Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Teknisk notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Teknisk notat"

Transkript

1 Vurdering af luftkvalitet i Teknisk notat København-Ringsted projektet 11. september 2008

2

3 3 Vurdering af luftkvalitet i Forord Forord Dette notat omhandler en vurdering af luftkvalitet i anlægsfasen. Det er udarbejdet i foråret 2009 af Trafikstyrelsen i samarbejde med rådgivningsfirmaet COWI som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Notatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag og den øvrige dokumentation for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets Miljøredegørelse. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Vurdering af luftkvalitet i Indhold Indhold Indledning 7 Metode 9 Identificering af hotspots 9 Eksisterende forhold 11 Nuværende luftkvalitet Kort beskrivelse af de miljøfarlige stoffer Emissionskrav 15 Miljøkrav i Københavns Kommune 15 Emissionskrav til entreprenørmateriel 15 Emissionskrav til lastbiler 17 Identificerede hotspots 19 Nybygningsløsningen A1 19 Nybygningsløsningen A sporsløsningen C5 23 Kværkeby-Ringsted Station samt vendespor, CR 24 Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots 27 Sporarbejde, Nybygningsløsningen 27 Sporarbejde, 5. sporsløsningen 27 Bygværker, typiske udførelsesmetoder for Nybygningsløsningen 27 Bygværker, 5. sporsløsningen 31 Jord- og materialetransport 33 Forventet belastning i hotspots 35 Mulige afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 37 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 39 Referencer 41

6

7 7 Vurdering af luftkvalitet i Indledning Indledning I trafikaftalen fra 2003 var der enighed om, at infrastrukturen mellem København og Ringsted skal forbedres. Derfor er der blevet udarbejdet en strategianalyse af mulige, fremtidige kapacitetsforbedringer på jernbanestrækningen mellem København og Ringstedherunder forslag om nybygning af jernbane mellem København-Køge-Ringsted samt udbygning af det eksisterende tracé med et ekstra spor mellem Hvidovre og Høje- Taastrup. Begge løsningsmuligheder forbedrer infrastrukturen og dermed togudbuddet, og derfor er forventningen, at trafiksammensætningen vil blive ændret, da flere vil foretrække toget frem for andre transportmidler. I denne forbindelse er det bl.a. valgt at vurdere luft og klima for de forskellige løsningsmuligheder for både anlægs- og driftsfase. Dette notat indeholder en vurdering af luftkvaliteten i. Følgende strækninger er taget med i vurderingen: A1, A2, C5 og CR. A1 er en del af Nybygningsløsningen, der omfatter nybygning af en dobbeltsporet bane fra Ny Ellebjerg over Køge til Ringsted. A1 omfatter strækningen fra Ny Ellebjerg Station til Havbogårdsvej. A2 er tillige en del af Nybygningsløsningen. A2 omfatter strækningen fra Havbogårdsvej til Kongstedvej, inklusive tilslutningsspor til Lille Syd banen samt en station ved Køge Nord. C5 er 5. sporsløsningen, der er en udbygning af den eksisterende bane med et 5. spor mellem Hvidovre og Høje-Taastrup samt en godstogsflyover mellem Høje-Taastrup og Hedehusene. CR omfatter en række mindre delprojekter: Vendesporsanlæg i Roskilde Strækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station som en del af 5. sporsløsningen Strækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station som en del af Nybygningsløsningen. Vurderingen af luftkvaliteten bygger på en screening af ovenstående delprojekter for potentielle luftkvalitetsmæssige problemer for naboer i forbindelse med anlægsprojektet. Der er valgt at fokusere på hotspots, som defineres som lokaliteter på strækningerne, hvor det vurderes, at anlægsarbejdet ud fra afstand til boliger, spredningsmæssige forhold, eksisterende baggrundsniveauer og type og omfang af anlægsarbejde kan give anledning til en påvirkning af luftkvaliteten, som kan virke generende for de nærmeste naboer. De forureningskomponenter som indgår i overvejelserne er primært partikler og NO x. Rapporten indeholder udelukkende kvalitative overvejelser. Rapporten suppleres med mulige afværgeforanstaltninger for at reducere luftforureningen fra anlægsarbejdet.

8

9 9 Vurdering af luftkvalitet i Metode Metode I denne redegørelse for påvirkning af luftkvaliteten i anlægsfasen er det valgt at fokusere på hotspots samt mulige afværgeforanstaltninger til reduktion af luftforurening i hotspots. Der er valgt at fokusere på hotspots, som defineres som lokaliteter på strækningerne, hvor det vurderes, at anlægsarbejdet ud fra afstand til boliger, spredningsmæssige forhold, eksisterende baggrundsniveauer og type og omfang af anlægsarbejde kan give anledning til en påvirkning af luftkvaliteten, som kan virke generende for de nærmeste naboer. For hotspots vil afstand mellem boliger og anlægsaktivitet være under 100 meter. Ved boliger forstås et boligområde bestående af min 3-4 boliger. Afstanden på 100 meter er estimeret fra arbejdsområdet til kant af boligområde. Det er baseret på et skøn, da arbejdsområdet ikke er endeligt fastlagt. De forureningskomponenter som indgår i overvejelserne er primært partikler og NO x. Det er således en overordnet screening af det samlede anlægsprojekt og løsningsmuligheder for mulige luftkvalitetsmæssige påvirkninger af boliger. 100 meter anses for at være den maksimale afstand, hvor luftkvaliteten vil påvirkes væsentligt af anlægsaktiviteterne. Inden for denne afstand vil påvirkningen derudover være meget afhængig af anlægsaktiviteten samt spredningsforholdene. Spredningsforholdene vil være afhængige af vejr, samt om spredningen kan ske uhindret. Kvantificering af luftforureningen samt spredningsberegninger er fravalgt, da de dels tidsmæssigt er meget krævende og dels vurderes ikke at kunne bidrage til en yderligere forståelse af luftforureningens betydning. Identificering af hotspots Identificering af hotspots vil ske ud fra de anlægsbeskrivelser, som foreligger for de forskellige projektløsninger, beskrivelse af typiske udførelsesmetoder, de foreliggende fagnotater vedr. støj og vibrationer i anlægsfasen samt en kortlægning af de forskellige anlægs placering i forhold til bebyggede områder. Her vil Trafikstyrelsens dynamiske kort blive anvendt. Informationsniveauet i de forskellige anlægsbeskrivelser er noget forskellig specielt med hensyn til udførelsesmetoder, omfang, tidsforbrug mv. Det er således kun for A1, at der er en egentlig vurdering af, hvor lang tid et typisk bygværk tager at etablere, samt hvilke maskiner som forventes anvendt. For C5 har tid og omfang af maskiner været vurderet for bygværker i hotspots i samarbejde med projektlederen. Med hensyn til de øvrige delprojekter foreligger der ikke en egentlig beskrivelse af det tidsmæssige omfang af og maskinforbrug til de enkelte bygværker. Det antages, at udførelsen af et typisk bygværk vil være det samme som beskrevet for A1. Vurderingen tager således delvist udgangspunkt i generiske beskrivelser af typiske bygværker, hvorfor der kan være specifikke lokale forhold, der ikke tages hensyn til. Emissionskilder De kilder, der vil bidrage til luftforurening i anlægsfasen, er følgende:

10 10 Vurdering af luftkvalitet i Metode Emissioner fra lastbiler som transporterer materialer (jord, grus, skærver etc.) til byggepladserne Emissioner fra lastbiler som transporterer jord fra udgravning mv. Emissioner fra gravemaskiner og andet entreprenørmateriel på byggepladserne Tomgangskørsel med lastbiler på byggepladserne Diffus emission af støv ved arbejde og kørsel på byggepladsen Lugt fra håndtering af forurenet jord Indirekte emission som følge af energiforbrug Indirekte emission som følge af materialeforbrug. Hvad angår emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler, er de primære forurenende stoffer NO x og PM 10 og PM 2,5. Effekten heraf vil primært være lokal i området i umiddelbar nærhed til arbejdsstedet. Diffust støv består af støv i mange kornstørrelser. Det vurderes, at størstedelen er af en størrelse, som falder hurtigt til jorden og derfor ikke vil spredes over lang afstand. Effekten heraf vil således primært være af lokal art i området i umiddelbar nærhed til arbejdsområdet. Lugt kan opstå ved opgravning/blotlægning af forurenet jord, hvor forureningskomponenter giver anledning til lugt, såsom olierester, tjære, flygtige organiske forbindelser mv. Oplysninger vedr. lugt fra forurenet jord har kun været tilgængeligt for A1. Den indirekte emission, som følge af elforbrug, kommer fra et kraftværk, som i Danmark primært producerer strøm på basis af kul. Forureningen herfra vil primært være af regional art. De primære forurenende stoffer er NO x og SO 2. Den indirekte emission ved materialeforbrug er den påvirkning, som er bundet i de materialer, som anvendes. Dvs. energiforbrug ved fremstilling mv. I supplement hertil vil der både fra kraftproduktion og fra lastbil- og maskinkørsel komme et CO 2 -bidrag som følge af afbrænding af fossile brændstoffer, hvilket primært vil have indflydelse på det globale klima. De indirekte emissioner og CO 2 vil ikke have betydning for hotspots og medtages derfor ikke i denne vurdering. Spredningsforhold og baggrundsniveauer Spredningsforhold og baggrundsniveauer vil have stor betydning for den aktuelle koncentration af de forurenende stoffer. Afgørende vil være placering i forhold til større bygninger eller andet som skærmer for en spredning og dermed en fortynding af forureningen. Med hensyn til baggrundsniveau vil vurderingen ske på basis af dels trafik i området dels spredningsforhold.

11 11 Vurdering af luftkvalitet i Eksisterende forhold Eksisterende forhold Nuværende luftkvalitet Luftkvaliteten i København overvåges af DMU vha. løbende målinger på tre målestationer beliggende på to meget trafikerede strækninger i byen. Herudover findes en række målestationer i det atmosfæriske baggrundsovervågningsprogram (BOP), som har til formål at overvåge luftkvaliteten i danske landområder (dvs. uden for byer) samt havområder. Her overvåges primært koncentrationsniveauer og deposition af næringsstoffer, forsurende stoffer og tungmetaller. Målestationen Lille Valby er valgt som værende repræsentativ for området uden for København. Målestationen ved Lille Valby er placeret omkring 25 km vest for Københavns centrum i et fladt område med landbrugsaktiviteter. Den nærmeste by er Roskilde med 50,000 indbyggere ca. 6 km syd for stationen. En nord-syd gående hovedvej med en trafiktæthed på nogle få tusinde biler om dagen passerer 1,5 km vest for stationen. Udover dette er de industrielle og de trafikale aktiviteter i området begrænsede. Her sker 24 timers målinger af TSP, grundstoffer og SO 2, samt halvtimes målinger af NO, NO 2, SO 2 og O 3. De tre målestationer i København omfatter to gadestationer samt en tagstation. Tagstationen samt en af gadestationerne ligger omkring Jagtvej/Tagensvej, og den anden gadestation er placeret i det indre København nær Rådhuspladsen. Ved gadestationen på Jagtvej sker 24-timers målinger af PM 10 og grundstoffer (inkl. tungmetaller) samt halvtimes målinger af NO, NO 2, O 3, CO, PM 10, Benzen og Toluen. Gadestationen er placeret i en 20 meter bred gadeslugt mellem cykelstien og vejbanen. Stedet er omgivet af femetagers beboelsesejendomme på begge sider af gaden. Området består hovedsageligt af huse med småbutikker, og bygningerne er tre- til femetagers beboelsesejendomme. Stedet passeres dagligt af omkring motorkøretøjer. Ved tagstationen på H. C. Ørsted Instituttet sker 24-timers målinger af PM 10 og grundstoffer (inkl. tungmetaller) samt halvtimes målinger af NO, NO 2, O 3, CO, PM 10 og meteorologiske parametre. Tagstationen er placeret på et fladt tag af en syvetagers bygning, der huser institutter og laboratorier tilhørende det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Stedet er åbent og med træer mellem universitetets institutter. Afstanden til gadestationen er omkring 300 meter. Der er adskillige gader med en trafikintensitet på over køretøjer om dagen inden for de nærmeste kilometre. Ved gadestationen på H.C. Andersens Boulevard sker 24-timers målinger af TSP og grundstoffer (inkl. tungmetaller) samt halvtimes målinger af NO, NO 2, O 3, CO, SO 2, PM 10 and PM 2.5 Gadestationen er placeret på nordsiden af en sekssporet gade. På begge sider af hovedgaden er der parkering langs med parallelle sidegader og fortove. På nordsiden er der fem til seksetagers beboelsesejendomme, der bl.a. huser den kommunale administration, mens der på den modsatte side ligger en forlystelsespark med træer og lave bygninger. Trafiktætheden er på omkring motorkøretøjer om dagen. Nedenfor er gengivet resultaterne fra målestationerne for 2006 baseret på tal fra DMU, DMU årsopgørelse for Grænseværdierne er fra BEK 137 af 10. februar 2007 om mål og grænseværdier for luftens indhold af visse forurenende stoffer. BEK 137 er en ratificering af en række EU direktiver vedr. luftens indhold af en række forurenende stoffer.

12 12 Vurdering af luftkvalitet i Eksisterende forhold * angiver at grænseværdien er overskredet. Tabel 1. Nitrogendioxide (NO 2 ) i Målestation/enhe d: µg/m3 Number Average Median 98. percentile 19. highest Gadestation Jagtvej *) Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstituttet *) Lille Valby Grænseværdi 40 Tabel 2. Ozon (O 3 ) i Målestation/enhe d: µg/m3 Number Average Median Max. 8 hours 26. highest Max. 1 hour 8 hour Gadestation Jagtvej Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstituttet Lille Valby Mål for Tabel 3. Årlig statistik for kul monooxid (CO) in Målestation/enhe d: µg/m3 Number Avera ge Media n 98- percent percen Max. 8- Max hour ile tile hours Gadestation Jagtvej Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstituttet Lille Valby Grænseværdi

13 13 Vurdering af luftkvalitet i Eksisterende forhold Tabel 4. Årlig statistik for PM 10 i Beregnet som daglige gennemsnit Målestation/enh ed: µg/m3 Number of results Avera ge 36.highe st result 90 percen tile 95 percen tile 8.highe st result Max. day Gadestation Jagtvej *) Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstituttet *) 58*) Lille Valby Grænseværdi De væsentligste konklusioner fra overvågningsprogrammet i 2006 med relevans for København- Ringsted-projektet er, at luftforureningen i København er høj, og at der er sket overskridelse af grænseværdierne for både PM 10 samt NO 2 jf. BEK 137 af 10. februar Dele af både Nybygningsløsningen og 5. sporsløsningen ligger i nærheden af større trafikårer, som iht. færdselstællinger for Københavns Kommune (Københavns Kommune, 2006), i mange tilfælde har en trafikintensitet på niveau med Jagtvej. Det må således forventes, såfremt spredningsforholdene ikke er væsentligt anderledes, at der her er forureningsniveauer, som er sammenligneligt med, hvad der måles på Jagtvej. Frem til 2017 sker der en skærpelse af emissionsgrænseværdierne for både NOx og partikler gældende for både personbiler, busser og lastbiler, og man må således i takt med en fornyelse af bilparken forvente lavere forureningsniveauer end ovenstående. Ovenstående indikerer, at der specielt i København er potentielle luftkvalitetsproblemer, der skal tages højde for ved anlæg af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted. Kort beskrivelse af de miljøfarlige stoffer NO x Kvælstofoxider NO x består af kvælstofdioxid (NO 2 ) og kvælstofmonoxid (NO) og dannes ved forbrænding i motorer samt ved forbrænding af fossile brændstoffer ved elproduktion. Emission af disse to gasarter lægges sammen som kvælstofoxider (NO x ). Kun NO 2 er sundhedsskadelig. NO 2 og NO indgår i fotokemiske reaktioner i luften sammen med ozon (O 3 ) og flygtige organiske forbindelser (HC). Effekten af NO x er af både lokal og regional art. NO 2 er luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og menneskers modstandskraft mod infektioner i lungerne. NO2 er især et problem for folk med luftvejssygdomme, f.eks. astma og kronisk bronkitis, samt for børn og ældre. NO x -udledningen er derudover medvirkende til sur nedbør, der kan påvirke vegetationen og sårbare vandmiljøer PM 10/ PM 2,5 PM 10 er partikler, der er mindre end 10 mikrometer i diameter. PM 10 kommer fra forbrænding og fra støvende mekaniske processer. Langtransport af PM 10 fra de øvrige europæiske lande er en væsentlig kilde i Danmark, og baggrundskoncentrationerne er derfor næsten lige så høje ude på landet, som de er inde i byen. Spidskoncentrationer af PM 10 stammer dog mest fra lokale kilder.

14 14 Vurdering af luftkvalitet i Eksisterende forhold Luftforurening med partikler har længe været kendt som sundhedsskadelig og er primært årsag til både luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme. I de senere år er opmærksomheden blevet rettet mod størrelsesfordelingen af luftforureningspartikler, og meget tyder på, at specielt de ultrafine partikler (PM 2,5 ) udgør et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Øvrige stoffer Ved forbrænding dannes andre luftforurenende stoffer, som i dag ikke længere udgør et væsentligt miljøproblem i København: Svovldioxid (SO 2 ) dannes ved forbrænding af svovlholdigt brændstof. Svovlindholdet i brændstof til køretøjer er reduceret væsentlig de sidste år, og SO 2 -koncentrationerne i København er meget lave og betragtes ikke længere som et problem. I dag stammer langt den største del af SO 2 -emissioner fra afbrænding af svovlholdigt kul og olie på kraftværkerne. Problemet er således mest af regional art, idet SO 2 på samme måde som NOx forårsager forsuring. Kulilte (CO) kommer hovedsagelig fra køretøjer. CO-niveauer forventes at falde med faktor 4 fra 1995 til 2010 pga. forbedring af bilparken og brændstof (Jensen, S.S. et al, 2000). Det nuværende niveau, som fremgår af ovenstående tabeller, ligger langt under grænseværdien for CO. Benzen måles kun på Jagtvej i København. Der er indført reduktioner i benzenindholdet i benzin de seneste år. Dette bidrager til lavere koncentrationer i luften. Benzenniveauet forventes at falde med en faktor 10 fra 1995 til 2010 pga. forbedring af bilparken og brændstof (Jensen, S.S. et al, 2000).

15 15 Vurdering af luftkvalitet i Emissionskrav Emissionskrav Miljøkrav i Københavns Kommune Miljøkravene i Københavns Kommune med hensyn til emissioner og støv fra lastbiler og entreprenørmaskiner er beskrevet i nedenstående. Kravene i de øvrige kommuner, hvor anlægsarbejdet forventes udført, vurderes at være dækket af disse. Miljøzone Københavns Kommune vil fra den 1. september 2008 indføre miljøzone inden for Ring 2 og Vejlands Allé. En flytning af grænsen af miljøzonen ved Ring 2 til Kommunegrænsen fra den 1. september 2009 er lige nu i høring. Miljøzone betyder, at alle dieseldrevne køretøjer (ikke entreprenørmaskiner) over 3,5 ton, der kører inden for miljøzonen, som minimum skal opfylde Euronorm 3 eller have monteret partikelfilter. Dette krav skærpes fra 1. juli 2010, således at dieseldrevne køretøjer skal opfylde Euronorm 4 eller have monteret partikelfilter. Det er kommunernes forventning, at miljøzonen vil reducere trafikkens bidrag til forurening med de ultrafine partikler med 20 procent i 2010, hvilket vil give en betydelig årlig sundhedsgevinst ( ). Øvrige miljøkrav Københavns Kommune har forskrifter vedrørende udførsel af bygge- og anlægsarbejder i kommunen (Københavns Kommune 2006). Med relevans for luftkvaliteten i forbindelse med anlægsarbejdet foreskriver Regulativet for Københavns Kommune at: Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktivitet Københavns Kommune har derudover indført tomgangsregulativ for at begrænse forureningen fra holdende køretøjer. Regulativet foreskriver, at motoren i et holdende motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt og højst i 1 minut (Københavns Kommune, 2001). I 1999 vedtog Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, at dieselkøretøjer, der anvendes af kommunen eller anvendes ved kørsel for kommunen, skal have påmonteret partikelfiltre (senest i år 2003). Emissionskrav til entreprenørmateriel Emissioner fra entreprenørmateriel, som anvendes til bygge- og anlægsprojekter, er reguleret via BEK. 339 af 10. maj 2005: Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile, ikke vejgående maskiner. Denne dækker blandt andet emission fra dieseldrevne gravemaskiner, dozere, hjullæsere, kompressorer og mobilkraner. Bekendtgørelsen lister en række emissionsgrænser, som indføres trinvis, se nedenstående. "Ikrafttrædelsestidspunkt" betyder, at man ikke må markedsføre fabriksnye motorer efter den anførte dato, medmindre de lever op til emissionskravene.

16 16 Vurdering af luftkvalitet i Emissionskrav Tabel 5. Grænseværdier for dieselmotorer med motoreffekt i området mellem kw Motoreffe kt kw CO HC NO x g/kwh HC + NO x Partikl er Ikrafttrædelsestidspunkt Motorer med vekslende Motorer med konstant hastighed hastighed Trin 1 37 P<75 C 6,5 1,3 9,2-0,85 1/ Trin P 560 E 3,5 1,0 6,0-0,2 1/ / P<130 F 5,0 1,0 6,0-0,3 1/ / P<75 G 5,0 1,3 7,0-0,4 1/ / P<37 D 5,5 1,5 8,0-0,8 1/ / Trin 3 A 130 P 560 H 3, ,0 0,2 1/ / P<130 I 5, ,0 0,3 1/ / P<75 J 5, ,7 0,4 1/ / P<37 K 5, ,5 0,6 1/ / Trin 3 B 130 P 560 L 3,5 0, P<130 M 5,0 0, P<75 N 5,0 0,1 9 2,0-0,025 1/ ,3-0,025 1/ ,3-0,025 1/ P<56 P 5, ,7 0,025 1/ Trin 4

17 17 Vurdering af luftkvalitet i Emissionskrav Motoreffe kt kw CO HC NO x g/kwh HC + NO x Partikl er Ikrafttrædelsestidspunkt Motorer med vekslende Motorer med konstant hastighed hastighed 130 P 560 Q 3,5 0, P<130 R 5,0 0,1 9 0,4-0,025 1/ ,4-0,025 1/ Som det fremgår, sker der en kraftig skærpelse af kravene for partikelemission ved indførelse af trin 3B, hvilket i praksis vil betyde montering af partikelfilter eller "kombifilter", hvor der både er katalysator og partikelfilter i samme enhed. I trin 4 skærpes kravene til udledning af NO x med en faktor 10, hvilket i praksis vil betyde montering af katalysator. Emissionskrav til lastbiler I Danmark er det EU's Euronormer, der fastsætter emissionsgrænser til biler, lastbiler, busser mv. Euronormer blev første gang indført i Normerne er implementeret i dansk lov via Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Grænseværdierne indføres gradvist, som det fremgår af nedenstående tabel 6 Som for grænseværdierne for de ikke-vejgående maskiner betyder "dato", at der efter denne dato ikke må markedsføres maskiner, som ikke opfylder emissionsnormerne. Med Euro 4 sker en kraftig skærpelse af emissionsgrænsen for partikler, hvilket i praksis betyder, at motorerne bliver monteret med partikelfilter. Euro 6 skærper kravene til NO x, og det forventes, at katalysator bliver nødvendig. Tabel 6. Euronormer gældende for lastbiler (g/kwh) Tier Dato CO HC NO x PM Smoke Euro I 1992 < 85 kw 4,5 1,1 8,0 0, > 85 kw 4,5 1,1 8,0 0,36 Euro II Oktober ,0 1,1 7,0 0,25 Oktober ,0 1,1 7,0 0,15 Euro III Oktober ,1 0,66 5,0 0,10 0,13 a 0,8 Euro IV Oktober ,5 0,46 3,5 0,02 0,5 Euro V Oktober ,5 0,46 2,0 0,02 0,5 Euro VI April ,5 0,13 0,4 0,01 Forslag a - motorer mindre end 0,75 dm 3 pr. cylinder

18

19 19 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots Identificerede hotspots Nybygningsløsningen A1 Nybygningsløsningen A1 er delt i tre delstrækninger: Strækning 1: Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Strækning 2: Avedøre Havnevej-Baldersbæk Strækning 3: Baldersbæk-Havbogårdsvej Hotspots for strækning 1 Nybygningsløsningen for strækning 1 har tre alternative løsningsmuligheder: Grundløsningen, Alternativt kan Vigerslev Alle forlægges, som beskrevet under Tunnel ved Kulbanevej. Tunnel ved Kulbanevej, som er en løsning med en højtliggende tunnel langs Kulbanevej og tunnel under terræn efter Vigerslevvej. Løsningen berører ikke Holbækmotorvejen langs Vigerslev Allé og Allingvej men indebære en forlægning af Vigerslev Allé. Alternativt kan Vigerslev Alle bevares, som beskrevet under Grundløsningen. Smallere motorvej i Hvidovre, som er en løsning med en højtliggende tunnel langs Kulbanevej og en løsning, som medfører, at Holbækmotorvejen på en strækning langs Vigerslev Allé og Allingvej skal indsnævres. Herved undgås nedrivning af seks boligblokke. Løsningen er således næsten identisk med Tunnel ved Kulbanevej bortset fra flytning af motorvejen. I det følgende er der for udvalgte delstrækninger givet en beskrivelse af de større anlægsaktiviteter samt mulige forurenede grunde, der kan give anledning til lugt, og som ligger inden for en afstand af 100 meter til nærmeste bolig. 1: Grundløsningen Langs Kulbanevej Linjeføringen krydser Kulbanevej, og der anlægges en række større bygværker på strækningen langs Kulbanevej. Banen lægges i et trug langs den vestlige del af Kulbanevej. De primære bygværker og andre aktiviteter, som vil påvirke luftkvaliteten på strækningen, er: a : Enkeltfagsbro med lodrette vægge til underføring af Kulbanevej (nærmeste bolig ca. 60 meter) b : Enkeltfagsrammebro for underføring af sti/vandløb (nærmeste bolig ca. 60 meter) c : Nyanlæg af adgangsvej til Finnebyen. (nærmeste bolig ca. 60 meter) d : Trug langs Kulbanevej, hvor banen skal ligge. Inkl. in situ-støbt betonvæg langs Kulbanevej (nærmeste bolig ca. 60 meter) e. Udgravning af forurenet jord, som potentielt kan give anledning til lugtgener (se fagnotat om jord, jordhåndtering materialer og affald).

20 20 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots 2: Grundløsningen Vigerslevvej til Hvidovrevej Her ligger banen på det meste af strækningen mellem tæt beboede områder og Holbækmotorvejen. Banen vil efter Hvidovregade føres i en tunnel under terræn således at de seks boligblokke, som ligger meget tæt på banen ( til ), skånes mest muligt. Det er forventet at de yderste tre lejligheder i hver af blokkene må eksproprieres pga. mangel på plads. De bygværker og andre aktiviteter, som vil påvirke luftkvaliteten på strækningen, er: a. Trug fra Vigerslevvej frem til Hvidovregade (nærmeste bolig < 100 meter) b. Overføring af Vigerslevvej (nærmeste bolig < 100 meter) c : Tunnel langs Holbækmotorvejen under Vigerslev Allé og Allingvej. Udført med sekantpælevægge med betonbund og topplade (løber mellem boligområde og Holbækmotorvej, nærmeste bolig ca. 60 meter) d : Enkeltfagspladebro til overførsel af Hvidovrevej (nærmeste bolig < 50 meter) e : Trug (360 meter) langs Allingvej. Udføres som in situ-støbt betontrug (nærmeste bolig ca. 30 meter). 3: Grundløsningen Allingvej-Avedøre Havnevej Her ligger banen mellem et bebygget område og Holbækmotorvejen. Fra Hvidovrevej til stibro føres banen i en cut and cover-tunnel og videre langs Allingvej i et trug. a : Stibro over banen (nærmeste bolig ca. 30 meter) med særlig udførelsesmetoder b : Trug af in situ-støbt beton langs Allingvej. Udført med interrimsstøttevægge med spuns (nærmeste bolig ca. 30 meter). 4: Tunnel ved Kulbanevej: Langs Kulbanevej a : Tunnel langs Kulbanevej. 770 meter in situ-støbt betontunnel med interrimspunsvægge (nærmeste bolig ca. 60 meter). 5: Tunnel ved Kulbanevej: Langs Holbækmotorvejen a : Tunnel (840 meter) langs Holbækmotorvejen under forlagt Vigerslev Allé og Allingvej. Udført med sekantpælevægge med betonbund og topplade (løber mellem boligområde og Holbækmotorvej, nærmeste bolig ca. 60 meter) b : Enkeltfagspladebro til overførsel af Hvidovrevej (nærmeste bolig < 50 meter) c : Trug (360 meter) langs Allingvej. Udføres som in situ-støbt betontrug (nærmeste bolig ca. 30 meter). d. Forlægning af Vigerslev Allé mod Holbæk motorvejen. (nærmeste bolig <100 meter) 6: Smallere motorvej i Hvidovre a. Identisk med Tunnel ved Kulbanevej b. Nedrivning af eksisterende bro til overførsel af Hvidovrevej (nærmeste bolig < 100 meter) c. Ny bro til overførsel af Hvidovrevej over motorvejen (nærmeste bolig < 100 meter) d. Indsnævring af motorvejen til to kørespor i hver retning (nærmeste bolig < 100 meter).

21 21 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots Hotspots for strækning 2 Nybygningsløsningen for strækning 2 har fem alternative løsningsmuligheder: 1. Grundløsningen. 2. Tæt på motorvejen ved Vestvolden. Adskiller sig fra Grundløsningen ved at føre banelinjen forbi Vestvolden og Motorring 3 tæt op ad Holbækmotorvejen. 3. Nord om kolonihaverne i Brøndby. Banelinjen føres nord om de runde kolonihaver. 4. Nord om Vallensbæk Sø. Banelinjen føres nord om Vallensbæk sø, i stedet for som i Grundløsningen at føres syd om. 5. Tunnel under Vestvolden. Banens linjeføring er den samme som i Grundløsningen, men sporet føres i tunnel under Vestvolden og Motorring 3. I det følgende er der for udvalgte delstrækninger givet en beskrivelse af de større anlægsaktiviteter, som ligger inden for 100 meter til nærmeste bolig. 1: Grundløsningen Avedøre Havnevej-Ishøj Stationsvej a : Enkeltfagspladebro til overføring af Avedøre Havnevej (nærmeste bolig ca. 50 meter) b : Flerfagspladebro til overføring af Brøndbyøstervej over både bane og Holbækmotorvejen. Vil medføre en del jordarbejde til opbygning af rampe mv., da vej nu er ført under Holbækmotorvej (nærmeste bolig ca. 50 meter) c : 200 meter trug før Søndre Ringvej udføres med spuns mod nord og i beton mod syd (gennem kolonihaver) d : Rammebro til overføring af Søndre Ringvej (nærmeste kolonihaver ca. 30 meter) e : 220 meter trug efter Søndre Ringvej udføres med spuns mod nord og i beton mod syd (gennem kolonihaver) f : Sporbærende rammebro til underføring af Mosebjergvej (nærmeste kolonihaver ca. 30 meter) g : Enkeltfagspladebro for overføring af Vejlegårdsvej (nærmeste bolig <100 meter). 2:Tæt på motorvejen ved Vestvolden a. Forventes ikke at give anledning til yderligere hotspots i forhold til Grundløsningen. 3: Linjeføring Nord om kolonihaverne i Brøndby a. Forventes ikke at give anledning til yderligere hotspots i forhold til Grundløsningen. 4: Linjeføring Nord om Vallensbæk Sø a. Forventes ikke at give anledning til yderligere hotspots i forhold til Grundløsningen. 5: Tunnel under Vestvolden a. Forventes ikke at give anledning til yderligere hotspots i forhold til Grundløsningen. Hotspots for strækning 3 Nybygningsløsningen for strækning 3 har følgende løsningsmuligheder: 1. Grundløsningen.

22 22 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots 2. Station ved Kildebrøndevej Nordøst for Kildebrøndevej etableres en station, der forventes at være ca. 400 meter lang, 80 meter bred og m høj. Selve linjeføringen adskiller sig ikke fra Grundløsningen. Der er ikke boliger inden for 100 m, hvorfor stationen ikke er identificeret som et hotspot. I det følgende er der givet en beskrivelse af de større anlægsaktiviteter, som ligger inden for 100 meter til nærmeste bolig. 1: Grundløsningen Baldersbæk-Tåstrupvej a : Flerfagspladebro over Karlslunde Mosevej (nærmeste bolig ca. 75 meter). Nybygningsløsningen A2 Nybygningsløsningen A2 er delt ind i 2 delstrækninger: Strækning 1: Havbogårdsvej-Salbyvej Strækning 2: Salbyvej-Kongsted Huse. Hotspots for strækning 1 Nybygningsløsningen A2 for strækning 1 har tre alternative løsningsmuligheder: 1. Grundløsningen. 2. Faunapassage ved Skensved Å (ikke behandlet i anlægsbeskrivelse). 3. Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord. Det vestlige perronspor føres efter stationen i en større bue frem til Lille Syd banen og kobles sammen med denne vest for krydsningen af Køge Bugt Motorvejen. Der anlægges ikke noget ekstra spor langs Lille Syd banen ind til Køge Station. De primære bygværker og andre aktiviteter, som vil påvirke luftkvaliteten, er: 1: Grundløsningen Havbogårdsvej-Skensved Å a. Tunnel under Solrød Byvej (enkelte boliger <100 meter). 2: Grundløsningen Køge Nord a. Dæmning ca. 7 meter over terræn fra Ølsemaglevej til Lyngvej (enkelte boliger < 100 meter) b. Sammenfletning af nybane og Lille Syd Bane. Spor skal føres under Motorvej og S-bane (nærmeste bolig < 100 meter) c. Hovedspor føres under Lyngvej inkl. omlægning af tilkørselsrampe og rundkørsel (nærmeste boliger < 100 meter) d. Etablering af station ved Køge Nord for både S-bane og Ny bane, inkl. parkeringsanlæg mv. (nærmeste boliger < 100 meter) e. Anlæg af ekstraspor mellem Københavnsvej og Køge Station (bane går gennem både bolig- og erhvervskvarterer). 3: Enkeltsporet udfletning Køge Nord a. Etablering af station lige nord for Ølsemaglevej. Specielt nye perroner for S- tog ligger tæt på boliger. b. Forlængelse af broen over Ølsemaglevej (nærmeste boliger < 100 meter).

23 23 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots Hotspots for strækning 2 Nybygningsløsningen A2 for strækning 2 har tre alternative løsningsmuligheder: 1. Grundløsningen 2. Regulering af Køge Å ved Regnemark 3. Faunapassage ved Slimminge Å (ikke behandlet i anlægsbeskrivelse). De primære bygværker og andre aktiviteter, som vil påvirke luftkvaliteten, er: 1: Grundløsningen Salbyvej-Kongsted Huse a. Baneafgravning langs Enghavevej samt overføring af Vestre Ringvej over bane (enkelte boliger meter) b. Underføring af bane under Vest Motorvej samt Kongstedvej (enkelte boliger meter) 5. sporsløsningen C5 5. sporsløsningen C5 omfatter en kapacitetsudvidelse af den eksisterende bane mellem Ny Ellebjerg Station og Baldersbrønde. C5 har to alternative løsninger: 1. Grundløsningen 2. Fleksibel trafik. I forhold til Grundløsningen giver løsningen et øget antal af sporskifte på strækning, hvilket blandt andet skulle medføre en øget kapacitetsudnyttelse af banen, samt man undgår flyoveren af godstogssporet ved Baldersbrønde. Som tilvalg er medtaget en overdækning ved Brøndbyøster. Ca. 2 km bane overdækkes for at tilvejebringe en effektiv støjafskærmning samt for at binde byen på hver side bedre sammen. I det følgende er kun Grundløsningen vurderet, da der endnu ikke foreligger detaljerede projektbeskrivelser for de to øvrige. Grundløsningen Strækningen kan opdeles i seks delstrækninger, hvor der vil være en række forskellige anlægsaktiviteter. I det følgende er der for de enkelte delstrækninger givet en beskrivelse af de identificerede hotspots hvor større anlægsaktiviteter vil skulle gennemføres, såfremt 5. sporsløsningen vælges. 1: Ny Ellebjerg Station-Vigerslev-Hvidovre a. Eksisterende fjerntogspor opgraderes til 100 km/t. Der udføres kun sporarbejder inden for det eksisterende baneareal. 2: Hvidovre-Vestvolden. a. Banearealet udvides med 5,8 meter, således at et nyt 5. spor kan anlægges syd for det eksisterende spor b. Eksisterende jernbanebro over Avedøre Havnevej udbygges c. Eksisterende overføring af Brøndbyøstervej udbygges, og der anlægges en ny stitunnel under Brøndbyøstervej syd for den eksisterende bro.

24 24 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots 3. Vestvolden-Glostrup a. Eksisterende fjerntogspor anvendes i det nuværende tracé. 4. Glostrup-Taastrup a. Banearealet udvides med 5,8 meter, således at et nyt 5. spor kan anlægges syd for det eksisterende spor b. Ombygning af godstogsflyover c. Eksisterende jernbanebro over Vridsløsevej udbygges d. Eksisterende overføring af Vallensbæk Torvevej udbygges. 5. Taastrup-Høje-Taastrup a. Banearealet udvides med 5,8 meter, således at et nyt 5. spor kan anlægges syd for det eksisterende spor b. Eksisterende jernbanebro over Taastrup Hovedgade udbygges c. Perrontunneler på Taastrup Station ombygges. 6. Høje-Taastrup-Baldersbrønde a. Etablering af en godstogsflyover hen over de eksisterende fjernspor samt ring 5, således at godstog kan krydse mellem spor 1 og spor 4. Kværkeby-Ringsted Station samt vendespor, CR CR omfatter tre separate anlæg: 1. Vendesporsanlæg i Roskilde som er en del af 5. sporsløsningen 2. Linjeføring og bygværker for linjen fra Kværkeby til Ringsted Station for 5. sporsløsningen 3. Linjeføring og bygværker for linjen fra Kværkeby til Ringsted Station for Nybygningsløsningen. Vendesporsanlæg ved Roskilde Vendesporsanlægget etableres i trekantsområdet mellem Vestbanen og Lille Sydbanen. Vendesporsanlægget har tre mulige løsninger: Grundløsningen. Vendesporsanlægget anlægges med opstillingsspor til tog med en længde op til 180 meter. Der forberedes til station uden egentlig etablering. Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde: Identisk med Grundløsningen, men station etableres inkl. perroner, vejadgang, bygninger og parkeringsanlæg. Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde: Vendesporsanlæg anlægges med opstillingssport til tog med en længde på 320 meter, således at banen forlænges under motorvej. Der etableres station inkl. perroner, vejadgang, bygninger og parkeringsanlæg på sydside af Holbækmotorvej. Identificerede hotspots 1: Station ved vendesporet i Roskilde og Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde Køgevej-Søndre Ringvej

25 25 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots a. Etablering af ny bro til overføring af bane over Søndre Ringvej. Arbejdet forventes at tage ca. 12 mdr. (nærmeste boliger < 50 meter). 2: Grundløsningen: Søndre Ringvej-Holbækmotorvej a. Etablering af Vendespor 4-7 meter under terræn samt underføring af banen under Vestbanen i en tunnel (nærmeste boliger meter). 3 Station ved vendesporet i Roskilde: Søndre Ringvej-Holbækmotorvej a. Som Grundløsningen b. Etablering af station inkl. perroner, bygninger, parkeringsanlæg mv. (nærmeste boliger meter). 4: Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde: Søndre Ringvej-Holbækmotorvej a. Som Grundløsningen. 5: Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde: Syd for Holbækmotorvej a. Underføring af bane under Holbækmotorvej b. Etablering af station inkl. perroner, bygninger, parkeringsanlæg mv. (nærmeste boliger ca. 100 meter). Kværkeby-Ringsted 5. sporløsning Anlægget omfatter linjeføring og bygværker på delstrækningen Kongstedvej til Ringsted Station i forbindelse med 5. sporsløsningen. Delstrækningen har tre alternative løsninger: 1. Grundløsningen KR-1: Der etableres et ekstra spor på den nordlige side af banen. 2. Grundløsningen KR-2A: Der etableres to ekstra spor. Ét på nordsiden og ét på sydsiden af det eksisterende spor fra Bedstedvej til hhv. Østre Ringvej og Ringsted Station. 3. Løsningsmulighed KR-2B: Der etableres to ekstra spor, begge på sydsiden af de eksisterende spor. Alle løsninger: Kongstedvej-Ringsted Station a. Forlængelse af tunnel til underføring af Øster Ringvej under bane (nærmeste bolig ca. 100 meter) b. Eventuel nedrivning af eksisterende bro til overføring af Rønnedevej og etablering af ny bro (nærmeste bolig < 50 meter) c. Eventuel nedrivning af eksisterende bro til overføring af Næstvedvej og etablering af ny bro (nærmeste bolig < 50 meter). Kværkeby-Ringsted-Nybygningsløsning Anlægget omfatter linjeføring og bygværker på delstrækningen Kongstedvej til Ringsted Station i forbindelse med Nybygningsløsningen. Delstrækningen har fire alternative løsninger: 2. Grundløsningen KR-3C: Der etableres to ekstra spor på hhv. den nordlige og sydlige side af banen fra Kongstedvej til hhv. Østre Ringvej og Ringsted Station.

26 26 Vurdering af luftkvalitet i Identificerede hotspots 3. Løsningsmulighed KR-3C-01: Som Grundløsningen med skæringer anlagt med spidsvinkel. 4. Løsningsmulighed KR-3C-02: Køgevej omlægges ved Kværkeby, og der etableres en ny underføring for vejen under banen. 5. Løsningsmulighed KR-3D: Der etableres to ekstra spor, begge etableret syd for den eksisterende bane indtil Østre Ringvej. Kongstedvej-Ringsted Station a. Grundløsningen, KR-3C-01, KR 3D: Nedrivning af eksisterende bro samt etablering af ny bro til overføring af bane over Køgevej (enkelte boliger < 100 meter) b. KR 3C-02: Omlægning af Køgevej og underføring under bane (enkelte boliger < 100 meter) c. Alle løsninger: Eventuel nedrivning af eksisterende bro til overføring af Rønnedevej og etablering af ny bro (nærmeste bolig < 50 meter) d. Alle løsninger: Eventuel nedrivning af eksisterende bro til overføring af Næstvedvej og etablering af ny bro (nærmeste bolig < 50 meter).

27 27 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Sporarbejde, Nybygningsløsningen Banearbejdet i forbindelse med etableringen af nye spor kan overordnet opdeles i to hovedgrupper: klargøring af tracé og lægning af spor. Klargøring af tracé Klargøring af tracé udgør arbejdet med at rydde tracé for beplantning mv., udføre terrænregulerende jordarbejder samt udlægge underbund for skinnelegemerne. Ved opbygning af dæmning tilkøres jord af 2-3 omgange afhængigt af højden med mellemliggende tromling. Herudover skal der langs hele strækningen udlægges ca. 4,5m 3 stabilgrus og 5 m 3 skæver pr. meter dobbeltsporet bane. Materialerne tilkøres med lastbil i fast cyklus. Begge lag udlægges af 2-3 omgange med mellemliggende tromling. Lægning af sporene Udlægning af sveller sker, når sporkassen er bygget op til 5 cm under færdigt niveau. Svellerne leveres normalt på jernbanevogne, der kører frem til udlægningsstedet. Der anvendes en portalkran til udlægning, som tager et helt lag sveller ad gangen. Herefter kan skinnerne trækkes ud på svellerne og fastgøres. Efterfølgende udlægges den sidste mængde ballast. Sporarbejde, 5. sporsløsningen Aktiviteterne med udlægning af spor forventes ikke at være meget anderledes en ved Nybygningsløsningen. Forberedelse af tracé, dvs. rydning og terrænregulering, vil dog være meget mere begrænset, da tracé allerede er forberedt. Bygværker, typiske udførelsesmetoder for Nybygningsløsningen Nedenfor er beskrevet de væsentligste arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af de væsentligste bygværker. Der er givet et estimat for den typiske anlægstid samt hvilke maskiner som forventes anvendt. Der er ikke angivet anlægstid for støttevægge, da det vil være helt afhængigt af længden. Nedenstående beskrivelser giver en fornemmelse af omfanget af anlægsarbejdet, dvs. hvilke og hvor mange maskiner kan der forventes på samme tid i forbindelse med anlægsarbejdet. Nedenstående er baseret på anlægsbeskrivelserne for A1, som primært omfatter etablering af nye bygværker. Tabel 7. Typisk flerfagspladebro Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Etablering af arbejdsplads 1 mdr. Frontlæsser Tromle Lastbiler til til- og frakørsel med materialer Udgravning og evt. pælearbejde 1 mdr. Gravemaskiner Lastbiler til jordtransport evt. rammemaskine

28 28 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Underbygning, form og armering 3 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materialer Underbygning støbning 6-8 dage Tårnkran Beton pumpe Betonbiler som kører til og fra Underbygning, tilfyldning 1 mdr. Lastbiler til materialetransport Frontlæsser Pladevibrator Overbygning, stillads, form og armering 4 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materiale Overbygning støbning 1 dag Tårnkran 2 betonpumper Betonblander som kører til og fra Fugtisolering Tilfyldning Belægning og aptering 2 mdr. Sandblæsning/højtryksspuling af brodæk Lastbiler til transport af materialer Frontlæsser Pladevibrator Asfaltmaskiner Tabel 8. Typisk enkeltfagspladebro Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Etablering af arbejdsplads 0,5 mdr. Frontlæsser Tromle Lastbiler til til- og frakørsel med materialer Ramning af spunsvægge 1 mdr. Boremaskine Mobilkran med vibrator Mobilkran med hammer Lastbil med kran Udgravning og evt. pælearbejde 1 mdr. Gravemaskiner Lastbiler til jordtransport evt. rammemaskine Overbygning, form og armering 3 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materiale Overbygning støbning 1 dag Tårnkran 1 betonpumpe Betonblander som kører til og fra Tilfyldning ved broender 2 uger Frontlæsser Lastbiler til transport af materiale Komprimator Fugtisolering og belægning 1 mdr. Sandblæsning/højtryksspuling af brodæk Asfaltmaskiner Udgravning for underbygning 2 uger Gravemaskiner Lastbiler til jordtransport Udførelse af jordankre 1 mdr. Boremaskine Lastbil med kran

29 29 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Form og armering for påstøbning 2 mdr. Lastbil med kran/mobilkran Lastbiler til transport af materiale Påstøbning af spuns og fjernelse af form 5 dage Lastbil med kran/mobilkran Betonpumpe Betonblander Tabel 9. Typisk rammebro for underført vej Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Etablering af arbejdsplads Frontlæsser Tromle Lastbiler til til- og frakørsel med materialer Underbygning, form og armering 3 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materialer Underbygning støbning 6 dage Tårnkran Beton pumpe Betonbiler som kører til og fra Underbygning, tilfyldning 2 uger Lastbiler til materiale transport Frontlæsser Pladevibrator Overbygning, stillads, form og armering 3 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materiale Overbygning støbning 1 dag Tårnkran 2 betonpumper Betonblander som kører til og fra Tilfyldning ved broender 2 uger Frontlæsser Lastbiler til transport af materiale Komprimator Fugtisolering 1 mdr. Sandblæsning/højtryksspuling af brodæk Tabel 10. Typisk rammebro for overført vej, 2 etaper Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Etablering af arbejdsplads 3 uger Frontlæsser Tromle Lastbiler til til- og frakørsel med materialer Interrimafstivning i midten af overført vej 10 dage Rammemaskine Udgravning af en brohalvdel 2 uger Gravemaskiner Lastbiler til jordtransport Underbygning, form og armering 2 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materialer Underbygning støbning 4 dage Tårnkran Beton pumpe Betonbiler som kører til og fra Underbygning, tilfyldning 2 uger Lastbiler til materiale transport Frontlæsser

30 30 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Maskiner Pladevibrator Overbygning, stillads, form og armering 2 mdr. Tårnkran Lastbiler til transport af materiale Overbygning støbning 1 dag Tårnkran 2 betonpumper Betonblander som kører til og fra Tilfyldning ved broender 2 uger Frontlæsser Lastbiler til transport af materiale Komprimator Fugtisolering og belægning 1 mdr. Sandblæsning/højtryksspuling af brodæk Gentagelse for 2. brohalvdel 8 mdr. se ovenstående Tabel 11. In situ-støbt betonstøttevægge Anlægsbeskrivelse Udgravning Form og armering af fundament Støbning af fundament Form og armering af væg Støbning af væg Maskiner Gravemaskine Tårnkran Lastbiler til transport af materialer Tårnkran Betonpumpe Betonbiler som kører til og fra Tårnkran Lastbiler til transport af materialer Tårnkran Betonpumpe Betonbiler som kører til og fra Tabel 12. Spunsvægge Anlægsbeskrivelse Etablering af arbejdsplads Evt. forboring Ramning/vibrering af spuns Udgravning foran spuns Placering af ankre Evt påstøbning af pæle Evt. støbning af bundplade Maskiner Dozer Frontlæsser Lastbiler til til- og frakørsel af materialer Boremaskine Rammemaskine/vibrator Lastbiler til transport af materialer Gravemaskine Lastbiler til til- og frakørsel af materiale Borerig Kran Betonpumpe Betonbiler Frontlæsser Betonpumpe Betonbiler

31 31 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Anlægsbeskrivelse Maskiner Lastbiler til til- og frakørsel af Tabel 13. Sekantpælevægge Anlægsbeskrivelse Etablering af arbejdsplads Boring Udgravning Støbning af bundplade materiale Maskiner Dozer Frontlæsser Lastbiler til til- og frakørsel af materialer Boremaskine Gravemaskine Lastbiler til til- og frakørsel af materiale Frontlæsser Betonpumpe Betonbiler Lastbiler til til- og frakørsel af materiale Bygværker, 5. sporsløsningen Anlægsarbejder i 5. sporsløsningen består primært i at anlægge et ekstra spor langs det eksisterende jernbanetracé og som konsekvens heraf udvide eksisterende broer, forlænge tunneler mv. Der er således kun i enkelte tilfælde tale om etablering af helt nye bygværker. Omfanget af arbejdsprocesser er således væsentligt reduceret i forhold til Nybygningsløsningen. Nedenfor er beskrevet de væsentligste arbejdsprocesser ved anlæg af bygværker samt den forventede anlægstid. Udvidelse af bro over Avedøre Havnevej Broen over Avedøre Havnevej udvides med en betonpladebro i stil med den eksisterende. Anlægstiden for ventes at være op til seks måneder. Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Udgravning til fundament Støbning af fundament og søjler Form og armering til overbygning 1 mdr. 2-3 mdr. 3-4 mdr. Støbning af brodæk Isolering og asfaltarbejde Antallet af entreprenørmaskiner på pladsen vil være 1-2, hertil kommer et antal lastbiler til bortkørsel af materiale. Overføring over Brøndbyøstervej udbygges, og tunnel etableres Overføringen kan udbygges relativt simpelt, ved at sporet anlægges i det eksisterende sydlige endefag, og ved at der anlægges en ny stitunnel syd for den eksisterende bro. Udgravning til tunnelen sker i ad to omgange af hensyn til sikring af fortsat trafik på Brøndbyøstervej.

32 32 Vurdering af luftkvalitet i Væsentlige arbejdsprocesser på hotspots Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Udgravning i endefag til nyt spor Udgravning til tunnel 1-2 uger 2 x 14 dage Form, armering og støbning af tunnel Tilfyldning Reetablering af vej 2 x 2 mdr. 2 x1 uge 2 x1 uge Antallet af entreprenørmaskiner på pladsen vil være én, hvortil der kommer et antal lastbiler til bortkørsel af materiale. Forlængelse af tunnel ved Rødovre, Brøndbyøster, Taastrup og Albertslund stationer Ved anlæg af et ekstra spor skal perrontunnelerne ved stationerne forlænges. Anlægsbeskrivelse pr. tunnel Ca. anlægstid Nedbrydning af nuværende facade på tunnel Form, armering og støbning af tunnel Reetablering af facader 1 uge 2-3 mdr. ½-1 mdr. Antallet af entreprenørmaskiner på pladsen vil være én, hvortil der kommer et antal lastbiler til bortkørsel af materiale. Godstogsflyover ved Glostrup Aktiviteter som Avedøre Havnevej. Se afsnit: Udvidelse af bro over Avedøre Havnevej Hertil kommer udgravning og spunsning langs rampe, hvilket giver en del håndtering af jord. Vallensbæk Torvevej Her skal den eksisterende skråning under broen bortgraves for at give plads til det nye spor. Skråningen erstattes af en betonvæg. Anlægsbeskrivelse Ca. anlægstid Afgravning af beklædning på skråning under bro Udgravning til fundering Form og armering og støbning af støttevæg Tilfyldning og reetablering ½ mdr. ½ mdr. 1 mdr. 1 mdr. Antallet af entreprenørmaskiner på pladsen vil være én, hertil kommer et antal lastbiler til bortkørsel af materiale. Flytning af støttevæg ved Albertslund station Den eksisterende støttevæg skal flyttes for at give plads til et ekstra spor. En ny væg opføres 1,5 meter mod syd.

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Vurdering af luftkvalitet i København-Ringsted projektet Juni 2008 3 Vurdering af luftkvalitet i Indhold Indhold Indledning 5 Metode 7 Identificering af hotspots 7 Eksisterende forhold 9 Nuværende luftkvalitet

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-023-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen

Anlægsbeskrivelse Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for Nybygningsløsningen mellem Avedøre Havnevej

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Luftforurening - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-013-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Miljøgener i anlægsfasen - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Miljøgener i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler miljøgener i anlægsfasen i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.26 Anna Juliane Clausen Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsning København-Ringsted projektet 29. August 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Emissioner - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 25. februar 2013 Godkendt af Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato 25. februar 2013 Senest revideret af Mads Hansen, Atkins Emissioner

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

faktaark om 5. sporets og nybygningens påvirkning af natur og kultur

faktaark om 5. sporets og nybygningens påvirkning af natur og kultur greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om 5. sporets og nybygningens

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune 24.-25. april 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Lars Forsting, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere

TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted

TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted Dansk Brodag 2016 5. april 2016 Stephen Slot Odgaard, COWI Projektdirektør, Tunneler 1 Agenda 1. Generel præsentation Den nye bane Kbh-Rng

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune juni 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune juni 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune 6.-7. juni 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Hamanny Adler Knudsen, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støjhåndteringsplan Februar 2009 Notat Støjhåndteringsplan Dato 12. marts 2009 Udgiver Vejdirektoratet Hovedstadsprojekterne Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Journalnr.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for Nybygningsløsningen

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 27. maj 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station- Vestvolden Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Luftkvalitet i København i forhold til grænseværdier Virkemidler til nedbringelse af trafikforureningen Luftkvalitet

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet Maj 2009 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen for

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

De nye EU direktiver om luftkvalitet

De nye EU direktiver om luftkvalitet De nye EU direktiver om luftkvalitet Finn Palmgren DMU s miljøkonference 2002 21.-22. august 2002 Finn Palmgren 1 EU lovgivning, tosidig Kilder og produkter Luftkvalitet 21.-22. august 2002 Finn Palmgren

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> R A PPO RT 3 5 3-2010 Miljøvurdering - Del 2 NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Miljøvurdering - Del 2 Rapport 353-2010

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Forord Forord Jernbanen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn Kystdirektoratet Att.: Henrik S. Nielsen NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Direkte: Telefon 87323262 E-mail rho@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Grundvand og drikkevand Ny Ellebjerg Station Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Grundvand og drikkevand Ny Ellebjerg Station Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Grundvand og drikkevand 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 3 Grundvand og drikkevand Ny Ellebjerg Station Forord Forord Dette fagnotat omhandler grundvand og drikkevand for 5. sporsløsningen

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere