Autisme spektrum forstyrrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autisme spektrum forstyrrelse"

Transkript

1 Autisme spektrum forstyrrelse Ved DSI Hedehuset modtager vi i botilbuddene Fuglsang og Harlekin Opgang borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). De borgere med ASF som vi typisk modtager, har ikke ASF som den eneste udfordring. De kan ofte være udfordret med en kombination af ASF og udfordringer inden for de øvrige målgrupper i vores tilbud. Autismespektrumforstyrrelser er ifølge diagnosesystemerne en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. En udviklingforstyrrelse er en forstyrrelse/forsinkelse af udviklingen af en eller flere psykiske eller fysiske funktioner. Forstyrrelsen skyldes biologiske forhold i hjernen. En gennemgribende udviklingsforstyrrelse er en udviklingsforstyrrelse, der præger individets udfoldelser i alle situationer. ASF er karakteriseret ved svære og gennemgribende forringelser inden for 3 domæner: - Social interaktion - Kommunikation - Stereotyp adfærd, interesse og aktivitet (forestillingsevnen) Der er tale om kvalitative forringelser, der er yders afvigende i forhold til individets udviklingsmæssige niveau eller mentale alder. Den faglige tilgang Socialstyrelsen skriver i deres vidensnotat (2014) om autisme i forhold til effekt af indsatserne. Der er mange indsatser på det sociale område, som formodes at have effekt, men som endnu ikke er undersøgt systematisk. Man har derfor endnu ikke et fuldt overblik over virksomme metoder (evidens). En indsats, som har dokumenteret effekt i et andet land, har ikke nødvendigvis den samme effekt i Danmark. Der findes flere internationale forskningsoversigter, som gennemgår og analyserer evidensniveauet af viden og indsatser på autismeområdet. Erfaringerne viser, at der på børneområdet er en del undersøgelser, der lever op til et højt evidensniveau og er randomiserede og kontrollerede (RCTstudier). På unge- og voksenområdet er der få undersøgelser, med få deltagere, uden beskrivelse af udvælgelsesmetode, ingen kontrolgruppe, kort undersøgelsesperiode og ingen god beskrivelse af indsatsen (for eksempel en manual). Det afspejler, at forskningsområdet er nyt. Ved DSI Hedehuset har vi valgt bevidst ikke at følge én faglig tilgang eller metode i vores arbejde med borgere med ASF. Vores medarbejdere er uddannet inden for KRAP, og nogle har endvidere taget uddannelsen som Autismepilot. Vi har erfaring for i vores arbejde med borgere med ASF, at flere enkeltelementer fra forskellige faglige tilgange og metoder kan have gavnlig virkning for den ene, men ikke nødvendigvis for den anden. Netop derfor er det centrale for os i det pædagogiske arbejde med borgere med ASF, at vi har en individuel og helhedsorienteret tilgang over for det enkelte menneske. Opholdsstedet Hedehuset, Alstrupvej 4-6, 9550 Mariager; tlf Opholdsstedet Hedehuset, Skrødstrupvej 8, 9550 Mariager, tlf Botilbuddet Fuglsang, Fuglsangsgade 5, 9550 Mariager, tlf Botilbuddet Harlekin Opgang, Rosengade 9 B, 9550 Mariager; tlf Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte, Rosengade 9, 9550 Mariager, tlf KURS NU Center for Kompetenceudvikling og Resultater i Socialt Arbejde Side 1 af 7

2 Vi ved, at Autisme er en spektrumtilstand. Derfor kan der være stor forskel på, hvor lidt eller hvor meget støtte en voksen med ASF har behov for. Der vil også være store individuelle forskelle på, hvad der er behov for støtte til. Derfor er det vigtigt for os i DSI Hedehuset ikke at lægge os fast på at følge en bestemt metode eller et bestemt program i arbejdet med borgere med ASF. Vi ved, at det der virker, er en individuel og helhedsorienteret tilgang til det enkelte menneske. Alligevel kan vi med vores eklektiske tilgang til faglighed og metoder plukke elementer ud fra forskellige faglige tilgange og metoder. Elementer som vi anvender der, hvor de giver mening i arbejdet med den enkelte. TEACCH Mange påberåber sig at anvende TEACCH-metoden i arbejdet med borgere med ASF. Det gør vi ikke, da TEACCH er en metode til arbejdet med børn og unge med ASF. TEACCH er en forkortelse for Treatment and Education of Autistic and Related Comunications Handicapped CHildren, På dansk kan det oversættes til Behandling og Uddannelse af Børn med Autisme og Relaterede Kommunikationshandicap. Selvom vi ikke anvender TEACCH i fuld udstrækning, tager vi alligevel udgangspunkt i nogle af principperne fra TEACCH: - Være nysgerrig og anerkendende i forhold til den autistiske kultur (særlige karakteristika og adfærdsmæssige kendetegn) - Visualisering af fx dagsskemaer og arbejdsplaner - Tydelighed og struktur - Overskuelighed, regelmæssighed og forudsigelighed KRAP Vi arbejder individuelt og helhedsorienteret med den enkelte borger i vores botilbud. Vi har besluttet, at alle medarbejdere skal være uddannet i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). KRAP bygger primært på 3 vigtige grundpiller nemlig: - Det vi tænker, oplever vi som virkelige, men vi kan lære at tænke anderledes - Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores successer - Alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse Relationsdannelse, mestring og færdighedsudvikling er vigtige elementer i KRAP. Idet Autismecentret angiver KRAP som en af deres pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker med ASF, anser vi KRAP for værende en anerkendt metode. Autismepilot I vores udførende medarbejdergruppe er der personale med uddannelse som Autismepilot. Uddannelsen udbydes og afholdes af Region Midt som en del af deres kompetencesikring i forhold til arbejdet med borgere med ASF. Som uddannet Autismepilot har man bl.a. været igennem følgende: Side 2 af 7

3 Grundlæggende autismeforståelse Mennesker med autisme har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med en række fælles træk, der er kendetegnet ved begrænsninger i forhold til kommunikation, socialt samspil og adfærd. Populært sagt opfatter mennesker med autisme verden anderledes end andre. Derfor er det vigtigt, at vi som professionelle medarbejdere har en grundlæggende forståelse for autismens forudsætninger, kultur og udvikling. I tilegnelsen af grundlæggende autismeforståelse indgår kendskab til de neurobiologiske forklaringer på ASF, indsigt i baggrunden for diagnosen, spektrum- og triade-teorien 1, samt helt konkrete eksempler på, hvordan autisme viser sig i hverdagssituationer. Derudover tilegner medarbejderne sig viden om teorierne bag Theory of Mind og Central Koheræns. I uddannelsen gennemgås de 4 neuropsykologiske teorier, som samlet set kan forklare adfærden hos mennesker med autisme: - teorien om nedsat mentaliseringsevne (theory of mind) - teorien om svag koheræns - teorien om eksekutive vanskeligheder - teorien om en anderledes sensorisk bearbejdning Læringsteorier At lære handler om forandring, om at se verden fra en anden vinkel og ændre adfærd. Alt sammen noget mennesker med autisme har særlig svært ved, men dog har behov for, når de skal begå sig i samfundet og opnå livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere har viden om læringsteorier, så vi kan udvælge metoder, som passer til den enkelte person. Nøjagtig som vi gør med vores eklektiske tilgang i relation til vores øvrige målgrupper. Metoder så det giver mening På autismepilotuddannelsen sættes der fokus på valg af metoder, samt den pædagogiske tilgang i samarbejdet med mennesker med autisme, når det handler om at skabe mening, overblik og udvikling. Det enkelte menneskes autismeprofil og kognitive niveau vil afhænge af, hvilke metoder medarbejderne bør vælge. Medarbejderne præsenteres for principper indenfor visuel struktur og visuelle kognitive metoder. Elementer der hjælper personer med autisme til at respondere og bedre forstå deres omgivelser, som ofte kan virke kaotiske og uigennemskuelige. Autismepiloten ved, hvordan der udarbejdes individualiserede skemaer og instruktioner, ligesom de kan anvende redskaber til at strukturere en samtale og et kognitivt forløb. De kognitive redskaber kan bl.a. støtte personer med autisme i at øge deres selvopfattelse, og i det hele taget blive mere bevidste om egne handlinger og tankemønstre. Autismepiloten har med sin pædagogiske praksis fokus på sociale kontekster, som både udfordrer mennesker med autisme og medarbejderne. 1 Den autistiske triade omhandler de 3 domæner som mennesker med ASF har vanskeligheder med; Social interaktion, forestillingsevnen og kommunikation. Side 3 af 7

4 Vores arbejde med ASF Når vi i DSI Hedehuset arbejder med mennesker med autisme, handler det ligesom i alle andre tilfælde om at sikre en individuel og helhedsorienteret indsats. Når en ny beboer med ASF visiteres til DSI Hedehuset, indleder vi en tæt dialog med anbringende kommune, og også gerne evt. tidligere botilbud samt familie og netværk. Naturligvis kun med samtykke fra borgeren. Da vi har en ressourcefokuseret tilgang til det pædagogiske arbejde, har det stor betydning for tilrettelæggelsen af indsatsen overfor den enkelte borger, at vi opsamler data om borgerens ressourcer og interesser. Vi tilrettelægger indsatsen ud fra de behov for støtte, som vi fra starten kender til. Dvs. at hvis vi fra anbringende kommune, tidligere botilbud eller fra familien ved, at den pågældende borger profiterer af at følge et visualiseringsbaseret dagsprogram, så er det det, vi tager udgangspunkt i. Vi ved, at den verden der for mennesker uden ASF virker tryg og god, for mennesker med ASF kan opleves som kaotisk og utryg. Vi skal som medarbejdere rumme denne oplevelse af kaos og utryghed, og vi skal tilbyde redskaber og en indsats, som modvirker kaos og utryghed. Man siger, at personer med ASF har en anderledes kognitiv stil. Dvs., at deres hjerne bearbejder sanseindtryk på en anderledes måde. Mange er enige om, at det særligt er følgende tre områder, hvor der ses en kvalitativ forringelse: - Theory of Mind - Central koheræns - Eksekutive funktioner Theory of Mind Theory of Mind handler om at forstå, at andre mennesker har deres egne tanker, følelser og forestillinger (mentaliseringsevne), og at man ved at aflæse disse kan forstå/påvirke/forudsige andres adfærd. Vi ved via vores kendskab til Theory of Mind, at mennesker med ASF kan have væsentlig nedsat mentaliseringsevne. Denne nedsatte mentaliseringsevne resulterer i, at borgeren med ASF ikke er i stand til at sætte sig ind i medarbejderens eller andres følelsestilstand af tryghed og overskuelighed. Derfor er vi som medarbejdere nødt til via værktøjskassen at tilbyde redskaber, som kan kompensere for nedsat mentaliseringsevne. Central Korehæns Ligeledes ved vi med vores kendskab til central koheræns, at mangel på samme gør verden og hverdagen uforudsigelig for mennesker med ASF. Central koheræns handler grundlæggende om forståelse for årsags/virksningssammenhænge. Nogle mennesker med uudviklet central koheræns er ikke aktivt meningsskabende. De er ikke hvorfor-mennesker, og ser ganske enkelt ikke årsagssammenhænge. Derfor er de ikke i stand til at forudsige fremtiden og dermed andres handlinger og reaktioner. Mennesker der har vanskeligheder med central koheræns har ofte svært ved at forstå og forholde sig til sociale sammenhænge. De ser ikke deres egen rolle, og vil gerne placere ansvaret uden for sig selv. Denne Side 4 af 7

5 problematik kan medføre en særlig paranoia. Hvis andres svar på ens handlinger er uforudsigelige, bliver deres negative handlinger udtryk for, at de ikke er til at stole på, og måske endda onde. Det er der for, at det i det pædagogiske arbejde med mennesker med ASF, og som har vanskeligheder med central koheræns, er vigtigt at arbejde med struktur. Mennesker med vanskeligheder med central koheræns ved simpelthen ikke, hvad der kan ske. Strukturen hjælper den med at begrænse mulighederne og forudsige fremtiden. Det er derfor enormt vigtigt som medarbejder at forstå, at den tydelige struktur ikke er for vores egen skyld, men for borgerens. Struktur skal skabe forudsigelighed, ikke styring! Den skal være begribelig, og hvis der er modstand mod strukturen er det strukturen den er gal med ikke borgeren. I den pædagogiske praksis med borgere, der har vanskeligheder med central koheræns skal man være særdeles opmærksom på kravsituationer og konsekvenser. Når man har vanskeligheder med central koheræns kan man som før nævnt ikke forstå årsag og virkning i en kompleks sammenhæng. Man kan ikke forudsige fremtiden, og heller ikke andres adfærd. Dermed kan man altså heller ikke forudsige personalets adfærd. Derfor kan krav og konsekvenser ofte opleves som uforudsigelige straffe, og derfor må vi gå ud fra, at konsekvenser ikke virker på mennesker, som synes at konsekvenserne er uretfærdige, samt at de bliver overraskede over dem. I mange tilfælde kan tvangshandlinger skyldes vanskeligheder med central koheræns. Alle mennesker har tvangssymptomer i større eller mindre grad. Men vi modarbejder dem hver dag, for vi ved, at de går over, når vi ikke følger impulserne. Det har vi lært ved at prøve og lære af vores erfaringer. Men når man har vanskeligheder med central koheræns, har man altså ikke dannet den erfaring, da man er i stand til at forstå årsag og virkningssammenhænge. Eksekutive funktioner De eksekutive funktioner er hjernens styrende og udførende funktioner. De er ansvarlige for målrettet og målbevidst adfærd. Betegnelsen eksekutive funktioner er et paraplybegreb, der inkluderer en samling processer, der håndterer, kontrollerer, integrerer og styrer de kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner, især i forbindelse med aktiv og ny problemløsning. De eksekutive funktioner er derfor særligt på hårdt arbejde, når vi skal udføre en adfærd, der endnu ikke er automatiseret. Man kan tænke på de eksekutive funktioner som hjernens direktør. Eksekutive funktioner indbefatter: - Impulshæmning - Fleksibilitet - Emotionel kontrol - Initiering (igangsætning) - Arbejdshukommelse - Planlægning/organisering - Organisering af materialer - Monitorering Nogle af de eksekutive funktioner modnes allerede i 3-4 års alderen, mens andre først modnes senere, særligt i 7-10 års alderen. De mest komplekse af funktionerne modnes først i puberteten eller senere. Side 5 af 7

6 Den autistiske triade Den autistiske triade præsenterer væsentlige områder, hvor borgere med ASF ofte har vanskeligheder: - Social interaktion - Kommunikation - Forestillingsevnen Social interaktion Personer med ASF kan have svært ved at: - Forstå andre personer som sociale individer frem for objekter - Relatere sig til andre - Orientere sig mod social stimuli og sociale cues - Imitere andre - Forstå andres emotioner - Udtrykke egne emotioner Kommunikation Personer med ASF kan have svært ved at: - Kigge/lytte/reagere på andre - Bruge lyde og tegn som social kommunikation - Svare/imitere andre - Skiftes til at tage tur i en samtale - Time sin kommunikation - Udveksle idéer/forestillinger/tanker - Forstå abstrakte begreber og overførte betydninger Forestillingsevnen Personer med ASF udviser fx: - gentagende og stereotype bevægelser og adfærd (rutiner, ritualer, mannerismer) - Snævre (ofte intense) interesseområder - Optagethed af delelementer og detaljer Den Jeg-støttende samtale Vi anvender i vores pædagogiske praksis Jeg-støttende samtaler. En metode, eller samtaleform, som flere medarbejdere har været på kursusdag i, og som vi fremadrettet vil gentage kursusdage i. Jeg-støttende samtaler er et samtalekoncept, som er udviklet til det pædagogiske arbejde med personer med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Jeg-støttende samtaler handler grundlæggende om at støtte den enkelte i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser. Mange personer med udviklingshæmning har ikke lært at sætte ord på deres følelser, og de tror måske heller ikke, at andre kan forstå, hvad de føler. Side 6 af 7

7 Samtalekonceptet kan være medvirkende til at anerkende personens følelser, så vedkommende føler sig betydningsfuld og værdsat. Selvom den Jeg-støttende samtale oprindelig er udviklet arbejdet med personer med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd, har vi i DSI Hedehuset erfaret, at metoden er anvendelig til alle vores målgrupper herunder også til mennesker med ASF. De fire aspekter I jeg-støttende samtaler arbejdes der med udgangspunkt i fire aspekter: 1. Den trygge ramme: Der skal skabes en tryghedsgivende ramme for samtalen, hvor personen med udviklingshæmning føler sig velkommen 2. Samtalepartnerens rolle: Det er afgørende, at samtalepartneren skal kunne rumme og anerkende personens følelser, som måske kan virke uacceptable for omverdenen 3. Accept og realitetskorrigering: Det handler om at få personen til at være realistisk omkring sine muligheder og ønsker. Drømme og håb skal ikke fratages den enkelte, selvom de kan synes urealistiske for omverden. I stedet handler det om at skitsere fordele, ulemper og konsekvenser og komme med alternative forslag 4. Formidling til kolleger: Det handler om at formidle den nye viden og forståelse, samtalepartneren har fået omring personen. Videreformidlingen skal tage hensyn til tavshedspligt Den pædagogiske praksis Den ovenfor præsenterede viden omsættes til pædagogisk praksis ud fra vores normale tilgang; nemlig at vi behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt. Alle mennesker er forskellige. Det er borgere med ASF også, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har for øje at tilrettelægge en individuel og helhedsorienteret pædagogisk praksis. Som vi ved, kan en af de store udfordringer for borgere med ASF være kommunikation, hvilket kan gøre det svært at tale med borgeren om indsatsen. Derfor er vi som fagpersonale nødt til i høj grad at observere borgerens reaktioner, og derudfra tilrettelægge indsatsen med efterfølgende monitorering af effekten. De uddannede autismepiloter på afdelingerne er sammen med afdelingsledelsen ansvarlige for løbende vidensdeling i forhold til ny viden på området, ligesom autismepiloterne også kan rådgive og vejlede øvrige medarbejdere om fortolkning af symptomer og tilrettelæggelse af pædagogisk indsats. Udover vores uddannede autismepiloter og øvrige fagmedarbejdere, anvender vi vores faste supervisor Marianne Fuusager, som har specialiseret sig i neuropædagogik samt vores fast tilknyttede psykiater Henning Laugesen, som også har stort kendskab til og erfaring i arbejdet med voksne med ASF. Det er vigtigt, at vi også i arbejdet med borgere med ASF benytter metoden Små Mål. De nedbrudte mål skal i videst muligt omfang sættes sammen med borgeren, og skal registreres i dagbogsprogrammet, hvor de små mål også løbende evalueres. /Carsten Bredahl og Karen Tørsleff Side 7 af 7

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut.

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Indhold Autismespektrumforstyrrelser (ASF) set ud fra diagnoseperspektiv Pædagogiske principper

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Pædagogisk håndbog Stokholtbuen

Pædagogisk håndbog Stokholtbuen Forord og formål Pædagogisk håndbog Stokholtbuen Formålet med denne udgave af en pædagogisk håndbog med teori og metoder samt værktøjskasse er, at den skal være med til at styrke og synliggøre den teoretiske,

Læs mere

Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra Hvorhen? Del 1. Pia Ringø Adjunkt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet

Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra Hvorhen? Del 1. Pia Ringø Adjunkt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra Hvorhen? Del 1 Pia Ringø Adjunkt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet En fremtid uden dom Hvorledes iværksættes den sociale og pædagogiske

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 Kl. 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer Kl. 10.15-10.30 Pause Kl. 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen Kl.11.45-12.15 Frokost Kl.12.15-13.30

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9

Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9 Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9 Aftenens program 19.00-19.15 Præsentation 19.15 19.30 Forventningerne til aftenen 19.30

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Morten Dam

Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Morten Dam Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Udviklingsforstyrrelser Generelle udviklingsforstyrrelser Specifikke udviklingsforstyrrelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Specifikke udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych Autisme- spektrum- forstyrrelser Karina N. Jørgensen, cand.psych 1 Hvad tænker i, at autismespektrumforstyrrelser er? 2 Infantil autisme, 1943 ICD-10: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (1992) ICD-11:?

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

2010 Autismekonsulenterne.dk

2010 Autismekonsulenterne.dk 2010 Autismekonsulenterne.dk [YDELSEKATALOG] For Boligfællesskabet Freyas Kvarter Forord Indledningsvis vil Autismekonsulenterne.dk takke for forespørgelsen på etableringen og driften af et boligfællesskab

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme AUTISMEPILOT - en basisuddannelse om autisme Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt i et ressourceorienteret

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Pædagogisk Metode- beskrivelse

Pædagogisk Metode- beskrivelse Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 9 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Neuropædagogik o Beskrivelse o Valg o Implementering

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Masterplan: Ny struktur for dagtilbudsområdet under Center for Psykiatri, Center for Handicap og Uddannelsescenter Mariebjerg.

Masterplan: Ny struktur for dagtilbudsområdet under Center for Psykiatri, Center for Handicap og Uddannelsescenter Mariebjerg. Masterplan: Ny struktur for dagtilbudsområdet under Center for Psykiatri, Center for Handicap og Uddannelsescenter Mariebjerg. Baggrund: Udviklingen i Socialafdelingen er de senere år gået i retning af

Læs mere

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen Afprøvning af KRAP til voksne med udviklingshæmning på botilbud Workshop på Neurodagen den 25. oktober Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen KRAP K Kognitiv R Ressourcefokuseret

Læs mere

En hverdag på skinner

En hverdag på skinner En hverdag på skinner af Pia Siert, cand. psych., behandlingshjemmet Strandberg TEACCH i døgnmiljøet - en specialpædagogisk udfordring På behandlingshjemmet Strandberg har vi gennem de sidste 4-5 år arbejdet

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Om at tale med mennesker

Om at tale med mennesker Om at tale med mennesker Fokus Med fokus på mennesker med særlige behov som professionel I dag yderligere afgrænset til: mennesker med vanskeligheder indenfor kommunikation, kontakt og socialt samspil

Læs mere

Bachelorprojekt. Har man mødt et menneske med autismespektrumforstyrrelser,

Bachelorprojekt. Har man mødt et menneske med autismespektrumforstyrrelser, Bachelorprojekt Har man mødt et menneske med autismespektrumforstyrrelser, har man mødt ét menneske Maria Amstrup Jensen, studienr. 120339 Anna Møller Jensen, studienr. 165665 VIA University College 12.

Læs mere

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning Autisme og sanser der kan føre til nedsmeltning Kreds Limfjorden 20. januar 2017 Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD Pædagogisk og Fysioterapeutisk konsulent med speciale i autisme

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller

WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller Autismespektrumforstyrrelser. Program Hvad kan vi gøre Den neuropsykologiske værktøjskasse Hvad er ADHD og ASF Pernille

Læs mere

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel Familier med handikappede børn En forældrevinkel Introduktion Lidt om autisme De pårørendes udfordringer i hverdagen Sagsbehandlerens vinkel Forventninger Opsamling Hvem er jeg Winnie Skjødt Mor til 2

Læs mere

Hjernens plasticitet og inklusion

Hjernens plasticitet og inklusion Hjernens plasticitet og inklusion Kan viden om hjernens plasticitet og neuropædagogik fremme og udvikle borgerens muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber? Af Anna Marie Langhoff Nielsen,

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Kerneydelse i Center for Børn med Handicap

Kerneydelse i Center for Børn med Handicap Socialforvaltningen CBH - Center for Børn med Handicap 1. februar 2013 Kerneydelse i Center for Børn med Handicap Indledning Center for Børn med Handicap (CBH) rummer København Kommunes døgn- og aflastnings

Læs mere

Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015

Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015 Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015 Projekttitel Socialt inkluderende praksisanalyse som metode til kollegial samtaleform om inklusion i klassen. Skole Skolen på Duevej

Læs mere

Behov for et system, der kigger på flere niveauer!

Behov for et system, der kigger på flere niveauer! Behov for et system, der kigger på flere niveauer! TrekanterASD119A TrekanterASD119A TrekanterASD119A.5 23 Metode 30 med ASD fra vores studie med matchede kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger. Diagnoseret

Læs mere

Forord Dette materiale er samlet set et fælles udgangspunkt for arbejdet med livsduelighed som begreb og disciplin.

Forord Dette materiale er samlet set et fælles udgangspunkt for arbejdet med livsduelighed som begreb og disciplin. LIVSDUELIGHED Forord Dette materiale er samlet set et fælles udgangspunkt for arbejdet med livsduelighed som begreb og disciplin. Denne publikation er et resultat af et længere udviklingsprojekt på Storåskolens

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler AUTISMEPILOT - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

AutismeCenter Region Syddanmark

AutismeCenter Region Syddanmark Beskrivelse af ydelsespakker Tekst AutismeCenter Region Syddanmark Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 AUTISMECENTER REGION SYDDANMARK Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som AutismeCenter Region Syddanmark

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til tilbud i forbindelse med pilottest af Undersøgelse

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere