Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Fælles teststrategi"

Transkript

1 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen Dato: 3. september 2013 Fil:GD2_1.9_Adresseprogrammet - Fælles teststrategi ver 1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Beskrivelser uddybet og dokument klargjort til udsendelse til en første kommentering hos projektlederforum. S&D KH Opdateret med tekst fra GD1 S&D KH Beskrivelse af testobjekter og testtyper, testdata og værktøjer og organisering. S&D KH Opdateret med input fra workshop S&D KH Opdateret efter møde med Morten Lind omkring risikobaseret test. Tekst fra GD1 indarbejdet Tilrettet med kommentarer fra projektforums møde samt skriftlige kommentarer fra ERST 4.7 samt GST Tilrettet med kommentarer fra projektforums møde Tilrettet med styregruppens bemærkninger og godkendt af styregruppen S&D KH S&D KH THJ THJ Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING LÆSEVEJLEDNING OVERORDNET TESTSTRATEGI HOVEDPRINCIPPER Tidlig test Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i delprogrammet SCOPE FOR DEN FÆLLES TESTSTRATEGI Overblik Adresseprogrammet De enkelte projekter TESTFASER Implementeringsplan og testfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer TESTOBJEKTER OG TESTTYPER TESTOBJEKTER Løsningsarkitektur af 22 - MBBL-REF:

3 3.1.2 Testplaner Driftsklare systemer Idriftsættelser TESTTYPER Funktionelle krav Ikke-funktionelle krav ANSVARSFORDELING IFT. TESTTYPER Overblik Uddybende kommentarer TESTMILJØER, TESTDATA OG TESTVÆRKTØJER TESTMILJØER STRATEGI FOR TESTDATA TESTVÆRKTØJER ANVENDELSE AF STUBBE OG DRIVERE ORGANISERING OG KOMMUNIKATION OVERORDNET ORGANISERING RESSOURCESTYRING TEST PÅ PROGRAMNIVEAU Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer TEST I DE ENKELTE PROJEKTER RISIKOBASERET TEST FORRETNINGSKRITISKE OMRÅDER TEKNISK KRITISKE OMRÅDER af 22 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Teststrategien har til formål at sikre, at der i adresseprogrammets levetid gennemføres aktiviteter, således at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Ift. Adresseprogrammet fastlægger den fælles teststrategi, hvordan kvalitetssikring og test skal gribes an i programmet. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for Adresseprogrammets test og kvalitetssikring og er bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i programmet. 1.2 Afgrænsning Adresseprogrammets projekter udarbejder og afleverer jf. den fælles implementeringsplan produkter til det samlede program. I hvert projekt vil det blive planlagt og gennemført test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer. Ansvaret herfor ligger i det enkelte projekt. Teststrategien er udarbejdet i henhold til adresseprogrammets målarkitektur herunder en forudsætning om at adressedata kan og skal udstilles gennem den fællesoffentlige datafordeler. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overordnet teststrategi Indeholder en beskrivelse af programmets hovedprincipper for test og kvalitetssikring, testens hovedfaser i relation til implementeringsplanen, ansvarsfordelingen mellem program og de enkelte projekter, samt de væsentligste dokumenter ifb. planlægning og gennemførelse af test- og kvalitetssikrings aktiviteter. Kapitel 3 Testobjekter og testtyper Indeholder en beskrivelse af de enkelte testobjekter inkl. testkriterier samt en beskrivelse af programmets forskellige testtyper med en fordeling på hvilke af disse der testes i programmet hhv. i de enkelte projekter. Kapitel 4 Testmiljøer, testdata og testværktøjer Indeholder en beskrivelse af anvendelse af testmiljøer, strategi for brug af testdata samt et overblik over fælles testværktøjer. Kapitel 5 Organisering og kommunikation Indeholder en beskrivelse af organisering og kommunikation på programniveau. Kapitel 5 Risikobaseret test På programniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor gør mest gavn. Kapitlet indeholder en beskrivelse af disse risikoområder og den tilhørende test. - 4 af 22 - MBBL-REF:

5 2. Overordnet teststrategi 2.1 Hovedprincipper Tidlig test For at sikre at Adresseprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes skal der omkring de centrale løsninger udarbejdes specifikationer af den tiltænkte løsning (løsningsarkitektur m.m.), som kvalitetssikres i sammenhæng i Adresseprogrammet. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår. Opstår en misforståelse tidligt i projektet, og den først opdages når systemet leveres, bliver omkostninger og tidsforbrug langt større, og risikoen for at projektet forsinkes øges. Derfor prioriteres tidlig test kvalitetssikring af dokumenter og specifikationer højt i programmet Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvaret for at grunddatasystemer og andre systemtilpasninger fungerer korrekt ift. de aftalte rammer, godkendte specifikationer etc. ligger entydigt i det projekt, som har ansvaret for det pågældende system. Det påhviler det enkelte projekt at foretage den nødvendige test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer herunder grunddatasystemer, hertil hørende brugerflader samt systemets integrationer til andre løsninger. Test og kvalitetssikring omfatter selve systemet og for grunddataregistre også funktionstest af de services, som udstilles via den fællesoffentlige datafordeler Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i delprogrammet. For at sikre at Adresseprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra programmet. Dette omfatter både test af sammenhænge mellem de enkelte grunddatasystemer og test ift. systemer, som er afhængige heraf eksempelvis ESR og OIS. Ansvaret for planlægning og gennemførelse af disse tværgående test herunder sikring af at der etableret et fælles testmiljø hertil - er entydigt placeret i Adresseprogrammet. 2.2 Scope for den fælles teststrategi Overblik Som det fremgår af ovenstående principper vil test- og kvalitetssikring blive planlagt og gennemført på forskellige niveauer i Adresseprogrammet. Teststrategien i dokumentet her er fælles for al test- og kvalitetssikring i Adresseprogrammet, men ellers er den videre planlægning og gennemførelse af test og kvalitetssikring opdelt i aktiviteter i programmet hhv. i de enkelte projekter jf. nedenstående figur. - 5 af 22 - MBBL-REF:

6 Figur 1. Teststrategi Dokumentoversigt Adresseprogrammet Under programmet arbejdes der som minimum med følgende dokumenter: Fælles teststrategi: Dokumentet har som har til formål at sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, således at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Strategien fastlægger en fælles ramme for Adresseprogrammets test og kvalitetssikring og er således bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i hhv. programmet og de enkelte projekter. Kvalitetssikringsplan: Programmet har ansvaret for planlægning og gennemførelse af aktiviteter til kvalitetssikring af en række specifikationer jf. princippet om tidlig test. Kvalitetssikringsplanen indeholder en planlægning af disse aktiviteter med angivelse af hvad der skal kvalitetssikres, ud fra hvilke kriterier dette skal ske, hvem der skal gennemføre kvalitetssikringen samt hvornår dette skal gennemføres. Kvalitetssikrings rapport: Hver enkel kvalitetssikring dokumenteres i en kvalitetssikringsrapport, som har til formål at dokumentere hvorvidt den pågældende specifikation er godkendt med eller uden bemærkninger hhv. afvist pga. manglende kvalitet. - 6 af 22 - MBBL-REF:

7 Testplaner: Programmet har forud for passage af flere milepæle i implementeringsplanen ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række tværgående test. Hver af disse tværgående testfaser planlægges og dokumenteres i en testplan, som indeholder en detailplanlægning af de enkelte test herunder hvad der skal testes af hvem, hvornår, på grundlag af hvilke testdata, i hvilke miljøer etc. Et vigtigt element i denne plan er godkendelseskriterier ift. den enkelte test. Testspecifikationer og testcases: Specifikation af de enkelte test hvad testes på hvilket datagrundlag og med hvilket forventet resultat. Testrapport: Hver af de tværgående testfaser dokumenteres i en testrapport, som dokumenterer den gennemførte test og dertil hørende testresultater. Hvad er testet med hvilket resultat? Er der planlagte test som ikke blev gennemført? Testrapporten omhandler også den testansvarliges ledelsesmæssige vurdering af testen som helhed De enkelte projekter De enkelte projekter er selv ansvarlige for proces og metode ift. planlægning og gennemførelse af projektets test og kvalitetssikring. Sandsynligvis har den enkelte myndighed og/eller det enkelte projekt sin egen teststrategi, som sammen med den fælles teststrategi sætter rammerne for den test, der skal gennemføres. Planlægning og gennemførelse af test kan følge samme model, som anvendes i adresseprogrammet eller processen kan være baseret på myndighedens egne processer. Fra Adresseprogrammet stilles der ikke krav hertil bortset fra at testplaner skal kvalitetssikres i adresseprogrammet samt at test af betydning for grænsefladerne i det samlede adresseprogram skal dokumenteres i en testrapport, som afleveres til sekretariatet. - 7 af 22 - MBBL-REF:

8 2.3 Testfaser Implementeringsplan og testfaser Som der fremgår af figuren nedenfor indeholder Adresseprogrammet en række milepæle, hvor der forud for hver af disse foregår en test og/eller kvalitetssikringsaktivitet i det enkelte projekt og/eller på delprogramniveau. Figur 2. Implementeringsplan for Adresseprogrammet. Disse kvalitetssikringer og test kan opdeles i to typer testfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer For at sikre at adresseprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes gennemfører programmet en kvalitetssikring af specifikationer af den tiltænkte løsning. Det drejer sig om løsningsarkitekturer/kravspecifikationer. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår Testfase 2 Test af systemer I denne fase er der tale om at teste de enkelte løsninger hver for sig og i sammenhæng. Den største del af denne test planlægges og gennemføres i de enkelte projekter, men der vil også være test af grænseflader og sammenhænge, som gennemføres i regi af adresseprogrammet. Programmet har det overordnede ansvar for at adresseprogrammet leverer en kvalitativ og sammenhængende løsning på området, hvorfor der i programmet er fokus på at få gennemført en række tværgående test. - 8 af 22 - MBBL-REF:

9 3. Testobjekter og testtyper 3.1 Testobjekter For at sikre at programmet samlet set lever op til den overordnede målsætning om Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra programmet. Derfor vil der - udover de test og den kvalitetssikring som de enkelte projekter gennemfører som en del af deres projektforløb være test og kvalitetssikring fra Adresseprogrammets side. Det drejer sig om: Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. sammenhæng til den fælles målarkitektur. Løsningsarkitekturen udarbejdes enten separat eller i forbindelse med kravspecifikation/udbud. De forskellige parter har forskellige måder at udvikle på (in-house, iterativt, K02/K03), hvorfor denne kvalitetssikring skal aftales i detaljer gennem dialog mellem det enkelte projekt og programledelsen. Driftsklare systemer herunder dokumentation for gennemførte test. En del af denne test kan evt. være gennemført med anvendelse af stubbe og drivere. Tværgående test inden idriftsættelser indbefattende end-to.end test, test med negative data m.m Løsningsarkitektur Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Testplaner Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Løsningsarkitektur for SDSYS, Adresseregister, CPR og CVR. Implementeringsplanens milepæle ift. løsningsarkitektur/kravspecifikation i relation til disse projekter. Adresseprogrammet/projektlederforum Den enkelte løsningsarkitektur skal efterleve rammerne udstukket i adresseprogrammets målarkitektur. Alle målarkitekturens processer set udefra skal være beskrevet som en eller flere processer set indefra. Alle målarkitekturens begreber skal være beskrevet med informationsindhold i et eller flere begreber i løsningsarkitekturens informationsmodel. Udstillings- og ajourføringsservices i relation til adresseprogrammets behov skal være beskrevet i form af input og forventet output. Testplaner for adresseprogrammet samt for de enkelte projekter. Så tidligt som muligt. Adresseprogrammet/projektlederforum Skal dokumentere hvilke test der planlægges gennemført. Skal indeholde en plan med angivelse af ressourcebehov herunder behov - 9 af 22 - MBBL-REF:

10 3.1.3 Driftsklare systemer Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Idriftsættelser Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: for adgang til fælles testmiljøer. Grunddatasystemer, udstillede services i datafordeleren samt anvendere af disse inden for adresseprogrammets scope. Implementeringsplanens milepæle for driftsklare systemer. Adresseprogrammet/projektlederforum Der skal foreligge en testrapport ift. det enkelte system, som dokumenterer hvilke test der er gennemført hhv. at disse er gennemført med succes. På baggrund af denne testrapport vurderer programmet, hvorvidt det er forsvarligt at starte en idriftsættelse af det pågældende system/systemer. Grunddatasystemer, udstillede services i datafordeleren samt anvendere af disse inden for adresseprogrammets scope Implementeringsplanens milepæle for idriftsættelser. Adresseprogrammet/projektlederforum Tværgående test I relation til den pågældende milepæl skal være gennemført med succes i henhold til den opstillede testplan og testcases. Idriftsættelsesaktiviteter ift. det enkelte system skal være gennemført med succes. På baggrund heraf vurderer programmet hvorvidt det er forsvarligt at idriftsætte det pågældende system/systemer. 3.2 Testtyper Funktionelle krav Funktionalitet: (Grunddatasystem) Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Test af softwaren i og omkring det enkelte grunddatasystem. Omfatter selve registret og de services der udstilles herfra samt de brugerflader der er knyttet til løsningen. Test af de udstillede grunddata i datafordeleren. Fungerer services som forventet og beskrevet, udstilles data korrekt? Test af integrationer mellem systemdele internt i løsningen og mellem løsninger herunder mellem grunddatasystem og datafordeler. Test af software til konvertering fra gammel til ny version og/eller fra et register til et andet. Sammenligningstest: Test af at to løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet eksempelvis ifb. valgdistrikter. Omfatter også test af gammel og ny version ift. systemer, hvor disse forventes at levere samme resultat af 22 - MBBL-REF:

11 Samtidighedstest Lovgivning: Test for at fastlægge hvordan forekomsten af to eller flere aktiviteter inden for samme tidsinterval opnået enten ved at blande aktiviteterne eller ved samtidig eksekvering håndteres af systemerne. Test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område Ikke-funktionelle krav Brugervenlighed: Performance: Robusthed: Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Softwarens evne til at blive forstået, indlært, anvendt og være attraktiv for brugeren, når den anvendes under de specificerede betingelser (se evt. krav hertil formuleret på digst.dk). Softwarens evne til at give en passende performance i forhold til de ressourcer, der anvendes under de givne betingelser. Omfatter også belastningstest med øget belastning af antallet af samtidige brugere og/eller transaktioner samt volumen/stresstest hvor systemet udsættes for store datamængder også udover grænsen for de forventede belastninger. Test af i hvor høj grad softwaren agerer korrekt i tilfælde af ugyldige input eller under pressede miljømæssige betingelser. Sikring af at systemet ikke går ned som følge af disse forhold. Test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Sikring af overensstemmelse mellem sikkerhedsniveau i grundsystem og sikkerhedsniveau i datafordeler. Omfatter også test af logning og sikring af revisionsspor. Test af software i produktionsmiljø )driftsprøve). Er den installeret korrekt og virker den som forventet? Test af dokumentations kvalitet brugervejledninger, servicebeskrivelser og installationsvejledninger. Vurdering af hvor let det er at vedligeholde softwaren ift. fejlretning og opfyldelse af nye krav - herunder ændring i forretningsregler, organisering og arbejdsprocesser. Vurdering af softwarens flytbarhedsevne. Hvor let er det at flytte softwaren fra et driftsmiljø til et andet? - 11 af 22 - MBBL-REF:

12 3.3 Ansvarsfordeling ift. testtyper Overblik Nedenstående tabel indeholder en oversigt over testtyper med en angivelse af hvorvidt test ift. disse planlægges gennemført på adresseprogramniveau og/eller på projektniveau. Det er ikke et krav, at alle testtyper anvendes i det enkelte projekt, men det er et krav, at projektet tager stilling til relevansen af de enkelte testtyper ift. projektet. Testtyper der fravælges skal tydeligt fremgå at projektets testplan. Tilsvarende kan projektet i sin testplan tilføje ekstra testtyper hvor dette vurderes relevant. Testtyper Funktionelle krav: Funktionalitet i grunddatasystem Test i adresseprogrammet Test i projekter Funktionalitet ift. datafordeler (X) X Integrationer X X Konverteringer (X) X Sammenligningstest X X Samtidighedstest Lovgivning Ikke-funktionelle krav: Brugervenlighed (X) X Performance (X) X Robusthed X Sikkerhed (X) X Driftstest Dokumentation (X) X Vedligeholdelsesegnethed X Flytbarhed Figur 3. Tabel over test af testtyper i hhv. adresseprogram og projekt. (x) i tabellen angiver, at det ikke er givet adresseprogrammet skal gennemføre test på området. Eksempel: Brugervenlighed - Adresseprogrammet vil kun skulle teste for brugervenlighed i det omfang der fra grunddataprogrammet eller adresseprogrammet stilles krav til ensartethed m.m. på tværs af løsninger Uddybende kommentarer X X X X X Funktionalitet: (Grunddatasystem) Ansvaret for at teste funktionaliteten i det enkelte grunddatasystem ligger fuldt ud hos det projekt, som har ansvaret for det pågældende system af 22 - MBBL-REF:

13 Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Specifikation af services og funktionstest af disse gennemføres af det enkelte projekt, som fuldt ud har ansvaret for disse services i samarbejde med Datafordeler projektet. Adresseprogrammet har et ansvar for at teste sammenhænge på tværs af de enkelte projekter at adresseprogrammets services i sammenhæng lever op til adresseprogrammets mål. Det enkelte projekt har ansvaret for test af de nære integrationer. Hermed menes interne integrationer og eksterne integrationer ift. læsning eller aflevering af informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for at sikre at projektets integrationer herunder udstillede services syntaktisk er korrekte ift. specifikationer. Adresseprogrammet har ansvaret for test af integrationer i et lidt bredere perspektiv eksempelvis integrationer fra distrikter i DAGI over adresser i BBR til valgdistrikter i CPR. Det enkelte projekt har ansvaret for test af konverteringer i relation til systemet eksempelvis konvertering fra gammel version til ny. Konvertering mellem systemer (eksempelvis vejnavne fra CPR Vej til BBR) testes af det modtagende system/projekt. Adresseprogrammet har ansvaret for kvaliteten i det samlede adresseprogram, hvorfor adresseprogrammet vil gennemføre nogle tværgående konverteringstest aht. dette ansvar. Sammenligningstest: Det enkelte projekt har ansvaret for test af gammel og ny version ift. det enkelte system, hvor disse forventes at levere samme resultat. Adresseprogrammet har ansvaret for at teste, at to forskellige løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Samtidighedstest Lovgivning: Brugervenlighed: Performance: Robusthed: Adresseprogrammet har ansvaret for samtidighedstest. Dette vil omfatte de forhold, hvor der inden for samme tidsinterval foretages opdateringer ift. samme adresseoplysning. Det enkelte projekt har ansvaret for test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område. Det enkelte projekt har ansvaret for at teste systemerne ift. brugervenlighed. Kun i det omfang der fra grunddataprogrammet eller adresseprogrammet stilles krav til ensartethed m.m. på tværs af løsninger, vil adresseprogrammet skulle teste for brugervenlighed. Det enkelte projekt har ansvaret for at teste at systemerne lever op til den ønskede performance. Ift. services udstillet i Datafordeleren sker dette i et samarbejde med Datafordeler projektet (GD7). Adresseprogrammet har ansvaret for at teste tværgående performance, dvs. test af at adresseprogrammet som helhed leverer den ønskede performance. Det er ikke nok at enkeltdele lever op til de stillede krav. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens robusthed af 22 - MBBL-REF:

14 Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Det enkelte projekt har ansvaret for test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Omfatter både sikkerhed i selve løsningen og sikkerhed ift. de udstillede informationer i Datafordeleren. Adresseprogrammet har ansvaret for at teste tværgående sikkerhed, dvs. test af at adresseprogrammet som helhed på tværs af systemer lever op til det ønskede sikkerhedsniveau. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningen er installeret korrekt i produktion og virker den som forventet. Det enkelte projekt har ansvaret for kvalitetssikring af den tilhørende dokumentation. Adresseprogrammet har ansvaret for at kvalitetssikre dokumentation ift. de udstillede informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens vedligeholdelsesvenlighed. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens flytbarhedsevne af 22 - MBBL-REF:

15 4. Testmiljøer, testdata og testværktøjer 4.1 Testmiljøer Udover hvad der måtte være af behov for testmiljøer hos den enkelte aktør, vil der på programniveau være behov for at etablere et sammenhængende testmiljø omfattende følgende: Datafordeler inkl. udstillede services. Adresseregister. SDSYS. Kortforsyning. BBR 2.0 og Matrikel (fra GD1). BBR 1.6 CPR/CPR Vej CVR Der kan blive behov for at tilføje enkelte andre systemer til ovenstående liste, ligesom der omkring enkelte test kan blive behov for at tilføje yderligere systemer. Miljøerne stilles til rådighed af de enkelte projekter/systemansvarlige. 4.2 Strategi for testdata Omkring testdata vil der være forskellige behov, som vil ændre sig over tid. Der vil som minimum være behov for følgende typer af testdata: Testdata baseret på et samlet sæt af produktionsdata. Skal bl.a. anvendes til sammenligningstest og til konverteringstest. Udtræk af sammenhængende produktionsdata på et begrænset område eksempelvis i form af et par udvalgte kommuner. Vil være anvendeligt til langt de fleste former for test. Konstruerede data. Skal anvendes der hvor der ikke findes produktionsdata endnu samt til test hvor korrumperede data er ønskværdige. Derudover kan der være behov for at visse data skal være anonymiseret. Behovet herfor skal afklares og aftales via projektlederforum. Hvilke data der findes i hvilke miljøer hvornår samt hvem der har adgang til at læse og opdatere disse fastlægges ifb. udarbejdelsen af de respektive testplaner og koordineres på programniveau via den dertil knyttede testmanager. 4.3 Testværktøjer Der er p.t. ikke en beslutning om et fælles testværktøj til brug i grunddataprogrammet og/eller adresseprogrammet 1. Det er derfor op til de enkelte aktører selv at afgøre, hvorvidt de vil anvende et testværktøj til styring og gennemførelse af de forskellige test. 1 Det anbefales at grunddataprogrammet anskaffer et fælles teststyrings- og opfølgningsværktøj til brug i hele grunddataprogrammet. Der vil være behov for en del test på tværs af grunddataprogrammer af 22 - MBBL-REF:

16 Leverandører af de forskellige løsninger må formodes at have deres egne testprocedurer, testskabeloner og testværktøjer. Kravene til værktøjer, skabeloner m.m. i denne fælles teststrategi er målrettet de enkelte projekter/myndigheder, og stiller ikke krav til myndighedens samarbejde med den enkelte leverandør. Denne del kan fortsætte som hidtil. Fra adresseprogramsekretariatets side vil der blive stillet en række skabeloner skrevet i Word til rådighed for de forskellige aktører. Det drejer sig om skabeloner til: Udarbejdelse af en testplan plan for afvikling af de specificerede testcases. Udarbejdelse af testcases. Fejlrapportering. Testlog. Testrapport. 4.4 Anvendelse af stubbe og drivere I forbindelse med test af integrationer er der to typer af test: Syntakstest, dvs. anvendes samme xml-struktur eller lign. af hhv. afsender og modtager af en integration. Semantiktest, dvs. om dataindholdet i den enkelte integration indeholder de forventede og aftalte informationer. Ikke alle eksterne grænseflader herunder Datafordeleren vil være klar, når testen skal påbegyndes. Man kan derfor med fordel anvende stubbe og drivere i forbindelse med testen specielt ift. syntakstest af grænseflader og simpel funktionstest. Anvendelse af stubbe : Eksterne services/grænseflader erstattes af stubbe, så det sikres at integrationen rent teknisk virker før den eksterne service/grænseflade kobles på systemet. Figur 4. En Stub erstatter kald af ekstern service. Det kan eksempelvis være, hvor et system sender en forespørgsel til en service, som en stub verificerer er korrekt, for derefter at sende et simpelt svar, som det testes at systemet behandler korrekt. Anvendelse af drivere : I det tilfælde hvor eksterne systemer skal kalde en service, skal det sikres, at en korrekt forespørgsel giver et korrekt svar. Det gøres ved at erstatte det kaldende system med en driver, som sender en forespørgsel til servicen. Det verificeres at forespørgslen behandles korrekt, og at der sendes et korrekt svar tilbage inkl. svar ift. negative test af 22 - MBBL-REF:

17 Figur 5. En Driver erstatter kald fra eksterne systemer til en service af 22 - MBBL-REF:

18 5. Organisering og kommunikation 5.1 Overordnet organisering Organiseringen omkring test følger projektets øvrige organisering med projektledere, projektlederforum, programsekretariat, styregruppe etc. Organiseringen udvides med en tværgående testmanager, som får til opgave at planlægge, styre og rapportere ift. de forskellige tværgående test. Derudover bliver testmanegeren koordinator og sparringspartner ift. de enkelte projekter i forhold til planlægning af test, styring af adgang til de fælles testmiljøer m.m. Det anbefales: At testmanageren tilknyttes adresseprogrammet, når de enkelte projekter begynder at planlægge og gennemføre de forskellige test. Testmanageren vil således tidligt i forløbet kunne give sparring til de enkelte projekter, og dermed være med til at øge kvaliteten i de samlede testaktiviteter. At testmanageren får mulighed for at rapportere teststatus objektivt og neutralt uden indblanding fra projektleder eller andre. Konkret betyder dette at adresseprogrammets testrapport af testmaneger fremsendes direkte til projektlederforum m.fl. uden en redigering fra trediemand. 5.2 Ressourcestyring I hele adresseprogrammets levetid vil der være behov for at samarbejde og stille ressourcer til rådighed for fælles testaktiviteter på programniveau hhv. testaktiviteter i de enkelte projekter. Det konkrete behov fastlægges og aftales ifb. udarbejdelse af de enkelte testplaner, som har til opgave at sammenkoble testaktiviteter med kalender og de ressourcer, som skal gennemføre de enkelte aktiviteter. Behovet for ressourcer fra interessenter herunder kommunale ressourcer - fastlægges af den ansvarlige for den enkelte testplan, mens de konkrete aftaler søges løst gennem bilaterale aftaler hhv. gennem projektlederforum. Er det ikke muligt at løse udfordringerne på dette niveau, håndteres udfordringen på styregruppeniveau. 5.3 Test på programniveau Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Kvalitetssikring af de enkelte specifikationer styres af programsekretariatet, som udnævner én person til at styre disse kvalitetssikringer. Opgaven består i at identificere hvad der skal kvalitetssikres, sikre at disse produkter indleveres rettidigt samt i at planlægge, gennemførte og dokumentere de enkelte kvalitetssikringer. Derudover skal der aftales ressourcer til brug for kvalitetssikringen i form af projektlederforum, andre projektdeltagere samt evt. inddragelse af eksterne personer af 22 - MBBL-REF:

19 Ressourcetrækket aftales og kordineres med projektlederforum Testfase 2 Test af systemer I programmet er der behov for at gennemføre en række tværgående test af systemer primært i perioden fra at systemer meldes driftsklare af den enkelte aftalepartner til de idriftsættes. Denne tværgående test er både helt afgørende for programmets succes og ressourcekrævende ikke mindst styringsmæssigt. Derfor tilknyttes der en fuldtids testmaneger til programmet i denne periode reelt i det meste af Testmanegeren får ansvaret for at planlægge disse tværgående test herunder sikre udarbejdelse af testcases, fremskaffelse af testdata, overvåge gennemførelse af test og kommunikation af resultater til projektlederforum, styregruppe og andre interessenter. 5.4 Test i de enkelte projekter I teststrategien her tages ikke stilling til hvorledes de enkelte projekter organiserer planlægning og styring af testfasen bortset fra at adresseprogrammet kræver at den fælles teststrategi efterleves samt at det enkelte projekt udarbejder en testplan. Selve styringen kan udføres af projektlederen, en testmanager eller en helt tredje person. Anbefalingen er at tilknytte en testmanager, således projektlederen kan koncentrere sig om alle de mange aktiviteter, som kræver styring af 22 - MBBL-REF:

20 6. Risikobaseret test Der er aldrig tid nok til test. Uanset hvor meget tid til test der afsættes, er det i praksis aldrig muligt at gennemføre en fuldt dækkende test, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til tid og penge. Det betyder, at der er et reelt behov for at prioritere testindsatsen. Ved at benytte sig af en risikobaseret testtilgang, fokuseres og prioriteres testen i forhold til adresseprogrammets krav og situation, hvilket medfører en optimeret udnyttelse af ressourcerne. På adresseprogramniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor kan gøre mest gavn. Et risikofyldt område kan være forretningsmæssigt eller teknisk (eksempelvis et område med stor kompleksitet). 6.1 Forretningskritiske områder Folkeregistrering i CPR. Testområde: Folkeregistreringen er af særlig kritisk karakter, hvorfor sammenhænge mellem adresser i det nye adresseregister og personregistrering i CPR gives særlig opmærksomhed. Testindsats: Testen skal sikre, at registrering af dansk ophold kan foretages i CPR, baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret som ansvarsmæssigt er placeret i MBBL. Testen skal specielt være med til at sikre, at den særlige integration der etableres mellem CPR og Adresseregisteret fungerer efter hensigten Valgdistrikter/udskrivning af valgkort. Testområde: Borgeres tilhørsforhold til valgdistrikt beregnes spatialt ud fra borgerens danske opholdsadresse som er registreret og relationen vedligeholdt i CPR. Valgdistrikter er en administrativ geografisk inddeling administreret og vedligeholdt i DAGI/SDSYS. Testindsats: I adresseprogrammet gennemføres en række test, som har til formål at afgøre, hvorvidt oplysninger, der ansvarsmæssigt er placeret hos forskellige myndigheder, kan kombineres og udskrive korrekte valgkort til borgerne. Geografiske inddelinger og adresser. Testområde: Ændringer af administrative geografiske inddelinger skal håndteres således at der ikke opstår utilsigtede adresseskift. Testindsats: Testen skal fokusere på sammenhængen mellem de administrative geografiske inddelinger oprettet i SDSYS og adresser i Adresseregisteret. Der må ikke opstå negative konsekvenser af tilpasning af administrative geografiske inddelinger i SDSYS (eksempelvis ved at en adresse pludselig skifter kommune utilsigtet) - den såkaldte nålestiksfasthed af 22 - MBBL-REF:

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Elektronisk tinglysning (e-tl)

Elektronisk tinglysning (e-tl) Elektronisk tinglysning (e-tl) Eksterne interessenters test af e-tl Kommunikationstest Meddelelsestest Ekstern funktionstest Fællestest Dokument ændringslog Dato Beskrivelse Revision # 13-04-2007 Første

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Programstrategier. Januar 2014. [Skriv dato]

Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Programstrategier. Januar 2014. [Skriv dato] Programstrategier Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Januar 2014 [Skriv dato] Indhold 1 HVAD ER PROGRAMSTRATEGIERNE... 1 2 FORMÅLET MED PROGRAMSTRATEGIERNE... 1 3 HVEM MODTAGER PROGRAMSTRATEGIER...

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Bestilling af register i NSP stamdataservicen. - Tilskudsansøgnings stamdata. Dato: 29.11.2012 Version: 0.1 Udarbejdet af: NSI. National Sundheds-IT

Bestilling af register i NSP stamdataservicen. - Tilskudsansøgnings stamdata. Dato: 29.11.2012 Version: 0.1 Udarbejdet af: NSI. National Sundheds-IT Bestilling af register i NSP stamdataservicen - Tilskudsansøgnings stamdata Dato: 29.11.2012 Version: 0.1 Udarbejdet af: NSI National Sundheds-IT www.nsi.dk Islandsbrygge 39 2300 København S Side 1 1 Kort

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere