Afgivelse af stoffer fra filtermaterialer til drikkevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgivelse af stoffer fra filtermaterialer til drikkevand"

Transkript

1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr Afgivelse af stoffer fra filtermaterialer til drikkevand Ivan Christensen og Susan Christensen Teknologisk Institut

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 BAGGRUND OG FORMÅL 7 2 PROJEKTETS UDFØRELSE INDLEDENDE UNDERSØGELSER ANVENDTE FILTERMATERIALER RESULTATER FRA INDLEDENDE UNDERSØGELSER SAMT FASTLÆGGELSE AF FORTSATTE UNDERSØGELSER 11 3 RESULTATER AF MIGRATIONSUNDERSØGELSERNE VOC OG PAH PH OG NVOC GRUNDSTOFFERNE SB, AS, PB, CD, CO, CR, CU, MO, NI, SE, V OG ZN 14 4 RØNTGENANALYSER 17 5 KOMMENTARER OG RESULTATVURDERING MIGRATIONSFORLØBET VOC OG PAH PH OG NVOC GRUNDSTOFFERNE SB, AS, PB, CD, CO, CR, CU, MO, NI, SE, V OG ZN PÅVIRKNING AF DRIKKEVANDSKVALITETEN I FULDSKALAANLÆG RELATION TIL RØNTGENANALYSER 20 BILAG Bilag 1 Afsnit fra projektansøgningen Bilag 2 EN Bilag 3 Afsnit fra PrEN Bilag 4 Datablad for produkt nr. 1 Bilag 5 Datablad for produkt nr. 2 Bilag 6 Datablad for produkt nr. 3-6 Bilag 7 Datablad for produkt nr. 7 Bilag 8 Datablad for produkt nr. 8 Bilag 9 Datablad for produkt nr. 9 Bilag 10 Datablad for produkt nr. 10 Bilag 11 Bestemmelse af ph og TOC i ekstrakterne fra migrationsundersøgelser af filtermaterialer Bilag 12 Bestemmelse af PAH Bilag 13 Bestemmelse af grundstoffer 3

4 4

5 Forord Denne rapport beskriver udførelsen og resultaterne af migrationsundersøgelser af 10 filtermaterialer til vandforsyningsanlæg. Arbejdet er udført af Teknologisk Institut og finansieret af Vandrådet. Grundlaget for undersøgelserne har været et oplæg fra Vandrådets sekretariat. Indholdet i oplægget er gengivet i projektansøgningen fra Teknologisk Institut til Vandrådet, og disse afsnit i ansøgningen er medtaget som bilag til denne rapport. De anvendte filtermaterialer er endvidere undersøgt ved røntgenteknik. Projektet er udført uden anvendelse af underleverandører. Projektleder har været laboratorieleder Ivan Christensen, Kemiteknik. Følgende laboratorier i Kemiteknik har været involveret i projektarbejdet: Laboratoriet for materiale- og procesanalyser, Århus: Fremstilling af migrationsvand, analyse af ph og total organisk kulstof, røntgenanalyser og samlet rapportering Uorganisk laboratorium, Taastrup: Grundstofanalyser Organisk laboratorium, Taastrup: Analyser af polyaromatiske hydrocarboner Miljøstyrelsen har nedsat en styregruppe med følgende deltagere: Bente Villumsen, Miljøstyrelsen (formand) Susanne Rasmussen, Miljøstyrelsen Birgitte Palle, Nordjyllands Amt Tage Selchau, Kampsax International A/S Ivan Christensen, Teknologisk Institut 5

6 6

7 1 Baggrund og formål Vandrådet har i henhold til lov nr. 325 af 14. maj 1997 om støtte til forureningstruede vandindvindinger udarbejdet Programmet til sikring og forbedring af vandkvaliteten. Et af indsatsområderne er afsmitning af stoffer fra rør og materialer. Visse filtermaterialer til flermediefiltre samt aktivt kul i kulfiltre afgiver sporstoffer til drikkevandet. Vandrådet har ønsket belyst omfanget af denne afgivelse for en række produkter, der har været brugt i danske filtre, eller som tænkes brugt til filtrering og til fjernelse af organiske stoffer, bl.a. pesticider. Afgivelse af sporstoffer har negativ indflydelse på kvaliteten af drikkevandet og kan desuden give problemer med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte stoffer. Grænseværdierne er fastlagte i EU-kommissionens drikkevandsdirektiv suppleret med nationale bestemmelser og gælder det vand, der tappes fra hanen ude hos den enkelte forbruger. Da der kan være sporstoffer i grundvandet, som unddrager sig vandværkernes renseprocesser, og der endvidere kan afgives sporstoffer fra ledningsnet og installationer, kan afgivelse fra filtermaterialet give netop det bidrag, der medfører overskridelse af en eller flere grænseværdier i drikkevandet. Afgivelse af sporstoffer er belyst ved undersøgelse af en række udvalgte materialer ved ekstraktionsforsøg. Ekstraktionsvandet analyseres, og herved fås et mål for afgivelsen fra filtermaterialet. Som en idé til en enkel produktkontrol af filtermaterialer blev der udført røntgenanalyse af filtermaterialerne. En røntgenanalyse giver oplysninger om totalmængden af grundstoffer i materialet. Værdien af røntgenanalysen afhænger af korrelationen til afgivelsen fra filtermaterialet fundet ved ekstraktionsforsøg. 7

8 8

9 2 Projektets udførelse 2.1 Indledende undersøgelser Projektet blev igangsat med et styregruppemøde den 23. september 1998 hos Miljøstyrelsen. Her blev det aftalt, hvilke 10 produkter der skulle undersøges. Idet analyseparametre og analysemetoder var fastlagte, som det fremgår i projektansøgningen (Bilag 1), manglede således kun fastlæggelse af ekstraktionsproceduren til fremstilling af migrationsvand til de forskellige analyser. I projektansøgningen var regnet med følgende procedure: Hvert produkt henstår i tre perioder à 24 timer i vand ved almindelig rumtemperatur. Efter 24 timer aftappes vandet, og produktet henstår herefter i en ny portion vand. Proceduren er taget fra den europæiske standard EN 852-1, der beskriver fremstilling af migrationsvand til analyse for plastprodukter, der anvendes i vandforsyningen (Bilag 2). Fra en arbejdsgruppe i den europæiske standardiseringsorganisation (CEN TC/164/WG9) blev der 21. august modtaget en undersøgelsesmetode for filtermaterialer, PrEN (Bilag 3). Det blev på styregruppemødet vedtaget at følge dette standardforslag i hovedtræk. Fra side 18 i standardforslaget anføres her en dansk oversættelse af procedure Ekstraktionsprocedure: Testen skal udføres på materialet i den form, det normalt leveres fra leverandøren. Omgivelsestemperaturen skal holdes på (20 ± 2) C under hele testen. Placér ét bed-volumen ekstraktionsvand i glascylinderen og lad det henstå i 30 min. Vandet opsamles i en glasflaske og henstår, til analysen foretages. Denne prøve udgør blindprøven. Ekstrakterne forberedes, som følger: En prøve testmateriale placeres i glascylinderen, så der opnås en bed-dybde på mindst 30 cm. Tilsæt ét bed-volumen ledningsvand og lad det henstå i (15 ± 1) timer, så materialet bliver vædet. Tilbageskyl med ledningsvand med en flowhastighed, så der opnås (25 ± 5)% bed-ekspansion i i alt (30 ± 5) min. Justér vandniveauet til top af bed-volumen. Testmaterialet renses to gange - hver gang med ét bed-volumen ekstraktionsvand, i alt 10 min for hver rensning. Vandet bortkastes. Tilsæt yderligere ét bed-volumen ekstraktionsvand og lad det henstå i (30 ± 2) min. Vandet drænes ned i en glasbeholder og udgør ekstraktet. Analysér ekstraktet og blindprøven i henhold til prøvningsprogrammet. Ekstraktionsvandet er det i standardforslagets punkt nævnte vand med saltene natriumhydrogencarbonat (NaHCO 3, 0,5 mmol/l), calciumchlorid (CaCl 2, 0,3 mmol/l) og magnesiumsulfat (MgSO 4, 0,2 mmol/l). Det blev vedtaget at udføre én ekstraktion med ekstraktionsvand justeret til ph 5 samt tre successive ekstraktioner med vand justeret til ph 8 med analyse af ekstrakt nr. 1 og 3. Herved blev ph- 9

10 afhængigheden belyst, samtidig med at migrationsforløbet (normalt et fald fra første til tredje ekstraktion) også blev belyst. Af filtermaterialerne blev til hvert forsøg anvendt 1,1 liter. Materialet blev påfyldt en glascylinder med en indvendig diameter på 6,4 cm, hvilket gav en bed-dybde på cm. Udløbet ved glascylinderens bund var forsynet med en vatprop for at tilbageholde evt. partikler. 2.2 Anvendte filtermaterialer Der blev i projektet undersøgt 6 kulbaserede og 4 mineralbaserede filtermaterialer. De er i resultatskemaerne nummereret fortløbende fra 1 til 10. Nedenfor er givet en kort beskrivelse af de enkelte materialer. En mere omfattende beskrivelse er givet i databladene for de enkelte produkter i bilagene Produkt nr. 1: Chemviron kul, Filtrasorb 400 Kullene er af aktivt kul-typen (varmebehandlet) og er fremstillet ud fra stenkul. Middeldiameter ca. 1 mm. Leverandør: Flemming Zwicky ApS, Nørregade 43, 1165 København K. Produkt nr. 2: Everzit kul, Anthrazit N Kullene er antracitkul direkte opgravet fra jorden. Middeldiameter ca. 4,6 mm. Leverandør: Grejsdalens Filterværk, Kjeld Abels Vej 7, Grejsdal, 7100 Vejle. Produkt nr. 3: Lurgi kul, Hydraffin 30 Kullene er aktivt kul fremstillet fra stenkul. Middeldiameter ca. 1,8 mm. Produkt nr. 4: Lurgi kul, Hydraffin C 30 Kullene er analoge med produkt nr. 3, men med større porevolumen og aktiv overflade. Middeldiameter ca. 2,4 mm. Produkt nr. 5: Lurgi kul, Hydraffin P 110 Kullene er aktivt kul fremstillet ud fra brunkul. Middeldiameter ca. 2,9 mm. Produkt nr. 6: Lurgi kul, Hydraffin CC 8 x 30 Kullene er aktivt kul fremstillet ud fra kokosnødder. Middeldiameter ca. 2,6 mm. Produkterne nr. 3-6 leveres fra HOH Vand og Miljø A/S, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg. Produkt nr. 7: Akdolit filtermateriale, Hydrolit-Mn Materialet anvendes til absorption og efterfølgende oxidation af manganioner. Middeldiameter 3,2 mm. Produkt nr. 8: Dana Kvarts, Kis C Materialet er standard kvartssand. Middeldiameter 1,8 mm. Produkt nr. 9: Kløv Kær Luxovit Materialet er sort flint brændt ved 1200 C. Middeldiameter 1,3 mm. Leverandør: Superfos Råstoffer, Tangrimme 19, Kløv Kær, 7700 Thisted. Produkt nr. 10: Akdolit filtermateriale, Magno-Dol Materialet er dolomitkalk og anvendes til behandling af surt vand. Middeldiameter ca. 2,6 mm. Produkterne nr. 7, 8 og 10 leveres af Silhorko, Århusvej 79, Stilling, 8660 Skanderborg. 10

11 2.3 Resultater fra indledende undersøgelser samt fastlæggelse af fortsatte undersøgelser Indledende undersøgelser udført på filtermaterialerne nr. 1-4 afslørede to problemstillinger. Udløbshastigheden fra glascylindrene var meget varierende og umuliggjorde samme kontakttid på 30 minutter ved alle forsøg, og filtermaterialernes bufferkapacitet viste sig så høj, at materialet selv fastlagde ph-værdien i ekstraktionsvandet uagtet ph i det tilførte vand. På senere styregruppemøder besluttedes det, at efter kontakttiden på 30 minutter skulle ekstraktionsvandet trykkes ud af glascylinderen med overtryk af kvælstof. Herved blev cylinderen tømt for ekstraktionsvand i løbet af et par minutter. Endvidere blev det opgivet at indstille ph-værdien. Det tilførte ekstraktionsvand blev herefter fremstillet som anført i standardforslagets punkt og havde en ph-værdi på 7,5-8. Der blev tilført ekstraktionsvand seks på hinanden følgende gange. Ekstraktionsvandet fra 1., 3. og 6. ekstraktion blev aftappet til senere analyse, idet ph-værdibestemmelsen dog blev udført straks efter aftapningen. Alle ekstraktionsforsøg blev udført som dobbeltforsøg (mærket henholdsvis a og b i resultatskemaerne i bilag 11-13). På ekstraktionsvandet blev udført følgende bestemmelser: 1. Bestemmelse af ph, flygtige organiske kulstofforbindelser (VOC) og ikkeflygtige organiske kulstofforbindelser (NVOC) 2. Bestemmelse af grundstofferne arsen (As), cadmium (Cd), cobolt (Co), chrom (Cr), kobber (Cu), molybdæn (Mo), nikkel (Ni), bly (Pb), antimon (Sb), selen (Se), vanadium (V) og zink (Zn) 3. Bestemmelse af 16 EPA PAH for produkterne 1-6 samt 1. ekstrakt af produkt nr. 9. Analyserne omfatter de 16 polyaromatiske hydrocarboner (PAH), som er udvalgt af den amerikanske miljøstyrelse (EPA) som særligt betydningsfulde. På hver portion fremstillet ekstraktionsvand blev ligeledes foretaget analyse. Migrationsværdien fås som indholdet målt i ekstraktionsvandet efter ekstraktionen minus en eventuel blindværdi stammende fra reagenser og/eller håndtering. Analyseresultater for alle vandprøverne findes i bilag 11-13, hvor også de anvendte analysemetoder er beskrevet. 11

12 12

13 3 Resultater af migrationsundersøgelserne 3.1 VOC og PAH VOC samt PAH kunne ikke detekteres i de målte ekstrakter. Migrationsværdierne for disse stoffer angives således som under detektionsgrænserne. Tabel 3.1 Resultater for afgivelse af VOC og PAH for alle 10 filtermaterialer Stof Migrationsværdi, µg/l VOC < 20 Naphthalen < 0,02 Acenaphthylen < 0,01 Acenaphthen < 0,01 Fluoren < 0,01 Phenanthren < 0,02 Anthracen < 0,01 Fluoranthen < 0,02 Pyren < 0,02 Benz(a)anthracen < 0,01 Chrysen < 0,01 Benz(b+k)fluoranthen < 0,02 Benz(a)pyren < 0,02 Indeno(1.2.3.c.d)pyren < 0,02 Benz(ghi)perylen < 0,02 Dibenz(a.b)anthracen < 0,02 VOC blev bestemt i alle ekstrakter. PAH blev bestemt i ekstrakt nr. 1, 3 og 6 for materialerne 1-6 samt ekstrakt nr. 1 for materiale nr ph og NVOC Resultaterne af enkelte migrationsbestemmelser er vist i Bilag 11. Blindkorrigerede gennemsnit er beregnet for henholdsvis 1., 3. og 6. ekstrakt og angivet i tabel 3.2. I tabel 3.2 er endvidere anført antal ml ekstrakt, der blev aftappet fra de 1,1 liter filtermateriale ved hver ekstraktion. Disse tal var fælles for alle analyseparametrene. Detektionsgrænsen for migration af NVOC var 0,05 mg C/l. 13

14 Tabel 3.2 Migrationsværdier for ph og NVOC i ekstrakter og ekstraktvolumener Produkt ph NVOC, mg/l ml 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. ekstrakt Chemvir 8,1 7,8 7,8 0,46 0,42 0, on Everzit 7,9 7,8 7,8 0,20 0,14 0, Lurgi (3) 7,8 7,9 7,8 0,74 0,84 0, Lurgi (4) 8,5 8,4 8,5 0,74 0,58 0, Lurgi (5) 7,8 7,7 7,8 1,0 1,0 0, Lurgi (6) 8,9 8,8 8,7 1,6 1,5 1,2 370 Akdolit 11,9 12,0 11,9 1,1 0,85 0, (7) Kvarts 7,9 7,9 7,8 0,22 0,14 0, Luxovit 9,1 9,1 9,3 0,15 0,12 0, Akdolit (10) 12,0 12,0 12,0 <0,05 <0,05 <0, Grundstofferne Sb, As, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, V og Zn Resultaterne af enkelte migrationsbestemmelser er vist i Bilag 13. Blindkorrigerede gennemsnit er bestemt for henholdsvis 1., 3. og 6. ekstrakt og angivet i tabel 3.3 til tabel 3.6. De anførte detektionsgrænser for migrationsværdierne er bestemt ud fra analysedetektionsgrænserne, Bilag 13, samt størrelsen af blindværdierne. Tabel 3.3 Migrationsværdier for Sb, As og Pb med detektionsgrænsen DL Produkt Antimon, Sb, µg/l Arsen, As, µg/l Bly, Pb, µg/l 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. Chemviron 1,6 1,8 2,0 5,2 6,7 6,4 <0,02 <0,02 <0,02 Everzit 0,24 0,23 0,21 0,8 0,6 0,6 <0,02 <0,02 <0,02 Lurgi (3) 2,6 3,1 3,5 8, <0,02 <0,02 <0,02 Lurgi (4) 3,0 3,2 3,6 2,1 2,2 2,6 <0,02 <0,02 <0,02 Lurgi (5) 1,04 0,93 0,95 2,2 1,7 1,5 <0,02 <0,02 <0,02 Lurgi (6) <0,1 <0,1 <0,1 0,7 0,4 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 Akdolit (7) <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,5 0,4 1,0 0,53 0,83 Kvarts <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,3 0,2 <0,02 <0,02 0,05 Luxovit 0,13 0,13 0,16 0,7 0,6 0,4 <0,02 <0,02 <0,02 Akdolit (10) 0,10 0,11 <0,1 0,9 0,7 0,4 0,18 0,19 0,18 DL 0,1 0,1 0,02 14

15 Tabel 3.4 Migrationsværdier for Cd, Co og Cr med detektionsgrænsen DL Produkt Cadmium, Cd, µg/l Cobolt, Co, µg/l Chrom, Cr, µg/l 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. Chemviron <0,01 <0,01 <0,01 0,70 0,86 0,96 <0,1 <0,1 <0,1 Everzit <0,01 <0,01 <0,01 5,1 3,8 2,7 <0,1 <0,1 <0,1 Lurgi (3) <0,01 <0,01 <0,01 0,41 0,64 0,86 <0,1 <0,1 <0,1 Lurgi (4) <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 Lurgi (5) <0,01 <0,01 <0,01 0,96 1,0 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 Lurgi (6) 0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 Akdolit (7) 0,02 0,02 0,02 0,24 0,22 0, Kvarts <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 Luxovit <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 Akdolit (10) <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 0,08 <0,05 8,3 8,1 6,3 DL 0,01 0,05 0,1 Tabel 3.5 Migrationsværdier for Cu, Mo og Ni med detektionsgrænsen DL Produkt Kobber, Cu, µg/l Molybdæn, Mo, µg/l Nikkel, Ni, µg/l 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. Chemviron <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,6 0,6 2,5 2,8 3,0 Everzit <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,8 0,7 7,1 5,5 4,0 Lurgi (3) <0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,7 0,8 2,7 3,9 4,7 Lurgi (4) <0,1 <0,1 <0,1 1,4 1,5 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 Lurgi (5) 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 5,5 5,9 5,8 Lurgi (6) 0,6 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 Akdolit (7) 1,0 0,9 0,7 6,9 6,7 5,6 <0,1 <0,1 0,3 Kvarts 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Luxovit <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 Akdolit (10) 0,6 0,6 0,5 1,4 1,3 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 DL 0,1 0,1 0,1 Tabel 3.6 Migrationsværdier for Se, V og Zn med detektionsgrænsen DL Produkt Selen, Se, µg/l Vanadium, V, µg/l Zink, Zn, µg/l 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. 1. ekst. 3. ekst. 6. ekst. Chemviron <0,2 <0,2 <0,2 1,2 1,1 1, Everzit <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2 1 <1 Lurgi (3) 0,2 <0,2 <0,2 1,6 1,6 1, Lurgi (4) <0,2 <0,2 <0,2 2,0 2,0 2,2 2 <1 2 Lurgi (5) <0,2 <0,2 <0,2 1,3 1,0 0, Lurgi (6) <0,2 <0,2 <0,2 0,7 0,4 0, Akdolit (7) 0,5 0,5 0,4 3,3 2,0 1,3 <1 <1 5 Kvarts <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 1 <1 <1 Luxovit <0,2 <0,2 <0, Akdolit (10) 0,7 0,7 <0,2 1,5 0,8 0,6 4 1 <1 DL 0,2 0,2 1 15

16 16

17 4 Røntgenanalyser De 10 filtermaterialer blev analyseret for totalindhold af grundstoffer ved bølgelængdedispersiv røntgenteknik (Phillips PW 2400/UNIQUANT ver. 4.14). Udstyret blev kalibreret med rene grundstoffer eller salte og er herefter i stand til at måle indholdet af grundstofferne fra natrium til uran fra nogle få mg/kg op til 100% med en præcision på 3-15% rel. Materialerne blev pulveriseret og homogeniseret i agatmorter, og analysen blev foretaget på en presset tablet af pulveret. Resultater af røntgenanalyserne er anført i tabel 4.1 og tabel 4.2. Der er medtaget de samme grundstoffer som ved migrationsundersøgelserne. Herudover var svovlværdierne interessante, hvorfor disse også er medtaget. De fleste kulprodukter indeholder en del organisk svovl, mens svovl i produkt nr. 7 overvejende findes som sulfat. Tabel 4.1 Totalindhold af grundstoffer i filtermaterialerne bestemt ved røntgenteknik Produkt Grundstof i mg/kg Sb As Pb Cd Co Cr Chemviron < Everzit <3 <3 13 < Lurgi (3) < <3 <3 4 Lurgi (4) 11 <3 8 <3 <3 <3 Lurgi (5) 12 <10 6 <3 7 <3 Lurgi (6) <3 <10 <3 <3 <3 <3 Akdolit (7) < < Kvarts <3 <15 37 < Luxovit <3 <3 26 <3 <3 77 Akdolit (10) <3 <10 14 <3 <3 3 Tabel 4.2 Produkt Grundstof i mg/kg Cu Mo Ni Se V Zn S Chemviron 9 <3 12 <3 26 < Everzit 13 <3 14 < Lurgi (3) 13 <3 12 <3 34 < Lurgi (4) <3 <3 <3 < Lurgi (5) <3 <3 19 < Lurgi (6) <3 <3 <3 <3 < Akdolit (7) < *) Kvarts <3 <3 <10 <3 <3 30 <10 Luxovit < < <10 Akdolit (10) <3 <3 7 <3 < *) *) Iltningstrin +6; de øvrige produkter indeholder hovedsagelig svovl i iltningstrin 2. 17

18 5 Kommentarer og resultatvurdering 5.1 Migrationsforløbet Ved migrationsundersøgelser foretaget efter EN ses normalt et tidsafhængigt fald i koncentrationen af migrerede stoffer i ekstrakterne, således at de højeste koncentrationer findes i det første ekstrakt. Ved disse undersøgelser, der oftest udføres på plastrør til vandforsyningen, haves et veldefineret forhold mellem materialeoverflade og ekstraktionsvolumen. Der tilstræbes et forhold på 1 cm²/ml, og kontakttiden er 72 timer pr. ekstraktion. Ved undersøgelsen af filtermaterialerne var kontakttiden 30 minutter pr. ekstraktion. Overfladevolumenforholdet har været betydeligt højere end 1 cm²/ml. Kun undtagelsesvis er konstateret faldende koncentrationer fra 1. ekstrakt til 6. ekstrakt, fx ved de højeste koncentrationer af kobolt, chrom og vanadium. Stigende koncentrationer er også konstateret, fx arsen og antimon. NVOC har for de fleste materialer vist faldende koncentrationer. Det fundne migrationsforløb tyder på, at migration af grundstoffer kan finde sted i lang tid. Det ligger uden for projektets rammer at undersøge dette forhold nøjere. Filtermaterialernes bufferkapacitet har styret ph ved de i denne rapport beskrevne migrationsundersøgelser. Ved anvendelse af filtermateriale i praksis vil bufferkapaciteten på et eller andet tidspunkt være opbrugt, og andre migrationsværdier opnås måske efterfølgende. 5.2 VOC og PAH Flygtige organiske forbindelser (VOC) og de 16 EPA PAH er ikke fundet i ekstrakterne fra migrationsundersøgelserne. Såfremt disse stoffer er til stede i materialerne, er de bundet så hårdt, at de ikke frigives til vandet, og de har således ikke indflydelse på vandkvaliteten. 5.3 ph og NVOC Migrationsværdierne for ph er meget høje for akdolitprodukterne (nr. 7 og 10). EUgrænseværdien for ph i drikkevand er 9,5. Værdierne for NVOC er høje for alle kulprodukterne med undtagelse af antracitkul (Everzit, nr. 2). Værdierne for Akdolit (nr. 7) er ligeledes høje, men med stærkt faldende tendens fra 1. til 6. ekstrakt. En grænseværdi for NVOC i drikkevand er ikke fastlagt. NVOC-indholdet i drikkevand i Danmark er omkring 1 mg/l. NVOC-indholdet forøges således betydeligt for fem af kulprodukterne. 18

19 5.4 Grundstofferne Sb, As, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, V og Zn Otte af de nævnte grundstoffer har EU-grænseværdier for indholdet i drikkevand. For kulprodukter findes et forslag til en europæisk produktstandard (pren 12915). Heri er anført grænseværdier for indholdet af grundstofferne i ekstraktionsvand fremkommet efter den i projektet anvendte procedure. Tabel 5.1 Grænseværdier Grundstof EU-kommissionens grænseværdi for drikkevand µg/l Grænseværdi i ekstraktionsvand µg/l Antimon, Sb 5,0 3 Arsen, As Cadmium, Cd 5,0 0,5 Chrom, Cr 50 5 Kobber, Cu Bly, Pb 10 5 Nikkel, Ni 20 5 Selen, Se 10 3 Det fremgår ikke af produktstandarden, hvorledes de heri anførte grænseværdier er fastlagte. I Danmark er de dog uden betydning, idet Miljøstyrelsen vurderer udvaskningen af de enkelte grundstoffer under hensyntagen til bidrag fra grundvandet, vandforsyningsnettet samt rørinstallationerne. Indflydelsen på vandkvaliteten for de enkelte produkter er anført efterfølgende. Chemviron kul Der udvaskes antimon, arsen, nikkel og zink i betydelige mængder. Udvaskningen må antages at finde sted i lang tid, idet der ikke er fald fra 1. ekstraktion til 6. ekstraktion. Everzit antracit kul Der udvaskes cobolt og nikkel samt små mængder antimon og arsen. Udvaskningen er faldende hen gennem ekstraktionsforløbet. Afgivelse af de fire grundstoffer til drikkevandet vurderes at være uden betydning for drikkevandskvaliteten. Lurgi stenkul, 1,8 mm Der udvaskes antimon, nikkel, zink og store mængder arsen i lang tid, ekstraktionsværdierne er stigende hen gennem ekstraktionsforløbet. Lurgi stenkul, 2,4 mm Kun antimon og evt. arsen er et problem, formentlig i lang tid. Lurgi brunkul Der udvaskes store mængder nikkel i lang tid. Endvidere udvaskes arsen, men i et aftagende ekstraktionsforløb. Lurgi kokosnødkul Der udvaskes ikke grundstoffer af betydning for vandkvaliteten. Akdolit Hydrolit-Mn Der udvaskes grundstoffer i høje koncentrationer (bly, chrom, molybdæn, vanadium) i lang tid. Endvidere udvaskes arsen og cadmium. Kvartssand Der udvaskes ikke grundstoffer af betydning for vandkvaliteten. Luxovit 19

20 Der udvaskes vanadium, men i et aftagende ekstraktionsforløb. På lang sigt vurderes produktet ikke at påvirke vandkvaliteten. Akdolit Magno-Dol Der udvaskes små mængder bly og chrom, formentlig i lang tid. 5.5 Påvirkning af drikkevandskvaliteten i fuldskalaanlæg En migrationsundersøgelse på et plastrør foretaget efter EN giver som resultat en migrationsværdi i to enheder. Dels en koncentration i migrationsvandet i f.eks. µg/l og dels en migrationshastighed i stofmængde pr. arealenhed pr. tidsenhed f.eks. µg/m 2 /døgn. På et givet stykke af ledningsnettet med den pågældende plasttype er det herefter teoretisk muligt at beregne påvirkningen af drikkevandet, såfremt opholdstiden af vandet i rørstykket er kendt, og migrationshastigheden regnes konstant. Ved migrationsundersøgelser på filtermaterialer kendes overfladevolumenforholdet ikke, hvorfor analoge beregninger må gøres på en anden måde, såfremt migrationsværdierne fra laboratorieforsøgene skal anvendes til beregning af filtermaterialernes påvirkning af drikkevandskvaliteten i fuld skala på vandbehandlingsanlægget. Ud over migrationsværdien kendes fra laboratorieforsøget rumfanget af filtermaterialet og rumfanget af ekstraktionsvæsken (svarende til bedvolumen). Forudsættes migrationshastigheden igen konstant, er det teoretisk muligt at beregne koncentrationsforøgelsen i drikkevandet i fuldskalaanlægget, idet laboratoriemigrationsværdierne skal korrigeres for to forhold: hvis opholdstiden for vandet i filtret er forskellig fra 30 minutter samt en løsere eller tættere pakning af filtermaterialet end anvendt ved laboratorieforsøget. 5.6 Relation til røntgenanalyser Røntgenbestemmelserne blev udført som screeningsanalyser som en hurtig produktkontrol med henblik på undersøgelse af sammenhæng med migrationen af grundstoffer. Ved røntgenbestemmelse fås det totale indhold af de enkelte grundstoffer i materialet. Migrationen til vand er bestemt af, i hvilke kemiske forbindelser grundstoffet indgår i materialet samt ph-værdien i vandet. Betydningen af vandets ph-værdi kendes fra ekstraktioner af jord, hvor der er fundet meget forskellige phoptima for afgivelse af de enkelte grundstoffer. Høje røntgenanalyseværdier ses for Akdolit (nr. 7) og lave værdier for kokosnødsbaseret kul (nr. 6) og kvartssand (nr. 8). Dette er overensstemmende med migrationsværdierne. I kvartssandet (nr. 8) er der ved røntgenanalyser fundet både bly og chrom, men ligesom i glas er det bundet så hårdt i materialet, at der ingen migration forekommer. For kulprodukterne, hvor ph-værdien i ekstraktionsvandet var omkring 8, ses god overensstemmelse for arsen, cobolt og nikkel, dårlig for zink. Især zink-værdierne er svært forklarlige, ved migrationsundersøgelserne blev produkt nr. 1 og 2 undersøgt parallelt, det samme med nr. 3 og 4 osv. Bortset fra zink indikerer resultaterne, at lave røntgenværdier giver lave migrationsværdier, høje røntgenværdier giver ikke nødvendigvis høje migrationsværdier. 20

21 Røntgenanalysen kan ikke erstatte en migrationsundersøgelse af en ny produkttype. For en godkendt produkttype er røntgenanalysen en hurtig metode til kontrol af, om totalindholdet af grundstoffer holdes uændret. Såfremt der for et grundstof konstateres en stigning i totalindholdet, må en migrationsundersøgelse foretages. BILAG 4. Indhold og fremgangsmåde 10 produkter gennemgår en migrationstest, som bygger på princippet i migrationsundersøgelser beskrevet i standarden EN 852-1: Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Part 1: Determination of migration values of plastics pipes, fittings and joints. 4.1 Analyseparametre og -metoder Produkterne udvælges ved første styringsgruppemøde. Her aftales også de detaljerede prøvningsbetingelser i EN (O/V-forhold, temperatur, tid, antal migrationer) samt beregningsmetoder og resultatangivelser. Migrationsvandet fra kul- og antracitprodukter analyseres for indhold af udvalgte grundstoffer, PAH og TOC. 1. Bestemmelse af indholdet af grundstofferne antimon, arsen, bly, cadmium, cobolt, chrom, kobber, molybdæn, nikkel, selen, vanadium og zink ved flow injection induktivt-koblet-plasma massespektrometri (FI-ICP-MS) under anvendelse af interne standarder. 2. Migrationsvandet tilsættes udvalgte deuteriummærkede PAH som interne standarder og ekstraheres herefter med dichlormethan. Ekstraktet analyseres for 16 stk. EPA PAH: Naphthalen, acenaphthen, fluoren, acenaphthylen, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, chrysen, benzo(a)anthracen, benzo(b)-fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)-perylen, dibenzo(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren ved HP kapillargaschromatografi med massespektrometrisk detektion (GC-MS). 3. Bestemmelse af TOC. Analysen omfatter først afblæsning og bestemmelse af evt. flygtige organiske forbindelser (VOC). Herefter bestemmes de resterende ikke-flygtige organiske forbindelser (NVOC) på samme prøvemængde. Total organisk kulstof (TOC) fås som summen af VOC og NVOC. VOC og NVOC detekteres som CO 2 efter afbrænding ved 680 C. Migrationsvandet fra andre filtermaterialer analyseres tilsvarende, idet dog de enkelte parametres relevans afgøres af styringsgruppen. Der tages udgangspunkt i materialernes oprindelse samt evt. røntgenanalyser af de enkelte materialer. 21

22 4.2 Analysemetodereferencer og detektionsgrænser Parameter Metode Detektionsgrænse µg/l Antimon DTI UT010 0,01 Arsen DTI UT010 0,007 Bly DTI UT010 0,004 Cadmium DTI UT010 0,004 Cobolt DTI UT010 0,01 Chrom DTI UT010 0,04 Kobber DTI UT010 0,008 Molybdæn DTI UT010 0,02 Nikkel DTI UT010 0,01 Selen DTI UT010 0,1 Vanadium DTI UT010 0,007 Zink DTI UT010 0,04 PAH DTI OT075 0,05-0,2 TOC SM 5310 B Detektionsgrænserne er bestemt i henhold til Miljøstyrelsens GRUMOprogram og er gældende, såfremt der ikke opstår uventede interferenser fra migrerede stoffer. DTI UT010: DTI OT075: Metode for ICP-AES og ICP-MS i DTI s Metodeliste for Akkreditering nr. 90 vedrørende bestemmelse af grundstoffer ved kemisk analyse af drikkevand, grundvand og vand fra ferske recipienter. Metode for GC-MS i DTI s Metodeliste for Akkreditering nr. 90 vedrørende bestemmelse af organiske forbindelser ved kemisk analyse af drikkevand, grundvand og vand fra ferske recipienter. SM 5310 B: Standard Methods, 18. ed Metode for TOC i DTI s Metodeliste for Akkreditering nr. 380 vedrørende analyse af vand ved migrationsundersøgelser. 22

23 4.3 Oplysninger om kvalitetssikring Det anvendte testvand er specialrenset, først ved ionbytning og derefter ved omvendt osmosebehandling (Millipore Milli Q A10). Hvert produkt testes som dobbelt migrationstest. Der udtages særskilt prøve af testvandet. Ved analyse af testvand og migrationsvand udføres dobbeltbestemmelse. Ved analyse af grundstoffer anvendes interne standarder. Ved analyse af PAH tilsættes deuteriummærkede standarder. Kvalitetssikring foretages i øvrigt efter de retningslinier, der er beskrevet i de akkrediterede metoder. 5. Rapportering Projektrapporten indeholder beskrivelser af undersøgte produkter og undersøgelsesmetoder. Endvidere opstilling af analyseresultater i tabelform og evt. grafisk. Rapporten udformes i øvrigt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens Standardkontrakt af 15. april BILAG 11 Efter aftapning af ekstraktet fra glascylinderen blev ph straks bestemt efter DS 287. Med et Shimadzu TOC-udstyr blev indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC) samt ikke-flygtige organiske forbindelser (NVOC) bestemt. På en delmængde af prøven blev først VOC bestemt. På samme delmængde blev herefter indholdet af NVOC bestemt: I udstyret blev de organiske forbindelser afbrændt ved 680 C. Den dannede CO 2 blev bestemt ved infrarød teknik. Detektionsgrænsen var 0,02 mg C/l. Resultater af ph-målinger: Produkt Prøve Nr. BLIND 1. ex a 1. ex b 3. ex a 3. ex b 6. ex a 6. ex b 1 0,39 0,82 0,88 0,86 0,76 0,75 0,87 2 0,39 0,59 0,60 0,52 0,56 0,46 0,46 3 0,31 1,04 1,08 1,24 1,06 1,29 1,11 4 0,31 0,99 1,01 0,97 0,80 0,91 0,78 5 0,37 1,29 1,39 1,44 1,30 1,08 1,29 6 0,37 1,88 2,05 1,86 1,80 1,52 1,48 7 0,31 1,28 1,57 1,12 1,18 0,70 0,83 8 0,31 0,53 0,52 0,46 0,43 0,40 0,36 9 0,31 0,56 0,43 0,52 0,41 0,39 0,52 23

24 10 0,31 0,42 0,39 0,31 0,30 0,24 0,25 Resultater af VOC-målinger: VOC kunne ikke detekteres i nogen af ekstrakterne. Indholdet var under 0,02 mg C/l. Resultater af NVOC-målinger i mg C/l: Produkt Prøve Nr. BLIND 1. ex a 1. ex b 3. ex a 3. ex b 6. ex a 6. ex b 1 7,5 7,9 8,0 7,8 7,9 7,8 7,9 2 7,5 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 3 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 4 7,7 8,4 8,5 8,3 8,5 8,4 8,5 5 7,5 7,7 7,8 7,7 7,7 7,8 7,8 6 7,6 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 7 7,8 11,9 11,9 12,0 12,0 11,9 11,9 8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 9 8,4 9,0 9,1 9,0 9,2 9,2 9,3 10 8,3 12,0 12,0 11,9 12,0 11,9 11,9 24

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004 VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Indhold FORORD 5 1 LOVGIVNING 6 2 ANLÆG OMFATTET AF ORDNINGEN 7 3 ANSØGNING OM VA-GODKENDELSE

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sten Kloppenborg Sektionsleder. VA prøvning og inspektion Ivan Christensen Civilingeniør. Kemi og vandteknik Krav til komponenter anvendt i drikkevandsinstallationer.

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand

Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand Ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI Dansk Vandkonference DANVA, 2. november 2011 1 Karlstrup Vandværk af 1959 Grænseværdi for nikkel i drikkevand er

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt MILJØstyrelsen 27. november 2005 Vand 2041-0066/67 SR/KRH/4 Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Baggrund

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO På ejendommen Islands Brygge 54 i København planlægges for nærværende opførelse af et boligbyggeri. Byggefeltet for den kommende

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand - Hvad er problemet? - Er nikkel farligt? - Hvordan fjernes nikkel i drikkevand? - Gode resultater med selektiv ionbytning - En simpel løsning for Karlstrup Vandværk 1 Karlstrup Vandværk af 1959 Grænseværdi

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

SediPipe: Anvendelse i Danmark

SediPipe: Anvendelse i Danmark SediPipe: Anvendelse i Danmark Anvendes, Når regnvand skal være rent til: Natur fredet områder Havne Å løb og andre recipienter Åbne og lukket bassiner (mindre drift/rengøring SEDIpoint renser for sedimenter,

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Faculty of Science. Afkobling af veje via vejbede med filterjord. Monitering. Karin Cederkvist. Vand i Byer - April 2014

Faculty of Science. Afkobling af veje via vejbede med filterjord. Monitering. Karin Cederkvist. Vand i Byer - April 2014 Afkobling af veje via vejbede med filterjord Monitering Karin Cederkvist Vand i Byer - April 2014 Vejbede som renseenheder Renseenhed: filterjord Sorption Udfældning Nedbrydning Filtration Grundvand Slide

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup. Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.com Risikovurdering i relation til forurening af jord, grundvand og overfladevand

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Banegravsdepotet i Grindsted. Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted

Banegravsdepotet i Grindsted. Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted Banegravsdepotet i Grindsted Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted Region Syddanmark Rapport, vrs. 2.0 September 2011 Approved

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Udarbejdet af Peter Blinksbjerg 30. oktober 1998 1 Resumé

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Oktober 2015 Version 1.1 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 2. Lovgivning... 5 3. Anlæg

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Kilder, rensning og effekter 2 3 Rensemetoder Tørre bassiner (forsinkelsesbassiner) Våde

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Bilag C Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Fællesadministrationen 3B Rapport Oktober 2001 Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Oktober

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere