Værdigrundlag, ma l og traditioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdigrundlag, ma l og traditioner"

Transkript

1 Værdigrundlag, ma l og traditioner Christiansø Skole Christiansø, 3760 Gudhjem / Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer deres medfødte selvværd og nysgerrighed. Det gør vi ved at anerkende og opmuntre og ved at guide, vejlede og irettesætte i en ordentlig tone. Desuden vil vi altid tage et barns oprigtige spørgsmål alvorligt og så vidt muligt svare her og nu. Christiansø Skole er en central institution på Ertholmene. Dels er den en forudsætning for, at der til stadighed er børnefamilier på Christiansø og Frederiksø. Dels spiller skolen en vigtig rolle for børnenes trivsel. Det samlede antal børn vil nemlig til stadighed være så begrænset, at det enkelte barn har relativt få at vælge imellem som legekammerater. Christiansø Skole er en af landets mindste og hyggeligste, tør vi godt sige Derfor skal skolen aktivt bidrage til, at børnene lærer omsorg for og hensyn til hinanden, så de trives ikke bare i skoletiden, men også i fritiden. Det begrænsede børnetal betyder til gengæld, at det enkelte barn kan få væsentlig mere individuel opmærksomhed og hjælp, end det er normalt for skolebørn i Danmark. Derfor bør alle skolens børn - med mindre helt særlige forhold gør sig gældende - blive fagligt dygtige. Endelig ør vi godt er sige det en følge af det begrænsede børnetal, at også antallet for forældre er begrænset. Derfor og fordi skolen og forældrene har en fælles opgave med at sikre børnenes trivsel på øerne må og skal der være en væsentlig tættere dialog og et væsentligt tættere samarbejde mellem skolens medarbejdere og forældrene, end man kan forvente på større skoler andre steder i landet.

2 Det fører til fem overordnede mål for skolen: 1. Når eleverne forlader Christiansø Skole uanset alder ligger de fagligt i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. 2. Alle skolens elever er glade for at komme i skole. 3. Alle øens børn trives og er glade for at bo på Ertholmene. 4. Forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. 5. Skolens medarbejdere er tilfredse med deres job, herunder vilkår, udviklingsmuligheder og egen indsats. Det er holdningen på Christiansø Skole, at mål skal følges op af måling/dokumentation dels for løbende at tjekke, hvor godt vi lever op til målene, dels for at have et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om ændringer - enten af målene eller af de valgte metoder. Hvert af de fem mål vil blive målt som følger: Faglige mål Det er et overordnet fagligt mål, at eleverne på Christiansø Skole, når eleverne forlader skolen, ligger fagligt i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. Derfor gennemfører vi hvert år anerkendte faglige test - herunder de frivillige nationale test for de ældste elever - som dokumentation for elevernes faglige niveau og som grundlag for beslutning om eventuel ændring af praksis, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende. Imidlertid kan test aldrig stå alene. Blandt andet er test først og fremmest en her-og-nu temperaturmåling og ikke en indiskutabel sandhed. En elev kan f.eks. have en dårlig dag den dag, testen bliver lavet. Derfor vil testens resultater altid blive suppleret af en vurdering fra læreren i de pågældende fag, så både testresultater og lærervurdering indgår i grundlaget for beslutning om eventuel ændring af praksis eller indsats over for den enkelte. Lektier På Christiansø Skole har eleverne kun undtagelsesvis lektier for. Dels er vi stærkt i tvivl om værdien af lektier i det hele taget. Dels kan vi, på en skole af vores størrelse, nemt nå det vi skal i skoletiden. Siden den 1. august 2015 har lektiehjælp og faglig fordybelse ellers været en obligatorisk del af folkeskolereformens længere skoledage, men ifølge Undervisningsministeriet forstået på den måde, at hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det bedst passer for eleverne på den enkelte skole. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan altså have forskellig karakter og skal afhængig heraf og efter en konkret vurdering, som skolelederen må foretage, lægges enten som en del af den understøttende undervisning eller som undervisning i fagene. På Christiansø Skole vil den faglige fordybelse i altovervejende grad blive integreret i den almindelige undervisning, fordi vi i de fleste fag har så få elever pr. lærer, at faglig fordybelse og arbejde med varierede og differentierede læringsformer tilpasset den enkelte elev ikke bare er ønskeligt og muligt, men i realiteten er en naturlig konsekvens af den måde, vore lektioner og skoledage i forvejen tilrettelægges på. 2

3 Vi anser det derudover som vigtig og værdifuldt, at fritiden er børnenes egen, og at vi undgår de konflikter, som lektier ofte afstedkommer både mellem børn og forældre, mellem børn og lærere og ind imellem også mellem forældre og lærere. Ræsonnementet er desuden, at forældre ikke skal være hjælpelærere, og at børnenes læring ikke må afhænge af hjemmenes traditioner for boglighed og forældrenes evner i dansk, matematik, fremmedsprog etc. Det er skolens opgave! Derfor begrænser vi lektier til et minimum. Skolen anbefaler dog, at alle børn læser mindst 20 minutter om dagen i fritiden (vi hjælper gerne med at finde egnede bøger), og børn, der derudover har lyst til at lave skolearbejde derhjemme, skal selvsagt opmuntres til det. Det må bare aldrig blive en sur pligt, for det er konfliktskabende og demotiverende. Til gengæld har vi særligt fokus på at lære eleverne en arbejdsform, som senere (på efterskolen, i gymnasiet etc.) bliver det almindelige, nemlig hvor eleverne selv skal disponere tid m.m., og hvor lærerne hos især de ældste elever mest fungerer som guider og vejledere, som eleverne selv skal efterspørge hjælp hos. Trivselsmål I skoletiden Det er et overordnet mål, at eleverne på Christiansø Skole er glade for at komme i skole at de med andre ord betragter skolen som en god skole. Det er derfor børnenes vurdering, der afgør, om vi lever op til dette mål. Fra samtaler med børnene ved vi, at det mest centrale for børnenes opfattelse af, om skolen er god, er, at undervisningen er sjov, og at lærerne ikke skælder ud. Vi arbejder derfor ud fra en anerkendende tilgang til eleverne, hvor ordentlighed, ligeværdighed, respekt for forskellighed og dannelse 1 er centrale begreber. Også i 2015 blev vi inspireret af vores huskunstner, Gudrun Holck - her til flaskespil i Store Tårn For at afdække, om vi lever op til disse mål, gennemfører vi en gang årligt en spørgeundersøgelse, hvor børnene bliver spurgt, hvorvidt de er glade for at komme i skole, herunder om undervisningen er sjov og interessant, og om lærerne behandler dem ordentligt og med respekt. Og hvis de er glade for skolen: Hvorfor især? Og hvis ikke: Hvorfor ikke? 1 Dannelse i en skolemæssig sammenhæng handler om at bibringe børn viden, oplære dem i bestemte færdigheder og hjælpe dem med at agere hensigtsmæssigt i et fællesskab 3

4 På baggrund af undersøgelsen udarbejder lærere og skoleleder et bud på, hvad vi i givet fald skal ændre, hvis resultatet ikke er godt nok. Og godt nok definerer vi sådan, at mindst halvdelen af børnene på en skala fra 0 til 5 (hvor 0 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds) skal give deres tilfredshed et 5-tal, og at den resterende del skal svare med et 4-tal. Undersøgelsen suppleres af Den nationale trivselsundersøgelse, som er en del af folkeskolereformen, og som alle skoler har pligt til at deltage i. Den har imidlertid, efter vores opfattelse, så mange begrænsninger, at den ikke kan stå alene. Dels indeholder den for mange spørgsmål (mellem 20 og 40, mens vores egen indeholder 5), dels handler spørgsmålene ikke nødvendigvis om det, vi på Christiansø Skole lægger mest vægt på, og endelig giver undersøgelsen ikke eleverne mulighed for at komme med kommentarer - f.eks. til, hvordan forholdene kunne blive bedre. Det er centralt i vores egen undersøgelse, som vi derfor fastholder. I fritiden Det er også et mål, at børnene trives i fritiden og er glade for at bo på Ertholmene. Fra samtaler med børnene ved vi, at det afgørende her først og fremmest er en god familie og gode venner. Og en god ven defineres som en, der ikke afviser, men derimod inviterer én til at være med i en leg, og som hvis han eller hun siger nej gør det klart, at der ikke ligger noget personligt bag. Vi vil derfor konstant have fokus på børnenes sociale kompetencer for at gøre dem bevidste om, hvordan de selv kan være gode venner og tage særlige hensyn, hvis en eller flere kammerater i en periode har brug for det f.eks. fordi han eller hun er usikker på eget værd eller af andre grunde er trist og har begrænset overskud. Det gør vi blandt andet ved løbende samtaler med børnene om, hvad der kan gøre én glad og ked af det, og hvordan vi hver især kan bidrage til, at vi alle sammen er væsentlig mere glade end triste. Desuden gør vi det ved samtaler om konflikter som en uundgåelig del af menneskers samvær, men også som noget, der ofte kan undgås eller minimeres, og som vi under alle omstændigheder skal have løst bagefter. Christiansø Skole vandt i 2014 førstepræmien som landets mest aktive skole i konkurrencen Aktiv rundt i Danmark. Sebastian Klein, som er projektets maskot, kom forbi og ønskede tillykke Desuden vil vi løbende med forældrene drøfte - og søge at afstemme - forventningerne til hinanden og hinandens roller og opgaver, så vi kan sikre, at vi har nogenlunde ens opfattelse af såvel mål som situation og hensigtsmæssig handling. 4

5 For at afdække, om vi lever op til målene, gennemfører vi fra tid til anden en spørgeundersøgelse med fokus på mulige ønsker om ændringer. Resultatet for det enkelte barn præsenteres først og fremmest ved skole/hjem-samtalerne, mens det samlede resultat præsenteres på et forældremøde suppleret med et bud på hensigtsmæssig opfølgning. Forældre-mål Trygge forældre Det er et selvstændigt mål, at forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. Det forudsætter blandt andet, at forældrene oplever at være godt informeret om, hvad der sker på skolen og hvorfor, og at der er en god, tæt og ligeværdig dialog samt et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældrene og skolens lærere og leder. Også på det område gennemfører vi en gang årligt en lille spørgeundersøgelse, hvor forældrene bliver bedt om at forholde sig til, hvorvidt vi efter deres opfattelse lever op til målene hvis ja: Hvad gør vi især godt? Og hvis nej: Hvad bør vi lave om? Med udgangspunkt i undersøgelsen fremlægger lærere og skoleleder på et forældremøde resultatet af undersøgelsen suppleret med et bud på, hvilke konsekvenser vi har tænkt sig at drage. Skole/hjem-samarbejde Ud over den løbende information fra skole til forældre, som primært foregår via skolens hjemmeside samt via telefon, sms og mail, holdes der minimum tre forældremøder om året (typisk i september, januar og april), hvor aktuelle temaer sættes til drøftelse. Derudover holdes to ordinære skole/hjem-samtaler af 20 minutters varighed, typisk i november og i maj. Som udgangspunkt er eleven med til samtalerne. Dog kan forældrene til de mindste elever bede om, at den ene af samtalerne gennemføres uden eleven. Forud for skole/hjem-samtalen i november udleveres et forberedelsesskema til forældrene, så de sammen med deres barn kan snakke om trivsel, interesser, udbytte m.m., herunder ønsker til ændringer. Skemaet vil også indeholde spørgsmål til barnet/børnene om blandt andet 3 ting, jeg har lært og noget, jeg kunne tænke mig skulle være anderledes i skolen. Ideen er dels at bevidstgøre børnene om deres egen læring, dels at gøre dem medansvarlige for at formulere konkrete forslag til ændring af uhensigtsmæssigheder i dagligdagen. Forud for skole/hjem-samtalen i maj udarbejder lærerne en individuel elevplan med fokus på 1: status (hvad kan barnet?), 2: potentialer (hvad kan han eller hun lære?) og 3: I juni 2015 optrådte alle skolens elever på Folkemødet i Allinge med et nummer, de selv havde komponeret og skrevet sammen med Jørgen Thorup fra Kodas skolekontaktordning handling (hvad har vi tænkt os at gøre?). Planerne udleveres til forældrene i så god tid, at der bliver tid til at 5

6 snakke med børnene om dem derhjemme inden samtalerne. Ud over de to ordinære skole/hjem-samtaler kan der aftales flere, hvis enten forældre eller lærere finder grund til det. Et ønske fra forældre om en samtale efterkommes altid. Nye forældre inviteres desuden til et kort start-introduktionsmøde, hvor forældrene informeres om krav og forventninger samt får praktisk information. Derudover inviterer skolen nye forældre til endnu et møde efter et stykke tid, så forældrene orienteres om, hvordan det går deres barn i startfasen. Derudover er forældre altid velkomne på skolen, herunder til at overvære og eventuelt bidrage til undervisningen. Sker det, vil vi gerne orienteres på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg. Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd Til støtte for bestræbelserne på at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole er der ved Christiansø Skole etableret to fora, dels en lovbestemt skolebestyrelse, dels et forældreråd. Skolebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver familie med børn i skolen samt to lærerrepræsentanter. Skolebestyrelsen konstituerer sig hvert andet år med valg af formand på det første møde i august. Skolebestyrelsen mødes 10 gange årligt. Skolens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager som ordstyrer og referent. Der er elevråd på Christiansø Skole. Rådet består af samtlige skolens elever og konstituerer sig med valg af formand, næstformand og sekretær ved hvert skoleårs start. Elevrådet holder møde efter behov - typisk i klassens tid. Elevrådets formål, er at arbejde for at give eleverne indflydelse på dagligdagen på skolen og at bidrage til en god stemning og et godt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Elevrådets formand deltager i skolebestyrelsens møder og kan - efter samråd med skolens leder og skolebestyrelsens formand - få punkter sat på skolebestyrelsens dagsorden. Forældrerådet har som opgave at etablere aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel gerne i samarbejde med skolen og har særligt fokus på at fastholde gode traditioner. Rådet har ikke nogen formel kompetence men kan uddelegere konkrete opgaver til andre end rådets medlemmer. Antallet af medlemmer i forældrerådet ligger ikke fast, idet det helt afhænger af interessen for at være med. Valg foregår på forældremødet om efteråret. Relationen til skolebestyrelsen er, at Nyt fra forældrerådet er et fast punkt på skolebestyrelsesmødernes dagsorden, så der sikres den størst mulige koordination mellem skolebestyrelsens, forældrerådets og skolens arbejde med børnenes trivsel. Lærer-mål Medarbejdertilfredshed er vigtigt for Christiansø Skole, blandt andet fordi god trivsel og godt samarbejde i personalegruppen er en væsentlig forudsætning for at nå skolens øvrige mål. Vi ønsker en skole med en god, tillidsfuld, respektfuld og humoristisk omgangstone med betydelig indflydelse på egen arbejdssituation og udviklingsmuligheder og med tryghed og engagement som bærende karakteristika. På en så lille skole som Christiansøs er muligheden for ekstern faglig sparring og efteruddannelse vigtig, fordi der fra tid til anden kan blive brug for andre input end dem, man kan få i en personalegruppe på kun tre. Samtidig vil vi søge at prioritere muligheden for fælles oplevelser og inspiration udenfor den normale 6

7 skoledag, både med og uden elever. Vi drøfter såvel mål som opfyldelsen af dem på to årlige medarbejderudviklings-samtaler, som vi holder i november og maj. Traditioner Første skoledag Den første skoledag efter sommerferien hejses skolens flag og vi mødes børn, forældre og lærere - kl. 9 omkring flagstangen i skolelederens have, hvor vi synger en sang og får taget et skolefoto af børn og lærere Herefter går vi alle ind på skolen, hvor vi siger særligt velkommen til de nye elever, og hvor vi hører lidt om hinandens sommerferie-oplevelser. Vi slutter med en leg på boldbanen, inden vi går hver til sit et par timer senere. Der er meget at udforske på Græsholm Græsholm En dag i august eller september tager vi en tur til Græsholm, hvor vi går på opdagelse, skriver vores egen Græsholm-sang, går på skattejagt, bager snobrød, steger pølser og hvad vi ellers finder på af sjove ting. Ud over ornitologerne er vi de eneste, der får adgang til dette unikke fuglereservat, så vi vil værne om såvel øen som om denne meget privilegerede tradition. Sundhed I de tre uger op til efterårsferien deltager vi skolernes sundhedsuger Aktiv rundt i Danmark med fokus på betydningen af motion og sund kost. Julemåneden December er noget særligt. En af de første dage i december har vi juleklippe-dag, hvor vi laver pynt, så skolen kan komme til at se rigtig julet ud. Desuden har vi nissevenner, laver pakkekalender, fortæller julehistorier, tænder kalenderlys m.m. Juletræstænding Første søndag i advent tændes juletræet på Paraden. Det er Christiansø Støtteforening, der står for arrangementet, mens skolens elever synger for på et par af julens sange. Lucia I samarbejde med menighedsrådet holder vi luciaoptog på Månen typisk lørdag ved første præstesejlads i december. Vi øver med børnene i god tid, mens forældrene vasker og stryger dragterne og menighedsrådet sørger for kaffe og kage ved selve arrangementet. En af skolens medarbejdere læser en julehistorie. Juleafslutning Sidst på eftermiddagen dagen før sidste skoledag op til juleferien mødes forældre, elever, søskende og lærere på skolen til julehygge, som skolen og forældrerådet tilrettelægger i samarbejde. Sidste skoledag (kl. 8-11) holder vi banko, hvortil alle har en lille pakke med, der bruges som gevinst. 7

8 Juleaftensdag om eftermiddagen er der julegudstjeneste, hvor de børn, der holder jul på øerne, inviteres til at synge for på et par salmer. Fastelavn Fastelavnstraditionen på Christiansø står forældrene for. Søndagen før fastelavnsmandag er der tøndeslagning i Kongens Have. Fastelavnsmandag er skolefridag. Den dag står skolebørnene ekstra tidligt op. De mødes udklædte på Paraden kl. 6 og går herefter rundt og riser de af øernes beboere op, som på forhånd via en tilmeldingsliste hos købmanden har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Klokken 10 samles alle øernes børn på Paraden, hvorefter de går rundt til alle hjem og samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælp. Ø-rensning To gange om året efterår og forår har skolen ø-rensning fra kl. 9 til kl. 11. Alle er velkomne til at deltage. Vi mødes på Paraden og får udleveret affaldssække, hvorefter vi deler os i mindre grupper og går hver sin rute for at samle affald. Når vi er færdige, vejer vi affaldet, og den gruppe, der har samlet mest, vinder en lille præmie. Som afslutning er der frugt og sodavand til alle deltagere. Udvekslingsstudenter Hvert år i juni får vi i et par dage besøg af udvekslingsstudenter fra andre lande, både europæiske, amerikanske og asiatiske. Besøget arrangeres af forældrerådet og skolen i samarbejde med organisationen AFS, som er en verdensomspændende organisation, der har til formål at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. En af de meget aktive lokalafdelinger findes på Bornholm, og det er sammen med dem, at vi arrangerer de udenlandske udvekslingsstudenters besøg på Christiansø, Det er sjovt at have besøg fra fjerne lande hvor vi blandt andet via privat indkvartering og sammenkomster på skolen og på Månen - lærer noget om hinandens levevis, madtraditioner, danse, sange og meget mere. Skolekomedie En gang om året opfører børnene en skolekomedie på Månen for alle på øerne. Sommerudstilling Hvert år i slutningen af juni har vi sommerudstilling på skolen. Her udstiller vi noget af det, børnene har produceret i årets løb, og vi etablerer nogle værksteder, så vi kan vise, hvordan vi har båret os ad, og så også gæster kan få lov at prøve at løse nogle af vore opgaver. Alle også turister er velkomne på skolen den dag, 8

9 Sommerafslutning Vi afslutter skoleåret med, at forældrerådet dagen før sidste skoledag arrangerer en sommerafslutningsfest i Kongens Have, hvor forældre og søskende inviteres til at spille rundbold og siden grille og hygge sammen med os, så vi får ønsket hinanden rigtig god sommerferie. Skolelederen holder en særlig tale for eleverne på 7. klassetrin, som nu forlader Christiansø Skole. Måske har eleverne osse noget i ærmet. Sidste skoledag rydder vi op, hygger os og gør klar til at holde sommerferie. Inden dagen slutter, får børnene deres skema for det kommende skoleår. Skemaet sendes desuden sammen med et lille god-sommer-ogpå-gensyn-brev til nye elever, der måtte starte efter sommerferien. Andre traditioner Lejrskoler m.m. En gang om året arrangeres en lejrskole, som kan være et besøg på en skole et andet sted i landet. Desuden har vi et godt samarbejde med Bornholms 4H om madskole, som enten kommer til os et par dage om året, eller som resulterer i, at vi besøger dem i folkekøkkenet i Østermarie på Bornholm. Endelig arrangeres der en gang om året besøg på Bornholms Efterskole, så vore elever kan blive fortrolig med den skole, som de fleste af dem skal gå på efter 7. klasse. Det er fantastisk at være på madskole hos Sussie Holmtoft i Folkekøkkenet i Østermarie Besøg/gæster Fra tid til anden har familier på Ertholmene gæster i kortere eller længere tid, og ind imellem er gæsterne børn. Mange af disse gæster vil gerne se vores skole, og når det er børn, vil de ofte gerne gå i skolen i nogle dage eller nogle uger. Det sætter vi pris på, så hvad enten det er voksne, der bare gerne vil se skolen, eller det er børn, som gerne være med i undervisningen, er de meget velkomne. Dog vil vi gerne vide det på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg. Hvert år besøges Ertholmene desuden af rigtig mange turister, rejsegrupper og skoleklasser, hvoraf mange også gerne vil se vores skole. Det ønske vil vi gerne efterkomme samtidig med, at vi dels ikke vil have mange afbrydelser i undervisningen, dels ikke ønsker, at vore elever skal opleve sig selv som udstillede. Derfor opfordrer vi skoleklasser, der besøger øerne, til på forhånd at aftale et besøg hos os, mens turister og rejsegrupper via vore guider orienteres om, at de kan få en rundvisning og orientering af skolelederen (eller måske en elev, der gerne vil) i frokostpausen eller (i ferieperioder) efter aftale. 9

10 Ud over at vise skolen frem søger vi også at drage nytte af øens mange besøgende ved at invitere mennesker med særlige talenter og kompetencer til at gæsteundervise på skolen. Morgensang Vi synger morgensang hver morgen på Christiansø Skole. Det er en god måde at starte dagen på, og det giver børnene et indblik i og forståelse af den danske sangskat og tradition. Flagning Ud over årets første skoledag og andre særlige dage hejses skolens flag altid, når et barn eller en lærer har fødselsdag. august

Værdigrundlag, ma l og traditioner

Værdigrundlag, ma l og traditioner Værdigrundlag, ma l og traditioner Christiansø Skole Christiansø, 3760 Gudhjem www.christiansøskole.dk skoleleder@christiansoe.dk / 56 46 20 72 Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer deres

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Engstrandskolens værdigrundlag

Engstrandskolens værdigrundlag Engstrandskolens værdigrundlag Folderen er udarbejdet af Skolebestyrelsen Pædagogisk Råd samt skolens ledelse i foråret 2009 2 Indhold Indledning s.4 Fællesskab, sundhed og trivsel s.5 Faglighed s.8 Ansvarsbevidsthed

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Peder Lykke Skolens ide katalog

Peder Lykke Skolens ide katalog Peder Lykke Skolens ide katalog for aktiviteter, som kan understøtte det sociale liv i klasserne Vi lægger stor vægt på de menneskelige værdier, der er en vigtig forudsætning for en høj faglighed - både

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Læreplan:Kulturelle udtryksformer og Værdier

Læreplan:Kulturelle udtryksformer og Værdier Fastelavn. Her synges der fastelavnssange, slåes Katten af tønden, overrækkes kroner, spændingen udløses om der er noget inde i tønden, og sidst men ikke mindst spises fastelavnsboller af både børn og

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo.

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo. Ansvar og fællesskab er de to værdier Vadgård Skole har valgt som skolens kerneværdier. Vi ønsker at alle på Vadgård Skole udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af skolens fællesskab

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivsel fremmes gennem ord og handling. I vores målsætning for Grindsted skole skriver vi: Det er målet, at skabe en samværskultur, der er kendetegnet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere