PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Transport, telekommunikation og energi. Transport. Luxembourg, den 29. oktober 2012 PRESSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Transport, telekommunikation og energi. Transport. Luxembourg, den 29. oktober 2012 PRESSE"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 Rådsmøde transport, tele og energi Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet 15491/12 (OR. en) PRESSE 447 PR CO 58 Transport, telekommunikation og energi Transport Luxembourg, den 29. oktober 2012 Formand Efthemios Flourentzou Cyperns minister for kommunikation og offentlige arbejder PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /12 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til enighed om en generel indstilling til en omarbejdning af forordningen fra 1993 om tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU's lufthavne med kapacitetsproblemer. Med henblik på at optimere tildelingssystemet på baggrund af voksende overbelastning i lufthavnene vil det nye udkast til forordning navnlig gøre det muligt for luftfartsselskaber at sælge og købe slots. Det indfører også en mulighed for at opkræve afgifter for en for sen returnering af ubrugte slots til slotpuljen og fremmer uafhængigheden af og samarbejdet mellem slotkoordinatorerne. Det kompromis, der blev nået på rådssamlingen, gør det muligt for medlemsstaterne at anvende midlertidige begrænsninger for handel med slots i behørigt begrundede tilfælde, men det giver Kommissionen ret til at modsætte sig sådan en afgørelse. Rådet nåede også til enighed om en generel indstilling til to udkast til direktiver om fastsættelse af dels flagstaters, dels havnestaters ansvar for så vidt angår håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, som Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedtog i Målet med konventionen om søfarendes arbejdsforhold er at sikre menneskeværdige arbejds- og leveforhold om bord på skibe samt begrænse social dumping og dermed sikre loyal konkurrence for redere, der overholder reglerne om søfarendes rettigheder. Rådet nåede til politisk enighed om en ny forordning om fartskrivere, der anvendes i forbindelse med vejtransport, og som i alt væsentligt var en bekræftelse af den generelle indstilling, som Rådet nåede til enighed om i juni i år. Det nye udkast til lovgivning, som træder i stedet for forordningen om fartskrivere fra 1985, skal vanskeliggøre svig og mindske den administrative byrde, navnlig ved at indføre en satellitbaseret "intelligent fartskriver" og en række nye lovgivningsmæssige foranstaltninger. Rådet gav desuden bemyndigelse til undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale med Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om fastlæggelse af en generel og stabil ramme for forbedret samarbejde.endelig havde Rådet en debat om en foreslået ajourføring af de fælles regler om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer, som tager sigte på at forbedre trafiksikkerheden og beskyttelsen af miljøet. Resultaterne af debatten vil være retningsgivende for det igangværende arbejde med dette forslag. Rådet vedtog uden debat et direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, som moderniserer de lovgivningsmæssige rammer for jernbanesektoren i Europa, der er indeholdt i de tre direktiver i den første jernbanepakke fra /12 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE... 5 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LUFTFART... 7 Imødegåelse af overbelastningen i lufthavnene ved ajourføring af reglerne om tildeling af slots... 7 Forbedret samarbejde med Eurocontrol... 9 SØTRANSPORT Håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold LANDTRANSPORT Forordningen om fartskrivere Nye regler for regelmæssige tekniske kontroller af køretøjer EVENTUELT Ministerkonference om EU's integrerede havpolitik Emissionshandel i luftfartssektoren Luftfartstopmøde om det fælles europæiske luftrum Tilfælde vedrørende kabineluft i luftfartøjer Uformelt møde mellem transport- og telekommunikationsministrene Verdenskongressen om intelligente transportsystemer (ITS) Europæisk trafiksikkerhedsdag Forbindelserne mellem EU og Rusland på transportområdet Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten /12 PAGE \* MERGEFORMAT 3

4 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT TRANSPORT Det fælles europæiske jernbaneområde * HANDELSPOLITIK Antidumping - aluminiumsradiatorer - Kina UDENRIGSANLIGGENDER Rettigheder for personer med handicap - EU-ramme MILJØ Svovlindholdet i skibsbrændstoffer Udrangerede køretøjer BESKÆFTIGELSE Anvendelse i Danmark og Tyskland af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen BESKIKKELSER Regionsudvalget RETSAKTER VEDTAGET VED SKRIFTLIG PROCEDURE Restriktive foranstaltninger - Republikken Guinea /12 4

5 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Olivier BELLE Bulgarien: Kamen KICHEV Den Tjekkiske Republik: Jiří ŽÁK Danmark: Henrik M KRISTENSEN Tyskland: Peter RAMSAUER Estland: Juhan PARTS Irland: Leo VARADKAR Grækenland: Konstantinos MOUSOUROULIS Nikolaos STATHOPOULOS Spanien: Ana María PASTOR JULIÁN Carmen LIBRERO Frankrig: Frédéric CUVILLIER Italien: Mario CIACCIA Cypern: Efthemios FLOURENTZOU Letland: Aivis RONIS Litauen: Rimvydas VAŠTAKAS Luxembourg: Claude WISELER Michèle EISENBARTH Ungarn: Olivér VÁRHELYI Malta: Austin GATT Nederlandene: Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS Joop ATSMA Østrig: Doris BURES Stedfortrædende fast repræsentant Viceminister for transport, informationsteknologi og kommunikation Vicetransportminister Transportminister Forbundsminister for transport, anlægsarbejder og byudvikling Økonomi- og kommunikationsminister Transport-, turisme- og sportsminister Minister for havspørgsmål Generalsekretær Minister for infrastruktur og transport Generalsekretær for transport Viceminister under ministeren for økologi, bæredygtig udvikling og energi, med ansvar for transport, havspørgsmål og fiskeri Viceminister for infrastruktur og transport Minister for kommunikation og offentlige arbejder Transportminister Viceminister for transport og kommunikation Minister for bæredygtig udvikling og infrastruktur Stedfortrædende fast repræsentant Stedfortrædende fast repræsentant Infrastruktur-, transport- og kommunikationsminister Infrastruktur- og miljøminister Statssekretær, Ministeriet for Infrastruktur og Miljø Forbundsminister for transport, innovation og teknologi 15491/12 5

6 Polen: Maciej JANKOWSKI Portugal: Pedro COSTA PEREIRA Rumænien: Valentin PRE Slovenien: Uroš VAJGL Slovakiet: František PALKO Finland: Maria RISLAKKI Sverige: Catharina ELMSÄTER-SVÄRD Det Forenede Kongerige: Stephen HAMMOND Understatssekretær, Ministeriet for Transport, Byggeri og Havspørgsmål Stedfortrædende fast repræsentant Statssekretær, Transport- og Infrastrukturministeriet Stedfortrædende fast repræsentant Statssekretær, Ministeriet for Transport, Byggeri og Regionaludvikling Stedfortrædende fast repræsentant Infrastrukturminister Statssekretær for transport Kommissionen: Siim KALLAS Næstformand De tiltrædende staters regeringer var repræsenteret således: Kroatien: Siniša HAJŠ DONČIĆ Minister for havspørgsmål, transport og infrastruktur 15491/12 6

7 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT LUFTFART Imødegåelse af overbelastningen i lufthavnene ved ajourføring af reglerne om tildeling af slots Rådet nåede til enighed om en generel indstilling til en omarbejdning af forordningen fra 1993 om tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU's lufthavne (15442/12). Slottildelingssystemet, som indføres i lufthavne med betydelige kapacitetsproblemer, er et værktøj til at forvalte begrænset kapacitet på en gennemsigtig og ikkediskriminerende måde. Formålet med revisionen er at imødegå den voksende overbelastning i lufthavnene. Revisionen skal sikre, at slots i overbelastede lufthavne tildeles de luftfartsselskaber, der kan udnytte dem mest økonomisk, og derved sikre den bedst mulige tildeling og brug af kapacitet. Med henblik herpå indføres der en række foranstaltninger: - Luftfartsselskaberne får mulighed for at sælge og købe slots ("sekundær handel"). - Medlemsstaterne får mulighed for at indføre afgifter over for luftfartsselskaber, der returnerer ubrugte slots til slotpuljen så sent, at de ikke kan tildeles andre. - Slotkoordinatorernes uafhængighed og samarbejde styrkes, og gennemsigtigheden af tildelingsprocessen forbedres. - Netforvalteren for det fælles europæiske luftrum knyttes til tildelingsprocessen, så der kan tages højde for virkningen af kapacitetstildelingen i en given lufthavn for hele det europæiske lufttrafiknet. Det væsentligste udestående punkt, som ministrene skulle blive enige om, var luftfartsselskabernes mulighed for at sælge og købe slots. Nogle delegationer anmodede om, at der indføres garantier, da der var betænkeligheder ved den eventuelle negative virkning, som sekundær handel kan have på - mindre økonomisk rentable - regionale flyvninger, eller ved den mulige spekulative brug af handlede slots. Andre delegationer og Kommissionen understregede imidlertid, at det er nødvendigt med ensartet anvendelse af systemet, under henvisning til risikoen for markedsopsplitning. Som et kompromis, som flertallet af delegationerne kunne acceptere, er formandskabets tekst til udkastet til forordning (15282/12) blevet ændret, så medlemsstaterne kan anvende midlertidige begrænsninger, hvor der er et betydeligt og påviseligt problem med sekundær handel. Sådanne begrænsninger skal være gennemsigtige, ikkediskriminerende og forholdsmæssige, og de skal være begrundede og meddeles til Kommissionen, som har ret til at modsætte sig dem. Medlemsstaterne vil være forpligtet til at efterleve Kommissionens beslutning, som også skal begrundes /12 7

8 Derudover og stadig inden for rammerne af ordningen for sekundær handel er betingelserne desuden blevet lempet en smule med hensyn til brug af tidsmæssigt omdisponerede slots, som modtages efter en bytning af nyerhvervede slots, hvilket kun er tilladt for at forbedre slottiderne for de berørte tjenester. Der blev opnået enighed om, at sådanne tidsmæssigt omdisponerede slots ikke nødvendigvis skal benyttes i løbet af en hel fartplansæson. Det kompromis, der blev nået, omfatter også en række ændringer af andre dele af udkastet til forordning: - Hvis en tilbagetrækning af slots i tilfælde af en overtrædelse er uforholdsmæssig, kan koordinatoren som et alternativ anbefale, at der pålægges sanktioner. - Bestemmelserne om aflysning af slots på grund af fri- og helligdage er udgået, da de betragtes som overflødige. - Der blev også foretaget mindre ændringer i bestemmelserne om procedurerne for koordinering i nødsituationer, adgang til koordinatorens database, oplysninger, som luftfartsselskaberne skal indgive, og oplysninger, der skal indgives af koordinatoren til lufthavnens forvaltningsorgan. Med hensyn til Kommissionens foreslåede ændringer af de nuværende betingelser for i forbindelse med tildeling af slots at give forrang til luftfartsselskaber, som allerede har benyttet de samme slots i tidligere fartplansæsoner ("hidtidigt udnyttede slots"), har drøftelserne i Rådets forberedende organer allerede vist, at et stort flertal af medlemsstaterne er imod disse ændringer. På rådssamlingen gentog Kommissionen sit forslag om at hæve den andel af de tildelte slots, som luftfartsselskaberne mindst skal have udnyttet, fra de nuværende 80 % til 85 % og det antal slots, der mindst skal anmodes om for det samme tidspunkt på den samme ugedag ("slotserier"), fra de nuværende 5 til 15 for sommerfartplansæsonen og 10 for vinterfartplansæsonen. De fleste medlemsstater foretrækker derimod at beholde det nuværende system under henvisning til, at luftfartsselskaberne behøver fleksibilitet, navnlig for at undgå at der flyves med tomme fly udelukkende for at sikre retten til slots. Det vil imidlertid være muligt at øge det mindste antal krævede slots inden for rammerne af lokale retningslinjer. Forslaget, som blev forelagt af Kommissionen i december 2011 (18009/11), indgår i en "lufthavnspakke", som også omfatter forslag om groundhandlingydelser og støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne. Pakken tager fat på to centrale udfordringer: lufthavnskapacitet og servicekvaliteten i lufthavne. Europa-Parlamentet, hvis godkendelse også er nødvendig for vedtagelsen af forordningen, har endnu ikke fastlagt sin holdning til forslaget /12 8

9 Forbedret samarbejde med Eurocontrol Rådet gav bemyndigelse til undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale med Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om fastlæggelse af en generel og stabil ramme for forbedret samarbejde (13792/12). Aftalen, hvori der opregnes samarbejdsområder og defineres former og mekanismer for samarbejde, bekræfter, at Eurocontrol er EU's tekniske og operationelle gren med hensyn til udvikling og gennemførelse af programmet for det fælles europæiske luftrum, mens EU fungerer som regeludsteder for programmet. Den fastsætter også en ramme for civil-militær samordning af lufttrafikstyring og for paneuropæisk samordning ud over EU's grænser. Den vil desuden gøre det muligt for EU at bidrage til den igangværende reform af Eurocontrols forvaltningsstruktur. Endvidere tilsigtes det med aftalen at sikre synergivirkninger med og undgå overlapning af arbejdet i Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur (EASA) inden for sikkerhedsrelateret lufttrafikstyring og miljøspørgsmål. Eurocontrol er en mellemstatslig civil-militær organisation med 39 kontraherende parter fra hele Europa, herunder alle EU-medlemsstaterne bortset fra Estland. Den spiller en central rolle i forbindelse med lufttrafikstyring (ATM) i Europa og står til rådighed med ekspertise og teknisk bistand for EU på dette område. Eurocontrol blev sidste år udpeget til ATM-netadministrator for programmet vedrørende et fælles europæisk luftrum, der skal etablere et sikkert og effektivt lufttrafikstyringssystem på europæisk plan på grundlag af en retlig ramme, der blev vedtaget i 2004 og i /12 9

10 SØTRANSPORT Håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold Rådet nåede til enighed om en generel indstilling til to udkast til direktiver om fastsættelse af dels flagstaters, dels havnestaters ansvar for så vidt angår håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, som Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedtog i Udkastet til direktiv om flagstaten (14790/12) har til formål at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelse som flagstater til at kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder reglerne i direktiv 2009/13, der har indarbejdet en stor del af konventionen om søfarendes arbejdsforhold i EU-retten. Det nye direktiv er nødvendigt, da direktivet fra 2009, der gennemfører en aftale mellem arbejdsmarkedets parter i EU vedrørende konventionen, ikke omhandler håndhævelse. Arbejdet i Rådets forberedende organer førte til, at Kommissionens forslag (8241/12) blev ændret, navnlig for at sikre en længere gennemførelsesfrist og give medlemsstaterne mulighed for at anvende et mere fleksibelt overvågningssystem for mindre skibe med en bruttotonnage på under 200, som ikke sejler i international fart. Slovenien har betænkeligheder med hensyn til det valgte retsgrundlag for direktivet, der ikke er en socialpolitisk bestemmelse fra traktaten, som det var tilfældet med direktivet fra 2009, men en transportbestemmelse, som Kommissionen vurderede var bedre egnet. Derfor undlod delegationen at stemme og afgav en erklæring for at forklare sin holdning (14790/12 ADD 2). Udkastet til direktiv, som indeholder dele af håndhævelsesbestemmelserne i konventionen om søfarendes arbejdsforhold, kræver, at flagstater indfører inspektionsmekanismer for at sikre kontrol med overholdelse. Det bestemmer også, at personale med ansvar for denne kontrol skal have den nødvendige faglige kompetence og uafhængighed. Det indeholder tillige bestemmelser om en klageprocedure. Udkastet til direktiv om havnestaten (13904/12) ændrer direktiv 2009/16 om havnestatskontrol. Ændringerne omfatter især: medtagelse af nye dokumenter, der skal kontrolleres, nemlig certifikatet for søfarendes arbejdsstandarder og erklæringen om søfarendes arbejdsstandarder udvidelse af inspektionerne til at omfatte andre krav i konventionen om søfarendes arbejdsforhold 15491/12 10

11 behandling af klager medtagelse af alvorlig eller gentagen overtrædelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold som en grund, der berettiger tilbageholdelse af et skib. Herudover indføres der nye regler om at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser for at tage hensyn til de nye procedurer, der blev indført med Lissabontraktaten, og som er trådt i kraft efter vedtagelsen af 2009-direktivet. Under drøftelserne i Rådets forberedende organer blev der foretaget nogle ændringer af Kommissionens forslag (8239/12). Det blev navnlig besluttet at fjerne muligheden for på et hvilket som helst tidspunkt at underkaste skibe, der sejler under en flagstat, der ikke har ratificeret et sæt konventioner, yderligere inspektioner ud over de regelmæssige inspektioner. Desuden er situationen for medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret konventionen om søfarendes arbejdsforhold, blevet præciseret, idet præamblen til direktivet specificerer, at de bør gøre deres yderste for at overholde procedurer og praksis i henhold til konventionen. Rådet udvidede desuden listen over konventioner, som kræver, at der gennemføres en havnestatskontrol, med to konventioner, nemlig konventionerne om henholdsvis begrænsning af skadelige antifoulingsystemer på skibe og civilretligt ansvar for forurening forårsaget af bunkerolie. Dette burde bidrage til yderligere forbedring af miljøbeskyttelsen i EU's havne. Generelt er ordlyden i udkastet til direktiv tilpasset, så den lægger sig tættere op ad konventionens tekst. ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold har til formål at sikre menneskeværdige arbejdsog leveforhold om bord på skibe samt begrænse social dumping og dermed sikre loyal konkurrence for redere, der overholder reglerne om søfarendes rettigheder. Konventionen omhandler spørgsmål såsom minimumskrav for søfarendes arbejde om bord på skibe, beskæftigelsesforhold, opholdsrum, fritidsfaciliteter, kost og forplejning, sundhedsbeskyttelse, lægebehandling, velfærd og social beskyttelse samt efterlevelse og håndhævelse /12 11

12 LANDTRANSPORT Forordningen om fartskrivere Rådet nåede til politisk enighed om en ny forordning om fartskrivere, der anvendes i forbindelse med vejtransport (13725/12). Den politiske enighed bekræfter den generelle indstilling, som Rådet nåede til enighed om i juni i år, mens affattelsen af nogle dele er blevet tilpasset en smule for at tage højde for de ændringer, som Europa-Parlamentet har vedtaget i mellemtiden. En delegation fremhævede imidlertid, at den ikke kunne støtte teksten i udkastet til forordning, da den ønskede en bredere fritagelse for pligten til at bruge fartskriveren for små og mellemstore virksomheder. Den politiske enighed vil blive formaliseret i form af en førstebehandlingsholdning, når juristlingvisterne har gennemgået teksten. Rådet vil samtidig fortsætte sine uformelle forhandlinger med Europa-Parlamentet for at nå til enighed om en endelig tekst, der kan vedtages i fællesskab af begge institutioner under andenbehandlingen. Formålet med det nye udkast til lovgivning, som skal træde i stedet for forordningen om fartskrivere fra 1985, er at vanskeliggøre svig og mindske den administrative byrde ved at gøre fuld brug af nye teknologier og indføre en række nye lovgivningsmæssige foranstaltninger. Teksten, som Rådet nåede til enighed om, indeholder følgende centrale elementer: Med hensyn til anvendelse af teknologi: Den nuværende manuelle registrering af køretøjets position vil blive erstattet af en automatisk registrering via satellitpositionering. For at reducere omkostningerne vil der kun blive anvendt gratis positioneringstjenester. Fjernkommunikation fra fartskriveren, der giver grundlæggende oplysninger om overholdelsen af reglerne, vil muliggøre tidlig sporing af eventuel manipulation eller eventuelt misbrug og dermed give kontrolmedarbejderne mulighed for bedre at målrette vejkontrollen og undgå unødvendig kontrol. Medlemsstaterne får dog ikke pligt til at sørge for, at deres kontrolmyndigheder har instrumenter til tidlig fjernsporing af denne art. Desuden kan fartskriveren udstyres med en grænseflade, der letter dens integration i intelligente transportsystemer (ITS) på visse betingelser /12 12

13 Udkastet til forordning indeholder også garantier for beskyttelse af personoplysninger: Registrering af køretøjets position begrænses til den daglige arbejdsperiodes afgangs- og ankomststed, adgangen til data begrænses til kontrolmyndighederne, og der kan kun opnås adgang til personoplysninger via en ekstern ITS-anordning med udtrykkeligt samtykke fra føreren. Den "intelligente fartskriver", dvs. anvendelsen af den nye satellitbaserede teknologi, bliver obligatorisk 40 måneder efter, at de tekniske specifikationer for den nye fartskriver er fastlagt, dvs. sandsynligvis i 2017 eller De lovgivningsmæssige ændringer omfatter skærpede krav til værksteder, der installerer og justerer fartskrivere. For at mindske den administrative byrde vil den fritagelse for pligten til at bruge fartskrivere, som medlemsstaterne kan indrømme visse brugere, hovedsagelig små og mellemstore virksomheder, blive udvidet; for disse brugere indfører det nye forordningsudkast fritagelse for så vidt angår transportoperationer inden for en radius af 100 km, idet denne fritagelse hidtil har været begrænset til 50 km i visse tilfælde. De lovgivningsmæssige foranstaltninger finder anvendelse to år efter forordningens offentliggørelse i EU-Tidende med undtagelse af bestemmelserne om godkendelse og kontrol af værksteder og brugen af førerkort, der finder anvendelse et år tidligere. Den tekst, som Rådet er nået til enighed om, bibeholder ikke Kommissionens forslag om at integrere en mikrochip med førerkortets funktioner i kørekortet for erhvervschauffører, da et flertal af delegationerne er i tvivl om, hvorvidt fordelene ved en sådan fusion berettiger de omkostninger, det medfører. Kommissionen har en række betænkeligheder ved teksten, som ændret af Rådet (jf. erklæringen i 13725/12 ADD 1). Ud over fjernelsen af bestemmelsen om fusion af kortene mener den, at datoen for indførelse af "intelligente fartskrivere" ligger for sent, og den er også betænkelig ved muligheden for at udstede førerkort til førere, der har bopæl i de områder af medlemsstaterne, hvor EU's traktater ikke finder anvendelse (dvs. Færøerne og Grønland). Kommissionen forelagde sit forslag i juli 2011 (13195/11). Europa-Parlamentet fastlagde sin førstebehandlingsholdning til forslaget i juli /12 13

14 Nye regler for regelmæssige tekniske kontroller af køretøjer Rådet havde en debat om et forslag til forordning om ajourføring af de fælles regler om obligatorisk periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer (12786/12). Debatten, som var baseret på et dokument fra formandskabet (15093/12), handlede om den grad af harmonisering af kontroller med køretøjer, der skal opnås gennem de nye regler, og om listen over køretøjer, der skal kontrolleres regelmæssigt, og hyppigheden af kontrollerne. Formålet med debatten var at give en rettesnor for det igangværende arbejde med Kommissionens forslag i Rådets forberedende organer. Rådet var generelt positivt indstillet over for Kommissionens initiativ til at harmonisere de fælles regler om kontrol af køretøjer yderligere. Et stort antal ministre mente, at et sådant lovgivningsinitiativ kan yde et nyttigt bidrag til at opfylde målene for større trafiksikkerhed og bedre miljøbeskyttelse. Mange medlemsstater havde imidlertid betænkeligheder ved den foreslåede lovgivnings retlige form og ville foretrække et direktiv frem for en forordning, idet de mente, at et direktiv, som giver mere plads til at tage hensyn til særlige forhold i medlemsstaterne, vil være mere egnet til at opnå en bedre grad af harmonisering og fyldestgørende gennemførelse. En delegation mente ikke, at et initiativ som Kommissionens er nødvendigt på nuværende tidspunkt, og henviste til de store omkostninger, der er forbundet hermed, og satte spørgsmålstegn ved fordelene, når det gælder trafiksikkerhed. Et flertal af medlemsstaterne gav udtryk for betænkeligheder ved listen over køretøjer, der skal kontrolleres, mens mange af delegationerne satte spørgsmålstegn ved at udvide kontrollerne til at omfatte to- og trehjulede køretøjer, traktorer eller lette påhængsvogne. Desuden var mange af delegationerne ikke overbevist af forslaget om at øge hyppigheden af kontrollerne. Formålet med den ajourføring, som Kommissionen har foreslået, er at forbedre trafiksikkerheden og navnlig at bidrage til EU's mål om at halvere antallet af trafikdræbte i Det sigter også på at forbedre miljøbeskyttelsen ved at nedbringe emissioner fra køretøjer, der skyldes dårlig vedligeholdelse. Sammenlignet med de nuværende regler i direktivet fra 2009, som fastsatte minimumsstandarder for periodiske tekniske kontroller, foreslår Kommissionen at udvide kontrollerne til at omfatte motorcykler, scootere og lette påhængsvogne (under 3,5 ton) og øge hyppigheden af kontrollerne af ældre køretøjer. Der bør også indføres nye krav til især prøvningsudstyr og prøvningspersonalets færdigheder og uddannelse samt tilsyn med synsvirksomheder /12 14

15 Som under den nuværende ordning foreskriver forslaget, at biler skal kontrolleres første gang senest fire år efter datoen for den første registrering og gennemgå endnu et syn senest to år efter. De efterfølgende syn skal imidlertid gennemføres hvert år i stedet for hvert andet. Denne revision anses som nødvendig, da data viser, at antallet af alvorlige ulykker pga. tekniske fejl øges betydeligt efter fem år. Køretøjer med et højt kilometertal, nemlig km, ved den første regelmæssige tekniske kontrol skal gennemgå årlige syn af sikkerhedsmæssige årsager. De samme intervaller skal gælde for motorcykler og scootere. Det anses for nødvendigt at lade denne kategori af køretøjer omfatte af synsordningen, da motorcyklister er den gruppe af trafikanter, der løber den største sikkerhedsrisiko. Den foreslåede forordning, som Kommissionen forelagde i juli 2012, er en del af en "køretøjssikkerhedspakke", som også indeholder forslag til forordninger om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (12809/12) og om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (12803/12) /12 15

16 EVENTUELT Ministerkonference om EU's integrerede havpolitik Formandskabet briefede ministrene om den uformelle ministerkonference om EU's integrerede havpolitik, som fandt sted i Limassol (Cypern) den 7. og 8. oktober. Drøftelserne på konferencen fokuserede på fastlæggelse af de havaktiviteter og maritime aktiviteter, der betragtes som afgørende drivkræfter for vækst og job, og på de støtteforanstaltninger, der skal træffes i EU og på nationalt niveau og den fremtidige udvikling af den integrerede havpolitik. Konferencen vedtog Limassolerklæringen, som fremmer en havdagsorden og en maritim dagsorden til støtte for Europa strategien (14792/12). Vedtagelsen af erklæringen falder sammen med offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om initiativet Blå vækst, som udgjorde konferencens primære støttedokument (13908/12). Emissionshandel i luftfartssektoren Kommissionen underrettede ministrene om Unionens forberedelse af mødet i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), der finder sted fra den 29. oktober til den 16. november i Montreal, hvor spørgsmålet om foranstaltninger til håndtering af drivhusgasemissionerne fra international luftfart vil blive drøftet (15449/12). EU mener, at en global ramme for markedsbaserede foranstaltninger, som bygger på princippet om ikkediskrimination, er den bedste vej fremad. Hvis der kan opnås enighed om sådan en ramme inden for en overskuelig fremtid, kan EU ved hjælp af fleksibiliteten i emissionshandelslovgivningen tage hensyn til globale strategier uden at forringe målsætningerne for sit eget emissionshandelssystem (ETS). Kommissionen orienterede også ministrene om den seneste udvikling med hensyn til modstand fra lande uden for EU mod anvendelsen af EU ETS for deres luftfartsselskaber. Luftfartstopmøde om det fælles europæiske luftrum Formandskabet underrettede Rådet om luftfartstopmødet, som blev afholdt i fællesskab af det cypriotiske formandskab og Europa-Kommissionen i Limassol den 11. og 12. oktober, hvor fremskridtet med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og de næste skridt, der skal tages, blev drøftet (15010/12). Debatten koncentrerede sig om fire spørgsmål: præstationsordningen for lufttrafikstyring, de funktionelle luftrumsblokke, SESAR-programmet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles luftrum), der er luftrummets teknologiske søjle, og en ajourføring af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske luftrum, som skal forelægges af Kommissionen. Det blev på konferencen understreget, at det er nødvendigt med en ny indsats for at færdiggøre alle dele af det fælles europæiske luftrum /12 16

17 Tilfælde vedrørende kabineluft i luftfartøjer Den tyske delegation udtrykte betænkeligheder ved det stigende antal af tilfælde med forurenet kabineluft, især olielugt, i luftfartøjer (15117/12). Den mener, at denne sag bør håndteres på EUniveau, og opfordrede derfor Kommissionen og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) til at handle. Kommissionen anførte, at nyere undersøgelser ikke har fundet bevis for, at sådanne tilfælde er et reelt sikkerhedsproblem, men at den vil fortsætte med at følge denne sag. Uformelt møde mellem transport- og telekommunikationsministrene Formandskabet briefede Rådet om resultaterne af det uformelle møde mellem transport- og telekommunikationsministrene, som fandt sted i Nicosia den 17. juli (12750/12). På mødet drøftede ministrene, hvordan to centrale EU-politikker, den digitale dagsorden for Europa og EU's transportpolitik, bedst kan integreres. Målet er at gøre fuld brug af indførelsen af intelligente transportsystemer (ITS) for at bidrage til en mere sikker og effektiv bevægelighed for personer og varer via transportnettene. De centrale emner, der blev fremhævet, var åbningen af offentlige dataressourcer og udviklingen af ITS til imødegåelse af multimodale udfordringer, eksempelvis i forbindelse med rejseplanlæggere og integrerede billetsystemer. Formandskabets konklusioner med hensyn til resultaterne af det uformelle møde blev også fremlagt på ITS-verdenskongressen i oktober i Wien. Verdenskongressen om intelligente transportsystemer (ITS) Den østrigske delegation underrettede Rådet om resultaterne af den rundbordsdrøftelse på ministerplan, der blev afholdt inden for rammerne af den 19. ITS-verdenskongres, som fandt sted i Wien fra den 22. til den 26. oktober og omhandlede de seneste tendenser og politikker inden for intelligente transportsystemer. Den internationale rundbordsdrøftelse, som fandt sted på kongressens første dag, koncentrerede sig om eksempler på bedste praksis samt behov og udfordringer i forbindelse med udvikling og gennemførelse af ITS. Den blev afrundet med en fælles erklæring om en fælles tilgang til mere sikre, effektive og miljøvenlige transportsystemer og styrket politisk tilsagn om at integrere intelligente transportsystemer i de nationale transportpolitikker (15397/12) /12 17

18 Europæisk trafiksikkerhedsdag Formandskabet og Kommissionen underrettede ministrene om den fjerde europæiske trafiksikkerhedsdag, som blev afholdt i Nicosia den 25. juli med det formål at øge unges bevidsthed om trafiksikkerhed (14844/12 og 15159/12). Konferencen omfattede workshopper vedrørende betydningen af uddannelse, styrket håndhævelse gennem opbygning af gensidig respekt mellem politiet og de unge samt risikobetonet adfærd, herunder indtag af alkohol eller narkotika og kørsel med for høj fart. Forbindelserne mellem EU og Rusland på transportområdet Kommissionen orienterede Rådet om det stigende antal problemer i forbindelserne med Rusland inden for luftfarts-, vejtransport- og jernbanesektoren (14838/12). Problemerne drejer sig navnlig om takster for overflyvning af Sibirien og forskelsbehandling i forbindelse med vejafgifter og takster for jernbanefragt. Kommissionen bad medlemsstaterne om at imødegå denne situation i fællesskab /12 18

19 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT TRANSPORT Det fælles europæiske jernbaneområde * Rådet vedtog 1 et direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (direktiv: 44/12, erklæringer: 14820/12 ADD 1 REV 3) efter Europa-Parlamentets godkendelse af det kompromis, der blev nået under forhandlingerne mellem de to institutioner. Udkastet til direktiv er en omarbejdning af tre direktiver i den første jernbanepakke fra 2001, som indførte en gradvis åbning af jernbanesektoren for konkurrence på europæisk plan. Formålet med omarbejdningen er at forenkle, præcisere og modernisere de lovgivningsmæssige rammer for jernbanesektoren i Europa og dermed øge konkurrencen, styrke markedsovervågningen og forbedre betingelserne for investeringer i sektoren. Yderligere oplysninger findes i pressemeddelelsen om den enighed, der blev nået mellem Rådet og Europa-Parlamentet i juni (11543/12). HANDELSPOLITIK Antidumping - aluminiumsradiatorer - Kina Rådet vedtog en forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af aluminiumsradiatorer med oprindelse i Kina (14704/12). 1 Østrig, Tyskland og Luxembourg stemte imod, mens Estland, Polen og Slovakiet undlod at stemme /12 19

20 UDENRIGSANLIGGENDER Rettigheder for personer med handicap - EU-ramme Rådet har opstillet en EU-ramme for at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Denne EU-ramme er et supplement til de nationale rammer og mekanismer og vedrører gennemførelsen af konventionen på to områder: EUlovgivning og -politik og EU-institutionernes administrationer, for eksempel over for de ansatte og i forbindelse med de ansattes kontakter med borgerne og offentligheden. MILJØ Svovlindholdet i skibsbrændstoffer Rådet vedtog et direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer (PE-CONS 31/12). Emissioner fra skibsfart, som skyldes forbrænding af skibsbrændstoffer med et højt svovlindhold, bidrager til forurening af luften med svovldioxid og partikler, som er skadelige for menneskers sundhed, og som bidrager til forsuring. Direktivet tager derfor sigte på at reducere disse emissioner betragteligt og sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet ved at gøre Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) regler om standarder for skibsbrændstoffer obligatoriske i EU og derved ændre direktiv 1999/32/EF. Yderligere oplysninger findes i pressemeddelelse 15177/12. Udrangerede køretøjer Rådet besluttede, at det ikke ville modsætte sig vedtagelsen af Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (13992/12). Kommissionens retsakt er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol. Dette betyder, at Kommissionen, nu hvor Rådet har givet sin tilslutning, kan vedtage afgørelsen, medmindre Europa- Parlamentet modsætter sig vedtagelsen /12 20

21 BESKÆFTIGELSE Anvendelse i Danmark og Tyskland af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Rådet vedtog to afgørelser om anvendelse af i alt 12,8 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget i Danmark og Tyskland. 7,5 mio. EUR øremærkes til afskedigede arbejdstagere fra den store danske vindmølleproducent, Vestas Group, som har tabt vigtige markedsandele som følge af den stigende konkurrence fra ikke- EU-lande med lavere omkostninger. Yderligere 5,4 mio. EUR stilles til rådighed for arbejdstagere, der er blevet afskediget i den tyske virksomhed manroland, der producerer trykkemaskiner. Virksomheden har ligesom Vestas Group mistet en betydelig markedsandel og har oplevet et kraftigt fald i salget som følge af den stigende konkurrence fra ikke-eu-lande med lavere omkostninger. BESKIKKELSER Regionsudvalget Rådet beskikkede Spyridon SPYRIDON (Grækenland) (15140/12) og Patricia FERGUSON, Paul WATSON og Trevor CUMMINGS (Det Forenede Kongerige) (15137/12) som medlemmer af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar RETSAKTER VEDTAGET VED SKRIFTLIG PROCEDURE Restriktive foranstaltninger - Republikken Guinea Rådet forlængede ved en skriftlig procedure, der blev afsluttet den 26. oktober, de restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea indtil den 27. oktober Det ændrede samtidig våbenembargoen, således at medlemsstaterne under visse betingelser får mulighed for at tillade eksport af sprængstoffer, der udelukkende er til brug inden for minedrift og infrastrukturinvesteringer /12 21

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3136. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 18685/11 (OR. en) Genève, den 14. december 2011 PRESSE 498 PR CO 80 Formand Hanna TROJANOWSKA Understatssekretær,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27.

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27. Europaudvalget 2011 Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE Ekstraordinær samling i Rådet 11831/11 (OR. en) PRESSE 184 PR CO 45

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. (transport, telekommunikation og energi) Luxembourg, den 6. oktober 2011

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. (transport, telekommunikation og energi) Luxembourg, den 6. oktober 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3116. samling i Rådet 15141/11 (OR. en) PRESSE 351 PR CO 58 (transport, telekommunikation og energi) Luxembourg, den 6. oktober 2011 Formand Cezary GRABARCZYK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere