Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 351 B-31 for Thisted Havn SYD. J.nr.: P16 Sagsid: Sagsbehandler: HTB Åben sag Sagsfremstilling: Thisted Byråd vedtog den 19. november 2002 et foreløbigt forslag til lokalplan nr. 351 B- 31 for Thisted Havn SYD. Lokalplanforslaget udlægger området til henholdsvis bolig-, butiks- og offentlige formål. Flere medlemmer af byrådet har indgivet mindretalsudtalelser. Forslag til kommuneplantillæg nr samt forslag til lokalplan nr. 351 B-31 for Thisted Havn SYD har været fremlagt i offentlighedsfase i 8 uger i perioden fra den 29. november 2002 til den 24. januar Nedenfor er i summarisk form redegjort for de enkelte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Der er indkommet i alt 18 indsigelser mv. I det følgende er disse angivet kronologisk efter modtagelsestidspunktet. Til hver indsigelse mv. er forvaltningens kommentarer anført i kursiv. 1. Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. Ingen bemærkninger. Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på + 1,60 m DNN. Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få e r- stattet oversvømmelsesskader i henhold til Lov om stormflod og stormfald være opfyldt. Forvaltningens bemærkninger: Kystdirektoratets anbefaling foreslås indføjet i lokalplanen, som følgende: 6.8. For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på + 1,60 m DNN. 2. Robert Mogensen, Malthe Bruunsvej 2, 7700 Thisted. Med udsendelse af planforslagene er der skabt de bedste betingelser for at kunne virkeliggøre en ny og spændende bydel. De vedlagte ændringsforslag bør derfor ikke fremmes. Vinduer og døre af materialet plast bør udgå af 7.5, idet materialet ikke lever op til gældende profil- og kvalitetsnormer, som gælder for træ og metal. Der bør indføjes i 7.4 vedr. tagpap, at pappet udlægges på trekantlister eller klinkbygget underlag for at bryde udseendet af store ensartede papflader. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. Vedr. ovennævnte tilføjelse til 7.4 omkring tagpappets udlægning på trekantlister eller klinkbygget underlag kan forvaltningen tilslutte sig og foreslår, at 7.4 således får følgende ordlyd: 7.4 Tagbelægning skal være zink eller sort tagpap, som udlægges på trekantlister eller klinkbygget underlag. 3. Lars Toft Hansen, Johnsens Allè 42, 7700 Thisted.

19 Med planforslaget synes der at være skabt en politisk løsning, som kun kan betegnes som fremragende og i balance med byens karakter og et enestående kyst- og havnemiljø. Planforslaget ønskes derfor fastholdt i sin nuværende form og mindretalsgruppens ændringsforlag kan absolut ikke anbefales. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 4. Thisted Handels- og Industriforening v/formand Ebbe Lindhard og formand for detailsektionen Dan Christensen, Postboks 211, 7700 Thisted. På vegne af foreningen skriver henholdsvis formanden for Thisted Handels- og Industriforening og formanden for detailsektionen, at det er foreningens opfattelse, at der er tale om et godt og gennemarbejdet forslag og mener, at butiksarealet i byggefelt 1 bør være på 3000 m 2. Et varehus i denne størrelse vil tilføre handelslivet i Thisted fornyelse. Byggefelterne 5-6 bør ikke begrænses til udelukkende at være til erhvervsformål, men kunne alternativt udnyttes til eksempelvis boligformål og kulturelle formål og lign., såfremt behovet for ejendomme til erhverv ikke er tilstede. Der henvises i øvrigt til foreningens brev af 11. november 2002 til Thisted Byråd. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 5. Thisted Sejlklub v/formand Ib Mygind, Østerbakken 20, 7700 Thisted. Thisted Sejlklub gør indsigelse mod lokalplanforslagets byggefelt nr. 6, 11 og 12. Indsigelsen mod byggefelt nr. 6 sker på grund af, at bygningen vil være for tæt på havnebassinet og vanskeliggøre passage mellem bådebroerne og foreslår i stedet, at det pågældende byggefelt bytter plads med et parkeringsareal. Således at der mellem bygningen og havnebassinet er et parkeringsareal. Byggefelterne nr. 11 og 12 ligger i vejen for en evt. udvidelse af beddingspladsen/bådehallerne og ved en evt. fremtidig udvidelse af lystbådehavnen i bugten mod sydvest. Boligerne vil derfor blive generet af støv og støj fra beddingspladsen, som i øvrigt aldrig kan blive en pæn udsigt fra boligerne. Forvaltningens bemærkninger: Teknisk forvaltning finder ikke, at ændringsforslaget bør imødekommes. 6. Dorte Korsgaard-Pedersen, Æblevænget 16, 7700 Thisted. Et Føtex med tilhørende parkeringspladser skal ikke placeres på havnen, når der er mulighed for at lave et smukt havneområde. Ved etableringen af et stort varehus på havnen vil der blive en øget trafikbelastning i området p.g.a. vareleveringen og et varehus af denne størrelse bør ikke placeres i midtbyen, men i stedet i udkanten af byen. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 7. Funch & Nielsen, Advokatfirma, påvegne af HBJ Bygge- og Projektudvikling Aps.

20 På vegne af HBJ Bygge & Projektudvikling ApS fremføres det, at ejendommen beliggende på den sydlige del af Thisted Havn blev erhvervet i tiltro til, at ejendommens anvendelsesmuligheder ikke blev forringet. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 8. Chresten Jensen, Stagstrup Skolevej 2, 7752 Snedsted. Thisted Eksportmarked bør ændres til et kulturcenter med små markeder og til koncerter m.v. Der må bygges små forretninger, der tilhører livet på havnen, evt. nogle boliger til ældre, vandland og vandrehjem. Den nuværende dyrskueplads bruges til indkøbsbutik, dyrskuepladsen flyttes ud til forsøgsgården i Silstrup sammen med en ny markedshal. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 9. Poul Jensen, Tjørnevej 3, 7700 Thisted. Lokalplanforslaget anbefales, men der tages afstand fra ændringsforslaget fra Venstre omkring etablering af et 3000 m 2 varehus. Etableringen af et sundhedshus sammen med et antal mindre forretninger vil være en god idé. Hvis der er et behov for et Føtex, kan der være andre muligheder for en sådan placering. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 10. Lis H. Markusen, påvegne af i alt 12 personer, Gyvelvej 6, 7700 Thisted. Et havnemiljø bør ikke bestå af et Føtex sammen med ca. 140 parkeringspladser + det løse, en masse biler og ikke mindst de store vogntog, der leverer varer. Et Føtex kan placeres på mange andre og langt bedre egnede pladser i Thisted end på havneområdet. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 11. Mette Bower, Søbrinken 24, 7700 Thisted. Thisted havn skal være et charmerende og smukt havneområde uden et kæmpe indkøbscenter med larmende og osende last- og personbiler. Molen, Fiskehuset og sejlklubben er begyndelsen til et område med specielle steder, der bidrager med noget positivt. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 12. Thy Erhvervsråd v/erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen. Det henstilles til Thisted Byråd, at der findes mulighed for et sted i Thisted at etablere et varehus på 3000 m 2, som vil kunne trække yderligere kunder fra oplandsområderne og jo tættere på midtbyen placeringen af et varehus er, jo bedre afsmittende effekt vil der være på den samlede detailhandel.

21 Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 13. Viborg Amt, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Amtet har følgende bemærkninger: 1) Afgørelse om VVM-pligt. Amtet afgør, at gennemførelse af lokalplanen ikke kræver en forudgående VVM-vurdering eller fordrer udarbejdelse af et regionplantillæg. 2) Forholdet til kystnærhedszonen. Amtet kan tilslutte sig kommunens redegørelse for den forventede visuelle påvirkning af den kommende havnefront, som desuden er illustreret i lokalplanens snit- og facadetegninger samt perspektiver. 3) Afgrænsningen af butiksområdet. Amtet konstaterer, at afgræsningen af butiksområdet i lokalplanforslaget afviger fra afgrænsningen af butiksområderne, som angivet på kortene i Regionplanens bilag 1. Amtet er indstillet på at godkende fravigelsen forudsat, at lokalplanens udlæg af butiksområder indgår i de kommende rammer for den samlede detailhandelsstruktur i kommunen. 4) Forholdene vedr. jordforurening. Amtet oplyser, at i henhold til amtets registrering er matr. nr. 1261, Thisted Bygrunde, ikke omfattet af forurening. Ifølge regionplanens retningslinie 26 om jordforurening skal kortlagte grunde omtales i redegørelsen for lokalplaner. Amtet finder, at de kortlagte arealer bør indtegnes på et kortbilag, og det af redegørelsen bør fremgå, hvilke aktiviteter, der har været på de kortlagte ejendomme. Endvidere oplyses det, at tilladelse fra amtets side, alene skal indhentes, når der er tale om ændring til mere følsom anvendelse f.eks. til boliger eller legearealer. Dette bør fremgå af lokalplanens bestemmelser. Forvaltningens bemærkninger: Ang. forholdene vedr. jordforurening. I redegørelsesdelen ændres afsnittet vedr. tilladelse fra andre myndigheder. (Side 10 linie 23) Teksten ændres til følgende: En del af arealet er kortlagt efter lov om forurenet jord og en ændret anvendelse til en mere følsom anvendelse eks. til boliger eller legearealer. kræver derfor tilladelse fra Viborg Amt. Dette gælder for matr. nr. 1224, samt del af matr. nr. 1256, Thisted Bygrunde. Forvaltningen finder ikke, at det er nødvendigt, at indtegne de kortlagte arealer på et kortbilag, da det er nævnt, hvilke matrikelnumre, der er kortlagt og finder heller ikke, at det er nødvendigt i redegørelsen at oplyse om hvilke aktiviteter, der har været på de kortlagte ejendomme. Forvaltningen mener, at alle oplysninger vedr. tilladelse fra andre myndigheder bør fremgå af redegørelsesdelen og ikke af lokalplanens bestemmelser, som det også fremgår af planlovens 16 stk Jens Roesgaard, Skovgade 8, 7700 Thisted.

22 Det fremlagte forslag er godt, men placeringen af et Føtex vil ødelægge områdets idé p.g.a. følgevirkninger. Placeringen af et Føtex i stedet kan ske ved Hanstholmvej tæt ved krydset Over Engen, idet denne placering vil være ideel i forhold til vejsystemet. Væksten i Thisted er ikke afhængig af en kæmpebutik på et af de flotteste arealer i Thisted By. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 15. Advodan, Advokatfirma, påvegne af H. Å. Huse og en arbejdsgruppe vedr. sundhedshus. Orientering m.h.t. den seneste udvikling med hensyn til etablering af et sundhedscenter i Thisted Eksportmarked. Der er nedsat en arbejdsgruppe til forhandling og gennemførelse af projektet. Der har den 8. januar været afholdt et møde med deltagelse af arbejdsgruppen og interesserede læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter. Deltagerne i mødet udtrykte tilfredshed med projektets idé og udformning og vil herefter arbejde videre med fastlæggelse af arealbehov omfang af fællesskab m.h.t. lokaler og teknik. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 16. IBI v/projektudviklingschef Flemming Therkelsen, Finsensvej 3, 7430 Ikast i samarbejde med HBJ Bygge- og Projektudvikling APS og Dansk Supermarked A/S/Føtex. Ovennævnte er i samarbejde fremkommet med følgende ændringsforslag til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg: Ad 3.2. Mulighed for nybyggeri indenfor byggefelt 1 og mulighed for at ændre byggefelt 1 s placering og form samt en ændring af butiksstørrelse på op til 3000 m 2, hvorfra der kan forhandles dagligvarer som udvalgsvarer. Ad 4.1. Parkeringspladser i forbindelse med byggefelt 1 tilpasses byggeriets/byggefelt 1 s endelige udformning. Ad 5.1. Rundkørslen foreslås placeret lidt sydligere, idet vejen gennem området herved får et mere lige forløb og herved bedre og mere sikre oversigtsforhold. Ad 6.3. I byggefelt 1 kan der etableres nybyggeri indenfor det fastlagte byggefelt. Ad 7.1 Her ønskes tilføjet, at ny bebyggelse kan opføres i nutidig arkitektur og med et arkitektonisk udtryk med respekt for områdets nuværende og kommende bebyggelse. Vedlagt situationsplan og et foto af Føtex i Ebeltoft. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. Ændringsforslagene vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan. 17. Finn Jorsal, Dragsbækvej 31, 7700 Thisted.

23 Debatten omkring lokalplanen for den sydlige del af havnen er blevet skæmmet af en ensidig fokusering af, hvorvidt der skal tillades et stort supermarked på området. Det må være muligt at finde en placering til et varehus, hvor der kan etableres mere fornuftige tilkørselsforhold eks. ved GASA. Føtex-løsningen på havnen vil på en gang give mange penge i kommunekassen til de nødvendige investeringer, i stedet bør havnerenoveringen foregå i et langsommere tempo. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. 18. Inge Udengaard og David Nors Hansen, Degnevangen 16, 7700 Thisted. Havnen er både en arbejdsplads, men skal også være et sted, hvor man kan stresse af. Placeringen af et Føtex vil derfor ikke være optimal på havnen p.g.a. efterfølgende gener i form af snavs, trafiklarm, støj og lugt, og det vil udelukkende være p.g.a. profitiver, at der placeres et varehus på stedet. Forvaltningens bemærkninger: Bemærkningerne tages til efterretning. Forvaltningen har selv følgende ændringsforslag: Side Teksten i bestemmelsen strammes op til følgende: Bygningerne skal opføres i 3 etager med høj kælder og med en maksimal højde på 17 m. Der skal opføres 3 fulde etager over kælder, og tagrummene skal udnyttes til bolig. Konklusion påindsigelser i offentlighedsfasen og temadagen for byrådet. Debatten i offentlighedsfasen sammenholdt med indsigelserne har vist, at der er bred enighed om, at etablering af boliger på en del af havnearealet er en god idé. Med lokalplanforslaget vil der være mulighed for at opføre boliger med en meget attraktiv beliggenhed med udsigt over fjorden og nærhed til bymidten. Der har i offentlighedsfasen været ideer fremme omkring indretning af et sundhedscenter i en del af Thisted Eksportmarked eller i en af længe-bygningerne. Et center indenfor sundhed, som vil være fagligt bemandet med læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.v. Hovedparten af bemærkninger og kommentarer til lokalplanforslaget og den offentlige debat har hovedsagelig taget udgangspunkt i butiksstørrelser for butiksområdet og valget mellem den store contra den lille model for indretning af et varehus i Thisted Eksportmarked. I forbindelse med offentlighedsfasen er der blevet stillet en række spørgsmål til teknisk forvaltning ved brev af 4. december 2002 om plangrundlag og principper i forbindelse med lokalplan for Havnen Syd m.v.

24 Teknisk forvaltning har ved brev af 4. februar 2003 søgt at besvare disse spørgsmål, ligesom forvaltningen på et temamøde for byrådet gennemgik materialet samt den af byrådet godkendte kommuneplan for detailhandelsstrukturen i Thisted Kommune. De 2 omtalte breve ligger som bilag på sagen. I den af byrådet i november 2001 vedtagne kommuneplan vedrørende detailhandel og centerstruktur fremgår følgende: Thisted by vil forsøge at fastholde og udbygge sin position som egnens største og mest attraktive center for detailhandel og forbedre byens position inden for privat- og offentlig service. Selve midtbyen skal udvikles som et attraktivt handelscenter med et bredt udbud af dagligvare- og udvalgsvarebutikker i et spændende handelsmiljø. Målet for den øvrige detailhandelsstruktur er at udvikle bydelscentre i den øvrige del af Thisted by, hvor der er udlagt butiksområder. Ligeledes er det målet, at der forsøges fastholdt og udviklet en hensigtsmæssig detailhandelsstruktur i de øvrige centerbyer i kommunen, alt efter den pågældende bys størrelse og muligheder. Det fremgår af Planlovens 5 stk. d. bl.a., at arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by. Uden for den centrale del af en by kan der udlægges arealer til butiksformål, i det omfang det af hensyn til et bevaringsværdigt bymiljø ikke er muligt at udlægge tilstrækkelige arealer i den centrale del af byen. Der er på denne baggrund indføjet bestemmelser om detailhandelsstrukturen i samtlige bysamfund i Thisted Kommune. På nuværende tidspunkt er det alene i Thisted bymidte, at der kan etableres dagligvarebutikker på op til m 2. Såfremt byrådet ønsker at ændre på kommuneplanens rammebestemmelser, vil det kræve udarbejdelse af en plan for detailhandelsstrukturen i hele kommunen indeholdende såvel en ny hovedstruktur som nye rammer for lokalplanlægningen, jf. nærmere det i notat af 4. februar 2003 anførte herom. Med hensyn til trafikbelastning i området i forbindelse med etablering af enten den store eller den lille model er det teknisk forvaltnings vurdering, at trafikbelastningen i området som ved en måling i uge 43 i 2001 er opgjort til køretøjer pr. døgn vil stige med 4-7% på Thisted Kystvej og 3-5% ved Østerbakken ved gennemførelse af den store model, mens vedtagelse af den lille model vil betyde en stigning på 3-4% på Thisted Kystvej og 2-3% på Østerbakken. Med hensyn til omfanget af tung trafik er det teknisk forvaltnings vurdering, at der ikke vil ske en forøgelse af tunge køretøjer ved gennemførelse af lokalplanen i forhold til den tunge trafik, der i dag foregår til Thisted Eksportmarked.

25 Med hensyn til parkeringsforhold i området er der på nuværende tidspunkt i alt 117 parkeringspladser samt et stort grusbelagt areal bag ved markedshallen. De fremtidige parkeringsforhold vil betyde, at der skal anlægges i alt 151 p-pladser ved valg af den store model og 111 p-pladser ved valg af den lille model. Det har i forbindelse med planforslagets fremlæggelse været omtalt, at Thisted Eksportmarkeds bygninger ikke havde nogen arkitektonisk værdi. Teknisk forvaltning er enig i, at det kunne overvejes at godkende, at bygningerne blev nedrevet, idet forvaltningen finder, at der i givet fald kan tillades opført et nyt byggeri indenfor rammerne af den nuværende placering af eksportmarkedet, og idet et nyt byggeri skal opføres i samme materialevalg, som forlangt ved de øvrige nybyggerier inden for lokalplanområdet. En ændret placering af byggefeltet og en ændret vejadgang til området vil betyde en fo r- nyet lokalplanprocedure, hvilket teknisk forvaltning ikke kan anbefale. Der er efter udløbet af offentlighedsfasen indkommet forskellige forslag til byggeri indenfor lokalplanområdet, bl.a. til boligformål, etablering af helsehus i de 2 byggefelter angivet som længehuse, samt forslag til nyopførelse af et større varehus med en ændret placering af byggefeltet. Der har endelig været forespørgsel på muligheden for at indrette op til m 2 dagligvarebutik i byggefelt 1, Thisted Eksportmarked. Alle forslagene ligger i sagen. På baggrund af ovennævnte fremstilling ses der ikke at være noget til hinder for, at byrådet træffer beslutning om godkendelse af den store model, idet genevirkningerne ved valg af den ene eller anden model i forhold til de eksisterende forhold i området ikke vil påvirkes i negativ retning. Teknisk direktør indstiller pågrundlag af ovennævnte redegørelse: at lokalplan for Thisted Havn - Syd godkendes endeligt af Thisted Byråd med følgende ændringer: at byrådet tager endelig stilling til valg af den lille eller den store model, at det godkendes, at Thisted Eksportmarked kan nedrives, idet et nybyggeri skal gennemføres i overensstemmelse med det materialevalg, der er beskrevet for øvrige byggerier i området, og idet et nybyggeri skal opføres inden for det byggefelt, der er angivet i planforslaget som byggefelt 1. Bygningshøjden må ikke overstige højden på eksisterende eksportmarked, at byrådet - såfremt man vælger at godkende den lille model - af hensyn til den fremtidige udvikling af Thisted bymidte fastholder den af byrådet tidligere vedtagne plan for udvikling af detailhandelsstrukturen i Thisted Kommune, og at der således ikke igang-

26 sættes en ny planlægning for etablering af et varehus på op til m 2 uden for Thisted bymidte, at byrådet fastlægger anvendelsesmulighederne for byggefelt 5 og 6 til liberale erhverv, at der i 6.8 fastsættes følgende: For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på + 1,60 m DNN, at der i 7.4 fastsættes følgende: Tagbelægning skal være zink eller sort tagpap, som udlægges på trekantlister eller klinkbygget underlag, at Viborg Amts bemærkninger indføjes i redegørelsesdelen med tekst som angivet i forvaltningens bemærkninger, at der i 6.5 fastsættes følgende: Bygningerne skal opføres i 3 etager med høj kælder og med en maksimal højde på 17 m. Der skal opføres 3 fulde etager over kælder, og tagrummene skal udnyttes til bolig. Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den : Afbud: 1. 4 medlemmer anbefaler den lille model. 3 medlemmer Anton Odgaard, Svend Heiselberg og Eva Kristensen anbefaler den store model. 2. Enstemmigt vedtaget at anbefale at Thisted Eksportmarked kan nedrives medlemmer anbefaler, at spørgsmålet vedrørende detailhandelsstrukturen udsættes til drøftelse på byrådets planseminar. Hans Korsgaard anbefaler, at der igangsættes en undersøgelse af detailhandelsstrukturen nu. 4. Enstemmigt vedtaget at fastholde lokalplanforslaget vedrørende byggefelt 5 og Enstemmigt vedtaget at anbefale at der i 6.8 fastsættes følgende: For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på + 1,60 m DNN. 6. Enstemmigt vedtaget at anbefale at der i 7.4 fastsættes følgende: Tagbelægning skal være zink eller sort tagpap, som udlægges på trekantlister eller klinkbygget underlag. 7. Enstemmigt vedtaget at anbefale at Viborg Amts bemærkninger indføjes i redegørelsesdelen med tekst som angivet i forvaltningens bemærkninger.

27 8. Enstemmigt vedtaget at anbefale at der i 6.5 fastsættes følgende: Bygningerne skal opføres i 3 etager med høj kælder og med en maksimal højde på 17 m. Der skal opføres 3 fulde etager over kælder, og tagrummene skal udnyttes til bolig. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ad 1: 4 medlemmer anbefaler lille model. 3 medlemmer anbefaler stor model V. Ad : Anbefales enstemmigt. Ad 3: Ad 6: Ad 8: 4 medlemmer anbefaler teknisk udvalgs flertalsindstilling. 2 medlemmer indstiller, at plan for detailhandelsstrukturen fastholdes Bjarne Holm og Kaj Kristensen. Jørgen Andersen undlod at stemme. 2 medlemmer anbefaler Erik Hove Olesen og Kaj Kristensen. 4 medlemmer indstiller, at der kan anvendes tegl og/eller pap. Lena Larsen tager forbehold. 3 medlemmer anbefaler. 1 medlem Jørgen Andersen indstiller max. byggehøjde på 13 m. 1 medlem Lena Larsen indstiller, at der ikke opføres boliger. 1 medlem Bjarne Holm indstiller, at der kun opføres boliger til ældrebolig formål. Jens Vestergaard undlod at stemme. Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den : Afbud: Ad 1: Svend Heiselberg Teknisk udvalgs flertalsindstilling vedtaget med 14 stemmer mod 6 V Leif Kajhøj og + Eva Kristensen. Ad : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Ad 3: Teknisk udvalgs flertalsindstilling vedtaget med 14 stemmer for.

28 Ad 6: Ad 8: Indstillingen enstemmigt vedtaget den ændring, at der suppleres med mulighed for tegl. Teknisk udvalgs indstilling vedtaget med 14 stemmer mod 5 Mogens Kruse, Bjarne Holm, Jørgen Andersen, Hans Korsgaard og Lena Larsen.

29

30

31

32

33

34

35

36

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune l offentlighedsfase i perioden 5. januar - 2. marts 1989. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

2. Lokalplanens forhold til anden planlægning

2. Lokalplanens forhold til anden planlægning INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken kommuneplantillæg nr. 15.13 Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken Søndergade Europavejen Thodesvej Lisborgvej Nyborgvej Rønnestvej Juni 2016 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø Den 15. januar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk Forslag - September 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere