Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde i Jegstrup, vest for Tranbjerg. September 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde i Jegstrup, vest for Tranbjerg. September 1993 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 483 Boligområde i Jegstrup, vest for Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK September 1993

2 hhus kommune Lokalplan nr: 483 Boligomriide i Jegstrup vest for Tranbjerg. StatIstikomrbde/distrikt nr.: R.egistreringskortblad nr.: 64 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor September I

3 Lokalplanen kan ses og k0bes hos Kommune Information Radhuset 81 O0 Arhus C m z Kortgrundlag Grundlagetforplanenskortbilagimal 1:lO.OOO og mindremalestoksfomolder Kort- og Matrikelstyrel- sens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information pafert Arhus Kommune. Kortene udgives af Arhus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 Q KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen - i samarbejde med Arkltektfirmaet H. Thule Hansen M.A.A. Thunragade 40,8000 Arhus C. Tlf Paul le Fevre Jacobsen, By & Landskabsarkitekt M.A.A. M.D.L, Bækgarden, Savejen 20, Blegind, 8362 Hsrning. Tlf Landinspektsrfirmaet J. R. Krabbe, Rosensgade 38,8000 Arhus C. Tlf

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR BoligomrAde i Jegstrup vest for Tranbjerg. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af omradet. baggrund og mal med planen. planens hovedtræk m.v.... LOKALPLANENS BESTEMMELSER Q 1. Formiil... Q 2. Omriide og opdeling... Q 3. Anvendelse.. Q 4. Udstykning... Q 5. Trafikforhold.. Q 6 Teknisk forsyning... Q 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m... Q 8 Bebyggelsens udseende... Q 9. Hegn og beplantning... Q 10. Stajforhold... Q 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen afny bebyggelse.. Q 12. Grundejerforening... Q 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen. veje. stier. staj. institutioner.tekniskforsyning m.v... TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 71 til kommuneplanen... LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen... LOKALPLANKORT Vedtagelsespiitegninger

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt p I a n e n s hovedtræk. Beskrivelse af området og eksisterende forhold Lokalplanen gælder for et område ved Jegstrupvej i Jegstrup vest for Tranbjerg. Området omfatter en del af landbrugsejendommen Vestergaard og ejendommens gårdbebyggelse samt et mindre areal af landbrugsejendommen Nørregaard. Lokalplanområdet, der er ca. 15 ha stort og ligger i landzone, var ved planens udarbejdelse privatejet. Landskabet ved Jegstrup er et typisk småkuperet østjysk bakkelandskab, idet de landskabelige hovedtræk inden for lokalplanområdet dog er præget af et svagt skrånende terræn fra nordvest ned mod Vestergaard, som ligger på et forholdsvis fladt areal i hjørnet ud mod Jegstrupvej. Mod syd falder terrænet igen svagt ned mod en eksisterende skovbeplantning. O m OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes.

6 Vestergaard er en af egnens ældste firlængede gårde, som har bevaret sin gårdkarakter med lukket gårdsplads, alletræer langs indkørslen og omgivende beplantninger. Den ældste del af gårdbebyggelsen er fra 1854, og den ældre byggeskik, som stadig præger bebyggelsen, er med til at fastholde landsbykarakteren, selv om Jegstrup kun omfatter få bebyggelser i sammenligning med andre landsbyer. Kortet fra 1939 på modstående side og nedenstående kort fra 1992 viser, at der ikke er sket væsentlige ændringer af landskabet, bebyggelsen og vejnettet i Jegstrup i en lang periode. De største ændringer er sket øst for Jegstrup, hvor Tranbjerg by er vokset mod vest tæt på Jegstrup. Her ligger Skovgaard nu delvis omsluttet af nyere boligkvarterer, medens en del af arealerne mellem Tranbjerg og Jegstrup i dag er tilplantet med skov som et led i Århus Kommunes skovplan, der sikrer en' grøn kile mellem Tranbjerg og Jegstrup. 3 O m OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes.

7 4 Planens baggrund og miil Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for etableringen af et nyt landsbypræget boligomriide i Jegstrup, idet den ældre gardbebyggelse og landsbykarakteren sages viderefart ved udformningen af det boligomriide nye som et alternativ til traditionelle boligomriider. Planens hovedtræk Lokalplanen er derfor opdelt i mindre boligomriider (storparceller) med karakter af gardbebyggelser suppleret med omrader med "landsbyhuse". Omriiderne med giirdbebyggelse er i hovedtrækkene tænkt udformet som tre- og firlængede giirde med gardsplads, omgivende tofter og beplantningsbælter, der er klart afgrænsede i forhold til det iibne land og de granne omrader omkring bebyggelserne. Landsbyhusen er fortrinsvis tænkt udformet som mindre huse langs vejene. Et bebyggelsesmanster, som ligeledes kendes fra ældre landsbyer, hvor jordlase huse ogsa er kendetegnende for landsbymiljaet. De granne omriider omkring bebyggelserne er tænkt udformet som fælleder til ophold, græsning og dyrkning, der understatter landsbykarakteren og skaber overgang til det Abne land. Pii fællederne, som er væsentlig starre end granne omriider i traditionelle boligomrader, er der mulighed for dyrehold og opfarelse af fælleshuse, ligesom omradets udformning giver rige muligheder for at inddrage akologiske aspekter i bebyggelsen og ved anvendelsen og udformningen af friarealerne. De enkelte bebyggelser kan være andelsboliger, almennyttige boliger, ældreboliger, ejerboliger eller kombinationer af forskellige boformer. Det er hensigten at sage giirdbebyggelsen p& Vestergaard bevaret og anvendt til boligformiil og evt. fælles formal, idet staldbygningerne vil være velegnede til fællesrum, værksteder, hobbyrum, evt. dyrehold og lignende. Giirdbebyggelsen pii den enkelte storparcel skal opfares i nogenlunde ensartede materialer, siiledes at de enkelte giirdmiljaer far et helhedspræg, gerne præget af byggetraditioner og byggeskik, som kendes fra egnens landbebyggelse. Landsbyhusene kan udformes med mere individuelt præg, men ogsa her er det vigtigt for helhedskarakteren, at husene er præget af fælles træk siisom beslægtede husformer og placeringen langs vejene. De nye giirdbebyggelser er omgivet af beplantningsbælter, som kendes fra landet. Der er endvidere udlagt beplantningsbælter mod nord og langs den nordlige del af Jegstrupvej som en afgrænsning omriiderne med landsbyhuse, ligesom det er hensigten at bevare starre markante træer ved Vestergaard. Lokalplanomriidet vejbetjenes fra Jegstrupvej. Herfra anlægges nye veje til de enkelte boligomriider, ligesom den eksisterende alle til Vestergaard fortsat anvendes som vejadgang til storparcellen, hvori giirden ligger. P5 de sammenhængende fællesarealer, som omgiver boligomriiderne, vil der være stiforbindelse mellem de enkelte omrader og til vejknækket pii Jegstrupvej ast for Vestergaard, hvor der er stiforbindelse videre ostpil til Tranbjerg. lllustrationsplanenoverforvisereteksempel pii, hvordan bebyggelsen og friarealerne kan komme til at se ud.

8 Illustrationsplan. O m Mal 1: OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes.

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. Q 1- Formiil Lokalplanen har til hovedformai at sikre: at omradet anvendes til tæt-lav og Aben-lav boligbebyggelse med mulighed for opfarrelse af et varieret udbud af boligtyper, at boligomriidet opdeles i mindre, overskuelige enheder med karakter af giirdbebyggelser, landsbyhuse og lignende, at bebyggelsen tilpasses eksisterende beplantning og eksisterende anlæg, at en starrre del af omradet udlægges som fælles grant omrade for boligbebyggelserne, og at der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i omradet. Q 2- Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Omriide og opdeling LokalplanomrMet er afgrænset som vist pa lokalplankortet bagest i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet p& side 7, farlgende matrikelnumre: Del af 2a og 2e, begge af Jegstrup By, Tranbjerg, samt alle parceller, der efter den 10. marts 1992 udstykkes i omriidet. Se fodnote 1. LokalplanomrAdet er opdelt i omraderne I og II som vist p& lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgarrelse af byradets endelige vedtagelse af planen er det pa matrikelkortet p& side 7 viste omrade overf0rt fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt p8 matr.nr. 2a og 2e. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nerjagtige grænse af Stadsingenierrens Forvaltningsafdeling. 2. Ophævelseaf landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykning, hvor en sadan er nerdvendig. Der kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stilles betingelser i medferr af landbrugslovens 4 stk. 3 og/eller stk. 4.

10 7 oooooooooo Lokalplangrænse Landzone, der overføres til byzone Matr i k clkor t udsnit pr Jcgstr up By. TranbJerg Ingerslev By. Tisct Hosrelaqer By, Kolt r:s000 STADSINGENIØREN - ARHUS AFD II FORVALTNINGSAFDELINGEN 3. Stk. 1. O 1 O m OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes. Anvendelse Område I Området, der er opdelt i storparcellerne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14, er udlagt til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse (række- og længehuse, fritliggende parcelhuse, dobbelthuse og lignende) med tilhørende fællesfaciliteter. Højst 20 % af den enkelte storparcels etageareal må anvendes til boliger beliggende på 1. sal med vandrette lejlighedsskel, jf. 9 7 stk. 5.

11 8 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver siidan virksomhed, som almindeligvis kan udarves i boligomriider -f.eks. friserr-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig erget parkering, trafik eller pii anden miide er til gene. Magistratens 2. afdeling kan endvidere tillade, omriidet at anvendes til offentlige formiil, f.eks. mindre institutioner til yngre, ældre og handicappede, samt at der i omriidet etableres dagligvarebutikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder. Placeringen af bygninger til de nævnte formiil fastlægges i bebyggelsesplanen, jf. 7, stk. 1. Der kan i forbindelse med bebyggelsesplanens godkendelse kun tillades siidanne institutioner og erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i boligomriidet uden gener for omgivelserne. Det er derfor en forudsætning, at belastningen af det lokale vejnet ikke forerges nævneværdigt, samt at der sker en tilpasning til omgivelserne med særligt hensyn til bygningssterrrelse, udformning, parkering og adgangsforhold, siidan at omriidets karakter af boligomriide ikke brydes. Mindst 5 % af den enkelte storparcel skal indrettes som fælles opholdsareal for storparcellens beboere. Omriide II Omriidet er udlagt til fælles friareal (med regnvandsbassin) for samtlige beboere i omriide I. Pii dette areal m& grundejerforeningen (se 9 12) etablere anlæg til fælles formiil, ligesom omriidet m& dyrkes, anvendes til dyrehold, græsning og lignende. Se fodnote 3. I omr3det kan der placeres en midlertidig varmecentral med en placering som vist p3 lokalplankortet bagest i hæftet. Faellesbestemmelser for IokalplanomrAdet Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. 3. For dyrehold i omrade II gælder reglerne i Miljraministeriets bekendtgrarelser, henholdsvis nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m. eller nr af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgadning, ensilage m.v. idet dyrehold i byzone forudsætter dispensation i h.t. 9 4 i bekendtgerrelse nr. 366 eller i h.t. 3 stk. 2 i bekendtgrarelse nr

12 Q 4. Udstykning 9 Stk. 1. Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist pii lokalplankortet bagest i hæftet. To eller flere af storparcellerne nr. 9, 10, 11, 12 og 13 kan dog sliis sammen og bebygges samlet. Stk. 2. Ved yderligere udstykning af storparcellerne, som kun mii ske efter planer godkendt af Magistratens 2. Afdeling, gælder byggelovens 9 6 A, om mindstegrundsterrrelser pii 700 mz, ikke for lokalplanomriidet. Stk. 3. Q 5. Stk. 1. I omriide II mil fælleshuse og lignende udstykkes efter "sokkelgrundprincippet". Trafikforhold. Pii lokalplankortet bagest i hæftet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vejene A-B, C-D, E-F, G-H, l-j, K-L,M-N-O-P, N-Q-R og O-S m bred Vendepladser, mrkt. V, p& 7x21 m excl. vejudlæg. Storparcellerne nr. 5, 6, 7, 1 1, 12, 13 og 14 har vejret til Jegstrupvej via omriidets interne vejarealer. Stk. 2. Der skal i omriide II sikres areal til en sammenhængende stiforbindelse mellem de enkelte storparceller og med forbindelse til punkt a ved knækket af Jegstrupvej og til punkterne b og c ved storparcel nr. 4 i princippet som vist pii illustrationsplanen p& side 5. Stk. 3. I bebyggelsesplanen for storparcel nr. 4 skal der sikres en stiforbindelse fra punkt b via den eksisterende giirdsplads til punkt c. Stk.4.Derskalsikresvejadgangforrenseklaretlaj til bygværkved regnvandsbassin i omrilde II. Stk. 5. Til Jegstrupvej mil der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde. Stk. 6. Veje pii enstorparcelskalsomhovedregelhaveettværprofil p& mindst 8,O m. Stk. 7. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nladvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Stk. 8. Der udlægges areal til lastbilparkeringsplads som vist pii lokalplankortet bagest i hæftet. Stk. 9. Pii hver storparcel skal der reserveres arealer til parkeringsformsl i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Arhus Kommune".

13 10 Q 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes Tranbjerg Varmeværk p& værkets til enhver tid gældende betingelser. Q 7. Stk. 1 Bebyggelsens omfang og placering m.m. Omrsde I Bebyggelsen p& den enkelte storparcel m& kun ske p& grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan. Bebyggelsen i storparcellerne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal i princippet udformes med karakter som en gardbebyggelse med g&dsplads, omgivende tofter og beplantningsbælte som skitseret p& illustrationsplanen, se side 5. Bebyggelsen i storparcellerne nr. 9, 10, 11, 12, 13 og 14 skal i princippet opfrares som mindre landsbyhuse med fælles grundtræk som skitseret p& illustrationsplanen, se side 5. Se fodnote 4. Planen skal redegarre for: - Placering af beboelse med udendrars opholdsareal. - Placering af nærlegepladser. - Udstykning i henhold til byggelovens Q 10 A. - Placering af eventuelt fælleshus. - Placering af eventuelle bygninger til offentlige formal og erhverv, jf. 3, stk. 2 og stk Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). - Placering af smabygninger og udhuse. - Bygningsprofiler, facader og materialer. - Terrænreguleringer. - Bevaring af eksisterende strarre træer. - Plantevalg i udlagte beplantningsbælter. - Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, fællesarealer og lignende. Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra bygningsreglementets kapitel 3 og smahusreglementets bestemmelser om hrajder og afstande, dog kun i et sadant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med hrajde- og afstandsbestemmelserne. 4. Bebyggelsesplanen vil blive krævet sikret ved tinglyst deklaration.

14 Stk.2. Der m& pii storparcel nr.: 1 opfares maksimalt 2 opfrares maksimalt 3 opfares maksimalt 4 opfares maksimalt 5 opfares maksimalt 6 opfrares maksimalt 7 opfrares maksimalt 8 opfares maksimalt 9 opfares maksimalt 1 O opfrares maksimalt 11 opfaresmaksimalt 12 opfares maksimalt 13 opfares maksimalt 14 opfrares maksimalt l alt maksimalt... Se fodnote m2 etageareal 2213 m2 etageareal 2213 m2 etageareal 1890 mz etageareal 1754 m2 etageareal 1931 mz etageareal 2046 m2 etageareal 2237 m2 etageareal 2010 m2 etageareal m2 etageareal 1936 m2 etageareal 2067 m2 etageareal 1578 m2 etageareal 583 m* etaaeareal m2 etageareal Der kan herudover til hver bolig opfares smabygninger og udhuse, herunder en af de smabygninger, der er nævnt i smiihusreglementets afsnit 13, safremt placeringen er godkendt i henhold til den i Q 7, stk. 1, nævnte bebyggelsesplan. Stk. 3. Af stajmæssige hensyn, (jf. krav i Q 10) skal opholdsarealer og bebyggelse placeres i en afstand p3 mindst 25 m fra midten af Jegstrupvej. Stajbyggelinier er angivet p& lokalplankortet.afstandskravet kan reduceres, safremt der tages særlige hensyn ved udformningen og orientering af bebyggelsen. Se Q 10, Stajforhold. Stk. 4. I storparcellerne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i omriide I, se lokalplankortet bagest i hæftet, ma bygninger opfares i hajst 2 etager foruden eventuel kælder. I storparcellerne nr. 9, O, 1 11, 12, 13 og 14 i omrade I samt i omrade II ma bygninger opfares i hrajst 1 etage med udnyttet tagetage foruden eventuel kælder. Tagkonstruktionen m& udfares med trempel el. lign., idet den indvendige hajde af den forhajede ydervæg i s&- danne tilfælde ikke m& overstige 1,2 m. Stk. 5. Hajst 20 % af den enkelte storparcels etageareal -jf. Q 7, stk. 2 - m& anvendes til boliger beliggende p& 1. sal med vandrette lejlighedsskel. Stk. 6. Intet punkt afen bygnings ydervæg eller tagflade ma værehrajere end 8,50 m over terræn (m&lt forhold i til eksisterende terræn, til et i forbindelse' med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan) De angivne etagearealer svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent pa 20 for lokalplanomriidet under et, beregnet af storparcellens areal fratrukkket skrannet færdselsareal og tillagt andel af omriide II.

15 12 Stk. 7. Inden for den enkelte storparcel skal en passende del af de udendrarsopholdsarealerindrettesitilknytningtilboligerne,herunder opholdarealer til boliger beliggende pii 1. sal i bebyggelse med vandrette lejlighedsskel. Stk. 8. Stk. 9. Omriide II Med Magistratens 2. Afdelings godkendelse m& der opfrares et fællesantenneanlæg og fælleshuse med et samlet etageareal pa maksimalt 300 mz. Fællesbestemmelser for lokalplanomriidet Terrænreguleringerm&kunforetageseftertilladelsefrabygningsmyndigheden. Regulering pa indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. Q 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Boliger p5 en storparcel skal udfrares i ens materialer og med ens taghældning p3 mindst 25" i forhold til vandret plan. Udhuse, garager, carporte og lignendemindrebygningerm&udferres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnas en god helhedsvirkning. Mindre bygningsdele pii boliger, siisom kviste, risalitter, frontispicer, frontoner, dekorationer og lignende, som er karakteristiske for byggeskikken pa landet, m8 ligeledes udferres i andre materialer og for tagenes vedkommende med en anden taghældning, hvis der kan opn8s en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning og reklamering p3 en ejendom m3 kun foretages med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 3. Almindelige udendrars radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter p2 indtil 80 cm - skal anbringes pii bygninger og mii hrajst rage 1,00 m op over disses herjeste punkt. Parabolantenner med en diameter strarre end 80 cm ma alene opsættes efter særlig tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling. Magistratens 2. Afdeling kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering afen antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatrarer - tillade fritstaende antenner og antenner p3 bygninger med en strarre antennehrajde end angivet ovenfor. Q 9. Stk. 1. Hegn og beplantning Der udlægges arealer til beplantningsbælter som vist p3 lokalplankortet bagest i hæftet.

16 13 Stk. 2. P& storparcel nr. 4 og i omrhde II mh der ikke ske fældning af træer med en stammediameter starre end 25 cm, far der foreligger en af Magistratens 1. Afdeling godkendt plan for, hvilke træer, der skal bevares. Godkendelsen skal ske i forbindelse med den i 9 7, stk. 1 nævnte bebyggelsesplan. Q 10. Stajforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendars stnrjniveau, som trafikstaj phfarer bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) p& dnrgnbasis. Stk. 2. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke pafarer omgivelserne et stajniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens strajbestemmelser. Q 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen ny bebyggelse af Generelt gælder, at ny bebyggelse ph den enkelte storparcel ikke m6 tages i brug, far: - Den i Q 6 nævnte tilslutning til Tranbjerg Varmeværk har fundet sted. - De veje, stier og fælles parkeringspladser, som er fastlagt i den godkendte bebyggelsesplan for storparcellen, jf. Q 7, er anlagt, samt fælles friarealer er planeret og tilshet med græs. Se fodnote 6. - Den i Q 7 stk. 3 angivne hastighedsregulering er foretaget. - De i Q 9 nævnte beplantningsbælter, som ligger inden for den p& gældende storparcel, er udfarrt. Se fodnote 6. - Der efter Magistratens 2. Afdelings skan er anlagt en passende del af det eksterne friareal (omrhde II), herunder omrhdets stisystem, ifarlge planer godkendt af Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. Se fodnote SAfremt anlæg af fælles friarealer, beplantningsbælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggares, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid.

17 14 Q 12. Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanomr&det. Se fodnote 7. Der skal endvidere stiftes en parcelforening for hver enkelt storparcel for at varetage de fælles grundejerinteresser i den pagældende storparcel. Se fodnote 7. Q 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstilende bestemmelser mil der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, f0r der er opnilet tilladelse hertil fra: - khus Amt, Udvalget for Teknik og Milja, med hensyn til udledningstilladelse. 7. Supplerende bestemmelser om grundejerforeninger og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for IokalplanomrAdet.

18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kornmuneplanen og anden planlægning, som vedrarrer lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byriidet har godkendt - kommuneplan Nedenstiiende kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplan omriidet er, som vist, beliggende i rammernes omriide BO, som er udlagt til boligomriide, ligesom lokalplanomriidet omfatter mindre tilgrænsende arealer, som ligger i omriide JO, som er jordbrugsomriide, og FB, som er forbindelsesomriide. 15 Signaturer: 2 Kvanergranse BO Boligomdde ER Erhvelvsomdde Delomriidegrænse OF Offentligt omride RE Rekreativt omdde Eksiiterendc landzone NA Naturomd.de FB Forbindelscsomddc Eksisterende byzone JO Jordbrugsomdiade Landzone der forventes overfert til byzone p74 Lokalplanomddct

19 16 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet boligomradet udvides, ligesom der fastsættes en tilsvarende lavere bebyggelsesprocent og en fordobling af friarealkravet til sterrre samlede friarealer. Lokalplanen kan derfor kun gennemfrares i den foreliggende udformning efter byradets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. I forbindelse med ændring af kommuneplanen er det endvidere fundet hensigtsmæssigt at overferre et mindre jordbrugsomrade, som afskæres fra de ervrige jordbrugsomrader, til et tilgrænsende forbindelsesomrade, idet omriidet er omfattet af kommunens skovplan. Kommuneplanen ændres p& ferlgende punkter: 1. En del af omrade JO overferres til omrade BO. 2. En mindre del af omrade JO overferres til omrade FB. 3. Bebyggelsesprocenten for det udvidede boligomrade BO nedsættes fra 35 % til 20 % for omradet under et. 4. Friarealkravet p& 15 % fordobles til 30 %. 5. Omfanget af boligbebyggelse med vandrette lejlighedsskel præciseres. Den nerdvendige ændring af kommuneplanen serges gennemferrt ved Tillæg nr. 71 til Kommuneplanen for Arhus Kommune Tillægget er gengivet p& side 20 og 21. Kommuneplanen indeholder ingen konkrete rækkeferlgebestemmelser, der angiver omradets udbygningstakt, men af hensyn til bl.a. skolekapaciteten tilstræbes en udbygningstakt pi3 omkring familieboliger om Aret foruden andre boliger sasom ældreboliger og ungdomsboliger. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanomradet vejbetjenes fra Jegstrupvej, der mod nord har forbindelse til Hovedvejen i Hasselager, mens der via Grernlerkke Alle er forbindelse til Tranbjerg. Via den erstlige strækning af Jegstrupvej (nuværende sti) er der stiforbindelse fra Jegstrup til Tranbjerg by med skole, center og institutioner m.v. Landbrugsloven Lokalplanen medferrer, at den nuværende gardbebyggelse, Vestergaard, og de jordbrugsarealer, som lokalplanen omfatter, overgar fra landbrugsformal i landzone til boligformal i byzone. En del af Vestergaards jorder uden for lokalplanomr6det er udpeget som skovrejsningsomrader, og det er hensigten at serge disse arealer anvendt til skovbrugsformai eller bevaret til jordbrugsformai. Vestergaards resterende jorder uden for lokalplanomriidet agtes frastykket og anvendt i overensstemmelse med landbrugsloven.

20 Dyrehold i lokalplanomr6det - husdyrbekendtgnrrelserne Lokalplanens 3 stk. 6 giver mulighed for, at omr&de II m& anvendes til dyrehold. Dyrehold i omr&det administreres p3 grundlag af reglerne i Miljraministeriets bekendtgarelse nr. 366 af 10. maj 1992, "Bekendtgrarelse om ikkeerhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m." eller bekendtgrarelse nr af 15. december 1992, "Bekendtgarelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgladning, ensilage m.v.". I henhold til bekendtglarelserne m& der ikke være dyrehold i byzone, medmindre byr&det giver dispensation, jf. 4 i bekendtgrarelse nr. 366 og 3 i bekendtgrarelse nr Anvendelsen til dyrehold forudsætter derfor, at byr&det meddeler dispensation til dyrehold i h.t. bekendtgrarelserne, evt. samtidig med den endelige vedtagelse af planen, idet de nærmere vilkar og særlige krav til dyreholdet m.v. fastsættes efterfalgende ved godkendelse af ansragning herom. Stærkstrnrmsregulativet Lokalplanomriidet gennemskæres af en 1 O kv hajspændingsluftledning, medens en anden 60 kv hajspændingsluftledning ligger uden for IokalplanomrB det. Ledningerne er sikret ved deklaration og omfattet af stærkstrramsregulativets bestemmelser, herunder sikkerhedszoner. Lokalplanen berarer ikke deklarationen for 60 kv hajspændingsluftledningen. Med hensyn til 10 kv hajspændingsluftledningen, som g& igennem lokalplanomrildet, forudsætter lokalplanen, at ledningen ændres til jordkabel, der frares uden om boligbebyggelserne, sbledes at deklarationen for luftledningen kan aflyses og arealet anvendes til boligbebyggelse. Trafikstoj De stajmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stajbestemmelser. Lokalplanomrfidet er primært belastet af trafikstraj fra Jegstrupvej. P& baggrund af den nordiske beregningsmodel vejtrafikstraj for og en Brsdagntrafik p& ca. 1.O00 biler er strajniveauet p& dragnbasis beregnet til ca. 60 db(a) 10 m fra vejmidten af Jegstrupvej. For at kommuneplanens strajbestemmelser kan overholdes, er i lokalplanen der optaget bestemmelser om, at der ikke kan placeres boliger og primære opholdsarealer inden for en afstand af25 m fra vejmidten, idet afstanden er baseret pii, at den maksimale trafikhastighed pa Jegstrupvej nedsættes fra 80 km/t til 60 km/t. Virksomhedsstnrj Virksomheder, der etablerer sig i omriidet, m& ifralge lokalplanens 9 10 ikke pafare omgivelserne et strajniveau, der overstiger visse grænseværdier, som er fastsat ud fra omriidets anvendelse til boligform&. 17

21 18 Grænseværdierne for virksomhedsstraj er vist i nedenstaende skema. Værdierne angiver det maksimale strajniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde i omradet. Maksimal- Nat Hverdage Aften kl kl kl værdi brdage Sran- og 07-1 kl. 4 helligdage kl. kl Lrardage kl Nat I IokalplanomrAdet Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes omradet af busrute 1 p& Skovgardsvænget. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger omriidet i Grranlrakkeskolens distrikt. Skolevæsenets planlægning for bydelen kan dog grare det nradvendigt at foretage ændringer i de enkelte skolers oplande. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanomriidet findes ved planens udarbejdelse fralgende institutioner: Vuggestuer: pladser 36 Torvevænget 5B Kirketorvet 1 O, Tranely 32 pladser pladser 360sterby 348 Alle Bm-nehaver: Laurbærvænget 4 pladser 60 Kirketorvet 1 O 40 pladser Halvdagsbrarnehaven, Torve Alle 8 20 pladser Integrerede institutioner: SkovgArdsvænget pladser 64 Fritidshjem: Plejehjem: 0sterby Alle 48 pladser Brarupvej 2 45 pladser Hassebjerggiird, Lemmingvej pladser Grranlrakke Alle 11 Torvevænget 5A Tranbjergvænge Plejehjemmmet, Torvevænget pladser 62 pladser 104 pladser Derudover har Magistratens 3. Afdeling planer om at opfrare ældreboliger p& storparcellerne 1 og 3 i lokalplan 291 i den rastlige del af Tranbjerg by.

22 19 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Vandforsyning sker fra: Varmeforsyning sker fra: Kloakforsyning sker ved: Regnvand: Spildevand: 0stjysk Elforsyning, Knudsminde 10, 8300 Odder. Arhus kommunale værker, Bautavej 1,8210 Arhus V, efter det til enhver tid gældende regulativ og i ovrigt gældende vilkar. OmrAdet forsynes fra trykzone 105. Nærmere oplysning kan f8s ved henvendelse til Arhus kommunale værker, vandforsyningen. Kræves sterrre tryk, skal bygherren for egen regning installere og vedligeholde et trykforargeranlæg. Tranbjerg Varmeværk, Jegstrupvænget 630, 8310 Tranbjerg, A.m.b.A. p8 værkets til enhver tid gældende betingelser. Stadsingeniarrens Kontor, Miljarafdelingen, Thorsvej 2, 8230 Abyhoj. Kloakering skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus Kommune. Regnvand skal afledes via nyt regnvandsbassin til eksisterende regnvandsledning i omradet vest for Skovg8rdsvænget med aflerb til Ballebæk. Regnvandsbassinet udformes efter samrad med Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. Spildevand skal afledes via spildevandsledning i eksisterende separatkloakeret omr8de vest for Skovg8rdsvænget til Trankær renseanlæg, hvor der er kapacitet til stede.

23 20 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 71 til kommuneplanen Som det fremgat- af afsnittet om kommuneplanen gennemferres forskellige ændringer af delomriidegrænserne. De nye delomriidegrænser fremgiir af kortet pii modstaende side. Desuden far rammebestemmelserne for det ændrede delomrade BO ferlgende nye ordlyd: DelomrAde BO Planintentioner Det er hensigten, at omriidet skal kunne bebygges abent og varieret med karakter af landsbymiljer. Rammebestemmelser 1. Omradets anvendelse fastlægges til boligformiil i form af lav boligbebyggelse. Omradet kan desuden anvendes til erhvervsformal og offentlige formal, som naturligt kan indpasses i boligomradet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder mv. For erhverv og offentlige formiil gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke m& forerges nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningssterrrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sadan, at omradets præg af boligomrade ikke ændres. 2. Bebyggelsesprocenten for delomradet under et mil ikke overstige Bebyggelsen m& ikke opferres med mere end 2 etager. 4. Bygningsherjden m& ikke overstige 8,s m. 5. Herjst 20 % af etagearealet til boligformal mii anvendes til boliger beliggende p& 1. sal med vandrette lejlighedsskel. 6. Mindst 30 % af omradet skal udlægges og indrettes til sterrre samlede friarealer af forskellig karakter og fælles for hele omradet.

24 21 Signaturer: 2 Kvartergranse 2,Delomriidegrænse r 1 Eksisterende byzone Eksisterende landzone Landzone der forventes ovcrf0rt til byzone BO ER OF RE NA m JO Boligomdde Erhvenwmride Offentligt omriidc Rekreativt omdde Naturomdde Forbindelsesomddc Jordbrugsomdde Lokalplanornddet

25 22 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det endeligt. er offentliggjort, at planen er vedtaget Dette indebærer, at hvis en ejendom ranskes bebygget, udstykket eller anvendt p& en anden m&de end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfrarer derimod ikke pligt til at opfare de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Lokalplanen indeholder i Q 2 bestemmelse om, at en del af lokalplanomriidet overfrares fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgiir bl.a. af Lov om frigarelsesafgift. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre siikaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Nar en dispensation berrarer omboendes interesser, skal disse underrettes om den piitænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, frar dispensationen eventuelt gives. Videregiiende afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

26

27 23 Foranstående er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 483 i mødet den Århus Byråd, den 2 6 APR P. b.v. Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den til den 2. 3 /443 ~ Foranstående er vedtaget som lokalpian nr. 483 i mødet den Århus Byråd, den 1 7 SFP Y Q " P. Christensen Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den Z9,sfo&&/f93

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 491 Boligområde ved Tålforvej i Skæring KONGSBAK INFORMATIK April 1994 Århus kommune Lokalplan nii: Boligomrade ved Talforvej i Skæring. 491 Stat isti kområde/d istri kt nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 595 Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup KONGSBAK INFORMATIK Maj 2000 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliggrunde og bypark, Radkærvej, Mundelstrup Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Sommerhusområde ved Skæring Hedevej ved Skæring Strand. November 1996 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Sommerhusområde ved Skæring Hedevej ved Skæring Strand. November 1996 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 526 Sommerhusområde ved Skæring Hedevej ved Skæring Strand KONGSBAK INFORMATIK November 1996 Århus kommune Lokalplan nr.: Sommmerhusområde ved Skæring Hedevej ved Skæring Strand.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Gammel Stillingvej i Harlev. September 1998 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Gammel Stillingvej i Harlev. September 1998 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 574 Boligområde ved Gammel Stillingvej i Harlev KONGSBAK INFORMATIK September 1998 Århus Kommune Lokalplan nr.: 574 Boligomriide ved Harlev Gammel Stillingvej i Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny boligbebyggelse og udvidelse af erhvervsbebyggelse, tidligere Scanticon, Ny Moesgårdvej, Skåde.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny boligbebyggelse og udvidelse af erhvervsbebyggelse, tidligere Scanticon, Ny Moesgårdvej, Skåde. Århus Kommune Lokalplan nr. 552 Ny boligbebyggelse og udvidelse af erhvervsbebyggelse, tidligere Scanticon, Ny Moesgårdvej, Skåde KONGSBAK INFORMATIK November 1997 Århus Kommune Lokalplan nrw: Ny boligbebyggelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej. Januar 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej. Januar 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 407 Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej KONGSBAK INFORMATIK Januar 1992 Arhus kommune Lokalplan nr: Bolig -, 407 erhvervs- og rekreativt område ved Tilst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Stempel: 25,OO kr. HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 107 for et område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 530 Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1998 Århus Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Århus Kommune Lokalplan nr. 265 Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Se endvidere tillæg til lokalplanen KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset i Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1993 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikomrade/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde til eksperimenterende boligbebyggelse. Marienlystvej i Brendstrup. Juli 2003 Tinglyst den 07-10-2004

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde til eksperimenterende boligbebyggelse. Marienlystvej i Brendstrup. Juli 2003 Tinglyst den 07-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr. 667 Boligområde til eksperimenterende boligbebyggelse for særligt udsatte befolkningsgrupper, Marienlystvej i Brendstrup KONGSBAK INFORMATIK Juli 2003 Tinglyst den 07-10-2004

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby 1-91 RY KOMMUNE l LOKALPLAN NR. 83 For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby. 16. september 1998 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83 Lokalplan for et offentligt omrdde ved Lasby Skole i Lasby. INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere