Tilbagebetaling af bistandshjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagebetaling af bistandshjælp"

Transkript

1 Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode. Afgørelsen var truffet med henvisning til bistandslovens 25 og begrundet med, at hjælpsmodtageren først henimod periodens afslutning havde oplyst at være arving i et uafsluttet bo, og at han ved sin fortielse af dette forhold havde afskåret socialforvaltningen fra i medfør af bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, jfr. stk. 2, at træffe bestemmelse om tilbagebetaling i forbindelse med den løbende udbetaling af hjælp. FOB nr Udtalt over for ankestyrelsen, at jeg på grundlag af de foreliggende oplysninger om socialforvaltningens dispositioner i tiden efter, at forvaltningen ubestridt var blevet gjort bekendt med forholdet, måtte nære afgørende betænkelighed ved at anse det for godtgjort, at socialforvaltningen, dersom den ved den første henvendelse om hjælp havde været bekendt med den faldne, men endnu ikke opgjorte arv, ville have truffet afgørelse om, at hjælpen skulle være undergivet tilbagebetalingspligt efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3. Henstillet til ankestyrelsen at undergive sagen en fornyet behandling og overvejelse og i denne at inddrage de nævnte synspunkter. (J. nr ). A klagede over, at den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en afgørelse fra social- og sundhedsforvaltningen i Københavns kommune, bistandsafdelingen, hvorefter A skulle tilbagebetale ,68 kr. i for meget udbetalt hjælp efter bistandsloven. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at A den 5. december 1978 personligt rettede henvendelse til socialcentret Østerbro med henblik på at opnå økonomisk hjælp efter bistandsloven. Om A's henvendelse i socialforvaltningen blev der udarbejdet et notat, der var underskrevet af B. Af notatet fremgik det, at A under mødet dels afgav nogle mundtlige oplysninger om sine personlige forhold m.v., dels afleverede et udfyldt spørgeskema (» 17-skema modtaget og gennemgået, sandheds- og oplysningspligt indskærpet«). Notatet indeholdt ingen oplysninger om, at A forventede at modtage en arv efter sin afdøde moster. Det spørgeskema, som A udfyldte, indeholdt ingen spørgsmål, der direkte tog sigte på en situation som den foreliggende (falden, men endnu ikke opgjort arv). Skemaet, som A underskrev, var endvidere underskrevet af socialrådgiver B.

2 På grundlag af de foreliggende oplysninger besluttede social- og sundhedsforvaltningen at udbetale hjælp efter bistandslovens 37 med virkning fra den 1. december I et notat af 26. juni 1979, som en medarbejder ved socialcentret Østerbro udarbejdede i anledning af A's møde i forvaltningen samme dag, var bl.a. anført følgende: TIL IAGTTAGELSE Kl. forkl. at han sammen med sine søskende skal arve efter en afdød moster. Sagen verserer fortsat ved skifteretten og kl. har endnu ikke fået udbetalt noget. Kl. instr. om at give socialcentret Østerbro meddelelse såfremt arven kommer til udbetaling. Evt. tilbagebetalingspligt betydet.«den 16. juli 1979 mødte A på ny i socialcentret. Forvaltningen noterede:»fortsat intet nyt i arvesag«. Under et møde den 22. august 1979 i socialcentret Østerbro oplyste A, at han den 14. august 1979 havde modtaget kr. i arv efter sin afdøde moster. Socialcentret Østerbro var ophørt med at udbetale bistandshjælp med virkning fra den 31. juli I en skrivelse af 2. oktober 1979 til social- og sundhedsforvaltningen, bistandsafdelingen, indstillede socialcentret Østerbro bl.a. følgende: Det skønnes rimeligt bevist, at klienten ikke mod bedrevidende har tilbageholdt oplysninger om den forventede arv, hvorfor centret mener, at der ikke er grundlag for tilbagebetaling allerede fra 1. december Fremlægges bistandsafdelingen med indstilling om: 1) Der helt kan bortses fra den udbetalte arv under hensyn til familiens forannævnte ønsker (betaling af noget privat gæld og indkøb af nogle nærmere angivne forbrugsgoder; min bemærkning) samt fremtidige situation subsidiært 2) Tilbagebetaling af ydet hjælp fra , hvor tilbagebetalingspligt blev betydet.«i skrivelse af 29. november 1979 til A traf social- og sundhedsforvaltningen i København, bistandsafdelingen, afgørelse i tilbagebetalingssagen. Bistandsafdelingen fandt, at A havde modtaget hjælp efter bistandsloven med urette, hvorfor den ydede hjælp burde kræves tilbage i henhold til bistandslovens 25. Ved afgørelsen lagde bistandsafdelingen til grund, at A først den 26. juni 1979 underrettede socialcentret om, at han forventede en arv udbetalt, selv om han siden maj 1978 havde været vidende om, at han var arving. 2/7

3 Af den hjælp, som A havde modtaget ( kr.), skulle han herefter tilbagebetale ,68 kr. I en skrivelse af 21. december 1979 anmodede A social- og sundhedsforvaltningen i København, bistandsafdelingen, om at tage sagen op til fornyet overvejelse. A henviste til, at han allerede i december 1978 to gange havde gjort socialcentret Østerbro opmærksom på, at han var arving, at han begge gange havde fået den besked, at dette var uden betydning, så længe boet endnu ikke var færdigbehandlet, og at han den 15. maj 1979 afgav yderligere oplysninger til socialcentret om arvesagen. I en udtalelse af 11. februar 1980, som bistandsafdelingen indhentede i anledning af A's lige nævnte skrivelse, fastholdt socialcentret Østerbro, at A ikke forud for den 26. juni 1979 havde givet oplysning om arvesagen. I skrivelse af 4. marts 1980 til A fastholdt bistandsafdelingen sin afgørelse i skrivelsen af 29. november I skrivelse af 20. april 1980 klagede A over bistandsafdelingens afgørelse til den sociale ankestyrelse, som efter at have modtaget yderligere oplysninger under en samtale den 16. februar med A, traf afgørelse i sagen. I afgørelsen anførte ankestyrelsen bl.a. følgende: Ifølge bistandslovens 18 har den, der modtager social bistand, pligt til at underrette det sociale udvalg om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at bistanden indskrænkes eller ophører. Ifølge bistandslovens 25 kan tilbagebetaling kræves, såfremt en person har undladt at give oplysninger som krævet i 18 eller iøvrigt mod bedre vidende har modtaget ydelser efter loven. Under henvisning til de i sagen foreliggende oplysninger finder ankestyrelsen det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at ansøgeren før den 26. juni 1979 har underrettet socialcentret Østerbro om den forventede arv. Ankestyrelsen finder således ikke grundlag for at ændre den af bistandsafdelingen trufne afgørelse.«i en udtalelse i anledning af klagen til mig anførte social- og sundhedforvaltningen i København, bistandsafdelingen bl.a. følgende: Bistandsafdelingen har ved beslutningen om tilbagebetaling efter 25 lagt til grund, at pågældende har fortiet oplysninger om en allerede falden arv, hvorved socialcentret har været afskåret fra at yde hjælp med tilbagebetalingspligt i henhold til 26, stk. 1, nr. 3. Man har på baggrund heraf truffet beslutning om, at tilbagebetaling gøres gældende for hele hjælpsperioden.«3/7

4 I en udtalelse til mig anførte den sociale ankestyrelse bl.a. følgende: I den anledning skal det anføres, at påstand står mod påstand i sagen om, hvorvidt ansøgeren har givet oplysning om arven allerede ved henvendelsen i december Da socialforvaltningens oplysninger er dokumenteret ved udførlig og omhyggelig ført journal, har ankestyrelsen ikke fundet anledning til at se bort fra disse. Med hensyn til spørgsmålet (som jeg havde rejst i min høringsskrivelse til den sociale ankestyrelse; min bemærkning) om, hvorvidt (A's) undladelse af at meddele fornødne oplysninger skal henføres til bistandslovens 17 eller 18, bemærkes, at 17 vedrører administrationens ret til og mulighed for at indhente oplysninger til brug ved vurdering af, om der er ret til hjælp. Nægtelse af at meddele fornødne oplysninger kan medføre at der ikke ydes hjælp. Da det endvidere i 26 om tilbagebetaling er et vilkår, at forbehold om tilbagebetaling skal tages samtidig med at hjælpen ydes, vil undladelse af at give relevante oplysninger efter 17 hindre socialforvaltningen i at gøre tilbagebetalingskravet gældende efter 26, stk. 1, nr Under hensyn til at (A) efter det oplyste er blevet gjort opmærksom på oplysningspligten ved flere henvendelser til socialforvaltningen - også efter den første ansøgning - og under hensyn til, at han siden maj 1978 havde været klar over, at han var arving, selv om der var uvidenhed om arvens størrelse, har ankestyrelsen fundet det berettiget at tiltræde Københavns kommunes afgørelse om, at oplysningspligten efter bistandslovens 18 har været tilsidesat, og at hjælpen skal tilbagebetales efter bistandslovens 25, idet man dog bortser fra et beløb på kr. af arven, der bevares til boligmæssige formål. «Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»I de tilfælde, der er nævnt i bistandslovens 26, stk. 1, nr. 1-3, beror det på det sociale udvalgs beslutning, om den hjælp, der ydes, skal gøres tilbagebetalingspligtig. Endvidere kan tilbagebetaling i givet fald kun kræves, hvis det sociale udvalg ved hjælpens udbetaling har gjort modtageren bekendt med tilbagebetalingspligten, jfr. 26, stk. 2. Denne bestemmelse må forstås således, at modtageren skal gøres bekendt med tilbagebetalingspligten senest ved udbetalingen af hjælpen (jfr. således pkt. 36 i socialministeriets cirkulære nr. 140 af 15. august 1975 om bistandslovens almindelige bestemmelser), og det skal samidig tilkendegives modtageren, hvilken af tilbagebetalingsgrundene i 26, stk. 4/7

5 1, nr. 1-3, der ligger til grund for beslutningen om tilbagebetalingspligt (jfr. således SM ). Krav om tilbagebetaling af hjælp, der er ydet efter bistandsloven, kan i øvrigt støttes på bestemmelserne i lovens 25. Efter denne bestemmelse skal der bl.a. ske tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger (om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at bistanden indskrænkes eller ophører) som krævet i 18 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov«. I tilfælde, der omfattes af denne bestemmelse, kan det sociale udvalg principielt ikke undlade at stille krav om tilbagebetaling (men kravet kan bortfalde efter reglerne i lovens 27). Tilbagebetalingspligten er imidlertid betinget af, at hjælpen er udbetalt på et urigtigt eller ufuldstændigt oplysningsgrundlag, og af, at det kan bebrejdes (tilregnes) hjælpmodtageren som et uforsvarligt forhold, at det foreliggende oplysningsgrundlag var mangelfuldt. Endvidere kan tilbagebetalingspligten kun antages at omfatte ydelser, som den pågældende som følge heraf har modtaget med urette (»uberettiget«). I tilfælde, der omfattes af bistandslovens 26, stk. 1, nr. 1-3, men hvor det sociale udvalg på tidspunktet for hjælpens udbetaling ikke er bekendt med de omstændigheder, der kan danne grundlag for en beslutning om tilbagebetaling, vil det ikke være muligt for det sociale udvalg ved hjælpens udbetaling at træffe beslutning om, hvorvidt den udbetalte hjælp skal gøres tilbagebetalingspligtig. I sådanne tilfælde kan en tilbagebetalingspligt således ikke støttes direkte på bestemmelserne i bistandslovens 26. Det er imidlertid den sociale ankestyrelses opfattelse, at den nævnte bestemmelse må kunne finde tilsvarende anvendelse i det omfang, det sociale udvalgs manglende viden skyldes forhold fra hjælpmodtagerens side, der omfattes af bestemmelsen i bistandslovens 25. Den pågældende har i så fald vel ikke»uberettiget«modtaget ydelser efter loven, men han har»uberettiget«afskåret det sociale udvalg fra at udnytte adgangen til at gøre udbetalingen tilbagebetalingspligtig efter bistandslovens 26. Denne opfattelse, hvorefter der i medfør af bistandslovens 25 i et vist omfang kan ske fravigelse af den formelle betingelse i bistandslovens 26, stk. 2, for at stille krav om tilbagebetaling efter 26, stk. 1, nr. 1-3, kan ikke give mig anledning til bemærkning. Det må imidlertid følge af bistandslovens 25 sammenholdt med 26, at forudsætningen herfor er, (1) at det sociale udvalg ikke har haft kendskab til, at der forelå omstændigheder, der kunne danne grundlag for en beslutning om tilbagebetaling efter 26, (2) at dette (hovedsagelig) skyldes forhold fra hjælpmodtage- 5/7

6 rens side, der kan tilregnes ham som uforsvarligt, og (3) at det kan anses for godtgjort, at det sociale udvalg, dersom sagen havde været fuldstændigt oplyst, ville have udnyttet sin fakultative adgang til at stille krav om tilbagebetaling efter 26. I den foreliggende sag er det uomtvistet, at socialcentret den 26. juni 1979 modtog sådanne oplysninger fra Dem, at centret da havde anledning til at overveje og træffe beslutning om, hvorvidt fremtidig hjælp skulle gøres tilbagebetalingspligtig efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3. Jeg må endvidere lægge til grund, at socialcentret desuagtet ikke i forbindelse med udbetalingerne den 26. juni og den 16. juli 1979 traf en sådan beslutning, og De blev i hvert fald ikke gjort bekendt med, at der skulle ske tilbagebetaling af de ydelser, der da blev udbetalt til Dem. Efter min opfattelse følger det herefter af bistandslovens 26, stk. 2, at der ikke har været hjemmel til at kræve tilbagebetaling af de ydelser, De fik udbetalt efter den 26. juni For så vidt angår de ydelser, De fik udbetalt i tiden forud for den 26. juni 1979, følger det af, hvad der er anført ovenfor, at et tilbagebetalingskrav kun vil kunne gennemføres, hvis de dér anførte forudsætninger for at anvende bestemmelserne i bistandslovens 25, sammenholdt med 26, kan anses for opfyldt. Ved min gennemgang af sagen har jeg i denne forbindelse hæftet mig ved, at Deres oplysning om arvesagen ved henvendelsen til socialcentret den 26. juni 1979 alene gav socialcentret anledning til at meddele Dem, at De måtte give socialcentret meddelelse, såfremt arven kommer til udbetaling«, og at det alene blev betydet Dem, at der kunne blive tale om tilbagebetalingspligt, hvorimod der, som nævnt ovenfor, hverken ved den lejlighed eller i forbindelse med Deres senere henvendelse, den 16. juli 1979, blev truffet beslutning om, at fremtidige ydelser skulle være forbundet med tilbagebetalingspligt. På dette grundlag må jeg nære afgørende betænkelighed ved at anse det for godtgjort, at socialcentret, dersom man ved Deres henvendelse i begyndelsen af december måned 1978 havde været bekendt med den - går jeg ud fra - noget mindre præcise viden om arvesagens udfald, De da havde, ville have truffet beslutning om, at den hjælp, der blev ydet Dem, skulle være tilbagebetalingspligtig efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3. Jeg må tilsvarende anse det for tvivlsomt, om der er tilstrækkeligt grundlag i det foreliggende materiale for eventuelt at fastsætte tilbagebetalingspligt fra et senere tidspunkt (forud for den 26. juni 1979). 6/7

7 Under henvisning til det anførte, har jeg fundet at burde henstille til den sociale ankestyrelse at undergive sagen en fornyet behandling og overvejelse, og i denne at inddrage de synspunkter, der er gjort gældende i det foregående. For det tilfælde, at ankestyrelsen i forbindelse med sin fornyede behandling af sagen måtte finde det fornødent at gå nærmere ind på spørgsmålet om, hvilke oplysninger De gav om arvesagen ved Deres forskellige henvendelser til socialcentret i tiden fra december 1978 og frem til den 26. juni 1979, har jeg over for ankestyrelsen bemærket, at der savnes nærmere oplysning om, hvilken viden De faktisk havde om arvesagen på disse tidspunkter, ligesom jeg har henledt ankestyrelsens opmærksomhed på, at den medarbejder, De talte med den 6. december 1978, var (B) og ikke (som socialcentret synes at være gået ud fra) (C). Jeg har bedt den sociale ankestyrelse om at underrette mig om, hvad der videre sker i sagen.«7/7

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Tilbagebetaling af folkepension

Tilbagebetaling af folkepension Tilbagebetaling af folkepension Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Afslag på ydelse af forskud på pension

Afslag på ydelse af forskud på pension Afslag på ydelse af forskud på pension Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens 42, hvor der var

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens 6, jfr. 9, en

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst

Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst Kritiseret, at en afgørelse fra boligstyrelsen om tilbagebetaling af boligsikring var truffet på et utilstrækkeligt

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt

Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 25 om tilbagebetaling af ydelser, der er modtaget med urette, må antages

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Udtalt, at skattemyndighedernes opfattelse, hvorefter krav på tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat er undergivet 5-årig forældelse, ikke

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere