Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side"

Transkript

1 Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret Konklusioner og erfaringer fra skoleåret Følgegruppens fremadrettede anbefalinger 7 7 De deltagende skolers rapporter med bilag EUD, Aarhus tekniske Skole EUD, Århus Købmandsskole, Sønderhøj Social- og Sundhedsskolen i Århus HHX, Århus Købmandsskole, Vejlby HHX, Århus Købmandsskole, Viby HTX, Aarhus tekniske Skole, alle afdelinger Aarhus Katedralskole Langkær Gymnasium og HF Viby Amtsgymnasium og HF Marselisborg Gymnasium (kommer ikke) Risskov Amtsgymnasium (kommer ikke) Århus Statsgymnasium (kommer ikke) 8 Samarbejde med andre: Århus Kommunes Biblioteker og Amtscentret for 47 Undervisning 9 Fælles materiale til skoleåret Bilag til Rapporten: 1. Program for evalueringskonferencen Kommissorium for Følgegruppen Rapportgruppen under følgegruppen Anders Harboe Andersen, Hanne Lisbeth Nielsen, Bodil Thomsen, Tine Ørum Secher, Annette Düring Bodil Hahn Petersen, Sine Dalsgaard, Annette Kirketerp Nørgaard, Ruth Jensen

2 Læsning hos unge på ungdomsuddannelserne Baggrund for projektet Projektet blev iværksat som forsøg under Uddannelsesrådet i Århus-området i skoleåret med fokus på de unges læsefærdigheder og har nu afsluttet sit tredje forsøgsår. Antallet af institutioner, der er med i projektet er øget, så stort set alle ungdomsuddannelser i Århus-området er med i større eller mindre grad. Baggrunden for projektet skal søges i de danske og internationale undersøgelser, der har påpeget, at både danske børn, unge og også voksne synes at være dårligere læsere end tilsvarende grupper i de lande vi normalt sammenligner os med. En tidligere, lokal Århus-undersøgelse i folkeskolen viste, at de dygtige læsere tilsyneladende var blevet middel, hvilket betød, at det generelle niveau var dalet. Det smittede naturligvis af op ad i systemet til ungdomsuddannelserne, hvor det viste sig, at overraskende mange elever, også på de gymnasiale uddannelser, læste langsomt og usikkert. Denne viden inspirerede til samarbejdet om læseprojektet, som er gennemført på ungdomsuddannelserne i Århus-området i perioden Med hensyn til folkeskoleområdet har Århus Byråd besluttet at læseprøve elever på 3. klassetrin og 8. klassetrin hvert andet år. Prøven på 8. klassetrin blev gennemført for første gang i september 24. Prøven omfatter opgaver i punktlæsning, intensiv læsning af ældre avistekst, vurdering af elevernes læsehastighed og læseforståelse af skønlitterær tekst samt spørgsmål om elevernes læsevaner. Det bliver spændende at se, om der kan spores en øget effekt hos de unge fra 9. klasse, som begynder en ungdomsuddannelse i august 26, og som var de første, der blev læsetestet i 8. klasse. Måske kan vi allerede i indeværende skoleår begynde at mærke effekten af det fokuserede læsearbejde i folkeskolen, da der har vist sig en tendens til, at en større procentdel af eleverne i testgrupperne læser hurtigere end for tre år siden og med en god læseforståelse. Det vil sige vi har flere elever, der nu starter en ungdomsuddannelse med en normal læsehastighed. Og færre i gruppen med langsomme læsere. Vi ser også at eleverne stadig gør store fremskridt i læsehastighed og læsesikkerhed i forbindelse med læseprojekternes kurser på skolerne, så vi får flere hurtige læsere og flere gode normale læsere. Den fælles ambition synes således at være på vej til at lykkes mht at højne læsesikkerheden hos de normalt-læsende elever, som er langsomme og usikre læsere, men som ikke har dyslektiske problemer. Det vil sige elever med ordblindeproblemer og andre indlæringsvanskeligheder ikke er målgruppe for dette projekt. De skal stadig vurderes individuelt og tilbydes særlig hjælp via læsepædagogerne. 2

3 2. Organisering af projektet Uddannelsesrådet nedsatte i foråret 24 en permanent Følgegruppe bestående af repræsentanter fra alle ungdomsuddannelserne, Århus Kommunes Biblioteker, Århus Kommunale Skolevæsen og Århus Amt. Følgegruppen har til opgave at organisere, inspirere og evaluere projektet en gang om året. Den fungerer som ekspertgruppe både for de deltagende skoler og for Uddannelsesrådet. Følgeruppen arbejder inden for rammerne af et kommissorium vedtaget i Uddannelsesrådet for Århus-området. (Se bilag 2) Følgegruppen tildeltes følgende opgaver: Følge og evaluere pilotprojektet Læsning hos de unge på ungdomsuddannelserne med bl. a. fælles læsetests og opfølgning. Komme med forslag til fremtidige strategier på ungdomsuddannelserne, i folkeskolen og på bibliotekerne, som kan fremme læsekompetence og læselyst hos de unge. Skabe større bevidsthed og forståelse for læsekultur, læsning og læseformer hos både elever og lærere. Holde Uddannelsesrådet orienteret om udviklingen på området, så rådet kan træffe velunderbyggede og informerede beslutninger på området. Være ansvarlig for at fremlægge årets resultater for uddannelsesrådet en gang om året Følgegruppen holder mindst to møder om året. Følgegruppen er ansvarlig over for Uddannelsesrådet i Århus-området. Succéskriterier: At de unge får dokumenterede forbedrede læsefærdigheder på kort og lang sigt. At ungdomsuddannelserne har større fokus på læsefærdigheder. At der udvikles et tættere samarbejde om læsefærdigheder mellem ungdomsuddannelserne, Århus Kommunes Biblioteker og Amtscentret for undervisning. At folkeskolerne og ungdomsuddannelserne løfter denne opgave i fællesskab, så overgangen fra grundskoleniveauet til ungdomsuddannelserne bliver en glidende proces. Medlemmer af Følgegruppen: Institution Aarhus tekniske Skole Århus Købmandsskole Alment Gymnasium SOSU, Århus Århus Kommunes Bibl. Pæd-Psyk Rådgivning Århus Amt Århus Kommune Medlemmer Anders Harboe Andersen, EUD; Bodil Hahn Petersen, HTX Bodil Thomsen, HG; Tine Ørum Secher, HHX Annette Kirketerp Nørgaard, Langkær Gymnasium og HF; Sine Dalsgaard, Aarhus Katedralskole Hanne Nielsen Anne Mulvad Lis Sehested (orienteres om arbejdet) Ruth Jensen Lone Abildgaard (deltager efter aftale) 3

4 Følgegruppen fremlægger i april 26 for Uddannelsesrådet følgende resultat af deres arbejde i skoleåret 25-26: Rapport om Læseprojektet i ungdomsuddannelserne i skoleåret 25-6, som er en fælles evalueringsrapport med resultatter og konklusioner på årets arbejde og anbefalinger til Uddannelsesrådet om det fremtidige arbejde. Følgegruppen udsender i juni 26 følgende til gennemførelse i skoleåret 26-: Et fælles testmateriale til brug på erhvervsuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne. Et fælles testmateriale til brug på de gymnasiale uddannelser. En vejledende gennemførelsesplan for skoleåret 26-. Forslag til initiativer i samarbejde med andre interessenter som f. eks. Århus Kommunes Biblioteker. 3. Fælles mål Samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne om fælles læsetests, fælles opfølgningsstrategier har følgende formål: Skabe større bevidsthed og forståelse for læsekultur, læsning og læseformer hos både elever og lærere. Skabe større bevidsthed om sprogets strukturer og regler, herunder grammatik. Motivere eleverne til at gøre læsning og gode læsefærdigheder til deres eget projekt, så de oplever både gevinsten ved og nødvendigheden af at være sikre læsere. Forbedre elevernes læsefærdigheder, så de bliver hurtigere og sikrere læsere med en bedre forståelse. Motivere elever og faglærere til at arbejde bevidst med faglige læsningsstrategier. Blive bedre til at tydeliggøre krav og forventninger til læse- og formuleringsfærdigheder på det pågældende niveau. Vi tester for at blive klogere på, hvad vi gør bagefter med ALLE elever. Det vil sige, der er mere fokus på opfølgningen end på selve testen. Vi tester for at kunne lægge en hensigtsmæssig strategi. Vigtige indsatsområder er: o hurtiglæsning og forståelse o ordforståelse o forforståelse o faglig læsning 4

5 4. Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret Rammerne for gennemførelse af projektet i indeværende skoleår er baseret på følgende indstilling fra følgegruppen, vedtaget af Uddannelsesrådet i Århus-området i April 25. Læseprojektet fortsat har forsøgsstatus i skoleåret 25-6, og der arbejdes i perioden på at gøre læsekurserne permanente som en integreret og naturlig del af ungdomsuddannelsernes tilbud til de nye elever, tilpasset uddannelserne og de nye reformer. Alle gymnasier og erhvervsskoleafdelinger forventes at deltage fra skoleåret Det fælles testmateriale opdateres og revideres løbende. Der sættes fortsat fokus på den faglige læsning og udvikling af tests, strategier og praksis, herunder fokus på behovet for kurser i faglig læsning. Der arbejdes fortsat med evaluering og vidensspredning. Evalueringskonferencen og kurserne for deltagende lærere og vejledere fastholdes og videreføres. Følgegruppen er med til at inspirere folkeskolen til at arbejde mere med læsetræning og læseopmærksomhed fra 5-6. klasse. Samarbejdet med andre instanser bl. a. Amtscentret for Undervisning og Århus Kommunes Biblioteker fortsættes og udvikles. Følgegruppen har ansvaret for implementeringen af anbefalingerne. Det er en forudsætning for arbejdet med læseprojektet, at der fortsat er midler til Følgegruppens arbejde med evaluering, konference og kurser. Til overvejelse: Det kunne være interessant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem læsekompetencer og gennemførelse af uddannelse og fastholdelse i uddannelse. 5

6 5. Konklusioner og erfaringer fra skoleåret Rapporterne fra de enkelte forløb i pilotprojektet viser både fælles erfaringer og fælles konklusioner såvel som de individuelle erfaringer og konklusioner, som kan læses i rapporterne. De væsentligste fælles erfaringer og konklusioner er: Trods stigningen i antallet af elever med normal læsesikkerhed, viser testene, at alle deltagende skoler stadig har mange langsomme læsere (mellem 1/4 2/3). Flest på erhvervsuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne og færrest på de gymnasiale uddannelser. Opfølgning, undervisning og træning virker og giver meget positive fremskridt i læsehastighed og sikkerhed. Opfølgningen på testene vurderes at påvirke gennemførelseschancen positivt, men er ikke dokumenteret. Læseprojektet skal integreres i den daglige undervisning og gennemføres i et samarbejde mellem faglærerne og vejlederne. Dette er allerede ved at ske på nogle skoler, hvor læsetests og læsekurser er en integreret del af introduktionsforløbet og grundforløbet. Vidensdeling og efteruddannelse i faglig læsning af de deltagende lærere og vejledere er vigtig. Alle elever er testet og undervist i hurtiglæsning og læsestrategier og en del lærere og elever er undervist i faglig læsning. De opnåede færdigheder skal vedligeholdes i hele forløbet for at have langtidseffekt. Målsætningen med at få alle gymnasier og erhvervsskoleafdelinger til at deltage fra skoleåret er det ikke lykkedes at opfylde. Alle erhvervsskoleafdelinger og sosu er efterhånden kommet med; derimod kniber det med at få de sidste almene gymnasier med (se senere i rapporten). Målsætningen om at udvikle et bredere samarbejde med bl. a. Amtscentret for Undervisning og Århus Kommunes Biblioteker har ikke kunnet opfyldes. Den primære årsag har været opstart og gennemførelse af de nye gymnasiereformer i alle de gymnasiale uddannelser, som har krævet mange ressourcer på skolerne. Målsætningen om at inspirere folkeskolen til at arbejde mere med læsetræning og læseopmærksomhed fra 5-6. klasse har kun været indirekte og uformelt opfyldt via rapporten og dialogen i forskellige fora. Der har ikke været tæt eller systematisk kontakt med Århus Skolevæsen, da deres repræsentant i Følgegruppen kun deltager i møderne efter aftale, men holdes fuldt orienteret via dagsordener og referater. 6

7 6. Følgegruppens fremadrettede anbefalinger baseret på fælles erfaringer og konklusioner: På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med læseprojekterne i skoleåret 25-6 anbefaler Følgegruppen, at Læseprojektet forsættes i skoleåret 26-7, og at der stadig arbejdes på at gøre læsekurserne permanente som en integreret og naturlig del af ungdomsuddannelsernes tilbud til de nye elever. Alle gymnasier og erhvervsskoleafdelinger og sosu forventes at deltage fra skoleåret 26-. Det fælles testmateriale opdateres og stilles til rådighed for skolerne. Der fortsat sættes fokus på den faglige læsning og udvikling af tests, strategier og praksis, herunder fokus på behovet for kurser i faglig læsning. Der fortsat arbejdes med evaluering og vidensspredning. Evalueringskonferencen og kurserne for deltagende lærere og vejledere fastholdes og videreføres. Følgegruppen er med til at inspirere folkeskolen til at arbejde mere med læsetræning og læseopmærksomhed fra 5-6. klasse. Samarbejdet med andre instanser bl. a. Århus Kommunes Biblioteker fortsættes og udvikles. Følgegruppen har ansvaret for implementeringen af anbefalingerne. Følgegruppen konstituerer sig med ny indkalder og sekretær ved Århus Amts udtræden af gruppen. Det overvejes at inddrage læsekompetence aktivt i brobygningsforløb og i præsentationskurser. Det er en forudsætning for arbejdet med læseprojektet, at der fortsat er midler til Følgegruppens arbejde og til arbejdet med evaluering, konference og kursus. Til overvejelse: Følgegruppen genfremsætter følgende overvejelse: Det kunne være interessant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem læsekompetencer og gennemførelse af uddannelse og fastholdelse i uddannelse. 7

8 7. De deltagende skolers rapporter med bilag Aarhus tekniske Skole, Erhvervsuddannelserne (eud), Anders Harbo Andersen Evalueringsrapport for skoleåret 25-6 Læsevejledning] Unge og voksne på erhvervsuddannelser (EUD) hedder elever, mens unge og voksne på Forberedende voksenundervisning (FVU) hedder deltagere. Læse- og skrivekrav i erhvervsuddannelserne Langt de fleste job forudsætter i dag gode læsefærdigheder, og der er en tendens til et stigende krav til ansattes læsefærdigheder især inde for højteknologiske brancher. Voksne uden eksamen og uddannelse er således i stor risiko for at blive sat uden for arbejdsmarkedet, og dermed er de i risiko for at blive marginaliserede i informationssamfundet. Erhvervsskolernes tilbud er målrettede denne gruppe. Erhvervsskolen stiller store krav til elevernes danskfærdigheder Reformer på erhvervsuddannelsesområdet siden begyndelsen af 199 erne, har været mangfoldige og de går til stadighed i retning af, at der stilles større og større krav til elevernes læse-, skrive og regnefærdigheder. Mængden af læsestof er øget, og der er et stigende krav til skriftlighed. Der skal skrives procesrapporter, udfærdiges portofolie og flere fag afsluttes med skriftlige prøver/eksamen. Eksamenskrav i flere fag og ændrede svendeprøvevilkår giver nye betingelser for at kunne gennemføre en faglært uddannelse. Som eksempel kan nævnes, at den skriftlige del af svendeprøven tidligere var en multiple choice test, nu er det en skriftlig prøve, hvor spørgsmålene skal læses, forstås og besvares skriftligt præcist og tydeligt. Flere unge og voksne påbegynder i dag i forhold til tidligere en faglig uddannelse. Det kan godt lade sig gøre at gennemføre en faglært uddannelse på trods af utilstrækkelige danskkundskaber. Unge og voksne der ikke har de nødvendige læse- og skrivekundskaber, kan bl.a. deltage i læse- og 8

9 skriveundervisning på teknisk skole og/eller de kan benytte computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer. Et stigende antal indvandrere og efterkommere ønsker at tage en faglig uddannelse, men mange har ikke de nødvendige skolekundskaber og har ofte ikke gennemført alle klassetrin i folkeskolen. På erhvervsskolerne følger eleverne selv aktivt deres vej gennem uddannelsen via den elektroniske elevplan. Med elevplan følger samtidig krav om selvstændighed kombineret med gode færdigheder i at læse, skrive og bruge IT. Som følge af disse uddannelsesmæssige krav startede Aarhus tekniske Skole (AtS) for næsten ti år siden en række initiativer. Projekt om udvikling af en læsevejlederfunktion på Aarhus tekniske Skole (AtS) I perioden udviklede vi på AtS en læsevejlederfunktion med visitering, vejledning og udbud af læse- og skriveundervisning. De centrale elementer har været daglige træffetid til en læsevejleder, udvikling at screeningsmateriale, læse- og skriveundervisning efter behov i tilknytning til de forskellige indgange på EUD og større tilgængelighed til IT baserede hjælpe- og støttemidler. Projekt om Læsning hos de unge på ungdomsuddannelserne Projektet er iværksat under Uddannelsesrådet i Århus-området i skoleåret som et initiativ, der fokuserer på de unges læsefærdigheder. Projektrapporten kan downloades på Projektet har bl.a. resulteret i en aftale om, at alle der starter en ungdomsuddannelse i Århus, dvs AtS, Århus Købmandsskole og SOSU bliver screenet med materiale, der er udviklet på AtS. Screeningsmaterialet er blevet digitaliseret, således at testen også kan udføres på computer. Målgruppen for projektet er alle ungdomsuddannelser og derfor er gymnasieområdet også med. Her foregår arbejdet lidt anderledes med større fokus på at øge læsehastigheden og forbedre læsestrategier. Projektet kører videre på den måde, at repræsentanter fra uddannelsesstederne arbejder i en følgegruppe, der evaluerer indsatsen for evt. at tage nye initiativer. Der afholdes en årlig evaluerings- og kursusdag med fokus på aktuelle og relevante områder inden for projektets beskrivelse af indsatsområdet. Specialpædagogisk støtte (SP) Uddannelse til alle uanset handicap er grundlaget for loven om SP-støtte. Unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder samt ordblinde hører med til denne gruppe og de kan derfor kompenseres og hjælpes. Denne hjælp og støtte er individuelt betinget og gives derfor kun efter en nøjere vurdering og afklaring. 9

10 I dag formuleres SP-støtte som: Specialpædagogisk støtte er de aktiviteter, hvormed dine fremtidige lærere og erhvervsskolen tilrettelægger den almindelige undervisning, så dine forudsætninger for at tage en uddannelse også imødekommes. Støtten har til formål, at en elev inden for rammerne af undervisningen forstår og selvstændigt kan arbejde med uddannelsens indhold - på skole, i praktik og under hjemmearbejde. (SUstyrelsen, SPS-enheden Kontaktperson: Knud Møller telefon ) AtS fik Årets Læseinitiativpris 24 for at give læsesvage elever, som forlader folkeskolen, den nødvendige støtte til at gennemføre en praktisk og teoretisk faglig uddannelse. Læs mere: Forberedende Voksenundervisning (FVU) på teknisk skole Siden sommeren 21 har Aarhus tekniske Skole kunnet udbyde FVU som tilbud til egne elever i forlængelse af den obligatoriske undervisning på teknisk skole, til medarbejdere på virksomheder (virksomhedstilrettet undervisning) og til andre som opfylder kravene for at følge FVU (alle der er fyldt 18 år). Undervisningsmiljøet For at undervisningen på læse-, skrive- og regneværkstederne skal nytte noget, er det vigtigt, at deltagerne føler sig trygge og tilfredse med at komme der. Det er også vigtigt, at læreren er engageret i dette særlige arbejdsfelt, og det skal helst være den samme lærer, deltagerne møder fra gang til gang. Mange deltagere vil gerne følge kurserne flere gange om ugen for at få et så stort udbytte som muligt. For at fastholde deltagerne i undervisningen er det vigtigt, at det er rart, hyggeligt og sjovt at gå på læse-, skrive- og regnekursus eller til FVU. For at bringe voksne med læse- og skrivevanskeligheder videre, skal de beskæftige sig med at læse-, skrive eller regne i hovedparten undervisningstiden. Og for at det kan blive en succes, er det af stor betydning, at det der bliver arbejdet med er egne hverdagstekster. Der skal foregå en løbende evalueres i forhold til de mål, der bliver aftalt ved begyndelsen at et forløb. Hvert trin (på FVUlæsning er der 4 trin) kan afsluttes med en prøve. Ord- og regneværksteder Værkstederne har til formål at støtte kortuddannede voksne i at gennemføre en erhvervsrettet efteruddannelse. I værkstederne får de voksne et stående tilbud om individuelt tilpasset træning og understøttende undervisning i læsning, skrivning, regning og matematik, som knytter sig til deres efteruddannelse. Skolen forpligtiger sig til at udbyde ord- og regneværkstederne i 37 timer pr uge. Kursisterne tilbydes desuden læse- og skrivekurser som et ekstra tilbud. 1

11 [faktaboks] AtS har etableret 4 ord- og regneværksteder svarende til en på hver af skolens adresser. Et ord- og regneværksted er et undervisningslokale med 7-1 computere, der har særlige undervisnings- og støtteprogrammer samt scannere med OCR og scannerpenne. På alle skolens computere, der er tilsluttet undervisningsnettet, er der adgang til programmer fra Skoleaftale 1 ved Mikroværkstedet. Uddannelse af lærere Fra skoleåret 1996/97 har vi på AtS fået uddannet læselærere og læsepædagoger. Og med opstart af FVU i 21 er der yderligere blevet uddannet og efteruddannet lærere til FVU området. Fra den er det et krav, at undervisere på FVU har en af undervisningsministeriet godkendt uddannelse. Uddannelsen foregår på et CVU og er en del af diplomuddannelsen. Som det ses af oversigten er der i dag en bred vifte af uddannede lærere på AtS uddannelser. Uddannelse Eud HTX Under uddannelse Timelærere FVU-læsning Læselærer 4 FVU-matematik FVU-tosprogslærer 1 FVU-ordblindelærer 1 Udviklingsarbejder Sideløbende med uddannelsen af lærere har vi med projektarbejder på skolen været med til at udvikle nye undervisningstilbud og screeningsmateriale. Tre læsevejledere har en tværgående funktion med at organisere og udvikle læsevejlederfunktionen og undervisningstilbud på skolen. 11

12 Hvem benytter sig af læse- og skrivetilbuddene? Der er et stigende antal unge og voksne, som benytter sig af FVU-tilbuddet. De kommer med vidt forskellig baggrund, forudsætninger og formål for deltagelse. Interne deltagere De interne deltagere er primært fagligt interesserede, der ønsker at blive bedre til fagene og ønsker at bestå en kompetencegivende uddannelse. Nogle deltager i FVU fordi de gerne vil forbedre sig inden for grundforløbet (fx køkken- eller cateruddannelse), andre deltager i FVU inden hovedforløbet dvs. mellem skoleopholdene (i praktiktiden). Disse undervisningsforløb planlægges i samarbejde mellem deltager, mester og lærer på hovedforløbet. FVU hjælper mange deltagere således, at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse og til evt. at fortsætte med en videreuddannelse. Eksterne deltagere Spids pennen kampagnen var rettet mod modne voksne, som ikke har brugt skriftsproget ret meget, og som ofte ikke er fortrolig med brug af computere. Deltagerne får genopfrisket stavning og skriftlig formulering, og de begynder at læse mere. Deltagerne kommer fra mange forskellige faggrupper og aldersklasser nogle i en alder af op til 6-7 år. Formålet med at deltage er at blive bedre til at klare dagligdagen. Nogle bliver interesserede i at videreuddanne sig, og andre ønsker at blive bedre til at hjælpe børnene med lektier. Nogle starter på FVU med henblik på at kvalificere sig til en bestemt uddannelse, men en del skifter dog uddannelsesønske undervejs i forløbet, som følge af råd og vejledning i FVU-forløbet. Deltagerne får et bedre selvværd og får styrket deres selvtillid. Det kan være med til at ændre deres status således, at de involverer sig mere socialt og i samfundet. I dette efterår starter en ny, men tilsvarende kampagne Læs for livet. Tosprogede deltagere Nogle tosprogede deltagere ønsker at styrke deres danskfaglige kompetencer, således at de bliver bedre til at klare en uddannelse og et arbejde. Deres FVU går ofte forud for påbegyndelse af en uddannelse. De tosprogede deltagere indgår naturligvis i de to ovennævnte grupper samt i gruppen af unge under 18 år, men de har ofte forventninger om, at det er et sprogkursus. De ønsker et tæt samarbejde med lærerne om afleveringer og prøver. Mange stiller store krav til sig selv og vil aflevere noget nær det perfekte. Eksterne tosprogede har ofte et ønske om at følge en danskundervisning, hvor der ikke kun er andre tosprogede, De vil gerne være på hold hvor der også er etniske danskere. FVU er et godt sted at sætte fokus på før-fagsprog. Alle skal lære et nyt fagsprog ved uddannelsesstart men hvis man ikke kan forstå de ord og billeder, der bruges som forklaring på det nye fagsprog så går det galt. (se Annette Lauridsen s.4) Unge deltagere De helt unge under 18 år har ikke altid den store interesse i at følge et læse- og skriveforløb, selv om de har et stort behov for det. Afstanden til deres folkeskoleforløb er meget kort, og ofte har de 12

13 dårlige oplevelser med deres præstationer her. Det er tit elever fra denne gruppe, der dropper ud af uddannelsen eller skifter uddannelse (uddannelsespendlere). Skal det lykkes med at motivere elever fra denne gruppe til at arbejde med deres læse-, skrive- og regnefærdigheder, så skal kontaktlæreren fra starten af grundforløbet lave aftaler om, at tiden på grundforløbet skal udnyttes til dette. Det vil være en stor hjælp for eleven, hvis kontaktlæreren sammen med praktikstedet aftaler, at eleven kan fortsætte med at benytte læse-, skrive- og regneværkstederne i praktiktiden. Når læse-, skrive og regneundervisningen herunder FVU skal lykkes Det er vores oplevelse, at mange deltagere får et stort udbytte af at følge undervisningen på FVU holdene. Selv om det ikke kan måles direkte, så er vi overbeviste om, at flere har bestået deres uddannelse fordi de har fulgt FVU gennem længere tid. Vi mener, at vi med Århus modellen giver mange unge og voksne en god og nødvendig ekstra mulighed for at kunne gennemføre en faglig uddannelse, blandt andet fordi Der er lagt stor vægt på lærernes grund- og efteruddannelse. Elevernes uddannelsesplaner fra folkeskolen bruges aktivt, når de starter på en teknisk skole (af kontaktlærerne). Eleverne screenes i dansk og matematik ved starten af et uddannelsesforløb. (ved uddannelsesstart) Elever, der ikke har tilstrækkelige skrive-, læse- og/eller regnefærdigheder, tilbydes vejledning og rådgivning ved uddannelsesstart og løbende igennem uddannelsen. Der er undervisningstilbud til alle, som har behov for mere dansk- og matematikundervisning. Grundforløbet kan forlænges op til 6 uger, hvilket giver bedre muligheder for at forberede eleverne til det videre uddannelsesforløb. Der indgås aftaler med praktikstedet, så eleverne kan følge læse-, skrive- og/eller regnekurser i praktiktiden, fx en halv dag om ugen. Der tilbydes kompenserende undervisningsmidler til ordblinde elever med behov fra den 1. skoledag i uddannelsen. Der tilbydes en grundig indføring/instruktion i at benytte ordblinderygsækken. Litteratur Arnbak, E. og Borstrøm, I,: FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisningen. Undervisningsministeriet, 24 Elsborg, Steen, DPU Jensen, Ulla Højmark, DPU og Seeberg, Peter SDU: Muligheder for mønsterbrud i ungdomsuddannelserne. Arbejdsrapport om social mobilitet og intergenerationel uddannelsesmobilitet, Mønsterbryderprojektet 24-26, Rapport 1. Lauridsen, Annette E.: Hvordan sikrer vi, at alle unge får en erhvervsuddannelse med kvalitet og attraktivitet i behold? Artikel skrevet i forbindelse med oplæg i Globaliseringsrådet den 25. august 25. Mange elever i ungdomsuddannelserne har for dårlige danskfærdigheder. Det viser undersøgelser, som handler om etniske minoriteter, men det er formentlig også et generelt problem, som gør sig gældende hos etnisk danske elever. Den udbredte diskussion om PISA-undersøgelserne har endvidere peget på dette særlige problem. Ungdomsuddannelserne er i en vis forstand sidste chance for at gøre noget ved problemet i de videregående uddannelser er det ikke muligt også at have tid til at opdyrke manglende danskfærdigheder. 13

14 EUD, Sønderhøj, Viby Århus Købmandsskole Bodil Thomsen Evalueringsrapport Også i år har vi brugt testen, der er udviklet af Århus Tekniske Skole. På baggrund af testresultaterne formerer vi hg1-klasserne. I august startede vi 9 klasser, hvor eleverne således blev placeret efter danskniveau på baggrund af testresultaterne. På denne måde opnår vi en vis homogenitet i klasserne, så der ikke er alt for stort niveauspring i den enkelte klasse. Herved er der langt større mulighed for, at undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og der kan opnås en progression i undervisningen. På baggrund af testen blev en af klasserne et såkaldt valgfrit (supplerings-/forlænget) forløb, hvor der er mulighed for at øge undervisningen med op til 4 uger, hvis eleverne har behov for det. Denne klasse med de svage læsere og skrivere kørte forsøgsvis indtil jul. Undervejs viste det sig, at langt den største del af eleverne havde et dansk niveau, der svarer til klasse. Disse elever blev sendt til UU-vejledningen, mens resten af klassen kom på skolens afdeling på Bryggervej, hvor der er en klasse for svage læsere og skrivere. På hg for voksne har der været tradition for at niveaudele eleverne på en anden måde, idet de voksne hg er i starten af deres grundforløb skal skrive en større opgave, som dansklærerne vurderer og bruger som baggrund for niveauinddeling. Alle elever får efter denne opgave en individuel samtale med dansklæreren, der sammen med eleven vurderer den enkeltes skriftlige problemer. Ved denne samtale opfordres de elever, der har behov for det at følge fvu. Vi har pt. 5 voksenklasser, og det er primært elever fra disse 5 klasser, der er deltagere i vores fvu-forløb. Vi har én fvu-klasse, der undervises en gang om ugen efter skoletid. Foruden elever fra voksenklasserne er der 3 deltagere, der er detailhandelselever og følger fvu en, fordi de har behov for ekstra dansk for at blive bedre til at klare læsning og skrivning på arbejdspladsen, og fordi de har behov for ekstra dansk for at kunne gennemføre deres fagprøve. Desuden er der på fvu-forløbet én ungdomselev. Eleverne i ungdomsklasserne kan også følge fvu, men de er indtil videre ikke særligt motiverede for dette tilbud, bl.a. fordi fvu en er placeret efter den ordinære skoletid, hvor rigtig mange ungdomselever har erhvervsarbejde. I stedet har elever fra ungdomsklasserne mulighed for lektiehjælp i forhold til de fag på grundforløbet, hvor de især oplever problemer. Lektiehjælpen foregår en gang om ugen og tilrettelægges efter deltagernes behov. Det har her vist sig, at ungdomselevernes store problem er faget erhvervsøkonomi, så lektiehjælpen har primært fungeret som en afhjælpning af dette fag. Af yderligere tiltag har skolen lige oprettet en jobsøgningscafé, hvor eleverne kan få hjælp til at skrive ansøgninger, få afklaret ønsker, blive klædt på til jobsamtalen m.v. Dette tiltag er helt nyt, så fremtiden vil vise, om det er et tilbud, eleverne vil benytte sig af og have gavn af. Her er det jo ikke læse- skriveproblemer, der er i fokus, men det er et tilbud for de elever, der har svært ved at formulere sig, så også disse kan komme bedre i gang med deres jobsøgning 14

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 15 : 2010 Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk Af Leif Husted, AKF Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere