REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 30. august 2007 kl i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 30. august 2007 kl i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Torsdag den 30. august 2007 kl i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende: Tina Tving Stauning Mødet slut: 18.00

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Sag nr. 122 Budgetopfølgning pr. 31. juli By og Land Sag nr. 123 Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til projektering af vejanlæg (jordforsyning) Sag nr. 124 Forslag til Lokalplan nr. 016 for en parcelhusbebyggelse ved Marbækvej i Skibby Sag nr. 125 Navngivning af området ved Esrogårdsvej omfattet af lokalplan 72 a Sag nr. 126 Dispensation for facadehøjden på sommerhus, Strandlinien 1 Sag nr. 127 Ansøgning om udstykning af matr.nr. 2 h Sønderby, Skovvejen 7 Sag nr. 128 Udstykning af 2 parceller, Bavnen 6 Sag nr. 129 Råstofplan for Region Hovedstaden indkaldelse af ideer og forslag Sag nr. 130 Orientering vedrørende tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af mole samt ophalerplads for mindre joller i Strandparken, Sydbyen, Frederikssund Sag nr. 131 Orientering om afslag på ansøgning om tæt/lavt byggeri Fællesvej 3, matr. nr. 24 z, Ude Sundby Sag nr. 132 Meddelelser Lukket møde Sag nr. 133 Politianmeldelse for dokumentfalskneri. Dispensation til helårsbeboelse af sommerhus 2

3 Sag nr. 134 Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse af sommerhus Sag nr. 135 Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse af sommerhus 3

4 Sag nr. 122 Journal nr.: Sag fra: Budgetopfølgning pr. 31. juli By og Land / bande/prybo Direktøren for Strategi og Koordination Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli, for Plan- og udviklingsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3 niveau. Den samlede bevilling vedrører kun serviceudgifter. Pr. 31. juli 2007 fordeler forbruget sig som følger: Område (Tal i tusinde kroner) Serviceudgifter (Kollektiv trafik og Administration) Bevilling Forbrug pr. 31. juli Forbrug i % ,33 % Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 31. juli udgøre 58%. Ved gennemgang af de enkelte konti, der har dannet baggrund for ovenstående forbrugsrapport har det vist sig, at der er konteret , - kr. for meget på serviceudgifterne, som rettelig bør konteres på anlægssiden, hvor det tilhørende budget er placeret. Beløbet skal omkonteres. Efter omkonteringen vil det faktiske forbrug pr. 31. juli 2007 herefter udgøre , svarende til et forbrug i % på 67,01. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Ingen Direktøren for Strategi- og Koordination anbefaler at indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at tillægsbevillingerne godkendes endeligt. Beslutninger: den 30. august 2007: Da budgetopfølgningen ikke fremviser tillægsbevilling tages denne til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering. 4

5 Sag nr. 123 Journal nr.: Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til projektering af vejanlæg (jordforsyning) G01/hlaur Sag fra: - Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vejlovene. Lokalplan for erhvervsområde vest i Slangerup forventes endelig godkendt af Frederikssund Byråd den 28. august Området omfatter 10,1 ha., og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup. Da der er mangel på erhvervsgrunde i Frederikssund Kommune anbefales det at byggemodningen af arealet igangsættes. Byggemodningen skal finansieringsmæssigt deles ud på jordforsyning og kloakforsyning. Parallelt med at nærværende sag vedr. vejanlæg (jordforsyning) behandles af Planlægnings- og Udviklingsudvalget behandles en tilsvarende sag vedr. kloakforsyning af Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen har indhentet tilbud på projektering og tilsyn f.s.v.a. vejanlæg. I projekteringsfasen kommer endvidere udgifter til udarbejdelse af digitalt kortgrundlag samt udførelse af geotekniske undersøgelser. Endvidere skal der foretages arkæologiske undersøgelser og miljøundersøgelser. Der er udarbejdet økonomisk overslag som ligger i sagen. I sagen ligger endvidere tilbud på rådgivning samt tilbud på udførelse af arkæologiske undersøgelser. På baggrund af det økonomiske overslag ansøges der nu om en bevilling på kr til projektering mv. Bevillingsansøgning til selve anlægsarbejdet søges efter afholdt licitation ultimo Anlægsarbejdet forventes opstartet primo Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Der søges om en bevilling på kr finansieret af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat beløb i den gældende investeringsoversigt. Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Bilag: - Indstilling: By og Land anbefaler, at indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der ydes et rådighedsbeløb samt tilhørende anlægsbevilling på kr i år 2007 til projektering mv. af vejanlæg (jordforsyning) i erhvervsområde vest i Slangerup, finansieret af kassebeholdningen. 5

6 Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt. 6

7 Sag nr. 124 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan nr. 016 for en parcelhusbebyggelse ved Marbækvej i Skibby P /krasm By og Land Planloven Lokalplanforslag 016 omfatter et område beliggende i den sydøstlige udkant af Skibby. Området, der er beliggende i byzonen, er en del af en stor parcel, hvorpå der ligger en bolig med en tilknyttet virksomhed. Der er ikke miljøgener forbundet med virksomhedens produktion. Området er omfattet af en ældre lokalplan, hvori der gives mulighed for udbygning af virksomheden. Over tid har det imidlertid vist sig, at virksomhedens størrelse passer til markedet, og der er derfor ikke behov for yderligere udvidelser. På den baggrund har ejer truffet aftale med tidligere Skibby Kommune om, at området udlægges til parcelhuskvarter. Anvendelse er i overensstemmelse med gældende kommuneplan 2000 for Skibby. På denne baggrund er lokalplanarbejdet igangsat. Lokalplanforslag 016 fastlægger rammerne for en parcelbebyggelse på maksimalt 16 parceller samt eksisterende enfamiliehus og erhvervsbyggeri. Lokalplanforslaget er udformet med bestemmelser, der sikre at den nye bebyggelse vil føje sig harmonisk til det omkringliggende parcelhuskvarter. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der udarbejdet en SMV-screening. Der er ikke indkommet bemærkninger, der giver anledning til at igangsætte en egentlig miljøvurdering. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1. Lokalplanforslag nr. 016 (8 sider). By og Land indstiller, at godkender: 1. At Lokalplanforslag nr. 016 for en parcelhusbebyggelse ved Marbækvej i Skibby fremlægges til offentlig høring i henhold til Planlovens bestemmelser. 7

8 Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt, idet ejerens ønsker til ændringer i 9.3, 9.8, 9.9, 10.2 og 13.1 indarbejdes i planen. 8

9 Sag nr. 125 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Navngivning af området ved Esrogårdsvej omfattet af lokalplan 72 a G /krasm By og Land Planloven I december 2006 solgte tidligere Jægerspris Kommune området ved Esrogårdsvej i Gerlev til Griskovgruppen. Området er omfattet af lokalplan 72 a og er udlagt til boligområde med enfamiliehuse og tæt/lavt boligbyggeri. Udstykning samt byggemodning er nu igangsat og i den forbindelse skal boligvejene navngives. By og Land har bedt Egnsmuseet Færgegården samt Den historiske Forening i Jægerspris om at komme med forslag til vejnavne i området. Den historiske Forening i Jægerspris foreslår at vejen, der betjener parcelenklaven nord for eksisterende høj navngives Skræphøj. Navnet er hentet fra et gammelt kort over området. Egnsmuseet Færgegården peger ligeledes på dette navn. For vejen der betjener området øst for parcel udlagt til dagligvarebutik, men med vejadgang fra Gerlev Strandvej foreslås navnet Palisaden med reference til fund i en større udgravning i området i 2006/2007. For vejen udlagt i området med kædehuse forslås navnet Skræpagre, som ligeledes findes på gamle kort. Alternativt kan vejen kaldes Kartoffelrækkerne med henvisning til at området i mange år var udlagt til kartoffeldyrkning. Endelig foreslås vejen, der betjener parcelhuskvarteret i områdets østlige del, navngivet Bronzehaven med henvisning til det store bronzefund, der blev fundet i området i Fundene er p.t. udstillet på Egnsmuseet Færgegården. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1. Kort over området med forslag til vejnavne (1 side). 9

10 Indstilling: By og Land indstiller, at overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler navngivning af vejene i Esrogårdsområdet som følger: 1. Vejen, der betjener parcelenklaven nordvest for eksisterende høj, navngives Skræphøj. 2. Vejen, der betjener området øst for parcel udlagt til dagligvarebutik men med vejadgang fra Gerlev Strandvej, navngives Palisaden. 3. Vejen, udlagt i området med kædehuse, navngives Skræpagre. Alternativt kan vejen kaldes Kartoffelrækkerne. 4. Vejen, der betjener parcelhuskvarteret i områdets østlige del, navngives Bronzehaven. Beslutninger: den 30. august 2007: Sagen udsat, idet der ønskes andre forslag til vejnavngivningen i området. 10

11 Sag nr. 126 Dispensation for facadehøjden på sommerhus, Strandlinien 1 Journal nr.: Sag fra: aharb Byggesektionen - Natur, Teknik og Miljø Lovgrundlag: Lokalplan Bygningsreglement for småhuse BR-S 98 afsnit 10. Sagsfremstilling: Ejerne af ejendommen Strandlinien 1 har ansøgt om opførelse af sommerhus på 114 m². Huset ønskes opført som et træhus med ensidig taghældning. Der er med ansøgningen ansøgt om dispensation fra BR-S 98 afsnit og lokaplan der begge angiver at facadehøjden ikke må overstige 3 m. Da det hus der ønskes opført er udformet med ensidig taghældning, og opbygget på krybekælder vil facadehøjden i den ene side være på 4,133 m. Det vil ifølge det nugældende bygningsreglement i praksis ikke være muligt at opføre et sommerhus med ensidig taghældning. Dette er en arkitektur der er blevet populær til sommerhuse indenfor de sidste år. Ifølge høringsudkast til det nye bygningsreglement der formentlig træder i kraft vil det være muligt at udføre en langside med en højde på maksimalt 5 m, hvis den anden side ikke overstiger 3 m. Byggesektionen har vurderet at det ønskede hus ikke medfører gener for naboejendommene på baggrund af den centrale placering på grunden. Sagen har været sendt i naboorientering, og der er ikke indkommet indsigelser. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1. Situationsplan 2. Facadetegning 3. Grundplan Direktøren for erhverv og teknik indstiller overfor at: 1. der meddeles dispensation fra lokalplan og BR-S 98 afsnit til at opføre sommerhuset med en facadehøjde på 4,13 m på den ene facade. Den anden facade skal overholde facadehøjden på de 3 m. Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt. 11

12 Sag nr. 127 Ansøgning om udstykning af matr.nr. 2 h Sønderby, Skovvejen 7 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: pibse Natur, Teknik og Miljø Planloven Ejeren af Skovvejen 7 søger om at del af matr. nr. 2-h, Sønderby, som er en del af ejendommen og beliggende indenfor lokalplan nr. 36B for Sønderby, kan frastykkes og byggemodnes som en selvstændig ejendom. Matr. nr. 2-h ønskes reduceret med 330 m 2 til ca. 836 m 2. Af de 330 m2 overføres 110 m 2 overføres til naboejendommen, Skovvejen 5, således der etableres større afstand til skellet mod matr. nr. 2-h, og 220 m 2 overføres til matr. nr. 3-a (Skovvejen 7) for at opnå en afstand på 8 m fra nærmeste bygning til skel mellem matr. 2-h og matr. 3- a. Jfr. lokalplan nr. 36 B for Sønderby er matr. nr. 2-h ikke omfattet af bestemmelsen i 5 vedr. udstykningsmuligheder, men med placeringen tæt ved anden bebyggelse i Sønderby har Byggesektionen ingen bemærkninger til udstykningen. Ansøgningen er sendt i høring hos naboer og hos Sønderby Bylaug. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1-3 Luftfoto s. Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. Der meddeles dispensation fra 5 i lokalplan nr. 36 B og landzonetilladelse til den ansøgte udstykning, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden. Beslutninger: den 30. august 2007: Sagen udsættes til efter udvalgets besigtigelse i Sønderby i september. 12

13 Sag nr. 128 Udstykning af 2 parceller, Bavnen 6 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: pibse Natur, Teknik og Miljø Planloven Ejeren af Bavnen 6 søger om dispensation fra lokalplan nr. 31 for Venslev til udstykning af 2 parceller. Jfr. lokalplan 31 er der ikke yderligere muligheder for udstykning i Venslev. Skibby Kommune har den meddelt dispensation fra lokalplanen til udstykning af 1 parcel fra ejendommen. Ansøgningen har været sendt i høring hos naboerne. LEXIUS ADVOKATERNE i Frederikssund har på vegne af Venslev vandværk bemærkninger til udstykningen, idet man ønsker tinglyst en placering af hovedvandledningen på de 2 parceller, samt bemærkninger til en lejekontrakt med ejeren af Bavnen 6 vedrørende vandværkets pligt til at en bestemt leje til ejeren af matr. nr. 6-a Venslev (Bavnen 6). Vandværket ønsker endvidere at pålægge de 2 parceller servitutbestemmelser med hensyn til vandledningen fra vandværket til hovedledningen i kommunevejen Bavnen, idet hovedledningen er placeret hen over de 2 ejendomme. Desuden har Venslev Bylaug bemærkninger til udstykningen, idet bylauget mener, at en udstykning af yderligere 2 byggegrunde kan være med til at ødelægge den balance, som i dag er et miljø, hvor landbrugserhverv, småhåndværk, butiksmiljø og boligområder har været i stand til at udvikle sig i en stadig respekt for de enkelte gruppers basale behov. Balancen er hårfin, og Bylauget er af den opfattelse, at en udstykning som ansøgt kan være med til at ødelægge denne balance og kan derfor ikke anbefale udstykningen. Begrundelsen er især at grundene ligger klemt inde mellem 3 husdyrproducerende landbrug, Solbjerggård, Lindegård og Politigården, og at nye naboer ikke kan forventes at have samme positive tilgang til omgivelserne som de gamle. Med en vindretning, som oftest er fra vest, og med grundene beliggende umiddelbart øst for de to af landbrugere, er dette en risiko, der bør vægtes. Bylauget kan ikke anbefale udstykningen. Natur og Miljø sektionen er ligeledes blevet hørt, og finder at det kan være uhensigtsmæssigt at etablere nye boliger i en landsby som Venslev, hvor der er flere landbrug med større dyrehold. Det er svært helt at undgå lugtgener i en landsby, hvor der ligger flere dyrehold, bl.a. et større svinehold. Dyreholdene er eksisterende og kan 13

14 ikke kræves fjernet, men de kan ikke udvides pga. tætheden til boliger. Ligesom man ikke bør etablere nye boliger tæt op ad anden industri, bør det også overvejes om der bør etableres nye boliger tæt op ad større dyrehold. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1. Udstykningsplan 2. Kortbilag Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. der meddeles afslag. Beslutninger: 30. august 2007: Sagen udsættes til efter udvalgets besigtigelsestur i september. 14

15 Sag nr. 129 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Råstofplan for Region Hovedstaden indkaldelse af ideer og forslag P benth Direktøren for Erhverv og Teknik - By og land Råstofloven og Planloven I forbindelse med strukturreformen er råstofplanlægningen der tidligere lå i amternes regionplan overgået til Regionerne. Region Hovedstaden har udsendt en skitse til Råstofplan Regionen ønsker at modtage kommentarer og forslag til Råstofplanen der skal behandles på regionens oktobermøde og kommentarerne skal være regionen i hænde senest 10. september Regionens råstofplan er umiddelbart en videreførelse af de arealreservationer til råstofindvinding, der er kendt fra Regionplan I Frederikssund kommune er der udlagt 2 regionale graveområder til indvinding af sand sten og grus, ét i Kyndby og ét mellem Slangerup og Frederikssund. Disse to graveområder har været udlagt siden Hovedstadsrådets Råstofplan fra Graveområderne er siden hen reduceret i omfang med de arealer, der er blevet udgravet og med de arealer der ligger i kildepladszone og værdifulde landskaber. Region Hovedstaden ønsker gode ideer til den kommende råstofplan. Råstofplanen dækker ikke hele det oprindelige HUR område, da Roskilde Amt er blevet en del af Region Sjælland. Graveområderne i Frederikssund kommune dækker behovet for råstoffer i nærområdet, mens graveområderne i Roskilde og Vestsjælland dækker behov for råstoffer af høj kvalitet på hele Sjælland. Råstofgravene i Frederikssund giver trafikale gener, da de betjenes af mindre kommunale veje, der går gennem byer. Sagen forelægges både Teknik- og miljøudvalget samt Plan- og udviklingsudvalget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. 1. Indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan (8 sider). 2. Kort over graveområderne (2 sider). 15

16 Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik og By og Land indstiller til Plan- og udviklingsudvalget: 1. At det anbefales, at region Hovedstaden viderefører de arealreservationer der er i Regionplan 2005 indtil der udarbejdes en samlet råstofplan for hele Sjælland, da Sjælland fungerer som et sammenhængende marked. 2. At det anbefales Region Hovedstaden, at der arbejdes for at de miljømæssige gener minimeres og her skal der lægges særlig vægt på de trafikale gener i mindre bysamfund. 3. At det anbefales Region Hovedstaden, at de råstofressourcer der er under grundvand i de nuværende graveområder kortlægges. 4. Det anbefales, at de udlagte graveområder tilpasses, så der ikke er sammenfald med kildepladszoner, samt at udgravede arealer udtages af graveområderne. Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt, idet der tilføjes et pkt. 5, hvor det anbefales Region Hovedstaden at understøtte genanvendelse. 16

17 Sag nr. 130 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Orientering vedrørende tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af mole samt ophalerplads for mindre joller i Strandparken, Sydbyen, Frederikssund P /krasm By og Land Planloven På møde d. 10. maj 2007 vedtog Plan- og Miljøudvalget at fremsende skitseforslag til strandparken i Sydbyen, Frederikssund udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten til Kystdirektoratet med henblik på at opnå tilladelse til projektet. Med brev dateret 16. august 2007 har Frederikssund Kommune modtaget tilladelse til etablering a f ophalerplads for mindre joller samt mole. I tilladelsen fremgår det, at Miljøcenter Roskilde ønsker en særskilt ansøgning for så vidt angår anlæg indenfor søbeskyttelseslinien, hvorfor der nu sendes en ansøgning til denne instans. Bilag: Indstilling: Ingen By og Land indstiller til Plan- og udviklingsudvalget: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt. 17

18 Sag nr. 131 Sag fra: Sagsfremstilling: Orientering om afslag på ansøgning om tæt/lavt byggeri Fællesvej 3, matr. nr. 24 z, Ude Sundby Byggesektionen - cllar Byggesektionen har d. 10. maj 2007 modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af et dobbelthus til boligformål på ovennævnte adresse. Grundens areal er 617 m 2, og der ønskes bygget i alt 209 m 2 bolig svarende til en bebyggelsesprocent på 34. Projektet indebærer med henvisning til byggelovens 10A mulighed for udstykning af grunden i 2 matrikler á 308 m 2. Ansøger henviser til Frederikssund Kommuneplan, som i område B 2.3, Byvej-Frejasvej angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for tæt/lavt byggeri. Den gældende, maksimale bebyggelsesprocent i henhold til bygningsreglementet er 35. Byggesektionen har meddelt afslag på ansøgningen med henvisning til følgende bestemmelser: Byggeloven, 10 A, hvoraf det fremgår, at Når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang, og Bygningsreglement for småhuse 1998, afsnit 2.2.1, hvoraf det fremgår, at Der må ikke foretages udstykning, hvorved der vil fremkomme ejendomme med et mindre areal end 700 m 2, Afslaget er givet fordi byggesektionen ikke finder det rimeligt at dispensere for grundstørrelsen, idet bygherrens begrundelser for ønsket om dispensation ikke beror på særlige forhold udover ønsket om 2 boliger. En godkendelse vil derfor skabe basis for præcedens ved andre, lignende henvendelser, hvorefter der vil være risiko for, at det ikke længere vil være muligt at regulere grundstørrelserne i kvarteret i henhold til bygningsreglementets krav. Ansøger har henvist til en tidligere udstykning på Byvej 63, hvor en grund på 571 m2 blev godkendt til 3 rækkehuse. Byggesektionen har imidlertid ved afgørelsen lagt vægt på forskellen mellem Byvej med meget trafik og varieret byggeri, og Fællesvej som en typisk villavej. Til støtte for afgørelsen har Byggesektionen været i dialog med By og Land med henblik på vurdering af muligheden for i den kommende kommuneplan at præcisere, hvilke områder, der eventuelt ønskes bebygget med tæt/lav bebyggelse. Det bemærkes desuden, at Byggesektionen i oktober 2006 på samme matrikel modtog ansøgning fra bygherren om tilladelse til opførelse af 2 boliger med vandret lejlighedsskel. Der blev med henvisning til Frede- 18

19 rikssund Kommuneplan meddelt afslag på ansøgningen, idet byggeri med vandret lejlighedsskel ikke er tæt/lavt byggeri (jf. Håndbog for bygningsmyndigheder, juni 2004). Byggesektionen vil meddele afslag i fremtidige sager, som kræver dispensation for mindste grundstørrelse for at kunne gennemføres. Udvalget vil dog blive forelagt sager, hvor der gør sig særlige forhold gældende enten vedrørende det bymæssige område, eller vedrørende det specifikke projekt, som kunne berettige en dispensation. Indstilling: By og Land indstiller til : 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: den 30. august 2007: Indstillingen tiltrådt. 19

20 20

21 Sag nr. 132 Meddelelser 1. Der afholdes ekstraordinært møde den 20. september 2007 kl om trafikplan og trafikplanlægning for Frederikssund by. 2. Der afholdes besigtigelsestur den 6. september 2007 kl

22 Underskriftsblad. Knud B. Christoffersen Ole Søbæk Tina Tving Stauning Carsten Cederholm Jesper Thorup 22

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende: Mødet

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

REFERAT. Teknik- og Miljøudvalget. Tirsdag den 28. august 2007 kl i mødelokale Sct. Michael i Slangerup. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Teknik- og Miljøudvalget. Tirsdag den 28. august 2007 kl i mødelokale Sct. Michael i Slangerup. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 13.00 i mødelokale Sct. Michael i Slangerup Mødedeltagere: Morten Skovgaard, Jens Ross Andersen, Kenneth Jensen Mads Bondo Dydensborg, Torben Pettersson. Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 24.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 Lokalplan 3.15 Et boligområde ved Havnsøgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD BJERGSTED KOMMUNE FEBRUAR 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. juni 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 8. maj 2008 kl. 8.00. i Lokale F 7 Bunkeren på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 8. maj 2008 kl. 8.00. i Lokale F 7 Bunkeren på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag den 8. maj 2008 kl. 8.00 i Lokale F 7 Bunkeren på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm Fraværende:

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 6. februar 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde i Plan- og Udviklingsudvalget torsdag den 5. februar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Mandag den 1. oktober 2007 kl i mødelokale F2 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Mandag den 1. oktober 2007 kl i mødelokale F2 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Mandag den 1. oktober 2007 kl. 16.30 i mødelokale F2 på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Teknisk udvalg 13. december Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 13. december 2004 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Fraværende: Tina

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere