FOKUS afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS afsluttende rapport"

Transkript

1 FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse af visiteringen Hvordan kommer de ind i projektet Årsager til visitering Visitationssamtalen (skema foreligger som bilag) Mål og metode-linje 2.3. Beskrivelse af fokusforløb 2.4. Fokuslinie 2.5. Fokuspunkter 2.6. Beskrivelse af for-forløb De unges medansvar i for-forløb Virksomhedsforløb Erhvervsskoleforløb For-forløb på Produktionshøjskolen Forventningsafstemning Evaluering Administrativ organisering af for-forløb 2.7. De unges kompetencer Kompetencebeskrivelse Kompetenceudvikling 2.8. Fastholdelse i uddannelse 2.9. Ud af Fokus Eksempler på Fokus-forløb Ulla Kasper 1

2 2.11. Netværk Elevnetværk på Produktionshøjskolen Elevnetværk på Erhvervsskolerne Aktørnetværk Edderkoppefunktionen 3. Status og summativ evaluering 3.1. Formål og mål med evaluering samt opdrag for evaluering 3.2. Status ift projektets mål og antagelser Statusopgørelse ift.elev flow og målgruppe Dataindsamling ift samarbejde/kommunikation, fleksible forforløb og betydning/værdi for de unge Opsamling: Status ift projektets formål, mål og antagelser Evaluering/Vurdering og anbefalinger 4. Bilag 4.1. Visitationssamtale 4.2. Når du bliver Fokuselev 4.3. Projektbeskrivelse 4.4. Mødereferat 4.5. Virksomhedsevaluering 4.6. For-forløbsplan 4.7. Kompetencebeskrivelse 4.8. Evaluering 2

3 1. Indledning og læsevejledning Tankerne bag Fokus-projektet startede da alle erhvervsuddannelserne, Produktionshøjskolen og UU Skive var samlet i et andet projekt, som UVM havde startet op, med det formål at skabe mere samarbejde på tværs i de nye store regioner. Det projekt kom hurtigt til at handle om de lokale udfordringer med at få alle unge igennem uddannelse. Specielt var vi enige om en fælles ambition om at kunne få de uafklarede elever afklaret! Vi havde rigtig god kemi i vores gruppe, og tænkte mange tanker! Med udgangspunkt i vores erfaringer fra de forskellige skoleverdener blev vi snart enige om, at en af de største barrierer nok var os selv, og den måde vi præsenterer uddannelse for de unge på. Tænk hvis vi bare kunne lade de unge afprøve vores uddannelser, og ikke altid forsøge at fortælle dem alting. Mon man kunne gøre det uden at få frafald? Skulle de ikke samtidig have en hånd for at blive klar til uddannelse? Og hvad med alle reglerne? Snakken blev til et projekt, hvor vi involverede alle tænkelige aktører, der er involveret i unges uddannelse og arbejdsliv, og hvortil vi søgte medfinansiering fra Region Midt. Vores erfaringer fra det første projekt, udmøntede vi i målene for et nyt projekt, som vi kaldte FOKUS. Et projekt, hvor målet var at sætte eleven i centrum for vores fokus, og forsøge at arbejde ud fra dette i alle handlinger. Der var tre ting vi rigtig gerne ville opnå på en ny måde: 1. at vi kunne få rusket op i de unge, som bare ser helt fjerne ud, når vi forsøger at fortælle dem, hvorfor det ikke går for dem, og hvad de ellers har mulighed for. At vi kunne få dem til at forstå, hvor vigtigt det er at blive uddannet, og få dem til at forstå, at vi vil dem det bedste. 2. At vi kunne gøre vores samarbejde mindre sårbart overfor de personlige relationer. At vi kunne etablere en infrastruktur, som gjorde det let og naturligt at skabe gode personlige relationer, så institutionerne blev så tæt forbundet, at samarbejdet ville bestå, uanset hvem personerne var. 3. At vi i alle vores handlinger kunne bevare Fokus på de unge og på at skabe muligheder for dem også selvom det indimellem ville indebære at tænke og handle helt anderledes end man normalt kunne. De intentioner og ideer der ligger bag projektet er at disse muligheder øges ved at - etablere muligheder for individuelle forløb - skabe en håndholdt vejledning - at de unge afprøver muligheder gennem for-forløb - at skabe relationer mellem de deltagende parter 3

4 Nærværende er en beskrivelse af projektets resultater samt en status og evaluering af projektet med anbefalinger Dét gjorde vi, erfarede vi, lærte vi, havde vi succes med og vil vi anbefale! Projektet har genereret megen information, idet løbende dataindsamling har haft høj prioritet. Denne dataindsamling har bidraget til en kontinuerlig justering og kvalificering af projektets aktiviteter gennem udarbejdelse af kvartalsstatus v. evaluator samt bearbejdning og drøftelse heraf ved møder i styregruppe og netværk, hvor den løbende evaluering har foregået. Det har været en spændende rejse at være på! Skives uddannelsesaktører er kommet tættere på hinanden og fremstår i dag med en samarbejdsmodel, som andre byer også har fået øje på! Og vigtigst af alt har vi fundet en model der virker til afklaring af uafklarede elever. Succesen cementeres ved at tankerne fra projektet videreføres i daglig drift, når projektet slutter ved årsskiftet. Nærværende rapport udgør den endelige afrapportering af de to års erfaringer og er således primært en afsluttende statusopgørelse. For det processuelle forløb henvises til nævnte kvartalsrapporter, hvor den løbende udvikling af projektet fremgår herunder håndtering af projektets udvikling, fremdrift, udfordringer, barrierer og muligheder undervejs. Kvartalsrapporterne og andet materiale kan downloades fra projektets hjemmeside: Således god fornøjelse med læsningen. Skive d. 4. november 2010 Cirsten Justesen Karin Spelling-Sørensen Susanne Minds Projektleder Fokus koordinator Evaluator Skive Handelsskole VIA University College 4

5 2. Hvad er fokus? Denne del af rapporten er en opsamling af den viden der har udviklet sig gennem projektperioden og de erfaringer vi har gjort os under forløbet. Først vil der være en beskrivelse af aktiviteterne og de udviklede modeller, dernæst en beskrivelse af målgruppen og visiteringen. Efterfølgende vil der bliver præsenteret cases, der på et overordnet plan beskriver nogle af de muligheder projektet giver og hvordan de er blevet brugt. De arbejdspapirer der anvendes er at finde i bilagene - i en form, der umiddelbart kan bruges efter behag. De modeller der er udviklet skal betragtes som et processuelt redskab, der udvikler og former sig i sammenhæng med konteksten. Ikke alle modeller eller skemaer anvendes til alle unge, de skal bruges som værktøj der kan hjælpe den unge med at konkretisere tanker, målsætninger, frustrationer osv. Det fælles udgangspunkt for arbejdet med de unge har været en anerkendende tilgang, et begreb der er nærmest uundgåeligt i et pædagogisk eller didaktik arbejde med unge. Alligevel har det vist sig i praksis, at skolernes pædagogiske grundholdning har haft stor betydning i forhold til hvordan man definerer begrebet. Arbejdet med en fælles forståelse, har givet aktørerne mulighed for at reflektere over hvorledes den anerkendende tilgang kommer til udtryk i mit arbejde på min arbejdsplads. Det vigtigste i denne forbindelse har for projektet været at få skabt nogle forløb der tager afsæt i den enkelte unge frem for de eksisterende muligheder og derved har ikke to forløb været ens. Ved således at tænke behovene først, har vi været nødt til at spørge Hvordan gør vi det her i stedet for Hvad kan vi gøre her hvilket har været en drivkraft for en forandringsproces i det tværfaglige samarbejde. I løbet af de to år projektet har kørt har omkring 75 unge været igennem et fokusforløb og der har været etableret ca. 90 for-forløb fordelt på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Nogle af de unge har haft adskillelige for-forløb og andre har primært benyttet sig af samtalerne. Projektet har som nævnt i indledningen, brugt en kontinuerlig evaluering gennem hele forløbet, hvilket har betydet at der er blevet opsamlet viden, der igen har resulteret i nye forudsætninger og dermed justeringer af projektet. Eksempelvis er målgruppebeskrivelsen blevet skarpere i forhold til hvilken gruppe af unge, der får mest ud af projektets muligheder og oprindeligt havde koordinatoren sin base på Produktionsskolen, hvilket ligeledes har ændret sig. Overvejelserne om disse ændrede udgangspunkter, findes i kvartalsrapporterne Beskrivelse af målgruppe Baggrunde/årsager til ikke at være i gang med uddannelse og motivation for at ville deltage i projektet Generelt spænder målgruppen over et bredt spekter fra uafklarede unge, der skal have lidt støtte til at kunne gennemskue uddannelsesmulighederne, til unge med diagnoser som ADHD, angst og depression. Størstedelen af de unge befinder sig i en gråzone, med behov for støtte i en eller anden form, de mangler i det etablerede system. 5

6 Nogle unge er forholdsvis uddannelsesparate, men mangler overblik over muligheder og støtte til at træffe beslutninger. Denne gruppe er ofte frustreret over egen forvirring og pres fra mange sider. De har ofte opbakning hjemmefra i form af støtte eller tilskyndelse til uddannelse og er ofte reflekterende over egne kompetencer og udnytter muligheden for for-forløb aktivt. Denne gruppe har ofte mest brug for en personlig guide til at sortere og tydeliggøre muligheder. Den anden gruppe er ligeledes meget motiveret for uddannelse, men har nogle sociale, personlige og eller faglige udfordringer, der gør det svært for dem at fastholde et uddannelsesvalg. Det er ofte den gruppe unge der har flere afbrudte grundforløb bag sig og er ofte mindre reflekterende over egen situation med manglende overskud til at kunne håndtere udfordringer på uddannelserne. Denne gruppe får særlig gavn af det tværfaglige samarbejde, da der kan ydes en koordineret indsats for at hjælpe den unge til at skabe sig succeser Beskrivelse af visitering Hvordan kommer de ind i projektet? De unge bliver henvist til projektet fra alle samarbejdsparter i projektet, fra erhvervsuddannelserne, Kommunens Jobstart, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Produktionshøjskolen. Koordinatorens fysiske tilstedeværelse på samarbejdsparternes baser har haft stor betydning for henvisning af unge til projektet, jo mere synlig projektet har været i de forskellige organisationer, des mere er det blevet anvendt. På uddannelsesstederne og ved Kommunen har henvisningen af elever foregået gennem projektets kontaktpersoner men på Produktionsskolen og i UU-vejledningen har det været de enkelte vejledere og lærere der har henvist den unge. Henvisningen af elever kan også foregå gennem skolens unge-koordinator. Den vejleder eller kontaktperson der henviser den unge til projektet arrangerer og deltager som regel i et orienteringsmøde mellem den unge, eventuelt forældre og koordinator, hvor projektet og mulighederne deri beskrives. Den unge/forældre får udleveret en brochure om projektet og der laves aftale om den videre kontakt omkring den unges interesse i at deltage i projektet Årsager til visitering Der er forskellige årsager til hvorfor den enkelte kontaktperson vælger at henvise til projektet, afhængig af hvilken organisation man er tilknyttet. Det kan være for at skabe: Fastholdelse, særligt for de elever der er på vej ud af uddannelse. De får muligheden for at lave et pit-stop, inden de melder sig ud. Det vil sige den unge fortsat er indskrevet på sin uddannelsesinstitution, men har mulighed for at prøve andre uddannelser eller fag af, inden beslutningen om udskrivelse endelig skal tages. Et pusterum på Produktionsskolen, hvor den unge med mange afbrudte uddannelsesforløb, har mulighed for at få en periode med tid til at arbejde med eventuelle personlige og sociale udfordringer. 6

7 Mulighed for at afprøve uddannelserne uden at lide et nederlag fordi man afbryder en uddannelse. Uddannelsesafklarethed til den unge, der er meget motiveret for uddannelse, men i tvivl om hvilken retning uddannelsen skal have Visitationssamtale Når den unge har indvilliget i at deltage i projektet, afholdes en visitationssamtale, hvor den unges forældre eller anden relevant inviteres med. Samtalen er baseret på åbne spørgsmål med det formål at få skabt en dialog omkring elevens nuværende situation, drømme og motivation for uddannelse. Samtalen varer 1-2 timer og tjener desuden det formål at få skabt en god atmosfære og en fornemmelse af god tid. Det vigtigste for koordinatoren under samtalen er at være nysgerrig, lyttende, tillidsvækkende og undgå at presse på. Den unge skal have oplevelsen af at blive lyttet til, anerkendt som menneske, frem for at blive kategoriseret og tingsliggjort. Den unge bliver også præsenteret for Fokusplanen/ projektbeskrivelsen under den første samtale, det vurderes dog hvorvidt den unge er klar til at formulere egen projektbeskrivelse. Desuden oprettes den unge i den elektroniske kalender, der udveksles mobil numre og der laves individuelle aftaler med den unge om eksempelvis påmindelser pr. sms omkring aftaler. Hver ung oprettes særskilt i koordinatorens kalender for at skabe bedre overblik og kunne udskrive en redigerbar kalender med indskrevne samtaler, for-forløb og andre aftaler til den unge. Det har vist sig at være godt med en skriftlig beskrivelse af hvordan den unge skal forholde sig til at være en del af projektet, samtidig med fx at være elev på Produktionsskolen. De unge har i blandt været i tvivl om hvem de skulle kontakte i forbindelse med sygdom, aflysning af aftaler og lignende. Eksempel på spørgeskema til visitationssamtalen foreligger som bilag Beskrivelse af fokusforløb Når en ung skrives ind i projektet, laves der er projektbeskrivelse 1, hvor den unge med koordinatoren reflekterer over formålet med at deltage i projektet og hvilken støtte der er behov for. Der udarbejdes i fællesskab en målsætning og der laves aftaler om hvornår Fokus-forløbet afsluttes. Er det vigtigst for den unge at blive afklaret, få støtte i overgangsfasen eller er det eksempelvis efter 3 måneders skolegang, den unge begynder at blive ustabil og derved komme i risiko for at blive smidt ud eller selv droppe ud. Denne projektbeskrivelse har til formål at øge den unges bevidsthed om egen betydning og medansvarlighed i forløbet. Når projektbeskrivelsen er udfærdiget, udarbejdes der en fokusplan hvor for-forløbene prioriteres. Nogle elever vil gerne have en klar oversigt og planlægge et halvt år frem og andre kan bedre overskue, én ting af gangen - princippet. Hvis eleven starter på Produktionsskolen bruges der et par uger til en måned på at falde til, med mulighed for at lære eleven at kende, eksempelvis hvor stabil han er, hvordan han fungerer socialt og fagligt. Det afholdes jævnligt samtaler med eleven og eventuelt værkstedslærer/kontaktlærer, 1 Bilag 3 7

8 det er dog meget individuelt hvor ofte, da nogle elever har brug for samtaler med 1-2 gange i ugen og andre og andre hver 3. uge. En elev kan også starte i projektet på en erhvervsskole, det kan eksempelvis være en frafaldstruet, der trænger til et pit-stop i form af et forforløb i en virksomhed, anden uddannelse eller på Produktionsskolen. Eleven er så fortsat indskrevet på sit oprindelige uddannelsessted i en periode, hvor der bliver mulighed for at blive afklaret på hvilke muligheder der ellers er, eller får en periode på Produktionsskolen med mulighed for at få skabt ro i sit liv, hvis det er det der er behov for Fokuslinie Under fokusforløbet anvendes en Fokuslinie, 2 der er med til at synliggøre og skabe overblik over forløbet for eleven. Øverst beskrives meget konkret i kasser hvilke forløb eleven har været igennem og nederst hvilke overvejelser og konklusioner eleven gør sig. Linjen kan bruges til den uddannelsesmæssige afklaring, såvel som til den personlige afklaring. Den er udarbejdet ud fra et behov for at flytte tankerne ud af hovedet og ned på papiret, samtidig giver det også en god mulighed for at skabe en fælles virkelighed. Nedenunder er et eksempel på Mettes afklaringsforløb, der øverst beskriver de konkrete elementer som for-forløb og skolebesøg og nederst de tanker, refleksioner og beslutninger Mette gør sig. Fokuslinien Mettes forløb og plan Feb. Marts Marts April Maj August Opstar t Fokus Forforløb HG-Flex Besøg på Wellness ass.udd. Praktikforløb Børnehave 4.+5.maj prøveforløb pæd.sem. Praktikforløb Salgsstald Noget med børn eller dyr Mettes Afklaring Foderstof landbrug Muligvis HG-turbo Måske wellness Ikke landbrug Ikke wellness i første omgang HG-Turbo Opstart aug Bilag 5 8

9 2.5. Fokuspunkter Hver elev har en mappe og til hver samtale laves referat 3 der sættes i mappen hvor også projektbeskrivelse og andre arbejdspapirer sættes i. Mappen anvendes som udgangspunkt for en dialog, hvor eleven får mulighed for at reflektere over Fokus-punkter og sætte nye op. Fokuspunkter er de temaer, eleven har valgt at arbejde med på det personlige, sociale og faglige plan og adskilles således fra den egentlige afklaringsproces. Det kan være målsætninger og strategier, men det kan også være omstændigheder man er nødt til at sætte sin afklaringsproces i relation til, eksempelvis ADHD. Nedenstående er et eksempel på målsætning og strategi en ung pige har lavet, målene afspejler oftest den aktuelle situation, men reguleres/fastholdes efter behov. Samtidig kan der lægges nye strategier, hvis erfaringen viser de ikke fungerer. Mål og metodelinie (fokus-punkter) Hvad Blive stabil Blive glad Få Personlig styrke Hvordan - Gå før i seng - Sove mindre om dagen - Lægge telefonen længere væk Gøre mere jeg bliver glad af, være sammen med glade mennesker - danse - synge - løbe - Ved at hjælpe de andre på holdet. - Holde mig væk fra de dårlige mennesker - Blive mere glad og stabil Gennem dialog under Fokus-forløbet øges elevens forståelse for egne styrker og udfordringer og ser således den personlige afklaring i relation til den uddannelsesmæssige afklaring og for de flestes vedkommende vil der periodevis være mere vægt på den ene del frem for den anden. Der er stor spredning på elevernes behov og evne til at reflektere og samtalerne bærer præg af at have forskellig karakter og det skriftlige materiale anvendes forskelligt Beskrivelse af for-forløb de unges medansvar i for-forløb For de flestes vedkommende indeholder et fokusforløb et eller flere for-forløb og de fleste forforløb har varet mellem 1-5 uger. Et for-forløb kan afvikles i en virksomhed, på en af byens erhvervsskoler eller på Produktionsskolen. Det kan variere over tid og splittes op til et par dage i ugen over en periode, eller et koncentreret forløb over en kortere periode. Det kan bruges til at uddannelsesafklare, kompetenceafklare eller til et pit-stop. Når den unge har valgt et for-forløb, 3 Bilag 4 9

10 stilles der nogle opgaver til den unge før, under og efter forløbet, for at synliggøre den unges overvejelser og ansvar i forløbet. Beskrivelse af valg, (udarbejdes forforløbet) Beskriv hvilket fag/uddannelse/linje Hvilken periode drejer det sig om? Hvorfor har du valgt det? Beskrivelse af forløb, (udarbejdes under forløbet) Beskriv, tag billede eller lav eksempel på 2 opgaver du har udført, hvoraf den ene var svær og den anden var let Beskriv med billeder eller ord hvilke krav der stilles til dette job, både faglige/fysiske/sociale Personlige overvejelser (udfyldes efter forløbet med Koordinator) Hvad var godt ved forløbet? Hvad manglede der? Hvad kræver det af dig for at færdiggøre denne uddannelse? Kan du se dig selv som elev der? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis du tager denne uddannelse, hvor er du så om 5 år? Eleverne får mulighed for at reflektere over forløbet og om det lever op til forventningerne og om de, når det drejer sig om uddannelse føler sig kompetente til at starte op. I tilfælde er der i forventningsbeskrivelsen aftalt at skolen laver en kompetencevurdering af eleven, i disse tilfælde evalueres også denne Virksomhedsforløb Til for-forløb i virksomheder anvendes primært de lokale virksomheder, men forløbene tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov og har således været spredt over et større geografisk område. Nogle elever udtrykker ønske om branche og sted, andre elever vil gerne selv finde en plads eller komme med forslag og nogle elever er helt blanke og skal have støtte til hele processen. Når der er udtrykt ønske om en plads, tages der kontakt til virksomheden og der informeres om projektet, forløbet og den unge og der laves aftale om et møde hvor forventningerne afstemmes. I forbindelse med virksomhedspraktik er der nogle emner der under samtalen er vigtige at komme omkring, eksempelvis: o Virksomhedens kontaktperson o Mødetider og sted o Eventuelt aftaler omkring arbejdstøj o Periode evt. forlængelse eller forkortelse o Sygdom tlf. arbejdsgiver og koordinator 10

11 o Forsikring o Evaluering indhold og tidspunkt Virksomheden modtager tillige et brev der beskriver aftaler og forhold omkring forforløbet. Når eleven er indskrevet på en Produktionsskole er der som regel allerede beskrevet nogle aftaler omkring virksomhedspraktik. I brevet ligger også et evalueringsskema 4, der kan anvendes i forbindelse med en elevs kompetencebeskrivelse. Før eleven afslutter forløbet, udarbejdes der en fælles evaluering mellem virksomhedskontaktperson, koordinator og ung, der tager udgangspunkt i de aftaler der er nedfældet i forventningsaftalen. Hvis eleven er indskrevet på Produktionsskolen er han eller hun forsikret og lønnet derigennem og der laves aftale med den aktuelle værkstedslærer om perioden og evt. møder omkring forløbet. Hvis en ung ikke er indskrevet på en Produktionsskole eller erhvervsskole, kan man forsikre den unge gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsskoleforløb Der er i aktør-netværksgruppen udarbejdet en model der fungerer som udgangspunkt for et forforløb og beskriver nogle forudsætninger for et godt for-forløb. Udarbejdelsen af modellen har været et godt udgangspunkt til en fælles definition af begrebet anerkendelse og har været medvirkende til at de involverede kontaktpersoner og lærere har følt større forpligtelse for at være medvirkende til at skabe et succesfuldt for-forløb. Den første kontakt og aftalen For-forløbsmodel Eleven skal have en personlig rundvisning af kontaktlærer / værkstedsleder med efterfølgende samtale. I samtalen skal indgå en forventningsafstemning 5 mellem lærer og elev omkring det faglige, personlige og sociale. Før eleven møder 1.dag, skal der udarbejdes en beskrivelse af forløbet hvori der indgår: Ovenstående forventninger Skoleskema Mødetid og sted Hvilken lærer er tilknyttet og hvem tager imod den 1.dag Den 1. dag Der er en lærer der er klar til at tage imod eleven De andre elever er informeret Der kobles en elev på, måske en gammel fokus Der afholdes en afsluttende snak den 1. dag 4 Bilag 6 5 skemaet til samtalen ligger som bilag 7 11

12 Der informeres om særlige forhold eller ændringer Det faglige indhold Skal afspejle det reelle fagområde og det arbejdsområde uddannelsen er rettet imod De fag der er særlige/kendetegnende for den enkelte uddannelse skal der især smages på fx hg handel, økonomi, salg og service Det er okay at observere og deltage på det niveau man er. Ansvarsfordeling Lærerens ansvar (værkstedslederens) - Velkomst, at tage imod eleven - Medvirke til at eleven får indfriet forventninger - Modtage og anerkende elevens niveau og mål - At informere koordinatoren om forløbet generelt, evt. fravær Elevens ansvar - Medvirke til at følge egen plan - At forholde sig åbent og aktivt - At reflektere - Selv gøre opmærksom på mis-trivsel Koordinatorens ansvar - Aftale første møde - Indgåelse af aftale i.f.t. forventningsafstemning - Lærerens kontaktperson i.f.t. eleven - Opfølgning løbende forløbsplaner m.m. - Spørge - At alle bliver ordentligt informeret, altså direkte kontakt mellem den nærmeste lærer og koordinator omkring eleven. Afslutning af for-forløb Hvis en elev stopper i et for-forløb i utide, skal der gives besked til koordinator Fravalg skal opleves positivt Evaluering ved afslutning mellem elev, lærer og koordinator, indeholdende videre perspektiv, mål Skolens feedback på elevens deltagelse i.f.t. uddannelsens mål og indhold. Forløbets gode og dårlige sider set med elevens briller, Elevens nye udgangspunkt evalueres og anerkendes Forforløb på Produktionshøjskolen Frafaldstruede elever tilmeldt på erhvervsskoler, har en mulighed for at lave et pit-stop på Produktionsskolen, for enten at fortsætte samme uddannelse senere, eller skifte over til anden uddannelse. Hvis eleverne er meget uafklarede eller har et behov for yderligere støtte, kan de indskrives på produktionsskolen i en længere periode, således de flytter basen. I samarbejde medværkstedslæreren på produktionsskolen, lægges der planer for elevens videre forløb. På 12

13 produktionsskolen integreres værkstedslærerens forløbsplaner med fokusforløbet, således der foregår en samlet kommunikation om eleven. Der er i tilfælde lavet aftaler om elevens coach eller kontaktlærer, fortsat har haft jævnlige møder med elever i for-forløb på Produktionsskolen Forventningsafstemning Aftalerne omkring de gensidige forventninger har været vigtige, særligt for de lærere der har haft fokus-eleverne i undervisningen. Forventningssamtalen giver mulighed for at få vendt de ønsker og behov eleven har i relation til den hverdag der er på uddannelsesinstitutionen. Hvad er vigtigst for eleven at undersøge, skal eleven eksempelvis arbejde med et projekt, tilknyttet en enkelt lærer eller indgå i den daglige undervisning med flere lærere. Skal eleven tilknyttes et elev-team, en klasse, en anden fokus-elev, eller en kammerat der allerede går der. Det skal også afklares hvor aktiv eleven forventes/forventer at deltage i undervisningen, sidder han og hun og kigger med, eller deltager man på lige fod med de andre og laver opgaver og lektier. Nedenstående skema bruges som udgangspunkt til forventningssamtalen og kan anvendes til at fastholde de aftaler der indgås og som udgangspunkt for en evalueringssamtale For-forløbsplan. Elev Skole Kontaktperson Det faglige, indholdet af undervisningen Elevens forventninger Lærerens forventninger Det sociale, indgåelse i det sociale fællesskab, klassen, værkstedet Elevens forventninger Lærerens forventninger Det personlige, hvad kan jeg forvente og hvad skal jeg give, hvad vil jeg Elevens forventninger Lærerens forventninger Særlige forhold der skal tages i betragtning: Eleven bliver mødt af: Sted Tid Skema Ved sygdom skal det meldes til på tlf Evaluering I forbindelse med afvikling af for-forløb, er der indlagt evaluering i forløbene. Her fungerer forventningsaftalerne som udgangspunkt for samtalen. Det er igen vigtigt at den unge bliver en aktiv del af samtalen og at der laves referat, således der skabes konsensus om indholdet og en fælles virkelighed. I forbindelse med et virksomhedsforløb sker evalueringen med virksomhedens kontaktperson, den unge og koordinator og fordelen er ofte at evalueringen bliver praksisnær og 13

14 konkret, eksempelvis når lederen beskriver den unges evne til at være smilende overfor kunder der kommer i butikken, eller evnen til at sætte aktiviteter i gang med børnene i en børnehave. Ud fra samme princip afvikles skoleforløbsevalueringen, elev, koordinator og kontaktperson evaluerer ud fra forventningsaftalen for-forløbet og vurderer i fællesskab elevens ønsker og muligheder for at starte den aktuelle uddannelse op Administrativ organisering af for-forløb Elevernes forløb tilrettelægges individuelt, når et forløb er aftalt mellem elev og kontaktlærer/skole kommunikeres der foruden de elev-relaterede dokumenter også et administrativt dokument. Administrationsdokument til forforløb sendes pr. mail til Administrationen på Erhvervsskolerne og evt. Produktionsskolen. Elever i forforløb må ikke skoleforløbsplaceres, men kun holdplaceres. De må ikke indskrives uden aftale på skolerne, da det kan få konsekvenser for deres SU. Eleven er og skal fortsat være indskrevet på SOSU Navn Cpr tlf. kontaktperson Lærke Vind xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Eleven er i forforløb på HG Skole Kontaktperson (Lærer) Periode i forforløb dato Evt. fravær Evt. optaget på uddannelse dato HG xxxxxxxx Det administrative dokument sendes til de involverede skoler og anvendes som et registreringsdokument, således eleven kan oprettes i de forskellige skoler uden at være indskrevet. Det har betydning i praksis, således at eleven eksempelvis har mulighed for at låne undervisningsmateriale, computer eller gå på Lectio Der er pt. fra produktionsskole-lovgivningen et loft på 5 ugers kombinationsforløb man skal være opmærksom på, ligesom forløbene på erhvervsskolerne skal være kompetencegivende ved forløb på 5 uger eller mere. Der udsendes samtidig en liste hver måned over registrerede forløb til brug i forsikrings øjemed og betaling Kompetencer kompetence-beskrivelse Selve fokusforløbet med visitationssamtalen, fokusplanen, for-forløbene og samtalerne giver et grundlag for den unge til at reflektere over egne kompetencer og muligheder. Mødereferaterne, evalueringerne og de skemaer og aftaler der udfærdiges gennem forløbet, er et godt redskab til at synliggøre den unges styrker og svagheder. Dialogen alene gør det ikke, vilje, kunnen og handlinger må ses i et helhedsperspektiv der fortæller om balancen eller manglen på samme. Eksempelvis kan værkstedslederen på produktionsskolen i samarbejde med eleven lave et kompetenceafklaringsskema der beskriver elevens kompetencer på det faglige, personlige og sociale plan. Her er det afgørende at den unge ikke bare skal høre hvad andre vurderer, men selv 14

15 vurderer sine egne kompetencer på områderne, det giver et godt udgangspunkt for at skabe en fælles virkelighed. Som bilag 8 foreligger et bud hvorledes et kompetenceafklaringsskema kan se ud, det er udarbejdet i samarbejde med værkstedsledere fra produktionsskolen og med inspiration fra allerede udviklede skemaer. Det skal igen fastslås at skemaet skal betragtes som et processuelt redskab der kan give et billede af værkstedslederens og elevens oplevelse af egne kompetencer, det er ikke en sandhed. Samtidig anvendes evalueringerne fra for-forløbene, som en del af det helhedsbillede, der er med til at skabe en fælles virkelighed Kompetenceudvikling Fokuspunkterne bliver et omdrejningspunkt for elevens kompetenceudvikling, det kan være sociale, personlige eller faglige områder. Den unges støtte til at udvikle større kompetence på særlige områder sker som tidligere nævnt i samarbejde med koordinator, kontaktperson (værkstedsleder) og evt. forældre. Der kan eksempelvis laves aftaler med en faglærer, at den unge under et for-forløb skal deltage i et stilladskursus, der kan godskrives efterfølgende i evt. uddannelse. Der er lavet aftaler om at låne en grundbog efter et for-forløb, som eleven kan tage med tilbage på produktionsskolen og øve sig i opgaver, eksempelvis i samarbejde med værkstedsleder eller produktionsskolens underviser. Der er lavet aftaler for en elev, der kunne øve sig en time om dagen med det svære erhvervsøkonomi over nettet, med mulighed for lektiehjælp, mens hun gik på produktionsskole. Der er masser af muligheder for at lave individuelle aftaler, der kan støtte den unge i at gøre overgangen til uddannelse lettere 2.8. Fastholdelse i uddannelse Beskrivelse af fastholdelseselementer omkring opstart En del for-forløb udmunder i direkte indskrivning på en erhvervsskole efterfølgende, således der sker en flydende overgang. Det kan være et for-forløb med en ung fra Produktionsskolen, eller fra en anden erhvervsskole. I de tilfælde laves der individuelle aftaler omkring den konkrete elevs overgang fra den ene skole til den anden, således at der ikke er et økonomisk slip for de elever der går fra skoleydelse til SU eller omvendt. Desuden: o Er der lavet aftaler med de enkelte undervisere om fokuspunkter omkring den enkelte elev. o Umiddelbart inden opstart kontaktes eleverne på sms, for at skabe dialog om opstart og samle op på ferien. o Dagen forinden eller samme dag sendes sms-hilsner ud med ønsket om god opstart. Når eleven er startet op på det ordinære uddannelsesforløb, holdes der særligt i opstarten jævnligt møder med koordinator, elev og kontaktlærer om elevens trivsel. Der er samtaler om elevens fokuspunkter og andre udfordringer der støder på, det kan være at holde koncentrationen omkring bøgerne, at møde til tiden, at være selvhjulpen eller turde bede om hjælp osv. Der kan laves individuelle aftaler med kontaktlæreren eller faglæreren. Eleven fortsætter i projektet til han eller hun er klar til at slippe. 15

16 2.9. Ud af Fokus I projektbeskrivelsen der udarbejdes i starten af fokus-forløbet, laves der en aftale omkring udslusningen. Den unge beslutter selv hvornår udskrivelsen foregår, det har primært været ud fra tre kriterier. - Når den unge er blevet afklaret omkring valget af uddannelse, dvs. fokus på valg - Når den unge er startet op på uddannelse og er kørt ind, dvs. fokus på overgang - Når det bliver svært at fastholde uddannelse dvs. fokus på fastholdelse Den aftale der laves i starten er ikke nødvendigvis fastlagt og ændres da ofte efter behov. Den unge udarbejder en evaluering af forløbet, der tjener som refleksionsgrundlag for både elev og koordinator. (Foreligger som bilag 9) Eksempler på fokus-forløb -cases Ulla Et eksempel er Ulla på 18, der er startet på social og sundhedsskolen, hvor hun efter en tid finder ud af det ikke er hende. Unge-koordinatoren på skolen kontakter fokus-koordinatoren, der afholdes et møde med pigen og hendes mor, hvor mulighederne beskrives. Moderen er ikke begejstret for at pigen skal starte på produktionsskolen, men går med til efter en rundvisning at lade pigen starte i et fokus-forløb. Ulla er altså stadig indskrevet på SOSU, men går i et par uger på produktionsskolen for at prøve det af. Pigen bliver glad for Produktionsskolen og vælger at fortsætte der, så hun skrives ud af SOSU og ind på produktionsskolen og får skoleydelse. Hun fortsætter der et par måneder på kantineværkstedet, alt imens hun har samtaler med sin værkstedsleder og koordinatoren. Pia er dog stadig meget i tvivl om hvad hun vil og tror faktisk ikke hun kan noget overhovedet. Arbejdet på produktionsskole-værkstedet motiverer hende dog til at turde prøve et for-forløb af på Teknisk Skoles Mad til mennesker og hun har en uge på grundforløbet hvor der i samarbejde med underviseren, tilrettelægges et forløb for hende. Pia bliver i forløbet klar over at hun i hvert fald ikke skal den vej og vil i stedet prøve et forløb på HG, da en anden i fokus-gruppen går der. Hun er dog noget bekymret for matematikken og for at sidde ned en hel dag. På HG kobles hun på veninden og prøver et forløb i Flex-klassen hvor hun opdager at hun sagtens kan følge med, at der er flere hun kender og at det faktisk er ret sjovt. Efter nogle uger beslutter hun sig for at fortsætte på HG, hun udskrives af produktionsskolen og indskrives på HG, men bevarer samtalerne med koordinatoren i en periode, til hun føler sig tryg og sikker i sit valg Kasper Et andet eksempel er Kasper på 17, der har været i gang med grundforløbet som tømrer på Teknisk Skole, men droppede ud da der var noget med nogle tegninger der ikke var helt i orden. Kasper og hans mor bliver gennem en samtale med en UU-vejleder orienteret om projektet og der afholdes et møde med fokus-koordinator, Kasper og hans mor. Kasper starter på Produktionsskolen og er i tvivl om hvorvidt han vil tilbage til grundforløbet som tømrer eller om det er noget helt andet han skal, han giver blandt andet udtryk for interesse i autolakering. Han starter op ifølge aftale med Produktionsskolen mandagen efter på træ-værkstedet, hvor han bruger nogle uger på at falde til og blive tryg i nye omgivelser. Der afholdes jævnligt samtaler omkring planlægningen af Fokus-forløbet, hvor det er vigtigt for Kasper at kunne overskue forløbet et godt stykke ind i fremtiden. Vi planlægger sammen et virksomhedsforløb hos en autolakerer på 16

17 2 uger, men forlænger det til 3 uger efter Kaspers ønske da han føler det er dét han gerne vil med sit liv. Det er forholdsvis svært at starte på grundforløbet som autolakerer uden elevplads da der er større søgning end der er pladser og der er lang venteliste på skolepraktikpladserne, så Kasper er meget afhængig af at virksomheden er interesseret i at ansætte ham som elev. Under evalueringssamtalen giver mester dog udtryk for at Kasper ikke virker moden og motiveret nok til at de har interesse i at ansætte ham som elev, samtidig bekymrer værkstedslederen på Produktionsskolen sig omkring Kaspers utidige forsvinden og manglende kompetence til at fastholde og færdiggøre en opgave. Koordinatoren tager fat på temaet under en samtale med Kasper og moderen, hvor det viser sig at en betydningsfuld faktor er generthed der hæmmer ham eksempelvis i forhold til at turde bede om hjælp når der er noget han ikke forstår. I stedet vælger han at gøre sig selv mindre synlig. Dette bliver et Fokus-punkt vi arbejder med sideløbende hans uddannelsesafklaring. Det bliver vigtigt for Kasper at finde et alternativ til autolakerer-uddannelsen, en plan B hvis han ikke finder en læreplads og han har besluttet at han ikke vil tilbage til tømrerfaget. Han afprøver forskellige muligheder i virksomheds-forforløb, som maler, dyrepasser, fisker, men der er ikke noget der fænger. Derefter et uddannelses-forforløb på grundforløbet som mekaniker, der har samme indgang Bil, fly og andre transportmidler, som autolakerer. Kasper føler sig forholdsvis godt tilpas på grundforløbet og vi afholder et møde med Kasper, moderen, kontaktlæreren på Teknisk Skole og koordinator, hvor der bliver vendt de muligheder der er. Kontaktlæreren foreslår karosseriuddannelsen, da det er lettere at starte op på og efterfølgende få elevplads, og det bliver både Kasper og moderen interesseret i. Moderen udtrykker dog bekymring for om Kaspers matematikniveau er højt nok og vi laver en aftale om at få noget af det matematik de anvender på grundforløbet med, så Kasper i samarbejde med underviseren på Produktionsskolen kan have et forløb forinden uddannelses-opstart, hvor de sammen laver nogle af opgaverne. Efter opstart på Teknisk Skole har vi nogle møder hvor vi planlægger resten af uddannelsesforløbet i samarbejde med kontaktlæreren og studievejlederen der Netværk Elevnetværk på Produktionshøjskolen Eleverne er automatisk en del af det fokus-netvæk, der er etableret primært på Produktionsskolen da de unge lettere kan holde fri fra aktiviteterne der, end på uddannelsesstederne. Eksempler på aktiviteter kunne være: Deltagelse i fredagsmotion hvor eleverne samlet er på motionscenter/svømmehal. Deltagelse i sociale aktiviteter som udflugter, fælles madlavning og spisning. Temadage, hvor der afvikles tematiske forløb omkring filosofiske emner som frihed, ansvar, lykke og værdier. Temadage hvor eleverne i grupper arbejder med individuelle målsætninger, læringsstile og kompetenceskemaer. 17

18 Elevnetværk på erhvervsskolerne På erhvervsskolerne anvendes netværket i forbindelse med integrering af nye fokuselever, hvor de fokuselever der går på uddannelsesstederne kan danne base for en makker eller et socialt netværk for de elever der skal på forforløb. De tidligere Fokus-elever kender til situationen, at stå som ny ankommen i et etableret socialt fællesskab og vil gerne fungere som guide for de nye. Det løfter som regel den unge, på den ene side at få ansvaret for den nytilkomnes trivsel og på den anden side stå som repræsentant for skolen. Desuden er der oprettet en facebook-gruppe, der er for alle aktive og tidligere fokus-unge der bliver brugt til at øge netværks-fornemmelsen og til konkret formidling af informationer omkring aktiviteter i projektet Beskrivelse af aktør-netværk Hver 3. måned mødes netværk 1, aktørnetværket, der består af kontaktpersoner fra de deltagende parter, primært faglærere og vejledere. Her drøftes udfordringerne ved at etablere for-forløb, hvorledes den anerkendende tilgang kan og bliver udøvet i mødet med den unge og hvorledes netværket kan anvendes i andre henseender. Udarbejdelsen af for-forløbsmodellen er eksempelvis lavet af netværket, hvilket blandt andet skaber genkendelse i mødet med den på de enkelte uddannelser. Desuden har der i netværket været oplæg fra ekstern oplægsholder om anerkendelse i praksis. Desuden fungerer netværket som en videns opsamling og er relations opbyggende på tværs af organisationerne. Kendskabet til hinandens organisationer og relationen mellem aktørerne har skabt større fleksibilitet og kommunikation omkring den enkelte unge. Det viste sig gennem projektet at der var et behov for at etablere et mindre netværk for faglærerne på Teknisk Skole, da det er en stor organisation, med mange adskilte afdelinger hvilket skabe nogle udfordringer i forhold til nedsivningen af projektet. Ved at etablere erfaringsgruppen, blev kendskabet til og engagementet i projektet spredt bedre Edderkoppefunktionen Når en elev tilknyttes projektet, tilknyttes den unge samtidig koordinatoren der fungerer som bindeled mellem Produktionshøjskolen, UU, Kommunen og erhvervsskolerne, koordinatoren følger den unge hvor han eller hun måtte befinde sig. Det har den fordel at den unge ikke føler sig kastet rundt men at der foregår en håndholdt vejledning. Koordinatorfunktionen har gennem projektet har gennem projektet flyttet sig fra at være en vejledningsfunktion med base på Produktionsskolen til en mere koordinerende funktion mellem projektets samarbejdsparter. Rent geografisk er koordinatoren fordelt mellem erhvervsskolerne, Produktionsskolen og UU/Kommunen. Det har den fordel at projektet bliver mere synligt på uddannelserne således mere anvendt som et redskab erhvervsskolerne kan gøre nytte af. Den forbedrede relation kommer den enkelte elev til gavn i forhold til kommunikationen og de individuelle aftaler der skal indgås mellem elev, lærer og koordinator, projektet fungerer bedre som en integreret del af skolerne. Koordinatoren fungerer samtidig som et bindeled til de andre eksisterende projekter og muligheder for støtte til den enkelte unge, gennem de tiltag der ellers er etableret i kommunen og på skolerne. 18

19 Denne funktion har vist sig at være afgørende i forhold at koordinere og fortsat udvikle forforløbene, hvilket har betydet at funktionen fortsættes efter Fokus-projektets ophør som en UUfunktion. 3. Status og summativ evaluering Til dataindsamling er benyttet følgende datakilder: Spørgeskema (marts 2010 til alle involverede professionelle i projektet) elevinterviews (marts 2010, 15 udvalgte FOKUS elever) samt interview med FOKUS koordinator, FK (marts 2010), fokusgruppeinterviews med netværk I & II (efterår 2009 samt forår 2010) samt øvrige data og statistisk materiale indsamlet under monitoreringsperioden (referater, opgørelse over elev flow, kvartalsrapporter, arbejdet med de udviklede skemaer og procedurer). Alle data kan naturligvis rekvireres ved evaluator og der forefindes en mere uddybende status og evalueringsrapport (2. juni 2010) end nærværende, som er at finde på projektets hjemmeside. Intentionen med nærværende summative statusopgørelse og evaluering er at bearbejde informationen til brugbar viden og anbefalinger snævert ift projektets formål, mål og antagelser samt de efterfølgende besluttede evalueringsparametre: samarbejde/kommunikation, fleksible forforløb og betydning/værdi for de unge. 3.1: Formål og mål med evaluering samt opdrag for evaluering Projektets overordnede mål er i fællesskab - at få flere unge i uddannelse. Til projektet er hertil formuleret formål, mål og antagelser (se projektplan og forandringsteori - bilag) Nærværende summative evaluering har fokus på evaluering af om målene er nået. Derudover har projektet gennem forløbet genereret nye evalueringsspørgsmål, som også bliver centrale at evaluere på. Samlet set er evalueringsspørgsmålet: Har projektet initieret flere unge i uddannelse? Projektledelsen har valgt følge evalueringsparametre. Form: Samarbejde og kommunikation om projektet Indhold: Fleksible forforløb Værdi: Betydning/værdi for de unge 3.2. Status og summativ evaluering ift projektets mål og antagelser (jvf. Projektansøgning og forandringsteori) er en kort opsamling af resultater vedr.elev flowet samt afgræsning af målgruppe for projektet er en kort opsamling af data i projektet set ift de tre evalueringsparametre: er en statusopgørelse ift projektets mål og antagelser er selve evalueringen/vurdering af status med anbefalinger data fra elev flow og målgruppe Elev flow 19

20 Kort om status kan siges, at der pr. november 2010 har været et gennemløb på 76 elever, heraf 88 forforløb Pr. november 2010 er der 29 indskrevne elever, hvoraf 9 er uafklarede. 6 af de uafklarede er i forforløb i erhvervsuddannelserne og 3 er tilknyttet Produktionsskolen. Ca.72 % af fokusforløbene har resulteret i start på uddannelse eller klar aftale herom (med opstart august 2010). 21% er endnu i FOKUS forløb og derved ikke afklarede om uddannelsesvalg Af de 76 indskrevne elever er 54 elever i uddannelse/aktive planer om opstart, 2 i arbejde, 4 elever PHS eller Tamu, 3 elever på højskole, 7 elever på kontanthjælp/jobhjørnet / sygemelding, 3 er flyttet og 3 elever er i gang med pit-stop på højskole. De 88 forforløb drejer sig om forforløb, der er afviklet eller planlagt afviklet. Forforløb kan enten være praktikforløb på uddannelsesinstitutioner. eller praktikforløb på en arbejdsplads. Til registreringen af forforløb medregnes ikke PHS som forforløb ej heller er medregnet forforløb, der er afbrudt inden opstart. Flere elever har gennemført flere forforløb. 11 elever har ikke deltaget i forforløb. Målgruppe Målgruppen for projektet var oprindeligt: Alle unge i alderen år uden uddannelse estimeret til ca. 160 mulige kandidater pr. år. Som projektet skred frem, blev det tydeligt, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3-4 (andre problemer end ledighed) ikke vil kunne profitere tilstrækkeligt af et FOKUS forløb, idet deltagelse i FOKUS forudsætter at eleven kan have udbytte af tilknytning til PHS eller andet uddannelseslignende sted. Der fordres altså en vis uddannelsesparathed for deltagelse i FOKUS. Under projektperioden blev etableret et andet projekt i regi af UU, hvor netop udvikling af uddannelsesparathed var i fokus. Således blev målgruppen i august 2009 afgrænset yderligere til unge i alderen år, som primært har afklaring af uddannelsesvalg som fokus. Denne afgrænsning var på positiv vis med til at skærpe og tydeliggøre opgaven i arbejdet med FOKUS forløbene. Som et kuriosum kan nævnes at også elevinterviewene understøtter denne afgrænsning, hvilket følgende citater tydeligt viser. Målgruppe? Elevudsagn Alle der gerne vil hjælpes man skal ville hjælpes for at blive hjulpet. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, nu gør de al arbejdet. Man skal også have en viljestyrke til at gøre arbejdet (Fokuselev Pige). For uafklarede, som har brug for noget andet end den rutinepræget behandling, som man får i skolen. At man kan blive taget hånd om, og virkelig føler, at de vil gøre noget for en, altså individuelt. Og man får et socialt netværk Ikke for dem, der har sociale problemer (Fokus-elev Dreng) Opsamling af data ift evalueringsparametrene: form, indhold og betydning/værdi 20

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere