NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Spørgsmål og svar"

Transkript

1 NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne er flg. datoer forhåndsreserveret til præsentation af lønsystemer: Tirsdag den 31. maj. Kl Onsdag den 1. juni. Kl Løsningspræsentation af økonomisystemer er forhåndsreserveret til at finde sted på flg. datoer: Tirsdag den 7. juni. Kl Onsdag den 8. juni. Kl Torsdag den 9. juni. Kl Af hensyn til den interne planlægning af tilbudspræsentationerne er flg. dato og tidspunkter forhåndsreserveret til præsentation af tilbuddene: Torsdag den 26. maj kl Torsdag den 26. maj kl Kontraktens løbetid Udbudsbekendtgørelsen pkt. II. 3) og VI. 3). Ordregiver angiver i Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.3) kontraktens varighed til 72 måneder fra tildeling af kontrakten, mens det bl.a. i Udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3) angives, at Kontraktens varighed regnes fra den Angivelserne synes ikke at svare til hinanden og sidstnævnte stemmer Torsdag den 26. maj kl Kontraktens varighed skal regnes fra den som uddybende anført i udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3 samt kontrakten. SIMAP-skabelonen giver i pkt. II.3 desværre kun begrænset mulighed for at angive varigheden anderledes, hvorfor forklaringen er indsat i pkt. VI.3. Ordregiver er klar over, at dele af økonomi-, løn- og vagtplansystemet skal være klar til drift forud for driftsstart den Dette ændrer dog ikke ved, at 1/10 Rambøll Management Consulting A/S CVR-NR

2 umiddelbart heller ikke overens med det forhold, at det fremgår af mindstekravet i Udbudsbetingelserne pkt. 1, at økonomisystemet skal være klar til indberetning af budgettet den 15. oktober 2012, og være klar til at varetage samtlige opgaver af den 1. december 2012, mens lønsystemet bl.a. skal kunne håndtere forudlønnede fra senest den 1. december Ordregiver bedes på baggrund af ovenstående præcisere fra hvilket tidspunkt kontraktens varighed skal regnes. kontraktens varighed på de 6 år skal regnes fra den 1. januar Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 41, hvoraf følgende fremgår: Denne kontrakts bestemmelser træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af både kunden og leverandøren. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt består i hele kontraktens løbetid, eller indtil disse efter deres indhold er opfyldt eller bortfaldet. 4. Ordregivers adgang til at korrigere i udbudsmaterialet Udbudsbetingelserne pkt. 3. Ordregiver forbeholder sig i Udbudsbetingelserne pkt. 3 retten til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt denne bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, ligesom det anføres, at sådanne korrektioner vil blive offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside. Krav 6 i hhv. bilag 1B og 1C (mindstekrav) er gældende med dets nuværende ordlyd. Vurderingen af, hvorvidt en korrektion er væsentlig, vil være en konkret vurdering fra gang til gang, baseret på dels korrektionens art/karakter, dels det annoncerede udbuds omfang. Der kan således ikke svares generelt herpå. Eventuelle korrektioner vil ske inden for rammerne af fristen herfor i udbudsdirektivet, jf. herved art. 39, stk. 2. Ordregiver bedes af hensyn til tilbudsafgivelsen venligst præcisere, hvornår en korrektion må anses for mindre væsentlig (og dermed at rettelsesblad i TED efter ordregivers opfattelse ikke er fornødent) samt hvornår seneste korrektion kan ske. 5. Frister Udbudsbetingelsernes pkt Ordregiver angiver i udbudsannoncen pkt. IV.3.4): Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: :00, men angiver i udbudsbetingelserne afsnit 5.1 og 5.2, at Spørgsmål, der modtages senest fredag den 22. april 2012 kl samt Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 9. maj 2012 kl lokal tid (tilbudsgivers Årstallet er desværre fejlagtigt angivet til 2012 i stedet for De korrekte frister er således: Anmodning om yderligere oplysninger: Spørgsmål, der modtages senest fredag den 22. april 2011 kl lokal tid vil under alle omstændigheder blive besvaret. 2/10

3 fremhævninger). Frist for modtagelse af tilbud: Ordregiver bedes med henvisning til Udbudsdirektivet art. 39 stk. 2, angive fristen for modtagelse af spørgsmål. Ordregiver bedes ligeledes med henvisning til Udbudsdirektivet art. 39 stk. 2, angive fristen for modtagelse af tilbud. Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 16. maj 2011 kl lokal tid. Jf. svar på spørgsmål nr Aflevering af tilbud Udbudsbetingelser pkt. 5.2 Ordregiver angiver i Udbudsbetingelserne pkt. 5.2, at denne gerne ser, at tilbud afgives i ét underskrevet eksemplar + en elektronisk version. Det fremgår ikke heraf, om et tilbud vil være konditionsmæssigt hvis dette ikke opfyldes. Ordregiver har med formuleringen ser gerne bevidst tilsigtet, at et tilbud, der ikke opfylder kravet i pkt. 5.2, ikke dermed vil være ukonditionsmæssigt. Ordregiver ser derfor fortsat gerne, at tilbuddet afgives i ét underskrevet eksemplar + en elektronisk version. Derfor fremgår dette også af pkt. 16. Tilbud må ikke afleveres pr. . Ordregiver anfører senere under Udbudsbetingelserne pkt. 16 Checkliste, at tilbudsgivere, med henblik på at afgive et konditionsmæssigt tilbud, bør tjekke at Checklistens forhold er opfyldt, og dermed om tilbuddet indeholder 1 underskrevet eksemplar og 1 elektronisk version. Ordregiver bedes præcisere i hvor mange eksemplarer tilbuddet skal afgives, herunder i hvilken form disse eksemplarer skal afleveres (papir, underskrevet, elektronisk osv.), for at tilbuddet er konditionsmæssigt. 7. Tilbuds- og løsningspræsentation Udbudsbetingelserne pkt. 5.3 og pkt. 7 Det fremgår af Udbudsbetingelserne pkt. 5.3, at tilbuds- og løsningspræsentation vil foregå efter tilbudsfristens udløb. Ordregiver bedes angive, hvorledes denne præsentation givet efter Som angivet indgår i vurderingen af funktionalitet også oplysninger/forhold, som fremkommer i forbindelse med tilbudspræsentationen, herunder systempræsentationen, i det omfang sådanne oplysninger/forhold har relevans i forhold til de nævnte delkriterier. Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet overholdes 3/10

4 tilbudsfristens udløb vil indgå i tilbudsvurderingen af funktionalitet (40%), herunder hvorledes ordregiver vil sikre overholdelse af ligebehandlingsog gennemsigtighedsprincippet for den enkelte tilbudsgiver i forbindelse med tilbuds- og løsningspræsentationen. Ordregiver bedes herudover præcisere, hvorledes præsentationerne i forbindelse med tilbuds- og løsningspræsentationen ønskes fremlagt for ordregiver. Her tænkes særligt på, om der ønskes eksempelvis power point (eller lignende) præsentationer, demonstrationer af løsningen eller lignende. derved, at der hurtigst muligt efter tilbudsfristens udløb til alle tilbudsgivere sendes enslydende dagsorden. Alle tilbudsgivere vil desuden få lige lang tid til forberedelsen af præsentationerne. Løsningspræsentationen vil endvidere være ensidig således forstået, at ordregiver alene kan stille uddybende spørgsmål relateret til de i emner, der er indeholdt på dagsordenen. Løsningspræsentationen skal foregå i det aktuelle og kørende driftsmiljø. Brug af eventuelle plancher eller andet uden for det aktuelle og kørende driftsmiljø kan alene finde sted i meget begrænset omfang og efter en forudgående klar oplysning om skifte til andet miljø. Kommunens deltagere i tilbudspræsentationen må således ikke være i tvivl om, hvorvidt den tilbudte funktionalitet er til stede på tilbudstidspunktet eller overtagelsestidspunktet. 8. Ordregivers evaluering af pris Udbudsbetingelserne pkt. 7 Ordregiver bedes venligst forklare, hvad der menes med den laveste samlede pris i kontraktperioden på 6 år i Udbudsbetingelserne pkt. 7, herunder hvorledes alternative forslag for bl.a. optioner vil blive medregnet i evalueringen. Ved den laveste samlede pris forstås det prisbilligste tilbud i kontraktperioden på 6 år samt i en eventuel forlængelsesperiode (option). Opgørelsen af det prisbilligste tilbud laves ved anvendelse af de priser, som er angivet i bilag 13: Vederlag Økonomisystem: Etableringsvederlag Vederlag for udarbejdelse af endelig løsningsbeskrivelse Det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse Det samlede vederlag for tilknyttede ydelser Ændringer i vederlag ved ændret brug Den samlede pris på de tilbudte optioner, beregnet på baggrund af enten de angivne vederlag eller de angivne tillæg til det faste vederlag. Vederlag Lønsystem: Etableringsvederlag Vederlag for udarbejdelse af endelig løsningsbeskrivelse 4/10

5 Det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse Det samlede vederlag for tilknyttede ydelser Ændringer i vederlag ved ændret brug Ændringer i vederlag ved ændret antal årsopgørelser Den samlede pris på de tilbudte optioner, beregnet på baggrund af enten de angivne vederlag eller de angivne tillæg til det faste vederlag. Såfremt tilbudsgiver selv tilbyder optioner, vil disse ikke indgå i vurderingen af pris. For sådanne optioner gælder i øvrigt følgende: I princippet kan tilbudsgiver byde ind med egne optioner også. Det vil dog afhænge af indhold og omfang, om kunden kan acceptere sådanne optioner, idet kunden af udbudsretlige årsager ikke kan acceptere optioner, der ikke er dækket af det annoncerede udbuds indhold og omfang, da udbuds- /annonceringspligten således ikke vil være afløftet. Er en tilbudt option inden for rammerne af udbuddet, vil optionen - af hensyn til sammenligneligheden - ikke indgå i den samlede vurdering af pris. Der henvises i den forbindelse til vejledningen til bilag 13, der udstikker rammerne for at overholde prisstrukturen mv. Optionen vil desuden heller ikke blive vurderet i forhold til de øvrige kriterier. Falder en tilbudt option uden for udbuddets rammer, vil kunden ikke kunne acceptere optionen inden for nærværende udbud, men alene som en særskilt/separat anskaffelse. Også i denne situation vil det være en forudsætning, at optionen i givet fald kan accepteres uden at krænke annoncerings- eller udbudspligten, herunder de herved fastsatte tærskelværdier. Der vil således være ret snævre grænser for, i hvilket omfang tilbudsgiver kan tilbyde egne optioner. Tilbudsgiver 5/10

6 opfordres derfor til at overveje, hvorvidt egne optioner overhovedet vil være relevante for kunden henset til ovenstående begrænsninger. 9. Evaluering af Hovedtidsplan Udbudsbetingelserne pkt. 7. Ordregiver bedes forklare, hvad der skal forstås ved et realistisk sammenhængende leveranceforløb, der tager højde for relevante risici i Udbudsbetingelserne pkt. 7, herunder særligt hvilke risici ordregiver ønsker afdækket. Ved et realistisk sammenhængende leveranceforløb menes, at hovedtidsplanen skal afspejle, at der er tale om en omfattende, kritisk og kompleks leverance, der ved idriftsættelse skal håndtere mange data og snitflader samt anvendes af mange nye brugere. Og at der er en almindelig drift at varetage foruden implementering af løn- og økonomisystemerne. Ved relevante risici tænkes især på de risici, som tilbudsgiver erfaringsmæssigt kender til fra andre tilsvarende leverancer. 10. Prissætning af forbehold - Udbudsbetingelsernes pkt. 7 og pkt. 8. Ordregiver anfører i Udbudsmaterialets punkt 7, at det er dennes vurdering, at de under pkt. 8 tilladte forbehold ikke sagligt og objektivt kan prissættes af ordregiver. Ordregiver bedes angive, hvorledes forbehold, der af Horsens Kommune er angivet ikke at kunne prissættes, vil blive behandlet af Horsens Kommune under evalueringen, herunder hvorledes Horsens Kommune vil sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Ordregiver er opmærksom på hovedtidsplanens adressering af de risici, der relaterer sig til anvendeligheden af systemerne, herunder f.eks. adgang til historiske data, tests og prøver og uddannelse af brugere. Eventuelle kontraktlige forbehold vil i evalueringen blive behandlet som beskrevet i pkt. 7 i udbudsbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold vurderes og kategoriseres derfor i henhold til flg. kvalitative kategorier: Kategori A: Væsentlige forbehold, der bør være bestemmende ved valg af leverandør. Kategori B: Andre forbehold, der ændrer retsstillingen i leverandørens favør. Kategori C: Redaktionelle og/eller mindre betydende ændringer. Der anlægges en samlet vurdering af eventuelle kontraktlige forbehold, der afspejler disses fordeling i de tre kategorier. Ligebehandlingsprincippet overholdes derved, at alle eventuelle kontraktlige forbehold vurderes efter samme kriterier. 11. Forbehold for kontraktens bestemmelser Kontraktgrundlaget er som 6/10

7 Udbudsbetingelserne pkt. 8 Ordregiver tillader i Udbudsbetingelserne pkt. 8, at der tages forbehold for en række forhold i den udbudte kontrakt og dertil hørende bilag. I henhold til bestemmelsen kan der blandt andet tages forbehold for opgradering og ændringer, sikkerhed, kvalitetssikring, misligholdelsesbeføjelser, erstatningspligt m.m. Ordregiver bedes præcisere, hvorledes tilbuddene vil blive evalueret, idet tilbud på grund af forbehold til kontrakten kan basere sig på grundlæggende forskellige kontraktgrundlag, herunder hvorledes det sikres, at evalueringen vil finde sted i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. udgangspunkt identisk. Forskellige kontraktgrundlag opstå alene ved, at tilbudsgiver tager forbehold for kontrakten. Eventuelle kontraktlige forbehold vil i evalueringen blive behandlet som beskrevet i pkt. 7 i udbudsbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold vurderes og kategoriseres derfor i henhold til flg. kvalitative kategorier: Kategori A: Væsentlige forbehold, der bør være bestemmende ved valg af leverandør. Kategori B: Andre forbehold, der ændrer retsstillingen i leverandørens favør. Kategori C: Redaktionelle og/eller mindre betydende ændringer. Ordregiver bedes ligeledes angive hvorledes der er taget højde for, at tilladte forbehold ifølge tilbudsmaterialet kan have konsekvenser for betydningen af mindstekrav. Der henvises i denne forbindelse særligt til mindstekravene vedrørende tidsplan for levering af systemerne (jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1), idet en tilbudsgiver, som tager forbehold i henhold til Udbudsbetingelserne pkt. 8 for kontraktens pkt (Misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse), reelt kan fjerne enhver betydning af mindstekravet. Såfremt forsinkelse ikke kan sanktioneres med bod eller erstatning og retten til at ophæve ved forsinkelse ligeledes er fjernet, får en overtrædelse af tidsplanen og dermed en tilsidesættelse af mindstekravet reelt ingen betydning. Der anlægges en samlet vurdering af eventuelle kontraktlige forbehold, der afspejler disses fordeling i de tre kategorier. I det omfang eventuelle forbehold inden for de tilladte rammer materielt indebærer, at et mindstekrav ikke opfyldes, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. 12. Angivelse af minimumsoplysninger Udbudsbetingelserne pkt. 15 Ordregiver har i Udbudsbetingelsernes pkt. 15, nr. 3 om Samlet angivelse af de ønskede minimumsoplysninger (udvælgelseskriterier) angivet at besvarelsen skal indeholde tilbudsgivers besvarelse af de i pkt. 7 oven for Det bekræftes, at besvarelsen af pkt. 15, nr. 3 skal indeholde tilbudsgivers besvarelse af de i pkt. 6 oven for angivne minimumsoplysninger (udvælgelseskriterier). 7/10

8 angivne minimumsoplysninger (udvælgelseskriterier). Pkt. 7 vedrører imidlertid tildelingskriterier og ikke udvælgelseskriterier. Ordregiver bedes bekræfte, at besvarelsen af pkt. 15, nr. 3, skal indeholde tilbudsgivers besvarelse af de i pkt. 6 oven for angivne minimumskriterier (udvælgelseskriterier). 13. Bilagshenvisning Kontraktens punkt 17.1, 2. afsnit Kontraktens ordlyd i pkt. 17.1, 2. afsnit er korrekt. Der står i kontraktens punkt 17.1, 2. afsnit: "En beskrivelse af brugerorganisationen og proceduren for håndtering af ændringsønsker fremgår af bilag 10." Ordregiver bedes bekræfte, at henvisningen til bilag 10 (Vedligeholdelse) er korrekt, eller rettelig, for så vidt angår proceduren for håndtering af ændringsønsker, skulle være bilag 14 (Ændringshåndtering)? For så vidt angår bestemmelsen om brugsorganisationen bedes ordregiver angive korrekt henvisning. Brugerorganisationen beskrives i bilag 10. For så vidt angår ændringsønsker skal det i bilag 10 bl.a. beskrives, hvordan tilbudsgiver har organiseret arbejdet med videreudvikling af løsningerne, herunder hvilke muligheder ordregiver har for at påvirke denne udvikling. Ligeledes skal tilbudsgivers politik vedr. kundespecifikke ændrings- /videreudviklingsønsker beskrives, herunder proceduren for håndtering af ændringsønsker. F.eks. om og hvornår og hvordan kundespecifikke ændringsønsker gøres til generelle ændringer af systemet gældende for alle kunder. 14. Væsentlig forsinkelse - Kontraktens punkt , 1. afsnit Der står i kontraktens punkt , 1. afsnit: "Ved væsentlig forsinkelse bevarer kunden sine misligholdelsesbeføjelser, herunder retten til ophævelse, indtil kunden har accepteret en af leverandøren udarbejdet ny tidsplan." Ordregiver bedes præcisere hvad der menes med væsentlig forsinkelse, herunder eventuelt ved angivelse af antal dage. 15. Bod - Kontraktens punkt , 3. afsnit Den konkrete behandling af ændringsønsker er reguleret af bilag 14. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en væsentlig forsinkelse. Det fremgår dog af pkt , 1. afsnit, at kunden er berettiget til at hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt der sker overskridelse af en aftalt overtagelsesdag for et system, fristen for gennemførelse af driftsprøven for et system og/eller en aftalt tidsplan for gennemførelsen af en ændring med mere end 30 arbejdsdage. Bestemmelsen vedrører bod for manglende overholdelse af servicemål 8/10

9 I kontraktens punkt , 3. afsnit står: "Pådrager leverandøren sig bod i 4 på hinanden følgende måneder for et system, er dette en væsentlig misligholdelse, der berettiger kunden til at hæve kontrakten for det pågældende system." for et system i 4 på hinanden følgende måneder. Ordregiver bedes venligst oplyse, om bestemmelsen vedrører bod, der vedrører samme forhold ved et system og som løber i 4 på hinanden følgende måneder eller, hvorvidt bestemmelsen vedrører en hvilken som helst bod i 4 på hinanden følgende måneder. 16. Bod - Kontraktens punkt 32, 2. afsnit I kontraktens punkt 32, 2. afsnit står: "For forhold, der udløser betaling af bod, kan kunden dog kun kræve erstatning i det omfang, kunden dokumenterer et tab ud over boden." Ordregiver bedes præcisere, om der med "boden" henvises til en konkret bod eller samtlige bodsbeløb betalt under aftalen for den eller de pågældende forhold? 17. Brugsretten - Kontraktens punkt 33.1, 2. afsnit I kontraktens punkt 33.1, 2. afsnit står: "Brugsretten omfatter samtlige de til enhver tid værende organisatoriske enheder under kunden, eksempelvis institutioner, selvejende institutioner, afdelinger, forvaltninger, virksomheder, selskaber herunder også associerede virksomheder samt helt eller delvist kommunalt ejede forsyningsselskaber, medmindre andet er angivet i leverandørens licensbetingelser." Der henvises til en konkret bod for pågældende forhold. Undtagelsen gælder alene den citerede bestemmelse. Der gøres dog opmærksom på, at det er tilladt at tage forbehold over for bestemmelsen. Ordregiver bedes oplyse, om det er korrekt forstået, at undtagelsen gælder for hele bestemmelsen? 18. Ekstern organisatorisk enhed - Kontraktens punkt 33.1, 3. afsnit Ordregiver bedes præcisere, hvad der menes med "ekstern organisatorisk enhed" i kontraktens punkt 33.1, 3. Med ekstern organisatorisk enhed menes en enhed, der ikke hører under ordregiver. 9/10

10 afsnit. 19. Beboerbetaling Bilag 1 C pkt. 6.11, tilbud 54 Der skal for nuværende administreres ca beboere via løsningen. I kravspecifikationens bilag 1 C pkt. 6.11, tilbud 54 angives krav vedr. beboerbetaling. Ordregiver bedes præcisere antallet af beboere, der skal administreres via løsningen. 20. Definition af procentpoint - Bilag 9, punkt 5.1.1, 1. afsnit Ordregiver bedes definere begrebet "påbegyndt procentpoint" benyttet i Bilag 9, punkt 5.1.1, 1. afsnit. Menes der fx fulde procentpoint eller 0,5? 21. Ordregiver angiver i udbudsannoncen pkt. IV.3.4): Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: :00. Tilbudsgiver anvender pt. betydelige ressourcer på at besvare det omfattende materiale, men ser et behov for en fristforlængelse med henblik på at sikre kvaliteten af sit tilbud. Ordregiver anmodes derfor om at forlænge tilbudsfristen med eksempelvis en uge til den 16. maj Ved påbegyndt procentpoint menes oprundning til nærmeste hele procentpoint. F.eks. rundes 0,5 op til 1%, 1,1 op til 2% og 2,6 op til 3% Med henblik på at give tilbudsgivere mulighed for at sikre kvaliteten af tilbuddene yderligere, forlænges fristen for modtagelse af tilbud til mandag den 16. maj kl lokal tid. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 10/10

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet 4 4. Baggrund for udbuddet 4 5. Tidsplan for udbudsforretningen 5 5.1 Anmodninger om yderligere

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FREDERICIA KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER FREDERICIA KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER FREDERICIA KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet 4 4. Baggrund for udbuddet 4 5. Tidsplan for udbudsforretningen 5 5.1 Anmodninger om yderligere

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Vesthimmerlands

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt FVST j.nr. 2015-42-139-00023 Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt Indledning Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud

Læs mere