Dimensionering af regnvandsbassiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensionering af regnvandsbassiner"

Transkript

1 Dimensinering af regnvandsbassiner 1

2 Mrsø Kmmunes Dimensinering af regnvandsbassiner Udgiver: Mrsø Kmmune Udgivelsesår: August 2012 Vedtaget i Udvalget fr Teknik & Miljø: 15. august 2012 Titel: Tekst g layut: Tryk: Cpyright: Dimensinering af Regnvandsbassiner Mrsø Kmmune Natur g Miljø Mrsø Kmmune Mrsø Kmmune Natur g Miljø 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING PLANLÆGNING AF REGNVANDSBASSIN PLACERING AF REGNVANDSBASSIN MYNDIGHEDSFORHOLD DIMENSIONERING AF REGNVANDSBASSIN DIMENSIONERING AF MAGASINVOLUMEN DIMENSIONERING AF VÅDVOLUMEN BASSINUDFORMNING GENERELT LÆNGDE-BREDDE FORHOLD VANDDYBDE SIDEANLÆG BASSINBUND HEGN BEPLANTNING TILKØRSEL OG ADGANGSFORHOLD BYGVÆRKER TILLØBSBYGVÆRK SANDFANG (FORBASSIN) OLIEUDSKILLER UDLØB UDLØB TIL RECIPIENT DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

4 1 INDLEDNING Der er gennem de seneste år kmmet fkus på reduktin i udledningen af vand fra urbane mråder til vandløb g søer. Udarbejdelsen af vandplaner fr de enkelte vandmråder i Danmark g den efterfølgende udarbejdelse af de kmmunale handleplaner fr vandmråderne er en videreførelse heraf g vil blandt andet bidrage til at bibehlde fkus på rensningen af vand fra de urbane mråder. Ligeledes er der gennem de seneste 10 år fremkmmet en række afgørelser fra Miljønævnet vedrørende den hydrauliske belastning af vandløb fra kmmunale regnvandsudløb. Disse sager har rykket på hldningen til regulering af udledningen. regnvandet) eller behv fr at reducere den hydrauliske belastning fra udløb til recipient. Opland: Opland skal være separatklakeret. Overrdnet udfrmning af regnvandsbassiner Sm udgangspunkt etableres nye regnvandsbassiner sm våde bassiner, hvilket betyder, at bassinerne lavesmed et permanent vandspejl (vådvlumen) samt et magasinvlumen (til udjævning af regnvandsafstrømning). I nedenstående figurer vist skitse af et regnvandsbassin. På baggrund af venstående er udarbejdet følgende publikatin, der har til frmål at guide, fastlægge g ensarte dimensineringsprces g udfrmning af regnvandsbassiner i Mrsø Kmmune. Hvad er mfattet af dimensineringsntatet Dette ntat mfatter alene dimensinering g udfrmning af regnvandsbassiner ved regnvandsudløb til vandløb g/eller hydraulisk påvirkelige søer. Regnvandsbassinerne har til frmål at håndtere regnvandet fra de separatklakerede mråder i byerne herunder blandt andet regnvand fra tagflader g veje. I regnvandsbassinerne udjævnes udledningen af psamlet regnvand til vandløbene. Endvidere pmagasineres en del af regnvandet før udledning. I frbindelse hermed kan der pnås en vis udfældning / tilbagehldelse g msætning af rganisk kulstf g næringssalte. Hvrnår skal der etableres regnvandsbassiner Følgende skal være gældende: Situatin Nyudstykning af klakpland eller frbedring af vandkvalitet i recipient (tilbagehldelse af stf i med regnvandsbassiner g dimensineringsntat Hvedmålsætning: Regnvandsbassinerne skal sikre udjævning af regnvandsafstrømningen efter ensartede krav g principper. Øvrige målsætninger: Regnvandsbassinerne skal have en naturmæssig g rekreativ værdi. Regnvandsbassinerne skal udfrmes så de har struktur g udfrmning sm en lavvandet sø. Der skal være en tilbagehldelse af partikler, rganisk stf g næringssalte i regnvandsbassinerne. Drift g vedligehld af regnvandsbassinerne skal være ptimal. 4

5 2 PLANLÆGNING AF REGNVANDSBASSIN 2.1 PLACERING AF REGNVANDSBASSIN Den fysiske placering af regnvandsbassiner anbefales indledningsvist afklaret i samarbejde med Mrsø Kmmunes Natur- g Miljøafdeling. Det bør generelt tilsigtes at undgå placering af bassinanlæg i følgende mråder: Beskyttede naturtyper (enge, vandhuller, heder, mser, strandenge, verdrev). Kan dg vervejes, hvis det er muligt at rekvirere dispensatin fr Naturbeskyttelseslven. Sten- g jrddiger. Frtidsminder g fredede arealer. Specielt skal man være pmærksm på beskyttede naturtyper. En vejledende udpegning heraf kan findes på Natur- g Miljøafdelingen kan på baggrund af en inspektin i mrådet altid vurdere, hvrvidt det givne mråde, sm bassinet ønskes placeret i, er et beskyttet naturmråde. Det anbefales derfr indledningsvist at tage kntakt til Mrsø Kmmunes Natur- g Miljøafdeling, fr at afklare, hvrvidt det areal, hvr bassinet ønskes placeret er mfattet af naturbeskyttelseslven. 2.2 MYNDIGHEDSFORHOLD Det skal ved hvert anlægsprjekt vurderes, m følgende skal freligge: Spildevandsplan Matrikler, der berøres af et klakprjekt, skal være beskrevet i en spildevandsplan eller et tillæg hertil før klakprjektet kan pstartes. Udledningstilladelse Udledningstilladelse skal freligge før bassinet tages i brug g helst før pstart af anlægsarbejder. Ansøgning m udledningstilladelse skal indehlde følgende: Krt beskrivelse. Data m pland (plandstype, plandsareal, befæstelsesgrad, hydrlgisk reduktinsfaktr). Data m udløb (udløbsnummer, recipient, udløbsflw, gentagelsesperide fr verskridelse af udløbsflwkrav, magasinvlumen, vådvlumen, er der sandfang, lieudskiller afspærringsmulighed, metde fr flwregulering, bassinudfrmning g udløbsudfrmning). UTM-krdinater fr bassin g udløbspunkt. Byggetilladelse Behv herfr afklares før detailprjektering. Landznetilladelse Ansøges ved ændring af arealer udenfr bymråde (mråder mfattet af lkalplan/kmmuneplan). Tilladelse/dispensatin i frhld til Naturbeskyttelseslven Ved placering af bassinanlæg i eller ved beskyttede naturtyper m.m. skal der først gives dispensatin. Det anbefales under alle mstændigheder at rientere Natur g Miljøafdelingen herm før prjektstart uanset m bassin placeres i beskyttet naturmråde. Tilladelse til jrdflytning Sm udgangspunkt anbefales eventuel verskudsjrd indarbejdet i brinker eller mkring bassinet. Alternativt skal jrden flyttes, hvrtil der skal være en tilladelse samt en dkumentatin af jrdens kvalitet. Grundvandssænkning Vurderes fra gang til gang. Orientering af museum Frud fr pstart af anlægsarbejder rienteres museum herfr. Såfremt museum ønsker arkælgisk undersøgelse pstartes denne. det nteres, at bygherre betaler eventuelle mkstninger til udgravning. Gennemførelse af åstedsfrretning Ved placering af bassinanlæg på anden mands grund skal der sm udgangspunkt frventes fretaget en eksprpriatinsfrretning. Åstedsfrretning varsles 4 uger før. Efter åstedsfrretningen er der en 3 ugers peride, hvr ldsejere kan kmme med bemærkninger før der gennemføres en eksprpriatinsbeslutning. Derefter er der en 4 ugers klagefrist. Eksprpriatinsfrretning træffes af byrådet. Øvrige Behv fr miljøgdkendelse (VVM) skal vurderes. Indhentning af ledningsplysninger i LER. Frsikring. Afklaring af mkblingssituatiner g hvad nu hvis scenarier. Tinglysning. Sikre at sikkerheds- g sundhedsfrhld vurderes g følges. 5

6 3 DIMENSIONERING AF REGNVANDSBASSIN 3.1 DIMENSIONERING AF MAGASINVOLUMEN Vlumen skal sikre at tilledning af regnvand fra det klakerede pland psamles g tilbagehldes, så udledningen af regnvand til recipienten neddrsles. Magasinvlumen dimensineres ud fra givne kravværdier fr udledningsflw til recipient samt gentagelsesperide fr verskridelse af krav fr udledningsflw. Ved beregning af magasinvlumen anvendes sm udgangspunkt følgende: Udløbskrav: 1-2 l/s pr. hektar pland dg minimum 5 l/s. Gentagelsesperide: 1 gang hvert 5 år - kan skærpes til 1 gang hvert 10. år, hvr der er særlige frhld i vandløbet. Hydrlgisk reduktin: 0,8 sm udgangspunkt. Klimafaktr: 1,2 fr at tilgdese frventning m øget nedbør i fremtiden (skrift nr. 29). Reduceret areal: Beregnes sm befæstet areal gange hydrlgisk reduktinsfaktr. Afløbstal: Udløbsflw divideret med reduceret areal. Vlumen: Beregnes i figur nedenfr. Valg af udløbsflw g gentagelsesperide skal afklares med Mrsø Kmmunes Natur- g Miljøafdeling g fremgå af udledningstilladelsen. Baggrund Udløbskrav sættes til 1 l/s pr. hektar pland ved små g middel vandløb g kan øges p til 2 l/s pr. hektar pland, hvis der er udledning til større vandløb. Der er tidligere frtaget beregninger af bassinvlumen ved frskellige scenarier basseret på regndata fra Viby g Silkebrg regnmålere. På baggrund af beregningerne er udarbejdet nedenstående figur, der angiver bassinvlumen ved frskellige afløbstal. Beregningseksempel Der tages udgangspunkt i følgende eksempel: Udløbskrav: 1 l/s pr. hektar pland. Gentagelsesperide: 1 gang hvert 5 år. Opland: 10 hektar (ha) Befæstelsesgrad: 31 % Hydrlgisk reduktin: 0,8 Klimafaktr: 1,2 Ud fra venstående beregnes følgende: Udløbsflw: 1 * 10 ha = 10 l/s Reduceret areal: 10 ha * 0,31 * 0,8 = 2,5 red. Ha Afløbstal: 10 l/s / 2,5 red. ha = 4 l/s pr. red. Ha I figuren findes et magasinvlumen på 250 m 3 /reduceret hektar ved et afløbstal på 4 l/s/hektar g en gentagelsesperide på 5 år. Det samlede magasinvlumen kan dermed beregnes ved følgende: Magasinvlumen: 1,2 * 250 m 3 /ha * 2,5 red. ha = 750 m 3 6

7 3.2 DIMENSIONERING AF VÅDVOLUMEN Vlumen har til frmål at sikre en vis rensning af regnvandet inden det udledes til vandløbet. Ved at sikre et tilpas vådvlumen vil der ske en bilgisk nedbrydning af stffer i regnvandet, ptag i planter g sedimentatin af partikulært stf med efterfølgende phbning i bundsediment. Vådvlumen dimensineres ud fra det reducerede plandsareal. Ved beregning af vådvlumen anvendes sm udgangspunkt følgende: Vådvlumen: 200 m 3 /reduceret hektar pland - kan dg i mråder medpladsmangel nedsættes til 150 m 3 /reduceret hektar. Reduceret areal: Se beskrivelse under magasinvlumen. Klimafaktr: Se beskrivelse under magasinvlumen. Baggrund Danva anbefaler generelt et vådvlumen på m 3 /reduceret hektar (Kilde: Danvas Regnbetingede udledninger Katalg ver teknlgier til reduktin af effekter i miljøet ). Ved etablering af vådvlumen kan frventes følgende typiske rensegrader Stf Rensegrad Suspenderet stf % Fsfr % Kvælstf % Kilde: Artikel Våde regnvandsbassiner, Mikrben 2006 Beregningseksempel Der tages udgangspunkt i følgende eksempel: Opland: Befæstelsesgrad: 26 % Hydrlgisk reduktin: 0,8 Klimafaktr: 1,2 10 hektar (ha) Ud fra venstående beregnes følgende: Reduceret areal: 10 ha * 0,26 * 0,8 * 1,2 = 2,5 ha Vådvlumen: 200 m 3 /ha * 2,5 ha = 500 m 3 7

8 4 BASSINUDFORMNING 4.1 GENERELT Regnvandsbassiner er sm udgangspunkt tekniske anlæg. Ved etablering af et nyt regnvandsbassin skal det derfr sikres, at anlægget deklareres/tinglyses sm et teknisk anlæg. Selvm der er tale m et teknisk anlæg kan våde regnvandsbassiner med frdel gives en landskabelig bearbejdning g derved kmme til at berige naturen samt eventuelt indgå sm et rekreativt g arkitektnisk element. Et vådt regnvandsbassin bør derfr udfrmes, så det i tørvejr har struktur g udfrmning sm en lavvandet sø. 4.2 LÆNGDE-BREDDE FORHOLD Med henblik på at sikre en ptimal sedimentatin g fr at undgå, at der ikke pstår døde zner, skal regnvandsbassiner generelt etableres sm langstrakte. Der skal være følgende frhld mellem længde g bredde af et regnvandsbassin (både regnet fra bunden g ved maks. vandspejl): Længde-bredde: Det skal tilstræbes at strække bassinet, så længden er minimum 3 gange bredden. 4.3 VANDDYBDE Fastlægge en ptimal vanddybde vurderet ud fra sikkerhedsmæssige, pladsmæssige g prcesmæssige hensyn. Vanddybde i regnvandsbassiner etableres sm følgende: Vanddybde (tørvejr): 0,8-1 m. I frbassiner/ sandfang kan dg accepteres dybde p til 1,2 m. Vanddybde (fyldt): 1,8-1,9 m. Baggrund Vanddybden skal være passende. Ved at vælge en vanddybde i det permanente bassin på 0,8-1 m er der primært fkuseret på at undgå risik fr drukneulykker. Ligeledes sikrer denne vanddybde, at bassinet er tilstrækkeligt lavvandet til, at bundplanter kan gr. Bliver vanddybden lavere er der risik fr, at bassinet grr til i sivplanter samt at der er utilstrækkelig kapacitet til at kunne pmagasinere bundsediment. Bliver vanddybden større kan der være risik fr peridevise iltfrie frhld i bundsedimentet g frigivelse af svvlbrinte. 4.4 SIDEANLÆG Skråninger ved regnvandsbassinerne skal have et passende anlæg, så de er lette at vedligehlde g ikke udgør ngen risik fr publikum. Sideanlæg i regnvandsbassiner etableres sm følgende: Regnvandsbassin: Sideanlæg på 1:5 sm gennemsnit g ingen steder stejlere end 1:3. På en enkelt af siderne kan sideanlæg være 1:3 sm gennemsnit, hvis det er en frdel fr indpasning i det mkringliggende terræn g fr at give bassinet en naturlig g varierende udfrmning. Frbassin (sandfang): Sideanlæg på 1:5 til 1:3 på alle 4 sider. Ved anlæg 1:3 vurderes behv fr hegn. Baggrund Af hensyn til såvel sikkerhed sm ønsket m vegetatin langs bassinets sider skal brinker anlægges i frhldet1:5. Har det mkringliggende terræn større hældning end1:5 kan regnvandsbassinet indpasses i det eksisterende skråningsanlæg (dg maksimalt i anlæg 1:3). Der skal dg i denne situatin etableres et plateau (sti) ved det permanente vandspejl g skråningen fra plateauet g ned md bunden af bassinet skal være maksimalt 1: BASSINBUND 8

9 En tæt bassinbund har først g fremmest til frmål at sikre et permanent vandspejl i bassinet. Derudver kan en tæt bassinbund være nødvendig af hensyn til sikring af grundvand. Tæt bassinbund etableres sm følgende: Hvrnår: I mråder indenfr særlige drikkevandsinteressemråder (OSD), indenfr vandindvindingsplande eller indenfr 300 m. fra vandbringer skal Natur- g Miljøafdelingen vurdere behv fr tæt bassinbund. Tæt bund: Tæt bund etableres sm udgangspunkt sm tætningslag med egenskaber svarende til mindst 0,5 m ler, sm er ført p til afløbsniveau (min. vandspejl) g sammensat sm beskrevet i DS/INF 466. Alternativt kan tæt bund etableres sm plastmembran. 4.6 HEGN Hegn har til frmål at markere vergang til teknisk anlæg/bassinanlæg g dermed reducere risiken fr persnulykker. Hegn etableres sm følgende: Hegn: Sm udgangspunkt sættes ikke hegn, da sideanlæg etableres på 1:5. Ved sideanlæg stejlere end 1:5 skal det pririteres at sætte beplantning frem fr hegn. Skal der sættes hegn skal dette være vedligehldelsesnemt g have en lang levetid. Ved valg af hegn skal pririteres hegn, hvr der kan ske en vis passage af fauna. Der anvendes sm udgangspunkt trådhegn a la jernbanehegn. Anvendes nethegn skal maskestørrelse være minimum 4 cm. 4.7 BEPLANTNING Sikre at bassinanlæg fremstår sm et naturmråde g æstetisk flt element g Beplantning skal sm udgangspunkt altid afklares med Mrsø Kmmunes Natur- g Miljøafdeling. I nedenstående er angivet en række frslag til beplantning: Sideanlæg i 1:5: Beplantes med langsmtvksende græs. Ved bassinanlæg i villakvarterer skal sideanlæggene være jævne. Ved bassinanlæg i erhvervsmråder g landmråder kan sideanlæg gdt tillades at være mere ujævne. Stejle sideanlæg: Beplantes med slåen eventuel i kmbinatin med almindelig tjørn fr at undgå at stejle sideanlæg anvendes sm legeareal. Permanent bassin: Kantplanter kan være urter g siv. Bassinkant: Hvis bassinanlægget ligger udsat fr vindfrhld kan der med frdel sættes buske eller træer ved bassinkanten. Dermed reduceres risiken fr phvirvling af bundmateriale under kraftige vindfrhld. 4.8 TILKØRSEL OG ADGANGSFORHOLD Sikre at driftspersnale kan tilse g prense bassinanlæg. Tilkørsel g adgangsfrhld er angivet i det følgende: Adgangsfrhld: Det skal være muligt at kunne kmme frem til såvel tilløbsbygværk/sandfang sm udløbsbrønd med slamsuger. Tilkørselsvej: Tilkørselsvej til tilløbsbygværk/ sandfang g udløbsbrønd skal være minimum 4 m. bred g pbygget af 30 cm bundsikringsgrus g 20 cm stabilgrus eventuelt udlagt på getekstil (fibertex). 9

10 5 BYGVÆRKER 5.1 TILLØBSBYGVÆRK Tilløbsbygværk har til frmål at neddrsle vandflw g undgå ersin. Tilløbsbygværk etableres efter følgende: Placering: Placeres i en gd afstand fra udløbsbygværk fr at undgå krtslutning af vandveje i bassinet. Udfrmning: Tilløb under ø500 udfrmes sm udløb direkte i bassin med fast bund i betn isat kampesten eller håndsten. Ved ø500 g derver sættes præfabrikeret bygværk. Dybde: Udløb til bassin etableres sm udgangspunkt sm dykket g gerne minimum 10 cm under permanent vandspejl målt fra verkant af ledning. Tremmer: Ved ø500 g derver mnteres tremmer af diameter på min. 1 cm g med tremmeafstand på 25 cm. 5.2 SANDFANG (FORBASSIN) Sandfang har til frmål at sikre psamling af sand i regnvandet. Dermed kan prensningsfrekvens i regnvandsbassinet reduceres. Sandfang etableres efter følgende: Placering: Etableres sm udgangspunkt sm et selvstændigt frbassin med dykket til- g afløb. Alternativt sm en del af regnvandsbassinet placeret ved indløbet. Baggrund Det anbefales sm udgangspunkt at etablere et frbassin til psamling af sand g lie. Vlumen til frbassin/sandfang indgår sm en del af det samlede vådvlumen g magasinvlumen fr Regnvandsbassinet. Frbassinet kan prenses jævnligt uden at frstyrre dyrelivet i regnvandsbassinet. Beregningseksempel Fr et pland med et reduceret areal på 1 hektar skal der etableres et bassin med et magasinvlumen på 250 m 3 g et vådvlumen på 200 m 3. Permanent vanddybde er 1 m g maks. vanddybde er 1,8 m. På baggrund af retningslinierne fr frbassin/sandfang etableres et frbassin med et vådvlumen på 30 m 3. Det betyder, at vådvlumen i selve regnvandsbassinet kan sættes til 170 m 3. Med et vådvlumen på 30 m 3 i frbassinet g de givne vanddybder vil der i frbassinet være et magasinvlumen på ca. 25 m 3. Magasinvlumen i selve regnvandsbassinet er derfr 225 m OLIEUDSKILLER Olieudskiller har til frmål at tilbagehlde fedt g lie fra typisk vejarealerne, så det ikke udledes til recipienten. Olieudskiller etableres efter følgende: Olieudskiller: Opsamles sm udgangspunkt i frbassinet, hvr udløb etableres sm dykket. Hvis der ikke er frbassin psamles lie i regnvandsbassinet, hvr udløbet ligeledes etableres sm dykket. Dimensin: m 3 /red. hektar svarende til en hydraulisk phldstid på 3-5 min ved en 1 års regnhændelse. Vlumenet regnes sm del af det våde vlumen i sandfanget. Vanddybde: Sandfanget etableres med en dybde i det permanente vandspejl på 0,8-1,4 m. 10

11 5.4 UDLØB Udløb har til frmål at sikre ptimale driftsfrhld ved afledning af vand fra regnvandsbassinet - herunder undgå/reducere risik fr tilstpning. Udløb etableres efter følgende: Placering: Det tilstræbes at placere udløb i den vestlige del af regnvandsbassinet fr at reducere risik fr at trække bundsediment ud i recipienten ved hård vestenvind. Udfrmning: Etableres sm dykket udløb. I større bassiner kan udløb etableres sm præfabrikeret udløb sm nedenstående figur. Rist: Der mnteres rist fr at reducere risik fr tilstpning af drsselledning g reguleringsspjæld i udløbsbrønden. Udløbsbrønden etableres efter følgende: Udfrmning: Betnbrønd (typisk ø1.250 brønd). Flwregulering: Spjæld til regulering af udløbsflw. Alternativt kan anvendes vandbremse. Afspærring: Spjæld skal manuelt kunne lukkes (afspærring ved lie efter trafikuheld eller lignende). Overløb: Overløbsmulighed i maks. vandspejlskte fr afledning af større vandflw ved 5 eller 10 års regnhændelse. Oprensning: Det skal tilstræbes at sikre mulighed fr at kunne sænke vandstand til 0,25 m ver bassinbund fr at sikre gde frhld ved prensning. Skumplade: Der mnteres skumbræt fr at tilbagehlde lie g fedt 11

12 5.6 UDLØB TIL RECIPIENT Udløb til recipient har til frmål at sikre en æstetisk gd vergang fra teknisk anlæg til vandløb. Endvidere skal udløbet etableres, så risik fr ersin undgås i de tilfælde, hvr udlederkrav ikke verhldes (beregningsmæssigt 1 gang hvert 5. år eller 10. år). Ved udløbsrøret sættes håndstre sten på brinker g i bund (indtil ca. 5 m. fra udløbspunktet). Der skal sm udgangspunkt kun anvendes sten, men betnstøbning isat natursten mkring udløbsrøret kan dg accepteres i mindre mfang, såfremt det er nødvendigt fr knstruktinens styrke. Generelt skal arbejder ved udløbet fretages, så det fremver fremstår naturligt g ikke sm et teknisk anlæg. I anlægsfasen skal der sikres fr jrdafstrømning. Udførelse efter venstående beskrivelse kræver sm udgangspunkt ikke tilladelse efter vandløbslven eller dispensatin efter Naturbeskyttelseslvens 3 ved vandløb mfattet af denne bestemmelse. Natur- g Miljøafdelingen skal dg høres i hver enkelt sag. 12

13 6 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligehldelse af regnvandsbassiner g arealer mkring bassinanlæg fretages, hvis der ikke freligger anden aftale, af grundejeren. Drift g vedligehldelse fretages sm udgangspunkt efter følgende: Inspektin af bygværker Bygværker skal inspiceres minimum 2 gange årligt. Ved inspektinen skal blandt andet spjæld i udløbsbrønden testes, tilstpning ved udløb, ersin ved tilløb, lugt, behv fr prensning af sandfang g øvrige bassin samt m anlægget generelt fremstår pænt (ukrudt, nedslidt etc.). Endvidere skal det vurderes, m der tilføres spildevand eller andet frurenende materiale til bassinet (baseret på lugt, tiletpapir i bassin, misfarvning af vand etc.). Der skal ligeledes fretages en mindre prensning fr tilført affald g andet grft materiale. I fråret skal vurderes behvet fr tiltag md bjørnekl. På baggrund af inspektinen vurderes behvet fr rydning af ukrudt g uønskede buske. Græsslåning Ved bassinanlæg i villakvarterer skal sideanlæg med græs slås 6-8 gange m året. Ved bassinanlæg i erhvervsmråder skal sideanlæg med græs slås 2-4 gange m året. Ved bassinanlæg i landmråder skal sideanlæg med græs slås 0-2 gange m året. Oprensning af sandfang Sandfanget frventes at skulle prenses ca. hvert andet år. Oprensning fretages med slamsuger. Oprensning af øvrige bassinanlæg Fjernelse af bundsediment i det øvrige bassinanlæg frventes fretaget med ca. 10 års intervaller. Oprensning fretages med slamsuger. Bassinerne mfattes af Naturbeskyttelseslvens 3, hvis der pstår et naturligt dyre- g planteliv. Hvis bassinerne er mfattet af Naturbeskyttelseslvens 3 (beskyttet naturtype) skal der inden prensning søges m dispensatin fr hvert enkelt bassinanlæg. Ved prensning af bassiner beliggende i 3 beskyttet mråde må prenset materiale plægges ved bassinkant i ½-1 uge før det skal køres væk (Mrsø Kmmunes Natur- g Miljøafdeling høres herm først). Mrsø Kmmune 25. juni 2012 Uarbejdet af Natur g Miljø 13

14 14

Dimensionering af regnvandsbassiner

Dimensionering af regnvandsbassiner Dimensionering af regnvandsbassiner 2016 Favrskov Kommune Dimensionering af regnvandsbassiner Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: Maj 2016 Titel: Tekst og layout: Tryk: Dimensionering af regnvandsbassiner

Læs mere

Dimensionering af regnvandsbassiner

Dimensionering af regnvandsbassiner Dimensionering af regnvandsbassiner 2017 Favrskov Kommune Dimensionering af regnvandsbassiner Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: Juni 2017 Titel: Tekst og layout: Tryk: Dimensionering af regnvandsbassiner

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014 Vejdirektratet uldalderen 12 260 Hedehusene Afgørelse illadelse til udledning Den 11-07-201 gedal mmune giver hermed Vejdirektratet tilladelse til udledning af vejvand fra bassin D, i frbindelse med rederikssundsmtrvejen

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Version 1.4-31.03.2011. Sønderborg Kommune svni/msnl Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag...3

Læs mere

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19 Herredsvejs frlægning, endelig vedt. af plangrundlaget Bilag 3 Aarhus, den 07. marts 2012 Frslag til ændringer i Kmmuneplantillæg nr. 19 Ændringer i frhld til det fremlagte frslag til Kmmuneplantillæg

Læs mere

Vejle Spildevand a/s. Paradigme for etablering af regnvandsbassiner i Vejle Spildevands forsyningsområde. Udgave: 10.02.

Vejle Spildevand a/s. Paradigme for etablering af regnvandsbassiner i Vejle Spildevands forsyningsområde. Udgave: 10.02. Vejle Spildevand a/s Paradigme for etablering af regnvandsbassiner i Vejle Spildevands forsyningsområde Udgave: 10.02.2010 Revision: 2 Paradigme for regnvandsbassiner Vejle Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt Miljø- g Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt NOTAT Jrd & Affald J.nr. MST-001-13422 Ref. ki/hekh Den 25. september 2015 Status fr frureningen ved

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Tillæg nr. 10/2010 December 2010 Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORD-ØSTFORBINDELSEN

Læs mere

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Katalg ver tiltag til reduktin af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Tillægsrapprt Dr. Ole Mark DHI Institut fr Vand g Miljø Dr. Jens Jørgen Linde PH-Cnsult Miljøprjekt Nr. 1124 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Dimensionering af regnvandsbassiner

Dimensionering af regnvandsbassiner Dimensionering af regnvandsbassiner 1 Favrskov Kommunes Dimensionering af regnvandsbassiner Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: November 2008 Titel: Tekst og layout: Tryk: Dimensionering af regnvandsbassiner

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014 Virksmhedsplan 2014 13. februar 2014 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse? Spildevandsplan, indhold i ansøgning, placering af regnvandsbassin (landzonetilladelse, museum, osv).

Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse? Spildevandsplan, indhold i ansøgning, placering af regnvandsbassin (landzonetilladelse, museum, osv). Indholdsfortegnelse Formål med vejledningen/lovgivning... 1 Hvad er omfattet af vejledningen?... 1 Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse?... 1 Lovgivning... 1 Hvorfor etablere regnvandsbassiner?...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

REGNVANDSBASSINER DESIGN OG DIMENSIONERING. Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S

REGNVANDSBASSINER DESIGN OG DIMENSIONERING. Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S REGNVANDSBASSINER DESIGN OG DIMENSIONERING Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S December 2016 REGNVANDSBASSINER DESIGN OG DIMENSIONERING INDHOLDFORTEGNELSE IIndledning...3 1. Håndtering af regnvand...4 Tjek

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode Ntat Naturplanlægning g bidiversitet J.nr. NST-415-00007 Ref. LBA/PEM Den 1. december 2011 Om kmmunal Natura 2000-handleplanlægning med fkus på 1. planperide I. Miljømålslvens 46 a 46 e g den tilhørende

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013 Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013 Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området Indhold Side Anlægget 2 Princip og funktion 3 Driftsopgaver 16 Beredskabssituationer 16 Ledningsplan for området Plantegning bassin Snittegning bassin Bilag I Bilag II Bilag III Glostrup Kommune 2017 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog Lukkede bassiner LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. GENEREL BESKRIVELSE... 5 2.1 OPB YGNING OG FUNKTION... 5 2.2 KRAV FRA MYNDIGHEDER... 5 2.3 RENSEEFFEKT... 5 2.4 LANDSKAB OG BEPLANTNING...

Læs mere

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med det frmål at sikre en ptimal fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på

Læs mere

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Høring m regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Kerteminde Kmmune har sm vandløbsmyndighed mdtaget en ansøgning af 10. juli 2015 fra Niras - på vegne af Lindø Industripark, m gennemførsel

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Kilder, rensning og effekter 2 3 Rensemetoder Tørre bassiner (forsinkelsesbassiner) Våde

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kmmune Frvaltningen Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kmmunen@allered.dk www.allered.dk Baggrund Gennem vinteren er der rejst spørgsmål fra frskellig side til Allerød

Læs mere

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 1 Indledning Center for Teknik og Miljø, har modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet

Læs mere

Udledningstilladelse. Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen.

Udledningstilladelse. Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen. Udledningstilladelse Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen. Meddelt af Frederikssund Kommune 7.9.2015 til Vejdirektoratet Sagsnummer: 06.11.00-K00-8-15

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere