar (eksternt) - status, afslutning på sparring til bygherrer, startskud til 4d og Fælledbyen X formentlig ESCO-seminar efter aflev. Indstilling Sagsbehandling, ØSS + KK.. Karréplan bearbejdning og godkendelse Kontrakt og aftaler.. Igangsætning Projektering og byggesagsbehandling Byggestart / byggeri Udstilling / konference / præsentation FN s klimatopmøde nov.-dec. 09 9

10 KRAV TIL BESVARELSEN Indhold Der skal redegøres for valgte løsninger, på et niveau, så det er muligt at gennemføre en overordnet vurdering af arkitektur, funktion, energiforbrug og ressourcebelastninger. Forslaget skal som minimum - i en lettilgængelig fremstillingsform - omfatte: Oversigtsplan visende helhedsplanens udformning i forhold til de omgivende karréer, byrum og grønne områder Planer og snit, der viser bygningens disponering, konstruktion og klimatiseringsprincipper Rumlige illustrationer herunder perspektiver, der viser karakteristiske træk i forslaget. Model 1:500 Der ønskes en kort skriftlig redegørelse, der supplerer tegningsmaterialet. Beskrivelsen bør indeholde illustrationer af den foreslåede løsning, herunder muligheden for opdeling i etaper. Der afleveres en beskrivelse af byggeriets koncept i relation til energi og ressourcer. Beskrivelsen skal indeholde et grønt budget for byggeriets forbrug af energi med en specifikation af elforbruget. Energiberegning skal udføres jf bygningsreglementet, dels for den samlede bebyggelse, dels specificeret for henholdsvis boliger og erhverv. Beskrivelsen skal indeholde en kort redegørelse for principperne i materialevalget. Aflevering Projektforslaget afleveres som en projektmappe i A3 format i 4 eksemplarer. Projektets hovedprincip fremstilles på én A0 planche samt i model 1:500. Der afleveres en CD med projektmappe, planche og modelfotos som PDF-filer. Mundtlig fremlæggelse Efter afleveringen afholdes et seminar, hvor forslagene fremlægges af de fire rådgiverteams. Hvert team kan forvente at få 40 min. til rådighed til fremlæggelsen. Midtvejsmøder Midtvejs i projektforløbet vil der blive afholdt dialogmøder, hvor styregruppen vil besøge de fire teams. 10

11 BEDØMMELSE Bedømmelsen af forslagene vil blive foretaget af styregruppen. Styregruppen vil inddrage Københavns Kommunes Center for Bydesign samt stadsarkitekten. Derudover vil styregruppen tilknytte de nødvendige rådgivere, bl.a. fra Referencegruppen. Vurdering af energi og ressourcer Forslagene vil få en særskilt vurdering i relation til energi og ressourcer. Denne vurdering vil blive foretaget af en arbejdsgruppe bestående af følgende fagkonsulenter: Klaus Hansen, ingeniør, seniorforsker, SBi livscyklusanalyser, materialer Rob Marsh, seniorforsker, SBi bygningsintegrerede systemer, naturlig ventilation Morten Elle, ingeniør, lektor, BYG DTU helhedsvurderinger, planlægning Stefan Thielemann, ingeniør, Bascon A/S energi Tove Lading, arkitekt, Lading arkitekter + konsulenter A/S arkitektfaglige synsvinkler, helhedsvurderinger Arbejdsgruppens vurdering vil blive videregivet til styregruppen, der vil inddrage den i den samlede bedømmelse af forslagene. Under forskningsprogrammet ELFORSK er der ydet støtte til arbejdsgruppens arbejde, herunder til en senere projektopfølgning: sparring, erfaringsopsamling og formidling. Offentliggørelse De indkomne forslag vil blive offentliggjort på sammen med vurderingen af dem. Derudover kan forslagene også blive offentliggjort på hjemmesiderne for Nordkranen og Ørestadsselskabet. I forbindelse med FNs klimakonference i Bella Center i november/december 2009 planlægges en udstilling om ressourcebevidst byggeri, som også vil omfatte de fire projektforslag. De nærmere omstændigheder omkring dette arrangement vil blive aftalt senere. 11

12 ORGANISATION Nordkranen Bjørn Nielsen udviklingsdirektør Jens Damgaard projektdirektør Bygherre Lading arkitekter + konsulenter A/S Tove Lading arkitekt maa Sekretariat og projektledelse Fagkonsulenter SBi Klaus Hansen seniorforsker Rob Marsh seniorforsker DONG Thomas Brændgaard chefkonsulent DTU Morten Elle lektor Bascon A/S Stefan Thielemann ingeniør La+k Tove Lading arkitekt maa Ørestadsselskabet Kirsten Ledgaard projektchef Marianne Sejerbo ejendomschef Rita Justesen byplanchef Nordkranen Bjørn Nielsen udviklingsdirektør Jens Damgaard projektdirektør La+k (sekr.) Tove Lading arkitekt maa Styregruppe Ørestadsselskabet Michael Soetmann direktør Kirsten Ledgaard projektchef Rita Justesen byplanchef Nordkranen Bjørn Nielsen udviklingsdirektør Dan Pedersen adm. direktør La+k (sekr.) Tove Lading arkitekt maa Københavns Kommune - Center for Bydesign Ulrik Winge centerchef - Center for Miljø Annette Egetoft specialkonsulent - Center for Økonomi Eskil Thuesen kontorchef DONG Henrik Martens forretningsudviklingschef ELFORSK / Dansk Energi Jørn Borup Jensen projektleder ELFORSK Energistyrelsen Peter Bach chefkonsulent Miljøstyrelsen vakant Referencegruppe 12

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere