KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajour føring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen. Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser: Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse. Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder. Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en redegørelsesdel og en vedtægtsdel. Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området. Vedtægtsdelen indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder vedtægtsdelen de bindende kortbilag. Offentliggørelse Kommuneplantillægget blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooq s Kommunalbestyrelses møde den og offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk Hvor kan planen læses? Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside og du kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Imaneq 20, 3900 Nuuk, telefon

3 4B5 NUUK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. REDEGØRELSE 4 Planområdet 4 Formål og principper 4 Eksisterende forhold 6 Planens hovedtræk 7 Forhold til en anden planlægning 11 Retsvirkninger BESTEMMELSER 15 Overordnede bestemmelser 15 Detaljerede bestemmelser VEDTAGELSESPÅTEGNING 21 BILAG KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 3

4 4B5 NUUK REDEGØRELSE 1. REDEGØRELSE PLANOMRÅDET Området er beliggende i Qinnqorput bydelen i et dalstrøg ca. 40 meter over havets overflade mellem det 800 meter høje fjeld Ukkusissat / Store Malene mod øst og en lavere fjeldryg mod vest. Området afgrænses som vist på Figur 1. Fig. 1. Kommuneplantillæggets afgræsning. FORMÅL OG PRINCIPPER I takt med den nye store byudvikling i Nuuk er et behov for nye erhvervsarealer. Formålet med dette kommuneplantillæg er derfor at etablere et nyt ervhvervsområde i Qinngorput. Eksempler på virksomhedstyper der kan etableres i området er: industri, værksted, entreprenører, tømrere, oplag, kontorer, liberalt erhverv samt salg og service. I den østlige del kan der etableres Kapitel 5. virksomheder. Formålet og principperne for kommuneplantillægget er: At sikre at området kan anvendes til erhvervsformål. At sikre at kommende bebyggelse tilpasses landskabet. At sikre vejadgang og stiforbindelse på langs af området med forbindelse til erhvervsområdet 4B1, Naternaq. Fig. 2. Qinngorput Sletten set fra syd. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 4

5 4B5 NUUK REDEGØRELSE Eksisterende forhold Området er ca. 7 ha. og er beliggende i Qinnqorput bydelen i et dalstrøg (Qinnqorput Sletten) ca. 40 meter over havets overflade mellem det 800 meter høje fjeld Ukkusissat/Store Malene mod øst og en lavere fjeldryg mod vest. Se figur 5. Fig. 3.Store Malene og kløften, hvorfra der kommer en del vand. Arealerne umiddelbart vest for området er udlagt til boligformål som en del af helhedsplanen for Qinnqorputs udvikling. Bydelen kommer til at rumme ca boliger, en lystbådehavn og et centerområde, der ligger nord for kommuneplantillæggets område. I centerområdet er der etableret en skole, dagligvarebutik samt etageboliger. Mellem centerområdet og kommuneplantillæggets område ligger et eksisterende erhvervsområde, der er næsten fuldt udbygget. Solindfaldet og vindforholdene er påvirket af fjeldene. Ukkusissat/Store Mallen skygger for solen, når den står lavt i øst og reflekterer solen mod området, når solen står i vest. De fremherskende vindretninger i området er fra syd og nord. Den høje fjeldside bevirker, at vindstyrken i området forstærkes, og vindretningen ændres lokalt. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 5

6 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 4. Området set mod fjernvarmeværket og boligerne nord for. Grundet terrænforholdende og delområdets beliggenhed i dalstrøget er en overvejende del af delområdet vandlidende. Fig. 5. Kort over området KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 6

7 4B5 NUUK REDEGØRELSE PLANENS HOVEDTRÆK Anvendelse Kommuneplantillæggets område er udlagt som erhvervsområde i Kommuneplan Med dette kommuneplantillæg ændres der på delområdets afgrænsning, så delområdet fremadrettet ikke kommer til at ligge lige op af boligområdet 4A6, Pingorsuaq, men adskilles af et friholdt område, så området ikke ligger op af boligområdet. Kommuneplantillægget afgrænser området således at det fremstår som en udvidelse af det eksisterende delområde 4B1, Naternaq. Områder Delområdet er disponeret over en nord/syd gående adgangsvej, der opdeler området i en østlig del (detailområde 1) og en vestlig del (detailområde 2). Som vist på figur 6 samt bilag 1. Fig. 6.Delområdet med opdeling Inden for detailområde 1 er der mulighed for at etablere kapitel 5. virksomheder, dog ikke grusværk, stenknuseri, anlæg for tilberedning af asfalt samt anlæg til fremstilling af vejmaterialer. Det er ikke muligt at opføre portnerbolig inden for detailområdet. Inden for detailområde 2, kan der etableres erhvervsbyggeri med mulighed for én portnerbolig pr. byggefelt. Virksomheden skal kunne dokumentere at behovet er drift afhængigt. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 7

8 4B5 NUUK REDEGØRELSE Bebyggelse Delområdet er opdelt i en række byggefelter. Inden for feltet er der udlagt en byggezone. Inden for zonen, kan der opføres bebyggelse. Tillægget fastlægger byggefelter og sikrer afstand mellem byggezonerne, så bebyggelse ligger som små øer i landskabet, som vist på figur 7 til 10. Tillægget sikrer ligeledes, at færdige bebyggelser fremstår i afdæmpede farver med ensartede tagflader. Fig. 7. Kommuneplantillæggets byggefelter, byggezoner og vejarealer. Fig. 8. Snit A-A igennem adgangsvejen, hvor der ses mod vest. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 8

9 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 9.Snit B-B gennem den sydligste Fig. 10. Snit C-C, hvor der ses mod nord. stikvej, hvor der ses mod nord. Trafikforhold Kommuneplantillæggets område trafikbetjenes fra det eksisterende erhvervsområde 4B1 Naternaq, der ligger nord for området. Den centrale nord-sydgående lokalvej igennem 4B1 føres igennem delområdet. Den eksisterende stiforbindelse i område 4B1 videreføres gennem erhvervsområdet som fortov for at sikre forbindelse mellem de friholdte slugter nord og syd for området. For enden af vejen etableres en vendeplads og fra adgangsvejen anlægges stikveje, som skal forsyne de kommende erhvervslokaler. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 9

10 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 11. Vej og stikveje. Landskab Den overvejende del af området er vandlidende, og der må i den forbindelse foretages de nødvendige jordbundsundersøgelser for at kunne verificere egnede arealer til byggeri. Langs den østlige side af erhvervsområdet skal der etableres en grøft, afledning af vand. Langs grøften reserveres et areal så køretøjer kan rydde grøften for sne i tøbrudsperioder. Terrænet er præget af en lav fjeldryg i den nordvestlige del af området. Fjeldryggen bortsprænges inden for delområdet og vil efterfølgende fremstå som en fjeldvæg.. Skiltning For at skiltning ikke skal skæmme eller dominere området, stilles krav til skiltenes placering, der må således kun opsættes skilte på bygningerne. Skiltningen skal havde relation til firmaet. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 10

11 4B5 NUUK REDEGØRELSE FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanen Kommuneplantillæggets område er udlagt som erhvervsområde i Kommuneplan Der ændres på delområdets afgrænsning, så delområdet fremadrettet ikke kommer til at ligge lige op af boligområdet 4A6, Pingorsuaq, men adskilles af et friholdt område, så området ikke ligger op af boligområdet. Erhvervsområdet etableres i direkte forlængelse af det eksisterende erhvervsområde nord for 4B1, Naternaq. Dette betyder, at det er nødvendigt at ændre på afgrænsningen af delområderne 4D6, 4D7 og 4D11 for at sikre sammenhængende delområder. Derudover er tillægget i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser for delområdet. Se figur.12 og 13. Figur 12 og 13, eksisterende og fremtidige forhold KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 11

12 4B5 NUUK REDEGØRELSE Andre (sektor)planer og politikker Jordfaste fortidsminder Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med at der er fortidsminder i området. Jordarbejder i området er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Miljø Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Kommuneqarfik Sermersooq s Afdeling for Miljø og Bæredygtighed straks informeres. Bortskaffelse af miljørigtigt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand-, kloak- samt varmeforsyningsledninger. Forsyning mht. el, vand, kloak og varme skal føres under terræn. Inden for området kan der placeres offentlige tekniske anlæg, såsom transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit. Varme Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinier. Kloakering Bygningen skal tilsluttes offentlig kloak iht. til spildevandshandlingsplanen. Overfladevand herunder tagvand må ikke ledes til kloak, men skal bortledes til grøft, således at der ikke opstår gener for øvrig bebyggelse i området, stier, veje og ubebyggede arealer. Området er omfattet af Kommuneqarfik Sermersooq renovationsordning efter det til en hver tid gældende regulativ. Snerydning og bortkørsel af sne Fortætning i delområdet vil naturligvis reducere sneoplagsarealer. Der skal derfor etableres en forening i detailområdet, såfremt dette ikke allerede er gældende med henblik på at vedligeholde veje, p- KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 12

13 4B5 NUUK REDEGØRELSE pladser, stier, friarealer og fælles grøft inden for detailområdet. Ejerforeningen kan selv fastsætte regler herfor. Bortkørsel af sne skal ske ud til fjorden, enten ved natrenovationsanlægget eller ved Atlantkajen i containerhavnen Samt havnen i Qinnqorput. Byggemodningsudgifter Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af særlig betalingsvedtægt. Offentliggørelse Kommuneplantillægget har i perioden , være i otte ugers offentlighøring. Der er fremkommet to høringssvar fra henholdsvis Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Mittarfeqarfiit. De fremkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger har alene haft redaktionel karakter og lægges til grund for justeringen af det endelige kommuneplantillæg. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 13

14 4B5 NUUK REDEGØRELSE PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Endelige Retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer. (Planlovens 29, stk. 1). Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af dette kommuneplantillæg, må der således ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser. (Planlovens 30). Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser. Mere betydende afvigelser samt afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg. (Planlovens 50). Den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 14

15 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER 2. BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, de overordnede bestemmelser udgør planens principielle indhold, og der kan derfor ikke meddeles dispensation fra disse bestemmelser. Dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 4B5, Isuliffik - OVERORDNEDE BESTEMMELSER Delområdets afgrænsning Delområdet opdeles i detailområde 1 og 2. Formål Erhvervs formål Anvendelse Området er udlagt til erhvervsformål i form af industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel og lignende samt forarbejdningsvirksomhed. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 15

16 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER Såfremt selvstyret skønner, det ikke er nødvendigt med en miljøgodkendelse, kan der øst for lokalvejen, etableres særligt forurenende virksomheder, dog ikke grusværker, stenknuserier, anlæg for tilberedning af asfalt samt anlæg til fremstilling af vejmaterialer. Vest for lokalvejen kan der etableres en portnerbolig pr. byggefelt, såfremt virksomhedens drift, afhænger her af. Bebyggelse Bebyggelser må udføres i op til 10 meter over færdigt terræn. Byggefelter må bebygges med op til 50 % Rummelighed Områdets areal er ca. 7 ha. og ubebygget Bevaringshensyn - Klausulerede zoner Bebyggelser skal respektere bestemmelserne for den klausulerede zone for lufthavnen. Trafik og teknisk forsyning Vejadgang skal ske ved forbindelse til område 4B1. Der skal sikres en sti på langs af området. Byfornyelse - Etaper - Detaljerede bestemmelser KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 16

17 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER 1 Bebyggelsens placering 4B5, Isuliffik detaljerede bestemmelser Stk. 1. Der udlægges 28 byggefelter som angivet på kortbilag 2. Stk. 2. Bebyggelse må kun placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggezoner. 2 Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelse må ikke overstige en bygningshøjde på mere end 10 meter målt fra færdigt/opfyldt terræn til kip. Stk. 2. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Stk. 3. Portnerbolig må ikke opføres som selvstændig bebyggelse, men skal integreres. Stk. 4. Det bebyggede areal indenfor de enkelte byggezoner må maksimalt udgøre 50% af byggefeltet, som anført på kortbilag 3. Stk. 5. bebyggelse skal opføres med sorte tagflader. Stk. 6. Bebyggelse må ikke opføres med reflekterende materialer og udvendige kulører må ikke have karakter af skinnende farver. Stk. 7. På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til huse i bygningen. Stk. 8. Solfangere kan kun opsættes som en integrerede del af bebyggelsen og må ikke medføre blændingsgener for nabobygninger eller forbipasserende. Stk. 9. Der er byggepligt på erhvervsarealerne Stk. 10. Der må ikke ske forurening af de pågældende byggefelter og erhvervsarealer. Beholdere med farlige væsker, olietønder og lignende skal placeres på et tæt underlag der forhindrer nedsivning. 3 Vej- og stiforhold Stk. 1. Vej adgang til delområdet skal ske i forlængelse af den udlagte vej i det eksisterende erhvervsområde 4B1, vist på kortbilag 2. Stk. 2. Lokalvej A-B udlægges med en kørebane på 6.5 meter og et fortov på tre meter. Stk. 3. Bebyggelsen skal holde en afstand på mindst 15 m. fra vejmidte på stikvejene. Stk. 4. Bebyggelse langs lokalvej A-B skal placeres langs facadelinjen mod vejen, så den danner et KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 17

18 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER bymæssigt gadeforløb, vist på kortbilag 2. Stk. 5. Øvrige veje udlægges i en samlet bredde af 8 meter med vejbane og fortorv. Stk. 6. Bebyggelsen skal holde en afstand på mindst 10 m. fra vejmidte på stikvejene. Stk. 7. Veje og stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Stk. 8. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. Stk. 9. Adgangsvejen afsluttes med en vendeplads. Stk. 10. Der skal anlægges følgende antal parkeringspladser: Kontorbyggeri og lignende: 1 p-plads pr. 50m 2 Lagerhaller: 1 p-plads pr. 100 m 2 Stk. 11. Parkeringspladser skal anlægges inden for de enkelte byggefelter. Stk.12. Parkering skal etableres i tilknytning til bebyggelse og skal holde en afstand til nabobyggefelt på min. 5 m. Stk. 13. Der udlægges areal til etablering af en fælles grøft langs den østlige side af delområdet. Vist på kortbilag 2. Grøften skal være tilgængelig for snerydningskøretøjer. Stk. 14. Deponering af sne skal ske indenfor delområderne og må ikke uden tilladelse af Kommuneqarfik Sermersooq deponeres andre steder uden for delområdet. Stk. 15. Sneoplag skal ikke være til gene for det daglige virke i området. Kommuneqarfik Sermersooq har ret til at bortkøre sneoplaget på arealrettighedshavers regning, hvis dette ikke bliver overholdt. 4 Tekniskeanlæg Skt. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- og fjernvarme samt kloak. Stk. 2. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, stier og ubebyggede arealer. Stk. 3. Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejer anvisninger og regler. Stk. 4. Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformer stationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit, og KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 18

19 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER integreres i bebyggelsen. Stk. 5. Forinden ibrugtagning skal der foreligge en godkendt afvandingsplan. 5 Ubebyggede arealer Stk. 1. Ubebygget arealer skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til oplag. Stk. 2. Vegetation i planområdet skal i videst mulig omfang bevares. Ubebyggede arealer, hvis vegetation eller overfalde på grund af byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres eller tilsået. Stk. 3. Ubebyggede arealer, befæstelse, vejudstyr og lignende fast udstyr, der pga. byggeri eller anden aktivitet beskadiges, skal genetableres. Stk. 4. Indskrænkninger i byggemuligheden for et tildelt areal som følge af vand- og kloakledninger samt grøfter, der er nødvendige for delområdets afvanding med videre skal accepteres. Stk. 5. Indhegning skal udføres med trådhegn i minimum 2.5 meters og maksimalt fire meters højde. 6 Ejerforening Stk.1. Der skal stiftes en forening til varetagelse af de fællesinteresser i delområdet. Foreningen skal stedse holde Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse. Stk. 2. Foreningen har ansvaret for drift og vedligeholde (herunder vintervedligehold) veje, stier, pladser, friarealer og fællesgrøften inden for delområder. Stk. 3. Arealrettighedshaver i området skal være medlem af denne ejerforening. Stk. 4. Ejerforeningen skal stiftes, når mindst halvdelen af de medlemspligtige ejere ønsker det, dog senest når halvdelen af de i delområdet forudsatte nye erhvervsarealer er tildelt. Stk. 5. Områdets byggemodningsudgifter til fællesinteresse og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgår af særlig betalingsvedtægt. Betingelse for ibrugtagning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: der er anlagt parkeringspladser i henhold til 3 stk. 10, stk.11 og stk. 12. Terrænet i henhold til 5 er retableret. Hvis sæsonen ikke tillader det, skal de etableres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik Sermersooq. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 19

20 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER Ny bebyggelse er tilsluttes den offentlige el-, vand og fjernevarmenet samt kloak i henhold til 4 stk 1. Der forligger en godkendt afvandingsplan i henhold til 4. stk. 5 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 20

21

22 4B1 Naternaq Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4A6 Pingorsuaq A 4E5 Isuliffik, Ungasianit kiassaanermut immikkoortortaq Fjernvarme undercentral 4D6 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område Immikkuualuttoq 2 Detailområde 2 4D7 immikkuualuttoq 1 Detailområde 1 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq Friholdt område B Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring Immikkoortup ilaata killeqarfilersorneqarnera / Delområdets afgrænsning immikkuualuttoq killeqarfilersorneqarnera / Detailområde afgrænsning Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Aqqusineeraq / Stikveje Immikkoortup ilai / Delområder Qaartiterutissaaviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq / Sikkerhedszone omkring sprængstofmagasinet Illanngussaq 1 - Bilag 1 Immikkoortoq 4B5-1 immikkuualuttoq 1 aamma 2 Delområde 4B5-1 med detailområde 1 og 2 A4 Uttuut / Mål 1:2000 0m 50m 100m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 Aprili 2015

23 4D7 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4E5 Isuliffik, Ungasianit kiassaanermut immikkoortortaq Fjernvarme undercentral 4A6 Pingorsuaq 4B1 Naternaq A D6 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 3 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område B Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring 10 Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Delområdets afgrænsning Sanaffissartat / Byggefelter Sanaartorfissat / Byggezoner Illup silataa / Facadelinje Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Illanngussaq 2 - Bilag 2 Nunap assingi aalajangersakkanut allaaserisanut Kortbilag med de detaljerede bestemmelser A4 Uttuut / Mål 1:2000 Aqqusineeraq / N Stikveje Kussiaq / 0m Grøft Immikkoortup ilai / Delområder Qaartiterutissaaviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq / Sikkerhedszone omkring sprængstofmagasinet 50m 100m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 April 2015

24 4D7 4B1 Naternaq m² 4E5 Isuliffik 4A6 Pingorsuaq m² m² m² m² 3 4D m² 4D m² m² m² m² m² m² m² m² m² 852 m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring 10 Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Delområdets afgrænsning Immikkoortup ilai / Delområder Sanaffissartat / Byggefelter Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Aqqusineeraq / Stikveje N Sanaartorfissaq nunaminertarlu Byggefelt og areal 1: m² 2: m² 3: m² 4: m² 5: m² 6: m² 7: m² 8: m² 9: m² 10: m² 11: 616 m² 12: 752 m² 13: 806 m² 14: m² 15: 887 m² 16: 793 m² 17: m² 18: 860 m² 19: m² 20: 852 m² 21: m² 22: 910 m² 23: m² 24: m² 25: m² 26: m² 27: m² 28: m² Illanngussaq 3 - Bilag 3 Nunaminertanut nunap assinga Kortbilag med arealer A4 Uttuut / Mål 1:2000 0m 25m 50m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Delområdet...4 Planens formål og indhold...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 02-036 BOLIGOMRÅDE M.M. VED RUNESVINGET/GL. VIBORGVEJ SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 1998

LOKALPLAN 02-036 BOLIGOMRÅDE M.M. VED RUNESVINGET/GL. VIBORGVEJ SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 1998 LOKALPLAN 02-036 Planbestemmelser Lokalplan 02-036 Boligområde m.m. ved Runesvinget/Gl. Viborgvej, Svenstrup Syd Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere