EUROPA-PARLAMENTET. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR08) ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR08) ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR08) ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr..../2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR08)) PE DA DA

2 BILAG VI Harmoniseret klassificering og mærkning af visse farlige stoffer Del 1 i dette bilag indeholder en introduktion til listen over harmoniseret klassificering og mærkning, herunder oplysninger for hver enkelt indgang og hermed forbundne klassificeringer og faresætninger i tabel 3.1, med forbehold af visse overvejelser, der vedrører oversættelsen af klassificeringerne i bilag I til direktiv 67/548/EØF. I del 2 i nærværende bilag fastsættes de generelle principper for udfærdigelse af dossierer i forbindelse med forslag til og begrundelse for harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer på fællesskabsniveau. Dette bilags del 3, indeholder en liste over farlige stoffer, som er omfattet af aftaler om harmoniseret klassificering og mærkning på fællesskabsniveau. I tabel 3.1 er klassificeringen og mærkningen baseret på kriterierne i bilag I til denne forordning. I tabel 3.2 er klassificering og mærkning baseret på kriterierne i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

3 1. DEL 1: INTRODUKTION TIL LISTEN OVER HARMONISERET KLASSIFICERING OG MÆRKNING 1.1. OPLYSNINGER FOR HVER ENKELT INDGANG Nummerering af indgange og identifikation af stoffer Indeksnumre Stofferne er i del 3 ordnet efter atomnummeret for det grundstof, som er mest karakteristisk for stoffernes egenskaber. Organiske stoffer er på grund af deres mangfoldighed inddelt i grupper. Indeksnummeret for hvert stof har form af en talrække af typen: ABC-RST- VW-Y. ABC svarer til atomnummeret for det mest karakteristiske grundstof eller den mest karakteristiske organiske gruppe i molekylet. RST er en løbende nummerering af stofferne anført under ABC. VW betegner den form, hvorunder stoffet fremstilles eller markedsføres. Y er kontroltallet (check-digit) beregnet efter den 10-cifrede ISBN-metode. Dette nummer er angivet i kolonnen "Index No"

4 EC-numre EC-nummeret, dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret, er det officielle nummer på stoffet i Den Europæiske Union. EINECS-nummeret findes i Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer (EINECS) 1. ELINCS-nummeret findes i Den Europæiske Liste over Anmeldte Stoffer (som ændret) (EUR EN, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2006, ISSN ). NLP-nummeret findes i listen over "no-longer-polymers" (som ændret) (dokument fra Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1997, ISBN ). EC-nummeret er et syvcifret nummer af typen XXX-XXX-X, som begynder med (EINECS), (ELINCS) og (NLP). Dette nummer er angivet i kolonnen "EC No" CAS-nummeret CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service Number) er også medtaget af hensyn til identificeringen af indgangen. Det skal bemærkes, at EINECS-nummeret omfatter både vandfri former og hydratformer af stoffet, mens der ofte anvendes forskellige CAS-numre for de vandfri former og hydratformerne. Det anførte CAS-nummer er i alle tilfælde kun det, der gælder for den vandfrie form, og derfor beskriver CAS-nummeret ikke altid indgangen så præcist som EINECS-nummeret. Dette nummer er angivet i kolonnen "CAS No". 1 EFT C 146A af

5 International Chemical Identification Overalt, hvor det er muligt, er stofferne angivet med deres IUPAC-navne. Stoffer, som er opført i EINECS, ELINCS eller i listen "No-longer-polymers", er angivet under deres navne i disse lister. I visse tilfælde er andre navne såsom trivialnavne eller fællesnavne også medtaget. Plantebeskyttelsesmidler og biocider er så vidt muligt angivet med deres ISOnavne. Urenheder, tilsætningsstoffer og mindre bestanddele anføres normalt ikke, medmindre de bidrager væsentligt til klassificeringen af stoffet. Nogle stoffer er beskrevet ved en bestemt renhedsgrad. Stoffer, som har et større indhold af aktivt stof (f.eks. organiske peroxider) end denne renhedsgrad, er ikke medtaget i indgangen i del 3, og kan have andre farlige egenskaber (f.eks. være eksplosive) og bør klassificeres og mærkes i overensstemmelse hermed. Hvor der er anført særlige koncentrationsgrænser, gælder disse for det stof eller de stoffer, der er nævnt i indgangen. Navnlig hvor der er tale om indgange, som er betegnet som blandinger af stoffer eller stoffer med en bestemt renhedsgrad, gælder koncentrationsgrænserne for stoffet, som det er beskrevet i del 3, og ikke for det rene stof. Med forbehold for artikel 17, stk. 2, hvis et stof er opført i del 3, skal stoffets navn anvendes på etiketten ved en af de betegnelser, der fremgår af listen. For bestemte stoffer er der blevet tilføjet yderligere oplysninger i kantede parenteser for at gøre det lettere at identificere stoffet. Disse yderligere oplysninger skal ikke nødvendigvis anføres på etiketten

6 Ved nogle indgange er der henvist til urenheder. I sådanne tilfælde efterfølges stoffets navn af teksten: "(indeholder xx % urenhed)". Henvisningen i parentes skal betragtes som en del af navnet, og den skal således medtages på etiketten Indgange for grupper af stoffer Del 3 indeholder en række grupper af indgange. I disse tilfælde gælder klassificerings- og mærkningskravene alle stoffer dækket af beskrivelsen. I visse tilfælde findes der klassificerings- og mærkningskrav for bestemte stoffer, som ellers ville være omfattet af gruppeindgangen. I sådanne tilfælde er indgangen anført særskilt i del 3 og gruppen af indgangen vil være forsynet med bemærkningen "bortset fra stoffer anført andetsteds i dette bilag". I visse tilfælde kan enkeltstoffer være omfattet af mere end én gruppeindgang. I disse tilfælde afspejler klassificeringen af stoffet klassificeringen for hver af de to gruppeindgange. Hvis der er anført forskellige klassificeringer for den same fare, anvendes den alvorligste klassificering. Ved indgange for salte (uanset benævnelse) i del 3 forstås såvel vandfrie salte som salthydrater, medmindre andet er nævnt. EC- eller CAS-numrene medtages sædvanligvis ikke for indgange, som omfatter mere end fire enkeltstoffer

7 Oplysninger vedrørende klassificering og mærkning af hver indgang i tabel Klassifikationskoder Fareklasse- og kategorikoder Klassificeringen af de enkelte indgange er baseret på kriterierne i bilag I, jf. artikel 13, litra a), og angives som en kode, der repræsenterer fareklasse og farekategori(er)/opdeling/type inden for denne fareklasse. De fareklasse- og kategorikoder, der anvendes for hver farekategori/opdeling/type inden for de enkelte klasser, er angivet i tabel 1.1. Fareklasse Eksplosiv Tabel 1.1 Fareklasse- og kategorikode Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 Brandfarlig gas Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Brandfarlig aerosol Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2 Brandnærende gas Ox. Gas 1 Gasser under tryk Press. Gas* - 6 -

8 Brandfarlig væske Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam Liq. 3 Brandfarligt fast stof Flam. Sol. 1 Flam Sol. 2 Selvreaktivt stof eller blanding Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G Pyrofor væske Pyr. Liq. 1 Pyrofort fast stof Pyr. Sol. 1 Selvopvarmende stof eller blanding Self-heat. 1 Self-heat 2 Stof eller blanding, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 Brandnærende væske Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 Brandnærende fast stof Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 Organisk peroxid Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G Metalætsende stof eller blanding Met. Corr. 1 Akut toksicitet Acute tox. 1 Acute tox. 2 Acute tox. 3 Acute tox 4-7 -

9 Hudætsning/-irritation Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Sensibilisering ved indån- Resp. Sens. 1 ding/hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering Skin Sens. 1 Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 Specifik målorganstoksicitet gentagen eksponering STOT RE 2 STOT RE 1 Aspirationsfare Asp. Tox. 1 Farlig for vandmiljøet Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 Farlig for ozonlaget * Se note U i punkt Ozone - 8 -

10 Koder for faresætninger De faresætninger, der er tildelt i overensstemmelse med artikel 13, litra b), er angivet i overensstemmelse med bilag III. Til visse faresætninger er der desuden tilføjet bogstaver til den 3-cifrede kode. Følgende ekstra koder er anvendt: H350i H360F H360D H361f H361d H360FD H361fd H360Fd H360Df Kan fremkalde kræft ved indånding. Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

11 Mærkningskoder I mærkningsspalten er følgende elementer anført: i) piktogramkoderne, jf. bilag V, i overensstemmelse med forrangsbestemmelserne i artikel 26 ii) iii) iv) signalordkoden "Dgr" for "fare" eller "Wng" for "advarsel" i overensstemmelse med forrangsbestemmelsen i artikel 20, stk. 3 faresætningskoderne, jf. bilag III, i overensstemmelse med klassificeringen koderne for supplerende angivelser tildelt i henhold til artikel 25, stk. 1, og bestemmelserne i bilag II, del Specifikke koncentrationsgrænser og M-faktorer Såfremt de specifikke koncentrationsgrænser for visse kategorier afviger fra de generiske koncentrationsgrænser i bilag I, er de angivet i en separat kolonne sammen med den pågældende klassificering med de samme koder som i punkt Hvis der ikke er angivet nogen koncentrationsgrænser for en bestemt kategori i dette bilag, anvendes de generiske koncentrationsgrænser fra bilag I til klassificeringen af stoffer, der indeholder urenheder, tilsætningsstoffer eller individuelle bestanddele eller til blandinger. En asterisk (*) i denne kolonne angiver, at indgangen har specifikke koncentrationsgrænser for akut toksicitet i henhold til direktiv 67/548/EØF (tabel 3.2), se også punkt

12 Medmindre andet er anført, er koncentrationsgrænserne anført som vægtprocent af stoffet beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt. Såfremt en M-faktor er blevet harmoniseret for stoffer klassificeret som farlige for vandmiljøet i kategorierne Vandmiljø akut 1 eller Vandmiljø kronisk 1, er denne M-faktor angivet i samme kolonne som de specifikke koncentrationsgrænser. Hvor der ikke er angivet nogen M-faktor i tabel 3.1, skal producenten, importøren eller downstreambrugeren fastsatte en M-faktor på grundlag af de foreliggende data for stoffet. Når en blanding, der indeholder stoffet, klassificeres af producenten, importøren eller downstreambrugeren under anvendelse af summationsmetoden, benyttes denne M-faktor. Se punkt i bilag I med hensyn til fastsættelse af M-faktorer Noter knyttet til en indgang De noter, der er knyttet til en indgang, er anført i kolonnen "Notes". Noternes betydning er som følger: Noter vedrørende identificering, klassificering og mærkning af stoffer Note A: Med forbehold for Artikel 17, stk. 2, skal stoffets navn angives på etiketten med en af de betegnelser, hvormed det er optaget i del 3. I del 3 anvendes undertiden en almen betegnelse, f.eks. "... forbindelser" eller "... salte". I sådanne tilfælde skal leverandøren angive stoffets korrekte navn på etiketten under tilstrækkelig hensyntagen til punkt

13 Note B: Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende type: "salpetersyre %". I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent. Note C: Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer. Note D: Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres almindeligvis i stabiliseret form. I denne form er de opført i del 3. I tilfælde, hvor disse stoffer markedsføres i ustabiliseret form, skal leverandøren angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen "ikke stabiliseret"

14 Note E (tabel 3.2): Stoffer med særlige virkninger for sundheden (jf. kapitel 4 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF), der klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, mærkes med note E, hvis de også klassificeres som meget giftige (T+), giftige (T) eller sundhedsskadelige (Xn). For disse stoffer skal ordet "Også" tilføjes før risikosætningerne R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (sundhedsskadelig), R48 og R65 og alle kombinationer af disse risikosætninger. Note F: Dette stof kan indeholde en stabilisator. Hvis stabilisatoren ændrer stoffets farlige egenskaber, som de er angivet i klassifikationen i del 3, skal der mærkes og klassificeres i overensstemmelse med reglerne for klassificering og mærkning af farlige blandinger. Note G: Dette stof kan markedsføres i en eksplosiv form. I sådanne tilfælde skal stoffet vurderes med hensigtsmæssige undersøgelsesmetoder. Klassificeringen skal ske på grundlag af stoffets eksplosive egenskaber, og disse skal angives på etiketten

15 Note H (tabel 3.1): Den klassificering og mærkning, der er anført for dette stof, gælder kun for den eller de farlige egenskaber, der er anført i faresætningen/faresætningerne, i kombination med den eller de fareklasser og kategorier, der er anført. Kravene i artikel 4 til producenter, importører eller downstreambrugere af dette stof gælder for alle andre fareklasser og -kategorier. For fareklasser, hvor eksponeringsvejen eller virkningernes art medfører en differentiering af klassificeringen af fareklassen, skal producenten, importøren eller downstreambrugeren undersøge eventuelle eksponeringsveje eller virkningsarter, som ikke allerede er undersøgt. Den endelige etiket skal opfylde kravene i artikel 17 og i punkt 1.2 i bilag I. Note H (tabel 3.2): Den klassificering og mærkning, der er anført for dette stof, gælder for den eller de farlige egenskaber, der er anført i risikosætningen/risikosætningerne, i kombination med den eller de farekategorier, der er anført. Producenter, importører og downstreambruger af dette stof er forpligtede til at foretage en undersøgelse for at gøre sig bekendt med relevante og tilgængelige data, som findes med hensyn til alle andre egenskaber, med henblik på klassificering og mærkning af stoffet. Den endelige etiket skal opfylde kravene i punkt 7 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF. Note J: Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr ). Denne note gælder kun for bestemte komplekse kul- og olieafledte stoffer anført i del

16 Note K: Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (EINECS-nr ). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende eller mutagent, finder i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P210-P403 (tabel 3.1) eller S-sætningerne (2-)9-16 (tabel 3.2) anvendelse. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3. Note L: Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346 "Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method", Institute of Petroleum, London. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3. Note M: Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,005% vægtprocent benzo[a]-pyrene (EINECS-nr ). Denne note gælder kun for bestemte komplekse kulafledte stoffer anført i del 3. Note N: Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, såfremt hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del

17 Note P: Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr ). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende, finder i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabel 3.1) eller S-sætningerne (2-) (tabel 3.2) anvendelse. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3. Note Q: Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades for stoffer, som opfylder en af følgende betingelser: en kortvarig biopersistensprøve ved inhalation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 10 dage en kortvarig biopersistensprøve ved intratrakeal instillation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 40 dage en hensigtsmæssig intra-peritoneal prøve ikke har vist kræftfremkaldende virkning, eller en relevant langvarig inhalationsprøve ikke har vist relevante sygdomsfremkaldende virkninger eller neoplastiske forandringer

18 Note R: Fibre med en længdevægtet geometrisk middeldiameter minus to geometriske standardafvigelser på over 6 µm skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende. Note S: Dette stof kræver ikke nødvendigvis nogen etiket i henhold til artikel 17 (jf. punkt 1.3 i bilag I) (tabel 3.1). Dette stof kræver ikke nødvendigvis nogen etiket i henhold til artikel 23 i direktiv 67/548/EØF (jf. punkt 8 i bilag VI til nævnte direktiv) (tabel 3.2). Note T: Dette stof kan markedsføres i en form, som ikke har de fysiske farer, som er angivet i klassificeringen i indgangen i del 3. Hvis resultaterne af den/de relevante metode(r) i overensstemmelse med del 2 i bilag I til denne forordning viser, at det markedsførte stof i den specifikke form ikke udviser denne/disse fysiske fare(r), klassificeres det i overensstemmelse med resultaterne af forsøget/forsøgene. De relevante oplysninger, herunder henvisning til den/de relevante testmetode(r), medtages på sikkerhedsdatabladet. Note U (tabel 3.1): Når gasser markedsføres, skal de klassificeres som "gasser under tryk" i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, hvori gassen emballeres, og tildeles derfor på ad hoc-basis

19 Noter vedrørende klassificering og mærkning af blandinger Bemærkning 1: Den fastsatte koncentration eller, i manglen på en sådan, den generiske koncentration i denne forordning (tabel 3.1) eller den generiske koncentration i direktiv 1999/45/EF (tabel 3.2) er vægtprocenten af det metalliske grundstof beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt. Bemærkning 2: Den givne koncentration af isocyanater er vægtprocenten af den frie monomer beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt. Bemærkning 3: Den fastsatte koncentration er vægtprocenten af chromationer opløst i vand beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt. Bemærkning 5: Koncentrationsgrænserne for gasformige blandinger udtrykkes som volumen per volumenprocent. Bemærkning 7: Legeringer, der indeholder nikkel, klassificeres for hudsensibilisering, når afgivelseshastigheden på 0,5 µg Ni/cm 2 /uge, som målt ved hjælp af europæisk standard referenceprøvningsmetoden EN 1811, overskrides

20 Oplysninger vedrørende klassificering og mærkning af hver indgang i tabel Klassifikationskoder Klassificeringen i de enkelte farekategorier (som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 67/548/EØF) repræsenteres normalt ved en forkortelse, der svarer til farekategorien, sammen med den eller de relevante risikosætninger. I visse tilfælde (for eksempel ved stoffer, der klassificeres som brandfarlige og sensibiliserende, samt visse stoffer, der klassificeres som miljøfarlige) anføres imidlertid kun risikosætningerne. Forkortelsen for hver farekategori er vist i det følgende: eksplosive: E brandnærende: O yderst brandfarlige: F+ meget brandfarlige: F brandfarlige: R10 meget giftige: T+ giftige: T sundhedsskadelige: Xn ætsende: C lokalirriterende: Xi sensibiliserende: R42 og/eller R

21 kræftfremkaldende: Carc. Cat. (1, 2 eller 3) mutagene: Muta. Cat. (1, 2 eller 3) reproduktionstoksiske: Repr. Cat. (1, 2 eller 3) miljøfarlige: N eller R52 og/eller R Mærkningskoder i) det bogstav, som stoffet har fået tildelt i henhold til bilag II til direktiv 67/548/EØF (jf. artikel 23, stk. 2, litra c), i direktiv 67/548/EØF). Dette bogstav fungerer som forkortelse for faresymbol og farebetegnelse (hvis disse er fastsat) ii) iii) risikosætninger angivet med bogstavet R og efterfølgende tal, som angiver de særlige risici, i henhold til bilag III til direktiv 67/548/EØF (jf. artikel 23, stk. 2, litra d), i direktiv 67/548/EØF). Tallene er enten adskilt ved en bindestreg (-), som angiver særskilte sætninger for en særlig risiko (R), eller en skråstreg (/), som angiver en enkelt kombineret sætning for særlige risici, som anført i bilag III til direktiv 67/548/EØF sikkerhedssætninger angivet med bogstavet S og efterfølgende tal, som refererer til de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger, i henhold til bilag IV til direktiv 67/548/EØF (jf. artikel 23, stk. 2, litra e), i direktiv 67/548/EØF). Også her er tallene adskilt ved enten en bindestreg (-) eller en skråstreg (/). Betydningen af de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger er anført i bilag IV til direktiv 67/548/EØF. De viste sikkerhedssætninger gælder kun for stoffer. Sætninger for blandinger udvælges efter de sædvanlige regler

22 Bemærk, at visse S-sætninger er obligatoriske for bestemte farlige stoffer og blandinger, som sælges til privat brug. S1, S2 og S45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og ætsende stoffer og blandinger, som sælges til privat brug. S2 og S46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og blandinger, som sælges til privat brug, bortset fra stoffer, som udelukkende er blevet klassificeret som "miljøfarlige". S-sætningerne S1 og S2 er vist i parentes i bilag I og kan kun undlades fra etiketten, såfremt stoffet eller blandingen kun sælges til industrielle formål Specifikke koncentrationsgrænser Koncentrationsgrænser og hermed forbundne klassificeringer er nødvendige for at klassificere farlige blandinger med indhold af det pågældende stof i henhold til direktiv 1999/45/EF. Medmindre andet er anført, er koncentrationsgrænserne anført som vægtprocent af stoffet beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt. I de tilfælde, hvor der ikke er anført nogen koncentrationsgrænser, benyttes for bedømmelse af sundhedsfarer efter den konventionelle metode de koncentrationsgrænser, der er anført i bilag II, og for bedømmelse af miljøfarer efter den konventionelle metode de koncentrationsgrænser, der er anført i bilag III til direktiv 1999/45/EF

23 Manglende overensstemmelse med tabel 3.1 for så vidt angår fysiske risici Det anbefales, at de fysiske farer ved visse indgange i tabel 3.2 opdateres ved en kommende tilpasning til den tekniske udvikling. Så længe disse indgange ikke er opdateret, vil der være manglende overensstemmelse mellem de fysiske risici ved de til hinanden svarende indgange i de to tabeller. Disse indgange er angivet med referencen i tabel KLASSIFICERINGER OG FARESÆTNINGER I TABEL 3.1, SOM VEDRØRER OVERSÆTTELSEN AF KLASSIFICERINGERNE I BILAG I TIL DIREKTIV 67/548/EØF Minimumsklassificering For visse fareklasser, herunder akut toksicitet og STOT gentagen eksponering, svarer klassificeringen efter kriterierne i direktiv 67/548/EØF ikke direkte til klassificeringen i fareklasse og kategori i denne forordning. I disse tilfælde skal klassificeringen i dette bilag betragtes som en minimumsklassificering. Denne klassificering anvendes, hvis ingen af følgende betingelser er opfyldt: Producenten eller importøren har adgang til data eller andre oplysninger, jf. bilag I, del 1, som medfører klassificering i en alvorligere kategori sammenlignet med minimumsklassificeringen. I sådanne tilfælde anvendes klassificeringen i den alvorligere kategori

24 Minimumsklassificeringen kan justeres yderligere på baggrund af oversættelsestabellen i bilag VII, når producenten eller importøren kender den fysiske tilstand af det stof, der benyttes ved testen for akut toksicitet ved indånding. I sådanne tilfælde erstatter klassificeringen på baggrund af bilag VII nærværende bilags minimumsklassificering, hvis den afviger fra denne. Minimumsklassificering for en kategori er angivet i kolonnen "Classification" i tabel 3.1 med referencen *. Referencen * kan også forekomme i kolonnen "Specific Concentration Limits and M-factors", hvor den angiver, at den pågældende indgang har specifikke koncentrationsgrænser for akut toksicitet i henhold til direktiv 67/548/EEC (tabel 3.2). Disse koncentrationsgrænser kan ikke "oversættes" til koncentrationsgrænser i henhold til denne forordning, navnlig ikke når der er angivet minimumsklassifikation. Når referencen * er angivet, kan klassificeringen for akut toksicitet for denne indgang imidlertid give grund til særlig bekymring Eksponeringsvej kan ikke udelukkes For visse fareklasser, f.eks. STOT, skal eksponeringsvejen kun angives i faresætningen, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej i overensstemmelse med kriterierne i bilag I. I henhold til direktiv 67/548/EØF er eksponeringsvejen angivet for klassificeringer med R48, når der fandtes data, som kunne berettige klassificeringen af denne eksponeringsvej. Klassificeringen i henhold til 67/548/EØF med angivelse af eksponeringsvej er blevet "oversat" til den tilsvarende klasse og kategori i denne forordning, men med en generel faresætning, som ikke specificerer eksponeringsvejen, fordi de fornødne oplysninger ikke er tilgængelige

25 Disse faresætninger er angivet i tabel 3.1 med referencen ** Faresætninger for reproduktionstoksicitet Faresætningerne H360 og H361 indikerer en generel bekymring med hensyn til indvirkninger på både forplantningsevne og udvikling: "Kan forringe/mistænkes for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn". Ifølge kriterierne kan den generelle faresætning erstattes af en faresætning, som kun angiver den bekymrende egenskab, hvor enten forplantningsmæssige eller udviklingsmæssige virkninger viser sig ikke at være relevante. For ikke at miste oplysninger fra de harmoniserede klassificeringer vedrørende virkninger for forplantningsevnen og fosterudviklingen i henhold til direktiv 67/548/EØF er klassificeringerne kun oversat for de virkninger, der er klassificeret i henhold til nævnte direktiv. Disse faresætninger er angivet med referencen *** i tabel Manglende mulighed for korrekt klassificering for fysiske risici For visse indgange var en korrekt klassificering for fysiske risici ikke mulig, da der ikke forelå tilstrækkelige data for anvendelse af klassificeringskriterierne i denne forordning. Indgangen kan placeres i en anden (også højere) kategori eller endog en anden fareklasse end den angivne. Den korrekte klassificering skal bekræftes ved testning

26 Indgange med fysiske risici, der skal bekræftes ved testning, er angivet med referencen **** i tabel DEL 2: DOSSIERER I FORBINDELSE MED HARMONISERET KLASSIFICERING OG MÆRKNING I denne del fastsættes de generelle principper for udfærdigelse af dossierer i forbindelse med forslag til og begrundelse for harmoniseret klassificering og mærkning. Ethvert dossier skal overholde de relevante dele i del 1, 2 og 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår metodologi og format. Ved udfærdigelsen af dossierer skal der altid tages højde for eventuelle relevante oplysninger fra registreringsdossierer, ligesom der kan anvendes andre tilgængelige oplysninger. Hvis der er tale om fareoplysninger, som ikke tidligere er blevet indgivet til agenturet, skal dossieret indeholde en fyldestgørende sammenfatning af undersøgelsen. Et dossier vedrørende harmoniseret klassificering og mærkning skal indeholde følgende: Forslag Forslaget skal indeholde de(t) pågældende stofs/stoffers identitet samt den foreslåede harmoniserede klassificering og mærkning

27 Begrundelse for den foreslåede harmoniserede klassificering og mærkning En sammenligning mellem de tilgængelige oplysninger og kriterierne i del 2-5 i bilag I til denne forordning, under hensyntagen til de generelle principper i del 1, udfyldes og dokumenteres i det format, som er angivet i del B i den kemiske sikkerhedsrapport i bilag I til forordning (EF) nr. 1907/2006. Begrundelse for andre virkninger på fællesskabsplan For andre virkninger end carcinogenicitet, mutagenicitet, reproduktionstoksicitet og luftvejssensibilisering skal der leveres begrundelse for, at der er behov for en indsats på fællesskabsplan. Dette gælder ikke for et aktivt stof i den i direktiv 91/414/EØF og direktiv 98/8/EF omhandlede forstand. 3. DEL 3: TABELLER MED HARMONISERET KLASSIFICERING OG MÆRKNING Tabel 3.1: Liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer er angivet separat i bind IIIa. Tabel 3.2: Listen over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer fra bilag I til direktiv 67/548/EØF er angivet separat i bind IIIb

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.09.1997 KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF 30.7.1999 L 200/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP

Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP Contents Indledning/baggrund... 2 Byggesten... 2 Forskelle mellem FN og EU... 3 Følgelovgivning og lovgivning forbundet med CLP... 4 Klassificeringskriterier...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Til producenter, importører, downstream-brugere samt distributører af stoffer og blandinger JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering.

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering. MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Oversigt Med den nye standard Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals () ændres karakteriseringen af farlige stoffer, som hidtil var forskellig

Læs mere

GHS (Global Harmonised System) - Introduktion

GHS (Global Harmonised System) - Introduktion - Introduktion GHS er et FN udviklet system og er en forkortelse for Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals I EU implementeret som CLP (Classification, Labelling and Packaging)

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Vejledning om etiketter på biocidmidler. Maj 2013

Vejledning om etiketter på biocidmidler. Maj 2013 Vejledning om etiketter på biocidmidler Maj 2013 2 Vejledning om etiketter på biocidmidler Indhold 1. Generelle krav...4 2. Generelle krav til etiketten...5 3. Arbejdstilsynets regler...10 4. Fareetikettens

Læs mere

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier v/henrik Wejdling, DAKOFA DAKOFA-seminar 03.11.11 Om klassificering af jord og affald Kvalitet og farlighed Jordkvalitetskritrier

Læs mere

Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F

Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F 1 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, ) salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F I medfør af 3, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 10, stk. 4, 20, 22, stk. 2 og 3, 22a, 22b, 23, 24, stk. 4 og

Læs mere

Udkast. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Udkast. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt i forbindelse med køb og salg af giftige stoffer og blandinger, krav til opbevaring af visse stoffer og blandinger samt forbud mod vildledende markedsføring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II

VEDTAGNE TEKSTER DEL II EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 3. september 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 FORELØBIG UDGAVE PE 412.444 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0392

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Bekendtgørelse nr om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger

Bekendtgørelse nr om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger Bekendtgørelse 20111124 nr. 1075 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger I medfør af 3, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 10, stk. 4, 20, 22, stk. 2 og 3, 22a, 22b, 23,

Læs mere

GHS Global Harmonised System

GHS Global Harmonised System AARHUS UNIVERSITET 25.november 2010 GHS Global Harmonised System Introduktion til GHS ny mærkning af kemikalier v/ Præsentation Laboratorietekniker (Januar 1995) Ansat 1. august 1995 ved DMU Laboratorie-

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

BILAG»BILAG II KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE DEL A

BILAG»BILAG II KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE DEL A DA 0.1. Indledning BILAG»BILAG II KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE DEL A 0.1.1.I dette bilag beskrives de krav, som leverandøren skal opfylde ved udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta COMBI-TABS Art.-Nr. 24719

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta COMBI-TABS Art.-Nr. 24719 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9.1 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1 Sminkefarver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993 fra Miljøministeriet om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, som sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

METALLI SIKKERHEDSDATABLAD HÅRD METAL PASTA. @ Copyright, Metalli as 2014

METALLI SIKKERHEDSDATABLAD HÅRD METAL PASTA. @ Copyright, Metalli as 2014 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktbetegnelse: HÅRD METAL FLUX PASTA 1.2 Relevante anvendelser af produktet Anbefalet anvendelse: lodning 1.3 Nærmere

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: 1091005 Affedtningsmiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9.1 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1 Fingerfarve

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål SIKKERHEDSDATABLAD SKÆRESKIVE til rustfrit stål PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/22/2015 1:20:16 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Klassificering og mærkning af kemiske stoffer efter bek. 50

Klassificering og mærkning af kemiske stoffer efter bek. 50 9b Klassificering og mærkning af kemiske stoffer efter bek. 50 Ved klassificering af kemiske stoffer og blandinger i henhold til den gamle bekendtgørelse, bek. 50 anvendes dels en farebetegnelse, et faresymbol,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 493 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTIL OX Produktanvendelser FLYDENDE SYRE LEVNEDSMIDDELINDUSTRI DESINFEKTION 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

Er Jorden farlig? - en guideline til vurdering af, om metalforurenet jord og restprodukter skal klassificeres som farligt affald

Er Jorden farlig? - en guideline til vurdering af, om metalforurenet jord og restprodukter skal klassificeres som farligt affald Er Jorden farlig? - en guideline til vurdering af, om metalforurenet jord og restprodukter skal klassificeres som farligt affald Version I DAKOFA maj 2001 2 Indhold SAMMENFATNING 3 1. INDLEDNING 5 2. RESTPRODUKTBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TICKOPUR J 80U

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TICKOPUR J 80U Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, ler, gips og gipsgaze. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, ler, gips og gipsgaze. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1

Læs mere

GHS/CLP - BLANDINGER CATHRIN GULDAGER SØRENSEN SIKKERHEDSRÅDGIVER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE

GHS/CLP - BLANDINGER CATHRIN GULDAGER SØRENSEN SIKKERHEDSRÅDGIVER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE GHS/CLP - BLANDINGER SIKKERHEDSRÅDGIVER PRÆSENTATION Cathrin Guldager Sørensen - Trine Laboratorietekniker (Januar 1995) Ansat 1. august 1995 ved DMU Laboratorie- og Feltarbejde Udarbejder Arbejdspladsbrugsanvisninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 14.6.2017 L 150/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/999 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 103711 CAS-nummer: 31677-93-7 EINECS-nummer: 250-759-9 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring 31. maj 2010 I medfør af 4 a,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 11855

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

: Industriel anvendelse,erhvervsmæssig anvendelse,forbrugermæssige anvendelser : ikke-udbredt anvendelse Anvendelse i et lukket system

: Industriel anvendelse,erhvervsmæssig anvendelse,forbrugermæssige anvendelser : ikke-udbredt anvendelse Anvendelse i et lukket system Udgivelsesdato: 02/03/2004 Udarbejdet den: 10/02/2015 Erstatter: 24/02/2012 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIMSTAVE Artikel

Læs mere

Advarsel KENODERM 811. Producent CID LINES NV. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator

Advarsel KENODERM 811. Producent CID LINES NV. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Side : 1 / 6 Advarsel MÄ Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Plastic Padding Bådplast Side 1 fra 6 SDB-nr. : 270093 V001.0 revideret d.: 13.03.2008 Trykdato: 20.09.2011 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn :1026422; 1027595; 950136; 950137 Forkortelse: CAS-nr.: EF-nr.: BelloZon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere