Morgenavisen Jyllands-Posten Morten Pihl Kgs. Nytorv København K. Indsigt i økonomi- og erhvervsministerens kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenavisen Jyllands-Posten Morten Pihl Kgs. Nytorv København K. Indsigt i økonomi- og erhvervsministerens kalender"

Transkript

1 Morgenavisen Jyllands-Posten Morten Pihl Kgs. Nytorv København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Indsigt i økonomi- og erhvervsministerens kalender Jeg har nu færdigbehandlet sagen, og som det fremgår nedenfor mener jeg at det er kritisabelt at Økonomi- og Erhvervsministeriet i første omgang supplerede kalenderens oplysninger på en måde der gjorde det umuligt at se kalenderens oprindelige indhold. Endvidere mener jeg det er kritisabelt at ministeriet har slettet enkelte oplysninger i kalenderen forud for udleveringen til dig. I relation til omfanget af aktindsigten mener jeg ikke at det er korrekt når Økonomi- og Erhvervsministeriet generelt undlod at give aktindsigt i de dele af kalenderen der vedrører Bendt Bendtsens private aktiviteter eller Bendt Bendtsens aktiviteter som partiformand. Efter min gennemgang af et meget lille udsnit af den udleverede kalender er det endvidere min opfattelse at ministeriet i hvert fald for så vidt angår en række aftaler har anvendt offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, forkert. J.nr /KGA Bedes oplyst ved henvendelse Dok.nr marts bilag Endelig er det min opfattelse at begrundelsen for Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse af 20. juni 2008 ikke lever op til kravene i forvaltningslovens 24 Nedenfor i afsnittet Ombudsmandens udtalelse kan du læse nærmere om resultatet af min undersøgelse. Fra s. 15 i dette brev er der en kortfattet beskrivelse af hvad der er sket i sagen. Ombudsmandens udtalelse Sagen drejer sig om Økonomi- og Erhvervsministeriets besvarelse af din anmodning af 9. maj 2008 om aktindsigt i bl.a. økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens kalender. I den forbindelse har du klaget over både indholdet af ministeriets afgørelse af 20. juni 2008 og sagsbehandlingen op til denne afgørelse. Endvidere har du klaget over at ministeriet i en af 21. juni 2008 til dig har givet indtryk af at det var i overensstemmelse med ombuds-

2 mandspraksis at ministeriet havde foretaget tilføjelser til den oprindelige kalender inden den blev udleveret. I forbindelse med din klage til mig har du også bedt mig rette fokus mod tilblivelsen af Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 om ministerens udgifter. Jeg har i det følgende valgt at koncentrere min undersøgelse om spørgsmålet om ministeriets ret til at ændre oplysningerne i ministerens kalender i forbindelse med du fik den udleveret, omfanget af den aktindsigt ministeriet gav dig i kalenderens oplysninger og ministeriets begrundelse for afgørelsen. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Heraf fremgår det at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Jeg har ved dette valg lagt vægt på at disse spørgsmål efter min opfattelse udgør kernen i din klage, at du på nuværende tidspunkt har modtaget aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender, og at ministeriet efterfølgende har beklaget både formuleringen af en af 21. juni 2008 og overskridelsen af 10-dages fristen i offentlighedslovens 16, stk. 2. Til brug for min behandling af sagen har jeg modtaget 5 mindre kasser med bilag fra Økonomi- og Erhvervsministeriet som bl.a. indeholder en fuldstændig udskrift af Bendt Bendtsens kalender både i den version som blev udleveret til dig og i en version uden overstregninger. Sagens juridiske grundlag Økonomi- og Erhvervsministeriet har som led i sin besvarelse af din aktindsigtsanmodning og i høringssvaret til mig af 9. september 2008 oplyst at ministeriet har behandlet din aktindsigtsanmodning i overensstemmelse med den sag, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 125 ff. Jeg forstår ministeriets udtalelser i denne sammenhæng sådan at ministeriet har anset sig for forpligtet til at behandle din anmodning om aktindsigt i kalenderen efter reglerne i offentlighedsloven. Jeg er enig i denne opfattelse. Berettigelsen til at tilføje oplysninger til kalenderen forud for udleveringen og måden ændringerne blev markeret på Det fremgår af sagen at du havde fremsat ønske om aktindsigt i økonomi- og erhvervsministerens kalender, og at du ikke derudover havde bedt om oplysninger om kalenderen. De oplysninger som Økonomi- og Erhvervsministeriet tilføjede kalenderen, blev således ikke tilføjet fordi du havde efterspurgt dem, de blev alle tilføjet på ministeriets initiativ. 2/21

3 Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst at ministeriet efter at have modtaget din aktindsigtsanmodning foretog en ajourføring af de noterede aktiviteter ud fra et ønske om at sikre at kalenderen gav et mere dækkende billede af hvilke aktiviteter der konkret har fundet sted hvor og hvornår m.v. Inden for rammerne af den almindelige tavshedspligt er en myndighed fuldt ud berettiget til at give indsigt i flere oplysninger end dem som efterspørges i en konkret henvendelse, jf. herved også princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Inden for samme ramme er en myndighed naturligvis også berettiget til på eget initiativ nærmere at forklare og redegøre for indholdet af dokumenter og oplysninger som der gives indsigt i. Sådanne supplerende forklaringer kan være særligt relevante i tilfælde hvor de oplysninger der gives indsigt i, isoleret set er vanskelige at forstå, utilstrækkelige, urigtige, misvisende eller vildledende. Se f.eks. Folketingets Ombudsmands beretning for 2002, s. 402 ff om behov for forklaring af ikke alment kendte forkortelser i de dokumenter der blev givet indsigt i. Behovet for supplerende forklaringer eller risikoen for at en ansøger misforstår oplysningerne i de dokumenter der anmodes om indsigt i, kan derimod ikke i sig selv begrunde at der gives afslag på aktindsigt, jf. herved Folketingets Ombudsmands beretning for 1976, s. 96 ff. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i udtalelsen til mig af 9. september 2008 anført at en myndighed i forbindelse med meddelelse af aktindsigt er berettiget til at foretage tilføjelser i et dokument med henblik på at uddybe og forklare de oplysninger som fremgår af det pågældende dokument. Denne opfattelse må jeg tage afstand fra for så vidt angår tilføjelser i et dokument også selv om det bliver oplyst over for den der søger om aktindsigt, at der er foretaget tilføjelser. Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven angår dokumenterne som de er, og udlevering af dokumenterne med et indhold som ikke helt svarer til dokumentets indhold på tidspunktet for anmodningen om aktindsigt, er ikke i overensstemmelse med offentlighedsloven. Jeg henviser i den forbindelse til at et af de væsentligste formål med at indføre offentlighed i forvaltningen i Danmark var ønsket om at sikre offentligheden (ofte repræsenteret ved pressen) en mulighed for at kontrollere om alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver. Se eksempelvis betænkning nr. 325/1963 om offentlighed i forvaltningen s. 42 ff, og Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 2. udgave (2006), s. 318 for en beskrivelse af offentlighedsordningens nærmere formål. Begge de nævnte steder henvises der endvidere til at offentlighedsordningen vil være egnet til at højne den generelle tillid til forvaltningsmyndighederne. 3/21

4 Hertil kommer at ministeriet efter min opfattelse kunne have opnået den ønskede supplering af kalenderens oplysninger på en måde der ikke gav risiko for tvivl om omfanget af og motiverne for ministeriets ændringer af kalenderen. Der ville således som anført ikke være noget til hinder for at ministeriet udleverede kalenderen som den forelå sammen med en ledsagende, forklarende information. På den baggrund er det min opfattelse at det er kritisabelt at Økonomi- og Erhvervsministeriet i første omgang supplerede kalenderens oplysninger på en måde der gjorde det umuligt at se kalenderens oprindelige indhold. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Eftersom ministeriet den 23. juni 2008 sendte dig en kopi af kalenderen uden tilføjelser samtidig med at ministeriet i en pressemeddelelse offentliggjorde en liste hvoraf det fremgik hvilke oplysninger ministeriet havde fundet anledning til at tilføje kalenderen, foretager jeg mig ikke mere i anledning af denne del af sagen. Berettigelsen til at slette oplysninger forud for udleveringen af kalenderen Ministeriet har i afgørelsen af 20. juni 2008, i en af 21. juni 2008 til dig, i pressemeddelelsen af 23. juni 2008 og i høringssvaret af 9. september 2008 til mig oplyst at ministeriet ikke havde slettet nogen oplysninger i den udleverede kalender. Dette er så vidt jeg kan se ikke helt korrekt. Når man sammenholder den version af kalenderen der blev udleveret til dig den 20. juni 2008, med den version du modtog den 23. juni 2008, fremgår det at ministeriet havde slettet ordet hos i aftalen den 6. maj 2004 kl og erstattet det med forkortelsen v.. På samme måde har ministeriet slettet ordet med i aftalen den 5. november 2004 kl og erstattet det med ordet ved. Jeg antager at denne diskrepans er udtryk for at ministeriet ikke mener at have slettet nogen væsentlige oplysninger i kalenderen forud for den første udlevering til dig, og at ændringen kun er en del af den ajourføring af de noterede aktiviteter ministeriet foretog ud fra et ønske om at sikre at kalenderen gav et mere dækkende billede af hvilke aktiviteter der konkret har fundet sted hvor og hvornår m.v.. Idet jeg henviser til bemærkningerne ovenfor og de kontrol- og tillidshensyn der ligger bag offentlighedsloven, mener jeg det er kritisabelt at ministeriet på denne måde ændrede kalenderens indhold forud for udleveringen til dig. Endvidere mener jeg det er meget beklageligt at ministeriet flere gange har oplyst 4/21

5 ikke at have slettet oplysninger i den oprindeligt udleverede kalender når dette ikke er fuldstændig korrekt. Da ministeriet den 23. juni 2008 sendte dig en kopi af kalenderen uden ændringerne, foretager jeg mig ikke mere i anledning af denne del af sagen. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Ministeriets undtagelse af oplysninger fra aktindsigten Det fremgår af Økonomi- og Erhvervsministeriets brev af 20. juni 2008 til dig at ministeriet ikke har givet aktindsigt i de dele af kalenderen der vedrører Bendt Bendtsens private aktiviteter eller Bendt Bendtsens aktiviteter som partiformand. Endvidere er der visse oplysninger i ministerens kalender som er blevet undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold Endelig fremgår det at ministeriet har undtaget visse oplysninger i kalenderen af hensyn til beskyttelse af væsentlige private og offentlige interesser, herunder hensynet til den politiske beslutningsproces, jf. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Undtagelsen af oplysninger vedrørende Bendt Bendtsens aktiviteter som privat og i hans egenskab af partiformand I sit høringssvar til mig af 9. september 2008 har Økonomi- og Erhvervsministeriet bl.a. skrevet følgende: Økonomi- og erhvervsministerens elektroniske kalender er et internt arbejdsdokument, der indeholder oplysninger om økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens aktiviteter som øverste forvaltningschef, regeringsmedlem, partiformand og som privatperson. Offentlighedsloven indebærer som nævnt, at Økonomi- og Erhvervsministeriet skal ekstrahere (dvs. udlevere) de oplysninger af faktisk karakter, som er af væsentlig betydning for sagsforholdet. I denne sammenhæng er sagsforholdet det at føre Bendt Bendtsens kalender i forhold til aktiviteter, der vedrører hans funktion som øverste forvaltningschef og regeringsmedlem. Det vil således kun være oplysninger i kalenderen vedrørende udøvelsen af disse funktioner, der efter offentlighedsloven vil skulle ekstraheres. Derimod vil kalenderoplysninger, som kun vedrører Bendt Bendtsens private aktiviteter eller de aktiviteter der udøves af ham som partiformand, ikke skulle ekstraheres efter offentlighedsloven. Kalenderoplysninger af denne ka- 5/21

6 rakter er derfor ikke blevet udleveret i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen fra Morten Pihl. Kalenderen er først og fremmest et internt, praktisk styringsværktøj til fremadrettet at planlægge ministerens arbejdsdage, herunder fremtidige politiske møder, rejser, repræsentative aktiviteter og andre arrangementer. Kalenderen indeholder et billede af, hvordan ministerens arbejdsdage fremadrettet forventes at se ud og er ført på en sådan måde, at det for udenforstående ikke altid vil give et meningsfyldt billede af den konkrete aktivitet. Oplysningerne i kalenderen er endvidere ikke nødvendigvis i sig selv dokumentation for, at en given aftale eller aktivitet er forekommet eller gennemført som angivet. Økonomi- og erhvervsministerens elektroniske kalender administreres af ministeriets ledelsessekretariat, og kun få personer i ministeriet har således adgang til den. Kalenderen er blevet ført af ministerens sekretærer, ministersekretærerne og ministeren selv og indeholder derfor kun de oplysninger, som de pågældende personer har fundet nødvendige for at afvikle et givet arrangement. Det betyder, at kalendere ikke er ført konsistent. Samtidig er ministerens kalender typisk meget tæt besat med møder, hvorfor den undergår en konstant redigering med henblik på at prioritere og tilrettelægge ministerens tid bedst muligt. Denne del af Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse er truffet i henhold til bestemmelserne i offentlighedslovens 4, stk. 1, 7, nr. 1, og 11, stk. 1. Bestemmelserne lyder sådan: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, ( ) 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. 6/21

7 Offentlighedsloven omfatter al virksomhed der udøves af den offentlige forvaltning, jf. 1. Et ministeriums førelse af en ministers kalender er efter min mening utvivlsomt en aktivitet som må anses for omfattet af offentlighedsloven. Det gælder også for de dele af kalenderen som indeholder notater af privat eller fortrolig karakter. At konstatere at en aktivitet er omfattet af offentlighedsloven, er derfor ikke det samme som at sige at dokumenterne knyttet til denne aktivitet er undergivet aktindsigt. Om en myndighed har pligt til at give aktindsigt i et dokument afgøres efter offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. På baggrund af ministeriets beskrivelse af hvordan og af hvem kalenderen er blevet ført, er jeg enig i at kalenderen må anses for et internt arbejdsdokument og derfor som udgangspunkt kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 7, nr. 1. Oplysninger i interne dokumenter som angår faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet er dog undergivet aktindsigt efter lovens almindelige regler, jf. offentlighedslovens 11, stk. 1. Lovens almindelige regler omfatter også lovens undtagelsesbestemmelser. Det kan således forekomme at en myndighed lovligt kan afslå aktindsigt i væsentlige faktuelle oplysninger i interne dokumenter, f.eks. hvis de angår enkeltpersoners private forhold, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Så godt som alle oplysningerne i ministerens kalender er oplysninger om faktiske omstændigheder i offentlighedslovens forstand. Dette gælder også for de oplysninger som angår Bendt Bendtsens private aktiviteter mv. Det er ministeriets opfattelse af sagsforholdet i forbindelse med førelsen af ministerens kalender kun er det at føre Bendt Bendtsens kalender i forhold til aktiviteter, der vedrører hans funktion som øverste forvaltningschef og regeringsmedlem. Så vidt jeg forstår, er det ministeriets opfattelse at kalenderoplysninger som kun vedrører Bendt Bendtsens private aktiviteter eller hans aktiviteter som partiformand, ikke er en del af sagsforholdet. Efter min opfattelse ville det stride mod offentlighedslovens udgangspunkt og formål, hvis Økonomi- og Erhvervsministeriet ved en så snæver fortolkning af begrebet sagsforholdet generelt kunne udeholde en stor del af kalenderens oplysninger fra lovens almindelige regler. Efter min mening er alle de oplysninger som ministeriet rent faktisk har tilført kalenderen, en del af sagsforholdet; det vil sige ministeriets førelse af ministerens kalender. Ved denne vurdering har jeg endvidere lagt vægt på at du har søgt aktindsigt i hele kalenderen, og at kalenderen efter min opfattelse udgør en samlet systematisk oversigt over oplysninger som er oprettet, ajourført og anvendt af ministeriet. Ministeriet har efter det oplyste benyttet oplysningerne i kalende- 7/21

8 ren til at administrere ministerens tid og i den forbindelse ministeriets ressourcer. I den forbindelse bemærker jeg at en ministers kalender i almindelighed har til formål at skabe klarhed med hensyn til (et stort antal) faktiske omstændigheder. Den kan for så vidt minde om de dokumenter som er beskrevet i offentlighedslovens 8, nr. 3, og som uanset deres interne karakter er omfattet af retten til aktindsigt. Offentlighedslovens 8, nr. 3, har følgende ordlyd: 8. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i 7 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når 1) 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, eller På den baggrund er det min opfattelse at Økonomi- og Erhvervsministeriet burde have anset alle kalenderens faktuelle oplysninger, herunder oplysninger om Bendt Bendtsens private aktiviteter eller hans aktiviteter som partiformand, for at være dele af sagsforholdet og dermed omfattet af ekstraheringspligten. Jeg har ikke herved taget stilling til om nogle af oplysningerne ville kunne undtages fra aktindsigt under henvisning til andre af offentlighedslovens bestemmelser eksempelvis 12, stk. 1, nr. 1, om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold eller 13, stk. 1, nr. 6, om hensynet til beskyttelse af væsentlige private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Undtagelsen af oplysninger under henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6 I sin afgørelse af 20. juni 2008 skrev Økonomi- og Erhvervsministeriet bl.a. følgende om anvendelsen af 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6: Adgangen til at blive gjort bekendt med faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagsforholdet, og dermed de oplysninger, som skal ekstraheres, er imidlertid undergivet de begrænsninger, der følger af offentlighedslovens 12-14, om bl.a. privatlivets fred, statens sikkerhed, beskyttelse af den politiske beslutningsproces m.v. ( ) 8/21

9 Det skal ligeledes bemærkes, at visse oplysninger i ministerens kalender er blevet undtaget fra aktindsigten i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Der er endelig visse oplysninger i ministerens kalender, som er blevet undtaget fra aktindsigten i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, om hensynet til beskyttelse af væsentlige private og offentlige interesser, herunder hensynet til den politiske beslutningsproces. De pågældende bestemmelser i offentlighedsloven lyder således: 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 1) 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Som det ses ovenfor, fremgår det ikke af ministeriets afgørelse af 20. juni 2008 med hvilken begrundelse Økonomi- og Erhvervsministeriet konkret har undtaget de enkelte (typer af) oplysninger i kalenderen fra aktindsigt. Dette fremgår heller ikke af ministeriets høringssvar af 9. september Det er derfor i sagens natur vanskeligt at vurdere om ministeriets anvendelse af bestemmelserne i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, er korrekt. Ved en gennemgang af kalenderen er jeg imidlertid blevet opmærksom på en del eksempler på oplysninger som Økonomi- og Erhvervsministeriet har undtaget fra aktindsigten, men som ikke kan være omfattet af hverken offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, eller 13, stk. 1, nr. 6. Generelt er der tale om at ministeriet for en lang række aftalers vedkommende har valgt at undtage en del af de oplysninger der fremgår af kalenderen fra aktindsigt. Typisk har ministeriet givet aktindsigt i oplysninger om at der har været et møde eller andet arrangement på et givent tidspunkt og hvem der er noteret som arrangør eller deltager(e) i arrangementet. Men ved udleveringen af kalenderen til dig er oplysninger om adressen hvor mødet eller arrangementet har fundet sted, blevet streget over. Tilsvarende er sket for en række af de telefonnumre der er noteret i forbindelse med de pågældende arrangementer. 9/21

10 Problemet med disse overstregninger er imidlertid at de i en række tilfælde vedrører oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige, og som derfor efter min opfattelse ikke burde være undtaget fra aktindsigten. Som eksempler på sådanne oplysninger kan det nævnes at ministeriet: I mindst to tilfælde har overstreget offentligt tilgængelige adresseoplysninger vedrørende personer som Bendt Bendtsen har haft aftaler med. Det er således muligt at finde de overstregede adresseoplysninger ud fra de oplysninger ministeriet i øvrigt har udleveret om aftalerne. I mindst fire tilfælde har overstreget de offentligt tilgængelige adresseoplysninger om navngivne lokaliteter som Bendt Bendtsen har haft møder eller lignende på. Det er således muligt at finde de overstregede adresseoplysninger ud fra de oplysninger ministeriet i øvrigt har udleveret om aftalerne. I mindst ét tilfælde har overstreget et offentligt tilgængeligt telefonnummer på en navngiven restaurant hvor Bendt Bendtsen har haft en aftale. Det er således muligt at finde dette telefonnummer ud fra de oplysninger ministeriet i øvrigt har udleveret om aftalen. Det skal understreges at ovenstående eksempler er fundet ved en systematisk gennemgang af et meget lille udsnit af de overstregede oplysninger i den kalender du fik udleveret. Da oplysningerne vedrører aftaler som ministeriet i øvrigt har ekstraheret fra kalenderen, kan der ikke være tale om at ministeriet har anset oplysningerne for undtaget med henvisning til at de vedrører Bendt Bendtsens aktiviteter som privatperson eller som partiformand. Det er fast antaget at 12, stk. 1, nr. 1, ikke kan finde anvendelse på oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige, jf. eksempelvis John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s. 218 med yderligere henvisninger. Tilsvarende mener jeg ikke at offentligt tilgængelige oplysninger kan være omfattet af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Jeg bemærker i den forbindelse at der ikke i de ovennævnte eksempler er noget der tyder på at den sammenhæng hvori oplysningerne indgår, kan begrunde en begrænsning af retten til aktindsigt. På den baggrund er det min opfattelse at ministeriet i hvert fald for så vidt angår oplysningerne i eksemplerne ovenfor, har anvendt offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, forkert. Jeg bemærker i den forbindelse at det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, at anvendelsen af reglen som udgangspunkt forudsætter at oplysningerne kan betegnes som følsomme d.v.s. er af en 10/21

11 sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Endvidere bemærker jeg at det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, at bestemmelsen kun er tænkt anvendt i relativt sjældne tilfælde og kun hvor anvendelsen er klart påkrævet, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Ministeriets begrundelse for afgørelsen af 20. juni 2008 Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse af 20. juni 2008 i din aktindsigtssag er en afgørelse der er omfattet af forvaltningslovens 22 og 24 der lyder sådan: 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk. 3 ( ) Ministeriets begrundelse for at undtage oplysninger efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, er gengivet ovenfor på s. 9. Det er min opfattelse at Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse af 20. juni 2008 som minimum burde have indeholdt en kort redegørelse for karakteren af de faktiske oplysninger der var undtaget efter henholdsvis offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6. Hertil kommer at et afslag på aktindsigt i oplysninger med henvisning til offentlighedslovens 13 skal angive hvilke hensyn der har været tillagt væsentlig betydning i den konkrete sag. Dette ses ikke at være sket. Jeg mener derfor ikke at begrundelsen for Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse af 20. juni 2008 lever op til kravene i forvaltningslovens /21

12 Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Det fremgår af sagen at Økonomi- og Erhvervsministeriet formentlig har overvejet din anmodning om aktindsigt i lyset af meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, nr. 1, 2. punktum (bestemmelsen er gengivet ovenfor på s. 6). Økonomi- og Erhvervsministeriet afsluttede sin afgørelse af 20. juni 2008 ved at skrive følgende: Det skal afslutningsvist understreges, at meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., har indgået i Økonomi- og Erhvervsministeriets overvejelser i forbindelse med vurderingen af, om det er muligt at meddele Dem aktindsigt i videre omfang. Eftersom udsagnet rent formelt er anført under overskriften Aktindsigt i invitationer/indbydelser til arrangementer er det vanskeligt at se om udsagnet kun relaterer sig til din anmodning om aktindsigt i invitationer/indbydelser (som overskriften indicerer), eller om udsagnet også vedrører din anmodning om aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender (og altså relaterer sig til hele brevets indhold). Jeg har forstået udsagnet sådan at det også vedrører din anmodning om aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender. Det fremgår imidlertid ikke hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for ministeriets anvendelse af meroffentlighedsprincippet, eller hvilke oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder der er tillagt betydning i den forbindelse. På den baggrund mener jeg heller ikke at denne del af ministeriets begrundelse lever op til kravene i forvaltningslovens 24. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Sammenfatning og henstilling Efter min opfattelse er det kritisabelt at Økonomi- og Erhvervsministeriet i første omgang supplerede kalenderens oplysninger på en måde der gjorde det umuligt at se kalenderens oprindelige indhold. 12/21

13 Endvidere mener jeg det er kritisabelt at ministeriet har slettet (enkelte) oplysninger i kalenderen forud for udleveringen til dig. I den forbindelse mener jeg at det er meget beklageligt at ministeriet flere gange har oplyst ikke at have slettet oplysninger i den oprindeligt udleverede kalender når dette ikke er fuldstændig korrekt. Det er min opfattelse at Økonomi- og Erhvervsministeriet burde have anset alle kalenderens faktuelle oplysninger, herunder oplysninger om Bendt Bendtsens private aktiviteter eller hans aktiviteter som partiformand, for at være dele af sagsforholdet og dermed omfattet af ekstraheringspligten. På baggrund af en gennemgang af et meget lille udsnit af den udleverede kalender er det min opfattelse at ministeriet i hvert fald for så vidt angår en række aftaler, har anvendt offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, forkert. Det er min opfattelse at begrundelsen for Økonomi- og Erhvervsministeriets afgørelse af 20. juni 2008 ikke lever op til kravene i forvaltningslovens 24. Normalt ville jeg som følge af den ovenstående kritik henstille til Økonomi- og Erhvervsministeriet at genoptage behandlingen af sagen med henblik på at der træffes en ny afgørelse i sagen. I den forbindelse ville jeg normalt bede om at ministeriet inddrog mine bemærkninger ovenfor om anvendelsesområdet for offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, og om indholdet af ministeriets begrundelse. Under hensyntagen til at din oprindelige aktindsigtsanmodning er fra den 9. maj 2008, og at sagen er opstået som et led i dit arbejde med aktuel nyhedsformidling, er jeg imidlertid i tvivl om din interesse i det konkrete indhold af Bendt Bendtsens kalender fortsat er af en sådan karakter at det vil være relevant at bede ministeriet om at genoptage sagen. Jeg har derfor valgt ikke at bede ministeriet genoptage sagen, men beder dig i stedet selv rette henvendelse til ministeriet herom hvis du stadig har interesse i at ministeriet træffer en ny afgørelse om aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender i lyset af mine bemærkninger ovenfor. Jeg har bedt ministeriet orientere mig om sagens videre forløb. Med venlig hilsen Hans Gammeltoft-Hansen København, den 4. marts /21

14 Kopi sendt til: Økonomi- og Erhvervsministeriet 14/21

15 Sagsfremstilling Det fremgår af sagens akter at du den 9. maj 2008 under henvisning til offentlighedsloven bad Økonomi- og Erhvervsministeriet om aktindsigt i diverse materiale for perioden , herunder ministerens kalender. Ved brev af 23. maj 2008 besvarede ministeriet delvist din aktindsigtsanmodning, dog ikke for så vidt angik kalenderen. I brevet henviste ministeriet til min udtalelse gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 125 ff. Ministeriet oplyste på den baggrund at ville give aktindsigt i de oplysninger i ministerens kalender der kunne karakteriseres som faktiske oplysninger af væsentlig karakter for sagsforholdet, jf. offentlighedslovens 11. Ministeriet oplyste endvidere at ministerens kalender blev anvendt til fremadrettet planlægning af møder og aftaler. Kalenderens indhold var således ikke dokumentation for at de pågældende aftaler var forekommet. I forlængelse heraf oplyste ministeriet at der kunne optræde aftaler i kalenderen, der af fortrolighedshensyn var markeret med Privat. Dette kunne dog både skyldes at aftalen var af personlig karakter og et ønske om at skabe fortrolighed omkring ministerens aftaler og møder. Da der var tale om et omfattende materiale der skulle findes, gennemgås og kopieres, forventede ministeriet tidligst at en besvarelse kunne foreligge ved udgangen af juni måned Besvarelsen ville dog kunne fremskyndes hvis du specificerede nærmere hvilke dele af kalenderen du ønskede aktindsigt i. Efterfølgende klagede du til ministeriet over den udmeldte tidshorisont, og du og ministeriet drøftede muligheden for at specificere din ansøgning nærmere. Ved af 10. juni 2008 begrænsede du ansøgningen til i første omgang at angå 50 konkrete uger i perioden Du ønskede således at få indsigt i disse uger først for så efterfølgende at få indsigt i resten af kalenderen. Den 20. juni 2008 traf Økonomi- og Erhvervsministeriet afgørelse vedrørende din anmodning om aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender. I afgørelsen skrev ministeriet bl.a.: I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsministeriets foreløbige svar af 23. maj 2008, skal ministeriet hermed besvare anmodningen om aktindsigt i økonomi- og erhvervsministerens kalender efter reglerne i offentlighedsloven. Det skal bemærkes, at ministerens kalender føres af ministersekretærerne og kun er tilgængelig for få personer i ministeriets departement. Kalenderen er derfor at betragte som et internt arbejdsdokument i offent- 15/21

16 lighedslovens forstand, og kan dermed som udgangspunkt undtages fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 7, nr. 1, og FOU nr Selv om kalenderen er et internt arbejdsdokument, skal der i overensstemmelse med ekstraheringspligten i offentlighedsloven gives aktindsigt i det omfang kalenderen indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, jf. offentlighedslovens 11, stk. 1, og FOU nr Adgangen til at blive gjort bekendt med faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagsforholdet, og dermed de oplysninger, som skal ekstraheres, er imidlertid undergivet de begrænsninger, der følger af offentlighedslovens 12-14, om bl.a. privatlivets fred, statens sikkerhed, beskyttelse af den politiske beslutningsproces m.v. Partiarrangementer er endvidere som udgangspunkt ikke omfattet af aktindsigtsbegæring. Som nævnt er ministerens kalender et internt arbejdsdokument, der først og fremmest anvendes som et praktisk styringsværktøj i departementet til fremadrettet at planlægge og skabe et overblik over ministerens kommende arbejdsdage, herunder til at tilrettelægge ministerens deltagelse i forventede fremtidige politiske møder, rejser, repræsentative aktiviteter og andre arrangementer m.m. Kalenderen indeholder derfor et billede af, hvordan ministerens arbejdsdage fremadrettet forventes at se ud. Kalenderen er således mest af alt fremadskuende. Der kan med kort varsel indtræffe omstændigheder, der gør, at de i kalenderen anførte og planlagte aktiviteter m.v. ikke afvikles eller afvikles på en anden måde end forventet. Oplysningerne i kalenderen er således ikke nødvendigvis i sig selv dokumentation for, at en given aftale eller aktivitet er forekommet eller i øvrigt gennemført som angivet i kalenderen. Kalenderen giver endvidere ikke nødvendigvis en fyldestgørende beskrivelse af, hvad der er baggrunden for og indholdet af en given aktivitet, arrangement m.v. Det uagtet at kalenderen naturligvis kan være et af flere hjælpemidler til bagudrettet at huske og i visse tilfælde også understøtte, at en given aktivitet har fundet sted. Det skal bemærkes, at der givet kalenderens karakter af at være et fremadskuende styringsværktøj ikke løbende er sket en systematisk bagudrettet ajourføring af kalenderen i forhold til faktisk afholdte aktiviteter m.v. I forbindelse med aktindsigtsanmodningen har ministeriet imidlertid fundet anledning til at gennemgå kalenderen med henblik på at foretage en ajourføring af de noterede aktiviteter. Det for at sikre, at de faktiske op- 16/21

17 lysninger i kalenderen er mere dækkende billede af, hvilke aktiviteter der konkret har fundet sted hvor og hvornår m.v. Det skal understreges, at denne ajourføring alene har ført til, at visse oplysninger er blevet tilføjet kalenderen for at sikre, at kalenderen giver et mere dækkende billede. Hvor der er sket en sådan tilføjelse af oplysninger i kalenderen, er det tydeligt markeret med en stjerne. Det skal desuden bemærkes, at der i ministerens elektroniske kalender optræder aftaler, som er mærket med privat. Det skyldes, at den elektroniske ministerkalender af hensyn til fortrolighed og sikkerhedsmæssige forhold føres, så en række arrangementer er markeret med privat. Dermed bliver disse aftaler alene tilgængelig for en meget lille kreds i departementet, herunder ministersekretærer og chauffører. Ministeriet skal derfor understrege, at det ikke på baggrund af markeringen privat vil være muligt at konkludere, at et givet møde eller arrangement ikke har haft tjenstlig karakter. Det skal ligeledes bemærkes, at visse oplysninger i ministerens kalender er blevet undtaget fra aktindsigten i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Der er endelig visse oplysninger i ministerens kalender, som er blevet undtaget fra aktindsigten i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, om hensynet til beskyttelse af væsentlige private og offentlige interesser, herunder hensynet til den politiske beslutningsproces. På baggrund af ovenstående vurdering vedlægges udskrift af økonomiog erhvervsministerens kalender for årene Det skal i øvrigt bemærkes, at ekstraheringspligten vedrørende ministerens elektroniske kalender udelukkende omfatter ministerens virke som øverste forvaltningschef. I henhold til bl.a. Statsministeriets vejledning om ministerens udgifter, så kan brugen af ministerbilen også omfatte bl.a. partiarrangementer samt hensynet til ministerens tilgængelighed og sikkerhed (rullende kontor). Det kan derfor konkluderes, at ministerbilen kan anvendes til arrangementer, som ikke er nævnt i den vedlagte udgave af ministerens kalender. På baggrund af din artikel i Jyllands-Posten den 23. juni 2008 hvor du kritiserede fremgangsmåden i forbindelse med udleveringen af kalenderen, udarbejdede Økonomi- og Erhvervsministeriet samme dag en pressemeddelelse hvor ministeriet afviste kritikken. Senere samme dag sendte ministeriet også en udgave af kalenderen til dig der ikke indeholdt tilføjelser. Sammen med 17/21

18 den oprindelige kalender sendte ministeriet også en oversigt hvor man kunne se de konkrete tilføjelser til kalenderen. Ved brev af 28. juni 2008 klagede du til mig. Sammen med klagen indsendte du diverse bilag, herunder en række artikler om sagen. Den 10. juli 2008 bad jeg Økonomi- og Erhvervsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage med bilag. I sin udtalelse af 9. september 2008 skrev ministeriet bl.a. følgende: 1. Ministeriets udtalelse Henvendelsen fra Folketingets Ombudsmand med klagen fra Morten Pihl giver efter Økonomi- og Erhvervsministeriets opfattelse anledning til at bemærke følgende Ministerens kalender Morten Pihl søgte den 9. maj 2008 om aktindsigt i en række forskellige dokumenter, herunder blandt andet i økonomi- og erhvervsministerens kalender for perioden Folketingets Ombudsmand udtalte i den sag, der er gengivet i FOB om aktindsigt i finansministerens kalender, at en ministers elektroniske kalender efter Folketingets Ombudsmands opfattelse er omfattet af reglerne i offentlighedsloven (OFL). I udtalelsen anføres det, at den elektroniske kalender har karakter af et internt arbejdsdokument, og at der efter offentlighedslovens 11 skal gives aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedslovens almindelige regler i det omfang, kalenderen indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet. Økonomi- og erhvervsministerens elektroniske kalender er et internt arbejdsdokument, der indeholder oplysninger om økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens aktiviteter som øverste forvaltningschef, regeringsmedlem, partiformand og som privatperson. Offentlighedsloven indebærer som nævnt, at Økonomi- og Erhvervsministeriet skal ekstrahere (dvs. udlevere) de oplysninger af faktisk karakter, som er af væsentlig betydning for sagsforholdet. I denne sammenhæng er sagsforholdet det at føre Bendt Bendtsens kalender i forhold til aktiviteter, der vedrører hans funktion som øverste forvaltningschef og regeringsmedlem. Det vil således alene være oplysninger i kalenderen vedrørende udøvelsen af disse funktioner, der efter offentlighedsloven vil skulle ekstraheres. Derimod vil kalenderoplysninger, som alene vedrører Bendt Bendtsens private aktiviteter eller de aktiviteter, der udøves af ham som partiformand, ikke skulle ekstraheres efter offentlighedsloven. Kalenderoplysninger af 18/21

19 denne karakter er derfor ikke blevet udleveret i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen fra Morten Pihl. Kalenderen er først og fremmest et internt, praktisk styringsværktøj til fremadrettet at planlægge ministerens arbejdsdage, herunder fremtidige politiske møder, rejser, repræsentative aktiviteter og andre arrangementer. Kalenderen indeholder et billede af, hvordan ministerens arbejdsdage fremadrettet forventes at se ud og er ført på en sådan måde, at det for udenforstående ikke altid vil give et meningsfyldt billede af den konkrete aktivitet. Oplysningerne i kalenderen er endvidere ikke nødvendigvis i sig selv dokumentation for, at en given aftale eller aktivitet er forekommet eller gennemført som angivet. Økonomi- og erhvervsministerens elektroniske kalender administreres af ministeriets ledelsessekretariat, og kun få personer i ministeriet har således adgang til den. Kalenderen er blevet ført af ministerens sekretærer, ministersekretærerne og ministeren selv og indeholder derfor kun de oplysninger, som de pågældende personer har fundet nødvendige for at afvikle et givet arrangement. Det betyder, at kalenderen ikke er ført konsistent. Samtidig er ministerens kalender typisk meget tæt besat med møder, hvorfor den undergår en konstant redigering med henblik på at prioritere og tilrettelægge ministerens tid bedst muligt Klage over tilføjelser til ministerens kalender Morten Pihl har i sin henvendelse til Folketingets Ombudsmand anført en række kritiske bemærkninger i anledning af, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i den udleverede kalender havde tilføjet visse oplysninger om enkelte arrangementer. Morten Pihl anfører blandt andet, at det efter hans opfattelse er i klart strid med offentlighedsloven at foretage de nævnte tilføjelser. Økonomi- og Erhvervsministeriet er ikke enig i denne retsopfattelse. Der er ikke i offentlighedsloven taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningsmyndigheder i forbindelse med meddelelse af aktindsigt efter offentlighedsloven vil kunne foretage tilføjelser i et dokument, herunder i en kalender, som der er begæret aktindsigt i. Spørgsmålet er så vidt det ses heller ikke behandlet i den forvaltningsretlige litteratur. Efter Økonomi- og Erhvervsministeriets opfattelse må det imidlertid antages, at en forvaltningsmyndighed vil være berettiget til i forbindelse med meddelelse af aktindsigt at foretage tilføjelser i et dokument, herunder i en kalender, med henblik på derved at uddybe og forklare de oplysninger, som fremgår af det pågældende dokument. Det for at sikre, at indholdet af dokumentet giver et retvisende og meningsfyldt billede. Det 19/21

20 må dog antages at være en forudsætning herfor, at der over for den, som har fremsat aktindsigtsbegæringen, oplyses om tilføjelserne. Ministeriet skal i øvrigt henvise til det, som er anført af Justitsministeriet i statsministerens besvarelse af 5. juli 2008 af spørgsmål nr. 302 (alm. del) stillet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg. Besvarelsen vedlægges til orientering. Ved behandlingen af anmodningen om aktindsigt fra Morten Pihl foretog Økonomi- og Erhvervsministeriet en række konkrete tilføjelser til ministerens kalender med henblik på at sikre, at kalenderen gav et mere dækkende billede af de faktiske begivenheder, herunder hvem møderne har været med og karakteren af disse. Ministeriet fandt anledning til at foretage disse tilføjelser, idet ministerens kalender ikke var ført konsistent og dermed ikke altid gav et meningsfyldt billede af den konkrete aktivitet, jf. ovenfor under afsnit 1.1. Desuden er kalenderen ført på en sådan måde, at der er arrangementer, som ud fra en umiddelbar læsning kan forekomme at have en mere privat karakter, selvom de falder inden for tjenestebegrebet. Det skyldes bl.a., at ministerkalenderen af hensyn til fortrolighed og sikkerhedsmæssige forhold føres, så en række arrangementer er markeret med privat. Når ministeriet valgte at supplere kalenderen med relevante oplysninger om visse arrangementer, skal det også ses i sammenhæng med, at Morten Pihl i sin henvendelse til ministeriet havde fremsat ønske om oplysninger om karakteren af de arrangementer, som ministeren har været inviteret til. Det skal understreges, at økonomi- og erhvervsministeriet ikke slettede oplysninger i den udleverede kalender. De steder, hvor der skete tilføjelser af oplysninger i ministerens kalender, blev tydeligt markeret med en stjerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet gjorde endvidere i følgebrevet til Morten Pihl udtrykkeligt opmærksom på, at der var sket tilføjelser til kalenderen, og at de var markeret med stjerne. Efter udleveringen af ministerens kalender til Morten Pihl den 20. juni 2008, udarbejdede Økonomi- og Erhvervsministeriet endvidere en liste over de konkrete tilføjelser, hvor det blev angivet med fed skrifttype, hvori ministeriets tilføjelser bestod. Denne liste sammen med en version af den oprindelige kalender uden tilføjelser blev tilsendt Morten Pihl mandag den 23. juni I overensstemmelse med ovenfor nævnte retsopfattelse foretog Økonomi- og Erhvervsministeriet således alene tilføjelser af forklarende og uddybende karakter for at sikre at oplysningerne i kalenderen gav et retvisende og meningsfyldt billede. Ministeriet stjernemarkerede tydeligt de steder, hvor der var foretaget tilføjelser i kalenderen, og endelig gjorde 20/21

21 ministeriet i følgebrevet udtrykkeligt Morten Pihl opmærksom på tilføjelserne. Økonomi- og Erhvervsministeriet burde dog have sikret sig Morten Pihls forudgående indforståelse med den nævnte fremgangsmåde, og således i mangel af denne indforståelse allerede den 20. juni og ikke den 23. juni have udleveret en version af den oprindelige kalender uden tilføjelser. Økonomi- og Erhvervsministeriet kan oplyse, at ministeriet på baggrund af sagen har fundet det hensigtsmæssigt at stramme op på praksis for føring af ministerens kalender, så karakteren af et givet arrangement nu angives præcist og udførligt i kalenderen. Endelig skal Økonomi- og Erhvervsministeriet bemærke, at ministeriet ikke har haft kendskab til den kalenderversion, som Morten Pihl under sagsforløbet har henvist til. Dette blev bl.a. oplyst over for Morten Pihl i mail af 21. juni Den version af kalenderen, der blev udleveret til Morten Pihl den 20. juni 2008, er den autentiske. I et brev af 30. september 2008 kommenterede du ministeriets udtalelse. Den 29. oktober 2008 sendte jeg en kopi af dine kommentarer til ministeriet til orientering samtidigt med at jeg bad om at modtage en kopi af Bendt Bendtsens kalender uden overstregninger. Den 7. november 2008 modtog jeg en fuldstændig udskrift af ministerkalenderen uden overstregninger. 21/21

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester Anker Boyes specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31.

Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester Anker Boyes specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C Fyens Stiftstidende TV2 Fyn TV2 Borgmesterforvaltningen Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk DATO 12. maj 2015 Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere