Århus Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 825 Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev Oktober 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev Indeholder tillæg nr. 123 til Kommuneplan Silkeborgvej Harlev Stillingvej Højbyvej Åbovej Brydehøjvej Statistikområde/distrikt nr.: 0.10 Registreringskortblad nr.: 46 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri September 2008

3

4 ÅRHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 825 Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område Anvendelse Udstykning Trafikforhold Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af nyt golfbaneanlæg Ophævelse af ældre lokalplan...18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 123 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 825

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende nordøst for Aarhus Aadal Golf Clubs eksisterende golfbane og syd for Gammel Harlev i den vestlige del af Århus Kommune. Lokalplanområdet, der er ca. 65 ha stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i landzone. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Åbovej og den eksisterende parkeringsplads ved Brydehøjvej, idet et areal af den eksisterende golfbane medtages i lokalplanen. Mod nord grænser området op til Harlev Mølle og Århus Å. Mod øst grænser området op til jordbrugsarealer. Aarhus Aadal Golf Clubs klubhuse, parkeringsplads og driving range, set fra indkørslen ved Brydehøjvej. Beskrivelse af området Lokalplanområdet omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen anvendes til jordbrug, herunder engarealer med græsning. Desuden omfatter lokalplanen en mindre del af den eksisterende golfbane, nord for parkeringsplads og klubhus. Lokalplanområdet ligger på sydsiden af Århus Ådal i et smukt kuperet landskab med store åbne marker og med mange fine udsigter. I den sydlige og østlige del er Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

6 3 Aarhus Aadal Golf Clubs eksisterende baneanlæg, set fra Brydehøjvej mod vest. terrænet betydeligt kuperet og terrænet falder mod nordvest til de lavtliggende arealer ved Harlev Mølle og langs Århus Å. I den nordlige del af lokalplanområdet er der i landsplandirektivet Regionplan 2005 udpeget et område af særlig landskabelig interesse, naturområde og spredningskorridor for vilde dyr, mens hele lokalplanområdet er et område af særlig geologisk interesse. I Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet desuden beliggende i Den grønne hovedstruktur. I regionplanen er et areal nord for Harlevholmvej og umiddelbart øst for Harlev Mølle udpeget som kirkeindsigtsområde i forhold til Harlev Kirke i Gammel Harlev. I det pågældende område skal der sikres fri indsigt til kirken. Lokalplanens arealer langs Århus Å, i en afstand af 150 m fra denne, er omfattet af åbeskyttelseslinje. I lokalplanområdet findes der desuden vådområder, der er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Det gælder 2 mindre søer i den sydvestlige del af området, et mindre vandløb på en strækning langs lokalplanens sydvestgrænse, et engområde langs Århus Å samt et mindre moseområde i kanten af engområdet. Et jorddige, der er beliggende i markskel nord for Harlevholmvej, er beskyttet i henhold til Museumsloven. I lokalplanområdet findes ikke bebyggelse, bortset fra 2 tidligere landbrugsbygninger beliggende umiddelbart øst for Harlev Mølle og nord for Harlevholmvej. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

7 4 Udsigt til Gammel Harlev og Harlev Kirke, set fra Harlevholmvej mod nord. Lokalplanområdet fremtræder som et åbent landskab. Der findes hegnsbeplantninger langs vandløbet ved lokalplangrænsen mod sydvest, på jorddiget og langs en del af lokalplangrænsen mod øst. Desuden findes der beplantninger ved en mindre sø i den vestlige del af lokalplanområdet samt ved et mindre mosehul i den nordlige del af lokalplanområdet. Igennem lokalplanområdet passerer eksisterende offentlige veje, Brydehøjvej og Harlevholmvej. Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Umiddelbart øst for lokalplanområdet har Århus Kommunale Værker vandindvindingsboringer. Omkring de pågældende boringer (kildepladser) gælder 300 m beskyttelseszoner, der berører lokalplanområdet. Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til golfbane, som en udvidelse af Aarhus Aadal Golf Clubs eksisterende golfbane. Intentionerne er at anlægge en ny 9-hullers bane og en kortbane (Pay & Play bane). Det er et hovedformål med planen, at bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes under særlig hensyntagen til områdets natur- og landskabsmæssige værdier. Århus Byråd traf den 31. marts 2004 beslutning om nye golfbaner i Århus Kommune på baggrund af en forudgående offentlig høring. Det fremgår af byrådsbeslutningen, at der kan igangsættes detailplanlægning for en udvidelse af Aarhus Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

8 5 Bakkedragene i lokalplanområdet, set fra Harlevholmvej mod øst. Aadal Golf Clubs eksisterende golfbane. Det kan bemærkes, at lokalplanens område afviger fra den afgrænsning, der var vist i det offentligt fremlagte høringsmateriale. Lokalplanområdet er udvidet med arealer nord for Harlevholmvej, mens arealer mod øst er udtaget. Forud for lokalplanens udarbejdelse har Jordbrugskommissionen for Århus Amt meddelt tilladelse til ophævelse af landbrugspligten for arealerne i lokalplanområdet. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Planens hovedtræk Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt for udformning af golfbaneanlægget, der er vist på illustrationsplanen side 9. Lokalplanen fastlægger, at det endelige projekt skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning som vist på illustrationsplanen. Golfbaneudvidelsen påtænkes at ske ved anlæg af en 9-hullers bane og en kortbane (Pay & Play bane). Der påregnes ikke anlagt nye parkeringspladser eller opført ny bebyggelse, bortset fra mindre pumpehus, idet spillere og gæster kan anvende det eksisterende klubhus med fællesfaciliteter og parkeringsareal ved Brydehøjvej. I lokalplanen er der udlagt et byggefelt med en beliggenhed umiddelbart nord for Harlevholmvej. Byggefeltet omfatter eksisterende, tidligere landbrugsbygninger Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

9 6 med nærmeste omgivelser. Bebyggelsen kan anvendes til lager og opbevaring, maskinhus m.v. Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der sikrer fastholdelse af områdets natur- og landskabsværdier. Golfbaneanlæggets placering, terrænregulering og beplantning Lokalplanen fastlægger, at golfbaneanlægget kun må etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Planen forudsætter desuden en række tilladelser eller dispensationer fra kommunen, bl.a. for så vidt angår anlægsarbejder inden for områder, der er omfattet af beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. Langs Århus Å må der i en afstand af minimum 22 meter ikke etableres anlæg af golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden eller dyrelivet. Inden for åbeskyttelseslinjen må der i forbindelse med etablering af teesteder, greens og bunkers ske terrænregulering på +/- 0,50 meter i forhold til det eksisterende terræn. Der terrænreguleres ikke på fairways. Uden for åbeskyttelseslinjen må der ske terrænregulering på maksimalt +/- 1,00 meter i forbindelse med etablering af det øvrige baneanlæg (teesteder, greens og bunkers). Der må terrænreguleres med +/- 0,50 meter ved anlæg af fairways uden for åbeskyttelseslinjen. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at golfbaneanlægget skal etableres i mindsteafstande fra Åbovej, Brydehøjvej og Harlevholmvej inden for området. Nærmeste fairway skal etableres i en afstand af mindst 50 meter fra vejene, målt fra fairways centerlinie til vejmidte. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantningsforhold. Særligt for kirkeindsigtsområdet nord for Harlevholmvej gælder, at der ikke må etableres ny beplantning, bortset fra enkelte solitære træer og lave busketplantninger. På lokalplankortet er med signatur vist eksisterende hegn m.v., der udgør bevaringsværdige beplantningselementer. Veje og stier Lokalplanområdet trafikbetjenes fra den eksisterende parkeringsplads ved Brydehøjvej. Trafikken til og fra golfbaneanlægget skønnes at være omkring 150 køretøjer i døgnet i den periode af året, hvor golfbanen er åben for spillere. Det vurderes, at denne trafik ved til- og frakørsel via Brydehøjvej fordeles på flere af de lokale veje, og at vejnettet kan bære denne trafik uden væsentlige gener for beboere langs vejene. Der udlægges ikke yderligere areal til parkeringsformål, idet den eksisterende parkeringsplads med dens ca. 200 parkeringspladser vurderes at have en tilstrækkelig kapacitet for det samlede golfbaneanlægs brugere og besøgende til området. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

10 7 I forbindelse med etablering af golfbaneudvidelsen anlægges der interne stier, der skal ledes naturligt hen til trafiksikre krydsninger på Brydehøjvej. Sikkerhed Golfbaneanlægget skal af hensyn til sikkerhed udformes i henhold til forskrifter om sikkerhedszoner, der er indeholdt i Dansk Golfunions sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner. Som oven for nævnt indeholder lokalplanen desuden bestemmelse om, at fairways skal etableres i en afstand af mindst 50 meter fra veje i eller ved området, målt fra fairways centerlinie til vejmidte. Trafik og Veje, Århus Kommune kan ved en konkret vurdering kræve, at der udføres hegning og beplantning ved udslagssteder af hensyn til sikkerhed for trafikanter og beboere omkring golfbanen. Miljøvurdering Århus Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse er der således i henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Rapporten indeholder vurderinger af påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af det projekt, der er beskrevet i denne lokalplan. Der behandles bl.a. følgende emner: - Særlige landskabsinteresser og rumlig oplevelse af landskabet, særlige terrænforhold og særlige geologiske interesser, grundvand samt odderen. I afsnittet Lokalplanen og andre planer, side 26 er indeholdt en sammenfattet redegørelse om miljøvurderingen. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

11 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 825

12 Gammel Harlev 7 6 Århus Å 8 Signaturforklaring 5 Fairway Bunker Teested Green Harlev Mølle Eksisterende bygninger Harlevholmvej 7 4 Vandhul 3 Ny træbeplantning Ny hegnsbeplantning Brydehøjvej Kirkestien Afgrænsning af sikkerhedszone 9 8 Stikryds på vej m Eksisterende golfbane Åbovej Planen viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud. Illustrationsplan. Mål 1:5000 Eksisterende klubhus Eksisterende parkeringsplads N

13 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr

14 12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: At at at at at området kan anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter såsom driftsbygninger samt enkelte mindre bygninger, anlæg, bebyggelse og beplantning placeres og udformes, så der opnås en god tilpasning i forhold til områdets natur- og landskabsværdier, ændringer i det eksisterende terræn og landskab sker nænsomt og udføres skånsomt, nyplantninger kun udføres i begrænset omfang, offentligheden har adgang til området via eksisterende veje og naturstier i området. 2. Område Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 1d, 1e, del af 1b, del af 7000a, Harlev Mølle, Harlev, og 3a, del af 1l, del af 7000a, del af 7000b, Harlevholm, Harlev, samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1 Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Ved lokalplanens udarbejdelse har Jordbrugskommissionen for Århus Amt på betingelser ophævet landbrugspligten på ejendommene inden for lokalplanområdet. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer 2. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2 I forbindelse med Jordbrugskommissionen for Århus Amts ophævelse af landbrugspligten på betingelser på alle de dele af ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1, bortset fra vejareal, er der den tinglyst deklaration om landbrug og golfbane på de pågældende ejendomme. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

15 13 Matrikelkort mål 1:8.000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

16 14 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende faciliteter. Inden for nærmere fastlagt byggefelt A (med eksisterende bygninger), der er vist på lokalplankortet, kan der opføres og indrettes bebyggelse til opbevaring, lager, maskinhus, træningsfaciliteter, toilet og lignende. Der kan desuden opføres pumpehus som anført i 6, stk Udstykning Stk. 1. Udstykning inden for lokalplanområdet skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Brydehøjvej via eksisterende vejadgang til klubhus og parkeringsplads, der er beliggende syd for lokalplanområdet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Brydehøjvej, med en placering og udlægsbredde som den eksisterende. Harlevholmvej, med en placering og udlægsbredde som den eksisterende. Stk. 3. Stinettet på golfbanen skal udformes, så det leder naturligt hen til krydsningspunkter på Brydehøjvej med en placering i princippet som vist på lokalplankortet. Ved stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Stk. 4. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje, fremsendes projekt for indretning af områdets færdselsarealer samt for udformningen af stitilslutninger til Brydehøjvej. 6. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Inden for byggefeltet A, som vist på lokalplankortet, kan der opføres maksimalt m 2 etageareal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

17 15 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 meter over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 2. Stk. 3. Uden for byggefelt A kan der i området endvidere opføres pumpehus med et bebygget areal på højst 10 m 2 og en maksimal højde på 4,50 meter over terræn. Til sikring af foranstående bestemmelser og bestemmelserne i 7 må ny bebyggelse kun opføres på grundlag af et af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt projekt. 7. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse skal udformes med en enkel og klar hovedform og tagform med en harmonisk proportionering. Ny bebyggelse skal opføres med udvendige bygningssider af tegl, som blank mur eller pudset mur, eller af træ og kan suppleres med glaspartier. Træfacader, der males, og pudsede facader må kun fremstå i hvid, grå eller sort eller jordfarverne terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. Stk. 4. Tage på ny bebyggelse skal dækkes af tegltagsten eller listedækket tagpap i grå eller sort farve. Tage må ikke dækkes med blanke eller reflekterende materialer. Stk. 5. Skiltning må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø, i hvert enkelt tilfælde. 8. Ubebyggede arealer og beplantning Stk. 1. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 8 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Planen skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning, som vist på illustrationsplanen på side 9. Planen skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Stk. 2. Langs Århus Å skal der friholdes en bræmme i en afstand af minimum 22 meter, målt fra øverste bredkant, som vist med særlig signatur på lo- Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

18 16 kalplankortet. Inden for bræmmen må der ikke foretages terrænregulering og etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden. Stk. 3. På arealer inden for åbeskyttelseslinjen må der i forbindelse med anlæg af teesteder, greens og bunkers ske terrænregulering på maksimalt +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Der terrænreguleres ikke på fairways. På arealer uden for åbeskyttelseslinjen må der i forbindelse med anlæg af teesteder, greens og bunkers ske terrænregulering på maksimalt +/- 1,0 meter. Der kan terrænreguleres med +/- 0,5 meter ved anlæg af fairways. Ved anlæg af nye vandhuller gælder ovenstående bestemmelser om terrænregulering ikke, men vandhuller skal etableres med bredhældninger på 1:5. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Der må ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af områdets 3 eksisterende vand- og mosehuller. Dræning må ikke påvirke hydrologien i de naturbeskyttede områder. Der må ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af nye vandhuller i området. Der kan etableres vandhul med pumpehus inden for beskyttelseszonen for vandindvindingsboringer under forudsætning af, at der ikke ledes overflade- eller drænvand til vandhullet fra arealer, hvor der er anvendt pesticider. Golfbaneanlægges skal etableres i overensstemmelse med foreliggende sikkerhedsanbefalinger. Se fodnote 3 Inden for en afstand af 60 meter fra skel til beboelsesejendomme, der grænser op til lokalplanområdet, må der kun etableres baner med slagretning væk fra beboelsen. Langs Åbovej, Brydehøjvej og Harlevholmvej skal nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 meter fra vejene, målt fra vejmidte til centerlinie af fairway. Stk. 8. Lokalplanområdet skal i princippet friholdes for ny høj beplantning, bortset fra enkelte lave busketter, solitære træer eller mindre trægrupper med maksimalt 5 træer, i princippet i overensstemmelse med illustrationsplanen, som vist på side 9. 3 Under lokalplanens udarbejdelse foreligger der Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner, udgivet af Dansk Golf Union. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

19 17 Århus Kommune, Trafik og Veje, kan kræve, at der udføres hegning og beplantning ved udslagssteder af hensyn til sikkerhed for trafikanter og beboere omkring golfbanen. Udformning af hegning og beplantning skal godkendes af Teknik og Miljø. Stk. 9. Stk. 10. I lokalplanområdets nordlige del, mellem Harlevholmvej og Århus Å og inden for den på lokalplankortet med særlig signatur viste linie skal der sikres et visuelt frit udsyn til Harlev Kirke nord for lokalplanområdet. Inden for dette område må der således kun etableres lave busketter, eventuelt suppleret med enkelte solitære træer. Der udlægges areal i en bredde af 5 m til etablering af hegnsbeplantning som vist med særlig signatur på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af løvfældende, egnstypiske arter, f.eks. syren. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. De på lokalplankortet viste eksisterende hegnsbeplantninger udgør bevaringsværdige beplantningselementer og må kun fjernes eller ændres efter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Nye beplantninger skal udføres med løvfældende, danske plantearter og må kun foretages efter planer godkendt af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Naturstier, der er tilgængelige for offentligheden, må kun etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Stierne skal etableres som trampestier med passagemulighed, jf. også 5, stk. 3. Ubebyggede arealer omkring bygninger skal ved befæstelse, beplantning og græstilsåning gives et rydeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs oplag. Stk. 15 Der må ikke etableres belysning på baneanlægget. Belysning må alene etableres inden for det udlagt byggefelt og kun udføres som parkbelysning. 9. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af nyt golfbaneanlæg Nyt golfbaneanlæg beliggende vest for Brydehøjvej må ikke tages i brug før: - Den i 8, stk. 10 nævnte beplantning er etableret. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

20 Ophævelse af ældre lokalplan Den under den 24. oktober 1990 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 422 for Århus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 825

21 19 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område RE, hvor anvendelsen er fastlagt til offentlige rekreative formål i form af golfbane, og NA, hvor anvendelsen er fastlagt til naturformål og jordbrugsformål. Området er beliggende i kommuneplanens Grøn hovedstruktur. Udsnit af Kommuneplanens rammekort, hvor lokalplanområdet er markeret med sorte prikker. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

22 20 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, for så vidt angår den del af lokalplanområdet, der er beliggende i rammernes område RE. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammernes område NA, eftersom området ifølge lokalplanen ønskes anvendt til rekreative formål i form af golfbane. For at muliggøre anvendelse af området til rekreative formål og golfbane er der udarbejdet et tillæg nr. 123 til kommuneplanen, hvor rammernes område RE udvides med området af NA, der er omfattet af lokalplanen. Kommuneplantillægget med den nævnte ændring af områdegrænsen er gengivet på side 29. Landsplandirektivet Regionplan 2005 for Århus Amt Golfbaner er omfattet af regionplanens retningslinie 4.5, Særligt arealkrævende fritidsanlæg. Det fremgår heraf, at etablering af nye golfbaneanlæg som udgangspunkt bør ske uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Ved placering og etablering af golfbaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsområder skal stilles særlige vilkår med hensyn til anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens delområder, herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. De særlige vilkår kan konkret bl.a. bestå i krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for nedsivende vand ved greens og udslagssteder, krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr samt krav til banens indretning og placering. Vedrørende lokalplanens forhold til regionplanens retningslinie 4.5 henvises der til afsnittene Golfbaneplanlægning og Vandindvindingsinteresser neden for. Den nordlige del af lokalplanområdet - arealerne nord for Harlevholmvej - er i regionplanen udpeget som område af særlig landskabelig interesse. Hele lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område af særlig geologisk interesse. Det er vurderet, at golfbaneanlæg i de pågældende områder ikke vil medføre forringelse af de landskabelige og geologiske interesser, eftersom der er tale om et rekreativt anlæg i terrænniveau. I regionplanen er arealer i den nordlige del af lokalplanen - arealer langs Århus Å - udpeget som naturområde og spredningskorridor for vilde dyr. Golfbaneanlægget som påtænkes etableret i lokalplanområdet og som vist i princippet på illustrationsplanen side 9 berører ikke naturområdet. Det er vurderet, at etablering af golfbaneanlæg på de pågældende arealer ikke vil medføre forringelse af områdets anvendelse som spredningskorridor, eftersom golfbaneanlæg ikke indeholder spærringer eller lignende, der er hindrende for dyrs færden og udbredelse. I denne forbindelse bemærkes, at der skal friholdes en bræmme på minimum 22 m fra Århus Å, hvor der ikke må etableres golfbaneanlæg, stier og andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

23 21 I regionplanen er en del af lokalplanområdet udpeget som kirkeindsigtsområde i forhold til Harlev Kirke, der er beliggende i landsbyen Gammel Harlev nord for lokalplanområdet. Det gælder et område nord for Harlevholmvej og umiddelbart øst for Harlev Mølle. Den åbne karakter af det pågældende område er sikret opretholdt ved lokalplanbestemmelser, hvorefter der ikke må etableres nye beplantninger i det pågældende område, bortset fra enkelte solitære træer og lav busketbeplantning. Lokalplanområdet grænser op til Harlev Mølle. Harlev Mølle med nærmeste omgivelser og arealer vest og nord for gårdanlægget, er i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det er vurderet, at realisering af golfbaneanlægget inden for lokalplanens område, ikke har negativ indvirkning på det bevaringsværdige kulturmiljø. Ældre Lokalplan nr. 422 En del af lokalplanområdet, et område mod sydvest og vest for Brydehøjvej, er omfattet af ældre Lokalplan nr. 422, - Golfbane ved Tarskov Mølle, Harlev. I det pågældende område findes eksisterende golfbaneanlæg, der vil blive omlagt i forbindelse med realisering af Lokalplan nr Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 825 er Lokalplan nr. 422 ophævet for de nævnte arealer, jf. også lokalplanens 10. Golfbaneplanlægning Med henblik på etablering af nye golfbaner har Århus Byråd gennemført en forudgående offentlig debat om placering af nye golfbaner i Århus kommune. Debatoplægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 18. juni 2003 til den 27. august Efter fremlæggelsen af debatoplægget har Århus Byråd den 31. marts 2004 truffet beslutning om, at der kan iværksættes detailplanlægning af golfbaneanlæg, herunder udvidelse af Aarhus Aadal Golf Clubs eksisterende bane ved Brydehøjvej. Som grundlag for byrådsbeslutningen er der anført 3 grundlæggende kriterier, der skal opfyldes, foruden hensyn til naturinteresser og drikkevandsinteresser m.v. Det handler dels om at sikre et planlægningsmæssigt grundlag for den enkelte golfbanes funktion, drift og udvikling, dels at arealet ikke er vitalt i forhold til landbrugsinteresserne og dels at sikre en vis spredning af golfbaneanlæggene i kommunen. Af byrådsindstillingen, der har ligget til grund for ovennævnte byrådsbeslutning, fremgår, at det generelt har været udgangspunktet, at nye golfbaner ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Imidlertid indgår størstedelen af det åbne land omkring Århus i områder med særlige drikkevandsinteresser, og placeringsmulighederne vil kun være få, hvis der alene fokuseres på arealer uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Det anbefales således, at der trods det generelle udgangspunkt åbnes mulighed for etablering af nye golfbaner i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet der bl.a. stilles følgende krav: Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

24 22 - Som udgangspunkt tillades der ikke anvendelse af pesticider bortset fra områder, hvor der er etableret en membran eller på anden måde er sket en effektiv sikring mod nedsivning. Denne løsning vurderes primært at være relevant i forbindelse med udslagssteder og greens. - Da det af hensyn til golfbaners funktion og drift ikke kan udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at dispensere fra forbuddet mod anvendelse af pesticider på arealer uden sikring, anbefales at der skal ske en forebyggelse mod nedsivning gennem arealdisponeringen. Således skal arealer inden for 300 m-zonen omkring boringer og arealer med registrerede lerlag under 15 m ikke disponeres, så der vil kunne opstå behov for brug af pesticider. - Der skal ikke være dispensationsadgang til anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, da der findes alternativer hertil. - Dispensation til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af insekt- og svampeangreb må kun gives i forbindelse med konkrete angreb, og ikke præventiv anvendelse. - Vilkårene for anvendelse af pesticider på golfbaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser fastlægges i deklarationer. Ved tilvejebringelsen af nærværende lokalplan er der for lokalplanområdet udarbejdet en deklaration, hvoraf der fremgår en række forbud og begrænsninger i anvendelsen af pesticider. Der henvises også til afsnit neden for om Vandindvindingsinteresser. Ca. halvdelen af lokalplanområdet - i den sydlige og østlige del - er beliggende i område med registrerede lerlag på under 15 m, og en del af pågældende arealer er desuden beliggende inden for 300 m-zoner omkring boringer med en placering umiddelbart øst for lokalplanområdet. I deklarationen vedrørende begrænset anvendelse af pesticider er bl.a. fastlagt, at anvendelse af pesticider alene må ske på greens og teesteder, ligesom der kun må anvendes pesticider til bekæmpelse af konkrete insekt- og svampeangreb og ikke til præventiv anvendelse. For yderligere at sikre mod nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet er det fastlagt, at der under greens og teesteder inden for kildepladszonerne skal etableres vandtætte membraner med opsamling og afledning af det nedsivende vand. Planlægningen af golfbaneudvidelsen er således sket ved en afvejning af forskellige planhensyn. I den sammenhæng er der lagt vægt på muligheden for etablering af et bæredygtigt golfbaneanlæg, hvor der kun i begrænsede tilfælde og i meget begrænsede områder, greens og teesteder, kan ske anvendelse af pesticider ved konkrete insekt- og svampeangreb. Målet er helt at afvikle brugen af pesticider af hensyn til miljøet og drikkevandsbeskyttelsen, i overensstemmelse med aftale af 22. juni 2005, indgået mellem miljøministeren og Dansk Golf Union. Overordnede vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Brydehøjvej via den eksisterende vejadgang og parkeringsplads, der er etableret i forbindelse med den eksisterende golfbane. Fra Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

25 23 Brydehøjvej og Åbovej er der forbindelse til det overordnede vejnet i Århus Kommune. Trafikken til og fra den udvidede golfbane skønnes at være i størrelsesorden omkring 150 køretøjer i døgnet i den periode af året, hvor golfbanen er åben for spil. Denne trafik vil skulle afvikles via Brydehøjvej og Åbovej og med en fordeling på flere mindre veje. Det vurderes, at det omkringliggende lokale vejnet vil kunne afvikle trafikken til og fra golfbanen uden nævneværdige problemer. Golfbanens eksisterende parkeringsanlæg omfatter ca. 200 parkeringspladser, hvilket vurderes som tilstrækkeligt for det samlede golfbaneanlæg. Hertil kommer, at der ved større arrangementer vil være mulighed for en supplerende markparkering umiddelbart syd for parkeringspladsen. Naturbeskyttelsesinteresser Lokalplanområdet omfatter vådområder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det gælder 2 mindre vandhuller i den sydvestlige del af lokalplanområdet, et mindre vandløb på en strækning langs lokalplanens sydvestgrænse, et engområde langs Århus Å i den nordlige del af lokalplanområdet samt et moseområde i kanten af engområdet. De pågældende vådområder bevares, idet områderne indgår som natur- og landskabselementer i lokalplanområdet. Der kan ske naturpleje af de pågældende områder med henblik på forbedring af vådområdernes biotoper og naturtilstand, idet sådanne ændringer i givet fald forudsætter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Bakkedragene i lokalplanområdet med engarealerne langs Århus Å i forgrunden, set fra nord mod syd hvor Harlev Møllevej krydser Tåstrup Bæk Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

26 24 De nye vandhuller, bortset fra vandhuller der tjener til opsamling af drænvand til genbrug i forbindelse med vanding af golfbanen, vil blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, hvis de er større end 100 m 2 og har et naturligt dyre- og planteliv. Der må ikke ske ændringer, herunder oprensning og rydning/udtynding af beplantning af de eksisterende og de nye vådområder uden tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Det bør endvidere fremgå af plejeplanen, jf. 8, stk. 1, at en dispensation til oprensning af vandhullerne udelukkende kan forventes givet i den udstrækning, at det ikke forringer naturforholdene i vandhullerne. Lokalplanområdet er omfattet af 150 m åbeskyttelseslinje fra Århus Å. For at sikre naturtilstanden langs Århus Å indeholder lokalplanen bestemmelser om friholdelse af vandløbsbræmme inden for en afstand af minimum 22 m fra den øverste bredkant af åen. Etablering af golfbaneanlæg på de øvrige arealer inden for åbeskyttelseslinjen, herunder terrænregulering og beplantning, forudsætter dispensation fra Århus Kommune, Natur og Miljø i henhold til Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 2. I den østlige del af lokalplanområdet og nord for Harlevholmvej findes et markskel, som i henhold til Museumslovens 29a, er beskyttet som jorddige. Det pågældende dige bevares, idet der dog etableres et enkelt gennembrud gennem diget. Etablering af gennembruddet og stipassage henover diget forudsætter dispensation fra Århus Kommune, Natur og Miljø i henhold til Museumslovens 29, stk. 2. Lokalplanområdet set fra nord mod syd, hvor kirkestien krydser Århus Å og engarealerne. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

27 25 I henhold til Naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke anbringes friluftsreklamer i det åbne land, bortset fra blandt andet virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Lokalplanens 7, stk. 5 fastlægger, at skiltning kun må foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø, i hvert enkelt tilfælde, hvorved det forudsættes, at kommunen administrerer bestemmelsen under hensyn til Naturbeskyttelseslovens 21. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har den oplyst, at museet har foretaget antikvarisk kontrol af lokalplanområdet. Det oplyses, at der i området er registreret spor efter et par gravhøje samt en boplads fra stenalderen. Lokalplanområdets beliggenhed tæt på Århus Å, der erfaringsmæssigt har tiltrukket bebyggelse i oldtiden, betyder, at området kan indeholde en del endnu ikke erkendte arkæologiske lokaliteter. Ved et jordarbejde vil de arkæologiske levn være omfattet af Museumslovens 27. Museet anbefaler, at der i god tid før et anlægsarbejde i området gennemføres en prøveudgravning ved søgegrøfter over lokalplanområdet eller over de arealer, der vil blive berørt ved anlægsarbejderne og ved kørsel med store maskiner. Herved vil det kunne vurderes, om der kræves yderligere arkæologisk udgravning. Landbrugsloven Jordbrugskommissionen for Århus Amt har i juni 2004 meddelt tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på arealerne inden for lokalplanområdet. Der er udarbejdet en analyse af lokalplanens indvirkning på de jordbrugsmæssige interesser i området omkring lokalplanområdet. Analysen indgår som en del af miljøvurderingen. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet ligger i OSD-område, Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet er derfor omfattet af Århus Byråds beslutning om etablering af golfbaner i OSD-områder og inden for almene vandværkers kildepladszoner. Århus Kommunale Værker har vandindvindingsinteresser og boringer i og ved lokalplanområdet med tilhørende kildepladser og råvandsledning. På lokalplankortet er vist 300 m-zoner fra eksisterende vandindvindingsboringer, der er beliggende umiddelbart øst for lokalplanområdet. En mindre del af lokalplanområdet, ca. halvdelen af kortbanen, er således beliggende inden for kildepladszoner. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der i deklaration for området fastlagt vilkår for anvendelsen af pesticider og andre stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet. Det er bl.a. fastlagt, at anvendelse af pesticider alene må ske på greens og teesteder, ligesom der kun må anvendes pesticider til bekæm- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

28 26 pelse af konkrete insekt- og svampeangreb og ikke til præventiv anvendelse. For yderligere at sikre mod nedsivning til grundvandet er det fastlagt, at der under greens og teesteder inden for kildepladszonerne skal etableres vandtætte membraner eller på anden måde ske en effektiv sikring mod nedsivning med opsamling og afledning af det nedsivende vand. Endvidere må der i området ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af områdets nuværende og fremtidige beskyttede vandhuller. Golfbanens drift kan betyde behov for vanding af baneanlægget. Såfremt der ønskes etablering af nye boringer eller foretages vanding fra sø med opsamlet regnvand kræves tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø, i henhold til Vandforsyningsloven. Støjmæssige forhold Der stilles ved anlæg af golfbaner ikke krav i forhold til støjbeskyttelse fra vejtrafikstøj. Trafikken på Brydehøjvej, Åbovej og Harlevholmvej vurderes at være så lav, at den ikke vil medføre nævneværdig trafikstøj. Forureningsforhold - jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 29. december 2006 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse Århus Kommune vurderede i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 825 og tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001, at planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er omfattet af lovens krav om miljøvurdering i hh til 3 stk. 1. På baggrund heraf blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på særlige landskabsinteresser, rumlig oplevelse af landskabet, særlige terrænforhold, særlige geologiske interesser og grundvand. Ifølge 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Århus Kommune ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, udarbejde en sammenfattende redegørelse. Der skal redegøres for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planen, - hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

29 27 - hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt - hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Integrering af miljøhensyn og beskrivelse af alternativer I lokalplanen sikres det, at landskabets åbne karakter og karakteristika fastholdes, at drikkevandsinteresserne sikres, ligesom Århus Å i en bræmme friholdes for anlæg, af hensyn til odderen. En realisering af planforslaget vil medføre terrænændringer ved greens, bunkers og teesteder og dermed en negativ påvirkning af landskabet. Lokalplanforslaget imødekommer dette ved særlige bestemmelser for terrænregulering, således at der på greens og teesteder indenfor åbeskyttelseslinjen kun må terrænreguleres med +/- 0,5 m, mens der må terrænreguleres med +/- 1 meter på greens og teesteder udenfor åbeskyttelseslinjen. På fairways udenfor åbeskyttelseslinjen terrænreguleres med maks. +/- 0,5 m, mens der ikke må terrænreguleres på fairways inden for åbeskyttelseslinjen. Bestemmelser omkring beplantning skal ligeledes sikre, at de åbne landskabstræk fastholdes i Århus Ådal. Lokalplanen muliggør kun plantning af lave busketter og trægrupper med maks. 5 træer. Særlig bevaringsværdige randbeplantninger fastholdes. Drikkevandsinteresserne sikres ved tinglysning af en deklaration på arealerne. I deklarationen fastlægges, at der ikke må anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse bortset fra midler godkendt til økologisk jordbrug og selektive midler til bekæmpelse af flyvehavre anerkendt af Statens Planteavlsforsøg efter en forudgående godkendelse fra Århus Kommune og en udtalelse fra en landbrugskonsulent. Ved tinglysning af ovennævnte deklaration samt ved aftale mellem Dansk Golfunion, Miljøministeren og Kommunernes Landsforening og på baggrund af Dansk Golfunions undersøgelse af pesticidforbruget på golfbaner vurderer Århus Kommune, Teknik og Miljø, at det er muligt at sikre grundvand af høj kvalitet trods en realisering af planlægningen. I området omkring Århus Å er registreret oddere, der er beskyttet af EFhabitatdirektivets bilag IV. I hh. til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der af planforslaget fremgå en vurdering af planlægningens påvirkning på odderens levesteder. I miljøvurderingen af lokalplan og kommuneplantillæg indgår derfor en konsekvensanalyse af påvirkningen på odderens levesteder. Hensynet til odderen har medført særlige bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at en bræmme på 22 m langs Århus Å friholdes for bane- og stianlæg og andet, der kan forstyrre naturtilstanden. Denne bræmme er fastlagt i lokalplanens bestemmelser og kortbilag. Århus Hadsten Landboforening har gennemført en analyse af de jordbrugsmæssige interesser i området. Analysen viser, at en udvidelse af Århus Ådal Golf Clubs baneanlæg ikke medfører væsentlige ulemper for husdyrproduktionen i området. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

30 28 Hvordan er miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen taget i betragtning Der er kommet 6 indsigelser til forslag til lokalplan nr. 825 og tillæg nr. 123 til Kommuneplan Bemærkningerne berører delvis forhold, der er miljøvurderet. Indsigelserne omhandler emnerne: stier, terrænregulering og natur- og landskabsværdier, sikkerhed, nedlæggelse af landbrugsarealer, drikkevandsinteresser, miljøbelastning og bygningsmæssige forhold. Stier Da både en afmærket national cykelrute Sønderborg Kalundborg, passerer via Harlevholmvej og Brydehøjvej og en afmærket regional vandrerute Århus - Silkeborg passerer golfbanen, er golfbanen et udvidet tilbud til brugerne af eksisterende rekreative muligheder i området samt til beboerne i nærområdet. Et samlet stiudlæg fra Tarskov Mølle over Aarhus Aadal Golf Clubs arealer kan der for ikke fastlægges i forslag til lokalplan nr. 825, da lokalplanforslaget alene regulerer arealer indenfor lokalplanens afgrænsning. Spor i landskabet er en frivillig etablering af vandrestier på privat jord. Sporet er etableret ved frivillige aftaler. Århus Kommune vurderer, at den offentlige kirkesti fortsat kan benyttes dels fra Haldgaarden og dels fra Harlevholm. Af sikkerhedsmæssige grunde bør der ikke udlægges en sti langs engarealet, og ved passagen omkring lunden er oversigtsforholdene så dårlige, at golfspillere umuligt kan se brugere af en eventuel trampesti. Af hensyn til beskyttelsen af odderen kan der ikke udlægges en sti nærmere Århus Å. Terrænregulering og natur- og landskabsværdier Bestemmelser i lokalplanforslaget sikrer natur- og landskabsværdier i området. Et byggefelt sikrer, at byggeri opføres hvor der i dag er opført to landbrugsbygninger. Ådals landskabets overordnede karakteristiske træk fastholdes via bestemmelser om terrænregulering, og det visuelle indtryk af tunneldalen, som gennemskærer landskabet på det aktuelle sted, fastholdes. I miljørapporten indgår en konsekvensvurdering af odderens levevilkår. Som konsekvens heraf friholdes en bræmme på 22 meter langs Århus Å til sikring af odderens levesteder. Sikkerhed Der er udlagt sikkerhedszone omkring hullerne. Sikkerhedszonerne er udlagt i overensstemmelse med Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner og er indtegnet på illustrationsplanen på side 9 i lokalplanforslaget. Det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at anlægges en bane inden for en afstand af 60 m fra skel til beboelsesejendomme, der grænser op til lokalplanområdet, må der kun etableres baner med en slagretning væk fra beboelsen. Hvis det viser sig nødvendigt at skærpe sikkerheden for trafikanter og beboere omkring Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

31 29 golfbanen, kan Trafik og Veje stille krav om hegning og beplantning ved udslagssteder. Nedlæggelse af landbrugsarealer Efter aftale med jordbrugskommissionen, Statsforvaltning Midtjylland, er der udarbejdet en landbrugsanalyse for ejendomme omkring Århus Ådal Golf Club. I analysen er vurderet, at husdyrpresset å jorden i området er så lille, at det påtænkte golfprojekt ikke vil give væsentlige ulemper for husdyrproduktionen i området. Drikkevandsinteresser Den sydlige og østlige del af lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom en del af arealet også er beliggende inden for 300 m zonen omkring indvindingsboringer. Drikkevand sikres via en skærpet deklaration om begrænset anvendelse af pesticider. Af deklarationen fremgår, at brugen af pesticider som minimum overholder aftalen mellem Miljøministeriet, KL og Dansk Golf Union. I deklarationen er fastlagt, at anvendelse af pesticider alene må ske på greens og teesteder, ligesom der kun må anvendes pesticider til bekæmpelse af konkrete insekt- og svampeangreb og ikke til præventiv anvendelse. For yderligere at sikre mod nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet er det fastlagt, at der under greens og teesteder inden for kildepladszonerne skal etableres vandtætte membraner. Membranerne indrettes til den nedsivende vandmængde. Vand, der opsamles via membraner ledes til Århus Å og anvendes ikke til vanding af golfbanen. Etablering af et overvågningsprogram bestående af nye boringer vil være omkostningstungt i forhold til gevinsten. Vand og Spildevand overvåger sine driftsboringer på kildepladsen og undersøger for indhold af blandt andet næringsstoffer og pesticider. Vand og Spildevand undersøger i foråret 2008 tre nye boringer, der alle ligger mere end 300 meter fra lokalplanområdet og kildepladszonerne ligger således uden for lokalplanområdet. Disse nye boringer får ingen betydning for Aarhus Aadal Golf Club. Miljøbelastning Århus Kommune oplyser, at golfbaner, der etableres i Århus Kommune underlægges retningslinjer. Retningslinjerne medfører, at anvendelse af plantebeskyttelsesmidler begrænses stærkt, og at de samme retningslinjer som også fremgår af Aftale mellem Danske Golf Union, Miljøministeren og Kommunernes Landsforening. Da nedenstående oplysninger er af nyere dato end tilsvarende oplysninger i miljørapporten, konsekvensrettes denne hermed. I 2006 gennemførte Dansk Golfunion en undersøgelse af pesticidforbruget på golfbaner. Den viste, at man ved at ændre et areal fra landbrug til golfbane, kan reducere forbruget af pesticider til 1/6 af hvad der anvendes i konventionelt landbrugsdrift. I 2006 var golfklubbernes gennemsnitlige brug af pesticider på 0,25 kg aktivt stof pr. ha. Til sammenligning brugte konventionelt drevet landbrug ca. 1,5 kg aktivt stof pr. ha i 2006 på arealer i omdrift. Der bruges altså gennemsnitligt 6 gange så meget pesticider målt i aktivstof pr. ha på landbrugsjord som på en golfbane. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

32 30 Forbruget af gødning på golfbaner er på gennemsnitligt 17 kg kvælstof (N)/ha/år og af fosfor (P) 2 kg fosfor/ha/år. Forbruget af gødning på golfbaner har været faldende side Anvendelsen af gødning er ujævnt fordelt på arealet, idet greens og teesteder gødes mest, og roughs som regel ikke gødes. Da gødskningen sker ofte og i små mængder, må det formodes at gødningen udnyttes godt. Arealerne drives på nuværende tidspunkt som landbrugsarealer. Hvis arealerne drives som plantebrug vurderes det, at kunstgødning udnyttes næsten fuldt ud. Hvis der derimod gødskes med svinegylle forventes kun en udnyttelse af kvælstof på 75 %. Hvis man antager, at der udbringes 1,4 dyreenhed/ha svinegylle på arealerne (én dyreenhed svare til 100 kg kvælstof) fås et overskud på ca. 35 kg N/ha/år, som fordamper til atmosfæres eller udvaskes til grundvand og overfladevand. Anvendelse af arealer til golfbaner, der tidligere er drevet som konventionel landbrugsdrift, belastes mindre hvad angår pesticidforbruget. Udnyttelsen af kunstgødning vurderes at være god både på golfbaner og landbrugsarealer. Natur og Miljø vurderer, at hvis landbrugsarealerne gødes med svinegylle, forventes et tab til atmosfære, grundvand og overfladevand. Ved tinglysning af ovennævnte deklaration samt ved aftalen mellem Dansk Golf Union, Miljøministeren og KL på baggrund af Dansk Golf Unions undersøgelse af pesticidforbruget på golfbaner og på baggrund af Natur og Miljøs vurdering af gødningsforbruget, vurderer Århus Kommune, Teknik og Miljø, at det er muligt at sikre grundvand af høj kvalitet trods en realisering af planlægningen. Bygningsmæssige forhold og forsyning Der medtages en bestemmelse i planforslaget, der hindrer belysning af baneanlægget. Bestemmelser i planforslaget sikrer, at fremtidigt byggeri harmonerer med Harlev Mølle. Der ændres ikke yderligere på de bygningsregulerende bestemmelser, da de fint sikrer, at fremtidigt byggeri harmonerer med Harlev Mølle. Aarhus Aadal Golf Club har sit eget renseanlæg, der modtager spildevand fra klubhuset. Århus Amt har i 1999 givet udledningstilladelse fra renseanlægget til Vandløb ved Tarskov Mølle, der løber til Århus Å. Natur og Miljø oplyser, at spildevandanlægget er dimensioneret til at klare den nuværende spildevandsmængde, og kommunens tilsyn med anlægget skal sikre, at det lever op til udleder kravene. Alternativer På baggrund af en screening og efterfølgende scoping er lokalplanforslag nr. 825 og tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001 miljøvurderet med udgangspunkt i den nuværende anvendelse til markdrift. Den nuværende anvendelse betegnes som et 0 alternativ. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 825

Rettelsesblad Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse. Sammenfattende redegørelse

Rettelsesblad Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse. Sammenfattende redegørelse Rettelsesblad Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Århus Kommune vurderede i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 825 og tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001, at planerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. januar 2008 Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 825 - Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og Tillæg nr. 123 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.:

Århus Kommune Lokalplan nr.: Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev 825 Silkeborgvej Harlev Indeholder tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001Forslag Stillingvej Højbyvej Åbovej Brydehøjvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan 825. September 2012 Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2006 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 767 - Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 1.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanområdet... 3 Offentlig høring... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 LOKALPLAN L 5...

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Lokalplan nr. 60 For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Væggerløse Marielyst Marrebæk Indledning...3 Lokalplanens indhold...3 Forholdet til den øvrige planlægning...3 Forholdet til regionplanen...4

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 783

Århus Kommune. Lokalplan nr. 783 Århus Kommune Lokalplan nr. 783 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE. Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by

LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE. Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by Ringe Kommune, maj 2006 Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 23. maj 2006 Lokalplan nr. 84 med

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup

LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup LOKALPLAN 5-14 Golfbanen, Gl. Hastrup KØGE KOMMUNE 1993 KØGE KOMMUNE LOKALPLAN 5-14 GOLFBANE, GL. HASTRUPVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanens formål... 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014. Byrådet oktober 2003

Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014. Byrådet oktober 2003 Lokalplan nr. 76C samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014 Byrådet oktober 2003 Golfbane syd for Vejenbrød INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL ORIENTERING 2 INDHOLDSOVERSIGT 2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere