Indholdsplan 2007 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2007 / 2008 1"

Transkript

1 Indholdsplan 2007 /

2 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning Folkedans Fortælletimer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Sang Vejledning SKOLEFAG / BOGLIGE FAG Dansk Matematik Engelsk TYSK Fysik/kemi i 9 kl Biologi Geografi Fysik / kemi i 10. klasse Samfundsfag Kristendom Historie VALGFAG Rytmisk gymnastik/dans Springgymnastik Basketball Volleyball Håndbold Fodbold Svømmetræning Dykning Udspring Glas Håndarbejde Træ og metalsløjd Guitar Musik/sammenspil Drama / Musical Teater/drama Klaver Instrumentalundervisning Personlig Træning Filosofi

3 Psykologi IT ANDERLEDES DAGE OG UGER Introugen 2007 (12. august 14. august) Præsentation af valgfag Intro til udenlandsture, DPSP og projektuge Lejrskole til London i uge Lejrskole til Prag i uge Lejrskole til Norge i uge Drenge- & pigetur Projektopgaven DOSO Fællesweekender: fællesweekend: Lørdag den 23. september Søndag d. 24 september: Efterskolernes dag fællesweekend: Lørdag den 4. november Skolernes Motionsdag Efterårs- og vintermøde Juleemnedage Elev og lærerfester Musicaluge Julefest Skilejrskole: De fynske efterskolers forårsstævne d Dag for kommende elever og forældre Opsamling på kommende elevdag 2. maj Skriftlig prøveperiode Mundtlig prøveperiode Afslutningsugen HVERDAG OG SAMVÆR Almen Opdragelse Det frie rum Stilletime Kontaktlærerordning Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter Nattevagten Rengøring og hovedrengøring Evaluering

4 Historie: På Bernstorffsminde Efterskoles grund blev det første provinsseminarium oprettet i 1795 med tilhørende øvelsesskole. I 1926 blev der friskole og der har været efterskole siden

5 Skolens formål og værdigrundlag: Bernstorffsminde Efterskoles formål er inden for rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt dertil hørende bekendtgørelse og cirkulærer, at drive en efterskole på det Grundtvig-Koldske idégrundlag. Skolens opgave er gennem undervisning og samvær at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der tager sigte på den enkeltes hele menneskelige udvikling. Eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, samt bibringes forståelse for, at den er en ligeværdig del af en forpligtende sammenhæng med andre kulturer, hvor såvel det samfund, vi er en del af, som den enkelte har et medansvar for andres udvikling og trivsel. Værdigrundlag: Skolens undervisning og samvær bygger på åndsfrihed og åbenhed over for forskellige kulturer. Det forpligter skolen til: Valg af undervisningsmaterialer, der belyser forskellige livsopfattelser. Åbenhed over elevernes synspunkter og holdninger. Eleverne skal udrustes til at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse. Det forpligter skolen til: At vælge undervisningsmaterialer og former, der stiller krav om stillingtagen. At undervise i emner, der kræver etisk stillingtagen. At optræde som voksne og i dagligdagen over for eleverne at tage stilling til begreber som rigtigt og forkert. Rammerne om skolens hverdag er et fællesskab, byggende på ligeværd og personlig integritet. Det forpligter skolen til: At vælge fagområder og undervisningsformer, der fremmer forståelse for, hvad fællesskab er. At stille krav til den enkelte om deltagelse i det fælles. At udvise respekt for hver enkelts personlige integritet. At arbejde på, at der udvises respekt for andres meninger og adfærd i forhold til fællesskabet. At arbejde på at øge den enkeltes selvværd. Skolen ønsker at fremme begreberne ansvarlighed og ansvarsfølelse. Det forpligter skolen til: At stille krav til den enkelte om at være opmærksom på, at egne valg har konsekvenser, og at det er nødvendigt at fastholde valget, til man kender konsekvenserne af det. At stille krav om deltagelse. At stille krav om åbenhed over de aktiviteter, der tilrettelægges. Skolen lægger vægt på begreberne faglighed og seriøsitet. Det forpligter skolen til: At yde en faglig forsvarlig undervisning på alle områder. At vejlede eleverne til en forståelse af egne stærke og svage sider. At stille krav til eleverne om at de nyttiggør egne ressourcer. 5

6 Skolens elevgruppe Elevernes antal, køn og alder: Bernstorffsminde Efterskole har plads til 205 elever mellem 14 og 18 år. Der forsøges at opretholde en ligelig kønsfordeling. Der optages elever i 9. og 10. klasse. Elevoptagelse: Eleverne kan optages på Bernstorffsminde efterskole, når de har været til et personligt møde med en lærer eller en fra ledelsen på skolen. På mødet fortælles, hvilken skole vi er, og hvilke tilbud vi giver for at eleven kan vælge skolen til. Denne personlige samtale foregår i efteråret forud for skolegangsbegyndelse den følgende sommer. I maj før skolestart er der fællesmøde, kaldet ny elev dag, for alle nye elever, hvor de får endnu et indblik i skolens liv, og møder de elever, de skal være på afdeling med. Den personlige samtale indeholder tre elementer: En rundvisning, en fælles information om skolen og en individuel samtale. Rundvisningen foretages af elever, og der er her mulighed for at høre om skolens undervisning og hverdag anskuet fra elevsynspunkt. Den fælles information er oplysning om skolens historie, struktur, rammer og aktuelle skoletilbud såsom obligatoriske fag, boglige fag, valgfag, fritid og samvær. Den individuelle samtale handler bl.a. om: elevens baggrund privat og skolemæssigt fritidsaktiviteter med særlig henblik på det idrætslige ønske om at blive elev på Bernstorffsminde Efterskole Formålet med denne optagelsesprocedure er, så vidt som muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig klart, hvad et ophold på Bernstorffsminde Efterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Bernstorffsminde Efterskole. Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolens sig forpligtet til at rådgive elev og forældre om at genoverveje ansøgningen om optagelse på Bernstorffsminde Efterskole. Ny-elev-dag: Hvert år i foråret arrangeres der en Ny-elev-dag, hvor de kommende elever får mulighed for at møde hinanden inden skolestarten i august. Formålet med dagen er: At eleverne får sat ansigt på de kammerater, de skal gå sammen med på skolen det efterfølgende skoleår og eventuelt får stiftet nogle kontakter. At eleverne får en oplevelse af en dag på Bernstorffsminde Efterskole med idrætsaktiviteter, klasseaktiviteter, fællesspisning og samvær. 6

7 Skolens fag: Fagenes opdeling: Obligatoriske fag: Fagene på Bernstorffsminde Efterskole opdeles i fem hovedgrupper: Obligatoriske fag Skolefag, boglige fag Valgfag og fagvalg Anderledes uger og dage Køkkenarbejde Obligatoriske fag omfatter: Gymnastik Folkedans Svømning Sangtimer Fortælletimer Vejledning De obligatoriske fag gælder for alle og kører hele året. Skolefag, boglige fag: Skolefagene omfatter: Dansk Engelsk Matematik Fysik/kemi Tysk Biologi Geografi Historie Samfundsfag Kristendom Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske for alle. For 10. Kl. gælder, at de kan fravælge tysk og/eller fysik/kemi. Dette bør dog ske efter nøje konsultation hos viceforstanderen eller skolevejlederen for at sikre optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse. Eleverne som har fravalgt tysk og/eller fysik/kemi får ekstra valgfag. På Bernstorffsminde Efterskole er der en række fag og aktiviteter, der ligger udenfor de obligatoriske fag og boglige fag. Disse fag har deres rod i den frie skoles tradition og værdier. Formålene med fagene er overordnet set at give eleverne almen dannelse og livsoplysning. Formålet er endvidere det fællesskabsdannende. Foruden skolens undervisningsplaner, bliver eleverne undervist efter Fælles Mål, hvor disse faghæfter er udkommet. Desuden udarbejder hvert lærerteam årsplaner for arbejdet med faget. Valgfag: Valgfagene udbydes i to perioder: Efterår og forår. Valgfagene er følgende: Fodbold Håndbold Rytmisk gymnastik og dans Springgymnastik Funk/Streetdance Yoga Svømmetræning Dykning Udspring Bjærgning og livredning Volleyball Glaskunst Syning Træsløjd Metalsløjd Praktisk håndværk 7

8 Guitar Musik/sammenspil Musical/Drama Flexkunst Basketball Eleverne kan godt have det samme valgfag hele året. Fagvalg: Anderledes uger og dage: Køkkenarbejde: Skolefag og boglige fag vælges i løbet af foråret inden skoleårets start. Valgfag vælges efter ankomst til skolen og for en periode ad gangen. Fagvalget tilrettelægges således, at hver enkelt elev får et skema med et godt aktivitetsniveau og et rimeligt antal huller. I løbet af skoleåret har vi en række anderledes uger og dage: Introuge Projektdage Lejrskoler Projektopgaven, 9. klasse DOSO, den selvstændige obligatoriske opgave, 10. klasse Fællesweekender Dansk-, engelsk- og matematikemnedage Motionsløb Valgfagseftermiddage Gymnastikemnedage Erhvervseftermiddag Julepyntning Andre emnedage Forårsstævne Musical Skriftlige prøver Mundtlige prøver Afslutningsuge Som en del af skolens pædagogiske praksis er der deltagelse i følgende praktiske arbejdsopgaver: Køkkenarbejde Alle elever er to dage i køkkenet som køkkenassistenter og 2 x 14 dage som køkkenmedhjælpere 8

9 Obligatoriske fag Gymnastik Grundtræning: Opvarmning: Bevægelse til musik: Spring: Opvisningstræning: Lege: Lærere: Fællesweekend: At danne fællesskab gennem fælles oplevelser og erfaringer for alle skolens elever. At give eleverne erfaringer og forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. At danne grundlaget i den fysiske grundtræning for de andre idrætsfag på skolen. At udvikle sociale kompetencer. At udvikle alsidige kropslige færdigheder, de vil få glæde af fremover. At udvikle større selvtillid og selvværd. At give eleverne mulighed for gennem refleksion og erfaringer at opnå indsigt i begreber som sundhed og kropskultur. At eleverne opnår større indsigt i hvordan den fysiske og psykiske udvikling spiller ind i forhold til idrætten/gymnastikken. (Specielt fokus på puberteten) At give redskaber og motivation til at holde sig i god form i livet frem over. Koordinations-, styrke-, bevægeligheds- og konditionstræning Bevidsthed om betydningen af en god opvarmning. Viden om, hvordan enkle former for opvarmning kan sammensættes. Spænde, slappe af, tyngde, kropsspænding, musikfornemmelse, brug af takter og pulsslag mm. Kunne lave rytmiske serier og forholde sig til æstetikken ved gymnastikkens udtryk Afsæt, rotation, landing, kropsspænding, kropskontrol, tyngdepunkt, tempo, rytme, mod, personlige sejre og overskridelse af grænser Samtidig med at de selv lærer at springe, skal de lære hvordan man laver nogle sikre opstillinger, og tager imod hinanden. Kunne forholde sig til det æstetiske ved springgymnastik. At træne til en opvisning kræver fordybelse og vedholdenhed. Man skal fokusere på detaljerne og samtidig forstå og respektere, at man er en del af helheden. At eleverne lærer at kunne forholde sig til nogle værdier som tolerance og Fairplay, ved at være en del af en lang proces. Giver glæde, styrke og bringer eleverne tættere sammen. Samt bevidstheden om at det er vigtigt at kunne lege uanset alder, da der er meget læring i lege. Opgaveløsning, følg mig, hel del hel, eksperimenter. Alt efter opgavens form løses denne alene eller i grupper. Gruppens størrelse kan variere fra 2 til alle skolens elever. Eleverne har 2 x 60 min i mindre grupper, og som oftest delt drenge og piger, og 90 min. sammen alle skolens elever i 26 uger I løbet af året har alle 3 x 2 dage med 6 8 timers gymnastik pr. dag. Vi laver opvisninger på skolen og rundt omkring i landet. Kirsten Pram, Gitte Møller, Jacob Kramer, Anders Winther og Helge Kappel Vi har en fællesweekend i marts 08, hvor vi har opvisninger. Der er undervisninger både lørdag og søndag efter Undervisningsministeriets gældende regler. 9

10 Obligatorisk svømning Rammer Alle elever har en ugentlig undervisningstime i obligatorisk svømning. Holdene er niveaudelt med holdstørrelser på elever i skolens egen svømmehal. En svømmelærer varetager undervisning for et svømmehold. Indhold I undervisningen tages udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder; elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse. Færdigheder er unikke og dækkende for alle aktiviteter i vand. Fagets almene perspektiver Svømning er den eneste idræt, man kan dø af ikke at kunne. Det er således en menneskeret at lære at svømme, mens man er ung. Danmark er overalt omgivet af vand, hvilket er et naturligt incitament til at lære at beherske elementet. Endvidere spiller svømning set i et sundhedsmæssigt perspektiv en væsentlig rolle. Alle kroppens muskler bevæges, og da kroppen kun vejer cirka en tiendedel i vand i forhold til på land, er belastningen tilsvarende lav og risikoen for skader meget lille. Mål Målet er, at eleverne opnår glæde og tryghed ved at være i vand, samt at den enkelte får indblik i det hav af muligheder elementet rummer. Gennem alsidige aktiviteter udvikles elevernes færdighedsniveau i de fire grundlæggende færdigheder, som tilsammen vil sikre, at den enkelte elev gennemgår en udvikling i forhold til dennes forudsætninger ved skoleårets begyndelse. Middel Med udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder arbejdes med alle tænkelige aktiviteter i vand eksempelvis stilarter, boldspil, udspring og dykning. Alle kroppens sanser bliver udsat for store påvirkninger, når en svømmer springer i vandet. Følelsen af vægtløshed, de anderledes lyde, det nye univers under overfladen og lugten og smagen af klor er blot nogle af de sansepåvirkninger, svømmeren udsættes for i mødet med vandet. Materiale Undervisningen tager udgangspunkt i principperne fra bogen»moderne Svømning«, Øvrigt Eleverne har ud over den obligatoriske svømning mulighed for at vælge ekstra svømning i fritiden og/eller på hele emnedage. Folkedans Folkedans er et ugentligt obligatorisk fag, som vægtes lige så højt som de boglige fag. Samtlige elever deltager aktivt. Målet med undervisningen er at give eleverne en anderledes oplevelse af den idrætslige udfoldelse. At give eleverne kompetencer og erfaringer inden for dans og musik. At udvikle deres motorik og krydskoordinerings evner. At give eleverne indblik i kulturelle og historiske idrætsudfoldelser. Eleverne skal blive i stand til at beherske alle trin der undervises i. De skal kunne koordinere dem i nye sammenhænge. At give mulighed for videre udviklingen inden for det praktisk musiske felt. At udvikle elevernes overordnede rytmiske sans i samspil med musik. Vi starter undervisningen med lette trin, eleverne kommer hurtigt i gang med at danse færdige danse. De får en følelse af at de kan følge med på det pågældende stadie, og at de nu er del i et større fællesskab som styrkes ved den enkeltes tilstedeværelse. 10

11 Vi udvikler gradvist sværhedsgraden. Arbejder med hurretrin, gangtrin, sideløbstrin, polka, totrin osv. Der er stor opmærksomhed på den enkelte elev, og vedkommendes niveau. Den enkelte instrueres evt. i de pågældende trin. Til hvert trin hører som oftest en historisk og kulturel historie som eleverne får fortalt. De færdige danse øves ofte for at opnå et tilfredsstillende resultat. Eleverne laver opvisninger for hinanden, forældre og ved arrangementer på og uden for skolen. For at styrke de sociale relationer vælger eleverne selv deres dansepartner, og bytter fra gang til gang. Eleverne udstråler glæde og engagement for den idrætslige udfoldelse. Vi ønsker at give eleverne forudsætninger for at indgå i sociale forpligtende fællesskaber, deres sociale og kognitive kompetencer skal styrkes så det giver mulighed for selvudvikling og en god selvfølelse. Eleverne skal opleve medansvar og medindflydelse for egen læring. Elevernes følelse af resultater som produkt af hårdt arbejde vil blive tilgodeset. De kommer ud af huset, og optræder ved forskellige arrangementer. Ved hjælp af undervisningsdifferentiering udvikles af den enkelte elevs personlige kompetencer. Eleverne lære dansens traditioner og funktioner igennem tiderne. Eleverne er i første halvdel af året inddelt på 3 hold hvor der ikke er niveau forskel. 98 % ar eleverne har ikke danset folkedans før, og derfor bliver holdene sammensat vilkårligt, dog prøver vi at tilgodese at der er lige mange drenge og piger på hvert hold. I anden halvdel af året vælger eleverne selv hvilket hold/niveau de ønsker at undervises på, og holdene sammensættes så herefter. Niveau forskellen på de 3 hold er nu ikke så stor, og alle elever udfordres selvfølgelig på deres respektive niveau. Hold 3, de bedste er dog som oftest dem der ønsker at lave flest opvisninger, og danse i traditionelle folkedanse dragter. Der bruges live musik til undervisningen, da dette give en bedre mulighed for at fokusere på enkelte passager i dansen, og elever fra sammenspils holdene er nogle gange med til at spille når der skal laves opvisninger. Alle elever har 1 lektion folkedans undervisning om ugen, udover dette er der mulighed for aftenaktiviteter hvor folkedansen også kan være på programmet. Lærere: Torben Nikolajsen Musikkonservatorium uddannet, 30 års erfaring som folkemusiker Thomas Nikolajsen Seminarium uddannet, idræt som liniefag, 11 års erfaring som folkedanser. Samlinger Formålet for fortælletimer er at give eleverne dannelse og folkelig oplysning. Formålet er endvidere at give eleverne en oplevelse af fortællingen som formidling af livsoplysning. Gennem fortælletimerne skal eleverne møde fortælling om såvel historiske som aktuelle emner. I fortælletimerne skal eleverne endvidere møde holdninger og synspunkter, som de i frihed kan tage stilling til og derved danne deres egne holdninger. Derved opnås en større forståelse af sig selv og sin egen tilværelse. Ligeledes skal fortælletimerne bruges til at begrunde skolens indlæring af elevernes ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet. Slutmålet er, at eleverne kan og tør debattere emner i større forsamlinger, hvor de giver deres mening tilkende ved hjælp af argumentationens kunst. 11

12 Sang Vejledning Fortælletimerne vil komme omkring forskellige emner. Fortælletimerne går på tur ml. nogle af skolens lærere og ledelsen Hver mandag fra er der samling/fortælling for alle skolens elever i samlingssalen. Undervisningen tilrettelægges således at eleverne videreudvikler stemmen som instrument. Udviklingen og forståelsen af de forskellige genre, -historiske sange, -årstidsbestemte sange, er med til gennem daglig træning, at indføre eleven i vores kulturelle traditioner. I sangtimerne indføres eleverne i mange forskellige stilarter, som hver har deres egen typiske melodi, -rytme og frasestruktur. I sangtimen er det vigtigt at eleverne føler sig trykke, ved netop at søge efter hver enkelt stemmes klangfarve, for at få det bedste ud af fællessangen. Stemmen er menneskets fineste instrument, så vigtigheden af en korrekt stemmebrug, bør vægtes meget højt. Livsglæden i sangen skal være med til at smitte omgivelserne, så en sangtime/fællessang kræver at der sker en nøje planlægning af metoden Til indlæring af såvel nye som gamle sange. Når sang skal udvikles i unge menneskers bevidsthed, skal der altid tages hensyn til at det sociale element og den gode stemning findes frem. Metoden til indlæring af fællessang kan også foregå som udenadslære, hvilket giver stor frihed og overskud til at arbejde mere nuanceret med dynamik, udtale, rytme, klangbillede og fraseringer. Alle elever deltager i minimum 2*30 min. Fællessang pr. uge. I fællessangen kræves der ingen forudbestemte kvalifikationer. Fællessangen er organiseret således at mange lærere deltager i disse samlinger, og dette medvirker til en stor fællesskabende interesse for sangen som også et oplevende og fortællende fag. Lærer: Torben Nikolajsen-statsprøvet musikpædagog. DFMK Flere lærere ved Bernstorffsminde efterskole deltager Vejledningen skal medvirke til at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Gennem vejledningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelsesog erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Vi arbejder med følgende områder i skolevejledningen: Vejledningssamtaler Uddannelsesplaner Uddannelsesdag Erhvervseftermiddag Åbent hus arrangementer FTU skema Vejledningssamtaler: Vi er fire skolevejledere på skolen. Eleverne bliver tilknyttet en vejleder, som i løbet af året har samtaler med den enkelte elev. Samtalen tager udgangspunkt i eleven selv. Der drøftes baggrund, 12

13 skolekundskaber, interesser og fremtidsplaner. Herefter vejledes eleven om valg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesplaner: Uddannelsesdag: Der arbejdes videre med den uddannelsesplan som eleverne har med fra tidligere skoleforløb. Ved hjælp af computerprogrammet SEerhverv arbejder vejlederen sammen med eleven med u-planen. Inden den Fælles koordinerede tilmelding, i starten af marts måned, gøres uddannelsesplanerne færdige og sendes til godkendelse hos forældrene. Herefter sendes den videre sammen med elevens FTU-skema til det kommende uddannelsessted. Forældrene samt eleverne bliver hvert år inviteret til en uddannelsesdag, hvor de forskellige ungdomsuddannelser bliver præsenteret. Der er repræsentanter fra STX, HTX, Handelsskolen og teknisk skole, disse holder hver deres oplæg. Eleverne vælger på forhånd to uddannelser, som de er særligt interesserede i. Efter foredragene afholder vi en cafe/uddannelsesmesse, hvor såvel elever som forældre har mulighed for at stille individuelle spørgsmål og opnå yderligere information. Erhvervseftermiddag: I november afholder vi en erhvervseftermiddag. Dagen starter med et fælles oplæg ved skolevejlederne for alle eleverne. Herefter får vi besøg af ca personer, der repræsenterer forskellige erhverv. Eleverne har i forvejen udvalgt 2 gæster, som de skal lytte og stille spørgsmål til. Oplægsholderne fortæller om deres uddannelse, men i lige så høj grad om det der følger med deres erhverv og hvilken betydning det har for deres familieliv, fritidsliv, livskvalitet osv. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet. Åbent hus arr.: FTU-SKEMA: Eleven kan til enhver tid deltage i relevante åbent hus arrangementer. I samarbejde med skolevejlederen og forældrene udfylder eleverne et FTU-skema, som sendes videre til den skole som eleven skal gå på til næste år. Vi er fire skolevejledere på skolen, som hver især forestår en personlig vejledning af den enkelte elev. Hver enkelt vejleder har 2-3 danskklasser, hvor der vejledes såvel klassevis, gruppevis og individuelt. Vi har samarbejde med vejledere fra de videregående uddannelser og fra de lokale UU centre. Vejledere: Anne Thrysøe, Rikke Iversen, Helle Graff, Poul Erik Pedersen og Mette Nørlyng. 13

14 SKOLEFAG / BOGLIGE FAG Dansk Undervisningen i dansk skal fremme elevernes oplevelse af det danske sprog og være inspirationskilde til udvikling af den enkelte elevs personlige og kulturelle identitet. Således skal den enkelte elev igennem sproget tilegne sig en æstetisk, etisk og historisk/samfundsorienteret forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og styrke deres bevidsthed om sproget. Endvidere skal eleverne igennem faget opnå kendskab til egen tid samt andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde. I undervisningen stiftes kendskab med de andre nordiske sprog. Dansk på 9. og 10. klassetrin. Der undervises i skriftlig fremstilling, mundtlig fremstilling samt læsning af såvel nyere som ældre litteratur relateret til den fælles kanon. I læsningen af danskfagets forskellige genrer indgår alt fra romaner, noveller til digte, eventyr, sagaer og saglige tekster. Med udgangspunkt i elevernes oplevelse og forståelse af teksterne lægges der vægt på samspillet imellem teksten og den enkelte læser og samspillet mellem de litterære perioder. Med udgangspunkt mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med kommunikationsbegrebet, -former og mediebegrebet. Der tages udgangspunkt i film, dokumentarprogrammer, billeder, reklamer og IT. I arbejdet med den skriftlige fremstilling lægges vægt på at eleven skal lære at udtrykke sig i et klart og forståeligt sprog inden for forskellige genrer/problemstillinger. Desuden opøves evnen til at udtrykke følelser, fantasi samt at argumentere for egne holdninger og erfaringer. I skriveprocessen integreres bevidstgørelse og brug af forskellige skriftformer, layout og redigering samt at indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer kommunikationen. I mundtlig fremstilling arbejdes med at udvikle den enkelte elevs evne til at fortælle samt præsentere, argumentere og debattere ud fra et givent emne. Der lægges vægt på at bruge talesproget klart, forståeligt og varieret i samtale, diskussion og samarbejde. Endvidere skal eleverne kunne lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Med udgangspunkt i elevens forståelse af tekster og andre udtryksformer arbejdes således med analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af indhold og udtryk. Arbejdet foregår såvel individuelt som i små eller større grupper. Undervisere: Der undervises 5,5 lektioner ugentlig i faget dansk. Desuden undervises eleverne i dansk en hel emnedag i løbet af skoleåret (8 lektioner) hvor der er mulighed for fordybelse i en eller flere af danskfagets mange facetter. Danskholdene arbejder ofte på tværs på emnedage samt i de almindelige lektioner. RI, VP, KP, MN, AT, AP, HG, GM, RI, AJ & RØ 14

15 Matematik Formålet med matematik på Bernstorffsminde efterskole er at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleven skal øves i problemløsning, at kunne argumentere og analysere matematiske problemstillinger. Undervisningen skal tilrettelægges så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Indhold (ifølge fælles mål): Eleverne skal lære at forstå at matematikken er et redskab til problemløsning, og at det ligeledes er et kreativt fag. Matematikken har en afgørende rolle, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk og det er vigtigt at eleverne erkender denne sammenhæng. Desuden skal undervisningen give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Gennem forskellige aktiviteter skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at arbejde med: Tal og algebra, ex: anvende tal i forskellige sammenhænge. Geometri, ex: benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen Matematik i anvendelse, ex: vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer Kommunikation og problemløsning, ex: erkende, formulere og løse problemer ud fra data og informationer. Anvendelsen af matematik i mange forskellige sammenhænge indgår i den daglige undervisning. Eleven skal lære at systematiseringer, undersøgelser og ræsonnementer er grundlaget for matematisk viden og kunnen. Der undervises i mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder såvel problem som færdighedsregning. Der arbejdes med diverse problemstillinger, der berører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Dette skal få eleverne til at kunne formulere sig matematisk såvel mundtligt som skriftligt, i et klart og forståeligt sprog ved hjælp af matematikkens forskellige begreber og udtryk. Matematisk argumentation og analyse er en del af den daglige undervisning. Eleven skal lære at tage stilling til udregningsmetoder, eksperimentere med beregninger, analysere resultater/tal, analysere data og informationer og kunne argumentere og ræssonere over diverse løsningsforslag. Gennem beskæftigelse med det matematiske modelbegreb opnås erfaringer om matematikkens muligheder og begrænsninger i praktiske situationer. Der arbejdes med matematikken historisk og fagets betydning for samfundets udvikling belyses. Undervisningen er en vekselvirkning mellem tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og arbejde i praktiske situationer. Diverse hjælpemidler tages i brug til at anskueliggøre matematiske sammenhænge. Vi anvender forskellige matematiksystemer (ex: Faktor og Sigma) samt diverse selvudviklede matematikopgaver, afhængig af niveau og differentiering for den enkelte elev. 15

16 Som et led i den daglige undervisning anvender vi IT. Eleverne skal kunne anvende computere og desuden kunne vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem ved matematisk problemløsning. Undervisningen er differentieret og der undervises med henblik på at alle kan tage prøve efter såvel 9. som 10. klasse. Der undervises i 4 2/3 lektion om ugen i faget matematik. Derudover har vi 1matematikemnedag i løbet af året. Lærere: NT, PI, HG, TN, TH, JK, HK, OF og HD Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk på Bernstorffsminde Efterskole er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå talt og skrevet engelsk. De skal forbedre deres mundtlige og skriftlige engelskkundskaber uanset niveau. Dette foregår gennem en undervisning, som udvikler elevernes kendskab til og bevidsthed om det engelske sprog, sprogbrug samt sprogtilegnelse. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, hvorved de får styrket deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Emner og tekster, der arbejdes med i løbet af skoleåret, er dels elevbestemte og dels lærerbestemte for at sikre den fornødne indholdsmæssige bredde og variation. Teksterne, der arbejdes med, hentes fra lærebogsmateriale, internet, aviser, blade, lyd- og billedmedier. Følgende er eksempler på emner, der arbejdes med i 9. og 10. kl.: Menneskerettigheder, f.eks. apartheid, diskrimination, racisme Levevilkår, f.eks. rig/fattig, livsstile, kærlighed Natur, f.eks. miljø, forurening, naturkatastrofer Historiske forhold, f.eks. immigration, den australske urbefolkning, slaveri Aktualitet, f.eks. politiske valg, olympiske lege, nye musikudgivelser Det er på baggrund af sådanne emner, at der arbejdes med: Kommunikative færdigheder: Lyttefærdighed, mundtlig sprogfærdighed, læsning og bearbejdning af forskellige typer tekster, forskellige medier, skrivning af længere sammenhængende tekster samt forskellige præsentationsformer Sprog og sprogbrug: Udvikling af sproglig bevidsthed f.eks. i forbindelse med ordforråd, forskelle på tale og skriftsprog samt teksters opbygning, sammenhæng og disponering. Der arbejdes desuden med centrale grammatiske områder Sprogtilegnelse: Udvikling af elevernes evne til at tilegne sig engelsk gennem mundtlig kommunikation, læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning, skriveprocesser samt at bruge ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler Kultur- og samfundsforhold: Udbygning af elevernes viden om værdier og normer i engelsktalende lande igennem skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade og medier. Der fokuseres på både historiske, geografiske og nutidige forhold. Perspektivering til egne kultur- og samfundsforhold indgår som en naturlig del af arbejdet. Det 16

17 tilstræbes, at eleverne får mulighed for at anvende engelsk som kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på udenlandsrejser og elektroniske medier Lærere: Vi lægger stor vægt på, at eleverne opnår de kommunikative færdigheder og det mod, der skal til for at kunne begå sig på et fremmedsprog, og at de får et øget nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Undervisningen veksler mellem at være lærer- og elevstyret. Der arbejdes i grupper, par og individuelt. Det tilsigtes, at eleverne derigennem lærer at arbejde selvstændigt og med ansvar for egen læring. Undervisningen er differentieret. På både 9. og 10. årgang bliver eleverne delt i to niveauer. Alle elever undervises 11 kvarter om ugen fordelt over 3 gange i 26 uger. Derudover er der en emnedag, hvor der undervises i 3 timer. Der undervises efter, at eleverne kan gå til prøve efter såvel 9. som 10. kl. VP, PO, MN, AT og AJ TYSK Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse, Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i Tyskland og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur Indhold og metode: 9. klassetrin: Kommunikative færdigheder: Eleverne skal arbejde med at lytte til længere tekster på cd/bånd evt. med støtte i form af tekst og billeder, øve mundtlig udtryksfærdighed, hvor de udtrykker egne følelser og meninger samt refererer og kommenterer. De skal spørge om og videregive informationer om dagligdags forhold, læse og bearbejde forskellige typer af tekster såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv. uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier, udtrykke sig skriftligt, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål. Sprog og sprogbrug: Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver i stand til at forstå, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. Eleverne udvider deres aktive ordforråd i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling. Undervisningen omfatter især udtale, rytme og intonation, ligheder og forskelle mellem tysk og andre sprog. opbygning af et centralt ordforråd, bl.a. ved at arbejde med orddannelse og faste vendinger, teknikker til at organisere ordforråd, forskelle på tale- og skriftsprog samt forskelle på formel og uformel sprogbrug centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, de vigtigste sætningstyper og ordklasser retstavning. Sprogtilegnelse: Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. Eleverne skal 17

18 Kultur og samfundsforhold: 10. klassetrin: arbejde med at anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord, anvende lyttestrategier i forhold til en situation, fx lytte efter hovedindhold eller lytte efter detaljer, anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning, anvende skriveprocessen og dens faser, fx ved brug af elektronisk tekstbehandling anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre mulige hjælpemidler, evt. også i elektronisk form benytte forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt bånd- og videooptagelser i forbindelse med fremlæggelser. Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. Emneområderne kan fx være aktuelle problemstillinger, natur- og miljøforhold, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, brug af medier og kulturelle erfaringer, herunder elementer af tysksproget ungdomskultur. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold. Eleverne bør have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller møde med tysktalende i og uden for skolen. Undervisningen omfatter især skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande informationssøgning, fx avislæsning, brug af opslagsværker og databaser. Eleverne skal have mulighed for at møde et udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. Undervisningen skal tilgodese en større modenhed i elevgruppen og lægge op til, at eleverne får mulighed for at fordybe sig og arbejde mere selvstændigt. Kommunikative færdigheder: Eleverne skal arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for Tyskland, referere, fremlægge og deltage i samtaler og diskussioner, læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, formidle indhold, erfaringer og meninger ved hjælp af forskellige præsentationsformer, fx plancher, dramatiseringer, båndog video-optagelser, skrive længere, sammenhængende tekster, hvori indhold og stil søges afpasset læser og formål. Sprog og sprogbrug: Eleverne arbejder med sprogiagttagelse, således at de kan benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med gængse sociale normer i tysktalende lande. Undervisningen omfatter især udtale, rytme og intonation, forskelle på tale- og skriftsprog, karakteristiske træk ved forskellige teksttyper, fx berettende, beskrivende og argumenterende tekster, udbygning af ordforråd forskelle på tale- og skriftsprog og forskelle på formel og uformel sprogbrug centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, ordklasser og de vigtigste sætningstyper retstavning. Sprogtilegnelse: Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres 18

19 Kultur og samfundsforhold: erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. Eleverne skal arbejde med at anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, anvende læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning, anvende skriveprocessen og dens faser, fx ved brug af elektronisk tekstbehandling, anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler, evt. i elektronisk form benytte forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt bånd- og video-optagelser i forbindelse med fremlæggelser. Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. Emneområderne kan fx være aktuelle problemstillinger, elementer af tysksproget ungdomskultur, uddannelse og erhverv, miljøspørgsmål, minoriteter og menneskerettigheder. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold. Eleverne bør have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller møde med tysktalende i og uden for skolen. Undervisningen i 3. forløb omfatter især skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande, informationssøgning, fx avislæsning, brug af opslagsværker og databaser. Der undervises niveaudelt i faget. Timetal: 11 ugentlige kvarter i 26 uger. Lærere: KP, RI, HM, PO og AJ 19

20 Fysik/kemi i 9 kl. Formålet med undervisningen i Fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Lærere: Faget fysik/kemi omfatter fire hovedområder: Fysikkens og kemiens verden Benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser. Kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser. Kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling. Kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressourceog energiforsyning. Beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger. Beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet. Beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet. Arbejdsmåder og tankegange Identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser. Planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter. Vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. Undervisningen foregår i skolens fysik/kemi lokale, hvor undervisningen veksler mellem praktisk arbejde samt teori. Emnerne i fysik/kemi skal være nærværende for eleverne og have et samfundsmæssigt indhold. Der vil også være timer i skolens datalokale. Der undervises i fysik/kemi på stamklasserne. Timetal: 3 lektioner á 1 time i 30 uger OF, HH, TN og NT 20

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 16/17. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 16/17. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 16/17 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Dansk 2017/18 DANSK I A-KLASSEN: Formål: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at tilegne sig mest mulig bevidsthed om

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole Indholdsplan skoleåret 2014/15 Hjemly Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål:... side 4 Idrætsbegrebet... side 5 Skolens elevgruppe:... side 6 Fag:... side

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere