Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli For elever som er påbegyndt uddannelsens hovedforløb efter ovenstående dato, gælder undervisningsplanen: Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent, trindelt.

2 Uddannelse: HTA Side: 2 af 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...4 Skoler, hvor uddannelsen gennemføres...4 Ansvarlig for uddannelsesplanen...4 Ansvarlig kontaktperson...5 Uddannelsesplanen er udarbejdet af...5 Bekendtgørelse...6 Revision...6 Læsevejledning Skolen Odense Tekniske Skoles formål og rolle...7 Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring...8 Odense Tekniske Skoles værdigrundlag...9 Skolens pædagogiske principper...9 Afdelingens værdigrundlag...9 Afdelingens pædagogiske principper...9 Anvendelse af IKT...9 Elevplan...9 Sygefravær og andet fravær...9 Studie- og ordensregler...10 Elevdemokrati...10 Særlige forhold omkring fysiske rammer...11 Uddannelses- og erhvervsvejledning...11 Det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsen Uddannelsens formål...11 Adgangskrav...12 Skolebeviser og praktikerklæringer...12 Skolevejledning...12 Praktikvejledninger...12 Skolepraktik...13 Supplerende undervisning...13 Uddannelsesplan...13 Modulisering...13 Merit...13 Samarbejdet med praktikstedet...14 Regler for forlængelse af uddannelsen...14 Procedure ved manglende beståelse...14 Udbud af påbygningsfag...15 Udbud af valgfag...15 Delkompetencer...15 Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser...15 Uddannelsesskift

3 Uddannelse: HTA Side: 3 af Lærerroller og teamkompetencer Lærernes roller...15 Kontaktlærerens rolle...15 Elevforudsætninger...15 Teamsammensætning og kompetencer Undervisning Didaktiske overvejelser...15 Organiseringen af undervisningen...15 Grundfagene i hovedforløbet...16 Time-fagfordeling...16 Skoleperioder i hovedforløbet...17 Valgfrie specialefag...18 Samlæsning...19 Elevens arbejdsuge...19 Hjemmearbejde...20 Gennemførelse af læringsaktiviteter Evaluerings- og bedømmelsesplaner Afdelingens bedømmelsesplan...21 Eksamensplan og regler...22 Evalueringsformer...22 Regler for fritagelse for prøver...22 Regler for svendeprøven...23 Regler for udstedelse af uddannelsesbevis og svendebrev Ressourcer og udstyr IKT...25 Elevplan...25 Lokaler og udstyr

4 Uddannelse: HTA Side: 4 af Indledning Hvad er en undervisningsplan: Den lokale undervisningsplan er et vigtigt planlægnings- og styringsinstrument på for undervisningen i afdelingen. Med Reformen i 2001 fik skolen nye vilkår for det daglige virke, hvor styringen er ændret til mål- og rammestyring. Det indebærer, at skolen har fået et langt større ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. De nye rammer for undervisningens gennemførelse betyder, at den enkelte skole skal dokumentere, hvad der skal foregå inden undervisningen påbegyndes og være beskrevet, så den enkelte elev kan skabe sig overblik over uddannelsens samlede forløb. Desuden danner den et stadigt omdrejningspunkt for de pædagogiske diskussioner lærerteamet. På den baggrund udarbejder skolen en lokal undervisningsplan, der indeholder en orientering om skolen generelt, om skolens målsætning for undervisningen, selve undervisningsforløbene inkl. bedømmelsen, samt de ressourcer der er til rådighed for gennemførelsen. Den Lokale Undervisningsplan skal i sammenhæng med Elevplan og Elevens personlige Uddannelsesbog være grundlaget for den samlede beskrivelse af den enkelte elevs undervisning i uddannelsesforløbet. System niveau IT-værktøj Elevniveau Bekendtgørelser Vejledninger Fagbilag Den lokale undervisningsplan forholdet mellem fagbeskrivelser og undervisningsfagene indholdet i undervisningen de pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser delmål for undervisningen undervisningstid og elevens arbejdstid lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr meritbestemmelser samarbejdet mellem skolen og eleverne og praktikvirksomheder arbejdet med elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog skolesamarbejdet skolebedømmelsesplan Kontaktlæreren Elevplan Elevens personlige uddannelsesbog elevens mål læringsaktiviteter praktikuddannelse specialefag supplerende undervisning eventuel individuelt tilrettelagte delkompetenceforløb elevens planer vedrørende praktikpladssøgning oplysninger vedrørende evt. alternativt valg af skoleundervisning Undervisning/ læring

5 Uddannelse: HTA Side: 5 af 32 Uddannelse Hospitalsteknisk assistent: hovedforløb Definitioner af specifikt sprogbrug i relation til forståelse af undervisningsplanen: Elevplan En elektronisk uddannelsesbog via Internettet, hvor den enkelte elev kan skabe sig et overblik over læringsaktiviteter, valg af valgfrie specialer, kompetencer osv. EMMA-godkendelse Elever, der søger om at komme i skolepraktik, optages efter følgende kriterier også kaldet EMMA kriterierne: - Egnethed - Mobil (fagligt) - Mobil (gografisk - Aktivt søgende CSU udbyder én uddannelse hvor der foreligger mulighed for skolepraktik, tandklininassistentuddaannelsen. (for detaljeret beskrivelse af skolepraktik og EMME-kriterierne, se Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skoleparktikelevers retsstilling, Undervisningsministeriet, august 2001, Familie Betegnelsen Familie anvendes om en specifik uddannelsesretning inden for en fællesindgang. Service grundforløbet har således to familier, hvor familie 1 rummer uddannelsesretningerne frisør, skomager, beklædningshåndværker og kosmetiker. Familie 2 rummer uddannelserne urmager, hospitalteknisk assistent, laboratorietandtekniker, tandklinikassistent, serviceassistent samt sikkerhedsvagt. Service grundforløbsbevis giver adgang til sundhedsservicesekretær uddannelsen. Fællesindgang Erhvervsuddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbes længde kan kan variere fra 10 til 60 uger og består af en obligatorisk og en valgfri del. Service grundforløbet er en fællesindgang for uddannelser inden for servicefagene. Grundfag Grundfagene i grundforløbet har et omfang af 11,5 uger. På fællesindgangen Service, Familie 2, rejer det sig om fagene arbejdsmiljø, dansk, ergonomi, førstehjælp & brand, læring, kommunikatgion & samarbejde, materialeforståelse, produktudvikling, produktion & service, psykologi og hygiejne. Uddannelsesplan jf. bekendtgørelse: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse og vejledning kan hentes på

6 Uddannelse: HTA Side: 6 af 32 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet: Beskrivelse af skoleperiodernes placering i HTA uddannelserne: Model over uddannelsesforløb for en elev. Familierettede områdefag 0,5 uge Grundfag 11,5 uger Uddannelsesrettede områdefag 8 uger Praktik 1. skoleperiode for hovdeforløbet 10 uger Praktik 2. skoleperiode for hovedforløbet 10 uger Praktik 3. skoleperiode for hovedforløbet 5 uger Praktik Afsluttende prøve ultimo 3. skoleperiode Skoler hvor HTA uddannelserne gennemføres: Odense Tekniske Skole Center for Serviceuddannelser, CSU Munkebjergvej Odense M Telefon Læsevejledning: Det fulde udbytte samt indgående indsigt i undervisningens planlægning, får man ved, at kombinere indholdet i alle kapitler. De enkelte kapitler kan læses i en vilkårlig rækkefølge. Undervisningsplanen er opdelt i følgende 7 kapitler: - 1. Indledning Skolen Uddannelsen - 4. Lærerroller og teamkompetencer - 5. Undervisning - 6. Evaluering og Bedømmelsesplan - 7. Resurser og udstyr Det vil være nødvendigt, at supplere denne uddannelsesplan med følgende læringsaktiviteter fra Elevplan: HTA Hovedforløb 1: AST HF1 Hospitalsteknisk Assistent 2007 HTA Hovedforløb 2: AST HF2 Hospitalsteknisk Assistent 2007 HTA Hovedforløb 3: AST HF3 Hospitalsteknisk Assistent AUD speciale 2007 HTA Hovedforløb 3: AST HF3 Hospitalsteknisk Assistent NEU speciale 2007 Revision: Denne plan er gældende for et år fra godkendelsesdatoen. Planen er dog kun gældende for elever som inden 15. juli 2007 påbegyndte hovedforløbet til hospitalsteknisk assistent. Elever som er påbegyndt hovedforløbet efter denne dato, henvises til undervisningsplanen for Hospitalstekniskassistent uddannelsen, trindelt. En revision af den lokale undervisningsplan iværksættes af skolen:

7 Uddannelse: HTA Side: 7 af 32 - efter gennemført undervisningsforløb ud fra elevevaluering af undervisningens indhold og metoder Ansvarlige for uddannelsesplanen: Afdelingsleder Jan Meincke Ansvarlig kontaktperson: Teamkoordinator Anne Dahl Thomsen Lokal undervisningsplan udarbejdet af: Lærerteamet for Familie 2 i Center for Serviceuddannelser i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og indstillet af: Thure Andersen f/ Det lokale uddannelsesudvalg Godkendt: Spetember 2007 Jan Meincke Afdelingsleder

8 Uddannelse: HTA Side: 8 af Skolen: Odense Tekniske Skoles formål og rolle: Kompetencer til mennesker i udvikling Odense Tekniske Skole er grundlæggende til for kundernes skyld og er et kompetenceudviklingscenter der arbejder såvel lokalt og regionalt som landsdækkende og internationalt. Odense Tekniske Skole producerer fleksible erhvervsrelaterede uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø hvor der tages individuelle hensyn til kunder og ansatte. Odense Tekniske Skole gennemfører erhvervsrelaterede og studieforberedende uddannelser fra grunduddannelse over voksen- og efteruddannelse til praksisnær videregående uddannelse på bachelorniveau. Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring: Kvalitetsniveauet skal sikres ved : at styrke dialog og forståelse for andre. at opstille kvalitetsmål som muliggøre en systematisk evaluering via MARS efteruddannelsesplanlægning som sikrer fagligt og samarbejdsmæssigt ajourførte medarbejdere. udvikling af de administrative, organisatoriske og servicemæssige rutiner. etablering af attraktive fysiske rammer. tilvejebringelse af nødvendige ressourcer for undervisningen. Kvalitetsniveauet skal nås løbende og vedligeholdes gennem samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejder. Dette gøres blandt andet ved, at man i afdelingen laver en målsætning, omhandlende det / de arbejdsopgaver der søges løst i året. Det være sig både pædagogisk og faglige mål. Skolens kvalitetssikring baseres væsentligst på evaluering. Denne evaluering baseres på 4 elementer: 1. Jævnlige elevundersøgelser, som indikerer hvordan eleverne er tilfredse med deres uddannelsesforløb 2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 3. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser 4. Jævnlige selvevalueringer i afdelingerne, efter MARS metoden, hvor man på baggrund af målinger aftaler indsatsområder og igangsætter handlingsplaner for forbedring af kvaliteten Afdelingen for Serviceuddannelser gennemføres desuden en elevevaluering efter afsluttet skoleforløb. Dette sker i ESEV, som er et IKT-baseret system, der giver hurtige tilbagemeldinger af evalueringsresultatet til ledelsen og lærerteamet. På hovedforløbet til HTA sker dette på alle skoleperioder

9 Uddannelse: HTA Side: 9 af 32 Dette er afstemt med den fælles mundtlige evaluering, der foregår imellem elev, mester og kontaktlæreren på de øvrige skoleperioder i hovedforløbet (se afsnittet Samarbejdet med praktikstedet) Elevevalueringerne bliver taget op i lærerteamet i forbindelse med lærerteamets forløbsevaluering, og disse danner tilsammen en vurdering af eventuelle behov for justeringer i undervisningsforløbet. Virksomhedstilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år og giver ledelse og lærerteam et grundlagt for at vurdere behovet for justeringer. Hvert andet år gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som sammen med ovenstående grundlag for at vurdere behovet for en indsats i afdelingen. Kvalitetsarbejdet foregår i en kontinuerlig proces efter princippet i MARS: Måling / resultater selvevaluering målsætning handling / aktiviteter måling / resultater osv. Efterfølgende en gang om året foretages der en evaluering af målsætningen. Odense Tekniske Skoles værdigrundlag: Kunden i centrum Højt engagement Åben dialog Kontinuerlig udvikling Frihed under ansvar Synlig ledelse Man kan læse mere på Skolens pædagogiske principper: Der er seks overordnede pædagogiske værdier: 1. Eleven / den studerendes læring og læringsproces i centrum 2. Højt pædagogisk engagement 3. Åben dialog om skolens pædagogiske praksis 4. Kontinuerlig udvikling af læringsaktiviteter 5. Frihed under ansvar for det pædagogiske personale 6. Synlig pædagogisk ledelse

10 Uddannelse: HTA Side: 10 af 32 Man kan læse mere på Afdelingens værdigrundlag: At sikre, at underviserne har fokus på læring og er i stand til at analysere den enkelte elevs/studerendes læringsstil, således at undervisningen kan tilrettelægges under hensyntagen til dette. Via forventningsafklaring sikres individualiseret og situationsbestemt læring med konstante udfordringer for eleven som tager medansvar. De læringsaktiviteter eleven, tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Underviserne skal beherske en bred vifte af undervisningsmetoder til at understøtte den optimale læringssituation. At sikre mulighed for erfaringsudveksling både team og afdelinger imellem for at skabe, udvikle og fastholde en åben dialog om pædagogik og pædagogisk praksis så teamorganiseringen stadig udvikles. At sikre, at differentieret undervisning, i både indhold og form, er mulig. At fastholde en udvikling af læringsaktiviteterne også i forhold til den øvrige uddannelsesverden. Afdelingsledelsen påtager sig pædagogisk ansvar, prioriterer og igangsætter løbende pædagogisk udvikling. Skolens pædagogiske mål, omsat til afdelingsniveau. Afdelingens rammer er åbne læringsmiljøer, som giver mulighed for personlig fordybelse, i det faglige som det personlige, i arbejdsgrupperne. Eleverne har mulighed for at arbejde som de vil, men er for det meste opdelt i grupper. Faglæreren og almenlæreren følger op på deres opgaver i dagligdagen, og deltager aktivt i elevernes opgaveløsning, for at sikre elevernes kompetenceudvikling. Anvendelse af IKT: Nødvendige grundlæggende kvalifikationer er senest erhvervet på grundforløbet, da der eleverne i stor udstrækning anvender PC er til udarbejdelsen af forskellige projekter og opgaver. Elevplan: Odense Tekniske Skole anvender Elevplan via internetadressen Eleven skal ved opstart på hver skoleperiode have tildelt et password til systemet, som udleveres af kontaktlæreren. Eleven skal ved første opstart have instruktion i anvendelsen af elevplan ellers efter behov. Eleven udarbejder i samarbejde med kontaktlæreren en uddannelsesplan ved opstart på grundforløbet og denne revideres løbende efter behov. Har eleven ikke uddannelsesaftale udarbejdes uddannelsesplanen for grundforløbet alene. Eleven tilmelder sig til læringsaktiviteterne Eleven og mesteren vælger valgfrie specialefag i samarbejde med kontaktlæreren Lærerne afgiver karakterer i elevplan

11 Uddannelse: HTA Side: 11 af 32 Sygefravær og andet fravær: Sygdom skal meddeles skolen inden kl Fritagelser fra undervisningen af kortere varighed kan søges hos kontaktlæreren. Afgørelse om fritagelse af længere varighed afgøres af skolens ledelse. Fritagelser gives i reglen kun til særlige begivenheder og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Fravær uden lovlig grund vil blive registreret som ulovligt fravær. Uddannelsesaftale kan ved vedvarende fravær, blive taget op til nærmere drøftelse med henblik på ophør. Mesteren/praktikvirksomheden modtager, i skoleperioden, hver uge en opgørelse om eventuelt fravær. Studie- og ordensregler: Vi har nogle flotte lokaler, som skolen er meget stolte over. Derfor er det vigtigt, at vi passer på udstyr og lokaler. Eleven har derfor pligt til at rydde op og rengøre efter sig. Eleven har pligt til at meddele i receptionen, hvis eleven ser defekte ting. På grund af rengøringen må elever ikke gå ind i lokalerne før kl Rygning er kun tilladt uden for bygningerne. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Hvis eleven indtager narkotika og/eller alkohol på skolens område, vil eleven øjeblikkelig blive bortvist og udmeldt fra skolen. Ved visse særlige arrangementer på skolen er alkohol dog tilladt i begrænsede mængder. Spisning er ikke tilladt i naturfagslokalet, teorilokalerne eller computerområder. Eleven skal rydde op efter sig. Det sker heldigvis sjældent, men desværre forsvinder der ting fra skolen. Desværre sker det, at eleverne mister både penge og mobiltelefoner. Skolen erstatter ikke stjålne ting. Tyveri vil medføre øjeblikkelig udmeldelse af skolen. Tyveri vil blive meldt til politiet. Studieaktiv: Elever skal gennemføre et grundforløb indenfor en periode op til 60 uger. Uddannelsens varighed er således et udtryk for elevens mål under hensyntagen til elevens forudsætninger, interesser, ønske om fordybelse, ønske om almen opkvalificering m.v. Et redskab til at eleven kan opnå sine mål er uddannelsesplanen. Denne uddannelsesplan skal ses som en kontrakt/aftale mellem eleven og skolen (kontaktlæreren) Uddannelsesplanen er således dokumentation for aftaler mellem elev og kontaktlærer. Aftalerne i denne skal således ses som grundlag for om eleven er studieaktiv. At være studieaktiv vil sige At eleven overholder aftaler At eleven styrer efter aftalte mål og efterfølgende handlingsaftaler. At eleven arbejder aktivt mod aftalte mål. Kontaktlæreren er som konsekvens af ovenstående den person, der i hvert tilfælde tager stilling til i samråd med afdelingens øvrige lærere, om en elev er studieaktiv og er således også den person, der skal være udfarende i forhold til henvendelse til elev ang. manglende studieak

12 Uddannelse: HTA Side: 12 af 32 tivitet. Manglende studieaktivitet kan i værste fald medføre, at skolen må udmelde eleven fra grundforløbet. I henhold til bekendtgørelse om ungdomsvejledning skal skolen underrette den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, når Den unge under 25 år er i færd med at afbryde ungdomsuddannelsen Den unge under 25 år har afbrudt ungdomsuddannelsen Studieaktivitet eller manglende studieaktivitet og manglende overholdelse af aftaler er således grundlaget for iværksættelse af henvendelse til eleven vedrørende manglende studieaktivitet. Elevdemokrati: Der er etableret et elevråd i afdelingen. Der vælges repræsentant og suppleant i henhold til vedtægter. Eleverne på hovedforløbet tilbydes at deltage i elevrådet, og denne repræsentant deltager i møder i det lokale uddannelsesudvalg. Eleverne informeres om elevrådets arbejde, samt valget til dette ved skolestart. Særlige forhold i forbindelse med skolens fysiske rammer: Der forekommer trapper i afdelingen, men der er en elevator. Der forefindes handicapvenlige toiletter i alle bygninger. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Skolens studie- og erhvervsvejledning skal løbende inddrages i de vejledningsopgaver, der opstår i undervisningssituationen. Herudover henvises eleverne til at benytte studie- og erhvervsvejledningen i vejledningskontorets åbningstid. Se skiltningen på opslagstavlen eller ved vejledningskontorets informationstavle. Vejledningen indgår i et hensigtsmæssigt samarbejde med kontaktlærerne og regionale vejledningssystemer. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge specialpædagogisk støtte til eleverne. Det lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af 2 repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, 1 repræsentant fra Teknisk Landsforbund og 1 repræsentant fra FOA. Skolens ledelse samt en repræsentant fra lærerteamet, studie- og erhvervsvejlederen og en repræsentant for hovedforløbseleverne er tilforordnede. Skolen fungerer som sekretariat for udvalget. 3. Uddannelsen Uddannelsens formål: (Se også elevplan) Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalstekniskassistent med speciale inden for områderne neurofysiologi eller audiologi. Der henvises til relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og evt. retningslinjer vedrørende: Gældende Lov om erhvervsuddannelser

13 Uddannelse: HTA Side: 13 af 32 Gældende Hovedbekendtgørelse Gældende Grundforløbsbekendtgørelse Gældende Grundfagsbekendtgørelse Gældende bekendtgørelse til Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Gældende vejledning til bekendtgørelse til Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Gældende Meritbekendtgørelse (læs nærmere på: ) Meritangivelse for hospitalstekniskassistent uddannelsen Med hensyn til grundfag henvises der til bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Bekendtgørelse om merit). Fritagelse for dele af undervisningen *: Merit for grundfag og områdefag (*): Merit efter konkret vurdering Social- Og Sundhedsassistent Sygeplejerske Radiograf Grundfag: Informationsteknologi (*) Psykologi * * * Fysik * Engelsk (*) Områdefag: Anatomi og fysiologi * * * Sygepleje og sundhedsvæsen * * (*) Teknik (*) Adgangskrav til hovedforløbet De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af uddannelsesbekendtgørelsens 5, dels af grundforløbsbekendtgørelsens 9 med tilhørende vejledning udsendt af Undervisningsministeriet (Vejledning til skolerne om bedømmelse af eleverne i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløb (grundforløbsbekendtgørelsens 9)). Det er en forudsætning at have en uddannelsesaftale for at starte på hovedforløbet. Skolebeviser og praktikvejledninger: Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført. Når skoleundervisningen (alle 3 skoleperioder a 2 x 10 og 5 uger + eventuelt supplerende valgfrie specialefag) er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, udsteder skolen en skolevej

14 Uddannelse: HTA Side: 14 af 32 ledning. Skolevejledning: Skolevejledning Generelle bemærkninger: Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning til praktikvirksomheden. Hvis en skolevejledning ikke kan udstedes, har eleven krav på et bevis på gennemført undervisning. I skolevejledningen beskrives elevens standpunkt for den skolemæssige bedømmelse ved skoleopholdes afslutning. Endvidere anføres skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. Skolevejledningen må ikke indeholde andre vurderende udsagn end det forannævnte. Skolevejledningens indhold er jf. bekendtgørelsen: Standpunktskarakterer, efter 7-trin skalaen i: - Grundfag - Områdefag - Evt. også valgfag - Bemærkninger om supplerende skole- og praktikuddannelse. Praktikerklæring: Hovedbekendtgørelsen: Praktikerklæringer 35. Ved afslutningen af et praktikophold forud for et skoleophold, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring efter reglerne i bekendtgørelse om elevers og praktikvirksomheders retsforhold i erhvervsuddannelserne. 36. Når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, udsteder praktikvirksomheden en erklæring herom (den afsluttende praktikerklæring). Hvis flere virksomheder har indgået uddannelsesaftale med eleven, udsteder hver af virksomhederne en afsluttende praktikerklæring. Stk. 2. Erklæringen udstedes til eleven med kopi til skolen og det faglige udvalg. Stk. 3. Erklæringen skal indeholde: 1) Betegnelse for uddannelsen, herunder eventuelt speciale, profil eller lignende. 2) Angivelse af praktikvirksomhed og praktikperioder. Ved eventuel udstationering anføres, i hvilke virksomheder eleven har været udstationeret og i hvilke perioder. 3) Virksomhedens underskrift. Stk. 4. Det faglige udvalg udformer blanketter til brug for udstedelse af de afsluttende praktikerklæringer og forsyner skolerne hermed. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden. Stk. 5. Den afsluttende praktikerklæring kan efter det faglige udvalgs bestemmelse indeholde yderligere oplysninger til brug ved indstilling til svendeprøve

15 Uddannelse: HTA Side: 15 af 32 Stk. 6. Hvis praktikuddannelsen afbrydes, har eleven krav på at modtage bevis for den gennemførte del af praktikuddannelsen. Stk. 7. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen. Skolepraktik: Der er ingen skolepraktik inden for HTA uddannelserne Retningslinjer i forbindelse med supplerende undervisning: Der kan ansøges om ekstra timer til supplerende undervisning ifølge gældende regler for specialpædagogisk støtte. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge om specialpædagogisk støtte. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencevurderingen og uddannelsesplanen skal elevens kontaktlærer meddele studie- og erhvervsvejlederen om behov for støtte. Skolen tilbyder supplerende undervisning jfr. Undervisningsministerens fastsatte regler. Skolen tilbyder pædagogiske hjælpemidler, så som: Bærbar pc., undervisningsmateriale på bånd/cd/dvd. Eneundervisning til støtte for svage elever. Ved hver skoleforløbets afslutning vurderer faglæreren om de faglige målet er nået. Hvis målet ikke er nået, iværksættes i samråd med uddannelsesstedet og eleven, om der skal indgå ekstraundervisning, eller eleven skal gå en skoleperiode om. Uddannelsesplan og uddannelsesbog: Kontaktlæreren udarbejder sammen med eleven og praktikstedet efter reglerne om uddannelsen en personlig uddannelsesplan for eleven. Dette skal ske umiddelbart efter starten af 1. hovedforløb. Kontaktlæreren er ansvarlig for, at eleven og uddannelsessted inviteres til en samtale om uddannelsesplanen. Eleven udarbejder sin egen uddannelsesplan i Elevplan, som kontaktlæreren herefter skal godkende. Den personlige uddannelsesplan skal beskrive elevens samlede uddannelsesforløb, herunder elevens valg af valgfrie specialefag. Kontaktlæreren vurderer løbende om der er behov for justeringer af uddannelsesplanen. Eleven kan i forbindelse med de løbende evalueringssamtaler påtale eventuelle behov for justeringer i uddannelsesplanen. Dette kan f.eks. være et behov for supplerende undervisning/værkstedstræning i studiecafeen. De valgfrie specialefag/valgfag vælges i samråd med elev, praktikvirksomhed og kontaktlærer inden 2. skoleperiode jf. 15 i bekendtgørelsen om Hospitalsteknisk assistent uddannelsen hovedforløb. Eleven modtager på 1. hovedforløb en logbog der skal indeholde skolevejledninger og beviser, praktikerklæringer, uddannelsesmål samt andre oplysninger til gavn i uddannelsen. Modulisering: Uddannelsen er ikke moduliseret. Merit: Der gives merit for tidligere opnåede kvalifikationer efter gældende regler

16 Uddannelse: HTA Side: 16 af 32 Hvis der gives merit for et fag, vil eleven som hovedregel kunne fritages for at gå til eksamen i det pågældende fag, og det er altid eleven, der skal ansøge om fritagelse fra eksamen. Med hensyn til undervisningen, gennemføres den ofte som projekter. Når der er tale om projekter, betyder merit som regel ikke, at man er fritaget fra undervisning. Hvis der derimod er tale om almindelige skemalagte fag, bliver man fritaget for undervisning i faget. Du vil derefter blive bedt om at aflevere: En skriftlig anmodning om at blive fritaget for eksamen Det originale eksamensbevis eller attesteret kopi af dit tidligere eksamensbevis Disse papirer skal afleveres senest, når du begynder uddannelsen, og du skal være opmærksom på, at du skal til eksamen, hvis du ikke har fået merit. Efter aftale med det lokale udvalg, anbefales eleven alligevel at følge den del af undervisningen, der er fagrelateret. Meritten bruges i sådanne tilfælde til fritagelse for eksamen. Eleven tilbydes undervisning på højere niveau eller anden fagrelateret undervisning. Hvis eleven vælger ikke at følge denne undervisning er eleven fritaget for undervisningen. Det er en forudsætning, at eleven efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen inden for den fastsatte uddannelsestid. Samarbejdet med praktikstedet : Praktikstedet holdes løbende ajour med forløbet via standpunktsmeddelelser efter hvert skoleophold, og i tilfælde af særlige forhold. Praktikstedet har mulighed for at koble sig på Elevplan for at følge elevens forløb. Logbogen I forbindelse med HTA uddannelserne anvendes en logbog. Logbogen følger eleven gennem hele uddannelsestiden. Se logbogen i elektronisk form. Regler for forlængelse af uddannelsen: I samråd med det faglige udvalg tages der stilling til forlængelsen af uddannelsen. LBK Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev 1) på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid, 2) er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter 24, stk. 3 og 4, og 51, stk. 1. 3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller 4) har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold

17 Uddannelse: HTA Side: 17 af 32 Stk. 2. Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Stk. 3. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Procedurer ved manglende beståelse: Hvis en elev ikke opnår et tilfredsstillende standpunkt ved et fags afslutning, giver skolen eleven tilbud om hjælp, evt. ved at deltage på dele af undervisningen igen. Hvis skolen vurderer, at eleven har behov for at styrke enkelte faglige områder, bliver praktikstedet orienteret via skolevejledning, med opfordring om at styrke eleven i pågældende område. Indstilling til ny svendeprøve Se under Regler for svendeprøver side 23 Udbud af påbygningsfag: Påbygningsfag tilbydes ikke på HTA uddannelsen. Ifølge 24 i Lov om erhvervsuddannelse kan elev og virksomhed vælge yderligere 4 ugers specialefag som erhvervsrettet påbygning. Endvidere kan eleven vælge studierettet påbygning jf. 24 i hovedbekendtgørelsen. Udbud af valgfag: Valgfag udbydes som kursus i hvert hovedforløb (se time-fagfordelingsoversigt) Delkompetencer: Der er ikke mulighed for at opnå delkompetence i HTA uddannelserne. Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser: Uddannelsen har ingen sammenhæng med andre uddannelser Uddannelsesskift: Der er ikke mulighed for uddannelsesskift. 4. Lærerroller og teamkompetencer Lærerens rolle: (se også Elevplan) Lærerens rolle er mange, og kan kort beskrives som værende: a. I samarbejde med lærerteamet at planlægge undervisningen i skoleperioden. b. I samarbejde med lærerteamet at gennemføre undervisningen c. Faglig, teknisk og personlig guidning/vejledning d. I samarbejde med lærerteamet at evaluere undervisningen e. Evaluere elevens standpunkt og give feed back til eleven f. Løbende at evaluere elevens skoleforløb med eleven g. Evaluere elevens skoleforløb med eleven og uddannelsesstedet

18 Uddannelse: HTA Side: 18 af 32 Kontaktlærerrollen Udover de punkter der er beskrevet i det generelle afsnit, er kontaktlærens rolle på hovedforløbene at følge eleverne til de afslutter uddannelsen. Der vil typisk være en kontaktlærer pr. hold. Kontaktlæreren har ansvaret for at uddele skemaer og andre nødvendige informationer til eleverne. Rådgivning af elev og virksomhed i forhold til valg af valgfrie specialefag Rådgivning af elev og virksomhed i forhold svendeprøven Medansvarlighed for holdets trivsel Faglig, teknisk og personlig guidning/sparring Medarrangør af eventuelle besøg af teknikere og eksperter Medarrangør af den faglige studietur til leverandør af udstyr/produkter inden for de relevante områder Der er ofte et sammenfald imellem lærerrollen og kontaktlærerrollen Elevforudsætninger: Eleven har et grundforløbsbevis fra indgang Service, uddannelsesrettede områdefag HTA. Desuden skal eleven have en uddannelsesaftale. Undtaget er dog elever eller GVU ere med relevant merit, samt elever, som har indgået en mesterlærerkontrakt efter 1. august Teamsammensætning og lærerkompetencer: Lærerne arbejder i team. Lærerteamets kvalifikationer skal dække skoleperiodernes overordnede mål, delmål og indhold samt de teoretiske, faglige, tekniske og kreative kompetencer, der er relevante for en professionel og differentieret undervisning i forhold til periodernes rammer og indhold. Underviserne bør have pædagogisk, praktisk og teoretisk erfaring. Alle fastansatte lærere har bestået den Pædagogisk Grunduddannelse for erhvervsskolelærere. Skolen anvender i stor udstrækning timelærere til at varetage den specialerettede undervisning på hovedforløbene. Skolen anvender lærere med anerkendte faglige kompetencer i de fag, som indgår i uddannelsen. Dvs. at faglærerne har relevant videregående uddannelse og 5 års relevant erhvervserfaring. Lærerne bliver løbende efteruddannet således at de til stadighed er kvalificeret til at varetage undervisningen bedst mulig. Hvor der kræves specialviden som går ud over de kvalifikationer fastansatte undervisere er i besiddelse af, anvendes eksterne undervisere. Grundfagslærerne har en seminaruddannelse i pågældende liniefag eller minimum en bachelor, og har 2 års relevant erhvervsarbejde. Uddannelsens fag dækkes således af et team af lærere, og skolen vil til stadighed udvikle teamkompetencen hos lærerne, således at lærernes tilrettelæggelse af den konkrete undervisning foretages ud fra det mål, at eleven skal opleve undervisningen som en helhed

19 Uddannelse: HTA Side: 19 af Undervisning Didaktiske overvejelser: Det er vigtigt, at eleven tilskyndes til at arbejde selvstændigt med problemløsninger. Undervisningens mål skal forklares eleven og temaforløbene skal tilrettelægges som en deltageraktiv proces, hvor eleven tilegner sig stoffet ved en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning under vejledning af læreren. En gennemgang af arbejdsopgaven og opgavens sammenhæng med andre opgaver, vil give eleven et billede af opgavens karakter og omfang. Ved, for eleven, vanskelige arbejdsopgaver opdeles opgaven i delemner med individuelle instruktioner og vejledninger. Ved gruppedannelse vælger eleven sig ind i arbejdsgrupperne. Ved gruppedannelse, hvor der er forskellige arbejdsopgaver, vælger eleven gruppe på baggrund af oplysninger om den enkelte gruppes arbejdsopgave. Læreren rådgiver eleven om valg af gruppe. Afdækning af elevens erfaringer eller viden Realkompetencevurdering. Eleverne har meget forskellige erfaringer og viden. Eftersom sigtet med undervisningen er, at eleven når de fastsatte mål i skoleperioden, er det vigtigt at underviseren kender elevens niveau. Niveauet kan fås ved at gennemføre små korte test som et led i den løbende evaluering. Under hele forløbet af skoleperioden analyseres elevens udvikling i læringen og undervisningen justeres i overensstemmelse hermed. Hvis eleven har opnået målene inden for et fag, skal eleven tilbydes mulighed for at arbejde med andre fag på skoleperioden. Differentiering Erfaringerne viser, at eleverne har forskellige forudsætninger for at tilegne sig stoffet. De bedste forudsætninger for den enkelte elevs vej mod målet skal opnås. Alle elever have passende udfordringer, hvorfor det er nødvendigt at tilrettelægge stoffet og opgaverne under hensyntagen til den enkelte elev og ikke et hold. Det vil i nogle tilfælde medføre, at undervisningen får en større spredning og at undervisningen må formidles på forskellige niveauer. Det vil derfor være nødvendigt, at målet i undervisningen er klart defineret og planlægningen af undervisningsindholdet er lagt an på en differentiering. Helhedsorientering For at sikre helheden i undervisningen skal der ved gennemgangen af stof og arbejdsopgaver drages sammenligning med og gøres brug af brancheuafhængige begreber, metoder og principper. Undervisningen gennemføres som en deltageraktiv proces, hvor eleven delvis selvstændigt og under vejledning får mulighed for at tilegne sig viden og erfaring. Undervisningen skal foregå som en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang af stoffet og praktisk opgaveløsning. Det tilstræbes at give eleven en viden om sammenhængen mellem arbejdsprocessen, emnet og de paralleller der er på arbejdsmarkedet. Lærerrollen og elevstyring Det er vigtigt, at eleven trænes i selv at anvende de grundlæggende metoder og principper i forbindelse med de problemløsninger, de bliver involveret i. Eleven skal gradvis i skoleperioden

20 Uddannelse: HTA Side: 20 af 32 mere og mere selvstændigt kunne udføre de teoretiske og praktiske arbejdsdiscipliner, der er tilrettelagt i skoleperioden. Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men også at fungere som igangsætter, inspirator, rammesætter, vejleder og konsulent. Elevaktiv deltagelse i beslutningsprocesserne er en forudsætning for, at der finder indlæring sted. Underviseren skal argumentere og problematisere ud fra sin faglige baggrund og eleven ud fra sin. Eleven inddrages med henblik på et medansvar for egen læring. Organisering af undervisningen: Generelt. Skolen tilrettelægger undervisningen som et udbud af læringsaktiviteter af forskellig form: Projekter: læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem tværfaglige tema- eller projekt forløb med udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver. I disse forløb tilstræbes, at de praktiske arbejdsopgaver omfatter flest mulige af audiologi- og neurofysiologi assistentens arbejdsfunktioner. Kursus: Læringsaktiviteter, hvor de faglige mål opnås gennem fagopdelt undervisning af kursuspræget karakter. Ekskursioner, studierejser m.v.: læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem en konfrontation med produkter og udstyr og/eller produktionsformer (arbejdsmønstre), som ikke indgår i det normale skolemiljø, eller med personer uden for skolemiljøet, som er udøvere af arbejdsfunktioner, som er væsentlige for en ansat eller en selvstændigt arbejdende HTA. Selvstudietimer Eleven skal være til stede på skolen i selvstudietimerne. Selvstudietimerne er en forudsætning for at eleven kan færdiggøre sit projekt og fordybe sig i emnet. Eleverne har inden for almindelig åbningstid adgang til afdelingens faciliteter. For at støtte op om elevernes selvstudietimer har afdelingen oprettet en studiecafé, hvor eleverne kan arbejde med grundfag og de frisørfaglige fag. Der er forskellige lærerkvalifikationer tilstede, hvilket fremgår af skemaet til studiecafeen. Udgangspunktet er, at studiecafeen er med til at underbygge det individuelle læringsforløb for den enkelte elev. Elevers indflydelse på undervisningen søger skolen at imødekomme gennem udbud af læringsaktiviteter i et omfang, som gør det muligt for en elev at vælge blandt flere læringsaktiviteter, der fører mod samme faglige mål. Endvidere tilstræbes, at udbudte læringsaktiviteter kan tilpasses en elev med særlige forudsætninger, hvad enten det er manglende forudsætninger eller forudsætninger ud over det sædvanlige. Det overordnede formål med studiecaféen er: Tilbyde kurser/kursusbaseret undervisning Supplerende undervisning Ekstraopgaver indenfor fag

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere