Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer"

Transkript

1 Lektion 13 Lineære differentialligningssystemer Homogene lineære differentialligningssystemer med konstante koefficienter Inhomogene systemer To-kammer modeller Lotka Volterra (ikke lineært) 1

2 To-kammer modeller. Blodet bliver tilført et medikament ved intravenøs injektion. I en model tænker vi at tre ting sker samtidig: Noget af stoffet udskilles med urinen (ekskretion). Noget af stoffet fordeler sig i vævet (distribution). Noget af stoffet vandrer fra vævet tilbage til blodbanen (redistribution). Lad x(t) (mg) og y(t) (mg) være mængden af medikamentet i blod og væv. Denne figur v 3 x(t) v 1 v 2 y(t) 2

3 viser stoffets vandring hvis v 1, v 2, v 3 (mg/h) er hastigheden af distribution, redistribution og ekskretion. For hver af de to kasser gælder ændring = det som løber ind det som løber ud Dette princip leder til ligningerne x (t) = v 2 v 1 v 3 (1) y (t) = v 1 v 2 (2) I denne model antager vi at der findes positive konstanter k 1, k 2 og k 3 så v 1 = k 1 x, v 2 = k 2 y og v 3 = k 3 x. (Hastighederne antages altså at være proportionale med medikamentmængden i den kasse medikamentet udskilles fra.) Ligningerne (1) (2) giver nu et system af to differentialligninger x (t) = (k 1 + k 3 )x + k 2 y (3) y (t) = k 1 x k 2 y (4) Dette er et homogent lineært differentialligningssystem. Ved en løsning forstår vi et par af funktioner (x(t), y(t)) som opfylder begge ligninger. 3

4 Løsning af differentialligningssystemer A. Homogene tilfælde Vi løser et lineært homogent differentialligningssystem ved at omskrive det til en homogen 2.ordens differentialligning. Det næste eksempel viser hvordan. Eksempel 1 Løs differentialligningssystemet dx = x + 2y (5) dt = 2x 2y (6) dt Find den løsning der opfylder begyndelsesbetingelserne x(0) = 14 og y(0) = 2. Løsning: Vi får en 2. ordens ligning sådan her: x = (x + 2y) fra (5) = x + 2y = x + 4x 4y fra (6) = x + 4x 2 2y = x + 4x 2(x x) fra (5) = x + 6x 4

5 Nu løser vi 2. ordens differentialligningen og får x + x 6x = 0 x = Ae 2t + Be 3t da r 2 + r 6 = (r 2)(r + 3) har de to rødder r = 2 og r = 3. Nu har vi x og dermed også y = 1 2 (x x) fra (5) = 1 2 ( 2Ae 2t 3Be 3t Ae 2t Be 3t ) = 1 2 Ae2t 2Be 3t Dette er den generelle løsning. Den specielle løsning, vi søger, er bestemt ved A + B = A 2B = 2 som giver A = 12 og B = 2, så x(t) = 12e 2t + 2e 3t y(t) = 6e 2t 4e 3t y x 5

6 Eksempel 2 Find den løsning til differentialligningssystemet x = 3x + 2y (7) y = 4x + y (8) som opfylder de to begyndelsesbetingelser x(0) = 0 og y(0) = 1. Løsning: Vi finder at x = 3x + 2y fra (7) = 3x 8x + 2y fra (8) = 3x 8x + (x + 3x) fra (7) = 2x 5x eller x + 2x + 5x = 0. Da D = b 2 4ac = = 16 k = b 2a = 2 2 = 1 D ω = 2a = 4 2 = 2 er løsningen til denne 2.ordens ligning x = e t( A sin(2t) + B cos(2t) ) 6

7 og dermed x = e t( ( A 2B) sin(2t) + (2A B) cos(2t) ) y = 1 ( ) x + 3x 2 = e t( (A B) sin(2t) + (A + B) cos(2t) ) Vi har nu den fuldstændige løsning til de to ligninger (7) (8). Begyndelsesbetingelserne 0 = x(0) = B 1 = y(0) = A + B giver A = 1 og B = 0, så x = e t sin(2t) y = e t( sin(2t) + cos(2t) ) er den søgte løsning y 0.4 Flyd med strømmen! x 0.2 7

8 Omskrivning fra ligningssystem til 2. ordens ligning Hard-core matematikere gør det én gang for alle. Hvis så er eller x = ax + by (9) y = cx + (10) x = (x ) = (ax + by) fra (9) = ax + by = ax + bcx + b fra (10) = ax + bcx + d(x ax) fra (9) = (a + d)x (ad bc)x x (a + d)x + (ad bc)x = 0 (11) Hvix x og y løser systemet (9) (10), så vil x løse 2. orden ligningen (11). 8

9 Eksempel 3 (Januar 2000 Opg 3) Find den løsning til x = 1 4 y y = 1 3 x y som opfylder x(0) = 30, y(0) = 19. Løsning: Differentialligningssystemet giver en 2.ordens differentialligning hvis karakteristisk polynomium har rødderne 1 6 og 1 2. Derfor er x = Ae t/6 + Be t/2 y = 4x = 2 3 Ae t/6 + 2Be t/2 Begyndelsesbetingelserne giver ligningerne 30 = A + B 19 = 2 3 B 2B med løsningen A = 237 8, B = 3 8. Altså er x = e t/ et/2 y = 79 4 e t/ et/2 9

10 B. Inhomogene ligningssystemer Systemet x = 3x 2y 3 y = 3x 4y + 9 er et inhomogent lineært differentialligningssystem med konstante koefficienter. Ligevægtstilstanden, bestemt ved 0 = 3x 2y 3 0 = 3x 4y + 9 giver én konstant løsning til systemet, nemlig x = 5, y = 6. Den fuldstændige løsning får vi ved til ligevægtstilstanden at addere alle løsninger til det tilsvarende homogene system Det giver x = 3x 2y y = 3x 4y x = 2Ae 2t + Be 3t + 5 y = Ae 2t + 3Be 3t

11 Eksempel 4 Jordbunden består af to forskellige jordlag. Vi antager at regn falder på jordoverfladen med konstant hastighed p (mm/h), siver ned i det første jordlag, derfra ned i det andet, og derfra videre ned i undergrunden. Vi opstiller en matematisk model. Lad x(t) (mm) og y(t) (mm) være vandhøjden i det øverste og det nederste lag. Vi bruger en 2-kammer model til at beskrive situation p x(t) k 1x y(t) k 2y Her står p (mm/h) for den konstante regnintensitet. Vi antager, at den hastighed hvormed vandet flyder væk fra et jordlag er proportional med vandhøjden (i mm) i det jordlag. Det giver ligningerne x = p k 1 x y = k 1 x k 2 y som er et inhomogent system. 11

12 Ligevægtstilstandens konstante løsninger fås af 0 = p k 1 x 0 = k 1 x k 2 y som giver x = p k, y = p 1 k. Det tilsvarende 2 homogene system x = k 1 x y = k 1 x k 2 y har løsningen (Overvej!) x = Ae k 1t y = k 1 k 2 k 1 Ae k 1t + Be k 2 t Den fuldstændige løsning er derfor x = p k 1 + Ae k 1t y = p k 2 + k 1 k 2 k 1 Ae k 1t + Be k 2t 12

13 Lad os nu også antage at jordlagene er tørre til tiden t = 0, altså at vi har begyndelsesbetingelserne x(0) = 0 og y(0) = 0. Det giver eller 0 = p k 1 + A 0 = p k 2 + k 1 k 2 k 1 A + B A = p k 1 B = p k 2 + k 1 k 2 k 1 p k 1 = Vi konkluderer altså at x = p ( 1 e k 1 t ) k 1 y = p p k 2 k 2 k 1 = p e k p 1t k 2 k 1 p k 2 (k 2 k 1 ) ( e k 1 t k 1 e k 2t k 2 ) ( 1 k 1 k 2 e (k 1 k 2 )t k 2 k 1 giver udviklingen af vandhøjden i de to jordlag. ) 13

14 Lotka Volterra modeller Betragt (det ikke-lineære) differentialligningssystem dx = x(p ay) (12) dt = y( q + bx) (13) dt med positive konstanter a, b, p, q. Dette system bruges i økologi til at modellere vekselvirkningen mellem en population, x(t), af bytter (sneharer) og en population, y(t), af rovr (polarræve). Hvis konstanten a var lig med 0, ville (12) reducere til ligningen dx/dt = px for eksponentiel vækst, og bestanden af bytter ville vokse over alle grænser for t. Tilsvarende, hvis konstanten b var lig med 0, ville (13) reducere til ligningen /dt = qy for eksponentiel henfald, og bestanden af rovr ville uddø for t. Det negative led ay i (12) nedsætter per capita vækstraten for bytterene med et bidrag der er proportionalt med antallet af rovr. Det positive led bx i (13) øger per capita vækstraten for rovrene med et bidrag der er proportionalt med antallet af bytter. Vito Volterra udviklede modellen ca 1920 for at analysere de cykliske variationer i spisefisk/haj-bestandene i Adriaterhavet. 14

15 Eksempel 5 Differentialligningssystemet dx = 0, 08x 0, 0003xy dt = 0.07y + 0, 0002xy dt x(0) = 800, y(0) = 75 modellerer samspillet mellem en bestand kaniner, oprindeligt på 800, og en bestand ulve, oprindeligt på Graferne for x(t) og y(t) Antal Tid LotkaVolterraCyklus 600 Kurven (x(t), y(t)) y x Løsningskurverne er ikke stabile - biologisk set ikke så godt! 15

16 To konkurrerende arter Differentialligningssystemet dx 1 dt = α 1x 1 (K 1 x 1 α 12 x 2 ) (14) dx 2 dt = α 2x 2 (K 2 x 2 α 21 x 1 ) (15) med positive konstanter α 1, α 2, α 12, α 21, bruges i økologi til at modellere vekselvirkningen mellem en to populationer af to re- eller plantearter, der konkurrerer om de samme ressourcer. Funktionerne x 1 (t) og x 2 (t) står for antallet af individer af art 1 og 2 til tiden t. K 1 og K 2 er miljøets bærekapacitet for de to arter. Hvis konstanterne α 12 og α 21 begge var lig med 0 ville ligningerne reducere til de logistiske ligninger og antallet af begge arter ville vokse logistisk uden indflydelse på hinanden. Når konstanten α 12 ikke er 0 udtrykker det at x 2 individer af art 2 har lige så stor negativ indvirking på art 1 som α 12 x 2 individer dens egen slags. Helt tilsvarende har x 1 individer af art 1 lige så stor negativ indvirkning på art 2 som α 21 x 1 individer af den egen art. 16

17 Opgaver til Lektion Løs differentialligningssystemet dx dt = 2x y dt = x 2. Løs differentialligningssystemet dx dt = x + y dt = x y + t 3. To rearter, hvis antal betegnes med x og y, konkurrerer om de samme ressourcer. Deres interaktion modelleres ved dx = x y e t dt dt = 2x y Find x(t) og y(t) når x(0) = 50 og y(0) = 65. Vil en af arterne udkonkurrere den anden? 4. (Januar 2001) a) Find den generelle løsning til differentialligningssystemet dx dt = 3x y = 4x 2y dt Medtag mellemregninger. b) Find den partikulære løsning, (x(t), y(t)), der opfylder, x(0) = 3 og y(0) = (April 1999) Lad x(t) og y(t) betegne antallet af to slags r, henholdsvis X og Y, der konkurrerer om samme føde. Antag endvidere at renes antal udvikler sig efter ifølge differentialligningssystemet dx dt = 3x y dt = 2x + 2y + 12k 17

18 hvor sidste led i sidste ligning angiver at der udsættes et konstant antal 12k af reart Y pr. tidenhed. a. Find den fuldstændige løsning til dette system af differentialligninger. b. Antag at der til tiden t = 0 er 500 af arten X og 400 af arten Y, og antag desuden at der ikke udsættes nogen r af art Y (k = 0 i ligningerne ovenfor). Vis at en af arterne uddør, og bestem den værdi af t hvor det sker. c. Antag, som i spørgsmål b, at der til t = 0 er 500 af arten X og 400 af arten Y, man lad nu k være forskellig fra 0. Undersøg om det er muligt at redde begge arter fra at uddø ved at udsætte r af arten Y med konstant hastighed, dvs. ved at vælge k passende. 6. (Januar 1997) Et r er blevet angrebet af en skadelig parasit. Til tiden t = 0 er der 25 parasitter, og rets vægt er (i passende enheder) 10. Idet antal parasitter til tiden t betegnes y(t), og rets vægt til tiden t betegnes x(t), gælder dx dt = 1 2 y + 10 = 8x 80 dt Find et udtryk for rets vægt til et vilkårligt tidspunkt t. 7. (Ligning for løsningskurven til Lotka-Volterra modellen) Lad (x(t), y(t)) være løsningskurven for Lotka-Volterra modellen (12, 13), se Eksempel 5. Antag at kurven er graf for en funktion y = y(x). Så er y(t) = y(x(t)) og dt = dx dx dt eller dx = /dt dx/dt Det giver den separable differentialligning dx = px axy qy + bxy = q + bx x y p ay Vis at den generelle løsning er givet implicit på formen x q y p = Ce bx e ay hvor C er en konstant (som kan bestemmes hvis man kender ét punkt, som kurven løber igennem).

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitutionernes fest 53 Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitution en masse Vi vil i denne artikel vise, hvorledes man kan løse den generelle tredjegradsligning

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere