Værdigrundlag, ma l og traditioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdigrundlag, ma l og traditioner"

Transkript

1 Værdigrundlag, ma l og traditioner Christiansø Skole Christiansø, 3760 Gudhjem / Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer deres medfødte selvværd og nysgerrighed. Det gør vi ved at anerkende og opmuntre og ved at guide, vejlede og irettesætte i en ordentlig tone. Desuden vil vi altid tage et barns oprigtige spørgsmål alvorligt og så vidt muligt svare her og nu. Christiansø Skole er en central institution på Ertholmene. Dels er den en forudsætning for, at der til stadighed er børnefamilier på Christiansø og Frederiksø. Dels spiller skolen en vigtig rolle for børnenes trivsel. Det samlede antal børn vil nemlig til stadighed være så begrænset, at det enkelte barn har relativt få at vælge imellem som legekammerater. Christiansø Skole er en af landets mindste og hyggeligste, tør vi godt sige Derfor skal skolen aktivt bidrage til, at børnene lærer omsorg for og hensyn til hinanden, så de trives ikke bare i skoletiden, men også i fritiden. Det begrænsede børnetal betyder til gengæld, at det enkelte barn kan få væsentlig mere individuel opmærksomhed og hjælp, end det er normalt for skolebørn i Danmark. Derfor bør alle skolens børn - med mindre helt særlige forhold gør sig gældende - blive fagligt dygtige. Endelig ør vi godt er sige det en følge af det begrænsede børnetal, at også antallet for forældre er begrænset. Derfor og fordi skolen og forældrene har en fælles opgave med at sikre børnenes trivsel på øerne må og skal der være en væsentlig tættere dialog og et væsentligt tættere samarbejde mellem skolens medarbejdere og forældrene, end man kan forvente på større skoler andre steder i landet.

2 Det fører til fem overordnede mål for skolen: 1. Når eleverne forlader Christiansø Skole uanset alder ligger de fagligt i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. 2. Alle skolens elever er glade for at komme i skole. 3. Alle øens børn trives og er glade for at bo på Ertholmene. 4. Forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. 5. Skolens medarbejdere er tilfredse med deres job, herunder vilkår, udviklingsmuligheder og egen indsats. Det er holdningen på Christiansø Skole, at mål skal følges op af måling/dokumentation dels for løbende at tjekke, hvor godt vi lever op til målene, dels for at have et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om ændringer - enten af målene eller af de valgte metoder. Hvert af de fem mål vil blive målt som følger: Faglige mål Det er et overordnet fagligt mål, at eleverne på Christiansø Skole, når eleverne forlader skolen, ligger fagligt i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. Derfor gennemfører vi hvert år anerkendte faglige test - herunder de frivillige nationale test for de ældste elever - som dokumentation for elevernes faglige niveau og som grundlag for beslutning om eventuel ændring af praksis, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende. Imidlertid kan test aldrig stå alene. Blandt andet er test først og fremmest en her-og-nu temperaturmåling og ikke en indiskutabel sandhed. En elev kan f.eks. have en dårlig dag den dag, testen bliver lavet. Derfor vil testens resultater altid blive suppleret af en vurdering fra læreren i de pågældende fag, så både testresultater og lærervurdering indgår i grundlaget for beslutning om eventuel ændring af praksis eller indsats over for den enkelte. Lektier På Christiansø Skole har eleverne kun undtagelsesvis lektier for. Dels er vi stærkt i tvivl om værdien af lektier i det hele taget. Dels kan vi, på en skole af vores størrelse, nemt nå det vi skal i skoletiden. Siden den 1. august 2015 har lektiehjælp og faglig fordybelse ellers været en obligatorisk del af folkeskolereformens længere skoledage, men ifølge Undervisningsministeriet forstået på den måde, at hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det bedst passer for eleverne på den enkelte skole. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan altså have forskellig karakter og skal afhængig heraf og efter en konkret vurdering, som skolelederen må foretage, lægges enten som en del af den understøttende undervisning eller som undervisning i fagene. På Christiansø Skole vil den faglige fordybelse i altovervejende grad blive integreret i den almindelige undervisning, fordi vi i de fleste fag har så få elever pr. lærer, at faglig fordybelse og arbejde med varierede og differentierede læringsformer tilpasset den enkelte elev ikke bare er ønskeligt og muligt, men i realiteten er en naturlig konsekvens af den måde, vore lektioner og skoledage i forvejen tilrettelægges på. 2

3 Vi anser det derudover som vigtig og værdifuldt, at fritiden er børnenes egen, og at vi undgår de konflikter, som lektier ofte afstedkommer både mellem børn og forældre, mellem børn og lærere og ind imellem også mellem forældre og lærere. Ræsonnementet er desuden, at forældre ikke skal være hjælpelærere, og at børnenes læring ikke må afhænge af hjemmenes traditioner for boglighed og forældrenes evner i dansk, matematik, fremmedsprog etc. Det er skolens opgave! Derfor begrænser vi lektier til et minimum. Skolen anbefaler dog, at alle børn læser mindst 20 minutter om dagen i fritiden (vi hjælper gerne med at finde egnede bøger), og børn, der derudover har lyst til at lave skolearbejde derhjemme, skal selvsagt opmuntres til det. Det må bare aldrig blive en sur pligt, for det er konfliktskabende og demotiverende. Til gengæld har vi særligt fokus på at lære eleverne en arbejdsform, som senere (på efterskolen, i gymnasiet etc.) bliver det almindelige, nemlig hvor eleverne selv skal disponere tid m.m., og hvor lærerne hos især de ældste elever mest fungerer som guider og vejledere, som eleverne selv skal efterspørge hjælp hos. Trivselsmål I skoletiden Det er et overordnet mål, at eleverne på Christiansø Skole er glade for at komme i skole at de med andre ord betragter skolen som en god skole. Det er derfor børnenes vurdering, der afgør, om vi lever op til dette mål. Fra samtaler med børnene ved vi, at det mest centrale for børnenes opfattelse af, om skolen er god, er, at undervisningen er sjov, og at lærerne ikke skælder ud. Vi arbejder derfor ud fra en anerkendende tilgang til eleverne, hvor ordentlighed, ligeværdighed, respekt for forskellighed og dannelse 1 er centrale begreber. Også i 2015 blev vi inspireret af vores huskunstner, Gudrun Holck - her til flaskespil i Store Tårn For at afdække, om vi lever op til disse mål, gennemfører vi en gang årligt en spørgeundersøgelse, hvor børnene bliver spurgt, hvorvidt de er glade for at komme i skole, herunder om undervisningen er sjov og interessant, og om lærerne behandler dem ordentligt og med respekt. Og hvis de er glade for skolen: Hvorfor især? Og hvis ikke: Hvorfor ikke? 1 Dannelse i en skolemæssig sammenhæng handler om at bibringe børn viden, oplære dem i bestemte færdigheder og hjælpe dem med at agere hensigtsmæssigt i et fællesskab 3

4 På baggrund af undersøgelsen udarbejder lærere og skoleleder et bud på, hvad vi i givet fald skal ændre, hvis resultatet ikke er godt nok. Og godt nok definerer vi sådan, at mindst halvdelen af børnene på en skala fra 0 til 5 (hvor 0 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds) skal give deres tilfredshed et 5-tal, og at den resterende del skal svare med et 4-tal. Undersøgelsen suppleres af Den nationale trivselsundersøgelse, som er en del af folkeskolereformen, og som alle skoler har pligt til at deltage i. Den har imidlertid, efter vores opfattelse, så mange begrænsninger, at den ikke kan stå alene. Dels indeholder den for mange spørgsmål (mellem 20 og 40, mens vores egen indeholder 5), dels handler spørgsmålene ikke nødvendigvis om det, vi på Christiansø Skole lægger mest vægt på, og endelig giver undersøgelsen ikke eleverne mulighed for at komme med kommentarer - f.eks. til, hvordan forholdene kunne blive bedre. Det er centralt i vores egen undersøgelse, som vi derfor fastholder. I fritiden Det er også et mål, at børnene trives i fritiden og er glade for at bo på Ertholmene. Fra samtaler med børnene ved vi, at det afgørende her først og fremmest er en god familie og gode venner. Og en god ven defineres som en, der ikke afviser, men derimod inviterer én til at være med i en leg, og som hvis han eller hun siger nej gør det klart, at der ikke ligger noget personligt bag. Vi vil derfor konstant have fokus på børnenes sociale kompetencer for at gøre dem bevidste om, hvordan de selv kan være gode venner og tage særlige hensyn, hvis en eller flere kammerater i en periode har brug for det f.eks. fordi han eller hun er usikker på eget værd eller af andre grunde er trist og har begrænset overskud. Det gør vi blandt andet ved løbende samtaler med børnene om, hvad der kan gøre én glad og ked af det, og hvordan vi hver især kan bidrage til, at vi alle sammen er væsentlig mere glade end triste. Desuden gør vi det ved samtaler om konflikter som en uundgåelig del af menneskers samvær, men også som noget, der ofte kan undgås eller minimeres, og som vi under alle omstændigheder skal have løst bagefter. Christiansø Skole vandt i 2014 førstepræmien som landets mest aktive skole i konkurrencen Aktiv rundt i Danmark. Sebastian Klein, som er projektets maskot, kom forbi og ønskede tillykke Desuden vil vi løbende med forældrene drøfte - og søge at afstemme - forventningerne til hinanden og hinandens roller og opgaver, så vi kan sikre, at vi har nogenlunde ens opfattelse af såvel mål som situation og hensigtsmæssig handling. 4

5 For at afdække, om vi lever op til målene, gennemfører vi fra tid til anden en spørgeundersøgelse med fokus på mulige ønsker om ændringer. Resultatet for det enkelte barn præsenteres først og fremmest ved skole/hjem-samtalerne, mens det samlede resultat præsenteres på et forældremøde suppleret med et bud på hensigtsmæssig opfølgning. Forældre-mål Trygge forældre Det er et selvstændigt mål, at forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. Det forudsætter blandt andet, at forældrene oplever at være godt informeret om, hvad der sker på skolen og hvorfor, og at der er en god, tæt og ligeværdig dialog samt et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældrene og skolens lærere og leder. Også på det område gennemfører vi en gang årligt en lille spørgeundersøgelse, hvor forældrene bliver bedt om at forholde sig til, hvorvidt vi efter deres opfattelse lever op til målene hvis ja: Hvad gør vi især godt? Og hvis nej: Hvad bør vi lave om? Med udgangspunkt i undersøgelsen fremlægger lærere og skoleleder på et forældremøde resultatet af undersøgelsen suppleret med et bud på, hvilke konsekvenser vi har tænkt sig at drage. Skole/hjem-samarbejde Ud over den løbende information fra skole til forældre, som primært foregår via skolens hjemmeside samt via telefon, sms og mail, holdes der minimum tre forældremøder om året (typisk i september, januar og april), hvor aktuelle temaer sættes til drøftelse. Derudover holdes to ordinære skole/hjem-samtaler af 20 minutters varighed, typisk i november og i maj. Som udgangspunkt er eleven med til samtalerne. Dog kan forældrene til de mindste elever bede om, at den ene af samtalerne gennemføres uden eleven. Forud for skole/hjem-samtalen i november udleveres et forberedelsesskema til forældrene, så de sammen med deres barn kan snakke om trivsel, interesser, udbytte m.m., herunder ønsker til ændringer. Skemaet vil også indeholde spørgsmål til barnet/børnene om blandt andet 3 ting, jeg har lært og noget, jeg kunne tænke mig skulle være anderledes i skolen. Ideen er dels at bevidstgøre børnene om deres egen læring, dels at gøre dem medansvarlige for at formulere konkrete forslag til ændring af uhensigtsmæssigheder i dagligdagen. Forud for skole/hjem-samtalen i maj udarbejder lærerne en individuel elevplan med fokus på 1: status (hvad kan barnet?), 2: potentialer (hvad kan han eller hun lære?) og 3: I juni 2015 optrådte alle skolens elever på Folkemødet i Allinge med et nummer, de selv havde komponeret og skrevet sammen med Jørgen Thorup fra Kodas skolekontaktordning handling (hvad har vi tænkt os at gøre?). Planerne udleveres til forældrene i så god tid, at der bliver tid til at 5

6 snakke med børnene om dem derhjemme inden samtalerne. Ud over de to ordinære skole/hjem-samtaler kan der aftales flere, hvis enten forældre eller lærere finder grund til det. Et ønske fra forældre om en samtale efterkommes altid. Nye forældre inviteres desuden til et kort start-introduktionsmøde, hvor forældrene informeres om krav og forventninger samt får praktisk information. Derudover inviterer skolen nye forældre til endnu et møde efter et stykke tid, så forældrene orienteres om, hvordan det går deres barn i startfasen. Derudover er forældre altid velkomne på skolen, herunder til at overvære og eventuelt bidrage til undervisningen. Sker det, vil vi gerne orienteres på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg. Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd Til støtte for bestræbelserne på at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole er der ved Christiansø Skole etableret to fora, dels en lovbestemt skolebestyrelse, dels et forældreråd. Skolebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver familie med børn i skolen samt to lærerrepræsentanter. Skolebestyrelsen konstituerer sig hvert andet år med valg af formand på det første møde i august. Skolebestyrelsen mødes 10 gange årligt. Skolens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager som ordstyrer og referent. Der er elevråd på Christiansø Skole. Rådet består af samtlige skolens elever og konstituerer sig med valg af formand, næstformand og sekretær ved hvert skoleårs start. Elevrådet holder møde efter behov - typisk i klassens tid. Elevrådets formål, er at arbejde for at give eleverne indflydelse på dagligdagen på skolen og at bidrage til en god stemning og et godt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Elevrådets formand deltager i skolebestyrelsens møder og kan - efter samråd med skolens leder og skolebestyrelsens formand - få punkter sat på skolebestyrelsens dagsorden. Forældrerådet har som opgave at etablere aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel gerne i samarbejde med skolen og har særligt fokus på at fastholde gode traditioner. Rådet har ikke nogen formel kompetence men kan uddelegere konkrete opgaver til andre end rådets medlemmer. Antallet af medlemmer i forældrerådet ligger ikke fast, idet det helt afhænger af interessen for at være med. Valg foregår på forældremødet om efteråret. Relationen til skolebestyrelsen er, at Nyt fra forældrerådet er et fast punkt på skolebestyrelsesmødernes dagsorden, så der sikres den størst mulige koordination mellem skolebestyrelsens, forældrerådets og skolens arbejde med børnenes trivsel. Lærer-mål Medarbejdertilfredshed er vigtigt for Christiansø Skole, blandt andet fordi god trivsel og godt samarbejde i personalegruppen er en væsentlig forudsætning for at nå skolens øvrige mål. Vi ønsker en skole med en god, tillidsfuld, respektfuld og humoristisk omgangstone med betydelig indflydelse på egen arbejdssituation og udviklingsmuligheder og med tryghed og engagement som bærende karakteristika. På en så lille skole som Christiansøs er muligheden for ekstern faglig sparring og efteruddannelse vigtig, fordi der fra tid til anden kan blive brug for andre input end dem, man kan få i en personalegruppe på kun tre. Samtidig vil vi søge at prioritere muligheden for fælles oplevelser og inspiration udenfor den normale 6

7 skoledag, både med og uden elever. Vi drøfter såvel mål som opfyldelsen af dem på to årlige medarbejderudviklings-samtaler, som vi holder i november og maj. Traditioner Første skoledag Den første skoledag efter sommerferien hejses skolens flag og vi mødes børn, forældre og lærere - kl. 9 omkring flagstangen i skolelederens have, hvor vi synger en sang og får taget et skolefoto af børn og lærere Herefter går vi alle ind på skolen, hvor vi siger særligt velkommen til de nye elever, og hvor vi hører lidt om hinandens sommerferie-oplevelser. Vi slutter med en leg på boldbanen, inden vi går hver til sit et par timer senere. Der er meget at udforske på Græsholm Græsholm En dag i august eller september tager vi en tur til Græsholm, hvor vi går på opdagelse, skriver vores egen Græsholm-sang, går på skattejagt, bager snobrød, steger pølser og hvad vi ellers finder på af sjove ting. Ud over ornitologerne er vi de eneste, der får adgang til dette unikke fuglereservat, så vi vil værne om såvel øen som om denne meget privilegerede tradition. Sundhed I de tre uger op til efterårsferien deltager vi skolernes sundhedsuger Aktiv rundt i Danmark med fokus på betydningen af motion og sund kost. Julemåneden December er noget særligt. En af de første dage i december har vi juleklippe-dag, hvor vi laver pynt, så skolen kan komme til at se rigtig julet ud. Desuden har vi nissevenner, laver pakkekalender, fortæller julehistorier, tænder kalenderlys m.m. Juletræstænding Første søndag i advent tændes juletræet på Paraden. Det er Christiansø Støtteforening, der står for arrangementet, mens skolens elever synger for på et par af julens sange. Lucia I samarbejde med menighedsrådet holder vi luciaoptog på Månen typisk lørdag ved første præstesejlads i december. Vi øver med børnene i god tid, mens forældrene vasker og stryger dragterne og menighedsrådet sørger for kaffe og kage ved selve arrangementet. En af skolens medarbejdere læser en julehistorie. Juleafslutning Sidst på eftermiddagen dagen før sidste skoledag op til juleferien mødes forældre, elever, søskende og lærere på skolen til julehygge, som skolen og forældrerådet tilrettelægger i samarbejde. Sidste skoledag (kl. 8-11) holder vi banko, hvortil alle har en lille pakke med, der bruges som gevinst. 7

8 Juleaftensdag om eftermiddagen er der julegudstjeneste, hvor de børn, der holder jul på øerne, inviteres til at synge for på et par salmer. Fastelavn Fastelavnstraditionen på Christiansø står forældrene for. Søndagen før fastelavnsmandag er der tøndeslagning i Kongens Have. Fastelavnsmandag er skolefridag. Den dag står skolebørnene ekstra tidligt op. De mødes udklædte på Paraden kl. 6 og går herefter rundt og riser de af øernes beboere op, som på forhånd via en tilmeldingsliste hos købmanden har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Klokken 10 samles alle øernes børn på Paraden, hvorefter de går rundt til alle hjem og samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælp. Ø-rensning To gange om året efterår og forår har skolen ø-rensning fra kl. 9 til kl. 11. Alle er velkomne til at deltage. Vi mødes på Paraden og får udleveret affaldssække, hvorefter vi deler os i mindre grupper og går hver sin rute for at samle affald. Når vi er færdige, vejer vi affaldet, og den gruppe, der har samlet mest, vinder en lille præmie. Som afslutning er der frugt og sodavand til alle deltagere. Udvekslingsstudenter Hvert år i juni får vi i et par dage besøg af udvekslingsstudenter fra andre lande, både europæiske, amerikanske og asiatiske. Besøget arrangeres af forældrerådet og skolen i samarbejde med organisationen AFS, som er en verdensomspændende organisation, der har til formål at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. En af de meget aktive lokalafdelinger findes på Bornholm, og det er sammen med dem, at vi arrangerer de udenlandske udvekslingsstudenters besøg på Christiansø, Det er sjovt at have besøg fra fjerne lande hvor vi blandt andet via privat indkvartering og sammenkomster på skolen og på Månen - lærer noget om hinandens levevis, madtraditioner, danse, sange og meget mere. Skolekomedie En gang om året opfører børnene en skolekomedie på Månen for alle på øerne. Sommerudstilling Hvert år i slutningen af juni har vi sommerudstilling på skolen. Her udstiller vi noget af det, børnene har produceret i årets løb, og vi etablerer nogle værksteder, så vi kan vise, hvordan vi har båret os ad, og så også gæster kan få lov at prøve at løse nogle af vore opgaver. Alle også turister er velkomne på skolen den dag, 8

9 Sommerafslutning Vi afslutter skoleåret med, at forældrerådet dagen før sidste skoledag arrangerer en sommerafslutningsfest i Kongens Have, hvor forældre og søskende inviteres til at spille rundbold og siden grille og hygge sammen med os, så vi får ønsket hinanden rigtig god sommerferie. Skolelederen holder en særlig tale for eleverne på 7. klassetrin, som nu forlader Christiansø Skole. Måske har eleverne osse noget i ærmet. Sidste skoledag rydder vi op, hygger os og gør klar til at holde sommerferie. Inden dagen slutter, får børnene deres skema for det kommende skoleår. Skemaet sendes desuden sammen med et lille god-sommer-ogpå-gensyn-brev til nye elever, der måtte starte efter sommerferien. Andre traditioner Lejrskoler m.m. En gang om året arrangeres en lejrskole, som kan være et besøg på en skole et andet sted i landet. Desuden har vi et godt samarbejde med Bornholms 4H om madskole, som enten kommer til os et par dage om året, eller som resulterer i, at vi besøger dem i folkekøkkenet i Østermarie på Bornholm. Endelig arrangeres der en gang om året besøg på Bornholms Efterskole, så vore elever kan blive fortrolig med den skole, som de fleste af dem skal gå på efter 7. klasse. Det er fantastisk at være på madskole hos Sussie Holmtoft i Folkekøkkenet i Østermarie Besøg/gæster Fra tid til anden har familier på Ertholmene gæster i kortere eller længere tid, og ind imellem er gæsterne børn. Mange af disse gæster vil gerne se vores skole, og når det er børn, vil de ofte gerne gå i skolen i nogle dage eller nogle uger. Det sætter vi pris på, så hvad enten det er voksne, der bare gerne vil se skolen, eller det er børn, som gerne være med i undervisningen, er de meget velkomne. Dog vil vi gerne vide det på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg. Hvert år besøges Ertholmene desuden af rigtig mange turister, rejsegrupper og skoleklasser, hvoraf mange også gerne vil se vores skole. Det ønske vil vi gerne efterkomme samtidig med, at vi dels ikke vil have mange afbrydelser i undervisningen, dels ikke ønsker, at vore elever skal opleve sig selv som udstillede. Derfor opfordrer vi skoleklasser, der besøger øerne, til på forhånd at aftale et besøg hos os, mens turister og rejsegrupper via vore guider orienteres om, at de kan få en rundvisning og orientering af skolelederen (eller måske en elev, der gerne vil) i frokostpausen eller (i ferieperioder) efter aftale. 9

10 Ud over at vise skolen frem søger vi også at drage nytte af øens mange besøgende ved at invitere mennesker med særlige talenter og kompetencer til at gæsteundervise på skolen. Morgensang Vi synger morgensang hver morgen på Christiansø Skole. Det er en god måde at starte dagen på, og det giver børnene et indblik i og forståelse af den danske sangskat og tradition. Flagning Ud over årets første skoledag og andre særlige dage hejses skolens flag altid, når et barn eller en lærer har fødselsdag. august

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere