UDBUDSFORMER BYGGE OG ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSFORMER BYGGE OG ANLÆG"

Transkript

1 Glostrup Ejendomme Bilag 5 UDBUDSFORMER BYGGE OG ANLÆG BYGNINGSVEDLIGEHOLD OG BYG- HERRERÅDNINGSOPGAVER I

2 1. Udbudsretlige regler Hvilket regelsæt hvornår? Tilbudsloven Offentligt udbud Begrænset licitation Underhåndsbud Rammeaftaler Tildelingskriterier og forhandlingsadgang Tidsfrister Udbudsdirektivet Offentligt udbud Begrænset udbud Rammeaftaler Offentliggørelse Tidsfrister Tildelingskriterier Supplerende oplysninger Entrepriseformer Fag-/storentreprise Proces Organisationsplan Fordele og ulemper Hovedentreprise Proces Organisationsplan Fordele og ulemper Totalentreprise Proces Organisation Fordele og ulemper Partnering Hvad er partnering Proces Fordele og ulemper Partnerskab Hvad er et partnerskab Fordele og ulemper Eksempler på udbudsforløb Eksempel 1, Udbud af rådgivning iht. Udbudsdirektivet og bygge- og anlægsarbejdet iht. Tilbudsloven Eksempel 2, Udbud af rådgivningsydelsen samt bygge- og anlægsarbejdet iht. Udbudsdirektivet Eksempel 3, Udbud af rådgivningsydelsen samt bygge- og anlægsarbejdet iht. Udbudsdirektivet Eksempel 4, Udbud af totalentreprise iht. Tilbudsloven 27 II

3 1. Udbudsretlige regler Som ordregivende myndighed er Glostrup Ejendomme for så vidt angår indkøb af tjenesteydelser underlagt Udbudsdirektivet (EU-udbud) og for bygge- og anlægsarbejder Udbudsdirektivet eller Tilbudsloven. I nærværende afsnit gennemgås overordnet de udbudsretlige regler, der gælder for udbud af opgaver for Glostrup Ejendomme. Det understreges, at gennemgangen kun omfatter de bestemmelser i Tilbudsloven og Udbudsdirektivet, der har betydning for valg af udbudsform. Der er således ikke tale om en komplet gennemgang af hverken Tilbudsloven eller Udbudsdirektivet. Sidst i afsnittet er der derfor en beskrivelse af, hvor der kan hentes yderligere information. 1.1 Hvilket regelsæt hvornår? Tærskelværdier Det er kontraktsummen for den konkrete opgave, der er afgørende for, hvilket regelsæt der finder anvendelse. EU s udbudsdirektiv skal følges, når kontraktsummen er over de tærskelværdier, der er fastsat i direktivet 1. Ydelse Bygge- og anlægsopgaver (2012/2013) Rådgivningsopgaver (2012/2013) Tærskelværdi kr (ekskl. moms) kr (ekskl. moms) For bygge- og anlægsopgaver under tærskelværdien gælder Tilbudsloven. Der er ikke nogle regler vedr. udbud af rådgivningsopgaver under tærskelværdien 2, men det skal dog under respekt af de grundlæggende EU-regler (dvs. primært overholdelse af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsgrundsætningen). Dog er der indført en annonceringspligt af rådgiverydelser og vareleverancer over kr (Tilbudslovens LBK nr af 7. december 2007.) Hvordan opgøres værdien af en kontrakt Det interessante bliver derfor naturligvis, hvordan man opgør kontraktværdien af de arbejder, der påtænkes udbudt. Det fremgår af Udbudsdirektivets art. 9, stk. 3, at: Et bygge- og anlægsprojekt eller et projekt til indkøb af en vis mængde varer og/eller tjenesteydelser må ikke opdeles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde. 1 I Udbudsdirektivet er tærskelværdierne fastsat i EUR. Hvert andet år den 1. januar (senest pr. 1. januar 2012) fastsætter Kommissionen værdien for de følgende to år. De gældende tærskelværdier kan ses på eller på www. udbudsportalen.dk 2 Der er annonceringspligt (dvs. uden andre procedureregler) for vare- og tjenesteydelseskontrakter over kr. 1

4 Opgaven skal altså betragtes under ét også selv om der indgås flere delaftaler. For et bygge- og anlægsarbejde er det således den samlede forventede kontraktsum, selv om arbejdet udbydes i fagentrepriser. Og det vil være summen af en arkitektog en ingeniørydelse, der afgør, om tærskelværdien for tjenesteydelser overskrides. Ved fastlæggelsen af kontraktsummen skal der endvidere tages udgangspunkt i projektets indholds- og tidsmæssige sammenhæng. Hvis Glostrup Ejendomme skal udbyde en tagrenovering på 3 daginstitutioner, og det naturligt er 3 adskilte projekter, er Glostrup Ejendomme ikke forpligtet til lægge kontraktværdien af de 3 opgaver sammen for at afgøre, hvilket regelsæt der er gældende for opgaven. Omvendt er det klart, at hvis Glostrup Ejendomme ønsker at udbyde de 3 opgaver i ét samlet udbud, så er det den samlede kontraktværdi, der skal lægges til grund for vurderingen. Endvidere skal man være opmærksom på, at hvis der indgår optioner i aftalen, skal værdien af disse medregnes ved opgørelsen af kontraktværdien. Som eksempel kan nævnes en facaderenovering, der skal udføres i 4 etaper. I første omgang ønskes der kun indgået kontrakt om 1. etape, men der ønskes samtidig indbygget en option i kontrakten, der gør det muligt at overdrage en eller alle af de efterfølgende etaper til den samme entreprenør, hvis han i øvrigt opfylder en række på forhånd fastsatte kriterier. I den situation er det kontraktværdien af alle 4 etaper, der bliver afgørende for, hvilke udbudsretlige regler der vil være gældende. I forlængelse heraf er det naturligt at vurdere, om man altid er forpligtet til at medregne alle etaper, når man opgør kontraktværdien. Her må udgangspunktet være, at man er forpligtet til at medregne de arbejder, som der er truffet beslutning om skal gennemføres. Det skal dog understreges, at der i hvert tilfælde skal foretages en konkret vurdering af, om flere etaper skal sammenlægges, når kontraktværdien skal opgøres. Ved fastlæggelsen af kontraktværdien skal ordregiveren anvende sit bedste skøn, evt. suppleret af markedsundersøgelser hvis der er tvivl om prisniveauet. Hvis det i forbindelse med selve tilbudsindhentningen viser sig, at den faktiske kontraktværdi bliver over tærskelværdien, har det ingen konsekvenser, såfremt ordregiveren kan dokumentere, at den vurdering, der lå til grund for beslutning om ikke at udbyde i henhold til Udbudsdirektivet, var saglig og forsvarlig. Når det gælder rammeaftaler, er det den maksimale værdi over hele aftalens løbetid (dog maks. 4 år), der udgør kontraktværdien. I afsnit 4.5 og 4.6 i Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet kan der læses mere om fastlæggelse af kontraktværdien. Vejledningen findes på Tilbudsloven Som nævnt i ovenstående skal bygge- og anlægsarbejder med en kontraktsum under tærskelværdien udbydes i henhold til Tilbudsloven (lov nr. 338 af 18. maj 2005). 2

5 Tilbudsloven har to centrale hovedprincipper: 1. Konkurrencekravet, 2, stk. 2: Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. 2. Ligebehandlingskravet, 2, stk. 3: Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne. Glostrup Ejendomme skal således gennemføre sine udbud under iagttagelse af disse to hovedprincipper. Tilbudsloven fastlægger i 2, stk. 1, at tilbud kan indhentes ved følgende tre udbudsprocedurer: Offentlig licitation Begrænset licitation Underhåndsbud Udbyderen kan frit vælge mellem offentlig eller begrænset licitation, mens der, jf. nedenstående, gælder særlige regler for underhåndsbud. I Tilbudsloven er licitation defineret i 4, stk. 1: Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud (...) (på) en bygge- og anlægsopgave. Nedenstående gennemgås kort de regler, der er gældende for hver af udbudsformerne. Endvidere gennemgås Tilbudslovens bestemmelser om rammeaftaler og tildelingskriterier samt tidsfrister for udbud i henhold til Tilbudsloven. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en vejledning til Tilbudsloven, som f.eks. kan findes på Offentligt udbud Ved offentlig licitation sendes der gennem annoncering i pressen (eller i elektroniske medier) opfordring til en ubestemt kreds om at afgive tilbud på et givet arbejde. 3

6 Med henblik på at sikre sig at de bydende firmaer har kapacitet og kompetence til at udføre den aktuelle opgave, kan udbyderen kræve, at de bydende sammen med deres tilbud skal aflevere dokumentation for deres økonomiske og tekniske formåen. I så fald skal kravene til denne dokumentation fremgå af udbudsannoncen. Udbyderen skal samtidig være opmærksom på, at der i så fald påhviler ham en pligt til at foretage en egnethedsvurdering af de bydende, før tilbuddene åbnes. Udbyderen kan altså ikke først finde den lavest bydende/det økonomisk mest fordelagtige bud og så derefter vurdere om den pågældende tilbudsgiver er egnet Begrænset licitation Ved begrænset udbud rettes opfordringen til at afgive bud direkte og kun til dem, hvorfra der ønskes bud. Begrænset udbud kan gennemføres på to måder: Uden forudgående prækvalifikation Med forudgående prækvalifikation Der er frit valg mellem de to fremgangsmåder. Ved anvendelsen af begrænset udbud uden prækvalifikation skal udbyder dog være opmærksom, at mindst én af de indbudte tilbudsgivere skal være uden for lokalområdet samt at opfordringen ikke må rettes til den samme kreds af virksomheder hver gang. Ved begrænset udbud uden prækvalifikation skal udbyderen i indbydelsen til at afgive bud oplyse, hvor mange der maksimalt vil blive opfordret til at afgive bud samt om ordren vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Ved begrænset udbud med prækvalifikation indledes udbudsproceduren med, at udbyderen offentliggør en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal der angives: En frist på mindst 15 dage til at anmelde interesse Karakteren af de oplysninger vedr. teknisk og økonomisk formåen, som skal Dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret Tildelingskriteriet (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige) Hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. Tilbudsloven indeholder i modsætning til Udbudsdirektivet, jf. afsnit 1.3, ikke nogen bestemmelser om, hvilken dokumentation der kan kræves som grundlag for en prækvalifikation. Af afsnit 4.2 i Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbudsloven fremgår eksempler på, hvilken dokumentation der kan være relevant samt hvilke overvejelser udbyderen bør gøre sig i forbindelse hermed. Antallet af virksomheder, der prækvalificeres, skal være tilstrækkeligt til at skabe konkurrence, og det vil sige minimum 3. I de fleste sager vil det dog nok være mest hensigtsmæssigt at prækvalificere 5-7 virksomheder. Prækvalificeres et større antal end syv, kan det have negativ indflydelse på konkurrencen, fordi sandsynligheden 4

7 for at vinde dermed bliver meget mindre, og virksomheden er dermed heller ikke så tilskyndet til at bruge for mange ressourcer på at udregne det konkurrencedygtige tilbud Underhåndsbud Underhåndsbud er defineret som tilbud, der ikke er indhentet ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale. Brugen af underhåndsbud er begrænset til opgaver, hvor den skønnede kontraktværdi ekskl. moms er mindre end 3 mio. kr. Hvis kontraktværdien er større end kr ,-, skal der som minimum indhentes 2 underhåndsbud, og der kan indhentes op til 3 underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud kan dog indhentes, hvis man har forbeholdt sig retten hertil i opfordringen til at afgive tilbud, og hvis det fjerde tilbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet. Det skal fremgå af opfordringen til at afgive tilbud, om tildelingskriteriet er laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Det anbefales, at tildelingskriterium samt underkriterier oplyses og vægtes fra start af. Dette bidrager til at holde udbudsprocessen gennemsigtig. Der er følgende fordele ved at anvende underhåndsbud: Tilbud skal ikke afleveres på et bestemt tidspunkt Tilbudsgiverne har ikke krav på at være til stede ved åbningen af budene, da der ikke er tale om en licitation Tilbudsgiverne har ikke krav på at få kendskab til priserne Der kan forhandles med de bydende uanset valg af tildelingskriterium Hvis tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud, er der ikke pligt til at oplyse og vægte underkriterierne. Selv om bygherren som nævnt ikke har pligt til at oplyse og vægte underkriterierne, kan det dog af konkurrencemæssige årsager være hensigtsmæssigt at oplyse underkriterierne, men ikke vægte dem Rammeaftaler Tilbudsloven rummer mulighed for at indgå rammeaftaler om mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i en given periode, der maksimalt må være 4 år. Rammeaftaler kan udbydes i offentlige eller begrænset licitation eller hvis den anslåede kontraktværdi over aftalens periode er mindre end 3 mio. kr. ved underhåndsbud. Der kan kun indgås én rammeaftale om det samme arbejde. Hvis Glostrup Ejendomme f.eks. ønsker at indgå en rammeaftale om malerarbejde, men samtidig skønner, at opgaven vil være for stor til en malermester, kan der indgås flere rammeaftaler under forudsætning af, at de er afgrænset indbyrdes enten via opgavens karakter (f.eks. opdelt på skoler, daginstitutioner osv.) eller geografisk (Glostrup, Hvissinge, Ejby el.lign). 5

8 1.2.5 Tildelingskriterier og forhandlingsadgang I henhold til Tilbudsloven skal en ordre tildeles efter et af følgende kriterier: Laveste pris Det økonomisk mest fordelagtige bud Det skal fremgå af udbudsbetingelserne, hvilket tildelingskriterium der anvendes i det konkrete udbud. Hvis tildelingskriteriet er laveste pris, må udbyderen kun forhandle med lavestbydende. Hvis tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, skal det fremgå af udbudsbetingelserne (dog ikke ved underhåndsbud), hvilke underkriterier der indgår i bedømmelsen, og disse skal så vidt muligt vægtes indbyrdes. Vægtningen kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving. Hvis det ikke er muligt at vægte underkriterierne indbyrdes, skal de som minimum angives i prioriteret rækkefølge. Det anbefales dog altid at foretage vægtningen. I Tilbudslovens 8, stk. 1 samt i afsnit 8.2 i Vejledning til Tilbudsloven kan der læse om, hvilke tildelingskriterier der kan anvendes samt om vægtning af underkriterier. Hvis tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud anvendes, kan udbyderen forhandle med de tre tilbudsgivere eller færre, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud. Udbyderen kan altid anvende denne forhandlingsmulighed, med mindre det direkte fremgår af udbudsbetingelserne, at det vil man ikke. Hvis udbyderen vil bruge forhandlingsretten, skal der senest ved starten af forhandlingerne fremlægges en procedure for forhandlingerne overfor de bydende, der skal forhandles med. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af de bydende sted, og udbyderen må ikke give oplysninger om et bud til en anden bydende, med mindre det er oplysninger, der er offentliggjort ved licitationen. Endelig må forhandlingerne ikke føre til, at opgavens karakter ændres ligesom der ikke må lægges andre tildelingskriterier og deres indbyrdes vægtning til grund for den endelige udpegning af det økonomisk mest fordelagtige bud Tidsfrister Tilbudsloven indeholder kun to tidsfrister, og det er i: 3, stk. 2 om en vedståelsesfrist på 40 dage med mindre andet er angivet i udbudsmaterialet 6, stk. 2 om en tidsfrist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at blive prækvalificeret til at afgive bud på en opgave. Herudover består der alene en pligt for udbyderen til at sikre, at de bydende har en rimelig tid til at afgive tilbud. Det er således op til udbyderen at fastsætte, hvad der er en rimelig tid. Generelt frarådes det dog at anvende alt for korte tidsfrister, fordi det kan afskære relevante virksomheder fra at deltage i konkurrencen (og dermed være i strid med loven). 6

9 Varigheden af tilbudsfasen vil afhænge af projektets kompleksitet og det valgte tildelingskriterium. Nedenstående kan anvendes som retningslinier, når tidsfristen skal fastsættes Ved enkle projekter, hvor der konkurreres på laveste pris, 2-4 uger Ved mere komplekse projekter, hvor tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud, 4-8 uger. Hvis udbyderen ønsker at benytte sig af muligheden for at forhandle med tilbudsgiverne, må der påregnes yderligere tidsforbrug. 1.3 Udbudsdirektivet Udbud af rådgivningsydelser samt bygge- og anlægsarbejder med kontraktsum over de respektive tærskelværdier skal gennemføres i henhold til Udbudsdirektivet (bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004). For god ordens skyld bemærkes det, at eventuelle bygherreleverancer er underlagt samme regler som indkøb af tjenesteydelser. Det betyder, at bygherreleverancer skal indkøbes i henhold til Udbudsdirektivet når beløb overstiger den tærskelværdi, der er nævnt for tjenesteydelser i afsnit 1.1. Opmærksomheden henledes dog på, at der er to bestemmelser i Tilbudsloven, der også er gældende for EU-udbud af bygge- og anlægsarbejder, og det er følgende: 3, stk. 2, Der gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, med mindre er angivet i udbudsmaterialet 7, Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold. Vedrørende sidstnævnte skal man være opmærksom på, at bestemmelsen også gælder for de udbud, hvor tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud. I henhold til Udbudsdirektivet kan en ordregivende myndighed frit vælge mellem følgende udbudsformer: Offentligt udbud Begrænset udbud (altid med prækvalifikation). Endvidere kan den ordregivende myndighed frit anvende udbudsformen, projektkonkurrencer, ofte kaldet arkitektkonkurrence. Med det nye udbudsdirektiv blev der indført en ny udbudsform, kaldet konkurrencepræget dialog, der er en hybrid mellem udbud efter forhandling og et begrænset udbud. Ved den konkurrenceprægede dialog har den ordregivende myndighed mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Den konkurrenceprægede dialog skelner mellem en dialogfase og en tilbudsfase. Der er en grundlæggende forskel mellem de to faser: 7

10 I dialogfasen må ordregiver drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte virksomhed, herunder de økonomiske forhold. I tilbudsfasen kan der alene ske en teknisk afklaring og præcisering samt justering af uklare elementer ved tilbudet. Mulighederne for yderligere dialog eller forhandling er udtømte på dette tidspunkt. Det fremgår af Udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, at den ordregivende myndighed kun kan anvende den konkurrenceprægede dialog ved indgåelse af særligt komplekse kontrakter, hvor offentligt eller begrænset udbud ikke er anvendeligt. Som særligt komplekse kontrakter anses følgende: Hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregivers behov og formål og/eller Hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de retlige og/eller de finansielle forhold i forbindelse med et projekt. Udbudsdirektivet indeholder ikke en positivliste over de situationer, hvor anvendelse af konkurrencepræget dialog er berettiget, men i Konkurrencestyrelsens vejledning er OPP-kontrakter nævnt som eksempel. Hvorvidt betingelserne for at anvende konkurrencepræget dialog er til stede i nogle af de opgaver, som Glostrup Ejendomme skal udbyde, må i hvert tilfælde bero på en konkret juridisk vurdering. Fordelen ved den konkurrenceprægede dialog er, at der i modsætning til det offentlige og det begrænsede udbud som nævnt er en adgang til at forhandle om opgaveløsningen og de økonomiske forhold i dialogfasen. Ulempen ved udbudsformen er, at den er meget ressourcekrævende, både for udbyderen og for de virksomheder, der deltager i dialogfasen og evt. den efterfølgende tilbudsgivning. Herudover findes der en udbudsform, udbud efter forhandling, men anvendelsen af denne forudsætter, at visse vilkår er opfyldt. Udbudsformen er derfor ikke beskrevet i dette notat, og der henvises i stedet til Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet. Vejledningen, hvor der i øvrigt også kan læses mere om de almindelige udbudsformer, kan findes på I det følgende gennemgås de to almindelige udbudsformer. Endvidere gennemgås reglerne for udbud af rammeaftaler samt kort reglerne om offentliggørelse, tidsfrister og tildelingskriterier Offentligt udbud Ved offentligt udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud, og alle interesserede har krav på at modtage udbudsmaterialet. Glostrup Ejendomme kan således ikke vælge at frasortere nogle tilbudsgivere, som man ikke ønsker at modtage bud fra. Udbudsproceduren gennemføres i et samlet forløb, der indledes med indrykning af en udbudsbekendtgørelse i EU-tidende, jf. afsnit

11 Som det er gældende for Tilbudsloven, kan Glostrup Ejendomme også inden for Udbudsdirektivets rammer kræve, at de bydende sammen med deres tilbud skal aflevere dokumentation for deres økonomiske og tekniske formåen. I så fald skal kravene til denne dokumentation fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Glostrup Ejendomme skal samtidig være opmærksom på, at der i så fald påhviler dem en pligt til at foretage en egnethedsvurdering af de bydende, før tilbuddene åbnes. Man kan altså ikke først finde den lavest bydende/det økonomisk mest fordelagtige bud og så derefter vurdere, om den pågældende tilbudsgiver er egnet Begrænset udbud Et begrænset udbud gennemføres i to faser. Udbudsproceduren indledes med indrykning af en udbudsbekendtgørelse i EU-tidende, hvor igennem interesserede virksomheder opfordres til at anmelde deres interesse. På grundlag af det materiale, som de interesserede virksomheder fremsender, udpeges de ansøgere, som der ønskes tilbud fra. Herefter gennemføres selve udbuddet blandt de prækvalificerede. Kravene til den dokumentation, som interesserede virksomheder skal fremsende i forbindelse med anmodning om prækvalifikation, skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Der kan alene anmodes om den dokumentation, der ligger inden for rammerne af Udbudsdirektivets art Af hensyn til ressourceforbruget hos såvel de bydende som hos Glostrup Ejendomme bør der alene anmodes om den dokumentation, der er relevant for det konkrete udbud. I kapitel 9 i Konkurrencestyrelsens til Udbudsdirektivet kan der læses mere om udvælgelse af ansøgere. Det mindste antal virksomheder, der kan prækvalificeres, er fem, og det anbefales, at der maksimalt prækvalificeres syv. Man skal være opmærksom på, at hvis der ikke angivet et maksimalt antal ansøgere, der prækvalificeres, skal alle, der objektivt opfylder kravene til prækvalifikation, have adgang til at afgive tilbud. Det skal fremgå af den udbudsbekendtgørelse, der indleder udbudsproceduren, jf. afsnit 1.3.4, hvilke kriterier der lægges til grund for begrænsning af ansøgerfeltet ved prækvalifikation Rammeaftaler Udbudsdirektivet rummer mulighed for at udbyde såvel rammeaftale med én virksomhed som flere parallelle rammeaftaler; sidstnævnte endda i to varianter. Der er relativ fri adgang til at udbyde gennem rammeaftaler, men brugen heraf må ikke medføre, at konkurrencen forhindres eller fordrejes. Endvidere må den ydelse, der kan indkøbes gennem rammeaftalen, afgrænses med et vist minimum af præcision. Det vil således være i strid med kravet om gennemsigtighed, hvis der anvendes meget brede og åbne formuleringer omkring den ydelse, der efterspørges. F.eks. vil det ikke være tilladt at udbyde en rammeaftale, der omfatter alt elektrikerarbejde for ordregiver i de næste 4 år. En rammeaftale med én virksomhed Hvis der ønskes indgået en rammeaftale med én virksomhed, gennemføres udbuddet heraf enten ved offentligt eller begrænset udbud som beskrevet i de foregående afsnit. En rammeaftale indebærer alene en mulighed for og ikke en pligt til, at den 9

12 ordregivende myndighed indkøber i henhold til aftalen. Når og hvis rammeaftalen benyttes, må der ikke ændres på de vilkår og den ydelse, som rammeaftalen blev udbudt på grundlag af. Parallelle rammeaftaler Parallelle rammeaftaler om det samme arbejde udbydes ligeledes i et offentligt eller begrænset udbud, men det kan gøres på to måder, nemlig: 1. Når alle vilkår er fastlagt i aftalen 2. Når alle vilkår ikke er fastlagt i aftalen. Ved anvendelsen af førstnævnte måde skal der, hvis det er muligt, indgås aftale med mindst tre leverandører. Når en ordregiver ønsker at benytte rammeaftalen, skal den konkrete kontrakt tildeles på grundlag af de fastlagte kriterier. Det vil sige, at der ikke må gennemføres en ny konkurrence mellem de virksomheder, som der er indgået rammeaftale med, og der må heller ikke føres en forhandling med disse. Dette stiller i sagens natur store krav til det udbudsmateriale og den rammeaftale, der ønskes indgået, således at man er sikker på, at aftalen er dækkende for de ydelser, der ønskes indkøbt i den konkrete situation. Ved rammeaftaler, hvor alle vilkår ikke er fastlagt i aftalen, gennemføres der et miniudbud blandt de virksomheder, som der er indgået rammeaftale med. Ved genåbning af konkurrencen skal den ordregivende myndighed følge en simpel procedure, der er beskrevet i Udbudsdirektivets art. 32, stk. 4. I henhold til proceduren skal den ordregivende myndighed gøre følgende: Rette skriftlig henvendelse til alle parter Fastsætte en frist for afgivelse af tilbud Sikre at tildeling sker i henhold til de tildelingskriterier, der oprindeligt var fastsat ved udbuddet af rammeaftalen. I praksis vil det formentlig være den sidstnævnte form for parallelle rammeaftaler, der er mest anvendelig, idet det i mange opgaver vil være vanskeligt at udforme udbudsmaterialet således, at alle vilkår på forhånd er fastlagt Offentliggørelse Udbudsdirektivet stiller krav om offentliggørelse af følgende bekendtgørelser: Vejledende forhåndsmeddelelse Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelse om indgået kontrakt. På findes de formularer, der skal anvendes ved offentliggørelsen af en af ovennævnte bekendtgørelser. Alle rubrikker i formularerne skal så vidt muligt udfyldes. Vejledende forhåndsmeddelelse Mindst en gang om året bør den ordregivende myndighed i en vejledende forhånds- 10

13 meddelelse i EU-Tidende offentliggøre en oversigt over det kommende års anskaffelser/arbejder, såfremt summen af disse anskaffelser inden for ensartede kategorier i det kommende år overstiger værdien af Euro for så vidt angår varer og tjenesteydelser og Euro for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder 3. Det er ikke obligatorisk at indrykke en vejledende forhåndsmeddelelse, men der kan opnås en reduktion i tidsfristerne, jf. nedenstående, hvis det er gjort. Forhåndsmeddelelser vedrørende indkøb af tjenesteydelser bør offentliggøres snarest muligt efter begyndelsen af regnskabsåret. Hvad angår forhåndsmeddelelser om bygge- og anlægsarbejder, bør disse offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelsen af det program, der omfatter bygge- og anlægskontrakter eller rammeaftaler. Udbudsbekendtgørelse Når den ordregivende myndighed har besluttet, hvilken udbudsform der skal anvendes til den konkrete opgave, skal der indrykkes en udbudsbekendtgørelse i EUtidende. Afsendelse af udbudsbekendtgørelsen til EU-Tidende markerer starten på udbudsprocessen, og det er fra dette tidspunkt, at de tidsfrister, der er nævnt nedenstående, skal regnes. Bekendtgørelse om indgået kontrakt Når udbudsproceduren er afsluttet med indgåelse af en kontrakt, skal den ordregivende myndighed offentliggøre en bekendtgørelse herom i EU-Tidende. Det er obligatorisk at offentliggøre bekendtgørelsen, og den skal senest afsendes 48 dage efter indgåelsen af aftalen. Når der er tale om en rammeaftale, er man dog fritaget for at sende en meddelelse om hver af de kontrakter, der indgås på grundlag af rammeaftalen Tidsfrister Til hver af de udbudsformer, der kan anvendes i henhold til Udbudsdirektivet, er der knyttet nogle tidsfrister, der fastsætter en minimumsperiode for udbudsprocessen. Nedenstående gennemgås tidsfristerne for offentligt og begrænset udbud. Tidsfristerne for de øvrige udbudsformer i Udbudsdirektivet fremgår af afsnit 7.2 i Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet. Alle nævnte tidsfrister regnes i kalenderdage, og der regnes fra datoen for afsendelse af udbudsbekendtgørelsen til EU-Tidende. Som det fremgår af nedenstående skema, er der mulighed for at forkorte tidsfristerne, afhængig af om der er offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse, om udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk til EU-Tidende, samt om udbudsmaterialet inkl. evt. supplerende dokumenter er gjort tilgængelige på Internettet. 3 Pr. 1. januar 2010 er disse værdier fastsat til kr ,- for tjenesteydelser og kr ,- for bygge- og anlægsarbejder. 11

14 Forudsætningen for at opnå de kortere tidsfrister, der er nævnt i kolonnen med vejledende forhåndsmeddelelse er, at: Forhåndsmeddelelsen indeholder alle oplysninger, der kræves for en udbudsbekendtgørelse, i det omfang oplysningerne foreligger ved tidspunktet for offentliggørelse af bekendtgørelsen og Forhåndsmeddelelsen er sendt mindst 52 dage og højst 12 måneder før afsendelsen af bekendtgørelsen. Uden vejledende forhåndsmeddelelse Med vejledende forhåndsmeddelelse Offentligt udbud Udgangspunkt 52 dage 36 dage a) Elektronisk fremsendelse 45 dage 29 dage b) Materiale på Internettet 47 dage 31 dage a) + b) 40 dage 24 dage Begrænset udbud frist ved prækvalifikation Udgangspunkt 37 dage 37 dage Elektronisk fremsendelse 30 dage 30 dage Begrænset udbud frist for modtagelse af bud Udgangspunkt 40 dage 36 dage Materiale på Internettet 35 dage 31 dage Der gælder ikke nogen frist for, hvor hurtigt den ordregivende myndighed skal gennemføre prækvalifikationen. På findes der under rubrikken Værktøj en udbudsplanlægger, der kan bruges til at få overblik over det samlede tidsforbrug i forbindelse med udbudsprocessen Tildelingskriterier Vedr. tildelingskriterier er der fuldstændig parallelitet mellem Tilbudsloven og Udbudsdirektivet, dvs. at der kan vælges mellem følgende tildelingskriterier: Laveste pris Det økonomisk mest fordelagtige bud 12

15 Det valgte tildelingskriterium skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Hvis tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud anvendes, skal underkriterierne og deres indbyrdes vægtning fremgå af enten udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Der er således ikke noget krav om, at underkriterierne og deres indbyrdes vægtning allerede skal være fastlagt, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. For en nærmere beskrivelse heraf henvises dels til ovenstående afsnit samt til afsnit 11.1 i Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet. Der skal dog gøres opmærksom på, at der for så vidt angår adgangen til at modtage alternative bud er en forskel mellem de to sæt udbudsregler. I henhold til Udbudsdirektivet kan alternative bud kun tages i betragtning, når tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud. Denne betingelse findes ikke i Tilbudsloven. Ved udbud i henhold til Udbudsdirektivet skal den ordregivende myndighed give tilladelse til, at der afgives alternative bud, mens der i henhold til Tilbudsloven skal anføres, hvis man ikke ønsker at modtage alternative bud. Inden for begge sæt udbudsregler gælder det dog, at alternative bud skal opfylde de mindstekrav, der fremgår af udbudsmaterialet. Det betyder, at den ordregivende myndighed i udbudsmaterialet skal præcisere, hvilke dele af udbudsmaterialet der ikke kan fraviges i forbindelse med alternative bud. Det kan være ganske vanskeligt at angive, hvad mindstekravene er i den konkrete opgave, og der bør derfor i hver opgave konkret vurderes, om der skal åbnes for alternative bud eller ej. 1.4 Supplerende oplysninger Som nævnt indledningsvis er der i gennemgangen af de udbudsretlige regler kun lagt vægt på de bestemmelser, der knytter sig til valg af udbudsform og de muligheder der er herfor indenfor de to sæt udbudsregler. Der er mulighed for at få supplerende information om såvel de emner, der er berørt ovenstående, som øvrige bestemmelser i udbudsreglerne på følgende web-adresser: (Konkurrencestyrelsen) (Udbudsportalen) (Klagenævnet for Udbud) 13

16 2. Entrepriseformer Fremgangsmåden ved gennemførelse af byggesager beskrives som oftest ved entrepriseformen. Når entrepriseformen er fastlagt, ved aktørerne, hvem der har ansvaret for hvilke ydelser - med de modifikationer, der kan være fra sag til sag. Ved de offentlige bygge- og anlægsopgaver anvendes som hovedregel fagentreprise-, storentreprise eller hovedentreprise, men totalentrepriser ses også anvendt. Herudover har en ny samarbejdsform partnering vundet indpas i de senere år. Partnering kan anvendes på alle 3 ovennævnte entrepriseformer. For hver af de nævnte entrepriseformer er der i de efterfølgende afsnit en kort beskrivelse af processen, af organisatoriske og ansvarsmæssige forhold samt fordele og ulemper ved den enkelte fremgangsmåde. Endvidere er der givet en kort beskrivelse af principperne i partnering-samarbejdet. Det skal understreges, at entrepriseformerne er generelt beskrevet, og at der i praksis findes en række varianter heraf. Hver af de beskrevne entrepriseformer kan udbydes i offentlig eller begrænses licitation, jf. gennemgangen i afsnit 2. Tilsvarende kan rammeaftaler indgås for hvert fag for sig eller for flere fag samlet. Bilag 1 indeholder eksempler på den tidsmæssige udstrækning af et udbudsforløb, afhængigt af hvilke udbudsregler der er gældende og entrepriseformen. Sædvanligvis opfattes planlagt bygningsvedligehold som en bygge- og anlægsopgave, men gennemførelsen af disse opgaver kan også indgå som en del af ydelsen i et driftspartnerskab, hvorfor der sidst i dette afsnit er en kort beskrivelse af denne samarbejdsform. 2.1 Fag-/storentreprise Fagentrepriser er karakteriseret ved, at alle fag udbydes hver for sig, og bygherren står for koordineringen af de op til fagentrepriser. Ved storentrepriser samles beslægtede fag, således at antallet af udbudspakker reduceres til 4-10, varierende fra sag til sag. Ved storentrepriser udbydes der således ofte en råhusentreprise, en eller flere installationsentrepriser og en eller flere kompletteringsentrepriser Proces Bygherren indgår aftale med et rådgiverteam (arkitekt, ingeniør og eventuelt landskabsarkitekt) om rådgivning i projekterings- og udførelsesfaserne. Rådgivningen i projekteringsfasen omfatter som hovedregel følgende ydelser: Projekteringsledelse Programmering Dispositions- og projektforslag Hovedprojekt. Udbud og kontrahering. 14

17 I programmeringsfasen fastlægges kravene til byggeriet, hovedsageligt i form af funktionskrav. I forslagsfasen fastlægges de koncepter, f.eks. bygningsudformning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer, som opfylder de stillede krav. I hovedprojektfasen omsættes disse koncepter til projektmateriale, som danner grundlag for myndighedsbehandling og udførelse. Ansvaret for myndighedsgodkendelse er bygherrens. På grundlag af det udarbejdede hovedprojekt udbydes projektet til et antal entreprenører. I fagentrepriser kan der være over 20 entreprenører, mens der i storentrepriser typisk vil være 4-6 entreprenører involveret. Kriteriet for tildeling af en aftale er som hovedregel laveste pris. I udførelsesfasen varetager bygherrens rådgivere byggeledelsen, dvs. alle forhold vedrørende økonomi og tid, herunder koordineringen mellem de enkelte fagentreprenører, og fagtilsynet, dvs. kontrollen med at det udførte arbejde svarer til den kvalitet, der er aftalt i entrepriseaftalerne. Aflevering af byggeriet sker samlet, når alle fagentrepriser er afsluttet, og byggeriet kan ibrugtages. Ved afleveringen overgår risikoen for byggeriet til bygherren Organisationsplan Organisationsplanen er illustreret nedenstående henholdsvis ved en aftaleorganisation og ved en projektorganisation. Aftaleorganisation: Bygherre Bygherrerådgiver Arkitekt Ingeniør Fagentreprenørerer Som figuren illustrerer, indgår bygherren kontrakter med bygherrerådgiver (forekommer ikke i alle byggesager), arkitekt, ingeniør og entreprenør. Alle ansvarsforhold relaterer sig således direkte til bygherren. Der ses dog ofte en variant, hvor arkitekt og ingeniør går sammen i en totalrådgivergruppe, hvor en af parterne har kontrakten med bygherren, og den anden part er underrådgiver til kontraktshaveren. 15

18 Projektorganisation: Bygherre (Bygherrerådgiver) Projekteringsleder Byggeleder/tilsyn Arkitekt Ingeniør Fagentreprenører Ved udbud i fag- eller storentrepriser har bygherren ansvaret for tidsplanen og dermed for den indbyrdes koordinering af entreprenørernes arbejder. Det betyder eksempelvis, at hvis en fagentreprenørs forsinkelse medfører forsinkelse hos en eller flere andre entreprenører, er det bygherrens problem, og det er bygherren, der må bære de følgeomkostninger, der opstår i denne forbindelse Fordele og ulemper Vi ser følgende fordele ved denne fremgangsmåde: Bygherren har maksimal indflydelse på projektet Ydelsen defineres præcist, hvilket alt andet lige bør føre til, at tilbudsgiverne bedre kan prissætte projektet, og der opnås dermed en større sikkerhed for, at prisen er den rigtige. Eventuelle ændringer efter kontrakt kan tilkøbes til en kendt pris, fordi tilbudslisten vil indeholde en lang række enhedspriser, der kan danne grundlag for prisfastsættelsen. Der vil kunne tilgodeses en række mindre entreprenører i forhold til opgaver, der udbydes i hoved- eller totalentreprise Af ulemper kan der peges på følgende: Ansvaret for koordineringen mellem de mange aftaler og dermed de økonomiske konsekvenser er placeret hos bygherren. Da der ikke er overlap mellem projekterings- og udførelsesfaserne, er tidsplanen længere end ved totalentrepriser. Prisen for byggeriet vil først være endeligt fastlåst, når der er indgået entrepriseaftaler, dvs. at bygherren har afholdt en række omkostninger, inden den samlede omkostning er kendt. 16

19 2.2 Hovedentreprise Proces Ved udbud i hovedentreprise er processen i projekteringsfasen og frem til udbudet af entreprenørarbejderne helt identisk med processen ved udbud i fag-/storentreprise. Projektet udbydes blandt et antal hovedentreprenører, ofte 4-6, og der indgås aftale med én af disse. Kriteriet for tildeling af aftalen er som hovedregel laveste pris, men afhængig af projektets detaljeringsgrad på udbudstidspunktet kan tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud også være relevant at anvende. Den udvalgte hovedentreprenør indgår efterfølgende aftale med et antal underrådgivere. Bygherren har ingen (eller kun meget begrænset) indflydelse på, hvilke underentreprenører der indgås aftale med. I udførelsesfasen varetager bygherrens rådgivere byggeledelsen, dvs. varetagelse af alle forhold vedrørende økonomi og den overordnede tidsplan, og fagtilsynet, dvs. kontrollen med at det udførte arbejde svarer til den kvalitet, der er aftalt i entrepriseaftalen. Detailtidsplanen samt koordineringen mellem underentreprenørerne varetages af hovedentreprenøren. Aflevering af byggeriet sker samlet, når alle arbejder er afsluttet, og byggeriet kan ibrugtages. Ved afleveringen overgår risikoen for byggeriet til bygherren Organisationsplan Organisationsplanen er nedenstående illustreret ved en aftaleorganisation og en projektorganisation. Aftaleorganisation: Bygherre (Bygherrerådgiver) Arkitekt Ingeniør Hovedentreprenør Underentreprenører Som figuren illustrerer, indgår bygherren kontrakter med bygherrerådgiver (forekommer ikke i alle byggesager), arkitekt, ingeniør og hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren indgår efterfølgende aftale med et antal underentreprenører. Der ses dog ofte en variant, hvor arkitekt og ingeniør går sammen i en totalrådgivergruppe, hvor en af parterne har kontrakten med bygherren, og den anden part er underrådgiver til kontraktshaveren. 17

20 Projektorganisation: Bygherre (Bygherrerådgiver) Projekteringsleder Byggeleder/tilsyn Arkitekt Ingeniør Hovedentreprenør Underentreprenører Ved udbud i hovedentreprise har hovedentreprenøren ansvaret for tidsplanen og dermed for den indbyrdes koordinering af underentreprenørernes arbejder. Det betyder eksempelvis, at hvis en underentreprenørs forsinkelse medfører forsinkelse hos en eller flere andre underentreprenører, er det hovedentreprenørens problem. Kun i de tilfælde, hvor forsinkelsen kan henføres til bygherrens forhold eller andre forhold, der berettiger til tidsfristforlængelse, f.eks. projekteringsfejl, kan hovedentreprenøren kræve kompensation fra bygherren Fordele og ulemper Vi ser følgende fordele ved denne fremgangsmåde: Bygherren har maksimal indflydelse på projektet Ydelsen defineres præcist, hvilket alt andet lige bør føre til, at tilbudsgiverne bedre kan prissætte projektet, og der opnås dermed en større sikkerhed for, at prisen er den rigtige. Ansvaret for tidsplanen og dermed koordineringen mellem underentreprenørerne er placeret hos hovedentreprenøren. Eventuelle ændringer efter kontrakt kan tilkøbes til en kendt pris, fordi tilbudslisten vil indeholde en lang række enhedspriser, der kan danne grundlag for prisfastsættelsen. Af ulemper kan der peges på følgende: Da der ikke er overlap mellem projekterings- og udførelsesfaserne, er tidsplanen længere end ved totalentrepriser. Prisen for byggeriet vil først være endeligt fastlåst, når der er indgået en hovedentrepriseaftale, dvs. at bygherren har afholdt en række omkostninger, inden den samlede omkostning er kendt. 18

21 2.3 Totalentreprise Proces Bygherren indgår aftale med en bygherrerådgiver om udarbejdelse af et byggeprogram. Bygherrerådgiveren kan være en arkitekt eller en ingeniør eller et team bestående af arkitekt og ingeniør. Byggeprogrammet danner grundlag for et udbud blandt et antal totalentreprenører. Totalentreprenørerne skal som en del af deres tilbud aflevere forslag til bygningsudformning, beskrivelse af kvalitetsniveau samt en pris. Vinderen af totalentreprisekonkurrencen er den, der har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra den vægtning mellem projekt, kvalitet og pris, som bygherren har fastlagt. I det videre forløb indgår totalentreprenøren alle nødvendige aftaler med rådgivere og underentreprenører. Bygherrerådgiveren vil på vegne af bygherren føre et overordnet bygherretilsyn med byggesagens gennemførelse med henblik på at sikre, at den ydelse, der er fastlagt og aftalt, faktisk bliver leveret. Aflevering af byggeriet sker samlet, når alle arbejder er afsluttet, og byggeriet kan ibrugtages. Ved afleveringen overgår risikoen for byggeriet til bygherren Organisation Organisationen er nedenstående illustreret ved en aftaleorganisation og en projektorganisation. Aftaleorganisation Bygherre Bygherrerådgiver Totalentreprenør Arkitekt Ingeniør Underentreprenør er Som figuren illustrerer, indgår bygherren alene en kontrakt med en bygherrerådgiver og en totalentreprenør. Alle øvrige aftaler indgår af totalentreprenøren. 19

22 Projektorganisation Bygherre Bygherrerådgiver Totalentreprenør Ved udbud i totalentreprise har totalentreprenøren det fulde ansvar for udarbejdelse af projekt, myndighedsbehandling og udførelse, herunder byggeledelse og fagtilsyn. Det medfører blandt andet, at forsinkelser, der ikke kan henføres til bygherrens eller andre af denne antagne kontraktparters forhold, normalt er totalentreprenørens ansvar. Endvidere er det totalentreprenørens ansvar, at der bliver leveret en komplet ydelse Fordele og ulemper Der er følgende fordele ved denne fremgangsmåde: Der sker en optimering mellem projektering og udførelse, hvilket alt andet lige bør medføre en lavere pris. Tidsmæssigt vil processen være kortere end ved fag-/stor- og hovedentreprise, idet totalentreprenøren ofte vil påtage sig ansvaret for at påbegynde byggeprocessen, inden projekteringen er endeligt tilendebragt. Prisen for byggeriet vil være fastlagt tidligt i forløbet. Bygherren får for en relativt lav omkostning et antal forskellige bud på, hvorledes opgaven kan løses. Af ulemper kan nævnes følgende: Bygherren har mindre indflydelse på projektet end ved fag-/stor- og hovedentreprise. Såfremt der efter kontrakt opstår behov for ændringer i projektet, vil dette hver gang medføre en forhandling med totalentreprenøren, og hvor bygherren ikke har et fast prisgrundlag at vurdere prisen på. 2.4 Partnering Hvad er partnering Partnering er en samarbejdsform, der bygger på de involverede parters vedtagelse af fælles målsætninger samt etablering af en åben og ærlig kommunikation. Denne åbenhed medvirker til at skabe gensidig respekt og tillid parterne imellem. Parternes 20

23 særinteresser skal indordnes under den fælles opgave, det er at gennemføre byggeriet på en økonomisk og tidsmæssig effektiv måde samt medvirke til at muligheder for konflikter formindskes. Partnering er først og fremmest kendetegnet ved samarbejdet mellem de mennesker, som de involverede virksomheder stiller til rådighed for løsningen af den fælles opgave. Det betyder, at adfærden i samarbejdet reguleres mere af holdninger end af regler. Samarbejdet om projektet bliver de samme som i en virksomhed, der har en målsætning, som der styres mod opfyldelsen af. Med henblik på at støtte samarbejdet og mindske risikoen for konflikter indarbejdes der i mange partneringsprojekter incitamentsaftaler og aftaler vedrørende konflikthåndtering Proces Bygherren indgår aftale med en bygherrerådgiver, der bistår med udarbejdelse af et byggeprogram, der kan danne grundlag for indgåelse af aftaler med rådgivere og entreprenør(er). Aftalekomplekset kan være som ved fag-/stor eller hovedentreprise, dvs. med sideordnede aftaler, eller som ved totalentreprise, dvs. bygherren indgår alene en aftale med en totalentreprenør, der efterfølgende indgår aftale med rådgivere og underentreprenører. Oven på disse aftaler indgår alle parter en samarbejdsaftale, hvori blandt andet målsætningerne for samarbejdet beskrives. Uanset den underliggende aftalestruktur deltager alle parter i udvikling af projektet. Som start på samarbejdet afholdes der en workshop, hvor parterne opstiller de målsætninger, der skal være gældende for projektgruppen, og samarbejdsformen fastlægges i øvrigt. Hen gennem forløbet afholdes der flere workshops med henblik på at sikre, at målsætninger følges, og at samarbejdet til stadighed fungerer. Når aftalerne er på plads, konkretiseres projektet i samarbejde mellem parterne, og på en sådan måde, at der hele tiden foretages en afvejning af kvalitet, økonomi og tid i forhold til de opstillede forudsætninger. Den ovenfor beskrevne proces benævnes ofte tidlig partnering. Der anvendes også en variant, kaldet sen partnering. Ved den sene partnering udarbejder bygherren i samarbejde med sine rådgivere et projektforslag, der danner grundlag for tilbudsindhentning blandt en række entreprenører, og den vindende entreprenør indgår herefter i partneringsamarbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af projektet og udførelsen af byggeopgaven Fordele og ulemper Vi ser følgende fordele ved anvendelse af partneringmodellen: Denne fremgangsmåde vil tidsmæssigt være den korteste at gennemføre Gennem åbne regnskaber fra de involverede parter får bygherren et detaljeret kendskab til prissætningen af byggeriet, og bygherren har dermed et mere kvalificeret grundlag at træffe sine beslutninger på. Bygherren har maksimal indflydelse på projektet 21

24 Parterne har fælles målsætninger, hvilket blandt andet reducerer antallet og varigheden af konflikter. Af ulemper kan nævnes følgende: Ved den tidlige partnering er prisen for byggeriet ikke indhentet i konkurrence. Bygherren har således ingen sikkerhed for, at de medvirkende rådgivere og entreprenører er dem, der samlet kan levere det billigste byggeri. Denne ulempe imødegås dog delvist gennem de åbne regnskaber, jf. ovenstående. Den sene partnering begrænser entreprenørens muligheder for at påvirke processen, og dermed får bygherren måske ikke det optimale udbytte ud af at anvende partneringformen. Partnering kræver en langt mere omfattende bygherremedvirken i såvel udbudsprocessen som og i særdeleshed i gennemførelsesfasen. Fordi projektet udvikles i et samarbejde mellem partnerne, er bygherrens medvirken langt mere påkrævet end ved traditionelle entrepriseformer. 2.5 Partnerskab Hvad er et partnerskab På defineres partnerskaber på denne måde: Partnerskab er en samarbejdsmodel mellem det offentlige og private virksomheder, hvor partnerne vælger hinanden på baggrund af komplementære innovations- og samarbejds-kompetencer. Formålet er at varetage serviceopgaver og udvikle ydelser og processer med afsæt i fælles målsætninger og ved brug af økonomiske incitamenter. Partnerskab bygger på et udbud og indgåelse af en kontrakt på grundlag af en åben kravspecifikation, som fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater Der er mange lighedstegn mellem partnering og partnerskab, f.eks. fælles målsætninger, brug af incitamenter, håndtering af konfliktløsning mv. Partneringsformen anvendes dog typisk i forbindelse med ny- eller ombygningssager, hvor der sigtes mod et konkret produkt, men partnerskabsmodellen i højere grad anvendes i relation til drift, hvor der gennem samarbejdet mellem den offentlige og den private part kan ske en innovation og effektivisering af opgaveløsningen. Ud over den løbende drift kan partnerskabsaftaler naturligvis også omfatte varetagelsen af alt planlagt vedligehold. Der bør skelnes mellem kortvarige og langvarige partnerskabsaftaler. Forskellen herpå er, udover det rent tidsmæssige perspektiv, at grundlaget i de kortvarige aftaler primært er baseret på et kendt omsætningsniveau og nogle timepriser, mens de langvarige aftaler baserer sig på totaløkonomiske betragtninger og et forventet udviklingspotentiale. 22

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 11. oktober 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355415-2010:text:da:html DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelser DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere