Hovedforslag: - planer 1:10.000/1: længdeprofiler 1: Alternativer - planer 1: længdeprofiler 1:10.000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforslag: - planer 1:10.000/1: længdeprofiler 1: Alternativer - planer 1: længdeprofiler 1:10.000"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hovedforslag Tværprofil Linieføring Tracering Tilslutninger Skærende veje og stier Faunapassager Broer og større bygværker Sideanlæg Trafiksanering af Hanstholmvej Trafiksikkerhed Støjforanstaltninger Ejendomsforhold Arealinteresser Større ledningsanlæg Geologi og geoteknik Afvanding Etapeopdeling Alternativer Trekantanlæg ved Thisted omfartsvej Østlig linie Vestlig linie Lille Omfartsvej Alternativ Økonomi Anlægsoverslag Risikoanalyse...26 Bilag Hovedforslag: - planer 1:10.000/1: længdeprofiler 1: Alternativer - planer 1: længdeprofiler 1: Tværprofiler - 2 sporet motortrafikvej 1:100 - Trafiksanering og bygennemfart i Nors 1:100 Anlægsoverslag V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 1

2 1. Indledning Omfartsvejen ved Nors indgår i de overordnede planer for udbygning af rute 26 mellem Århus og Hanstholm til højklasset vejforbindelse. Nærværende tekniske rapport indeholder en beskrivelse af et skitseprojekt til motortrafikvej på rute 26-strækningen mellem Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej) og Ballerumvej ved Sønderby nord for Nors. Beskrivelsen omfatter såvel hovedforslaget som de alternative linieføringer. Længden af de forskellige linieføringer varierer, men udgør 8-9 kilometer. På oversigtsplanen, figur 1.1, er såvel hovedforslag som alternative linieføringer vist. Som alternativ til anlæg af en ny vej er beskrevet af mulighederne for ombygning af eksisterende Hanstholmvej i sit nuværende tracé - den såkaldte 0+ løsning. Det skal her bemærkes, at de på tegningsbilagene viste forslag til 0+ løsning udelukkende er principløsninger. Den endelige løsning vil først blive fastlagt senere under inddragelse af de berørte lodsejere. VVM-redegørelsen består foruden denne rapport af den sammenfattende rapport (Vejdirektoratets Rapport nr. 216), miljøvurderingen (Vejdirektoratets Rapport nr. 217) og arealanvendelsesanalysen (Vejdirektoratets Rapport nr. 211). Vejprojekterne er udformet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Viborg Amtskommune, Thisted Kommune, Hanstholm Kommune, miljørådgivere (COWI) og landskabsarkitekter (Møller & Grønborg AS) samt med observatører fra Thisted Politikreds og Skov- og Naturstyrelsen. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 2

3 HOVEDFORSLAG LILLE OMFARTSVEJ ØSTLIG ALTERNATIV VESTLIG ALTERNATIV TREKANT ANLÆG VED THISTED Figur 1.1 Oversigtsplan V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 3

4 2. Hovedforslag Projektet er opdelt i to etaper. Etape I omfatter omfartsvejen øst om Nors, medens etape II omfatter strækningen fra Thisted Omfartsvej (rute 11) til det sydlige punkt af Nors Omfartsvej. Etape I udføres først. Etape II kan udføres i sammenhæng med etape I eller senere. I bilagene er de beskrevne linier og længdeprofiler vist på tegninger i målestok 1: Det bemærkes, at der i detailprojekteringstfasen vil kunne ske justeringer i projektet. Det skal specielt bemærkes, at forslag til udbygning af lokalvejnettet samt omlægning og sammenføring af private fælles veje vil blive drøftet med lokale vejmyndigheder og involverede lodsejere. De i rapporten viste omlægninger er således af skitsemæssig karakter og vil blive endeligt fastlagt på et senere tidspunkt. 2.1 Tværprofil Vejen anlægges som 2-sporet motortrafikvej. Tværprofilet for den 2-sporede motortrafikvej er på 15 m og består af 2 x 3,5 m kørespor med 2 x 0,5 m kantbane, i alt 8 m samt 2 x 2,5 m nødspor (rabat) og 2 x 1 m yderrabat, se tegn. nr. H Nødsporene anlægges uden asfaltbelægning, men er forberedt herfor. Nødsporene afsluttes med kørestabiltgrus og græssåning og har således udseende af brede rabatter. 2.2 Linieføring Den beskrevne linie er stationeret fra syd mod nord med st. ~ 0.4 i rundkørslen ved Thisted Omfartsvej. Projektet vil i forbindelse med gennemførelse og åbning blive tilpasset eksisterende reference system for rute 26. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 4

5 Etape I Etape I tager udgangspunkt i st ved eksisterende Hanstholmvejs km. 5.4 umiddelbart nord Skinnerup Skråvejs tilslutning til denne. Motortrafikvejen (MTV) forløber herfra mod nordøst i en højredrejende kurve med R=4.000 m for, via en overgangkurve, at løbe videre i en R= m frem til Lækjærvej. Lækjærvej føres under MTV. Nord for Lækjærvej forløber MTV videre i en venstredrejende kurve med R=3.000 m til Ranselvej. Fra St. 4.0 til 5.7 krydser MTV DONG's transmissionsledning for naturgas. Ved fastlæggelse af MTV's længdeprofil sikres den nødvendige jorddækning af gasledningen, så en kostbar omlægning undgås. Fra Ranselvej forløber MTV i en venstredrejende kurve med R=1700 m mod nordvest henover en lavning i landskabet på en ca. 5 m høj dæmning. Ca. 300 m. nord for eksisterende Ranselvej etableres et tilslutningsanlæg i form af et fuldt udbygget hankanlæg med sydvendte ramper. Ranselvej forlægges på en strækning over ca m, heraf ca m øst for MTV. Den eksisterende Ranselvej nedklassificeres til stiforbindelse omkring skæringen med MTV. Umiddelbart syd for Stenhøjgård overgår MTV til en højredrejende kurve med R=1.800 m for ved tilslutning til eksisterende Hanstholmvej at overgå til en venstredrejende kurve med R=1.500 m. På strækningen mellem Ranselvej og Stenhøjgård forløber MTV ca. 150 m. øst om Skibsted Høj og i forløbet videre mod nord ca. 350 m. vest om Stenhøj. Passagen ved Stenhøj sker i ca. 5 m dyb afgravning. MTV passerer øst om Nors i en afstand af ca m. Vejen ligger på det meste af strækningen i lettere afgravning med undtagelse af passagen ved Ranselvej, hvor MTV ligger i 2-3 m påfyldning. I st. ~ skærer MTV atter DONG's transmissionsledning for naturgas. Også her sikres naturgasledningen den nødvendige jorddækning, når længdeprofilet endelig fastlægges. MTV skærer på strækningen fra Ranselvej til etapeafslutningen 4 diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Projektet slutter nord for Nors ved firevejskrydset ved Ballerumvej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 5

6 Etape II Etape II omfatter anlæg af motortrafikvej (MTV) mellem omfartsvejen ved Nors og Thisted omfartsvej. Den beskrevne linie er stationeret fra syd mod nord med st. ~ 0.4 i rundkørslen ved Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej). MTV forløber stort set i Hanstholmvejs nuværende tracé startende fra rundkørslen ved Thisted omfartsvej. Rundkørslen udbygges til en større rundkørsel. MTV forløber herfra i en kort venstredrejende kurve R=~750 m og videre i en højredrejende R=1650 m. Kurveparameteren er begrænset af de begrænsede tilslutningsmuligheder til rundkørslen og gasstationen beliggende umiddelbart øst for Hanstholmvej. Det videre forløb mod nord er retlinet fra Klitmøllervej, forbi Vandrehjemmet, for at følge eksisterende tracé i en højredrejende R=4.000 m inden etape II tilsluttes etape I. Klitmøllervej føres under MTV og forlænges i et forløb parallelt med MTV øst for denne til rundkørslen ved Thisted omfartsvej. Tracéet for Klitmøllervejs forlængelse er begrænset af eksisterende sendemast med tilhørende ankerklodser, som er beliggende umiddelbart øst for vejen. 2.3 Tracering Ved traceringen er Vejdirektoratets projekteringsregler (udsendt som Vejregelforslag: Veje i åbent land hæfte 2 Tracering ) for motortrafikveje blevet fulgt. Ved 2-sporede motortrafikveje skal der bl.a. tages specielle hensyn til oversigtsforholdenne, herunder til mulighederne for at overhale. Specielle lokale forhold som eksempelvis eksisterende tekniske anlæg medfører nødvendige justeringer i tracéet, som afviger i forhold til den optimale situation. Yderligere justering og optimering vil finde sted i forbindelse med detail projekteringen. Mindste anvendte horisontalradius er R=1650 m. Dog benyttes R=~750 m, hvor vejen tilsluttes den udbyggede rundkørsel ved Thisted omfartsvej og R=~1500 m ved tilslutningen til Hanstholmvej nord for Nors. Den mindste anvendte vertikale radius er m for hhv. konkave og konvekse kurver. Den største gradient i længdeprofilet er 16 promille. Foreløbige beregninger af vejanlægget viser, at ca. 35 % af strækningen får overhalingssigt, hele af strækningen får mødesigt og hele af strækningen får stopsigt. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 6

7 2.4 Tilslutninger Mod syd tilsluttes motortrafikvejen Thisted omfartsvej ved den eksisterende rundkørsel. Nord for Nors tilsluttes motortrafikvejen Hanstholmvej i niveau. Rundkørslen ved Thisted omfartsvej udbygges til en større rundkørsel med tilslutning af Klitmøllervej som et femte ben. I den eksisterende rundkørsel er der allerede på nuværende tidspunkt kapacitets problemer for sydfra kommende trafikanter på Thisted omfartsvej, der skal ind mod Thisted. Derfor udbygges rundkørslen med en shunt, i rundkørslens sydvestlige kvadrant, som forbinder Thisted omfartsvej og Hanstholmvej i retning mod Thisted. Højresvingende trafik føres herved uden om rundkørslen. Shunten kan udføres uafhængig af omfartsvej projektet. I hovedforslaget indgår to niveau-fri tilslutninger omkring Nors. I st. ~3.5 etableres et halvt sydvendt tilslutningsanlæg til Hanstholmvej. Anlægget skal betjene bilister til/fra den sydlige del af Nors. Da anlægget ligger ca. 1.6 km. syd for Nors etableres der ikke nordvendte ramper. I st. ~6.1 etableres et fuldt tilslutningsanlæg til forlagt Ranselvej i form af et hankeanlæg. Ramperne er vendt mod syd. Anlægget skal betjene bilister i såvel nord- som sydgående retning samt betjene den øst-vestgående trafik mellem Nors og Hillerslev. 2.5 Skærende veje og stier I dette afsnit beskrives planerne for de veje og stier, der krydser de projekterede veje eller i øvrigt berøres af det nye vejanlæg. Veje og stier, der føres over de projekterede veje, angives ved OF for overføring, og veje, der føres under, angives med UF for underføring. Tilslutninger i niveau til motortrafikvejen angives med NK. Øvrige skærende veje afbrydes eller forlægges. På plantegningerne er vist forslag til forlægninger af veje og stier, der skal sikre opretholdelse af de lokale vej- og stiforbindelser i hele området. Ved ombygning af de skærende veje dimensioneres broerne med en frihøjde på 4,60 m for både motortrafikvejs- og lokalvejstrafikanter. Stiforbindelser, der udføres som UF, får en frihøjde på min. 2.8 m (3.3 m.) Etape I St. 3.6 St. 4.2 St. 5.7 St. 6.1 St. 7.3 UF af sydvendt frakørselsrampe ved Hanstholmvej UF af Lækjærvej UF af stipassage ved nuværende Ranselvej OF af forlagt Ranselvej UF af Bangsmindevej V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 7

8 I Nors tilsluttes den forlagte Ranselvej en ny 4-benet rundkørsel, hvor også Hanstholmvej tilsluttes samt adgangsvejen til industriområdet i det nordlige Nors (Håndværkervej). Under etape I forlænges den eksisterende cykelsti fra Klitmøllervej (åbnes ultimo 2000) på vestsiden af Hanstholmvej frem til MTV st. 2.9, hvorefter de lette trafikanter forsætter af den aflagte rute 26 til Nors. Desuden foretages en sanering i adgangsforholdene ved Hanstholmvej syd for omfartsvejen. Etape II St. 0.4 St. 1.3 NK med Rundkørsel ved Thisted Omfartsvej UF af forlagt Klitmøllervej 2.6 Faunapassager Der etableres en kombineret menneske- og faunapassage ved underføringen af Lækjærvej og en separat faunapassage (1,5 m rør) syd for Bangsmindevej. Endvidere etableres faunarør (0,5 m ) for mindre dyr for hver 250 m på alle strækninger, hvor vejen ligger i terræn eller på dæmning, samt hegn, hvor der er behov for at mindske risikoen for påkørsel af dyrevildt. 2.7 Broer og større bygværker I projektet indgår ikke broer og større bygværker udover de i afsnit 2.6 nævnte over- og underføringer. 2.8 Sideanlæg Der er ikke planlagt etablering af rastepladser eller tankeanlæg på nærværende delstrækning af rute Trafiksanering af Hanstholmvej Etablering af en ny omfartsvej (MTV) bør følges op af en renovering af Hanstholmvej gennem Nors. Den eksisterende udformning vil ikke med den store trafikaflastning leve op til sin nye funktion. Den nye udformning skal afspejle det ønskede hastighedsniveau og trafikafviklings mønster for den lokale trafik Trafiksikkerhed I forbindelse med vurdering af nye vejanlæg af et omfang som omfartsvejen ved Nors gennemfører Vejdirektoratet, som en almindelig procedure, en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af vejprojektet som det ser ud på nuværende tidspunkt. En TSR 's omfang og detaljeringsgrad afhænger af projektets stade. I forbindelse med VVM-redegørelsen gennemføres en revision af projektet ved Nors efter TSR trin 1. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 8

9 Proceduren, der er nærmere beskrevet i "Håndbog i trafiksikkerhedsrevision, Vejdirektoratet 2. udgave 1997" er gennemført af Vejdirektoratets eksaminerede trafiksikkerhedsrevisorer. Det primære formål er at belyse eventuelle fejl og mangler ved projektet. Disse kan udmynte sig i form af justeringer i projektet inden færdiggørelsen af VVM redegørelsen eller som forslag og anbefalinger til justeringer i det videre projektforløb. Resultat af Trafiksikkerhedsrevisionen (TSR) Følgende bemærkninger er de væsentligste udtræk fra TSR. Alle bemærkninger og anbefalinger vil blive inddraget i de kommende projektfaser, hvor der på ny vil blive gennemført en TSR, svarende til projektets til den tid aktuelle stade, der blandt andet har til formål at vurdere om intentionerne fra TSR niveau 1 er blevet fulgt. Generelt Selvom færdselsloven åbner mulighed for at hastighedsbegrænsningen på en motortrafikvej kan sættes op til 90 km/t bør dette dog undgås. Generelt bør det undgås at køre med 90 km/t, når der ikke er midteradskillelse. Overhalingssigtelængder som angivet i forslag til vejregler for åbent land (udsendt som Vejregelforslag: Veje i åbent land hæfte 2 Tracering ) kan ikke alle steder overholdes. Linieføring og længdeprofil bør rettes til disse nye værdier. Alternativt kan skråningerne lægges ned til dyrkningsskråninger, således at oversigten opretholdes. Der hvor de nye vejanlæg forlader det eksisterende tracé bør det gamle tracé skjules med beplantning eller lignende for at bryde den oprindelige sigtelinie. Trafikanterne vil derved bedre kunne følge det nye vejforløb. Hovedforslaget Afslutningen af motortrafikvejen i st sker i krydset Vorringvej/Ballerumvej/Hanstholmvej. Her sker der en ændring af tværsnittet fra 2x4 m kørespor og 2x2,5 m nødspor til 2x3,5 m kørespor (inkl. 2x0,5 m kantbane). Da denne overgang sker i et firevejskryds med dårlige oversigtsforhold specielt på Vorringvej, kan der opstå farlige situationer. Det anbefales at lade overgangen i tværprofilet ske før firevejskrydset, således at det smalle tværprofil er opnået m før krydset. Cyklister fra Klitmøllervej krydser Hanstholmvej umiddelbart inden rundkørslen. Lige efter krydsningen har de (formentlig) vigepligt for cyklister, der kommer oppe fra Hanstholmvej for at krydse under Thisted Omfartsvej. På grund af dårlige oversigtsforhold for cyklisterne fra Klitmøllervej vil der kunne opstå uheldige situationer, når cyklisterne fra Hanstholmvej kommer med relativ høj hastighed ned mod cykelstikrydset. Cyklister på Klitmøllervej kunne allerede inden vejens underføring ved Hanstholmvej føres op på cykelstien langs Hanstholmvej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 9

10 Det bør overvejes om der skal etableres cykelsti, henover broen med den forlagte Ranselvej ved det nordlige tilslutningsanlæg, for cyklister til den nordlige del af Nors Støjforanstaltninger Generelt forudsættes etableret støjafskærmning for sammenhængende boligområder og andre sammenhængende områder, der er støjfølsomme, såfremt støjniveauet fra et nyt vejanlæg beregningsmæssigt overstiger 55 db(a). I forbindelse med miljøundersøgelserne er der foretaget støjberegninger for motortrafikvejen. Disse er nærmere beskrevet i miljørapporten "Rute 26 Omfartsvej ved Nors, Miljøvurdering". På baggrund af disse beregninger etableres der ikke decideret støjafskærmning på strækningen Ejendomsforhold Ved fastlæggelsen af linieføringen er det tilstræbt at tage hensyn til de lokale ejendomsforhold i det omfang, det har været muligt, når der samtidig skal tages hensyn til en række andre væsentlige forhold, som natur, miljø og æstetik. Der er foretaget en kortlægning af arealanvendelsen. Denne kortlægning består af en analyse af landbrugsstrukturen og en kortlægning af særlige virksomheder, der ligger i det åbne land. Ved landbrugsstrukturen forstås i denne forbindelse, hvilken driftsform de enkelte ejendomme drives under, samt hvor der er ejendomme, som i relation til landbrugsloven vil være kritiske at komme i nærheden af. Arealgrænser og antal dyreenheder indgår som parametre i denne undersøgelse. Endelig er driftsenheder kortlagt. Herved forstås hvilke ejendomme, der dyrkes sammen, men det indeholder ikke forpagtede arealer. Der henvises til rapporten, der beskriver arealanvendelsen (Vejdirektoratets Rapport nr. 211) Arealinteresser I dette afsnit redegøres for de arealinteresser, der berøres af vejanlægget. Det drejer sig om regionplaninteresser, kommuneplaninteresser, fredningsinteresser og naturinteresser. Sidst nævnte er beskrevet i "Fase 1 notat - Rute 26 ved Nors. Undersøgelse af landskab, natur, kulturhistorie og friluftsliv, COWI - juni 2000" og "Rute 26 Omfartsvej ved Nors, Miljøvurdering" (Vejdirektoratets Rapport nr. 217). Registreringerne fremgår af temakort under bilag 1, tegning nr. H og kort beskrevet nedenfor. Fredning: I området findes et stort antal jorddiger, der er beskyttet iht. 4 i Lov om naturbeskyttelse. Nogle af disse vil i mindre omfang blive berørt af vejanlægget. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 10

11 Ingen fredede fortidsminder på strækningen vil blive berørt direkte. Øst for Nors ligger nogle få registrerede gravhøje, hvoraf ingen ligger inden for en afstand af 200 m fra omfartsvejen ved Nors. Forlagt Ranselvej passerer syd om den fredede Skibsted Høj umiddelbart syd for fredningszonen (~ 100 m). Regionplan: Kommuneplan: Syd for Nors gennemskærer MTV et område udlagt til erhvervsområde i regionplanen for Viborg Amt i perioden Thisted Kommune har ingen aktuelle planer i området der konflikter med et kommende omfartsvejs projekt ved Nors. Industriområderne i Nors er stort set udbyggede og kommunen vil i de kommende år udlægge yderligere arealer til industri i Nors. Disse områder vil i deres udstrækning respektere omfartsvejens placering. Naturinteresser: Vejanlægget berører ikke vådområder, der er beskyttet efter 3 i Lov om naturbeskyttelse. En registrering og vurdering af området fremgår af rapporten "Rute 26, Omfartsvej ved Nors, Miljøvurdering" Større ledningsanlæg I dette afsnit redegøres for de større el- og gasledninger, der kommer i berøring med vejanlægget. Højspænding: Naturgas: Der er ingen 400 kv ledninger i området. I st.~3.9 krydses en 250 kv luftledning. Omlægning af ledningsanlæg er ikke nødvendig som følge af vejanlægget. DONG's nord-sydgående hovedtransmissionsledning forløber øst for den planlagte korridor for motortrafikvejen. MTV skærer denne to steder (st. ~ 4.4 og st. ~ 6.8). MTV længdeprofil respekterer disse således, at omlægning ikke er aktuel, men en sikring kan komme på tale Geologi og geoteknik De forventede geologiske forhold, der refereres til i nedenstående, er oplysninger hentet fra tidligere boringer, der er registreret i GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) og som kan genfindes på Basisdatakort samt oplysninger fra karteringskort. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 11

12 Karteringskortet viser: St. Jordbund Moræneler Skrivekridt Moræneler Smeltevandsler Moræneler Flyvesand Der er meget få eksisterende boringer i området, som viser bundforholdene fra terræn. Disse få boringer viser dog, at kalkoverfladen generelt er beliggende i meget moderat dybde under eksisterende terræn. I fem ud af syv boringer med kendt geologi fra terræn er kalkoverfladen beliggende 1 à 2,5 m under terræn. I de resterende to boringer er dybden til kalkoverfladen ca. 6 m. Dette gælder også for én boring, hvor de glaciale lag er dækket af flyvesand. Man må således forvente, at selv begrænsede afgravningsdybder kan medføre, at en del af afgravningsjorden er skrivekridt. Der er ikke udført separate undersøgelser af de enkelte jordtypers genanvendelighed. Følgende repræsenterer således den umiddelbare vurdering. Jordtype Overjord Flyvesand Smeltevandsler Moræneler Skrivekridt Vurdering Ikke anvendelig til indbygning under befæstede arealer. Velegnet til indbygning. Uorganisk eller næsten uorganisk flyvesand kan anvendes 100%. Indbygningsmulighederne vil afhænge af naturligt vandindhold i forhold til optimalt vandindhold. Naturligt vandindhold ofte være for højt. Næppe egnet til indbygninger under befæstede arealer. Antag 0%. Opfører sig principielt som smeltevandsler. Det naturlige vandindhold er dog ofte af samme størrelsesorden som det optimale vandindhold, specielt ved kalkholdigt moræneler. Formentlig vil en stor del være egnet som fyld under befæstede arealer. Antag at 75% kan anvendes. Formentlig anvendelig efter samme principper som smelte-vandsler og moræneler. Egnetheden skønnes dog meget afhængig af vandindholdet og særlig vanskelig at bedømme. Mængden der kan anvendes til indbygning er derfor usikker. Et skøn er 50%. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 12

13 Den sammenfattende vurdering er: Strækning Total afgravning* (m 3 ) Skøn over råjordsmængde der kan genindbygges (m3) (%) St Total * Jordmængder foreløbige beregninger af det hovedforslaget. Det skal påpeges, at ovennævnte bygger på et usikkert grundlag. De reelle forhold kan være væsentlig forskellig fra det, der antages på nuværende tidspunkt. I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive udført en geoteknisk undersøgelse. Undersøgelsen skal klarlægge den reelle geologi langs tracéet, og jordens egenskaber skal undersøges bl.a. ved udførelse af proctorforsøg og bestemmelse af det naturlige vandindhold. Herefter kan den reelle jordmængde, der kan genanvendes, bedømmes med væsentlig større sikkerhed. Det kan ikke vurderes på det foreliggende grundlag, hvorvidt det opgravede skrivekridt og moræneler bør forarbejdes i forbindelse med udlægning Afvanding Vejvandet vil blive opsamlet i grøfter og trug og ledt til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre ud i de lokale recipienter (Smedegård Å og Grågård Å). Regnvandsbassinerne er endvidere med til at sikre de lokale vandløb i forbindelse med katastrofesituationer på omfartsvejen. Placeringen og udformningen af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen. I miljørapporten (Vejdirektoratets Rapport nr. 217) er recipienterne nærmere beskrevet Etapeopdeling Projektet kan opdeles i to etaper (I og II). Etape I omhandler selve omfartsvejen ved Nors fra st (~ km. 5.4 på eksisterende Hanstholmvej) i syd til st. 8.7 (~ km på eksisterende Hanstholmvej) i nord, med nødvendig udbygning af lokalvejsnettet i området. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 13

14 Herudover etableres i etape I: Shunt i rundkørsel ved Thisted omfartsvej Adgangssanering langs Hanstholmvej Cykelsti mellem Klitmøllervej og Nors Omfartsvej Etape II omfatter strækningen mellem eksisterende rundkørsel ved Thisted omfartsvej i syd til det sydlige startpunkt på Nors Omfartsvej. Dertil kommer ombygning af eksisterende rundkørsel og udbygning af lokalvejsnettet, herunder forlægning og underføring af Klitmøllervej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 14

15 3. Alternativer I dette kapitel beskrives undersøgte alternativer i vejteknisk henseende. I flere af alternativerne indgår delstrækninger af hovedforslaget. For de forskellige alternativer gives en kort beskrivelse af de delstrækninger der varierer i forhold til hovedforslaget. Der er på overordnet niveau gennemført en trafiksikkerhedsrevision af de alternative forslag. Bemærkninger og anbefalinger vil blive vurderet og eventuelt blive indarbejdet i projekterne såfremt det besluttes at videreføre et af de alternative projektforslag. Udover de beskrevne alternativer har flere andre forslag været behandlet i den indledende fase. Disse linier er vist på tegning nr. H Trekantanlæg ved Thisted omfartsvej Dette alternativ adskiller sig fra hovedforslaget på strækningen syd for Skinnerup ved en anden linieføring og ændrede tilslutningsforhold til Thisted Omfartsvej/Hanstholmvej. Linien Linieføringen tager udgangspunkt i Oddesundvej (Thisted omfartsvej), rute 11, med begyndelsespunkt i st. 0.0 ca. 1.0 km. vest for rundkørslen ved Hanstholmvej. Vejen forløber mod nord i en venstredrejende kurve R=900 m. for syd for Skinnerup i st. 1.0 at gå over i en højredrejende kurve R=2000 m og med et videre forløb i samme tracé som hovedforslaget. MTV har et forløb udover Skinnerup Enge på en ca. 10 m. høj dæmning. Det forlagte sydgående spor på Thisted omfartsvej føres under MTV. I st. ~1.0 etableres et sydvendt tilslutningsanlæg. Etapeopdeling Projektet kan opdeles som hovedforslaget i to etaper (I og II). Etape I omhandler selve omfartsvejen (MTV st ) ved Nors fra km. 5.4 på eksisterende Hanstholmvej i syd til km på eksisterende Hanstholmvej i nord og er sammenfaldende med hovedforslagets etape I. Etape II omfatter strækningen mellem Thisted omfartsvej og det sydlige startpunkt på Nors Omfartsvej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 15

16 Tilslutningsanlæg I etape I etableres tilslutningsanlæg som beskrevet i Hovedforslaget, afsnit 2.4 med et halvt sydvendt tilslutningsanlæg i st. ~3.5 og et fuldt tilslutningsanlæg i st. ~6.1 i form af et hankeanlæg. I etape II etableres et halvt sydvendt tilslutningsanlæg i st. ~1.0 med forbindelse til den udbyggede rundkørsel ved Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej). Skærende veje og stier Principperne for beskrivelse af skærende veje er beskrevet i afsnit 2.8. Etape I st er sammenfaldende med og beskrevet under hovedforslaget. Etape II St. 0.4 St. 1.0 St. 1.3 UF af sydvestgående spor på rute 11 (Oddesundvej) UF af sydgående frakørselsrampe til rundkørslen ved Thisted omfartsvej/hanstholmvej UF af Klitmøllervej Cykelstier Under etape I forlænges den eksisterende cykelsti fra Klitmøllervej (åbnes ultimo 2000) til MTV st. 2.9, hvorefter de lette trafikanter benytter den aflagte rute 26 til Nors. Under etape II nedlægges eksisterende cykelsti mellem Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej) og Kongemøllevej (MTV st. 2.1). Der etableres en ny cykelsti på vestsiden af den forlagte Klitmøllervej. Mod nord indgår Kongemøllevej i det fremtidige stisystem. Cykelstien tilsluttes stisystemet syd for Thisted omfartsvej via niveaufri skæring med Hanstholmvej og eksisterende sti UF ved Aalborgvej/Oddesundvej. Bygværker I projektet indgår ikke broer og bygværker udover de ovenfor nævnte over- og underføringer. Muligheden for etablering af en lav dalbro ved passagen af Skinnerup Enge har været overvejet. Da Thisted Omfartsvej i forvejen ligger på en dæmning og derved giver barriere virkning opnås ingen væsentlige forbedringer med en dalbro. En sådan er således ikke indregnet i det økonomiske overslag. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 16

17 3.2 Østlig linie Linien Linieføringen tager udgangspunkt i Oddesundvej (Thisted omfartsvej), rute 11, ca. 2.0 km. vest for rundkørslen ved Hanstholmvej. Linien forløber fra st. 0.6 i en venstredrejende kurve R=4.500 m ud over Skinnerup Enge på en ca. 10 m høj og 390 m lang dalbro. I st. 2.0 skæres eksisterende Hanstholmvej og herfra overgår linien i en venstredrejende kurve R=3.000 m. Linien passerer ca. 500 m. vest om Dalshøj videre frem til st. 4.3, hvor den løber over i en højredrejende kurve R=3.600 m. Linien ligger hele på hele strækningen nord for Skinnerup i en afstand af m øst for Hanstholmvej. Fra st. 6.0 sydøst for Nors er linien sammenfaldende med hovedforslaget. Etapeopdeling I det østlige alternativ er en etapeopdeling mindre oplagt, idet linien på næsten hele strækningen ligger i stor afstand til Hanstholmvej og først krydser denne tæt på Thisted omfartsvej. Her må derfor overvejes følgende løsninger: anlæg af det samlede projektet på én gang. anlæg af en omfartsvej svarende til "Lille Omfartsvej", som ikke kan indgå i en fremtidig højklasset vej. anlæg af en omfartsvej svarende til hovedforslaget (Etape I), som delvist kan indgå i en højklasset vej idet der skal anlægges en ca. 2 km lang strækning, der senere må fjernes. anlæg af en lang omfartsvej fra Thisted omfartsvej og øst om Nors. Det medfører, at der kun mangler den endelige tilslutningen til Thisted omfartsvej med dalbro og tilslutningsanlæg for rute 11, Hanstholmvej og Klitmøllervej. I overslaget udarbejdet for det østlige alternativ er det samlede anlæg beregnet uden etapeopdeling. Tilslutningsanlæg Der etableres en "fordelerring" det vil sige en stor rundkørsel med to broer over rute 26 sydøst for Skinnerup, til at opsamle og fordele trafik på rute 11, rute 26, Klitmøllervej og Hanstholmvej mod Thisted fra nord. I st. ~7.0 etableres et fuldt tilslutningsanlæg i form af et hankeanlæg. Ramperne er vendt mod syd. Dette anlæg skal betjene bilister i såvel nord- som sydgående retning. Anlægget er tilsluttet den forlagte Ranselvej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 17

18 Skærende veje og stier Principperne for beskrivelse af skærende veje og stier er beskrevet i afsnit 2.8. Da den østlige linieføring ikke har en veldefineret etape opdeling er samtlige skærende veje angivet i dette forslag. St. 2.2 St. 2.3 St. 3.9 St. 5.8 St. 6.7 St. 7.4 St. 8.2 OF af "fordelerring" OF af "fordelerring" UF af Skinnerup Skråvej. OF af Lækjærvej UF af Ranselvej, stipassage OF af forlagt Ranselvej UF af Bangsmindevej Hanstholmvej nedlægges mellem Klitmøllervej og Aalborgvej/Oddesundvej, idet Hanstholmvej fra nord tilsluttes Klitmøllervej, som forlægges og føres til "fordelerringen". Syd for denne forlægges Hanstholmvej mod øst og tilsluttes nuværende Hanstholmvej ved Thisted omfartsvej. Aalborgvej/Oddesundvej (rute 11) nedlægges på en ca. 2.2 km lang strækning, inklusiv rundkørslen ved Hanstholmvej, idet rute 11 tilsluttes "fordelerringen" fra øst i et forløb nordøst om eksisterende sendemast. Cykelstier Eksisterende cykelsti (åbnes ultimo 2000) på vestsiden af Hanstholmvej føres over MTV. Bygværker I projektet indgår udover de ovenfor nævnte over- og underføringer en ca. 390 m lang dalbro ved passagen af Skinnerup Enge. Øvrige forhold Vejdæmningen for Oddesundvej over Skinnerup Enge nedlægges jf. ovenfor. 3.3 Vestlig linie Dette alternativ adskiller sig fra hovedforslaget ved at føre rute 26 vest om Skinnerup med dertil hørende ændrede tilslutningsforhold til Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej). Linien Linieføringen tager udgangspunkt i Oddesundvej ved dennes skæring med Torstedvej. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 18

19 Fra st. 0.4 forløber vejen mod nord, ca. 300 m øst for Balleshøj, i en venstredrejende R=2.600 m. for sydvest for Skinnerup i st. 2.1 at gå over i en højredrejende kurve R=2250 m. MTV forløber stort set parallelt med vandløbet i Skinnerup Enge i afstand af m. På strækningen st ligger MTV i 3-4 m afgravning. Videre mod nord - nordøst (i st. 2.8) passeres Klitmøllervej (ldv. 577) ca. 400 m vest for Skinnerup i en niveaufri skæring, hvor der etableres et fuldt tilslutningsanlæg. På strækningen st ligger MTV på 2-6 m høj dæmning. MTV forsætter mod nordøst tæt forbi tre vindmøller og passerer Hanstholmvej i st i en niveaufri skæring. MTV ligger i 1-2 m. afgravning på strækningen mellem Klitmøllervej og Hanstholmvej. I det videre forløb er linieføringen identisk med hovedforslaget. Etapeopdeling Projektet opdeles som hovedforslaget i to etaper (I og II). Etape I omfatter en omfartsvej ved Nors fra st. 4.3 (~ km. 5.4 på eksisterende Hanstholmvej i syd) til st. 9.7 (~ km på eksisterende Hanstholmvej i nord), og er sammenfaldende med den i hovedforslaget beskrevne bortset fra tilslutningen til Hanstholmvej i den sydlige ende. Dette betyder, at der må anlægges en midlertidig ca m lang tilslutning til Hanstholmvej syd for Nors. Etape II omfatter strækningen mellem Aalborgvej/Oddesundvej (Thisted omfartsvej) og det sydlige startpunkt for omfartsvejen ved Nors. I etape II fjernes den midlertidige sydlige tilslutning til Hanstholmvej. Tilslutningsanlæg I etape I etableres niveaufri tilslutning i st. 7.0 i form af et hankeanlæg, som beskrevet under punkt 2.4. I syd tilsluttes Hanstholmvej midlertidigt i et niveaukryds. Som beskrevet ovenfor fjernes den midlertidige tilslutning ved anlæg af etape II. Der etableres fuldt tilslutningsanlæg ved Klitmøllervej (etape II) i form af et sydvendt B-anlæg. Ved detailvurdering af trafikstrømmene fastlægges den endelige udformning af tilslutningsanlægget. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 19

20 Skærende veje og stier Principperne for beskrivelse af skærende veje og stier er beskrevet i afsnit 2.8. Etape I St. 3.3 St. 5.1 St. 6.7 St. 7.0 St. 8.2 NK med forlagt Hanstholmvej UF af Lækjærvej UF af Ranselvej, stipassage OF af forlagt Ranselvej UF af Bangsmindevej Etape II St. 0.7 St. 2.0 St. 2.8 St. 3.3 UF sydgående spor på Oddesundvej UF af forlagttranhøjvej UF af Klitmøllervej UF af Hanstholmvej Cykelstier Under etape I forlænges den eksisterende cykelsti fra Klitmøllervej (åbnes ultimo 2000), på vestsiden af Hanstholmvej, med ca. 1.9 km. til MTV st. 4.2, umiddelbart nord for den midlertidige tilslutning til Hanstholmvej. Herfra benytter de lette trafikanter den aflagte rute 26 til Nors. Bygværker I projektet indgår ikke broer og bygværker udover de ovenfor nævnte over- og underføringer. 3.4 Lille Omfartsvej Dette alternativ omfatter en mindre omfartsvej øst om Nors beliggende forholdsvis tæt på eksisterende bebyggelse. Omfartsvejen kan ikke indgå i en højklasset vej (MTV), da de anvendte traceringselementer ikke umiddelbart opfylder kravene til MTV. Tværprofilet udformes med et reduceret tværsnit set i forhold til de øvrige forslag til omfartsveje (beskrevet under punkt 2.1). Tværprofilet for Lille Omfartsvej er på 13 m og består af 2 x 3,5 m kørespor med 2 x 0,5 m kantbane, i alt 8 m, og 2 x 2.5 m yderrabat, se tegn. nr. H Strækningen mellem omfartsvejene ved Nors og Thisted kan udbygges som beskrevet i 0+ alternativet. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 20

21 Linien Linieføringen tager udgangspunkt i Hanstholmvej ca. 250 m. nord for Lækjærvej. Vejen forløber mod nordøst i en højredrejende kurve R=1000 m. Videre mod nord frem til st. 1.9 forløber vejen i en venstredrejende kurve R=1000 m. i en afstand af ca. 50 m. fra nærmeste bebyggelse i Nors. Omfartsvejen forløber i en højredrejende kurve R=2400 m. umiddelbart vest for Hanstholmvej frem til etapeafslutningen i st. ~2.7 ca. 100 m. syd for Bangsmindevej. I st. 2.0 etableres adgang til Nors i form af et T-kryds. Ranselvej tilsluttes i et T-kryds i St Lette trafikanter føres uden om T-krydset i en stiunderføring i St Hertil forbindes Lækjærvej. Tværprofil Vejen udføres et reduceret tværprofil der ikke svarer til MTV standard. Tilslutninger Hanstholmvej tilsluttes omfartsvejen i st. 0.5 i den sydlige ende og i st. 2.0 i den nordlige ende af Nors. Skærende veje og stier Principperne for beskrivelse af skærende veje er beskrevet i afsnit 2.8. St. 0.5 St. 1.1 St. 1.3 St. 1.9 NK med forlagt Hanstholmvej UF af sti fra Ranselvej - Lækjærvej NK Med Ranselvej NK med Tråbaken Alternativ Som alternativ til de foreslåede løsningsforslag, hvori indgår en omfartsvej øst om Nors, er beskrevet muligheden for udbygning og forbedring af den eksisterende Hanstholmvej. Forbedringer vil typisk bestå udretning af skarpe sving, opretning af længdeprofil og rabatudvidelser. Linien/tracering Det kan af trafiksikkerhedsmæssige hensyn vise sig hensigtsmæssigt at regulere eksisterende linieføring eller længdeprofil. Omfanget heraf er ikke endeligt fastlagt, men ca. 20 % af strækningen skønnes at skulle rekonstrureres, hvilket indgår i anlægsoverslaget. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 21

22 Hovedaktiviteterne i 0+ alternativet er således: Udretning af skarpe sving / opretning af længdeprofil. Udvidelse af eksisterende tværprofil. Reducering i antallet af sidevejstilslutninger og markoverkørsler. Trafiksanering af hovedgaden gennem Nors by. Etablering af en sammenhængende cykelstirute på hele strækningen. Skærende veje og stier I 0+ alternativet er det overordnede mål, udover opgradering af den eksisterende vej, at fremme trafiksikkerheden, hvilket i praksis sker ved sanering/reducering af overkørsler og tilslutninger samt etablering af cykelstier. Der etableres en sammenhængende en cykelstirute på hele strækningen fra Thisted til Sønderby nord for Nors efter følgende principper. Thisted kommune har etableret cykelsti på strækningen fra Thisted til Thisted omfartsvej. Fra Thisted omfartsvej til Klitmøllervej etableres i 2000 dobbeltrettet cykelsti i eget tracé i vejens vestlige side af Vejdirektoratet. Ved Thisted omfartsvej etableres en stitunnel. Fra Klitmøllervej til bygrænsen syd for Nors etableres dobbeltrettede cykelstier i vejens vestlige side. Syd for Nors etableres krydsningsmulighed for cyklisterne. Gennem Nors etableres enkeltrettede cykelstier i begge vejsider. Nord for Nors etableres krydsningsmulighed for cyklisterne. Fra bygrænsen nord for Nors til Vorring etableres dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige side. På strækningen Vorring - Sønderby er det muligt for cyklisterne at komme væk fra biltrafikken på hovedvejen, ved at benytte kommunevejen bagom Vorring sø (en omvej på ca. 300 m). Antallet af vejtilslutninger i vejens østside på strækningen syd for Nors reduceres ved at de private indkørsler sammenlægges. Alternativt kan der etableres en ny vej bagom ejendommene, der tilsluttes nærmeste kommunevej. Generelt reduceres markoverkørsler i videst muligt omfang. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 22

23 Trafiksanering i Nors Trafiksaneringen af hovedgaden i Nors kan omfatte etablering af byporte ved byggrænserne og ombygning af vejens tværprofil som vist i bilag 4, tegn. nummer H Herved reduceres kørebanen til m, mens fortovene udvides og ændres til delte stier med 1.25 m fortov og 1.50 m cykelsti. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 23

24 4. Økonomi 4.1 Anlægsoverslag Der er lavet anlægsoverslag for hovedforslaget og for alternativerne. Anlægsoverslaget er baseret på Vejdirektoratets anlægsoverslags-system. Grundlaget for systemet er et enhedspris-bibliotek og et enhedsmængde-bibliotek. Enhedspriserne er baseret på et større antal af de senest udførte jord-, bro- og belægningsentrepriser for motorveje. Visse priser er tilpasset de lokale forhold. Anlægsoverslagene for hovedforslaget og alternativerne, opdelt i etaper, kan ses i de følgende tabeller. I bilagene er nærmere beskrevet, hvad der indgår i de enkelte etaper. På plantegningerne i mål 1: er etapeopdelingen markeret. Endvidere er overslagene baseret på den anlægs rækkefølge, der er beskrevet i afsnit 2.6. Anlægsoverslagene omfatter de samlede udgifter i prisniveau juli 2001 (vejindeks ), inklusive udgifter til projektering, tilsyn og administration (15%) samt til arealerhvervelse, men eksklusive moms. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 24

25 Hovedforslag Overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt 144 Etape I 104 Omfartsvej Etape II 41 Thisted - Nors Etape I og II i alt 145 Trekantanlæg ved Thisted omfartsvej Samlet overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt 180 Etape I 104 Omfartsvej Etape II 80 Thisted - Nors Etape I og II i alt 184 Østlig linie Overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt 272 Vestlig linie Overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt 193 Etape I 99 Omfartsvej Etape II 96 Thisted - Nors Etape I og II i alt 195 Lille Omfartsvej Overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt Alternativ Overslag Pris (mio. kr.) Samlet projekt 20 V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 25

26 4.2 Risikoanalyse Der er gennemført en usikkerhedsvurdering af anlægsoverslaget for hovedforslaget med henblik på at beregne en middelværdi og standard afvigelse og dermed kortlægge usikkerheden i anlægsoverslaget. I bilag 5 er ligeledes vist analyser for hovedforslagets etape 1 og 2 samt for Lille Omfartsvej. Følgende forudsætninger er faste for hovedforslaget: - Hovedforslaget som beskrevet i nærværende rapport - Motortrafikvejstværsnit med 15 m. kronebredde - prisniveau (vejindeks) er fastholdt Fremgangsmåden er opbygget i 3 trin og processen er en iterativ proces, derfor betegnet en successiv kalkulation. Trin 1 er en kvalitativ analyse/beskrivelse, der indeholder grundlaget for estimatet, identifikationen af usikkerhederne (brainstorm) og beskrivelsen af generelle usikkerheder. Trin 2 er den kvantitative analyse, der omfatter opstilling af estimatet, gennemførelsen af egentlige talvurderinger samt selve beregningen. Trin 3 omfatter resultatvurdering og eventuel handlingsplan. Resultatet for hovedforslaget er illustreret i nedenstående figur ved en fordelingskurve, der angiver sandsynligheden knyttet til forskellige værdier af estimatet. Middelværdien (50 %) ses her at være ca. 164 mio. kr. Sandsynlighed % Figur Anlægs omkostninger mio. kr. kr. V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 26

27 For den successive kalkulation er der udledt en fordeling visende usikkerhederne på de enkelte elementers bidrag til usikkerheden Arealerhvervelse 24 % 28 % Konjunkturer MTV enhedspris 12 % 10 % Andre risici 2 % Broer - antal Projektudvikling og tracering 7 % 2 % Myndighedskrav udover miljø. 2 % Lokale krav til projektet Miljøkrav - afgifter 7 % 3 % Miljøforanstaltninger 3 % Fremskrivning til medio 2001 Figur V:\afdeling\Anl\ProjDokVDS\Hldv\H480\Nors\VVM-Nors\beskrivelser\Vejtekniskbeskrivelse doc 27

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. Vejteknisk beskrivelse

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. Vejteknisk beskrivelse Rute 26 Omfartsvej ved Nors Vejteknisk beskrivelse Rapport nr. 213 2000 Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Vejteknisk beskrivelse Rapport nr. 213 2001 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks

Læs mere

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport nr. 216 2001 Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport nr. 216 2001 1 Vejdirektoratet Niels Juels

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Revision 2 Dato 2015-08-20 Udarbejdet af MLE Kontrolleret af

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 9000 Aalborg Fra Til Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Telefon 9935 7500 Direkte

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ØLHOLM VEJLE N (Linjebesigtigelsesforretningen den 30. og 31. maj 2007) 4. hæfte Onsdag den 30. maj 2007 kl. 19,30 samledes

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN Til Aarhus og Syddjurs kommuner Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2014 CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER CYKELSTI MELLEM HORNSLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER Revision

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport nr. 211 2001 Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport nr. 211 2001 Vejdirektoratet Niels Juels

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 Program kl. 10 12 - Velkomst og præsentation - Udbudsmateriale og rettelsesblade - Overordnet gennemgang af strækning

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017 CYKELSTI THISTED HILLERSLEV Borgermøde den 15. juni 2017 DAGSORDEN Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Arealerhvervelse Spørgsmål BAGGRUNDEN FOR CYKELSTIEN Trafiksikkerhed og tryghed Vejens bredde

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forord Denne delrapport viser de udarbejdede vejprojekter for Hovedforslaget og Udbygningsalternativet

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP Vejdirektoratet gennemførte i 2012 en VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26 til motorvej mellem Søbyvad og Aarhus. VVM-redegørelsen var i offentlig

Læs mere