Lokalplan nr Butik og parkeringshus mellem Vestergade og Storå, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE. Veste. ade. Slotsg. Nørrebro. gade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr Butik og parkeringshus mellem Vestergade og Storå, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE. Veste. ade. Slotsg. Nørrebro. gade."

Transkript

1 ade Nørrebro Slotsg ade Veste rg gade Sl o tsga de å Stor Butik og parkeringshus mellem Vestergade og Storå, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

2 Redegørelse Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for en butik og parkeringshus mellem Vestergade, Slotsgade og Storå i Holstebro. Lokalplanforslaget består af: En redegørelse, der beskriver planforslagets baggrund, forholdet til omgivelserne, miljøvurdering mm. Her fi ndes også en oversigt over tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet, der kan være nødvendige for gennemførelsen af det byggeri, den anvendelse osv., som lokalplanen regulerer. Bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag, der - sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser - regulerer områdets udformning og anvendelse mm. Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Teknisk kort, copyright Holstebro Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund og formål s. 4 Redegørelse Områdets beliggenhed Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse Miljøvurdering s. 4 s. 4 s. 7 s. 8 s. 8 s. 8 1 Formål 2 Område 3 Anvendelse 4 Udstykning 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens udseende og skiltning 7 Ubebyggede arealer 8 Terrænregulering 9 Veje og stier 10 Parkering 11 Ophævelse af gældende planer 12 Betingelser for ibrugtagning 13 Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag 1 - områdets afgrænsning Bilag 2 - områdets opdeling og anvendelse s. 10 s. 10 s. 10 s. 11 s. 11 s. 11 s. 11 s. 12 s. 12 s. 12 s. 12 s. 13 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 3

4 Redegørelse Redegørelse Baggrund og formål Dansk Supermarked ønsker at ombygge det eksisterende Føtex varehus i Vestergade i Holstebro samt opføre et parkeringshus i tilknytning til varehuset. Lokalplanområdets beliggenhed nord for Storå i Holstebro City Holstebro Kommune ønsker at imødekomme dette, da der derved bliver mulighed for at skabe en arkitektonisk helhed i området. Det vil være hensigtsmæssigt at få forbedret det visuelle indtryk af både facader, by- og gaderum i og omkring området. Ligeledes vil fl ere parkeringspladser i bymidten kunne bidrage positivt til tilgængeligheden til byens handels- og kulturliv. Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens område afgrænses af Vestergade mod nord, Slotsgade mod vest, Storå mod syd og Vestergade 1 mod øst. Bygningsmæssigt omfatter lokalplanen Vestergade 7, 9 og 11 samt en mindre bygning i Slotsgade med offentligt toilet og venterum. De ubebyggede arealer i området anvendes primært til vej, vareindlevering og parkering. Set fra syd og vest fremstår Føtex facader som bagside og bærer præg af, at det er her vareindlevering foregår. Det åbne parkeringsareal i områdets sydlige del bidrager ikke til at defi nere hverken gaderummet på Nørrebrogade eller byrummet omkring Storå. 4 Lokalplanens indhold Disponering og anvendelse Det er hensigten af samle den fragmenterede bagside af Føtex, opstramme gaderummet omkring Nørrebrogade samt defi nere byrummet omkring Storå i samspil med Dansens Teater på sydsiden af åen. Området skal fortsat anvendes til butikker, liberalt erhverv som kontorer osv. Der gives derudover mulighed for at etablere et parkeringshus i områdets sydlige del, hvor der i dag er parkeringspladser på terræn. Bebyggelse Det eksisterende Føtex varehus tænkes ombygget på en måde så det samlede butiksareal forbliver uændret og butikken opretholdes som lovligt bestående. En del af 1. salen tænkes udlejet til andet formål. Der er hensigten at opbygge en ny ankomst til Føtex fra Slotsgade og dermed nedrive den eksisterende bagside.

5 Redegørelse Mod den nye indgang fra syd er det planen at etablere en café med udsigt mod åen. I områdets sydlige del kan der opføres et parkeringshus i op til 5 etager. Parkeringshuset vil fremstå som en præcis markering af hjørnet Nørrebrogade/Storå og være med til at opstramme gaderummet langs Nørrebrogade og byrummet omkring åen. Parkeringshusets facade mod Nørrebrogade vil komme til at flugte Dansens Teaters facade, mens parkeringshusets facade mod åen trækkes lidt tilbage for at give plads til en god bearbejdning af byrummet langs åen. Parkeringshusets facader tænkes udført i forskudte glasplader, der vil give et varieret udtryk og om aftenen kunne lyse op i mørket ved hjælp af lys indefra bygningen. Der gives mulighed for at indarbejde løsninger med anlæg til vedvarende energi, som f.eks. solceller på tage og facader. Vestergade 9 og 11 Der gives mulighed for yderligere byggeri i Vestergade 9 i op til 2½ etager og 10 meters højde samt i Vestergade 11 i op til 3 Parkeringshusets facade mod Nørrebrogade Husets ramper markerer sig i facaden og forskudte glasplader på facaden skaber variation Parkeringshusets og Føtex facade mod øst Der er fortsat indgang til Føtex fra å-siden 5

6 Redegørelse etager og 12,5 meters højde svarende til nuværende højde til tagryg). Det vurderes at bygningerne vil kunne danne en god facade mod gaderummet i Vestergade og - i samspil med de øvrige bygninger i området - understrege den vestlige port til gågadesystemet. Byggefeltet i Vestergade 11 dækker den eksisterende bygning og strækker sig helt hen til byggefelt 4 parkeringshuset, se bilag 2). Der skal etableres en portåbning mod gårdarealet. En eventuel fremtidig udbygning af Vestergade 11 vil kunne fuldende facadelinien mod Nørrebrogade og Slotsgade som en forside mod gaderummet. Med mulighed for byggeri i 3 eta- Vestergade Vestergade 11 Parkeringshus Slotsgade ny placering Storå Dansens Teater Principsnit, der viser maximalhøjder på bygningerne langs Nørrebrogade ger/12,5 meter kan Vestergade 11 blive bindeleddet mellem parkeringshusets ca. 5 etager/20 meter og Vestergades lidt lavere bygninger. 6 Trafikale forhold En forudsætning for at kunne opføre et parkeringhus på dette sted er, at Slotsgade fl yttes fra sin nuværende placering ned langs Storå. I den forbindelse skal der etableres et nyt kryds på Nørrebrogade umiddelbart nord for åen. Vejadgang til parkeringshuset skal ske via denne nye vej, mens vareindlevering til Føtex skal ske via indkørsel til en varegård i den nordligste del af parkeringshuset. Vejadgangen til Vestergade 9 og 11 vil ligeledes blive omlagt, så der bliver adgang til ejendommene mellem parkeringshuset og Vestergade 11. Det er hensigten, at parkeringshuset skal kunne benyttes for alle byens borgere - også efter butikkernes lukketid. Dermed vil der blive en god parkeringsmulighed for besøgende til bl.a. Musikteatret, Dansens Teater, en evt. kommende Arena mm. Langs Sønderbrogade er det hensigten at etablere en cykelstiforbindelse, der forbinder området syd for åen ved Dansens Teater med en forbindelse nordpå via en bro over åen. Denne forbindelse skal gå ad Slotsgade og videre ad Kirkestræde. Den ændrede vejstruktur i området kræver en mindre ændring af busterminalen, så der kan blive adgang til Føtex varegård og ejendommene Vestergade 9 og 11. Trafi kmængden i området forventes at stige ved etableringen af et parkeringshus i området. Holstebro Kommune har derfor fået foretaget en trafi kanalyse af de fremtidige forhold. Trafi kanalysen medtager også muligheden for opførelse af en arena i Helgolandsgade, så trafi kken ses i sammenhæng.

7 Konklusionen på analysen er at trafi kken vil kunne afvikles uden væsentlige problemer. Redegørelse Støj Det vurderes at den øgede trafi kmængde på Sønderbrogade/ Nørrebrogade er så beskeden, at den øgede støjmængde, trafi kken fører med sig ikke vil give yderligere gener for de omkringliggende områder. Drikkevandsinteresser Området er omfattet af et særligt følsomt drikkevandsområde. Den eksisterende anvendelse må ikke erstattes af en mere grundvandstruende anvendelse. Forhold til anden planlægning Kommuneplan 2004 Lokalplanens område er omfattet af område 1.C15 i Kommuneplan Ønskerne i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der udarbejdes et tillæg nr. 35 til Kommuneplan De nye rammer for kommuneplanens område 1.C15 er følgende ændringer markeret med rødt): Anvendelse: Centerformål, bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab o.l.) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Brotorvet 2A-4, Grønsgade 2-12, Storetorv 6-8, Vestergade 1-7 og 2-4 og langs Storå. Bebyggelsens karakter: Den nuværende struktur mod nord og øst skal fastholdes. Mod syd og vest kan strukturen opstrammes. Bygningernes facader mod syd og Storå skal fremstå som forsider og ved at placere f.eks. butikker, caféer, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner i stueetagen kan der opstå et byliv langs åen. Der må ikke foretages facadeændringer uden Kommunens tilladelse. Bebyggelsesprocent: 200% for området under ét. Etageantal: Højst 5 etager Bygningshøjde: Højst 20 meter Butiksforsyning: Dagligvarer højst m2 bruttoetageareal pr. butik, udvalgsvarer højst m2 bruttoetageareal pr. butik. Den samlede tilvækst i City og Stationsvej må højst være m 2 bruttoetageareal. Bevaringsværdier: Grønsgade 2,6 og 8 samt Store Torv 6. Forsyning: Fjernvarmepligt Zoneforhold: Byzone Andet: Generelle rammebestemmelser 7

8 Redegørelse Eksisterende planer Området er omfattet af lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bygningers ydre fremtræden og skiltning i området. Uanset vedtagelsen af nærværende lokalplan nr vil lokalplan nr. 262 stadig være gældende. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 38, vedtaget af Holstebro byråd d. 1. maj 1973, tinglyst d. 31. oktober Med vedtagelse af nærværende lokalplan nr afl yses den del af byplanvedtægt nr. 38, der er omfattet af nærværende lokalplan. Zoneforhold Området ligger i byzone. Tilladelser efter anden lovgivning Jordforurening Matrikel nr. 201a, Holstebro Bygrunde, er kortlagt på vidensniveau 1. En forudsætning for opførelse af byggeri på ejendommen er en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven. Der må derfor påregnes udgifter til fjernelse af forurenet jord eller andre afværgetiltag. Fortidsminder Gøres der under jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles og Holstebro Museum underrettes - jf. Museumslovens 27 stk. 2. Lokalplanens gennemførelse En gennemførelse af et byggeri i den del af lokalplanens område, der omfatter byggefelterne 3 og 4 se bilag 2) afhænger af ejendommenes ejer, Dansk Supermarked. Det drejer sig om ombygningen af det eksisterende Føtex varehus samt parkeringshuset. Såfremt Dansk Supermarked agter at gennemføre byggeriet af parkeringshuset byggefelt 4), bliver det Holstebro Kommunes opgave at etablere vej x-x, nedlægge den del af Slotsgade, der er omfattet af byggefelt 4, samt etablere et nyt vejkryds på Nørrebrogade. Hvad angår byggemulighederne på byggefelterne 1a, 1b og 2 se bilag 2) afhænger det af de respektive grundejere, som ikke har aktuelle planer, der er Holstebro Kommune bekendt. 8

9 Miljøvurdering Byrådet har besluttet, at der ikke skal gennemføres videregående miljømæssige vurderinger af lokalplanen end dem, der fremgår af nærværende redegørelse. Beslutningen er truffet på baggrund af en gennemgang af lokalplanens mulige miljøpåvirkninger. Der er under denne gennemgang ikke afdækket betydelige, utilsigtede miljøpåvirkninger, jf. 3 stk. 1 nr. 3 i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Redegørelse Afgørelsen er truffet i henhold til 4, stk. 1, i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. 9

10 Bestemmelser Butik og parkeringshus mellem Vestergade og Storå, Holstebro Med hjemmel i Lov om planlægning Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område 1 Formål Stk. 1 Lokalplanens formål er at sikre at den nuværende fragmenterede bagside af Føtex ved ombygning vil fremstå som forside mod byens rum at gaderummet omkring Nørrebrogade opstrammes med yderligere bebyggelse på østsiden nord for Storå at byrummet omkring Storå defi neres med yderligere bebyggelse på nordsiden i samspil med Dansens Teater på sydsiden af åen at det eksisterende Føtex varehus kan ombygges så det samlede eksisterende butiksareal forbliver uændret og butikken derfor opretholdes som lovligt bestående med et bruttoetageareal på højst m2 at der kan opføres et parkeringshus i områdets sydlige del at den primære vejadgang til området sker umiddelbart nord for Storå via et nyt kryds på Nørrebrogade 2 Område Stk. 1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matrikelnumrene 196a, 198a, 201a, 441s, samt del af 441m, 441n, 201d, litra cl og litra cn, alle Holstebro Bygrunde, samt alle parceller, der efter d. 1 dec udstykkes fra de nævnte ejendomme. Området er i byzone 10 3 Anvendelse Stk. 1 Området skal anvendes til bycenterformål - herunder også parkeringshus Stk. 2 Der må ikke etableres engrosvirksomhed, liberale erhverv kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab o.l.) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Vestergade og Storå - undtaget Vestergade 9 og 11.

11 Stk. 3 Butikker til dagligvarer må opføres med et bruttoetageareal på højst m2 pr. butik og udvalgsvarer højst m 2 bruttoetageareal pr. butik. Bestemmelser 4 Udstykning Stk. 1 Udstykning og arealoverførsel må kun ske med Holstebro Kommunes tilladelse. 5 Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1 Bygninger skal placeres inden for byggefelterne vist på bilag 2. Stk. 2 Bygningernes højde må ikke overstige følgende: byggefelt 1: højst 3 etager og 12,5 meter byggefelt 2: højst 2½ etager og 10 meter byggefelt 3: højst 2½ etager og 10 meter byggefelt 4: højst 5 etager og 20 meter byggefelt transformerstation : højst 1 etage og 2,5 meter Stk. 3 På byggefelt 1 skal bygningen placeres, så nord- og vestfacaderne ligger helt ud til byggefelternes grænse mod hhv. nord og vest. Dog kan enkelte partier af facaden mod vest trækkes tilbage, så der opstår en variation i facaderytmen. Stk. 4 På byggefelt 2 og 3 skal bygningerne placeres, så nordfacaderne ligger helt ud til byggefelternes grænse mod nord. Stk. 5 På byggefelt 4 skal bygninger placeres, så hovedparten af vestfacaden ligger helt ud til byggefeltets grænse mod vest, dog kan enkelte partier af facaden trækkes tilbage, så der opstår en variation i facaderytmen. Stk. 6 Affaldscontainere og lignende skal integreres i byggeriet. 6 Bebyggelsens udseende og skiltning Lokalplan facader og skilte i City - fastlægger bestemmelserne for bebyggelsens udseende og skiltning. 7 Ubebyggede arealer Stk. 1 Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse, vej eller parkering skal indrettes til opholdsareal. 11

12 Bestemmelser 8 Terrænregulering Stk. 1 Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +- 0,5 meter uden tilladelse fra Holstebro Kommune. 9 Veje og stier Stk. 1 Vejadgang til området skal ske fra hhv. Slotsgade og Nørrebrogade, som vist på bilag 2. Stk. 2 Der udlægges areal til vej x-x, som vist på bilag 2. Stk. 3 Vejadgang til parkeringshuset på byggefelt 4 skal ske fra vej x-x. Stk. 4 Vejadgang til Vestergade 9 og 11 skal ske fra Slotsgade ved busterminal, som vist på bilag 2. Vejadgangen skal have en bredde på mindst 3 meter. Stk. 5 Kørsel med varebiler til Vestergade 7 skal ske ved vareindlevering fra Slotsgade ved busterminal Parkering Stk. 1 Der skal etableres: mindst 1 parkeringsplads pr. 30 m2 bruttoetageareal til butikker mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv mindst 2/3 parkeringsplads pr. bolig En passende andel af parkeringspladserne skal etableres som handicappladser. Stk. 2 En parkeringsplads til en personbil skal måle mindst 2,5 x 5 meter. En parkeringsplads til en handicapbil skal måle mindst 3,5 x 5 meter Stk. 3 Der skal etableres: mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal til butik op til m2 bruttoetageareal til ansatte, samt det nødvendige antal pladser til kunder mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m 2 bruttoetageareal til erhverv op til m 2 bruttoetageareal til ansatte, samt det nødvendige antal pladser til kunder mindst 1 cykelparkeringsplads pr. bolig Stk. 4 En parkeringsplads til en cykel skal måle mindst 0,7 x 2 meter - undtagen i tilfælde, hvor det kan godtgøres, at et mindre areal på en hensigtsmæssig måde kan tilgodese behovet. Stk. 5 Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra parkeringsnormerne - evt. mod indbetaling til Holstebro Kommunes Parkeringsfond.

13 11 Ophævelse af gældende planer Stk. 1 Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 38, vedtaget af Holstebro byråd d. 1. maj 1973, tinglyst d. 31. oktober Med vedtagelse af nærværende lokalplan nr afl yses den del af byplanvedtægt nr. 38, der er omfattet af nærværende lokalplan. Bestemmelser 12 Betingelser for ibrugtagning Stk. 1 Der er tilslutningspligt til fjernvarme. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted. Stk. 2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i 10 nævnte parkeringspladser er etablerede. 13 Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Stk. 1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. Stk. 2 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende planlovens 19 og 20). 13

14 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Holstebro Byråd den 11. marts 2008 og offentliggjort i 8 uger fra den 17. marts til den 13. maj Lokalplanen er vedtaget af Holstebro Byråd d. 19. august På Byrådets vegne Arne Lægaard Borgmester Lars Møller Kommunaldirektør Lokalplanen er bekendtgjort den 27. august

15 Bestemmelser b a 4 6 "cø" 166a 7 166c 4 Vestergade 98 99a b p Nørrebrogade 2 Slotsgade 7 196a 201a 203b Endeløs o 204a 3 441s 441m 441n Slotsgade 441i Storå 201d 202a "cs" Meter Signaturforklaring 16A Bilag 1 Lokalplanområde Områdets afgrænsning Matrikelgrænse Eksisterende bygning 15

16 Bestemmelser Vestergade Slotsgade 7 Nørrebrogade 4 3 X Slotsgade X Meter Signaturforklaring Byggefelt1 Byggefelt2 Byggefelt3 Storå Byggefelt4 Vejadgang Bilag 2 16 Vej x-x Eksisterende bygning Parkering og færdsel Områdets opdeling og anvendelse

Lokalplan nr udkast. Område til kontorbyggeri mm. nord for biblioteket i Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr udkast. Område til kontorbyggeri mm. nord for biblioteket i Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Område til kontorbyggeri mm. nord for biblioteket i Holstebro udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig høring i 8 uger fra d. 29. april til d. 24. juni

Læs mere

Lokalplan nr udkast. Udvidelse af politistationen i Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE 3TATIONSVEJ . RREPORT

Lokalplan nr udkast. Udvidelse af politistationen i Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE 3TATIONSVEJ . RREPORT 3TATIONSVEJ. RREPORT Udvidelse af politistationen i Holstebro udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig høring i 8 uger fra d. 28. nov. 2007 til d. 23.

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 12 Kommuneplan 2009 01.C.23 Bisgårdgade 01.C.22 Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Skautrupvej, Tvis. Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE. Ska

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Skautrupvej, Tvis. Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE. Ska Ska utru pve j Tvis He rn i ng ve j Erhvervsområde ved Skautrupvej, Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Byrådet har vedtaget en lokalplan for et erhvervsområde ved Skautrupvej

Læs mere

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004 Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004 Danmarksgade Nørregade Enghaven Område 1.C23 Centerområde mellem Nørregade, Danmarksgade og Enghaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til forslaget til kommuneplantillæg Byrådet har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 46 Kommuneplan 2004

Tillæg nr. 46 Kommuneplan 2004 Tillæg nr. 46 Kommuneplan 2004 E CIAGAD G 3YSSE LTIN. RREBROGADE RI &REDE JERNBANE 3KOLE G "ISG ÍRDG ADE ADE Centerområde 4.C4 ved Sysselting, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 1008. Forslag. Kontor- og boligformål ved Bisgårdgade / Skolegade i Holstebro *ERNBANE "IBLIOTEK HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr. 1008. Forslag. Kontor- og boligformål ved Bisgårdgade / Skolegade i Holstebro *ERNBANE IBLIOTEK HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 1008 "ISG ÍRDG A DE *ERNBANE 3K O LEG AD E "IBLIOTEK ± Kontor- og boligformål ved Bisgårdgade / Skolegade i Holstebro Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanforslaget Byrådet har besluttet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr udkast 2. Bolig ved Skivevej 126, Hornshøj HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr udkast 2. Bolig ved Skivevej 126, Hornshøj HOLSTEBRO KOMMUNE Sk ive ve j Bolig ved Skivevej 126, Hornshøj udkast 2 HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig høring i 8 uger fra d. 27.05. til d. 22.07.2009. Hvis du har synspunkter

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr Udkast. Daginstitution og Friskole m.m. ved Lægårdvej, Holstebro. vej. Lægård HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Udkast. Daginstitution og Friskole m.m. ved Lægårdvej, Holstebro. vej. Lægård HOLSTEBRO KOMMUNE Lægård vej Daginstitution og Friskole m.m. ved Lægårdvej, Holstebro Udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 10 For posthuset Værløse Bymidte FORSLAG i offentlig høring fra 12. maj til 8. juli 2009 Den røde plads Gågaden Posthuset Værløse Station Formål og baggrund Dette hefte indeholder

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Referat fra møde i Teknisk udvalg

Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 18. august 2008 Mødetidspunkt 15.00 Mødelokale 187 Bemærkninger Teknisk udvalg den 18. august 2008 kl. 15.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben

Læs mere

Lokalplan nr Udvidelse af boligområde ved Egevænget, Tvis. Hinge. Ege væn get HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Udvidelse af boligområde ved Egevænget, Tvis. Hinge. Ege væn get HOLSTEBRO KOMMUNE ej bjergv Hinge Ege væn get Udvidelse af boligområde ved Egevænget, Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for en udvidelse af boligområdet ved Egevænget

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996.

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. S k ive ko m m u n e Lokalplan nr. 103 Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. lokalplan nr. 103 - Daginstitution m.v. ved Skyttevej.... Indledning... side I Lokalplanområdet... -

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere