KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajour føring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen. Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser: Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse. Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder. Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en redegørelsesdel og en vedtægtsdel. Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området. Vedtægtsdelen indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder vedtægtsdelen de bindende kortbilag. Offentliggørelse Kommuneplantillægget blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooq s Kommunalbestyrelses møde den og offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk Hvor kan planen læses? Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside og du kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Imaneq 20, 3900 Nuuk, telefon

3 4B5 NUUK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. REDEGØRELSE 4 Planområdet 4 Formål og principper 4 Eksisterende forhold 6 Planens hovedtræk 7 Forhold til en anden planlægning 11 Retsvirkninger BESTEMMELSER 15 Overordnede bestemmelser 15 Detaljerede bestemmelser VEDTAGELSESPÅTEGNING 21 BILAG KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 3

4 4B5 NUUK REDEGØRELSE 1. REDEGØRELSE PLANOMRÅDET Området er beliggende i Qinnqorput bydelen i et dalstrøg ca. 40 meter over havets overflade mellem det 800 meter høje fjeld Ukkusissat / Store Malene mod øst og en lavere fjeldryg mod vest. Området afgrænses som vist på Figur 1. Fig. 1. Kommuneplantillæggets afgræsning. FORMÅL OG PRINCIPPER I takt med den nye store byudvikling i Nuuk er et behov for nye erhvervsarealer. Formålet med dette kommuneplantillæg er derfor at etablere et nyt ervhvervsområde i Qinngorput. Eksempler på virksomhedstyper der kan etableres i området er: industri, værksted, entreprenører, tømrere, oplag, kontorer, liberalt erhverv samt salg og service. I den østlige del kan der etableres Kapitel 5. virksomheder. Formålet og principperne for kommuneplantillægget er: At sikre at området kan anvendes til erhvervsformål. At sikre at kommende bebyggelse tilpasses landskabet. At sikre vejadgang og stiforbindelse på langs af området med forbindelse til erhvervsområdet 4B1, Naternaq. Fig. 2. Qinngorput Sletten set fra syd. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 4

5 4B5 NUUK REDEGØRELSE Eksisterende forhold Området er ca. 7 ha. og er beliggende i Qinnqorput bydelen i et dalstrøg (Qinnqorput Sletten) ca. 40 meter over havets overflade mellem det 800 meter høje fjeld Ukkusissat/Store Malene mod øst og en lavere fjeldryg mod vest. Se figur 5. Fig. 3.Store Malene og kløften, hvorfra der kommer en del vand. Arealerne umiddelbart vest for området er udlagt til boligformål som en del af helhedsplanen for Qinnqorputs udvikling. Bydelen kommer til at rumme ca boliger, en lystbådehavn og et centerområde, der ligger nord for kommuneplantillæggets område. I centerområdet er der etableret en skole, dagligvarebutik samt etageboliger. Mellem centerområdet og kommuneplantillæggets område ligger et eksisterende erhvervsområde, der er næsten fuldt udbygget. Solindfaldet og vindforholdene er påvirket af fjeldene. Ukkusissat/Store Mallen skygger for solen, når den står lavt i øst og reflekterer solen mod området, når solen står i vest. De fremherskende vindretninger i området er fra syd og nord. Den høje fjeldside bevirker, at vindstyrken i området forstærkes, og vindretningen ændres lokalt. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 5

6 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 4. Området set mod fjernvarmeværket og boligerne nord for. Grundet terrænforholdende og delområdets beliggenhed i dalstrøget er en overvejende del af delområdet vandlidende. Fig. 5. Kort over området KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 6

7 4B5 NUUK REDEGØRELSE PLANENS HOVEDTRÆK Anvendelse Kommuneplantillæggets område er udlagt som erhvervsområde i Kommuneplan Med dette kommuneplantillæg ændres der på delområdets afgrænsning, så delområdet fremadrettet ikke kommer til at ligge lige op af boligområdet 4A6, Pingorsuaq, men adskilles af et friholdt område, så området ikke ligger op af boligområdet. Kommuneplantillægget afgrænser området således at det fremstår som en udvidelse af det eksisterende delområde 4B1, Naternaq. Områder Delområdet er disponeret over en nord/syd gående adgangsvej, der opdeler området i en østlig del (detailområde 1) og en vestlig del (detailområde 2). Som vist på figur 6 samt bilag 1. Fig. 6.Delområdet med opdeling Inden for detailområde 1 er der mulighed for at etablere kapitel 5. virksomheder, dog ikke grusværk, stenknuseri, anlæg for tilberedning af asfalt samt anlæg til fremstilling af vejmaterialer. Det er ikke muligt at opføre portnerbolig inden for detailområdet. Inden for detailområde 2, kan der etableres erhvervsbyggeri med mulighed for én portnerbolig pr. byggefelt. Virksomheden skal kunne dokumentere at behovet er drift afhængigt. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 7

8 4B5 NUUK REDEGØRELSE Bebyggelse Delområdet er opdelt i en række byggefelter. Inden for feltet er der udlagt en byggezone. Inden for zonen, kan der opføres bebyggelse. Tillægget fastlægger byggefelter og sikrer afstand mellem byggezonerne, så bebyggelse ligger som små øer i landskabet, som vist på figur 7 til 10. Tillægget sikrer ligeledes, at færdige bebyggelser fremstår i afdæmpede farver med ensartede tagflader. Fig. 7. Kommuneplantillæggets byggefelter, byggezoner og vejarealer. Fig. 8. Snit A-A igennem adgangsvejen, hvor der ses mod vest. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 8

9 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 9.Snit B-B gennem den sydligste Fig. 10. Snit C-C, hvor der ses mod nord. stikvej, hvor der ses mod nord. Trafikforhold Kommuneplantillæggets område trafikbetjenes fra det eksisterende erhvervsområde 4B1 Naternaq, der ligger nord for området. Den centrale nord-sydgående lokalvej igennem 4B1 føres igennem delområdet. Den eksisterende stiforbindelse i område 4B1 videreføres gennem erhvervsområdet som fortov for at sikre forbindelse mellem de friholdte slugter nord og syd for området. For enden af vejen etableres en vendeplads og fra adgangsvejen anlægges stikveje, som skal forsyne de kommende erhvervslokaler. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 9

10 4B5 NUUK REDEGØRELSE Fig. 11. Vej og stikveje. Landskab Den overvejende del af området er vandlidende, og der må i den forbindelse foretages de nødvendige jordbundsundersøgelser for at kunne verificere egnede arealer til byggeri. Langs den østlige side af erhvervsområdet skal der etableres en grøft, afledning af vand. Langs grøften reserveres et areal så køretøjer kan rydde grøften for sne i tøbrudsperioder. Terrænet er præget af en lav fjeldryg i den nordvestlige del af området. Fjeldryggen bortsprænges inden for delområdet og vil efterfølgende fremstå som en fjeldvæg.. Skiltning For at skiltning ikke skal skæmme eller dominere området, stilles krav til skiltenes placering, der må således kun opsættes skilte på bygningerne. Skiltningen skal havde relation til firmaet. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 10

11 4B5 NUUK REDEGØRELSE FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanen Kommuneplantillæggets område er udlagt som erhvervsområde i Kommuneplan Der ændres på delområdets afgrænsning, så delområdet fremadrettet ikke kommer til at ligge lige op af boligområdet 4A6, Pingorsuaq, men adskilles af et friholdt område, så området ikke ligger op af boligområdet. Erhvervsområdet etableres i direkte forlængelse af det eksisterende erhvervsområde nord for 4B1, Naternaq. Dette betyder, at det er nødvendigt at ændre på afgrænsningen af delområderne 4D6, 4D7 og 4D11 for at sikre sammenhængende delområder. Derudover er tillægget i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser for delområdet. Se figur.12 og 13. Figur 12 og 13, eksisterende og fremtidige forhold KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 11

12 4B5 NUUK REDEGØRELSE Andre (sektor)planer og politikker Jordfaste fortidsminder Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med at der er fortidsminder i området. Jordarbejder i området er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Miljø Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Kommuneqarfik Sermersooq s Afdeling for Miljø og Bæredygtighed straks informeres. Bortskaffelse af miljørigtigt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand-, kloak- samt varmeforsyningsledninger. Forsyning mht. el, vand, kloak og varme skal føres under terræn. Inden for området kan der placeres offentlige tekniske anlæg, såsom transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit. Varme Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinier. Kloakering Bygningen skal tilsluttes offentlig kloak iht. til spildevandshandlingsplanen. Overfladevand herunder tagvand må ikke ledes til kloak, men skal bortledes til grøft, således at der ikke opstår gener for øvrig bebyggelse i området, stier, veje og ubebyggede arealer. Området er omfattet af Kommuneqarfik Sermersooq renovationsordning efter det til en hver tid gældende regulativ. Snerydning og bortkørsel af sne Fortætning i delområdet vil naturligvis reducere sneoplagsarealer. Der skal derfor etableres en forening i detailområdet, såfremt dette ikke allerede er gældende med henblik på at vedligeholde veje, p- KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 12

13 4B5 NUUK REDEGØRELSE pladser, stier, friarealer og fælles grøft inden for detailområdet. Ejerforeningen kan selv fastsætte regler herfor. Bortkørsel af sne skal ske ud til fjorden, enten ved natrenovationsanlægget eller ved Atlantkajen i containerhavnen Samt havnen i Qinnqorput. Byggemodningsudgifter Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af særlig betalingsvedtægt. Offentliggørelse Kommuneplantillægget har i perioden , være i otte ugers offentlighøring. Der er fremkommet to høringssvar fra henholdsvis Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Mittarfeqarfiit. De fremkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger har alene haft redaktionel karakter og lægges til grund for justeringen af det endelige kommuneplantillæg. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 13

14 4B5 NUUK REDEGØRELSE PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Endelige Retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer. (Planlovens 29, stk. 1). Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af dette kommuneplantillæg, må der således ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser. (Planlovens 30). Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser. Mere betydende afvigelser samt afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg. (Planlovens 50). Den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 14

15 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER 2. BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, de overordnede bestemmelser udgør planens principielle indhold, og der kan derfor ikke meddeles dispensation fra disse bestemmelser. Dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 4B5, Isuliffik - OVERORDNEDE BESTEMMELSER Delområdets afgrænsning Delområdet opdeles i detailområde 1 og 2. Formål Erhvervs formål Anvendelse Området er udlagt til erhvervsformål i form af industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel og lignende samt forarbejdningsvirksomhed. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 15

16 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER Såfremt selvstyret skønner, det ikke er nødvendigt med en miljøgodkendelse, kan der øst for lokalvejen, etableres særligt forurenende virksomheder, dog ikke grusværker, stenknuserier, anlæg for tilberedning af asfalt samt anlæg til fremstilling af vejmaterialer. Vest for lokalvejen kan der etableres en portnerbolig pr. byggefelt, såfremt virksomhedens drift, afhænger her af. Bebyggelse Bebyggelser må udføres i op til 10 meter over færdigt terræn. Byggefelter må bebygges med op til 50 % Rummelighed Områdets areal er ca. 7 ha. og ubebygget Bevaringshensyn - Klausulerede zoner Bebyggelser skal respektere bestemmelserne for den klausulerede zone for lufthavnen. Trafik og teknisk forsyning Vejadgang skal ske ved forbindelse til område 4B1. Der skal sikres en sti på langs af området. Byfornyelse - Etaper - Detaljerede bestemmelser KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 16

17 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER 1 Bebyggelsens placering 4B5, Isuliffik detaljerede bestemmelser Stk. 1. Der udlægges 28 byggefelter som angivet på kortbilag 2. Stk. 2. Bebyggelse må kun placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggezoner. 2 Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelse må ikke overstige en bygningshøjde på mere end 10 meter målt fra færdigt/opfyldt terræn til kip. Stk. 2. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Stk. 3. Portnerbolig må ikke opføres som selvstændig bebyggelse, men skal integreres. Stk. 4. Det bebyggede areal indenfor de enkelte byggezoner må maksimalt udgøre 50% af byggefeltet, som anført på kortbilag 3. Stk. 5. bebyggelse skal opføres med sorte tagflader. Stk. 6. Bebyggelse må ikke opføres med reflekterende materialer og udvendige kulører må ikke have karakter af skinnende farver. Stk. 7. På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til huse i bygningen. Stk. 8. Solfangere kan kun opsættes som en integrerede del af bebyggelsen og må ikke medføre blændingsgener for nabobygninger eller forbipasserende. Stk. 9. Der er byggepligt på erhvervsarealerne Stk. 10. Der må ikke ske forurening af de pågældende byggefelter og erhvervsarealer. Beholdere med farlige væsker, olietønder og lignende skal placeres på et tæt underlag der forhindrer nedsivning. 3 Vej- og stiforhold Stk. 1. Vej adgang til delområdet skal ske i forlængelse af den udlagte vej i det eksisterende erhvervsområde 4B1, vist på kortbilag 2. Stk. 2. Lokalvej A-B udlægges med en kørebane på 6.5 meter og et fortov på tre meter. Stk. 3. Bebyggelsen skal holde en afstand på mindst 15 m. fra vejmidte på stikvejene. Stk. 4. Bebyggelse langs lokalvej A-B skal placeres langs facadelinjen mod vejen, så den danner et KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 17

18 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER bymæssigt gadeforløb, vist på kortbilag 2. Stk. 5. Øvrige veje udlægges i en samlet bredde af 8 meter med vejbane og fortorv. Stk. 6. Bebyggelsen skal holde en afstand på mindst 10 m. fra vejmidte på stikvejene. Stk. 7. Veje og stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Stk. 8. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. Stk. 9. Adgangsvejen afsluttes med en vendeplads. Stk. 10. Der skal anlægges følgende antal parkeringspladser: Kontorbyggeri og lignende: 1 p-plads pr. 50m 2 Lagerhaller: 1 p-plads pr. 100 m 2 Stk. 11. Parkeringspladser skal anlægges inden for de enkelte byggefelter. Stk.12. Parkering skal etableres i tilknytning til bebyggelse og skal holde en afstand til nabobyggefelt på min. 5 m. Stk. 13. Der udlægges areal til etablering af en fælles grøft langs den østlige side af delområdet. Vist på kortbilag 2. Grøften skal være tilgængelig for snerydningskøretøjer. Stk. 14. Deponering af sne skal ske indenfor delområderne og må ikke uden tilladelse af Kommuneqarfik Sermersooq deponeres andre steder uden for delområdet. Stk. 15. Sneoplag skal ikke være til gene for det daglige virke i området. Kommuneqarfik Sermersooq har ret til at bortkøre sneoplaget på arealrettighedshavers regning, hvis dette ikke bliver overholdt. 4 Tekniskeanlæg Skt. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- og fjernvarme samt kloak. Stk. 2. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, stier og ubebyggede arealer. Stk. 3. Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejer anvisninger og regler. Stk. 4. Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformer stationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit, og KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 18

19 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER integreres i bebyggelsen. Stk. 5. Forinden ibrugtagning skal der foreligge en godkendt afvandingsplan. 5 Ubebyggede arealer Stk. 1. Ubebygget arealer skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til oplag. Stk. 2. Vegetation i planområdet skal i videst mulig omfang bevares. Ubebyggede arealer, hvis vegetation eller overfalde på grund af byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres eller tilsået. Stk. 3. Ubebyggede arealer, befæstelse, vejudstyr og lignende fast udstyr, der pga. byggeri eller anden aktivitet beskadiges, skal genetableres. Stk. 4. Indskrænkninger i byggemuligheden for et tildelt areal som følge af vand- og kloakledninger samt grøfter, der er nødvendige for delområdets afvanding med videre skal accepteres. Stk. 5. Indhegning skal udføres med trådhegn i minimum 2.5 meters og maksimalt fire meters højde. 6 Ejerforening Stk.1. Der skal stiftes en forening til varetagelse af de fællesinteresser i delområdet. Foreningen skal stedse holde Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse. Stk. 2. Foreningen har ansvaret for drift og vedligeholde (herunder vintervedligehold) veje, stier, pladser, friarealer og fællesgrøften inden for delområder. Stk. 3. Arealrettighedshaver i området skal være medlem af denne ejerforening. Stk. 4. Ejerforeningen skal stiftes, når mindst halvdelen af de medlemspligtige ejere ønsker det, dog senest når halvdelen af de i delområdet forudsatte nye erhvervsarealer er tildelt. Stk. 5. Områdets byggemodningsudgifter til fællesinteresse og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgår af særlig betalingsvedtægt. Betingelse for ibrugtagning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: der er anlagt parkeringspladser i henhold til 3 stk. 10, stk.11 og stk. 12. Terrænet i henhold til 5 er retableret. Hvis sæsonen ikke tillader det, skal de etableres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik Sermersooq. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 19

20 4B5-1 NUUK BESTEMMELSER Ny bebyggelse er tilsluttes den offentlige el-, vand og fjernevarmenet samt kloak i henhold til 4 stk 1. Der forligger en godkendt afvandingsplan i henhold til 4. stk. 5 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 20

21

22 4B1 Naternaq Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4A6 Pingorsuaq A 4E5 Isuliffik, Ungasianit kiassaanermut immikkoortortaq Fjernvarme undercentral 4D6 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område Immikkuualuttoq 2 Detailområde 2 4D7 immikkuualuttoq 1 Detailområde 1 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq Friholdt område B Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring Immikkoortup ilaata killeqarfilersorneqarnera / Delområdets afgrænsning immikkuualuttoq killeqarfilersorneqarnera / Detailområde afgrænsning Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Aqqusineeraq / Stikveje Immikkoortup ilai / Delområder Qaartiterutissaaviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq / Sikkerhedszone omkring sprængstofmagasinet Illanngussaq 1 - Bilag 1 Immikkoortoq 4B5-1 immikkuualuttoq 1 aamma 2 Delområde 4B5-1 med detailområde 1 og 2 A4 Uttuut / Mål 1:2000 0m 50m 100m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 Aprili 2015

23 4D7 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 4E5 Isuliffik, Ungasianit kiassaanermut immikkoortortaq Fjernvarme undercentral 4A6 Pingorsuaq 4B1 Naternaq A D6 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område 3 4D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område D11 Nunataq sanaartorfiussanngitsoq / Friholdt område B Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring 10 Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Delområdets afgrænsning Sanaffissartat / Byggefelter Sanaartorfissat / Byggezoner Illup silataa / Facadelinje Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Illanngussaq 2 - Bilag 2 Nunap assingi aalajangersakkanut allaaserisanut Kortbilag med de detaljerede bestemmelser A4 Uttuut / Mål 1:2000 Aqqusineeraq / N Stikveje Kussiaq / 0m Grøft Immikkoortup ilai / Delområder Qaartiterutissaaviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq / Sikkerhedszone omkring sprængstofmagasinet 50m 100m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 April 2015

24 4D7 4B1 Naternaq m² 4E5 Isuliffik 4A6 Pingorsuaq m² m² m² m² 3 4D m² 4D m² m² m² m² m² m² m² m² m² 852 m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Signaturforklaring 10 Ilisarnaatinut Nassuiaatit / Delområdets afgrænsning Immikkoortup ilai / Delområder Sanaffissartat / Byggefelter Najukkami aqquserngit A-B / Lokalvej A-B Aqqusineeraq / Stikveje N Sanaartorfissaq nunaminertarlu Byggefelt og areal 1: m² 2: m² 3: m² 4: m² 5: m² 6: m² 7: m² 8: m² 9: m² 10: m² 11: 616 m² 12: 752 m² 13: 806 m² 14: m² 15: 887 m² 16: 793 m² 17: m² 18: 860 m² 19: m² 20: 852 m² 21: m² 22: 910 m² 23: m² 24: m² 25: m² 26: m² 27: m² 28: m² Illanngussaq 3 - Bilag 3 Nunaminertanut nunap assinga Kortbilag med arealer A4 Uttuut / Mål 1:2000 0m 25m 50m KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B5-1 Kommuneplantillæg 4B5-1 Apriili 2015 April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III April 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ NOVEMBER 2006 Indhold Indhold Lokalplan 3B2-2, Nukappiakuluk Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...4

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ MAJ 07 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Figur 1. Lokalplanområdet...4 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Delområdet... 4 Planens formål og indhold... 6 Trafikforhold...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk. Juni 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk. Juni 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERPAAT. Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk. September 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERPAAT. Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk. September 2014 KOMMUNELANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERAAT Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk September 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2. Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2. Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2 Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia . Boligområde i Tasiilaq Ammassalip Kommunia 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens formål og indhold.... 4 Baggrund.... 4 Beliggenhed... 4 Eksisterende Bygninger... 4 Fremtidige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4A5-2, Pingorsuaq. Nuuk, Boligområde Februar 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 4A5-2, Pingorsuaq. Nuuk, Boligområde Februar 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 4A5-2, Pingorsuaq Nuuk, Boligområde Februar 2010 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Kommuneplantillæggets baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål og indhold... 5 Forhold

Læs mere

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Februar 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4A4-2, Innartalik Nuuk, Qinngorput, Boligformål Juni 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 4A4-2, Innartalik Nuuk, Qinngorput, Boligformål Juni 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 4A4-2, Innartalik Nuuk, Qinngorput, Boligformål Juni 2010 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål og indhold... 5 Forhold til anden

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua. Juni 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua. Juni 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016 KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Juni 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014 REDEGØRELSE Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Formål... 4 Tidligere planforslag... 4 Revideret planforslag... 4 Anvendelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq. Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014/Oktober 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq. Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014/Oktober 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A11-2 Quassunnguaq Nuuk, Nuuk By, Boligområde April 2014/Oktober 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C27-1 Punkthuse ved Noorlernut Nuuk, Nuuk by, Fælles formål September 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C27-1 Punkthuse ved Noorlernut Nuuk, Nuuk by, Fælles formål September 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C27-1 Punkthuse ved Noorlernut Nuuk, Nuuk by, Fælles formål September 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Kommuneplantillæggets baggrund...4 Kommuneplantillæggets delområde...4

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere