Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Fælles teststrategi"

Transkript

1 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen Dato: 3. september 2013 Fil:GD2_1.9_Adresseprogrammet - Fælles teststrategi ver 1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Beskrivelser uddybet og dokument klargjort til udsendelse til en første kommentering hos projektlederforum. S&D KH Opdateret med tekst fra GD1 S&D KH Beskrivelse af testobjekter og testtyper, testdata og værktøjer og organisering. S&D KH Opdateret med input fra workshop S&D KH Opdateret efter møde med Morten Lind omkring risikobaseret test. Tekst fra GD1 indarbejdet Tilrettet med kommentarer fra projektforums møde samt skriftlige kommentarer fra ERST 4.7 samt GST Tilrettet med kommentarer fra projektforums møde Tilrettet med styregruppens bemærkninger og godkendt af styregruppen S&D KH S&D KH THJ THJ Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING LÆSEVEJLEDNING OVERORDNET TESTSTRATEGI HOVEDPRINCIPPER Tidlig test Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i delprogrammet SCOPE FOR DEN FÆLLES TESTSTRATEGI Overblik Adresseprogrammet De enkelte projekter TESTFASER Implementeringsplan og testfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer TESTOBJEKTER OG TESTTYPER TESTOBJEKTER Løsningsarkitektur af 22 - MBBL-REF:

3 3.1.2 Testplaner Driftsklare systemer Idriftsættelser TESTTYPER Funktionelle krav Ikke-funktionelle krav ANSVARSFORDELING IFT. TESTTYPER Overblik Uddybende kommentarer TESTMILJØER, TESTDATA OG TESTVÆRKTØJER TESTMILJØER STRATEGI FOR TESTDATA TESTVÆRKTØJER ANVENDELSE AF STUBBE OG DRIVERE ORGANISERING OG KOMMUNIKATION OVERORDNET ORGANISERING RESSOURCESTYRING TEST PÅ PROGRAMNIVEAU Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer TEST I DE ENKELTE PROJEKTER RISIKOBASERET TEST FORRETNINGSKRITISKE OMRÅDER TEKNISK KRITISKE OMRÅDER af 22 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Teststrategien har til formål at sikre, at der i adresseprogrammets levetid gennemføres aktiviteter, således at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Ift. Adresseprogrammet fastlægger den fælles teststrategi, hvordan kvalitetssikring og test skal gribes an i programmet. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for Adresseprogrammets test og kvalitetssikring og er bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i programmet. 1.2 Afgrænsning Adresseprogrammets projekter udarbejder og afleverer jf. den fælles implementeringsplan produkter til det samlede program. I hvert projekt vil det blive planlagt og gennemført test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer. Ansvaret herfor ligger i det enkelte projekt. Teststrategien er udarbejdet i henhold til adresseprogrammets målarkitektur herunder en forudsætning om at adressedata kan og skal udstilles gennem den fællesoffentlige datafordeler. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overordnet teststrategi Indeholder en beskrivelse af programmets hovedprincipper for test og kvalitetssikring, testens hovedfaser i relation til implementeringsplanen, ansvarsfordelingen mellem program og de enkelte projekter, samt de væsentligste dokumenter ifb. planlægning og gennemførelse af test- og kvalitetssikrings aktiviteter. Kapitel 3 Testobjekter og testtyper Indeholder en beskrivelse af de enkelte testobjekter inkl. testkriterier samt en beskrivelse af programmets forskellige testtyper med en fordeling på hvilke af disse der testes i programmet hhv. i de enkelte projekter. Kapitel 4 Testmiljøer, testdata og testværktøjer Indeholder en beskrivelse af anvendelse af testmiljøer, strategi for brug af testdata samt et overblik over fælles testværktøjer. Kapitel 5 Organisering og kommunikation Indeholder en beskrivelse af organisering og kommunikation på programniveau. Kapitel 5 Risikobaseret test På programniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor gør mest gavn. Kapitlet indeholder en beskrivelse af disse risikoområder og den tilhørende test. - 4 af 22 - MBBL-REF:

5 2. Overordnet teststrategi 2.1 Hovedprincipper Tidlig test For at sikre at Adresseprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes skal der omkring de centrale løsninger udarbejdes specifikationer af den tiltænkte løsning (løsningsarkitektur m.m.), som kvalitetssikres i sammenhæng i Adresseprogrammet. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår. Opstår en misforståelse tidligt i projektet, og den først opdages når systemet leveres, bliver omkostninger og tidsforbrug langt større, og risikoen for at projektet forsinkes øges. Derfor prioriteres tidlig test kvalitetssikring af dokumenter og specifikationer højt i programmet Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvaret for at grunddatasystemer og andre systemtilpasninger fungerer korrekt ift. de aftalte rammer, godkendte specifikationer etc. ligger entydigt i det projekt, som har ansvaret for det pågældende system. Det påhviler det enkelte projekt at foretage den nødvendige test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer herunder grunddatasystemer, hertil hørende brugerflader samt systemets integrationer til andre løsninger. Test og kvalitetssikring omfatter selve systemet og for grunddataregistre også funktionstest af de services, som udstilles via den fællesoffentlige datafordeler Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i delprogrammet. For at sikre at Adresseprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra programmet. Dette omfatter både test af sammenhænge mellem de enkelte grunddatasystemer og test ift. systemer, som er afhængige heraf eksempelvis ESR og OIS. Ansvaret for planlægning og gennemførelse af disse tværgående test herunder sikring af at der etableret et fælles testmiljø hertil - er entydigt placeret i Adresseprogrammet. 2.2 Scope for den fælles teststrategi Overblik Som det fremgår af ovenstående principper vil test- og kvalitetssikring blive planlagt og gennemført på forskellige niveauer i Adresseprogrammet. Teststrategien i dokumentet her er fælles for al test- og kvalitetssikring i Adresseprogrammet, men ellers er den videre planlægning og gennemførelse af test og kvalitetssikring opdelt i aktiviteter i programmet hhv. i de enkelte projekter jf. nedenstående figur. - 5 af 22 - MBBL-REF:

6 Figur 1. Teststrategi Dokumentoversigt Adresseprogrammet Under programmet arbejdes der som minimum med følgende dokumenter: Fælles teststrategi: Dokumentet har som har til formål at sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, således at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Strategien fastlægger en fælles ramme for Adresseprogrammets test og kvalitetssikring og er således bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i hhv. programmet og de enkelte projekter. Kvalitetssikringsplan: Programmet har ansvaret for planlægning og gennemførelse af aktiviteter til kvalitetssikring af en række specifikationer jf. princippet om tidlig test. Kvalitetssikringsplanen indeholder en planlægning af disse aktiviteter med angivelse af hvad der skal kvalitetssikres, ud fra hvilke kriterier dette skal ske, hvem der skal gennemføre kvalitetssikringen samt hvornår dette skal gennemføres. Kvalitetssikrings rapport: Hver enkel kvalitetssikring dokumenteres i en kvalitetssikringsrapport, som har til formål at dokumentere hvorvidt den pågældende specifikation er godkendt med eller uden bemærkninger hhv. afvist pga. manglende kvalitet. - 6 af 22 - MBBL-REF:

7 Testplaner: Programmet har forud for passage af flere milepæle i implementeringsplanen ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række tværgående test. Hver af disse tværgående testfaser planlægges og dokumenteres i en testplan, som indeholder en detailplanlægning af de enkelte test herunder hvad der skal testes af hvem, hvornår, på grundlag af hvilke testdata, i hvilke miljøer etc. Et vigtigt element i denne plan er godkendelseskriterier ift. den enkelte test. Testspecifikationer og testcases: Specifikation af de enkelte test hvad testes på hvilket datagrundlag og med hvilket forventet resultat. Testrapport: Hver af de tværgående testfaser dokumenteres i en testrapport, som dokumenterer den gennemførte test og dertil hørende testresultater. Hvad er testet med hvilket resultat? Er der planlagte test som ikke blev gennemført? Testrapporten omhandler også den testansvarliges ledelsesmæssige vurdering af testen som helhed De enkelte projekter De enkelte projekter er selv ansvarlige for proces og metode ift. planlægning og gennemførelse af projektets test og kvalitetssikring. Sandsynligvis har den enkelte myndighed og/eller det enkelte projekt sin egen teststrategi, som sammen med den fælles teststrategi sætter rammerne for den test, der skal gennemføres. Planlægning og gennemførelse af test kan følge samme model, som anvendes i adresseprogrammet eller processen kan være baseret på myndighedens egne processer. Fra Adresseprogrammet stilles der ikke krav hertil bortset fra at testplaner skal kvalitetssikres i adresseprogrammet samt at test af betydning for grænsefladerne i det samlede adresseprogram skal dokumenteres i en testrapport, som afleveres til sekretariatet. - 7 af 22 - MBBL-REF:

8 2.3 Testfaser Implementeringsplan og testfaser Som der fremgår af figuren nedenfor indeholder Adresseprogrammet en række milepæle, hvor der forud for hver af disse foregår en test og/eller kvalitetssikringsaktivitet i det enkelte projekt og/eller på delprogramniveau. Figur 2. Implementeringsplan for Adresseprogrammet. Disse kvalitetssikringer og test kan opdeles i to typer testfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer For at sikre at adresseprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes gennemfører programmet en kvalitetssikring af specifikationer af den tiltænkte løsning. Det drejer sig om løsningsarkitekturer/kravspecifikationer. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår Testfase 2 Test af systemer I denne fase er der tale om at teste de enkelte løsninger hver for sig og i sammenhæng. Den største del af denne test planlægges og gennemføres i de enkelte projekter, men der vil også være test af grænseflader og sammenhænge, som gennemføres i regi af adresseprogrammet. Programmet har det overordnede ansvar for at adresseprogrammet leverer en kvalitativ og sammenhængende løsning på området, hvorfor der i programmet er fokus på at få gennemført en række tværgående test. - 8 af 22 - MBBL-REF:

9 3. Testobjekter og testtyper 3.1 Testobjekter For at sikre at programmet samlet set lever op til den overordnede målsætning om Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra programmet. Derfor vil der - udover de test og den kvalitetssikring som de enkelte projekter gennemfører som en del af deres projektforløb være test og kvalitetssikring fra Adresseprogrammets side. Det drejer sig om: Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. sammenhæng til den fælles målarkitektur. Løsningsarkitekturen udarbejdes enten separat eller i forbindelse med kravspecifikation/udbud. De forskellige parter har forskellige måder at udvikle på (in-house, iterativt, K02/K03), hvorfor denne kvalitetssikring skal aftales i detaljer gennem dialog mellem det enkelte projekt og programledelsen. Driftsklare systemer herunder dokumentation for gennemførte test. En del af denne test kan evt. være gennemført med anvendelse af stubbe og drivere. Tværgående test inden idriftsættelser indbefattende end-to.end test, test med negative data m.m Løsningsarkitektur Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Testplaner Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Løsningsarkitektur for SDSYS, Adresseregister, CPR og CVR. Implementeringsplanens milepæle ift. løsningsarkitektur/kravspecifikation i relation til disse projekter. Adresseprogrammet/projektlederforum Den enkelte løsningsarkitektur skal efterleve rammerne udstukket i adresseprogrammets målarkitektur. Alle målarkitekturens processer set udefra skal være beskrevet som en eller flere processer set indefra. Alle målarkitekturens begreber skal være beskrevet med informationsindhold i et eller flere begreber i løsningsarkitekturens informationsmodel. Udstillings- og ajourføringsservices i relation til adresseprogrammets behov skal være beskrevet i form af input og forventet output. Testplaner for adresseprogrammet samt for de enkelte projekter. Så tidligt som muligt. Adresseprogrammet/projektlederforum Skal dokumentere hvilke test der planlægges gennemført. Skal indeholde en plan med angivelse af ressourcebehov herunder behov - 9 af 22 - MBBL-REF:

10 3.1.3 Driftsklare systemer Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Idriftsættelser Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: for adgang til fælles testmiljøer. Grunddatasystemer, udstillede services i datafordeleren samt anvendere af disse inden for adresseprogrammets scope. Implementeringsplanens milepæle for driftsklare systemer. Adresseprogrammet/projektlederforum Der skal foreligge en testrapport ift. det enkelte system, som dokumenterer hvilke test der er gennemført hhv. at disse er gennemført med succes. På baggrund af denne testrapport vurderer programmet, hvorvidt det er forsvarligt at starte en idriftsættelse af det pågældende system/systemer. Grunddatasystemer, udstillede services i datafordeleren samt anvendere af disse inden for adresseprogrammets scope Implementeringsplanens milepæle for idriftsættelser. Adresseprogrammet/projektlederforum Tværgående test I relation til den pågældende milepæl skal være gennemført med succes i henhold til den opstillede testplan og testcases. Idriftsættelsesaktiviteter ift. det enkelte system skal være gennemført med succes. På baggrund heraf vurderer programmet hvorvidt det er forsvarligt at idriftsætte det pågældende system/systemer. 3.2 Testtyper Funktionelle krav Funktionalitet: (Grunddatasystem) Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Test af softwaren i og omkring det enkelte grunddatasystem. Omfatter selve registret og de services der udstilles herfra samt de brugerflader der er knyttet til løsningen. Test af de udstillede grunddata i datafordeleren. Fungerer services som forventet og beskrevet, udstilles data korrekt? Test af integrationer mellem systemdele internt i løsningen og mellem løsninger herunder mellem grunddatasystem og datafordeler. Test af software til konvertering fra gammel til ny version og/eller fra et register til et andet. Sammenligningstest: Test af at to løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet eksempelvis ifb. valgdistrikter. Omfatter også test af gammel og ny version ift. systemer, hvor disse forventes at levere samme resultat af 22 - MBBL-REF:

11 Samtidighedstest Lovgivning: Test for at fastlægge hvordan forekomsten af to eller flere aktiviteter inden for samme tidsinterval opnået enten ved at blande aktiviteterne eller ved samtidig eksekvering håndteres af systemerne. Test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område Ikke-funktionelle krav Brugervenlighed: Performance: Robusthed: Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Softwarens evne til at blive forstået, indlært, anvendt og være attraktiv for brugeren, når den anvendes under de specificerede betingelser (se evt. krav hertil formuleret på digst.dk). Softwarens evne til at give en passende performance i forhold til de ressourcer, der anvendes under de givne betingelser. Omfatter også belastningstest med øget belastning af antallet af samtidige brugere og/eller transaktioner samt volumen/stresstest hvor systemet udsættes for store datamængder også udover grænsen for de forventede belastninger. Test af i hvor høj grad softwaren agerer korrekt i tilfælde af ugyldige input eller under pressede miljømæssige betingelser. Sikring af at systemet ikke går ned som følge af disse forhold. Test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Sikring af overensstemmelse mellem sikkerhedsniveau i grundsystem og sikkerhedsniveau i datafordeler. Omfatter også test af logning og sikring af revisionsspor. Test af software i produktionsmiljø )driftsprøve). Er den installeret korrekt og virker den som forventet? Test af dokumentations kvalitet brugervejledninger, servicebeskrivelser og installationsvejledninger. Vurdering af hvor let det er at vedligeholde softwaren ift. fejlretning og opfyldelse af nye krav - herunder ændring i forretningsregler, organisering og arbejdsprocesser. Vurdering af softwarens flytbarhedsevne. Hvor let er det at flytte softwaren fra et driftsmiljø til et andet? - 11 af 22 - MBBL-REF:

12 3.3 Ansvarsfordeling ift. testtyper Overblik Nedenstående tabel indeholder en oversigt over testtyper med en angivelse af hvorvidt test ift. disse planlægges gennemført på adresseprogramniveau og/eller på projektniveau. Det er ikke et krav, at alle testtyper anvendes i det enkelte projekt, men det er et krav, at projektet tager stilling til relevansen af de enkelte testtyper ift. projektet. Testtyper der fravælges skal tydeligt fremgå at projektets testplan. Tilsvarende kan projektet i sin testplan tilføje ekstra testtyper hvor dette vurderes relevant. Testtyper Funktionelle krav: Funktionalitet i grunddatasystem Test i adresseprogrammet Test i projekter Funktionalitet ift. datafordeler (X) X Integrationer X X Konverteringer (X) X Sammenligningstest X X Samtidighedstest Lovgivning Ikke-funktionelle krav: Brugervenlighed (X) X Performance (X) X Robusthed X Sikkerhed (X) X Driftstest Dokumentation (X) X Vedligeholdelsesegnethed X Flytbarhed Figur 3. Tabel over test af testtyper i hhv. adresseprogram og projekt. (x) i tabellen angiver, at det ikke er givet adresseprogrammet skal gennemføre test på området. Eksempel: Brugervenlighed - Adresseprogrammet vil kun skulle teste for brugervenlighed i det omfang der fra grunddataprogrammet eller adresseprogrammet stilles krav til ensartethed m.m. på tværs af løsninger Uddybende kommentarer X X X X X Funktionalitet: (Grunddatasystem) Ansvaret for at teste funktionaliteten i det enkelte grunddatasystem ligger fuldt ud hos det projekt, som har ansvaret for det pågældende system af 22 - MBBL-REF:

13 Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Specifikation af services og funktionstest af disse gennemføres af det enkelte projekt, som fuldt ud har ansvaret for disse services i samarbejde med Datafordeler projektet. Adresseprogrammet har et ansvar for at teste sammenhænge på tværs af de enkelte projekter at adresseprogrammets services i sammenhæng lever op til adresseprogrammets mål. Det enkelte projekt har ansvaret for test af de nære integrationer. Hermed menes interne integrationer og eksterne integrationer ift. læsning eller aflevering af informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for at sikre at projektets integrationer herunder udstillede services syntaktisk er korrekte ift. specifikationer. Adresseprogrammet har ansvaret for test af integrationer i et lidt bredere perspektiv eksempelvis integrationer fra distrikter i DAGI over adresser i BBR til valgdistrikter i CPR. Det enkelte projekt har ansvaret for test af konverteringer i relation til systemet eksempelvis konvertering fra gammel version til ny. Konvertering mellem systemer (eksempelvis vejnavne fra CPR Vej til BBR) testes af det modtagende system/projekt. Adresseprogrammet har ansvaret for kvaliteten i det samlede adresseprogram, hvorfor adresseprogrammet vil gennemføre nogle tværgående konverteringstest aht. dette ansvar. Sammenligningstest: Det enkelte projekt har ansvaret for test af gammel og ny version ift. det enkelte system, hvor disse forventes at levere samme resultat. Adresseprogrammet har ansvaret for at teste, at to forskellige løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Samtidighedstest Lovgivning: Brugervenlighed: Performance: Robusthed: Adresseprogrammet har ansvaret for samtidighedstest. Dette vil omfatte de forhold, hvor der inden for samme tidsinterval foretages opdateringer ift. samme adresseoplysning. Det enkelte projekt har ansvaret for test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område. Det enkelte projekt har ansvaret for at teste systemerne ift. brugervenlighed. Kun i det omfang der fra grunddataprogrammet eller adresseprogrammet stilles krav til ensartethed m.m. på tværs af løsninger, vil adresseprogrammet skulle teste for brugervenlighed. Det enkelte projekt har ansvaret for at teste at systemerne lever op til den ønskede performance. Ift. services udstillet i Datafordeleren sker dette i et samarbejde med Datafordeler projektet (GD7). Adresseprogrammet har ansvaret for at teste tværgående performance, dvs. test af at adresseprogrammet som helhed leverer den ønskede performance. Det er ikke nok at enkeltdele lever op til de stillede krav. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens robusthed af 22 - MBBL-REF:

14 Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Det enkelte projekt har ansvaret for test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Omfatter både sikkerhed i selve løsningen og sikkerhed ift. de udstillede informationer i Datafordeleren. Adresseprogrammet har ansvaret for at teste tværgående sikkerhed, dvs. test af at adresseprogrammet som helhed på tværs af systemer lever op til det ønskede sikkerhedsniveau. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningen er installeret korrekt i produktion og virker den som forventet. Det enkelte projekt har ansvaret for kvalitetssikring af den tilhørende dokumentation. Adresseprogrammet har ansvaret for at kvalitetssikre dokumentation ift. de udstillede informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens vedligeholdelsesvenlighed. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens flytbarhedsevne af 22 - MBBL-REF:

15 4. Testmiljøer, testdata og testværktøjer 4.1 Testmiljøer Udover hvad der måtte være af behov for testmiljøer hos den enkelte aktør, vil der på programniveau være behov for at etablere et sammenhængende testmiljø omfattende følgende: Datafordeler inkl. udstillede services. Adresseregister. SDSYS. Kortforsyning. BBR 2.0 og Matrikel (fra GD1). BBR 1.6 CPR/CPR Vej CVR Der kan blive behov for at tilføje enkelte andre systemer til ovenstående liste, ligesom der omkring enkelte test kan blive behov for at tilføje yderligere systemer. Miljøerne stilles til rådighed af de enkelte projekter/systemansvarlige. 4.2 Strategi for testdata Omkring testdata vil der være forskellige behov, som vil ændre sig over tid. Der vil som minimum være behov for følgende typer af testdata: Testdata baseret på et samlet sæt af produktionsdata. Skal bl.a. anvendes til sammenligningstest og til konverteringstest. Udtræk af sammenhængende produktionsdata på et begrænset område eksempelvis i form af et par udvalgte kommuner. Vil være anvendeligt til langt de fleste former for test. Konstruerede data. Skal anvendes der hvor der ikke findes produktionsdata endnu samt til test hvor korrumperede data er ønskværdige. Derudover kan der være behov for at visse data skal være anonymiseret. Behovet herfor skal afklares og aftales via projektlederforum. Hvilke data der findes i hvilke miljøer hvornår samt hvem der har adgang til at læse og opdatere disse fastlægges ifb. udarbejdelsen af de respektive testplaner og koordineres på programniveau via den dertil knyttede testmanager. 4.3 Testværktøjer Der er p.t. ikke en beslutning om et fælles testværktøj til brug i grunddataprogrammet og/eller adresseprogrammet 1. Det er derfor op til de enkelte aktører selv at afgøre, hvorvidt de vil anvende et testværktøj til styring og gennemførelse af de forskellige test. 1 Det anbefales at grunddataprogrammet anskaffer et fælles teststyrings- og opfølgningsværktøj til brug i hele grunddataprogrammet. Der vil være behov for en del test på tværs af grunddataprogrammer af 22 - MBBL-REF:

16 Leverandører af de forskellige løsninger må formodes at have deres egne testprocedurer, testskabeloner og testværktøjer. Kravene til værktøjer, skabeloner m.m. i denne fælles teststrategi er målrettet de enkelte projekter/myndigheder, og stiller ikke krav til myndighedens samarbejde med den enkelte leverandør. Denne del kan fortsætte som hidtil. Fra adresseprogramsekretariatets side vil der blive stillet en række skabeloner skrevet i Word til rådighed for de forskellige aktører. Det drejer sig om skabeloner til: Udarbejdelse af en testplan plan for afvikling af de specificerede testcases. Udarbejdelse af testcases. Fejlrapportering. Testlog. Testrapport. 4.4 Anvendelse af stubbe og drivere I forbindelse med test af integrationer er der to typer af test: Syntakstest, dvs. anvendes samme xml-struktur eller lign. af hhv. afsender og modtager af en integration. Semantiktest, dvs. om dataindholdet i den enkelte integration indeholder de forventede og aftalte informationer. Ikke alle eksterne grænseflader herunder Datafordeleren vil være klar, når testen skal påbegyndes. Man kan derfor med fordel anvende stubbe og drivere i forbindelse med testen specielt ift. syntakstest af grænseflader og simpel funktionstest. Anvendelse af stubbe : Eksterne services/grænseflader erstattes af stubbe, så det sikres at integrationen rent teknisk virker før den eksterne service/grænseflade kobles på systemet. Figur 4. En Stub erstatter kald af ekstern service. Det kan eksempelvis være, hvor et system sender en forespørgsel til en service, som en stub verificerer er korrekt, for derefter at sende et simpelt svar, som det testes at systemet behandler korrekt. Anvendelse af drivere : I det tilfælde hvor eksterne systemer skal kalde en service, skal det sikres, at en korrekt forespørgsel giver et korrekt svar. Det gøres ved at erstatte det kaldende system med en driver, som sender en forespørgsel til servicen. Det verificeres at forespørgslen behandles korrekt, og at der sendes et korrekt svar tilbage inkl. svar ift. negative test af 22 - MBBL-REF:

17 Figur 5. En Driver erstatter kald fra eksterne systemer til en service af 22 - MBBL-REF:

18 5. Organisering og kommunikation 5.1 Overordnet organisering Organiseringen omkring test følger projektets øvrige organisering med projektledere, projektlederforum, programsekretariat, styregruppe etc. Organiseringen udvides med en tværgående testmanager, som får til opgave at planlægge, styre og rapportere ift. de forskellige tværgående test. Derudover bliver testmanegeren koordinator og sparringspartner ift. de enkelte projekter i forhold til planlægning af test, styring af adgang til de fælles testmiljøer m.m. Det anbefales: At testmanageren tilknyttes adresseprogrammet, når de enkelte projekter begynder at planlægge og gennemføre de forskellige test. Testmanageren vil således tidligt i forløbet kunne give sparring til de enkelte projekter, og dermed være med til at øge kvaliteten i de samlede testaktiviteter. At testmanageren får mulighed for at rapportere teststatus objektivt og neutralt uden indblanding fra projektleder eller andre. Konkret betyder dette at adresseprogrammets testrapport af testmaneger fremsendes direkte til projektlederforum m.fl. uden en redigering fra trediemand. 5.2 Ressourcestyring I hele adresseprogrammets levetid vil der være behov for at samarbejde og stille ressourcer til rådighed for fælles testaktiviteter på programniveau hhv. testaktiviteter i de enkelte projekter. Det konkrete behov fastlægges og aftales ifb. udarbejdelse af de enkelte testplaner, som har til opgave at sammenkoble testaktiviteter med kalender og de ressourcer, som skal gennemføre de enkelte aktiviteter. Behovet for ressourcer fra interessenter herunder kommunale ressourcer - fastlægges af den ansvarlige for den enkelte testplan, mens de konkrete aftaler søges løst gennem bilaterale aftaler hhv. gennem projektlederforum. Er det ikke muligt at løse udfordringerne på dette niveau, håndteres udfordringen på styregruppeniveau. 5.3 Test på programniveau Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Kvalitetssikring af de enkelte specifikationer styres af programsekretariatet, som udnævner én person til at styre disse kvalitetssikringer. Opgaven består i at identificere hvad der skal kvalitetssikres, sikre at disse produkter indleveres rettidigt samt i at planlægge, gennemførte og dokumentere de enkelte kvalitetssikringer. Derudover skal der aftales ressourcer til brug for kvalitetssikringen i form af projektlederforum, andre projektdeltagere samt evt. inddragelse af eksterne personer af 22 - MBBL-REF:

19 Ressourcetrækket aftales og kordineres med projektlederforum Testfase 2 Test af systemer I programmet er der behov for at gennemføre en række tværgående test af systemer primært i perioden fra at systemer meldes driftsklare af den enkelte aftalepartner til de idriftsættes. Denne tværgående test er både helt afgørende for programmets succes og ressourcekrævende ikke mindst styringsmæssigt. Derfor tilknyttes der en fuldtids testmaneger til programmet i denne periode reelt i det meste af Testmanegeren får ansvaret for at planlægge disse tværgående test herunder sikre udarbejdelse af testcases, fremskaffelse af testdata, overvåge gennemførelse af test og kommunikation af resultater til projektlederforum, styregruppe og andre interessenter. 5.4 Test i de enkelte projekter I teststrategien her tages ikke stilling til hvorledes de enkelte projekter organiserer planlægning og styring af testfasen bortset fra at adresseprogrammet kræver at den fælles teststrategi efterleves samt at det enkelte projekt udarbejder en testplan. Selve styringen kan udføres af projektlederen, en testmanager eller en helt tredje person. Anbefalingen er at tilknytte en testmanager, således projektlederen kan koncentrere sig om alle de mange aktiviteter, som kræver styring af 22 - MBBL-REF:

20 6. Risikobaseret test Der er aldrig tid nok til test. Uanset hvor meget tid til test der afsættes, er det i praksis aldrig muligt at gennemføre en fuldt dækkende test, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til tid og penge. Det betyder, at der er et reelt behov for at prioritere testindsatsen. Ved at benytte sig af en risikobaseret testtilgang, fokuseres og prioriteres testen i forhold til adresseprogrammets krav og situation, hvilket medfører en optimeret udnyttelse af ressourcerne. På adresseprogramniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor kan gøre mest gavn. Et risikofyldt område kan være forretningsmæssigt eller teknisk (eksempelvis et område med stor kompleksitet). 6.1 Forretningskritiske områder Folkeregistrering i CPR. Testområde: Folkeregistreringen er af særlig kritisk karakter, hvorfor sammenhænge mellem adresser i det nye adresseregister og personregistrering i CPR gives særlig opmærksomhed. Testindsats: Testen skal sikre, at registrering af dansk ophold kan foretages i CPR, baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret som ansvarsmæssigt er placeret i MBBL. Testen skal specielt være med til at sikre, at den særlige integration der etableres mellem CPR og Adresseregisteret fungerer efter hensigten Valgdistrikter/udskrivning af valgkort. Testområde: Borgeres tilhørsforhold til valgdistrikt beregnes spatialt ud fra borgerens danske opholdsadresse som er registreret og relationen vedligeholdt i CPR. Valgdistrikter er en administrativ geografisk inddeling administreret og vedligeholdt i DAGI/SDSYS. Testindsats: I adresseprogrammet gennemføres en række test, som har til formål at afgøre, hvorvidt oplysninger, der ansvarsmæssigt er placeret hos forskellige myndigheder, kan kombineres og udskrive korrekte valgkort til borgerne. Geografiske inddelinger og adresser. Testområde: Ændringer af administrative geografiske inddelinger skal håndteres således at der ikke opstår utilsigtede adresseskift. Testindsats: Testen skal fokusere på sammenhængen mellem de administrative geografiske inddelinger oprettet i SDSYS og adresser i Adresseregisteret. Der må ikke opstå negative konsekvenser af tilpasning af administrative geografiske inddelinger i SDSYS (eksempelvis ved at en adresse pludselig skifter kommune utilsigtet) - den såkaldte nålestiksfasthed af 22 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere