Krav til brugervenlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til brugervenlighed"

Transkript

1 Sådan skriver du Krav til brugervenlighed Med eksempler fra Rejsekort 18 januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Danmark

2 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 2

3 Indhold 1. Formålet med denne vejledning Baggrund Bidragydere Formålet med usability krav Udarbejdelse af en usability kravspecifikation Anvendelse af en usability kravspecifikation Typer af usability krav Andre typer af krav Krav til udviklingsproces Usability test Krav til produkt Krav til nytte Krav til effektivitet Krav til tilfredshed Gode råd Klassiske fejl Krav til usability kompetence Yderligere information Eksempler Grundlæggende model for brug af Rejsekort Anvendte konventioner Appendiks A. Eksempler på krav til udviklingsproces A.1. Planlægning A.2. Analyse A.3. Brugerkrav A.4. Design A.5. Vurdering Appendiks B. Eksempler på krav til produkt B.1. Eksempler på krav til nytte...33 B.2. Eksempler på krav til effektivitet B.3. Eksempler på krav til tilfredshed Appendiks C. Supplerende oplysninger C.1. Kerneopgaver C.2. Testdeltagere til usability test Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 3

4 Hvis du er ligeglad med kvalitet, så er dit arbejde trivielt -- Gerald M. Weinberg Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 4

5 1. Formålet med denne vejledning Denne vejledning forklarer, hvad en præcis kravspecifikation for usability (brugervenlighed) for et it-system bør indeholde. En usability kravspecifikation er normalt en del af en kravspecifikation for et it-system. Den komplette kravspecifikation for et produkt indeholder mange andre typer krav, f.eks. funktionelle krav, proceskrav, forretningsmæssige krav, sikkerhedskrav og kvalitetskrav. Vejledningen henvender sig til personer, som udarbejder kravspecifikationer for interaktive it-systemer. Usability kravspecifikationen kan anvendes i en vilkårlig brugercentreret udviklingsmetode. Vejledningen består af en generel vejledning i afsnit 2-7 efterfulgt af konkrete eksempler i afsnit 8 og appendiks A og B. Eksemplerne bygger på Rejsekort. Appendiks A viser konkrete krav, som kunne sikre at usability bliver tilgodeset i udviklingsprocessen for Rejsekort. Appendiks B viser konkrete usability krav, som rejsende kunne stille til Rejsekort. En usability kravspecifikation fastlægger krav til udviklingsprocessen og/eller krav til selve it-systemets brugergrænseflade i form af krav til nytte, effektivitet og tilfredshed for relevante brugere i en relevant sammenhæng. Tidlige diskussioner af kravene kan afsløre misforståelser og uoverensstemmelser tidligt i udviklingsforløbet, hvor problemerne er nemme at rette. En god usability kravspecifikation yder populært sagt en vis sikkerhed mod, at kunden kommer i kløerne på en leverandør, som ikke magter usability opgaven. Opfyldelse af kravspecifikationen bør være en forudsætning for, at leverandøren får den aftalte betaling for sin leverance. Derfor skal kravspecifikationen være præcis. For hvert krav skal en neutral person, f.eks. en dommer eller en voldgiftsmand, klart kunne afgøre, om kravet er opfyldt eller ej. En usability kravspecifikation kan naturligvis også anvendes internt i et firma til at synliggøre aftaler om usability mellem brugere og udviklingsteamet Baggrund Mine erfaringer fra mange års arbejde for kunder viser, at kendskabet til hvordan man opstiller præcise, målelige krav til usability (brugervenlighed) er begrænset. Mine erfaringer viser desuden, at det kræver indsigt at omsætte begrebet "usability" til præcise usability krav Bidragydere Jeg takker følgende personer for værdifulde kommentarer til tidligere udkast: Søren Lauesen (ITU), Anker Helms Jørgensen (ITU), Peter Carstensen (Alexandra Instituttet) og Jan Chr. Clausen (Nykredit). Ophavsretten til dette dokument tilhører DialogDesign, Du er velkommen til at kopiere dette dokument, også i uddrag. Ved kopiering skal du angive, at teksten stammer fra dokumentet "Usability kravspecifikation", som er udarbejdet af DialogDesign. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 5

6 Din kravspecifikation skal være så robust, at du fortsat er situationens herre, hvis leverandøren mister lysten til at samarbejde konstruktivt efter at have fået ordren -- Rolf Molich Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 6

7 2. Formålet med usability krav Usability kravspecifikationen bruges som bilag til en udviklingskontrakt. Kontrakten indgås mellem to parter: en leverandør, som skal leve op til kravene, og en kunde, som ønsker en række usability krav opfyldt for at sikre, at brugere kan finde ud af at bruge itsystemet Udarbejdelse af en usability kravspecifikation Usability krav indgår normalt i en kravspecifikation, som også stiller krav til materiel, funktionalitet, pålidelighed, sikkerhed og meget andet. Usability kravene udarbejdes normalt af kunden sammen med de øvrige krav. I praksis er det kundens egne usability specialister, som udarbejder kravene, eller kunden benytter sig af ekstern konsulentbistand. Usability krav udarbejdes med henblik på bestemte målgrupper. Forskellige målgrupper kan have vidt forskellige krav til det samme system. Leverandøren tager hensyn til kravene, når han udarbejder tilbud. Kravene forhandles ofte mellem kunde og leverandør, indtil der er nået et kompromis mellem kvalitet og pris, som begge parter finder acceptabelt. Usability krav kan være ressourcekrævende at teste, fordi de ofte involverer et større antal typiske brugere, de såkaldte testdeltagere. F.eks. kan en test med 100 testdeltagere kræve mange ressourcer. En test med 10 testdeltagere er væsentlig billigere men øger risikoen for, at et par atypiske testdeltagere giver et ukorrekt resultat. Kunde og leverandør må på forhånd afgøre, om testen er pengene værd. En seriøs leverandør kan beregne et højt risikotillæg for at opfylde krav, som er kostbare at efterprøve, eller som leverandøren ikke er helt sikker på, at han kan opfylde Opstilling af usability krav Jeg anbefaler følgende fremgangsmåde for opstilling af konkrete usability krav: 1. Arranger en workshop med en varighed på 2-3 timer. 2. Indbyd op til 12 personer: a. Projektejeren b. Projektlederen og hans/hendes stedfortræder c. Et par repræsentative brugere d. Interessenter, dvs. repræsentanter for grupper, hvis daglige arbejde påvirkes af det nye it-system. For Rejsekort systemet kunne det være togførere, togrevisorer, billetsælgere og supportpersonale. e. En eller to udviklere f. En eller to usability specialister som har erfaring i opstilling af usability krav. De officielle titelbetegnelser er "usability engineer" og "usability requirements engineer" g. En ordstyrer, som ikke har nogen særlige interesser i projektet, dvs. hverken er interessent eller udvikler. Ordstyreren kan også være referent. 3. Start mødet med at lade en usability specialist forklare reglerne for usability krav 4. Brainstorm forslag til målgrupper. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 7

8 5. Brainstorm forslag til de vigtigste arbejdsopgaver, de såkaldte kerneopgaver. Gør dette også selv om udviklerne allerede har opstillet en liste med kerneopgaver. 6. Brainstorm usability krav til hver kerneopgave og målgruppe. 7. Prioriter kravene under hensyntagen til at det næppe er realistisk at have mere end krav i usability delen af kravspecifikationen. 8. Efter workshoppen formulerer referenten de krav, som workshoppen nåede frem til, og udsender dem til workshopdeltagerne til kommentering. 9. Deltagerne kommenterer de nedskrevne krav. 10. Referenten reviderer kravene på grundlag af deltagernes kommentarer. Hvis der er væsentlig uenighed mellem workshopdeltagerne, træffer projektejeren en beslutning eller indkalder til et møde med henblik på at diskutere uenighederne og opnå større forståelse af problemerne. 11. Deltagerne godkender usability kravene Anvendelse af en usability kravspecifikation Kunden kan stille krav om en tidlig, forebyggende kontrol af, om usability kravene ser ud til at kunne opfyldes ("early proof of concept"). En tidlig kontrol er ofte knyttet til en mulighed for at opsige kontrakten. Når leverandøren mener, at systemet er færdigt, afholdes en afleveringsforretning, hvor kunden og leverandøren i fællesskab gennemgår systemet med udgangspunkt i de aftalte krav. For hvert krav undersøges, om kravet er opfyldt, delvis opfyldt eller ikke opfyldt. På baggrund af afleveringsforretningen afgør kunden, om han vil acceptere systemet. Hvis systemet ikke lever op til de aftalte krav, skal leverandøren ændre systemet, så det lever op til kravene. Det sker normalt for leverandørens egen regning. Hvis det efter forhandlinger og et rimeligt antal forsøg viser sig, at leverandøren ikke kan leve op til usability kravene, kan kunden opsige aftalen. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 8

9 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 9

10 Brugere mener, at brugergrænsefladen ER systemet. Hvis brugerne ikke kan finde ud af det, så virker det ikke -- Susan Dray Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 10

11 3. Typer af usability krav Der er følgende typer af usability krav: Krav til udviklingsproces Krav til udviklingsprocessen beskriver krav til en række milepæle undervejs i et udviklingsforløb. Ved hver milepæl skal leverandøren vise, at udviklingsprojektet er på rette spor, gennem en delleverance, der lever op til forud aftalte krav, og som kunden kan vurdere. Se afsnit 4 og eksemplerne i appendiks A. Krav til produkt Produktkrav beskriver præcise procedurer for hvordan kunde og leverandør afgør, om det færdige produkt lever op til usability krav, som er aftalt på forhånd. Se afsnit 5 og eksemplerne i appendiks B. Krav til usability kompetence Kompetencekrav beskriver, hvordan en kunde kan sikre, at leverandørens medarbejdere har de usability kompetencer, som er nødvendige for at levere et brugervenligt produkt, inden han skriver under på aftalen. Se afsnit Andre typer af krav Der findes en række andre typer krav, som lejlighedsvis forveksles med usability krav. Disse typer krav er kort omtalt i de følgende afsnit Forretningsmæssige krav Forretningsmæssige krav (engelsk: "business requirements") fastlægger overordnede, forretningsmæssige mål for hele systemet. De beskriver, hvad kunden ønsker at opnå med systemet. Eksempler på forretningsmæssige krav til Rejsekort: Rejsekort systemet skal efter 2 år medføre 5% flere rejser. [Begrundelse: Den nemme adgang til billetter vil medføre flere spontane rejser. Kommentar: Opfyldelse af dette krav er vanskelig at måle i praksis. Antallet af rejser påvirkes af mange andre forhold, f.eks. benzinpriser og takstpolitikken.] Rejsekort systemet skal efter 2 års drift medføre en besparelse på mindst 5% i omkostningerne til billethåndtering. [Begrundelse: Omkostningstunge billetsalgssteder kan nedlægges.] Rejsekort skal kunne anvendes til betaling af offentlig transport med bus og tog overalt i Danmark. Under normal drift skal Rejsekort systemet fungere uden at brugere behøver kontakte personale. Manuelt betjente salgs- eller servicesteder må ikke være nødvendige. Forretningsmæssige krav opstilles af ledelsen hos kunden. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 11

12 Funktionelle krav Funktionelle krav (engelsk: "functional requirements") stiller overordnede krav til hvordan systemet skal implementeres for at opfylde de forretningsmæssige krav. Eksempler på funktionelle krav til Rejsekort: Rejsekort systemet skal være papirløst Rejsekortet skal fysisk ligne et betalingskort På hver station skal rejsende kunne se saldo på deres rejsekort og prisen for nylig foretagne rejser. Desuden skal de kunne overføre penge til deres rejsekort. På internettet skal rejsende kunne se saldo på deres rejsekort og prisen for nylig foretagne rejser. Desuden skal de kunne overføre penge til deres rejsekort. Rejsende skal tjekke ind, når de påbegynder en rejse. Rejsende skal tjekke ud, når de afslutter en rejse. Rejsekort systemet skal være brugervenligt. Det sidstnævnte krav er udmærket som funktionelt krav, men det er ikke et usability krav. Usability krav omsætter det overordnede krav om brugervenlighed til noget måleligt Brugerkrav Brugerkrav (engelsk: "user requirements") beskriver brugeres overordnede ønsker til hele systemet. Eksempler på brugerkrav til Rejsekort: Det må ikke koste mere at rejse med Rejsekort end at rejse med det nuværende klippekort. Det må ikke være mere besværligt at bruge Rejsekort end at bruge de nuværende klippekort. Det må ikke være dyrere at bruge Rejsekort end at bruge de nuværende klippekort. Det skal være mindst lige så sikkert at bruge Rejsekort som det er at bruge de nuværende klippekort. Rejsekort systemet skal være brugervenligt. Krav til nytte og effektivitet konkretiserer brugerkrav til noget måleligt. Som det fremgår af eksemplerne, kan funktionelle krav og brugerkrav være delvis sammenfaldende. Brugerkrav formuleres af usability specialister på grundlag af brugerbehov (engelsk: "user needs"). Brugerbehov afdækkes bl.a. ved hjælp af interview og spørgeskemaundersøgelser med typiske brugere af det kommende system. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 12

13 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 13

14 Du kan kun styre det, som du kan måle -- Tom DeMarco Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 14

15 4. Krav til udviklingsproces Krav til udviklingsprocessen formuleres som krav til en række milepæle undervejs i et udviklingsforløb. Ved hver milepæl skal leverandøren vise, at udviklingsprojektet er på rette spor, gennem en delleverance. Kunden har mulighed for at vurdere, om delleverancen lever op til forud aftalte usability krav. Milepæle og delleverancer kan tage udgangspunkt i udviklingsprocessen i ISO standard , Human-centred design for interactive systems: ISO aktivitet Opstil plan for brugercentreret design i udviklingsprojektet Forstå og beskriv de situationer, hvor systemet skal bruges: Brugere, arbejdsopgaver, kontekst og teknologi Specificér brugerkrav Design systemet i overensstemmelse med brugerkravene Vurdér designet i forhold til usability kravspecifikationen. Leverance til kunde 1. Plan, der beskriver milepæle, dvs. leverancer, som er af betydning for det brugercentrerede design. For hver leverance beskriver planen indhold og leveringstidspunkt. 2. Oversigt over målgrupper og interessenter 3. Beskrivelser af typiske brugere (personas) 4. Oversigt over vigtige arbejdsopgaver (kerneopgaver) 5. Use cases. Beskrivelser af alle arbejdsopgaver, som systemet skal kunne håndtere 6. Brugssituationer (scenarier med relevant kontekst) 7. Usability kravspecifikation 8. Kravspecifikation for usability test af prototype, herunder liste med kerneopgaver, som skal testes 9. Prototyper, der skitserer det planlagte design. Hver prototype skal være egnet til en usability test af udvalgte kerneopgaver. 10. Testrapport og videooptagelser fra usability test af prototype 11. Evt. gentagelse af ovenstående milepæl 8-10 for prototyper, som dækker andre kerneopgaver. 12. Designstandard og wireframes 13. Designspecifikation, herunder fejlmeddelelser og brugerstøtte 14. Jævnlige usability test af halvfærdige versioner af systemet under implementeringen. Hver test opbygges som trin Jævnlig kontrol af, at implementeringen nøje overholder designspecifikationen. 16. Kravspecifikation for usability test af færdigt system 17. Testrapport og videooptagelser fra usability test af færdigt system Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 15

16 Det er muligt at opstille præcise krav til hver af ovenstående leverancer. Præcise krav til leverance 7, 10, 14, 16 og 17 fremgår direkte eller indirekte af afsnit 4.1. Kunden vurderer hver leverance, evt. med sagkyndig bistand. Hvis vurderingen viser, at en leverance ikke opfylder kravene, skal leverandøren fortsætte udviklingen ved at genoptage en eller flere af de foregående aktiviteter. Udviklingsprocessen er derfor iterativ, dvs. gentagen. Brugssituationer kan være vanskelige at identificere tidligt. Derfor er det nødvendigt, at leverandøren udarbejder prototyper, som kan testes med repræsentative brugere. Testresultaterne bruges til at opstille detaljerede krav og detaljerede mål. Kunden kan stoppe samarbejdet, hvis kunde og leverandør ikke kan blive enige om væsentlige detaljer, eller hvis leverandøren ikke kan leve op til kundens minimumskrav. Du kan finde konkrete eksempler på krav til udviklingsproces i appendiks A Usability test Usability test indtager en central plads i vurderingen af et produkts usability og dermed også i en usability kravspecifikation. Derfor indeholder dette afsnit en nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved en "usability test". Du kan evt. kopiere de følgende 3 afsnit helt eller delvis til din kravspecifikation Definition En usability test eller en test af brugervenlighed (i det følgende også kaldet en test) udføres af en testleverandør for en kunde på grundlag af en kravspecifikation for usability test. En test består af en række testseancer. I hver testseance løser en testdeltager, som tilhører en forud aftalt målgruppe, en række testopgaver med et produkt under overvågning af en testleder. Forløbet af en testseance er beskrevet i en drejebog. Efter testen udarbejder testlederen en testrapport, som bruges til at kommunikere testresultaterne til kunden. De anvendte udtryk i ovenstående definition er forklaret bl.a. i Regler for standardtest af brugervenlighed, som er nærmere beskrevet i næste afsnit Regler for standardtest af brugervenlighed Usability test, som er foreskrevet i denne kravspecifikation, arrangeres og betales normalt af kunden. De skal udføres i overensstemmelse med Regler for standardtest af brugervenlighed version 09, dateret Reglerne findes på webstedet for Foreningen for interaktionsdesign i Danmark, SIGCHI.dk Usability testen skal udføres af en kompetent leverandør af usability test, som er uafhængig af kunde og leverandør. Usability testene skal videooptages. De ubearbejdede videooptagelser skal udleveres til kunden og leverandøren sammen med testrapporten Opfølgning på resultater fra usability test En usability test resulterer i en række usability testresultater. Principielt skal leverandøren rette alle påpegede usability problemer. Populært sagt: Det skal laves om til det virker. I praksis bør kunde og leverandør forhandle om usability problemer, hvor leverandøren Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 16

17 kan påvise, at omkostningerne ved at rette et problem ikke står i et rimeligt forhold til problemets betydning. Hvis testleverandøren klassificerer et eller flere usability problemer som "kritisk problem", jf. Regler for standardtest af brugervenlighed (se afsnit 4.1.2), skal leverandøren rette problemerne og derefter afholde en ny usability test uden omkostninger for kunden med henblik på at vise, at de kritiske problemer er løst. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 17

18 Hvis dit system tvinger mennesker i stedet for at hjælpe dem, duer du ikke som datamatiker -- Chr. Andersen Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 18

19 5. Krav til produkt Produktkrav stiller konkrete usability krav til det færdige produkt. De kan opdeles i tre typer usability krav: Nytte Kan systemet løse de opgaver, som brugere ønsker løst? Effektivitet Kan brugere løse relevante opgaver inden for en rimelig tid? Tilfredshed Synes brugere at systemet er behageligt at bruge? Disse typer krav stammer fra definitionen af usability i ISO standarden. ISO s definition siger, at usability er The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments. Effectiveness: the accuracy and completeness with which specified users can achieve specified goals in particular environments Efficiency: the resources expended in relation to the accuracy and completeness of goals achieved Satisfaction: the comfort and acceptability of the work system to its users and other people affected by its use ISO standarden er udgivet af International Organization for Standardization, Den er temmelig dyr, og indeholder ikke andre informationer, som er nødvendige for at skrive gode usability kravspecifikationer. Du kan finde konkrete eksempler på krav til produkt i appendiks B Krav til nytte Krav til nytte fastlægger, hvad systemet skal kunne. Eksempel på krav til nytte: Rejsekort skal kunne anvendes til betaling af offentlig transport med bus og tog overalt i Danmark. Kunden repræsenteret ved ledelsen eller projektejeren opstiller krav til nytte i samarbejde med brugere og andre interessenter. Nytte måles ved at undersøge, om systemet kan udføre de krævede arbejdsopgaver, som er af direkte relevans for brugere. Krav til nytte angiver ikke, hvem der skal være i stand til at udføre en arbejdsopgave, hvor lang tid det må tage, eller hvor behageligt det skal være. Sådanne krav hører under effektivitet, som er beskrevet i næste afsnit. Sat på spidsen kan krav til nytte altså være opfyldt, selv om f.eks. kun den udvikler, der har lavet systemet, kan finde ud af at udføre en arbejdsopgave. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 19

20 5.2. Krav til effektivitet Krav til effektivitet fastlægger, hvor hurtigt brugere skal kunne løse opgaver korrekt med systemet. Eksempel på et krav til effektivitet: Udvælg tilfældigt 40 testdeltagere, som er over 18 år, jævnligt rejser med S- tog og ikke har et rejsekort. Bed hver af disse testdeltagere om at bestille et rejsekort på internettet, som passer til deres behov. 95% af testdeltagerne skal kunne løse opgaven på mindre end 10 minutter. Krav til effektivitet følger ofte denne skabelon: Udvælg tilfældigt <antal> testdeltagere, som opfylder følgende forudsætninger <beskrivelse af testdeltagernes forudsætninger>. Bed hver af disse testdeltagere om at <beskrivelse af opgave>. <Procentsats> af testdeltagerne skal kunne løse opgaven på mindre end <tid>. Testdeltagernes forudsætninger, som indgår i skabelonen, bør opdeles i Generelle forudsætninger, f.eks. alder, uddannelse, interesse for teknologi og viden om it. Specifikke forudsætninger med hensyn til det system, som skal vurderes. I det konkrete eksempel drejer det sig om viden om Rejsekort og praktisk erfaring med Rejsekorts komponenter. Den opgave, som indgår i skabelonen, skal være relevant for et væsentligt antal brugere. Opgaven skal være præcist beskrevet uden morsomheder. Den procentsats og tid, som indgår i et krav, skal være acceptabel både for kunde og leverandør. Der vil ofte være en sammenhæng mellem procentsats, tid til at løse opgaven og pris for systemet. Procentsats og tid fastlægges gennem interview og observationer af typiske brugere, der udfører sammenlignelige opgaver på tidligere versioner, konkurrerende produkter eller manuelt. Kravene fastlægges ofte af projektledelse og marketing. Kravene skal som minimum være så ambitiøse, at de sikrer, at produktet er betydeligt bedre end de eksisterende muligheder. En opgaveløsning tæller som en succes, hvis testdeltageren løser opgaven inden for det angivne tidsrum uden nogen form for menneskelig hjælp. Testdeltageren må gerne få hjælp fra systemet, f.eks. ved at benytte hjælpesystemet eller evt. dokumentation. Hvis testdeltageren giver op eller overskrider tidsgrænsen eller når frem til en løsning, som ikke er tilfredsstillende, er opgaveløsningen fejlet. I nogle tilfælde kan det være relevant med følgende tilføjelse til ovenstående skabelon: De resterende testdeltagere skal kunne løse opgaven på <tid 2>. Her vil tid 2 typisk være 2-5 gange tid. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 20

21 5.3. Krav til tilfredshed Tilfredshed måles typisk med et spørgeskema, hvor typiske brugere angiver, hvor enige eller uenige de er i en række påstande, f.eks. Rejsekort er nemt at bruge. Krav til tilfredshed følger som oftest denne skabelon: Udvælg tilfældigt <antal> testdeltagere, som opfylder følgende forudsætninger <beskrivelse af deltagernes forudsætninger>. Bed hver af disse deltagere om at udfylde et spørgeskema med følgende påstande <liste med 5-15 påstande om systemet>. For hver påstand skal deltageren angive, hvor enig han er i påstanden på en skala fra 1 til 5: 1 - meget uenig, 2 - uenig, 3 - neutral, 4 - enig, 5 - meget enig Deltageren skal desuden have mulighed for at angive "ved ikke" eller "ønsker ikke at svare". Den gennemsnitlige vurdering af hver påstand skal være mindst <målværdi>. Målværdien for en positivt formuleret påstand skal typisk ligge lidt over middel, dvs. 3,5 til 4, da erfaringen viser, at brugere ofte har en positiv grundholdning til et produkt. Der findes standardiserede spørgeskemaer til måling af tilfredshed, f.eks. SUS og SUMI. Se henvisningerne i afsnit 7. Du kan finde yderligere konkrete eksempler på påstande i afsnit B Gode råd 1. Begræns dig Usability kravene bør fylde 5-8 sider. Den samlede kravspecifikation er meget længere, fordi den indeholder krav til mange andre områder. Usability kravene til Rejsekort i appendiks B er bevidst begrænset til 7 sider, selv om der kunne opstilles flere krav. 2. Nummerér alle krav entydigt Nummereringen gør det nemmere at henvise til et bestemt krav. Eksemplet i appendiks B viser hvordan det kan gøres. 3. Medtag det rigtige svar på en testopgave i kravspecifikationen Testdeltagerne må naturligvis ikke se svaret. 4. Vedligeholdelse Kravspecifikationen bør indeholde oplysninger som letter vedligeholdelse og forbedring af kravene. Disse oplysninger omfatter Kravspecifikationen bør have et versionsnummer, dato for aktuel udgave og navn på ansvarlig for aktuel udgave. Angiv gerne hvem læseren kan kontakte hvis der er tvivlsspørgsmål eller fejl. Ændringsoplysninger: Dato for ændring, beskrivelse af ændring, navn på ansvarlig for ændring, navn på person som har godkendt ændring. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 21

22 5.5. Klassiske fejl Uvæsentlige krav Krav skal handle om mål, som er væsentlige for brugere. Undgå krav som ikke sikrer usability. Undgå også unødvendigt detaljerede designforskrifter, fordi de kan forhindre designeren i at lave en innovativ og brugervenlig løsning som den der stiller kravene, ikke har tænkt på. Eksempler på uvæsentlige krav: Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne skal foretage deres første handling på automaten inden for 8 sekunder fra de kommer hen til automaten. [Det er ligegyldigt hvor lang tid det tager brugere at komme i gang. Afgørende for effektivitet er, hvor lang tid det tager brugere at nå et korrekt resultat. Hvis en bruger løser en opgave hurtigere end designeren havde forestillet sig, men synes, at det tager for lang tid, vil det afspejle sig i måling af tilfredshed.] Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne må højst gå i stå én gang under brugen af rejsekortautomaten. [Afgørende for effektivitet er udelukkende den tid det tager at løse opgaven korrekt. Det er i denne sammenhæng ligegyldigt om en bruger går i stå f.eks. 10 gange, bare han løser opgaven hurtigt og korrekt. I øvrigt mangler kravet en beskrivelse af hvad det præcis vil sige at "gå i stå".] Rejsekortautomaten skal have en rød "Annuller" knap [Dette krav sikrer ikke, at brugere kan anvende Annuller knappen hensigtsmæssigt.] Det skal tage højst 30 sekunder at læse brugsvejledningen igennem [Dette krav er værdiløst, for enhver tekst, som kan læses på under 25 sekunder, opfylder kravet. Kravet sikrer, at brugsvejledningen er kort, men hverken at den er nem at få øje på, relevant eller forståelig.] Der skal være en Hjælp knap på hver side på webstedet. [Dette krav sikrer ikke, at brugere kan få øje på hjælp knappen, og det sikrer ikke, at hjælpen er relevant og forståelig.] Upræcise krav Hvert krav skal indeholde en præcis måleforskrift, som ikke kan give anledning til rimelig diskussion om hvordan man objektivt afgør, om kravet er opfyldt. Eksempler på upræcise krav: Systemet skal være grafikbaseret, intuitivt og brugervenligt [Dette krav og de to efterfølgende krav er generelle hensigtserklæringer, ikke præcise, målelige krav. Det hjælper ikke at skrive "Systemet SKAL være brugervenligt!".] Alle skal kunne bruge systemet Alle brugergrænsefladeelementer, f.eks. menuer, skal være nemme at forstå Standeren skal give information ved nedbrud [Tilsvarende, præcise krav findes i B g og B g.] Forskellen mellem standerens lyd for Tjek ind OK og Tjek ind afvist skal være tydelig [Tilsvarende, præcise krav findes i B e og B e.] Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 22

23 Det skal være muligt at få hjælp til betjening af automaten [Dette kan være et gyldigt krav til nytte. Det er uegnet som effektivitetsmål for hjælp. Kvaliteten af hjælp kan kun måles indirekte. Vi kan måle, om testdeltagere kan overholde de aftalte tidsfrister for arbejdsopgaver, fordi de får effektiv hjælp i situationer, hvor de ikke umiddelbart kan løse arbejdsopgaven.] Urealistiske krav Krav skal være realistiske, dvs. hverken for stramme eller for løse. Eksempler på urealistiske krav: Bed 30 testdeltagere, som ikke tidligere har anvendt rejsekortautomaten, om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne må højst være 30 sekunder om at indsætte pengene. [Dette krav er for stramt. 3 minutter er her et mere realistisk krav end 30 sekunder.] Bed 30 testdeltagere om at tjekke ind. Mindst 90% af testdeltagerne må højst være 30 sekunder om at tjekke ind. [Dette krav er ikke tilstrækkelig stramt. Et tjek ind, som tager f.eks. 20 sekunder, er uacceptabelt langsomt. 5 sekunder er her et mere realistisk krav end 30 sekunder.] Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Ingen testdeltagere må være mere end 5 minutter om at indsætte pengene. [Undgå krav om at 100% eller alle testdeltagere skal kunne løse en bestemt opgave. Sådanne krav betyder, at blot en enkelt uheldig eller atypisk testdeltager gør, at kravet ikke er opfyldt.] Forkert procentangivelse Undgå procentangivelser, som ikke harmonerer med antallet af testdeltagere. Eksempler på forkert procentangivelse: Bed 10 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 95% af testdeltagerne må højst være 3 minutter om at indsætte pengene. [Krav om, at 95% af testdeltagere skal kunne gøre noget, betyder, at målingen skal gennemføres med mindst 20 testdeltagere, fordi hver testdeltager svarer til 5 procentpoint. Med 10 testdeltagere skal kravet være enten 90% eller 100% (et krav om 100% er uheldigt af de grunde, som blev omtalt i foregående afsnit).] Tvetydige påstande Undgå påstande som omtaler "mine forventninger". Eksempel på tvetydig påstand i spørgeskema: Systemet lever op til mine forventninger. [Meningen med denne påstand er vel noget i retning af "Systemet er godt". Men svaret afhænger af brugerens forventninger, som vi ikke kender. Hvis brugeren har høje forventninger, kan han svare "uenig", selv om han faktisk synes at systemet er ganske godt det lever bare ikke helt op til hans høje forventninger. Hvis brugeren har lave forventninger, kan han svare "Enig", hvilket her betyder "Jeg forventede at det ville være ubrugeligt, og det viste sig at være tilfældet."] Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 23

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave Indledning Dette dokument indeholder en processtandard for test af brugervenlighed af offentlige websteder. Formålet med denne standard er at: - Udbrede kendskabet til og brugen af brugervenlighedstest

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Regler for standardtest af brugervenlighed

Regler for standardtest af brugervenlighed Indledning Dette dokument indeholder regler for god skik og brug ved test af brugervenlighed efter tænke højt metoden. Reglerne tager udgangspunkt i test af websteder, men kan let tilpasses andre former

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

BRUGERCENTRERET DESIGN.

BRUGERCENTRERET DESIGN. BRUGERCENTRERET DESIGN. AGENDA. Velkomst og introduktion Brugercentreret design Kaffepause og netværk Implementering af brugercentreret design i en virksomhed Afslutning BRUGERVENLIGHED. BRUGERVENLIGHED.

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste)

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste) Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe (selvom alle gjorde deres bedste) Søren Lauesen Januar 2012 IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk www.itu.dk/people/slauesen 2.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere