Notat om indkomne høringssvar til Forslag til Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om indkomne høringssvar til Forslag til Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan"

Transkript

1 Sagsnr.: 13/1052 By & Erhverv Ref: TETO/TEUB Notat om indkomne høringssvar til Forslag til Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan og af de indkomne høringssvar Bemærkningerne vedrører i hovedtræk: At øget tung trafik medfører usikre forhold især for cyklister der krydser Kraftværksvej At der kommer mere støj fra især tung trafik (efterlyser støjdæmpende foranstaltninger) At der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kraftværksvej og Kohavevej At der dårlige oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til/fra boligområdet ved Loddet At Kraftværksvej og Kohavevej ikke er egnede til stor mængde tung trafik og at vejene er i dårlig stand Bekymring for at trafikmængden bliver større end de i lokalplanen fastsatte grænser Bekymring for støj i byggefasen 1) Trafikstyrelsen Af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg for Skærbækværket LP308A fremgår, at der kan opføres skorstene op til 120 m. Trafikstyrelsen gør opmærksom på, at opførelsen af skorstene eller andre bygninger/anlæg over 100 m højde forudsætter en tilladelse fra Trafikstyrelsen, jf. Lov om Luftfart 67a. Heraf fremgår, at: Projekter til anlæg, der uden for de for flyvepladser godkendte planers område agtes opført i en højde af 100 m eller mere over terræn, skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før der af Trafikstyrelsen er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Tages til efterretning og viderebringes til DONG. Den aktuelle udbygning af Skærbækværket medfører ikke behov for opførelse af en ny skorsten, da de eksisterende genanvendes. I lokalplanens redegørelse tilføjes oplysning om, at projekter for anlæg opført i en højde af 100 m eller mere over terræn, skal anmeldes til Trafikstyrelsen. 2 Haderslev Stift Stiftsøvrigheden har vurderet, at lokalplanforslaget ikke berører Taulov kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag, ikke finder anledning til, at gøre indsigelse mod planforslaget. Det bemærkes, at denne udtalelse alene omfatter Taulov kirkes interesser og ikke anden fast ejendom, som menighedsrådet måtte bestyre. Såfremt menighedsrådet måtte vurdere, at interesser knyttet til anden kirkelig ejendom vil være påvirket af planforslaget, vil kommunen høre nærmere direkte fra menighedsrådet. 1

2 Tages til efterretning. Ingen. 3 Energinet.dk Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet samt eltransmissionsnettet på 400 kv, 150 kv og 132 kv. Energinet.dk anbefaler, at Fredericia Kommune indarbejder et afsnit der omhandler eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding. Lokalplanen udlægger ikke nye byggefelter, der er sammenfaldende med Energinet.dk s ledningstraceer. Nye byggefelter ligger på den sydlige del af Skærbækværkets grund (lokalplanens delområde I). Med udgangspunkt i Energinet.dk s forslag, indarbejdes et afsnit i lokalplanens redegørelse om eksisterende ledningsanlæg. 4 Skærbæk Beboerforening v/ Jonna Heebøll, Ellipsen 28 Fremhæver, at mange beboere føler utryghed i forbindelse med trafikken fra Skærbækværket på Kraftværksvej. Gør opmærksom på at midtermarkering og markeringspæle på Kraftværksvej skal retableres. Ønsker flere lysmaster på den enkeltrettede cykelsti på Kraftværksvej fra Kolding Landevej mod Skærbæk. Nævner at der opstår farlige situationer ved cyklisters krydsning af Kraftværksvej ved den enkelrettede cykelsti, bl.a. fordi der er mulighed for at cyklister kan køre på skrå af vejen for at komme fra lysreguleringen til den dobbeltrettede cykelsti. Utryghed ved trafikken, herunder farlige situationer for cyklister Kommunen vil anmode politiet om at foretage jævnlige hastighedskontroller på Kraftværksvej og Kohavevej. I anlægsfasen vil der være en markant stigning i trafikbelastningen. Kommunen har derfor i samarbejde med politiet foretaget en vurdering af Kraftværksvej som skolevej i anlægsfasen. Konklusionen er, at Kraftværksvej med den ændrede trafiksammensætning i anlægsfasen vurderes som trafikfarlig skolevej. På den baggrund vil der ske en nærmere vurdering af, hvilke afværgeforanstaltninger der er nødvendige for at sikre, at Kraftværksvej kan forblive en sikker skolevej. Eksempelvis ved etablering af helleanlæg med støttefunktioner ved krydsningen fra enkeltrettet til dobbeltrettet cykelsti, eller fortsættelse af den dobbeltrettede cykelsti frem til krydset ved Kolding landevej. Valg af afværgeforanstaltninger vil blive truffet når byggeprojektet kendes i detaljer og inden byggefasen påbegyndes. 2

3 Vejenes tilstand Lokalplanlægning giver ikke mulighed for at indføje bestemmelser om vejenes tilstand udenfor lokalplanområdet. Kraftværksvej og den del af Kohavevej, som er offentlig vej vedligeholdes af kommunen. Vejene skal som udgangspunkt være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse. Med den nuværende trafik finder kommunen, at vejene opfylder deres formål. Kommunen vil løbende reparere pludseligt opståede skader som slaghuller, manglende opstribning og kantafmærkning, knækkede kanter, m.m. Idet lokalplanen fastlægger, at trafikbelastningen til og fra Skærbækværket i driftsfasen ikke øges, fastholdes denne vurdering. I anlægsfasen vil Fredericia Kommune vurdere hvorvidt den øgede trafikbelastning af Kraftværksvej og i særdeleshed Kohavevej, giver anledning til iværksættelse af nødvendige foranstaltninger, så vejene fortsat kan opfylde deres formål. Især Kohavevej er ikke bygget til at kunne modstå den trafik som forventes i anlægsfasen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af lokalplanens bestemmelser. Beboerforeningens bemærkninger og administrationens ovennævnte vurderinger af de trafikale forhold indgår i den 5 Ganita og Christian Nicolaisen, Kohavevej 1 Nicolaisen føler sig i forvejen meget generet af den nuværende tunge trafik på Kohavevej til Melgaard Deponi på Skærbækværkets område. a)fremhæver, at krydset Kohavevej/Kraftværksvej/Klippehagevej ikke er optimalt for svingende tung trafik. Foreslår at man ændrer krydset, så Kraftværksvej går lige på Kohavevej og at man skal dreje til venstre for at svinge ned at Klippehagevej. Herved ledes al tung trafik via Kohavevej, så der vil primært være tale om lokal beboertrafik og bybusser der skal dreje ned af Klippehagevej. b)gør opmærksom på, at Kohavevej ikke er optimal til tung trafik, da den er nedslidt og fuld af huller som kommer fra den nuværende tunge trafik. Ligeledes er vejen ikke bred nok til at to lastbiler kan krydse hinanden, men skal enten holde tilbage for hinanden eller vige lang ud til siden ved garage-anlægget, hvor belægningen så bliver ødelagt af den tunge trafik. Kohavevej bør renoveres og udlægges til den belastning den voldsomme tunge trafik påvirker med fremover. På nuværende tidspunkt køres der utroligt stærkt på Kohavevej. Tunge lastbiler bremser kraftigt op ved enden af vejen. Det giver en voldsom påvirkning af både huse og miljø med støj og rystelser. Sikkerhedsmæssigt er det uheldigt, da der flere gange om ugen er spejdermøde i spejderhuset Vildengen på Kohavevej 2. Ved renoveringen af Kohavevej/kryds bør man overveje hastighedsregulerende foranstaltninger i for af bump eller chikaner for at dæmpe farten. c)vurderer at der allerede nu er en meget stor andel af tung trafik der kører ad Kraftværksvej og Kohavevej frem til Melgaard Deponi for enden af Kohavevej på Skærbækværkets område. Nicolaisen har selv lavet en trafiktælling over antallet af lastbilkørsler over en uge i december og fundet frem til, at der er en gennemsnitlig daglig trafik på Kraftværksvej og Kohavevej på 52 svarende til 26 lastbiler frem og tilbage af ovennævnte veje pr dag. Hvis dette stiger med 3% så er man oppe på 28 lastbiler om dagen, lidt mindre på søn og helligdage! alt i alt giver dette en ÅDT for tung trafik på 56. 3

4 a)da den samlede mængde af køretøjer, der fortsætter ligeud af Klippehagevej fra Kraftværksvej, er langt højere end mængden af køretøjer der skal af Kohavevej, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at ændre vigepligtsforholdene. Ligeledes giver den ubetingede vigepligt for trafik på Kohavevej en hastighedsdæmpende effekt for trafik fra lokalplanområdet. b)kraftværksvej og den del af Kohavevej, som er offentlig vej vedligeholdes af kommunen. Vejene skal som udgangspunkt være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse. Med den nuværende trafik finder kommunen, at vejene opfylder deres formål. Kommunen vil løbende reparere pludseligt opståede skader som slaghuller, manglende opstribning og kantafmærkning, knækkede kanter, m.m. Idet lokalplanen fastlægger, at trafikbelastningen til og fra Skærbækværket i driftsfasen ikke øges, fastholdes denne vurdering. I anlægsfasen vil Fredericia Kommune vurdere, hvorvidt den øgede trafikbelastning af Kraftværksvej og i særdeleshed Kohavevej, giver anledning til iværksættelse af nødvendige foranstaltninger, så vejene fortsat kan opfylde deres formål. Især Kohavevej er ikke bygget til at kunne modstå den trafik som forventes i anlægsfasen. c) Det er en forudsætning for udarbejdelsen af lokalplanen, at den samlede mængde af tung trafik ikke må overstige det niveau der er målt i 2010, hvilket er en ÅDT for tung trafik på 32, svarende til 16 lastbiler ind og ud af lokalplanområdet alle dage, eller ca. 22 lastbiler alle hverdage. Dog giver lokalplanen mulighed for op til 5 ekstra biler pr. dag i spidsbelastningsperioder. Ved 5 lastbiler hver dag i to måneder, hvilket vurderes som den maksimale periode for spidsbelastningsperioder, vil dette medføre en forøgelse af ÅDT fra 32 til knap 34 i driftsfasen. Den øvrige trafik i form af person- og varebiler til og fra lokalplanområdet, skønnes at stige ca. 3 %, svarende til ca. 50 køretøjer i døgnet. DONG Energy vil overholde kravet om tung trafik på 2010-niveau ved at reducere anden tung kørsel til og fra lokalplanområdet, ved opsigelse af Meldgaard (opsiges ved udgangen af 2016). DONG Energy vurderer, at trafikintensiteten til/fra lokalplanområdet pr vil udgøre et lavere niveau end i dag. Administrationen har primo marts måned foretaget trafiktællinger på Kohavevej og Kraftværksvej for at få overblik over den nuværende trafik på vejstrækningerne. Tællingerne er foretaget på Kohavevej og kraftværksvej (hhv. 300 meter nord for Loddet og 75 meter nord for Kohavevej) i perioden marts Tællingerne viser, at der i perioden var en ÅDT på 12 lastbiler på Kohavevej mens der blev målt en ÅDT på 145 på Kraftværksvej 300 meter nord for Loddet og en ÅDT på 55 lastbiler 75 meter nord for Kohavevej). Disse tællinger understøtter kun delvist vurderingen i VVM-redegørelsen. For at få et repræsentativt indtryk af omfanget af tung trafik over en længere periode, foretages der nye tællinger i uge 19 og 21. Administrationen vil løbende følge udviklingen i trafikken via tællinger. 4

5 6 Mette Wulff Jakobsen, Kidholmevej 3 Hvis der bliver mere tung trafik i forbindelse med udvidelsen af Skærbækværket, finder hun at det er udmærket, at den bliver ledt af Kohavevej, som Meldgaard også benytter sig af nu. Påpeger at det vil være nødvendigt, at lave nogle fartforanstaltninger på Kraftværksvej. På nuværende tidspunkt er det ofte et problem med den fart som særligt lastbiler har på Kraftværksvej. Da vejen bliver benyttet af gående og cyklister - også børn, er det rimeligt at lave nogle foranstaltninger på vejen så farten - særligt lastbilernes - bliver nedsat. Se ad 4) 7 Dorte Hansen, Kraftværksvej 42 Er som forælder stærkt bekymret over den tunge lastbiltrafik som følger af vedtagelsen af lokalplanforslaget. Hun oplever allerede nu store problemer for hendes børn når de skal krydse Kraftværksvej kl. 8 om morgenen. Biler og lastbiler kører alt for stærkt og respekterer ikke bygrænsen med deraf sænket hastighed. De bor lige neden for bakken og det er umuligt at se bilerne før de er ganske tæt på. Hun spørger, om der er planer om at lave en eller anden form for bedre regulering af hastigheden for såvel biler og lastbiler f.eks. helleanlæg, bump på vejen eller en fodgængerovergang. Se ad 4) 8 Frantz Rom Poulsen, Loddet 4 Nævner bekymringer for de trafikale forhold på Kraftværksvej og dermed behov for yderligere afklaring: a) Det fremgår, at årsdøgntrafikken af tunge køretøjer (<3500 kg i totalvægt) ikke overstiger 32 daglige kørsler. Hvordan vil dette opretholdes og sikres? Tung trafik på Kraftværksvej er i forvejen en væsentlig kilde til daglig støj og gene. Hvorledes har kommunen tænkt støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjdæmpende asfaltbelægning? 5

6 b) Der forventes (konservativt antaget) en fordobling i det samlede antal person- og varebiltransporter som følge af en stigning i antallet af beskæftigede på værket, samt et større behov for reparationer og vedligehold. En sådan fordobling i trafikken vil uvægerligt bl.a. medføre flere trafikale støjgener for beboere ud til Kraftværksvej. Påpeger, at det vil betyde et fald i deres ejendomsværdi, hvorfor der ønskes en afklaring af, hvorledes Fredericia Kommune sikrer, at man som grundejere vil blive økonomisk kompenseret for et sådant ejendomsværditab. c) Den øgede trafik på Kraftværksvej vil gøre, at udkørslen fra Loddet til Kraftværksvej bliver endnu mere usikker og risikabel end den er i forvejen (der har tidligere været et ønske fra nogle beboeres side at sløjfe denne udkørsel). Hvorledes planlægges foranstaltninger til imødekommelse af dette? a)for så vidt angår bemærkningerne om trafikmængden se By & Erhverv s vurdering under pkt. 5c. Lokalplanen giver ikke mulighed for at fastlægge støjgrænser fra trafik udenfor lokalplanområdet. I lokalplanens fastlægges antallet af daglige kørsler, hvorved trafikstøj indirekte reguleres. Flere borgere har foreslået, at vejene anlægges med en støjsvag asfalt. Støjdæmpende belægning har imidlertid ingen effekt når hastigheden er under 60 km/t. Derfor vil det ikke blive anvendt på veje inden for tættere bebygget område, som Kohavevej og Kraftværksvej, der ligger indenfor byzonetavlen. b) Fredericia Kommune har ikke pligt til at give grundejere økonomisk kompensation for et evt. ejendomsværditab, som følge af øget trafikmængde på kommunale veje. c)overkørslen fra Loddet til Kraftværksvej har tidligere været synet af kommunen og er udført til kommunens tilfredsstillelse. Loddet er en privat fællesvej, og såfremt grundejerforeningen ønsker at forbedre komforten ved at øge rampedybden til 30 cm kan dette ske uden kommunens tilladelse. Kommunen vil ikke deltage i at afholde udgiften for vedligeholdelse/forbedring af private fællesveje. For så vidt angår trafiksikkerhed i øvrigt, se vurdering til bemærkning nr. 4. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af lokalplanens bestemmelser. Bemærkningerne og administrationens ovennævnte vurderinger af de trafikale forhold indgår i den sammenfattende miljøredegørelse der vedlægges lokalplanen som bilag. 9 Johanne & Jan Hansen, Loddet 8 Nævner bekymringer for de trafikale forhold på Kraftværksvej og dermed behov for yderligere afklaring: a) Det fremgår, at årsdøgntrafikken af tunge køretøjer (<3500 kg i totalvægt) ikke overstiger 32 daglige kørsler. Hvordan vil dette opretholdes og sikres? Tung trafik på Kraftværksvej er i forvejen en væsentlig kilde til daglig støj og gene. Hvorledes har kommunen tænkt støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjdæmpende asfaltbelægning? Og hastighedsdæmpende foranstaltninger? b) Der forventes (konservativt antaget) en fordobling i det samlede antal person- og varebiltransporter som følge af en stigning i antallet af beskæftigede på værket, samt et større behov for reparationer og vedligehold. En sådan fordobling i trafikken vil uvægerligt bl.a. medføre flere trafikale støjgener for beboere ud til Kraftværksvej. Påpeger, at det vil betyde et fald i deres ejendomsværdi, hvorfor der ønskes en 6

7 afklaring af, hvorledes Fredericia Kommune sikrer, at man som grundejere vil blive økonomisk kompenseret for et sådant ejendomsværditab. c) Den øgede trafik på Kraftværksvej vil gøre, at udkørslen fra Loddet til Kraftværksvej bliver endnu mere usikker og risikabel end den er i forvejen (der har tidligere været et ønske fra nogle beboeres side at sløjfe denne udkørsel). Hvorledes planlægges foranstaltninger til imødekommelse af dette? a)for så vidt angår bemærkningerne om trafikmængden se By & Erhverv s vurdering under vurdering af bemærkningerne til pkt. 5c. For så vidt angår trafikstøj og hastighedsdæmpende foranstaltninger se vurdering af bemærkningerne til pkt 8a b) se vurdering af bemærkningerne til 8b c) se vurdering af bemærkningerne til 8c 10 Dorte Hvid, Loddet 12 a)udtrykker bekymringer som primært vedrører den øgede trafikmængde, der vil komme på Kraftværksvej. Hæfter sig ved at trafikken kan variere, og at den derfor også kan blive væsentlig større. b)fremhæver, at vejene i Fredericia ikke er af den bedste stand, og at Kraftværksvej ikke er nogen undtagelse. Asfaltkanterne er knækkede, kantpæle og striber bliver ikke vedligeholdt, så vejen er trafiksikkerhedsmæssigt ikke så god som den kunne være. Fremhæver at en øget trafikmængde kun må gøre det værre. c)derudover fremhæves det at Indkørslen til Loddet er konstrueret fejlagtigt, men Fredericia Kommune har ikke vurderet at det er så slemt at man vil gøre noget ved det. Det betyder, at man nærmest må "liste" bilen ud over det der er tilbage af betonkantstenene. d)finder ikke at lokalplanforslaget tager højde for trafikstøj ind mod boligområdet Loddet. e)fremhæver af slutningsvist, at projektet burde baseres på at transportere biomassen på skibe hele vejen i stedet for at læsse om til lastbiler, der er en noget større belastning af miljøet. a)se vurdering af bemærkningerne til pkt. 5c b) se vurdering af bemærkningerne til pkt. 5b c) se vurdering af bemærkningerne til pkt. 8c d) Den samlede trafik vil, mens anlægsarbejdet står på, stige med ca. 35 % på Kraftværksvej. På Kraftværksvej, vil ændringen af den samlede trafikintensitet på 35 % i kombination med den ændrede trafikale sammensætning med flere lastbiler, kunne give anledning til en stigning af støjen på mere end 0,7 db, men stigningen forventes fortsat at være under det hørbare niveau. Stigningen vil primært forekomme i dag- og aftenperioden, hvor der vil være mest trafik til og fra byggepladsen. 7

8 Det er en forudsætning for udarbejdelsen af lokalplanen, at den samlede mængde af tung trafik i driftsfasen ikke må overstige det niveau der er målt i 2010, hvilket er en ÅDT for tung trafik på 32, svarende til 16 lastbiler ind og ud af lokalplanområdet alle dage, eller ca. 22 lastbiler alle hverdage. Dog giver lokalplanen mulighed for op til 5 ekstra biler pr. dag i spidsbelastningsperioder. Se i øvrigt vurdering af bemærkninger til pkt 5c. e)projektet medfører, at der gives mulighed for at transportere en vis mængde biomasse videre til DONG s øvrige værker. Dette er kun muligt via lastbil. 11 Søren Hvid, Loddet 12 Søren Hvid spørger hvordan man har tænkt sig at kontrollere at brændslet er fri for svampe og sygdomme. Han har svært ved at forestille sig, at man vil afvise lasten hvis det viser sig, at der konstateres sygdomme, svamp eller insekter ved losningen. Efterspørger hvilke forholdsregler man har truffet for at imødese sådanne situationer. De svampe, der findes i flis, er nedbrydere og ikke skadevoldere. Der er ingen eksempler på, at import af flis jf. Plantedirektoratets regler har medført risiko for dansk natur hverken i form af sygdomme eller invasive svampearter. De skimmelsvampe, der er i europæisk flis vil allerede være til stede i den danske natur. Da der anvendes dansk halm, er spørgsmålet om invasive arter ikke relevant. Halmen vil ikke medføre risiko for spredning af uønskede organismer. Det vurderes imidlertid, at den planlagte indretning ved kajen og lageret sammen med flere eller alle de anbefalede tiltag vil reducere emissionen i en sådan grad, at der ikke vil være gener af støv og skimmelsvampe uden for Skærbækværkets område. Flisleverancer til Skærbækværket vil følge NaturErhvervstyrelsens regler. Hvis en leverance ikke opfylder reglerne herunder kravene til dokumentation, vil den blive afvist. Principielt kan der importeres fra alle lande, som ikke er underlagt FN embargo. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af lokalplanens bestemmelser. Problematikken omkring svampesporer og invasive arter er yderligere beskrevet i lokalplanens sammenfattende redegørelse. 12 Jette Schou, Fjordvejen 2 En eventuel flishuggerbygning bør placeres på den vestlige side af den nye kedelbygning for på den måde at minimere støjgener mod byen Det bør undersøges om kajkanten kan forlænges længere mod vest for på den måde at minimeres tøjgener fra skibe. 8

9 Losning om natten bør ikke tillades om natten. Alternativt bør losning om natten begrænses til vintermånederne. Skibe bør tilsluttes landsstrøm i om natten, således at skibenes hjælpemotorer ikke kører. Al trafik til værket bør foregå ad Kohavevej. Det er korrekt, at lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en flishuggerbygning i delområde I. Det anmeldte projekt omhandler ikke etablering af flishuggerbygning, hvorfor det således ikke kommer på tale, at etablere en sådan, på nuværende tidspunkt. Hvis der skal etableres flishugning på Skærbækværket vil det kræve en supplerende miljøgodkendelse hvor vilkår for driften reguleres. Uanset placering af et evt. flishugningsanlæg skal de gældende støjkrav overholdes, hvilket betyder at et evt. flishugningsanlæg med den nuværende placering skulle støjdæmpes markant, eller søges flyttet til et andet område på værket, I begge tilfælde skal de gældende støjgrænser overholdes. Hvis der skal etableres kaj i den vestlige ende af Skærbækværkets område, skal der ske en omfangsrig uddybning af havnebassinet. En afkortning af bånd mellem kraner og lager medfører at båndets stigningsvinkel overskrider hvad der er muligt for transport af flis på bånd. En afkortning af transportbåndene er af flere årsager ikke hensigtsmæssig. Der bliver etableret mulighed for landstrømsforsyning. Størstedelen af DONG Energy s egne pramme og slæbebåde er forberedt for landstrøm og som tilsluttes hvis de ligger til kaj natten over. Skibene som skal anløbe Skærbækværket er indchartret på verdensmarkedet fra et stort antal forskellige rederier, og derfor er det forskellige skibe, der vil anløbe værket. For fremmede skibe gælder at de generelt ikke er forberedt for forsyning med landstrøm og der skal foretages omfattende ombygninger af skibene, hvis de skal kunne tilsluttes landstrøm. De skibe som kan forsynes med landstrøm vil blive tilbudt forsyning fra land hvis de ligger til kaj natten over For at overholde gældende grænseværdier for støj, vil der kun blive losset med en kran i tidsrummet Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen 9

Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025

Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse, Lokalplan 308A, Skærbækværket iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer NOTAT, TETO 20.3.2014 Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025

Læs mere

Af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg for Skærbækværket LP308A fremgår, at der kan opføres skorstene op til 120 m.

Af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg for Skærbækværket LP308A fremgår, at der kan opføres skorstene op til 120 m. Zz-Miljobeskyttelse Emne: Vedr. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - LP308A vedr. Skærbækværket Dato: 6. januar 2014 09:54:28 Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt Til Fredericia Kommune Af forslagene

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre DONG Energy-ejede værker

Etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre DONG Energy-ejede værker Virksomheder J.nr. MST-1274-00054 Ref. hecla Den 24. april 2014 Etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre DONG Energy-ejede værker Sammenfattende redegørelse

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens rammer

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 24 og lokalplan 15.07

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 24 og lokalplan 15.07 Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 24 og lokalplan 15.07 Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 1 skriftligt høringssvar.

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007

Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007 Bilag 5 Side 1 af 5 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007 Der er i perioden fra den 13. marts til den 3. april 2013 indhentet idéer og synspunkter om ændring af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Notat - Indkomne bemærkninger og indsigelser til nabohøring om etablering af dagligvarebutik på Bøsbrovej 114.

Notat - Indkomne bemærkninger og indsigelser til nabohøring om etablering af dagligvarebutik på Bøsbrovej 114. Notat Vedrørende: Notat - Indkomne bemærkninger og indsigelser Sagsnavn: Ansøgning om principtilladelse til etablering af dagligvarebutik, Bøsbrovej 114, 8940 Randers SV (2013) Sagsnummer: 01.02.03-P16-3-13

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By

Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Blenstrup den 23. juli 2014 Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) Punkt 17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 2015-062397 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Notatark. Bilag 3 - Notat over bemærkninger. Forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum med tilhørende kommuneplantillæg nr.

Notatark. Bilag 3 - Notat over bemærkninger. Forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum med tilhørende kommuneplantillæg nr. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler Leni Petersen 16.9.2015 Bilag 3 - Notat over bemærkninger Forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 Nr.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 22. august 2008 J.nr.: NKN-261-00079 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra beboere på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboer på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboere på Vesterlindvej Bemærkning fra Herning

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området.

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Noter fra landsbyvandring den 17. juni 2016 Hejninge-Stillinge Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Deltagere: Fra Hejninge-Stillinge Lokalråd deltog: Lars Schou Pedersen, Kirsten Lambert og Børge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring.

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring. Trafikudvalget Referat af møde d. 6.6. kl 1900 hos Lise og Gert Jensen Tilstede: Erik Haulund Jensen, Langæblevej 4 Lise Jensen, Tårup Byvej 12 Gert Jensen, Tårup Byvej 12 Elspa Hansen, Tårup Byvej 14

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser Bemærkninger i forbindelse med revideret forslag kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital De reviderede forslagene har været i høring fra den 29. oktober

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit Plan og By Sagsbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-K04-10-15 Dato: 2.3.2016 Notat om høringssvar, forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere