Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet"

Transkript

1 tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides. Fast støtteperson for udsatte børn skal bruges på tværs af ienter med kronisk sygdom. Mad til de ældre. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning. Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning. Bedre digitale løsninger til borgerne. Udvikling af borgerservicecentre. Udvikling af forskning i effekt. Voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Årlige medarbejderudviklingssamtaler. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsætt es tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres. Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse. kvalitets- Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af off ter deres resultater og gode arbejdsvilkår. Kommunerne skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk. Kommunale kvalitetsambassadører skal hjælpe med innovation og nytænkning. Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Pulje til forsøg mv den primære sundhedssektor. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og sundhedsområdet. Oplysninger om faglig kvalitet på sygehuse. Oplysninger om faglig kv reformen Gå efter kvaliteten! Dine muligheder på børneområdet Som leder står du i centrum, når kvalitetsreformen skal på arbejde. Her kan du læse mere om, hvad kvalitetsreformen betyder på børneområdet, og hvordan du kan bruge kvalitetsreformens redskaber til at løfte kvaliteten i dagligdagen - både for borgerne og for dine medarbejdere.

2 orgrænser. Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn. Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Større fleksibilitet i skoleundersøgelser. Bedre planlægning af forløb for pat yggelse. Undersøgelse af effekt af helbredstjek. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet. Voksen- og efteruddannelse styrkes emgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på dagtilbud for børn. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale område. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejersker. Medarbejdern re. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Etablering af ledelsesnetværk. Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles. Ledelse skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år. Offentlige ledere i staten skal aflønnes e nde medarbejderdreven innovation.indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet skal udbredes til det offentlige. Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne. Erhvervs-ph.d. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i 2 Fra ord til handling: Vær med til at skabe et trygt og godt børneliv Kvalitetsreformen er blevet til i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra stat, regioner, kommuner og institutioner, de faglige organisationer, forskere og repræsentanter fra det private erhvervsliv. Nu skal initiativerne og ideerne ud og virke i kommunerne og på arbejdspladserne. I dét arbejde spiller du som leder en vigtig rolle. 4 hurtige om kvalitetsreformen på børneområdet Klaus Majgaard, adm. direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Hvorfor er der brug for en kvalitetsreform? Fordi alternativet nemt kan blive hovsareguleringer og kortsigtede beslutninger. Der er brug for en alliance mellem medarbejdere, kommuner og stat om den langsigtede udvikling på børneområdet. Vi har brug for fokus og råderum, så vi kan udvikle kvaliteten i mødet mellem medarbejdere, børn og forældre. Og politikerne har brug for dokumentation for, at det går den rigtige vej. Er kvaliteten på børneområdet for dårlig i dag? Nej. Området er fyldt med dygtige og engagerede medarbejdere, og vi har været længe undervejs med udviklingen af kvalitet og professionalisme. Netop derfor er det afgørende, at ne for det videre arbejde fremtidssikres - meget kan gå tabt med en uigennemtænkt regulering. Kvalitetsreformen handler om at sikre ne og give vores ledere redskaber til at udvikle kerneydelserne. Naturligvis med ansvar for resultaterne. Hvordan får den enkelte leder mest ud af reformen? Ved at fokusere på de områder, hvor der er mulighed for at påvirke og lære nyt. Det vigtige er at gennemtænke indholdet i sine kerneydelser og så skabe et rum, hvor medarbejderne kan lære og udvikle ydelserne sammen med brugerne. Kvalitetsreformen giver mulighed for at få nye kompetencer til dette arbejde. Og ikke mindst giver den dokumentationsredskaber, så man decentralt kan begrunde sit metodevalg med fakta. Hvad er det vigtigste i kvalitetsreformen Jeg vil fremhæve tre elementer: Kompetenceudvikling, afbureaukratisering og dokumentation af resultater. Der afsættes kontante midler til uddannelse. Institutionerne inviteres til at deltage i afskaffelsen af unødige regler og til at forenkle administrationen. Og der lægges op til, at vi ansvarliggør hinanden for resultater snarere end at afkræve en masse dokumentation af arbejdsprocesser.

3 ienter med kronisk sygdom. Mad til de ældre. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning. Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning. Bedre digitale løsninger til borgerne. Udvikling af borgerservicecentre. Udvikling af forskning i effek. Voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Årlige medarbejderudviklingssamtaler. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsætt es tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres. Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse. Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af off fter deres resultater og gode arbejdsvilkår. Kommunerne skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk. Kommunale kvalitetsambassadører skal hjælpe med innovation og nytænkning. Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Pulje til forsøg mv den primære sundhedssektor. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og sundhedsområdet. Oplysninger om faglig kvalitet på sygehuse. Oplysninger om faglig kv Kvalitetsreformen sætter fokus på tre områder 3 Fysiske handler om forbedring af bygninger og ne for den daglige leg og det daglige arbejde. Fx midler til renovering af bygninger, køkkener og legepladser. Konkrete Konkrete er enkeltstående initiativer, fx afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutionerne. Faglighed er de initiativer, der har med ledelse, attraktive arbejdspladser og udviklingen af den faglige kvalitet at gøre. Fx midler til efteruddannelse og nye redskaber som brugerundersøgelser. Det er her, du som leder står i centrum. Ledelse og Hvilke redskaber får du som leder til at skabe god kvalitet og arbejdsglæde? Hvad er dit råderum og dine handlemuligheder? Og hvordan stiller du skarpt på den kvalitet, som børnene og deres forældre oplever i det enkelte dagtilbud? På de næste sider kan du læse om, hvordan centrale initiativer om og ledelse kan bidrage til kvalitetsudviklingen på din arbejdsplads. Du får også en oversigt over de vigtigste initiativer på børneområdet. Hvis du vil vide mere om andre initiativer i kvalitetsreformen, kan du læse mere på

4 orgrænser. Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn. Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Større fleksibilitet i skoleundersøgelser. Bedre planlægning af forløb for pat yggelse. Undersøgelse af effekt af helbredstjek. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet. Voksen- og efteruddannelse styrkes emgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på dagtilbud for børn. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale område. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejersker. Medarbejdern re. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Etablering af ledelsesnetværk. Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles. Ledelse skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år. Offentlige ledere i staten skal aflønnes e nde medarbejderdreven innovation.indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet skal udbredes til det offentlige. Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne. Erhvervs-ph.d. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i konkrete 4 Kompetenceudvikling og stærk ledelse Stærk, et godt arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde, og det smitter af på de børn, det hele handler om. Hvis man har faglig stolthed og et godt fagligt arbejdsfællesskab med sine kolleger, får både børn og forældre en bedre oplevelse. Derfor er ledelses- og kompetenceudvikling fundamentet for kvalitet og trivsel på børneområdet. Bedre lederuddannelse En ny og fleksibel lederuddannelse vil styrke ledelsen i den offentlige sektor. Kvalitetsreformen giver en række ledere ret til en lederuddannelse på diplomniveau. Du kan tage eksisterende diplomuddannelser og forløb inden for en ny lederuddannelsesramme, som går i luften i midten af Tal med din leder om dine muligheder og behov for lederuddannelse. Styrket faglig uddannelse Hvis du har ufaglærte medarbejdere, der gerne vil opkvalificere sig, så får de nu mulighed for at tage en erhvervsrettet uddannelse. Frem til 2011 bliver der blandt andet skabt 1000 nye pladser på den pædagogiske grunduddannelse, så der bliver flere at rekruttere iblandt. Efteruddannelse og fastholdelse Dine øvrige medarbejdere får også bedre mulighed for at efteruddanne og specialisere sig. I trepartsaftalerne er der afsat midler til en efteruddannelsespulje for faglærte medarbejdere. Samtidig er der afsat midler til fleksible seniorordninger, som giver ældre medarbejdere mulighed for at vælge mellem blandt andet en seniorbonus, et antal seniordage eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Så erfaring og kompetence bliver på arbejdspladsen længst muligt. Et bedre arbejdsmiljø Det kan være svært selv at sætte ord på, om man har et godt arbejdsmiljø. Derfor får alle landets dagtilbud adgang til arbejdsmiljørådgivere. Samtidig får du som leder redskaber til dialog om sygefravær, og dine medarbejdere skal inddrages i indsatsen for at skabe gode arbejdsforhold. I skal også løbende følge med i trivslen på arbejdspladsen gennem måling blandt medarbejderne. Evaluering og udvikling Både du og dine medarbejdere har brug for viden og dialog om jeres indsats og udviklingsmuligheder. Derfor vil du som leder blive evalueret af dine medarbejdere og ledere. Og du skal årligt tilbyde dine medarbejdere en udviklingssamtale som led i deres kompetenceudvikling. Du kan læse mere om kompetenceudviklingsinitiativerne på Personalestyrelsens hjemmeside

5 ienter med kronisk sygdom. Mad til de ældre. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning. Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning. Bedre digitale løsninger til borgerne. Udvikling af borgerservicecentre. Udvikling af forskning i effek. Voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Årlige medarbejderudviklingssamtaler. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsætt es tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres. Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse. Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af off fter deres resultater og gode arbejdsvilkår. Kommunerne skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk. Kommunale kvalitetsambassadører skal hjælpe med innovation og nytænkning. Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Pulje til forsøg mv den primære sundhedssektor. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og sundhedsområdet. Oplysninger om faglig kvalitet på sygehuse. Oplysninger om faglig kv konkrete Afbureaukratisering 5 mere tid til service og omsorg Et vigtigt mål med kvalitetsreformen er, at alle medarbejdere i den offentlige sektor oplever, at de har frihed og tid til at udføre kerneopgaverne. Og at eventuel dokumentation er relevant og bidrager til at kvalificere arbejdet. Ressourcerne skal ikke bruges på unødvendig administration. Udfordringsret Udfordringsret betyder kort fortalt, at love og regler ikke må forhindre nytænkning og udvikling. Fx kan et velfungerende dagtilbud få dispensation fra gældende regler for at afprøve nye pædagogiske metoder og læringstiltag. Hvis du gerne vil prøve at gøre tingene på en anden måde, kan du sende forslag til din kommunalbestyrelse. Hvis dine ønsker handler om dispensation fra statslige regler, kan kommunalbestyrelsen sende en ansøgning til Velfærdsministeriet. Konkrete forslag til mindre bureaukrati Det er dig som leder - og dine medarbejdere, der kender de gode og mindre gode rutiner i arbejdsdagen. Derfor kan I eller jeres kolleger - på workshops og konferencer være med til at pege på regler og arbejdsgange, I oplever som uhensigtsmæssige i hverdagen. Og I kan komme med forslag til færre - eller bedre - administrative opgaver. Ministerierne vil samle forslagene og i 2009 præsentere planer, som skal indeholde mål for og beskrivelse af konkrete forslag til afbureaukratisering. Du kan læse mere om afbureaukratiseringsinitiativerne på Finansministeriets hjemmeside og på Velfærdsministeriets hjemmeside

6 orgrænser. Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn. Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Større fleksibilitet i skoleundersøgelser. Bedre planlægning af forløb for pat yggelse. Undersøgelse af effekt af helbredstjek. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet. Voksen- og efteruddannelse styrkes emgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på dagtilbud for børn. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale område. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejersker. Medarbejdern re. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Etablering af ledelsesnetværk. Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles. Ledelse skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år. Offentlige ledere i staten skal aflønnes e nde medarbejderdreven innovation.indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet skal udbredes til det offentlige. Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne. Erhvervs-ph.d. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i konkrete 26 Viden om kvaliteten en service i top gennem aktiv læring Færre regler og mindre detailregulering skal give mere tid til at fokusere på den faglige kvalitet og rum til at tænke nyt. Nye redskaber vil give dig og dine medarbejdere endnu bedre mulighed for at udvikle kvaliteten og vise resultaterne af det arbejde, I dagligt udfører. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Erfaringen med brugertilfredshedsundersøgelser viser, at de giver ledere og medarbejdere god viden om, hvordan kvaliteten opleves. Hvis resultaterne for eksempel viser, at forældre og børn er meget glade for aktiviteter ud af huset, eller hvis de er utilfredse med forældresamarbejdet, så er det vigtig viden for dig som leder. Samtidig giver undersøgelserne mulighed for sammenligning og læring mellem forskellige dagtilbud. Udviklingen af en letanvendelig model for brugertilfredshedsundersøgelser, som I kan bruge i din kommune, sker i tæt samarbejde med KL. Modellen evalueres i slutningen af 2010 efter afprøvning i udvalgte dagtilbud. Kommunale kvalitetskontrakter Kommunalbestyrelserne udarbejder fra 2010 en kvalitetskontrakt for udvikling af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten indeholder få og klare mål for blandt andet børneområdet. Derved får borgerne klar besked om, hvilket serviceniveau kommunalbestyrelsen arbejder hen imod. Forsøg med akkreditering i dagtilbud Regeringen har i samarbejde med kommunerne igangsat et udviklingsprojekt, der har til formål i de kommende år at udvikle og afprøve en enkel og overskuelig model for akkreditering i dagtilbud. Modellen skal understøtte kvalitetsudviklingen i den enkelte institution og i kommunen gennem feedback fra eksterne parter. Du kan læse mere om udviklingsprojekterne på Finansministeriets hjemmeside på Velfærdsministeriets hjemmeside og på KLs hjemmeside Principper for god offentlig service - 9 principper med konkrete værktøjer En gruppe af ledere og medarbejdere i kommunerne, regionerne, staten og fra det private erhvervsliv har udviklet 9 principper om det gode møde mellem medarbejder og borger. Det handler blandt andet om at være i øjenhøjde, at melde klart ud, så borgerne ved, hvad de kan forvente, at sikre sammenhæng og at bruge ressourcerne med omtanke. Med principperne følger et sæt dialogværktøjer, som kan sætte gang i snakken på arbejdspladsen om den gode service men også om de dilemmaer og udfordringer, man møder hver dag. Den enkelte institution kan bruge dialogværktøjerne her og nu, fx på ledermøder, medarbejderdage eller workshops. Din kommune eller institution kan også få besøg af nogle af dem, der har været med til at udvikle principperne og selv har prøvet at arbejde med dem. Læs mere om principperne og hent værktøjerne på

7 ienter med kronisk sygdom. Mad til de ældre. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning. Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning. Bedre digitale løsninger til borgerne. Udvikling af borgerservicecentre. Udvikling af forskning i effek. Voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Årlige medarbejderudviklingssamtaler. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsætt es tilfredshed vigtige og trivsel skal måles initiativer og forbedres. Medarbejderne skal anerkendes på børneområdet for en god indsats. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse. Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af off fter deres resultater og gode arbejdsvilkår. Kommunerne skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk. Kommunale kvalitetsambassadører skal hjælpe med innovation og nytænkning. Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Pulje til forsøg mv den primære sundhedssektor. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og sundhedsområdet. Oplysninger om faglig kvalitet på sygehuse. Oplysninger om faglig kv Fysiske Investeringer i renovering og nybyggeri Frem til 2018 skal bygningerne i den offentlige sektor moderniseres, blandt andet på børneområdet. Kommunerne vil få midler fra kvalitetsfonden fra og med 2009 til løft af de. Konkrete Konkrete Ingen løsrevne lukkedage Daginstitutioner må kun holde lukket på dage, hvor fremmødet af børn i institutionen er lavt. Et sundt frokostmåltid Alle daginstitutioner skal fra 1. januar 2010 tilbyde børnene et sundt frokostmåltid. Ledelse og Kommunale kvalitetskontrakter Kommunalbestyrelsens dialog med borgerne styrkes gennem klare politiske mål for udviklingen af kvaliteten. Offentligt tilgængelige brugerrettigheder Brugerrettighederne oplyser på en enkel måde om børns og forældres muligheder for og ret til service, hjælp og støtte. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Medarbejdere og ledere får bedre viden om, hvordan deres arbejde opleves af brugerne. Institutioner, der gør det særligt godt, bliver synlige, så andre kan lære af dem. Faglige kvalitetsoplysninger Medarbejdere og ledere får bedre viden om, hvilke resultater deres arbejde skaber. Akkreditering i dagtilbud En ny enkel akkrediteringsmodel udvikles og pilottestes i de kommende år. Modellen skal understøtte kvalitetsudviklingen i den enkelte institution gennem selvevaluering og sparring fra faglige eksperter. Afbureaukratisering Ledere og medarbejdere inddrages i en proces, hvor de får mulighed for at udpege de procedurer og regler, der opfattes som unødvendigt bureaukratiske og administrativt belastende i hverdagen. Indsats for et bedre arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet styrkes gennem arbejdsmiljørådgivere og dialog om sygefravær. Fastholdelse af ældre medarbejdere. En pulje skal gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. Styrket indsats for voksen- og efteruddannelse Der er afsat midler til en række initiativer til faglig udvikling af offentligt ansatte. Lederuddannelse på diplomniveau En række ledere får fra 2009 nye og bedre muligheder for en lederuddannelse på diplomniveau. Ny masteruddannelse Der etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Principper for god offentlig service I forlængelse af de ni principper for god offentlig service er der udarbejdet dialogværktøjer, som alle arbejdspladser kan bruge, fx på ledermøder, medarbejderdage eller workshops, hvor mødet med borgerne er på dagsordenen.

8 tæt på overordnede mål for servicen. Tidssvarende formålsbestemmelser i serviceloven.. Brugerrettigheder. Aftaler med brugere/pårørende. Servicetjek. Synlige omkostninger. Pasning nærtstående, der er handicappede eller alvorligt syge. Omlægning af de stats rgrænser. Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn. Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Større fleksibilitet i skoleundersøgelser. Bedre planlægning af forløb for pat yggelse. Undersøgelse af effekt af helbredstjek. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet. Voksen- og efteruddannelse styrkes emgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på dagtilbud for børn. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale område. Vurdering af det fremtidige behov for efter- kvalitets- og videreuddannelser på sygeplejersker. Medarbejdern e. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Etablering af ledelsesnetværk. Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles. Ledelse skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år. Offentlige ledere i staten skal aflønnes ef nde medarbejderdreven innovation.indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet skal udbredes til det offentlige. Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne. Erhvervs-ph.d. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i reformen begynd i dag! Ikke to kommuner, institutioner eller medarbejdere er ens Derfor er det vigtigt, at I på jeres arbejdsplads overvejer, hvad kvalitetsreformens forskellige initiativer betyder for jer. Nogle af dem følger med lovgivningen, men andre kan I vælge selv at arbejde med på forskellig vis. Nogle initiativer kan I have særlig glæde af, og på andre områder går I måske allerede foran og kan vise andre jeres gode erfaringer. I jeres dagtilbud kan der være behov for at stille et eller flere spørgsmål: Hvad fungerer godt, og kan vi udbrede det? Hvordan sikrer vi høj og kompetenceudvikling? Hvilke faglige kompetencer mangler vi i hverdagen? Hvor begår vi fejl, og kan vi lære af hinandens fejl? Hvordan bevarer vi stolthed og arbejdsglæde hos den enkelte? Hvilke processer er for bureaukratiske, og hvordan ændrer vi dem? På og på kan du følge arbejdet med reformen På kan du læse mere om Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Du kan også søge information om kvalitetsreformens betydning for din institution hos forvaltningen i din kommune Regeringen, oktober 2008

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet tæt på ige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides. Fast

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service

Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service 22.8.2007 Notat 14700 Sekretariatet Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service Regeringens oplæg til kvalitetsreform indeholder en række initiativer,

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitet på børneområdet

Kvalitet på børneområdet Kvalitet på børneområdet Oplæg af Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør i Næstved (formand for BKF ), for embedsmandsgruppe om kvalitetsreformen i Statsministeriet d. 3. oktober 2006 Hvad er kvalitet?

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Indledning. Den 28. februar 2009. Jnr 0 0 Sagsid. Ref PEB peb@kl.dk Dir 3370 3275. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Indledning. Den 28. februar 2009. Jnr 0 0 Sagsid. Ref PEB peb@kl.dk Dir 3370 3275. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DEN KOMMUNALE KVALITETSMODEL Indledning I denne pjece præsenteres de foreløbige resultater af arbejdet med at udvikle en enkel kvalitets model for hele kommunen. Projektet er en del af Det Fælleskommunale

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog

Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog Udarbejdet af Torben H. D. Petersen, direktør for Børn og Forebyggelse 1 Effektivitet og kvalitet igennem dialog og samarbejde Børn og Forebyggelse

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi

Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi - er der en sammenhæng? Konferencen: Kvalitetsrapport generation 3 Tim Jeppesen 25. februar 2009 Kvalitetsrapporter generation 3. 25.02.2009.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Dokumentation i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Oplæg for projektledere i det norske kvalitetsprojekt den 18. marts 2009 København

Dokumentation i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Oplæg for projektledere i det norske kvalitetsprojekt den 18. marts 2009 København Dokumentation i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg for projektledere i det norske kvalitetsprojekt den 18. marts 2009 København Agenda Dokumentationsdagsordnen i Danmark før og efter kommunalreformen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Akkreditering, kvalitetsmodeller og anerkendelser

Akkreditering, kvalitetsmodeller og anerkendelser Akkreditering, kvalitetsmodeller og anerkendelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kvalitetsmodeller, akkreditering og anerkendelser... 6 2.1 Kvalitet... 7 2.2 Kvalitetsmodeller... 7

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere