FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 1 af 32 FREDERIKSSUND KOMMUNE u d s k r i f t Økonomiudvalget 22. september 2003 kl. ca efter fællesmødet med Hovedudvalget på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen Bodil Hare deltog under pkt. 205 og 208's behandling. Mogens Laybourn deltog under pkt. 230's behandling. Fraværende: Mødet slut: Kl Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 205 Endelig vedtagelse af Strategi 2003

2 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 2 af 32 Saq nr. 206 Detailhandelsplanlægning Saq nr. 207 Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder Saq nr. 208 Boligbyggeri på Ørumgård Saq nr. 209 Planlægning af erhvervsområde ved Våningstedgård Saq nr. 210 Revision af de sociale regnskaber 2002 Saq nr. 211 Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under Frederikssund Kloakforsyning Saq nr. 212 Endelig afregning af lejemål på LI. Blødevej 8 C Saq nr. 213 Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved Ørnesten og landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA Saq nr. 214 Beretning for perioden 1/ til 30/6 2003, personligning Saq nr. 215 Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen Saq nr. 216 Nedlæggelse af Det Grønnne Råd Saq nr. 217 Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej Saq nr. 218 Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af Færgevej Saq nr. 219 Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby Saq nr. 220 Frederikssund-Hallerne, lånegaranti - disponering af ikke forbrugte midler Saq nr. 221 Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester Landsby Saq nr. 222 Revisionsberetning nr Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2002

3 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 3 af 32 Saq nr. 223 Etablering af vandforsyning til erhvervsejendom på Østkajen Saq nr. 224 Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder Saq nr. 225 Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej) Saq nr. 226 Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 Spildevand efter EU-udbud af slambortskaffelse fra Frederikssund Renseanlæg Saq nr. 227 Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 Saq nr. 228 Orienteringssager Lukket møde Sag nr. 229 Udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg. Valg af entreprenørfirma Sag nr. 230 Rådgivningsaftale om finansiel risikostyring Sag nr. 205 Endelig vedtagelse af Strategi 2003 Journal nr.: OOP 15/3400 Teknisk Forvaltning Planloven Strategi 2003 har været fremlagt i høring til 18. august Der har i høringsperioden været afholdt to borgermøder om henholdsvis strategien generelt og om erhvervspolitikken samt tre borgermøder i de eksisterende erhvervsområder om disse områders udviklingsmuligheder. Forvaltningen samler i notatet "Kommentarer og forslag til Strategi 2003" op på de kommentarer, som er kommet ind i høringsperioden og giver anbefalinger til, hvordan forslagene kan imødekommes. Parallelt med høringen er der sket følgende: Der er gennemført en analyse af detailhandelen i kommunen Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for udarbejdelsen af kommuneplantillæg for detailhandel og erhverv

4 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 4 af 32 Bevilling: Mulighederne for boligbyggeri på en del af Ørumgårds jorder er yderligere belyst. Disse temaer behandles i de følgende tre særskilte sager på dagsordenen. Endelig behandler styregruppen erhvervspolitikken på mødet 22. september 2003 med henblik på at komme med anbefalinger i forbindelse med den endelige vedtagelse af erhvervspolitikken. Denne sag forelægges til behandling på Økonomiudvalgets møde 29. september Bilag: "Kommentarer og forslag til Strategi 2003" af 26. august Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Strategi 2003 vedtages endeligt med følgende bemærkninger: 1. De indkomne kommentarer til strategien behandles som foreslået af forvaltningen i notat "Kommentarer og forslag til Strategi 2003". 2. Strategien følges op med kommuneplantillæg for detailhandel og erhverv - jf. sag nr. 207 og nr. 206 på Økonomiudvalgets dagsorden. 3. Der tages ikke på nuværende tidspunkt stilling til boligbyggeri på en del af Ørumgårds jorder - jf. sag nr. 208 på Økonomiudvalgets dagsorden. nr. 205: Indstillingen anbefales godkendt. Sag nr. 206 Journal nr.: Detailhandelsplanlægning OOP 16/ gt Plan- og Miljøudvalget Planloven Økonomiudvalget igangsatte i november 2002 udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for detailhandel. Opgaven blev igangsat, fordi den nye planlov i 2002 ændrede på kompetencefordelingen mellem kommunerne og regionplanmyndigheden, så kompetencen til præcist at fastlægge, hvor butiksudviklingen kan finde sted flyttes til kommunerne. Detailhandelsplanlægningen er yderligere

5 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 5 af 32 Bevilling: - aktualiseret af konkrete byggeønsker og forespørgsler om etablering af nye butiksarealer samt af arbejdet med erhvervspolitikken, hvor en indsats for at styrke detailhandelen er prioriteret højt. Byrådet besluttede 11. marts 2003 at engagere konsulentfirmaet ICP til at forestå en analyse af detailhandelen, som kan danne grundlag for det videre arbejde med detailhandelsplanlægningen. Analysearbejdet er nu afsluttet, og der foreligger fra ICP en rapport med en række anbefalinger til kommuneplantillægget og til en bredere indsats for styrkelse af detailhandelen. Teknisk Forvaltning opstiller med afsæt i rapportens anbefalinger i "Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel" forslag og principielle spørgsmål til retningslinjerne for indholdet i kommuneplantillægget. Økonomiudvalget har endvidere godkendt en tidsplan for udarbejdelsen af kommuneplantillægget hvorefter Plan- og Miljøudvalget vil få forelagt et forslag til kommuneplantillæg til behandling på mødet 9. oktober I forbindelse med debatten om Strategi 2003 er indkommet et forslag om at åbne mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper på en ubebygget grund i Industriområde Nord. Teknisk Forvaltning henviser i øvrigt til referat fra møde i Styregruppen om Erhvervspolitik den 18. august 2003 samt kommentarer til dette fra formanden for Erhvervsforeningen, jfr. notat af 26. august Bilag: ' Detailhandelsanalyse - august Tidligere udsendt. Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel - 6. august Tidligere udsendt. Referat fra Styregruppemøde 18. august 2003 samt kommentarer dertil, dateret 26. august 2003 ligger på sagen. Notat om butikker til arealkrævende varegrupper og om bymidte-afgrænsningen - 4. sep Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2003, sag nr. 60: Punkterne:

6 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 6 af (afgrænsning af den centrale del af bymidten, hvor nye butikker kan placeres) 2. (fastsættelse af det maksimale butiksareal som følge af nybyggeri og omdannelse) 3. (fastlæggelse af maksimale butiksstørrelser) og sidste pind af pkt. 4: 4. (retningslinier for etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til boligområderne). I notat af 6. august 2003 blev tiltrådt Udvalget anbefaler, at der under første pind af 4 (pladskrævende varegrupper) arbejdes videre med model a. Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 195: Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget. Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget supplerende overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler forvaltningens indstilling om butikker til arealkrævende varegrupper og om bymidteafgrænsningen i notat af 4. september Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 71: a. Forvaltningens indstilling vedrørende bymidteafgrænsning anbefales med tilføjelse om, at den nordlige del af delområde 4 (K-plantillæg 14) inddrages i bymidten med mulighed for butiksfacade mod den kommende rundkørsel. Udvalget forventer, at bymidten på sigt kan udvikle sig yderligere i den sydlige del af delområde 4 og i delområde 5 (K-plantillæg 14), men anbefaler ikke at plangrundlaget ændres p.t. b. Vedrørende pladskrævende udvalgsvarer anbefaler udvalget fortsat model a (jfr. udvalgets indstilling fra mødet den ) med den præcisering, at planbestemmelserne for industriområde Nord opretholdes uændret, og at planbestemmelserne for området ved Kocksvej ændres, således at der ikke er mulighed for etablering af nye butikker for pladskrævende udvalgsvarer. nr. 206: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med følgende ændringer i indstillingen under pkt. a) første afsnit: h vo r"... mod den kommende rundkørsel" ændres t il"... mod krydset Bruhnsvej, Nygade og A.C. Flansensvej.

7 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 7 af 32 Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling under pkt. b). Vedrørende indstillingen i pkt. b) indstiller Stefan G. Rasmussen (C), at der kan etableres nye butikker til arealkrævende varegrupper på op til 1500 m2 i industriområde Nord. Etableringen af nye butikker i industriområde Nord begrænses til et område mod J.F. Willumsens Vej. Bente Nielsen (V) og Lis Olsen (V) tog forbehold for, at planbestemmelserne for industriområde Nord opretholdes uændret. Sag nr. 207 Journal nr.: Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder OOP 16/ gt Plan- og Miljøudvalget Planloven Økonomiudvalget igangsatte i november 2002 udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for eksisterende erhvervsområder. Formålet med kommuneplantillægget er: Bevilling: - At definere hvilke virksomhedstyper, som fremover kan etablere sig i kommunens erhvervsområder At imødegå fremtidige miljøkonflikter mellem erhvervsområder og følsom anvendelse som eksempelvis boliger i naboområderne At fastlægge retningslinjer for, hvor der kan etableres detailhandel med pladskrævende varegrupper. Byrådet godkendte 11. marts 2003 et oplæg til målsætninger for udviklingen af erhvervsområderne og en række principielle spørgsmål til debat i forbindelse med Strategi Byrådet besluttede samtidig at afholde møder i tre af de eksisterende erhvervsområder. På baggrund af bl.a. kommentarerne på borgermøderne har forvaltningen udarbejdet et forslag til retningslinjer for det videre arbejde med et konkret forslag til kommuneplantillæg. Bilag: "Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg for eksisterende erhvervsområder" af 4. sep

8 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 8 af 32 Teknisk Forvaltning indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler retningslinjerne for det videre arbejde med kommuneplantillægget. Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003 sag nr. 70: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 207: Bente Nielsen (V), Lis Olsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den ændring at et område langs J.F. Willumsens Vej kan anvendes til butikker til arealkrævende varegrupper med en butiksstørrelse op til 1500 m2 brutto etageareal. Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler, at der ikke kan etableres nye butikker til arealkrævende varegrupper i industriområde Nord, idet nye butikker af denne type skal samles i Pedersholmsparken og på Dumexgrunden. For eksisterende butikker i området betyder det, at de kan fortsætte deres aktiviteter, at de kan sælge til andre lignende butikker, og at ejendommene i øvrigt kan anvendes til erhvervsformål. Sag nr. 208 Journal nr.: Boligbyggeri på Ørumgård OOP 16/ gt Plan- og Miljøudvalget Planloven Ejeren af Ørumgård har ved brev af 21. august 2002 på ny stillet forslag om, at ejendommen udlægges til byudviklingsområde i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Bevilling: - Byrådet har drøftet spørgsmålet i relation til Strategi 2003 og har i den forbindelse besluttet at undersøge mulighederne for at reducere miljøbelastningen af området og at udskyde den endelige stillingtagen til boligbyggeri på Ørumgård til den endelige vedtagelse af Strategien. Forvaltningen har udarbejdet et notat, som bl.a. redegør for forholdene i dag, mulighederne for at reducere miljøbelastningen samt de uafklarede forhold omkring placering af slammineraliseringsanlægget. '

9 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 9 af 32 Bilag: "Notat om mulighederne for boligbyggeri på Ørumgård" af 4. september Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at stillingtagen til, om en del af Ørumgård skal anvendes til boligformål, afventer den endelige beslutning om placering af slammineraliseringsanlægget. Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 73: Indstillingen anbefales med tilføjelse af, at afklaring tillige afventer reduktion af øvrige miljøbelastninger. nr. 208: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 209 Journal nr.: Planlægning af erhvervsområde ved Våningstedgård P16/ g t Plan- og Miljøudvalget Planloven B.B. Byggeindustri A/S har købt "Dumexgrunden" og beder kommunen om en afklaring af de planlægningsmæssige muligheder for udbygning af erhvervsområdet. Køberen kan indtil 15. okt træde ud af handelen mod at betale en bod, "hvis der ikke inden da er tilstrækkelig klarhed over lokalplanens indhold". B.B. Byggeindustri ønsker at anvende arealet til et center som Holbæk Megacenter, hvor der sælges særlig pladskrævende varegrupper - fortrinsvis med facade mod Strandvangen - samt i øvrigt almindeligt erhvervsbyggeri. Køberen oplyser, at man ønsker samme anvendelsesmuligheder som i Pedersholmparken - dog ønskes der mulighed for at etablere butikker på mere end m2, hvilket ifølge Planloven kræver en særlig tilladelse fra regionplanmyndigheden. Forvaltningen anbefaler i sagen om retningslinjer for kommuneplantillæg for erhvervsområder, at området kan anvendes til værksted, lettere industri og handel med arealkrævende varegrupper - d.v.s. virksomheder i klasse 1-3. Øvrige forslag til retningslinjer for kommuneplantillægget fremgår af notat om dette af 4. sep Spørgsmålet om butikker på mere end m2 til arealkrævende varegrupper indgår i sagen om detailhandelsplanlægning.

10 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 10 af 32 B.B. Byggeindustri ønsker lokalplanen for området opdelt i to, idet de store butikker ønskes placeres i den østlige del af området. Fordelen ved at dele lokalplanen op i to er, at lokalplanen med bestemmelser, som ikke kræver godkendelse fra HUR, kan udarbejdes uafhængigt af HUR's detailhandelsplanlægning. Bevilling: - Bilag: Henvises til bilag: Notat om retningslinier, sag nr. 207 på Økonomiudvalgets møde. Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at lokalplanlægningen for området igangsættes på baggrund af beslutningerne om retningslinjer for kommuneplantillæg for erhvervsområder og om detailhandelsplanlægningen. Forudsat der skal planlægges for store butiksenheder i den østlige del af området anbefaler forvaltningen endvidere, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 1. at det tilkendegives overfor køberen, at kommunen vil arbejde aktivt for, at regionplantillægget for detailhandel åbner mulighed for store butiksenheder i området, 2. at det overfor køberen understreges, at det er en forudsætning for vedtagelse af en lokalplan, der åbner mulighed for store butiksenheder, at dette er i overensstemmelse med regionplanlægningen, 3. at der udarbejdes to lokalplaner for området. Plan og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 72: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 209: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 210 Revision af de sociale regnskaber 2002 Journal nr.: Det Sociale Udvalg Lov om kommunal styrelse Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 158 vedrørende revision af de sociale regnskaber for året 2002 på områder med statsrefusion.

11 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 11 af 32 Beretningen indeholder som bilag: 1. Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, om revision af de sociale regnskaber med statsrefusion. 2. Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision af det sociale område. 3. Lovpligtig redegørelse til Told- og Skattestyrelsen om revision af børnefamilieydelser. 4. Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, om revision af integrationsområdet. Revisionen har i 2001 givet anledning til følgende bemærkninger: "Det er konstateret at dokumentationskontrollen vedrørende BIS-Systemet og Dagpengesystemet ikke er foretaget i 2001". "Ledelsen har oplyst at der er foretaget en kvalitativ gennemgang på udvalgte sager, der til dels har betydet en dokumentationskontrol på disse sager." Revisionen skriver i 2002: "Dokumentationskontrollen er efterfølgende foretaget i 2003, og at kontrollen foretages jfr. gældende retningslinier." "Refusionsskemaerne og den hjemtaget a-conto refusion svarer til den forventede refusion som helhed." "Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets regler for området." Bevilling: Ingen Ingen Bilag: Revisionsberetning nr Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af de sociale regnskaber for 2002 tages til efterretning. Det Sociale Udvalg den 17. september 2003, sag nr. 78: Godkendt. nr. 210: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

12 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 12 af 32 Sag nr. 211 Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under Frederikssund Kloakforsyning Journal nr.: G01/ Projekt nr jk/w k Teknisk Udvalg - På investeringsoversigten var der afsat kr. i 2002 til SRO anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) på udvalgte pumpestationer efter en prioriteret plan. I 2002 er installeringen udført efter planen indtil udmelding i oktober 2002 om stop for alle arbejder, hvis muligt. Anlægsregnskabet aflægges derfor med følgende resultat: Tekst Forbrug Rådighedsbeløb Afvigelse Entreprise I alt mindreudgift Bevilling: - Mindreforbruget skyldes, at arbejdet blev indstillet på grund af udmeldingen om så vidt muligt at stoppe arbejder. Arbejdet er således ikke afsluttet. Status for installering af SRO er opsummeret i notat af 9. september Ved en fejl blev rådighedsbeløbet ikke ansøgt frigivet før projektgennemførelsen i Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger til sagen. Bilag: Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for Notat af 9. september 2003 om "Status pumpestationer og SRO" ligger i sagen. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 89: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 211: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

13 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 13 af 32 Sag nr. 212 Journal nr.: /10 Endelig afregning af lejemål på LI. Blødevej 8 C Børn- og Ungeudvalget Frederikssund Kommune havde i perioden lejet LI. Blødevej 8 C til brug for daginstitution. Frederikssund Kommune opsagde lejemålet på LI. Blødevej 8 C til fraflytning den 31. december Ved fraflytningen opstod der uenighed med udlejer om i hvilken stand, det påhviler lejer at aflevere det udlejede efter endt fraflytning. Udlejer fremkom med et krav på kr og Frederikssund Kommune var af den opfattelse, at kommunen skulle betale kr Beløbet er betalt over midlerne til bygningsvedligehold. Sagen har været i boligretten den 15. september, hvor der blev indgået forlig, som betød at Frederikssund Kommune skal betale yderligere kr incl. moms til istandgørelse og yderligere 2. måneders husleje, svarende til kr incl. moms. Samlet en merudgift på kr incl. moms. Da der er indgået forlig skal begge parter selv betale deres sagsomkostninger. Frederikssund kommunes andel er kr incl. moms. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr incl. moms, svarende til kr ex. moms. Det er forvaltningens opfattelse, efter rådgivning fra kommunens advokat, at det ikke er hensigtsmæssigt at anke sagen til Landsretten. Bevilling: Tillægsbevilling på kr Bilag: Advokat Preben Lunds notat Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget at der gives en tillægsbevilling på kr til dækning af udgifter vedrørende afslutning af lejemålet på LI. Blødevej 8 C. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 78: Børn- og Ungeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at der gives en tillægsbevilling på kr finansieret af kassen til dækning af udgifter vedrørende afslutning af lejemålet på LI. Blødevej.

14 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 14 af 32 nr. 212: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 213 Journal nr.: Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved Ørnesten og landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA G01/2262 og G01/ Projekt nr Teknisk Udvalg - Byrådet har givet følgende bevilling den 12. marts 2002: Afviklingsplan fyldplads Ørnesten Landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA I alt godkendt samlet bevilling: Første fase af projektet omfatter overgangs- og afviklingsplan i henhold til EU direktiv om deponering af affald, herunder plan for overvågning af pladsens miljøpåvirkning af grundvandet efter nedlukning. Denne del af projektet er gennemført og planen er fremsendt til godkendelse i Frederiksborg Amt. I forbindelse med Byrådets revision af investeringsoversigten den 14. januar 2003 blev restrådighedsbeløbet reduceret til 0 kr., hvorfor der aflægges anlægsregnskab: Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse Afviklingsplan fyldplads Ørnesten Landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA I alt mindreudgift

15 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 15 af 32 Merforbruget på kr ved afviklingplan for fyldplads Ørnesten skyldes behov for landskabsopmåling af fyldpladsen. Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger. Bevilling: - Nettomindreforbruget på kr er tilgået kassebeholdningen i forbindelse med Byrådets revision af investeringsoversigten. Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 90: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 213: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 214 Beretning for perioden 1/ til 30/6 2003, personligning Journal nr.: Bevilling: Bilag: K07 Skattesamarbejdet Skattestyrelseslovens 1 stk. 1. Statens ligningsplan, Cirkulære Se beretningen. Ingen Ingen Beretning for perioden 1/ /6 2003, personligning. Indstilles godkendt. nr. 214: Anbefales godkendt. Sag nr. 215 Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen Journal nr.: 00.05P21/ projekt nr

16 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 16 af 32 Teknisk Udvalg Vejloven, planloven og miljøloven 1forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og Miljøhandlingsplan for Frederikssund Kommune er der den 6. november 2001 givet anlægsbevilling stor kr Der er den 4. juni 2002 givet tillæg til anlægsbevilling på kr , således at den samlede bevilling udgør i alt kr Udarbejdelsen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen er nu gennemført med følgende økonomiske resultat: Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse Projektering I alt merforbrug kr Merforbruget skyldtes blandt andet følgende forhold: 1. Uforudsete udgifter til følgegruppearbejde, herunder VIA TRAFIK's deltagelse i følgegruppemøderne, udarbejdelse af dagsordener, referater mv. 2. Uforudsete udgifter til behandling af uforventede mange henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen. 3. Uforudsete udgifter til trykning, herunder bl.a. trykning af bilagsrapport vedr. borgerinddragelse samt trykning afm ålsæ tninger og indsatsområder. Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, der ingen bemærkninger havde. Bevilling: - Det bemærkes, at der ved regnskabsafslutningen for 2002 blev konstateret et merforbrug på ovennævnte projekt på i alt kr Beløbet blev finansieret via negativ overførsel til projekt trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, hvor det oprindelige rådighedsbeløb udgjorde i Flerefter var rådighedsbeløbet på kr Det er så yderligere reduceret med et forbrug på kr der p.t. ikke er frigivet. Der resterer herpå et rådighedsbeløb på kr Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget på kr i 2003 finansieres ved tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

17 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 17 af 32 Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 91: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 215: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 216 Journal nr.: Nedlæggelse af Det Grønnne Råd G 0 1/ vav/wk Plan- og Miljøudvalget - Ved møde den 5. oktober 1999 godkendte Byrådet som en del af Agenda 21 arbejdet stiftelse af et grønt råd i Frederikssund Kommune sammensat af lokale foreninger og borgere. Det Grønne Råd blev etableret i november Ved møde i april 2003 oplyste repræsentanter fra Det Grønnne Råd, at man udelukkende arbejder med naturbeskyttelsesinteresser, som ligeså godt eller bedre kan varetages af medlemsforeningerne. På den baggrund ville man indstille til den kommende generalforsamling at anbefale nedlæggelse af Grønt Råd. I brev dateret den 13. juli 2003 meddelte formanden Birthe Klintskov, at generalforsamlingen afholdt den 28. april 2003 besluttede at nedlægge Det Grønne Råd med stemmerne 4 for og 1 imod. I henhold til vedtægternes 7 kan Rådet opløses såfremt et flertal af 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved en generalforsamling. Dette er opfyldt. Uforbrugte midler af tilskud til Rådets aktiviteter på kr er leveret tilbage til Frederikssund Kommune sammen med regnskaber og bilag. I henhold til vedtægternes 7 tilfalder midlerne Frederikssund Kommune og skal anvendes til miljøfremmende formål. Bevilling: - Økonomi og personale- De tilbageleverede midler kr er indsat på Agenda 21 mæssige Aktivitetskontoen. Bilag: - Det indstilles, at Plan - og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage til efterretning, at det Grønne Råd er nedlagt.

18 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 18 af 32 Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 76: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 216: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 217 Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej Journal nr.: G01/334 projekt nr og Teknisk Udvalg Lokalplan 80 Der er givet følgende bevillinger: Byrådet den Byrådet den Byrådet den I alt Projektet omfatter Vængets forlængelse fra Bruhnsvej med tilslutning til Stenværksvej og lukning af Blødevej. Der er udført indkørsel til baneterrænet overfor Stenværksvej og indkørsel til varehusets parkeringsplads samt til Amsterdamhusene. Projekterne er nu gennemført med følgende økonomiske resultat Tekst Projektering Hovedentreprise Håndværkere/ entreprenører Andet Forbrug Bevilling Afvigelse I alt Merforbrug i alt kr Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger. Bevilling: - ' Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

19 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 19 af at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 92: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 217: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 218 Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af Færgevej Journal nr.: G01/1359 projekt nr Teknisk Udvalg Lov om offentlige veje Den 3. april 2001 godkendte Byrådet anlægs- og projekteringsbevilling på kr for gennemførsel af ovennævnte projekt. Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat: Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse Projektering Entrepriser Omkostninger I alt I alt merforbrug kr Det bemærkes, at merforbruget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2003 er finansieret ved besparelser og rokeringer på øvrige projekter under Teknisk Udvalg. Budgetopfølgningen er godkendt af Byrådet 24. juni Forklaring på afvigelsen: Færgevej er blevet renoveret i forbindelse med anlæg af Flavnepladsen. Oprindeligt var der planlagt renovering af ca. 60 Ibm. Det har været nødvendigt at renovere en længere strækning (helt frem til PRIMA). Tilbud fra entreprenøren kunne dække denne ændring. Følgende væsentlige forhold har været årsag til merforbruget: Udskiftning af knuste fortovsfliser og ukorente kantsten Opsætning af brostenskant

20 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 20 af 32 Bevilling: - Sikring af fortovsbagkant Renovering og udskiftning af vejbelysning Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. - Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomi-udvalg og Byråd anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 93: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 218: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 219 Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby Journal nr.: G01/ projekt nr Teknisk Udvalg Lov om offentlige veje Den 8/01 og 10/ godkendte Byrådet projekteringsog anlægsbevilling på i alt kr til trafiksanering af Græse Landsby. Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat: Tekst Projektering Entrepriser Omkostninger (vej belysning) Forbrug Bevilling Afvigelser Bevilling: - I alt I alt mindreudgift kr Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger til entreprisen blev mindre end forventet. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

21 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 21 af 32 - Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 94: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 219: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 220 Frederikssund-Hallerne, lånegaranti - disponering af ikke forbrugte midler Journal nr.: Kultur- og fritidsudvalget. Intet. Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne har ved beslutning i Frederikssund Byråd den 10. september 2002 opnået en lånegaranti på kr i forbindelse med udskiftning af taget på hal A. Projektet var budgetlagt til kr , hvilket på ansøgningstidspunktet nødvendiggjorde en garantistillere på kr for et lån optaget i KommuneKredit for at opnå nævnte provenu. Ved hjemtagelse af lånet medio 2003 opnåede Frederikssund-Hallerne som følge af en gunstig kurs på optagelsestidspunktet imidlertid et provenu på kr eller kr mere end projektets forventede udgift. Tagrenoveringen forventes endvidere at resultere i en mindreudgift på kr i forhold til projektets budgetlagte udgift. Samlet merprovenu og ikke forbrugt projektbeløb udgør kr Frederikssund-Hallernes bestyrelse har på baggrund af en tilstandsrapport for Frederikssund-Hallerne udarbejdet af arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S opgjort udgiften til kr for gennemførelse af 2 presserende opgaver, renovering af tag over depotbygning samt maling af udvendigt træværk.

22 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 22 af 32 Frederikssund-Hallernes bestyrelse anmoder i ansøgning af 5. september 2003 om at kunne disponere over de i alt kr ikke forbrugte midler til nødvendige renoveringsarbejder. Bevilling: Ingen. Ingen. Bilag: Frederikssund-Hallernes ansøgning af 5. september 2003 med følgende 3 bilag: Tilstandsrapport af 12. november Tilstandsrapport af 12. november 2002 fordelt på en 5-års økonomisk oversigt. Licitationsresultat af 14. marts Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at Frederikssund- Hallerne får den ønskede dispositionsret over kr til finansiering af nødvendige renoveringsarbejder. Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. september 2003, sag nr. 61: Forvaltningens indstilling godkendt. Mai Britt Tang ønsker at lånegarantien nedskrives tilsvarende. nr. 220: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 221 Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester Landsby Journal nr.: G01/ projekt nr Teknisk Udvalg Lov om offentlige veje Den 8/01 og 10/ godkendte Byrådet projekteringsog anlægsbevilling på i alt kr til trafiksanering af Sigerslevvester Landsby. Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat: Tekst Projektering Entrepriser Omkostninger (vej belysning) Forbrug Bevilling Afvigelser

23 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 23 af 32 Bevilling: - Ialt I alt mindreudgift kr Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger til entreprisen blev mindre end forventet. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. - Bilag: - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 95: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 221: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 222 Journal nr.: Sag fra Revisionsberetning nr Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året K01/2489. Økonomisk Afdeling. Lov om Kommunernes Styrelse 42. Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 160 vedrørende revisionen af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året Delberetning for regnskabsåret Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om museet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i museets vedtægter. Det er desuden påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kapitel 1 i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Under den løbende revision er det efterprøvet, om de fastlagte forretningsgange inden for kasse- og

24 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 24 af 32 regnskabsområdet er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 1årets løb er der foretaget uanmeldt kasseeftersyn på museet den 19. september Der er desuden foretaget samlingsrevision i forbindelse med revision af årsregnskabet i henhold til pgf. 7 i bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Den årlige budget- og regnskabsindberetning til Kulturarvsstyrelsen er revideret og påtegnet den 29. august Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bevilling: Ingen. Ingen. Bilag: 1. Beretning nr Regnskab for året 2002 for J.F. Willumsens Museum forsynet med revisionspåtegning. Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage beretningen til efterretning. nr. 222: Anbefales godkendt. Sag nr. 223 Etablering afvandforsyning til erhvervsejendom på Østkajen Journal nr.: S05/915. Projekt nr Teknisk Udvalg Vandforsyningsloven. I forbindelse med omlægning af hovedvandledning i BlødevejA/ænget samt etablering af stikledning til Amsterdamhusene i 2000, blev der også etableret en stikledning fra Vænget ind til FØTEX-grunden. Denne stikledning blev lagt ind, selv om byggeprojektet på FØTEXgrunden på dette tidspunkt ikke var klar, for at undgå fornyet opgravning og et fornyet tilslutningsarbejde. På nuværende tidspunkt er FØTEX-byggeriet påbegyndt, hvorfor der skal fremsendes en regning på tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er i alt på kr Af hensyn til

25 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 25 af 32 fremdriften i FØTEX's byggeri er der endvidere lagt yderligere et vandstik ind - fra Bruhnsvej til forsyning af FØTEX's sprinkleranlæg. Denne udgift beløber sig til kr FØTEX skal betale de faktiske udgifter til sprinklerstikket. De samlede udgifter og indtægter forventes at andrage følgende: Udgifter Rådighedsbeløb Bevillingsansøgn Afvigelse Indtægter I alt Den forventede mindreindtægt skyldes en reduktion af antallet af lejligheder fra forventede 70 til 56 på Østkajen. Bevilling: Anlægsbevilling stor kr til udgifter Anlægsbevilling stor kr til indtægter Tillæg til rådighedsbeløb udgifter Tillæg til rådighedsbeløb indtægter Økonomi og personale-mæssige Bilag: Forbrug af kassebeholdningen på kr Ingen. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at der ydes en anlægsbevilling på kr til udgifter og kr til indtægter, 2. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr og kr til indtægter, og 3. at nettoeffekten på kr finansieres over kassebeholdningen og Vandforsyningens gældsafvikling. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 97: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 223: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 224 Journal nr.: Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder 24.00P22/4342

26 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 26 af 32 Teknisk Forvaltning Styregruppen for erhvervspolitikken har igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder om behovet for erhvervsservice og om oplevelsen af den erhvervsservice, som tilbydes virksomhederne i dag hos kommunen og Erhvervscentret. Der er indkommet ca. 60 besvarelser. Styregruppen har besluttet, at: resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal anvendes til at indkredse temaer for en interviewundersøgelse blandt ca. 20 virksomheder. Undersøgelsen gennemføres som 10 personlige og 10 telefoninterviews, kommunen og Erhvervsforeningen udvælger i samarbejde de 20 virksomheder, så de repræsenterer virksomheder med adresse i kommunen og udenfor kommunen, store og små virksomheder og virksomheder med forskellig indgang til kommunen, borgmesteren og formanden for Erhvervsforeningen er bemyndiget til at godkende spørgeguide og udvælgelsen af virksomheder. Der foreligger et tilbud fra Nellemann Konsulenterne på i alt kr ,- excl. moms for den allerede gennemførte spørgeskemaundersøgelse og for gennemførelse af den supplerende interviewundersøgelse. Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet 1. september 2003 og bevilgede yderligere kr ,-, således at den samlede bevilling incl. Erhvervsforeningens bidrag på kr ,- herefter er kr ,-. Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at reducere honoraret yderligere. Forvaltningen foreslår, at interviewundersøgelsen reduceres, så der udelukkende gennemføres 10 personlige interviews. Dette forudsætter en yderligere bevilling på kr ,-. Bevilling: Bilag: "Notat om behovs- og brugerundersøgelsen" af 15. september Teknisk Forvaltning indstiller, at der gennemføres en interviewundersøgelse med 10 personlige interviews, og at

27 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 27 af 32 de manglende kr excl. moms finansieres over kontoen til markedsføringsinitiativer. nr. 224: Udsættes til næste møde. Sag nr. 225 Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej) Færdigprojektering Journal nr.: G01 / Projekt nr Teknisk Udvalg Vejloven Efter afsluttet kloakrenovering i Bruhnsvej og med fremdriften i Føtex - byggeriet, skal Bruhnsvej, fra Havnepladsen og mod øst til Mågevej, færdigprojekteres og udbydes i licitation, således at vejstykket er klar når Føtex tages i brug ved påsketid i 2004 eller umiddelbart herefter. Det eksisterende projektforslag kan danne grundlag for de afsluttende drøftelser med HUR om busholdepladser. Der vil blive foretaget supplerende trafiktællinger med henblik på en endelig beslutning om tidspunktet for etablering af signalanlæg i det dobbelte T-kryds ved Servicegaden og Vænget. Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i januar/februar Der ansøges derfor om bevilling til færdigprojektering og fremstilling af udbudsmateriale. Bevilling: Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling finansieret af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte rådighedsbeløb for projektet Bruhnsvej Vest. Der er på Byrådets møde den 4. april 2000 givet en bevilling til forprojektering på kr Bilag: På investeringsoversigten er der i 2004 afsat et rådighedsbeløb på kr Oversigtsplan (ikke målfast) ligger i sagen. Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller: 1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb under projekt, nr , Bruhnsvej Vest, og 2. at skitseprojektet godkendes som grundlag for færdigprojektering og udbud af anlægsarbejdet.

28 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 28 af 32 Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 98: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 225: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 226 Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 Spildevand efter EU-udbud af slambortskaffelse fra Frederikssund Renseanlæg Journal nr.: / w k Teknisk Udvalg - Efter EU-udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg er der foretaget budgetopfølgning på grundlag af "det økonomiske mest fordelagtige tilbud", som er anbefalet til godkendelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet (lukket dagsorden). Bevilling: - Indgåelse af kontrakt med den indstillede entreprenør forventes at medføre netto meromkostning til drift incl. 10 % tillægsydelser på kr pr. år i 2004 og overslagsårene i forhold til I 2003 forventes meromkostningerne til slambehandling at blive kr på grund af behov for anden slambehandling i midten af året end de sædvanlige entreprenører samt kontraktlige bindinger året ud. Levering af slammet forudsætter afvanding af slammet. Forafvanderen på slampressen er i så dårlig stand, at der er behov for en renovering, som forventes at koste ca. kr Meromkostningerne til den årlige drift samt til renoveringen vurderes at kunne finansieres ved budgetomplacering fra forventet mindreforbrug på driftsbudgettet for administrationsudgifter på rensningsanlægget. Mindreforbruget skyldes ændret praksis ved opkrævning af administrationsomkostninger fra forsyningsvirksomhederne. Bilag: -

29 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 29 af 32 Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet 1. at godkende budgetomplacering i: 2003 på kr og 2. i 2004 og overslagsårene på kr fra administrationsudgifter rensningsanlæg til slambortskaffelse. Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 103: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. nr. 226: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Sag nr. 227 Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 Journal nr.: Børn- og Ungeudvalget Lov om kommunal styrelse På Børne- og kulturforvaltningens område var der pr. 31. august et forbrug på 158,1 mio. kr. set i forhold til et budget på 251,9 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 63. Den tilladte forbrugsprocent for perioden er 66,6. Set i forhold til året før er der tale om et forbrug der er 9% lavere end på samme tid året før. Ved gennemgang af budget / forbrug på udvalgets område er der en række områder som bør justeres: Folkeskolen Bakkeskolen har hidtil modtaget en huslejeindtægt fra Bakketoppen på kr Da Bakketoppen ikke fremover skal betales husleje anbefales at såvel Bakkeskolens og Bakketoppens (forebyggelsen) budget reguleres i forhold til dette. Frederiksborg Amt har nu budgettet for skoleåret 2003/04 på baggrund af de tilmeldte elever til Kølholmskolen og Centerskolen. Udmeldingen er økonomisk neutral, idet skolen skal "hvile i sig selv" økonomisk. Det foreslås at budgetterne tilpasses. DAMP/SFO budget foreslås på samme vis reguleret, idet elevtallet for skoleåret 2003/04 nu er kendt. Også her er reguleringen økonomisk neutral.

30 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 30 af 32 En gang årligt afregnes bidrag med Undervisningsministeriet for produktionsskoleelever efter en fast bidragssats pr. elev. Afregningen sker året efter, hvilket vil sige at der netop er afregnet for Afregningen for 2002 har betydet en merudgift på kr Det foreslås derfor at budgettet for såvel 2003, 2004 og overslagsårene justeres herefter. Daginstitutioner Der etableres gennemsnitligt 8 dagplejehjem årligt, hvilket giver en gennemsnitlig udgift på kr pr. hjem. Der er i budgettet ikke afsat midler hertil og der forventes i 2003 at skulle etableres yderlige 4 dagplejehjem. Det foreslås derfor at der søges en bevilling på kr i Der er udarbejdet aktivitetsskemaer for 2004 og overslagsårene. To pædagogmedhjælpere har valgt at tage PGU merit uddannelsen. Uddannelsen medfører en udgift for forvaltningen på kr pr. elev. Forvaltningen kan ikke afvise pædagogmedhjælperens ønske om uddannelse, når det ikke giver problemer for daginstitutionens drift. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på kr i Der er udarbejdet aktivitetsskemaer for 2004 og overslagsårene. Der er gennem de seneste år sket en væsentlig stigning i udgifterne til forsikringer. Således forventes et merforbrug i 2003 på kr Det anbefales derfor at budgetterne tilpasses. Bevilling: Der ansøges ved denne dagsorden om en netto tillægsbevilling i 2003 på kr samt at kr indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene Økonomiske konsekvenser beskrevet i sagsfremstillingen. Bilag: Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 31. august Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31. august Det indstilles at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 1. At der gives en tillægsbevilling i 2003 på kr til Bakkeskolen som følge at bortfald af huslejeindtægt. Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgetramme. 2. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2003 på kr. til Bakketoppen som følge af bortfald af huslejeudgift.

31 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 31 af 32 Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgetramme. 3. At centerafdelingerne og DAMP/SFOs budget reguleres i 2003 på følgende måde: Centerskolen, forventet mindreudgift kr. Centerskolen forventet mindreindtægt kr. Kølholmskolen forventet merudgift kr. Kølholmskolen forventet merindtægt kr. DAMP/SFO forventet merudgift kr. DAMP/SFO forventet merindtægt kr. Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgetramme. 4. At produktionsskoler gives en tillægsbevilling på kr. i 2003 og kr indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene finansieret af kassen. 5. At der bevilges kr. i 2003 til etablering af dagplejehjem finansieret af kassen. 6. At der bevilges kr. i 2003 til PGU-meritelever finansieret af kassen. 7. At der gives en tillægsbevilling på kr i 2003 og kr indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene til opretning af budgettet for forsikringer finansieret af kassen. Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 70: Indstillingen vedrørende Bakkeskolen og Bakketoppen tiltrædes. Børn- og Ungudvalget tiltræder forvaltningens indstilling vedrørende regulering af DAMP/SFO's budget. Forvaltningens indstilling vedrørende produktionsskoler tiltrædes. Finansieringen af udgifterne ved etablering af dagplejehjem i 2002 undersøges nærmere ligesom det undersøges hvornår budgettet til etablering af dagplejehjem blev nedlagt. Forvaltningens indstilling vedrørende PGU-meritelever tiltrædes. Forvaltningens indstilling vedrørende forsikringer tiltrædes. nr. 227:

32 Økonomiudvalget den 22. september 2003 Side 32 af 32 II Forvaltningens indstilling anbefales godkendt bortset fra pkt. 5. Sag nr. 228 Orienteringssager 1. Valg af medlemmer til KommuneKredits bestyrelse, skrivelse fra KommuneKredit af 8. september Skrivelse vedr. vedtægter for Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby af 3. september nr. 228: Pkt. 1 og 2 taget til efterretning.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 4. august 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 4. august 2003 kl. 13.00 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 23. september 2002 Side 1 af 18 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 23. september 2002 efter styregruppemødet ca. kl. 14.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 2. september 2002 Side 1 af 12 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 2. september 2002 kl. 12.00 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen, Finn Vester,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Teknisk udvalg 13. december Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 13. december 2004 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Fraværende: Tina

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet 4. oktober 2005 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Byrådet 4. oktober 2005 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere