19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige"

Transkript

1 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright 2015 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 1

3 Indhold Indledning 3 1 Kortlægning af processer Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) 6 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder Indberetning af momsregnskab Refusion af sygedagpenge via NemRefusion 8 3 Fremgangsmåde og data Metode er baseret på AMVAB Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlag for beregninger Hvad er AS-IS og TO-BE? Oversigt over gennemførte interview 11 2 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

4 Indledning Det offentlige undergår disse år en stærk stigende digitalisering, som påvirker virksomhedernes dagligdag, da flere obligatoriske indberetningsprocesser gøres digitale. Det ændrer måden, som det offentlige kommunikerer med virksomhederne på. Erfaringerne fra fx Regeringens Virksomhedsforum 1 er, at virksomhederne oplever en række udfordringer ved det offentliges IT-løsninger. Bl.a. kan løsningerne være ustabile og supportmulighederne få, hvorfor indberetningerne kan være tids- og ressourcekrævende for virksomhederne. Dermed er digitale indberetninger et vigtigt element i forståelsen af administrative byrder for erhvervslivet. Måling af administrative byrder ved digitalisering Derfor analyserer følgende rapport, som er udarbejdet af konsulenthuset DAMVAD for Ase, de administrative byrder ved digitale indberetninger for et udvalgt virksomhedssegment, de såkaldte mikrovirksomheder (MV er). Det er virksomheder med under 10 ansatte og udgør ca. 9 ud 10 virksomheder i Danmark 2. Fokus i analysen er digital brugervenlighed, og hvordan øget brugervenlighed kan bidrage til en lettelse af byrderne for virksomhederne. Som eksempler er udvalgt to digitale registreringsprocesser: Indberetning af momsregnskab Anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge via NemRefusion.dk De er valgt, da de er anvendt bredt af MV er, uanset branchetilhørsforhold. Det er således to processer, som spiller en rolle i mange virksomheders dagligdag. Hvad er billedet i dag, og hvordan kan det blive? Analysen tager udgangspunkt i en metode, som bl.a. Erhvervsstyrelsen bruger til at estimere administrative byrder for erhvervslivet pga. lovgivning og regler. Den hedder Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Rapporten belyser byrderne er i dag, kaldet AS-IS, og hvordan de kan blive, kaldet TO-BE. Modellen herfor er udarbejdet af DAMVAD i samarbejde med en brugervenlighedsekspert. Således leverer analysen et bud på, hvilke besparelser der kan opnås for virksomhederne målt i kroner, hvis brugervenligheden i to nævnte løsninger forbedres. Resultater Rapportens hovedresultater viser, at: Digital indberetning af momsregnskab koster årligt MV erne 46,6 mio. kr. eller hvad der svarer til 170 kr. pr. MV. Anmeldelse af sygefravær og anmodning af om sygedagpenge via NemRefusion.dk bebyrder årligt MV erne med 85,4 mio. kr. eller 311 kr. pr. MV. Dermed pålægger blot de to udvalgte processer årligt en MV 481 kr. Begge processer har et betydeligt forbedringspotentiale. Rapportens struktur Afsnit 1 kortlægger og beskriver de to udvalgte indberetningsprocesser, herunder TO-BE. Rapportens resultater præsenteres i Afsnit 2. Endeligt fremlægger Afsnit 3 rapportens metode og datagrundlag Tallet er for 2012, hvilket er de seneste tilgængelige. Kilde: Danmarks Statistik (2014). Firmastatistik BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 3

5 1 Kortlægning af processer Dette afsnit beskriver de udvalgte processer: Digital indberetning af momsregnskab Registrering af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion. Nedenfor fremstilles, hvordan situationen er i dag (AS-IS), og hvordan den kan være (TO-BE). Disse elementer kortlægges ud fra et digitalt brugerperspektiv. Gennemgang af lovregler etc. falder uden for rammerne af denne analyse. 1.1 Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Virksomheder skal indberette momspligtig omsætning til SKAT digitalt, og det skal som udgangspunkt ske halvårligt for mikrovirksomheder 3. Der er overordnet fem brugertrin i processen, når en virksomhed skal indberette moms til SKAT, hvilket er vist i figur 1.1. Tre af trinene foregår på en offentlig hjemmeside, hvorfor de indgår i analysen. De er fremhævet i nedenstående. Selve udarbejdelsen af momsregnskabet indgår ikke. Krav og supportmuligheder Kravene for at gennemføre de tre trin er simple, da det blot kræver et NemID og en internetadgang. Det er muligt at få telefonisk support i hverdagene fra kl. 9 16, dog kun til kl. 14 om fredagen. Der er ikke mulighed for elektronisk support Forbedringspotentiale (TO-BE) Et centralt element i denne rapport er at undersøge, hvad forbedringspotentialet for processerne potentielt kan være. Det kaldes for TO-BE. I den forbindelse har DAMVAD i samarbejde med professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København udarbejdet en TO-BE version af momsprocessen med fokus på optimal, digital brugervenlighed. TO-BE-scenariet for indberetning af moms bygger på tre elementer: 1) Bedre driftssikkerhed ved SKATs hjemmeside (højere grad af oppetid ) 2) Øgede supportmuligheder 3) Forenkling af processen Bedre driftssikkerhed SKATs hjemmeside skal være mere driftssikker, dvs. en maksimal nedetid på én dag om året (=oppetid på 99,9%). Den eksisterende hjemmeside har været udsat for en del kritik, bl.a. på grund af hyppige nedbrud 4. Erfaringerne fra interviewene er også, at virksomhedernes tidsforbrug særligt påvir- FIGUR 1.1 Oversigt over brugertrin i indberetning af moms Kilde: DAMVAD 3 Givet at den momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

6 kes af SKATs hjemmesides nedbrud eller manglende oppetid. Samme driftssikkerhed skal være gældende for NemID-løsningen. Øgede supportmuligheder Grundlæggende er det afgørende med gode supportmuligheder, når det handler om digitale løsninger. Det gør sig særligt gældende hos SKAT, idet mange danskere har vanskeligt ved at forstå det bagvedliggende regelsæt. På nuværende tidspunkt er det muligt at få telefonisk support fra kl i hverdagene. Erfaringen er, at mange mikrovirksomheder indberetter moms enten tidligt om morgenen eller sen eftermiddag og aften. Supporttiderne skal derfor udvides til kl og kl i hverdagene. Dermed vil flere mikrovirksomheder have mulighed for at få support, når de løber ind i problemer, frem for at måtte opgive og vente til en anden dag. Derudover skal der fremgå en top 10 med typiske spørgsmål og svar. Forenkling af den digitale proces Strukturen skal forsimples, så der er færre skærmbilleder. Der skal maksimalt være to skærmbilleder med 20 felter hver, der kræver peg eller klik. Kvitteringen, som virksomheden får efter indberetning, er et vigtigt, digitalt styringsværktøj til at sikre en god afslutning på processen. Derfor skal kvitteringen være mere enkel, hvor unødig information er fjernet. Fx skal det fremhæves, hvorvidt virksomheden skal betale moms tilbage eller ej det er dét, der er den afgørende information (som man fx kender det i årsopgørelsen). 1.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Indberetning af sygefravær og anmodning om sygedagpenge via NemRefusion er obligatorisk. Her beskrives processen ud fra den selvbetjeningsløsning, der er relevant for dette virksomhedssegment 5. FIGUR 1.2 Anmeldelse af sygefravær og anmodning og refusion via NemRefusion Kilde: DAMVAD 5 Alternativet er en omkostningsfuld system-adgang. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 5

7 Som det fremgår af figur 1.2 består processen af 7 trin, når en selvstændig skal anmelde sit eget sygefravær og søge om refusion. Der er 8, hvis der søges refusion for en medarbejder. Trin 8 er særligt kompleks og er næsten en gentagelse af de foregående trin. Altså er der tale om mere kompliceret proces end momsindberetningen. Krav og supportmuligheder Der er mange muligheder for at få support. Således eksisterer der flere forskellige telefonnumre, foldere og videoer afhængigt af, hvilken type indberetning, man ønsker at foretage. Det afspejler regelsættets kompleksitet. Der er mulighed for telefonisk support kl alle hverdage. Som selvstændig, herunder enkeltmandsfirmaer, kræver det en NemID-medarbejdersignatur, og man kan således ikke benytte sin private NemID Forbedringspotentiale (TO-BE) DAMVAD har ligeledes udarbejdet et TO-BE scenarie for refusion af sygedagpenge i samarbejde med professor Søren Lauesen. I TO-BE er der tre hovedændringer: 1) Ny struktur for de enkelte trin 2) Bedre udnyttelse af skærmpladsen 3) Enkel og styrket support Bedre udnyttelse af skærmpladsen Forskning i digital brugervenlighed viser, at der er nogle områder på en skærm, hvor øjet naturligt vil søge hen. Det er de såkaldte hot zones 6. Denne viden er grundlaget for, at skærmpladsen skal udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Derfor vil hovedmængden af informationen være i midten af skærmen i én central tabel, hvor virksomheden kan se alle sine sager. Det skal være i én linje med navn, frem for som i dag, hvor det udelukkende er CPRnumre. Enkel og styrket support Samlet set skal supportmulighederne simplificeres, så der er færre indgange. Der skal således blot være ét telefonnummer, der er til virksomhedssupport, og som kan håndtere alle simple henvendelser eller henvise til den rette myndighed. Dertil kommer, at antallet af guides og videoer skal reduceres til 2-3 enkle guides. Endelig skal åbningstiderne udvides til kl og i hverdagene, da virksomheder (særligt mindre) henvender sig til det offentlige på skæve tidspunkter. Ny og simpel struktur for de enkelte trin Grundlæggende skal processen simplificeres, så der højst er to skærmbilleder med 20 felter i alt, hvor virksomhederne skal udfylde informationer. Man kan frit bevæge sig mellem de to skærmbilleder, hvilket aflaster brugeren. Hvis der er tale om en arbejdsgiver-proces, så skal anmeldelsen af sygefravær og refusion ske i samme bruger-rejse eller proces (i dag er det særskilt, jf. trin 8 i figur 1.2) BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

8 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder I dette afsnit præsenteres analysens resultater for digital indberetning af momsregnskab og refusion af sygedagpenge via NemRefusion, herunder beregningerne af deres økonomiske besparelsespotentiale. Metode og datagrundlag er beskrevet i afsnit 3. Resultater for tre situationer Resultaterne er beskrevet for tre situationer: 1. Byrder i dag (AS-IS) 2. Byrder ved ændret proces med optimal brugervenlighed (TO-BE) 3. Byrder ved best practice brug (AS-IS Best Practice) med uændret niveau for brugervenlighed. Det er defineret som en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på indberetningen som de to virksomheder, der i dag er hurtigst. Denne situation er taget med for at illustrere følsomheden i analysens beregninger, da der en relativ stor spredning i virksomhedernes tidsangivelser, som er et centralt parameter for analysen, jf. afsnit 3. Dermed får læseren en dybere forståelse af byrderne i dag og det mulige forbedringspotentiale. 2.1 Indberetning af momsregnskab Resultaterne for mikrovirksomhedernes indberetning af momsregnskab er vist i tabel 2.1. Her fremgår det, at den digitale indberetning af moms samlet set pålægger mikrovirksomheder 46,6 mio. kr. årligt, eller hvad der svarer til 170 kr. årligt pr. virksomhed. Hvordan beregner man en byrde? DAMVAD har ved hjælp af den såkaldte AMVABtilgang beregnet de administrative byrder for mikrovirksomheder. Her er det centrale regnestykke: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 (senest tilgængelige tal) mikrovirksomheder i Danmark. Dette tal lægges til grund for beregningerne. Se afsnit 3 for grundigere gennemgang af metode og datagrundlag. Hvis man ser på forbedringspotentiale for denne proces, så viser resultaterne, at der er rum til forbedring. I en ændret situation, hvor man re-designer momsprocessen med fokus på øget digital brugervenlighed, så er der et væsentligt besparelsespotentiale. Hele 58 pct. i en optimal, brugervenlig situationen (TO-BE). Det præcise potentiale skal tages med forbehold, da virksomhederne altså er blevet bedt om at forholde sig til en fremtidsmodel for, TABEL 2.1 Byrder for mikrovirksomheder ved indberetning af momsregnskab Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 13 min. 46,6 mio. kr. 170 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 5 min. 19,6 mio. kr. 71 kr. -58% AS-IS Best practice 10 min. 37,9 mio. kr. 138 kr. -18% Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 7

9 hvordan momsindberetningen kunne se ud, hvis man forbedrede brugervenligheden. Alt andet lige må konklusionen dog være, at der er et betydeligt potentiale ved at forbedre den eksisterende indberetningsproces. Her kan førnævnte situationer være pejlemærker for potentialets omfang. 2.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion Analysens resultater for NemRefusion er vist i tabel 2.2. Samlet set fremgår det, at mikrovirksomhederne har større byrder ved at anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge end indberetning af momsregnskab. Således bebyrder processen mikrovirksomhederne med 85, 4 mio. kr. årligt. Det svarer til 311 kr. årligt pr. virksomhed. bebyrder NemRefusion mikrovirksomhederne med i gennemsnit 94 kr. årligt, hvilket er en reduktion på 70 pct. Tallet skal igen tages med forbehold, da det umiddelbart virker som en urealistisk høj forbedring selv i en optimal, brugervenlig situation. Det skyldes, at processen er kompleks, jf. afsnit 1, og TO- BE simplificerer denne betragteligt. Det kan få de interviewede virksomheder til at overestimere deres besparelse under TO-BE. Derfor må konklusionen være, at der eksisterer et betragteligt besparelsespotentiale ved NemRefusion det viser resultaterne i AS-IS Best practice også. Hvis man ser på det estimerede besparelsespotentiale, så er det ganske betydeligt. I en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på at indberette som de to hurtigste virksomheder i dag (AS- IS Best practice), så er byrderne estimeret til at udgøre 181 kr. årligt pr. virksomhed. Det svarer til en reduktion på 42 pct. Ligeledes er der et tilsvarende stort potentiale ved at opnå en optimal brugervenlighed (TO-BE). Her TABEL 2.2 Byrder for mikrovirksomheder ved anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 92 min. 85,4 mio. kr. 311 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 28 min. 25,8 mio. kr. 94 kr. -70 pct. Ved AS-IS Best practice 54 min. 49,8 mio. kr. 181 kr. -42 pct. Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3. 8 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

10 3 Fremgangsmåde og data Dette afsnit beskriver data og metode for beregningerne bag rapportens resultater, herunder de metodiske forbehold og begrænsninger. 3.1 Metode er baseret på AMVAB DAMVAD har taget udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens metode til at estimere administrative byrder for erhvervslivet. Den kaldes Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AM- VAB) 7. Det er en tilgang, som den danske centraladministration anvender til at estimere omkostningerne ved regulering for erhvervslivet i kroner og øre. Målingerne udføres enten af Erhvervsstyrelsen eller konsulenter på vegne af styrelsen, hvorfor manualen, som DAMVAD har anvendt, er offentlig tilgængelig Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlæggende bygger AMVAB-analyser på, hvor meget tid virksomhederne bruger på at udføre en bestemt aktivitet eller efterleve bureaukrati, i dette tilfælde at registrere moms digitalt eller søge om refusion for sygefravær via NemRefusion. Logikken er, at den tid, virksomhederne bruger, skal tages fra deres kerneopgave, nemlig at tjene penge. Det centrale regnestykke er således: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn 9 ) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. 3.3 Grundlag for beregninger Som det fremgår af regnestykket, så er der række input, som DAMVAD har indsamlet for at udføre analysen. De beskrives her. Populationen er mikrovirksomheder, givet analysens fokus. De er defineret ved at have under 10 fuldtidsansatte, og der er kun medtaget økonomisk aktive virksomheder, hvorfor hobbylignende og reelt inaktive firmaer er fraregnet 10. Data kommer fra Danmarks Statistik. Omkostningsparametre er timeløn og anvendt tid. Timeløn tager udgangspunkt i en fast defineret timelønstabel, som indgår i AMVAB-manualen. I dette tilfælde er det personalegruppen leder i en virksomhed med under 10 ansatte 11. Dertil kommer en overhead på 25 pct., som dækker administrative medarbejderomkostninger. Personalegruppen er valgt, da det i de fleste mikrovirksomheder vil være lederen selv, der foretager registreringen. Det skyldes, at virksomheder af den størrelse antageligvis ikke har HReller regnskabsfunktioner. 7 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab 8 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts Et muligt omkostningsparameter i AMVAB er anskaffelser for virksomheden for at kunne leve op på til lovgivningen. Det er ikke relevant i denne analyse, da det blot kræver en internetadgang og computer, og det er antaget at alle virksomheder har adgang hertil. 10 Danmarks Statistik (2014): Generel firmastatistik Bemærk, at alle virksomheder med under 10 ansatte er medtaget, inkl. enkeltmandsvirksomheder og selvstændige Dertil kommer, at kun økonomisk aktive virksomheder er medtaget, hvilket vil sige virksomheder med løntimer for ansatte lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller virksomheder, der har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Tallene er for 2012, hvilket er de senest tilgængelige. 11 Timelønnen i manualen er for 2012, hvilket DAMVAD har fremskrevet til 2014-priser vha. Danmarks Statistik lønindeks. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 9

11 Tid er indsamlet vha. 25 virksomhedsinterview. DAMVAD har afgrænset analysen til den anvendte tid til selve registreringsdelen, altså den del af processen, som foregår digitalt og i kontakt med offentlige hjemmesider. Fx er der ikke målt tidsforbrug på udarbejdelsen af Momsregnskab, men udelukkende tiden brugt på at indberette det digitalt. Det er virksomhedernes vurderinger af tid, som ligger til grund for analysen. I forhold tidsforbrug på NemRefusion er der indsamlet tid fra virksomheder, som har gennemført registreringen for sig selv (selvstændig) og for en syg medarbejder for at få et bredt billede af tidsforbruget. Der er interviewet forskellige typer af mikrovirksomheder, jf. tabel 3.1. DAMVAD har i samarbejde med Ase interviewet den person i virksomheden, der normalt står for gennemførelsen af de respektive registreringer. Det er som regel ejeren eller den daglige leder. Et vilkår ved interviewene (og AMVAB-målinger) er, at personer har anvendt forskellige mængde af tid. Derfor opererer AMVAB-manualen med begrebet den normalt effektive virksomhed. Det vil sige, at man ikke ukritisk tager et simpelt gennemsnit af virksomhedernes tidsforbrug. Fx kan en virksomhed have brugt meget længere tid end de andre, hvorfor gennemsnittet bliver uforholdsmæssigt højt (pga. indflydelsesrige observationer). DAMVAD har håndteret denne udfordring ved at standardisere virksomhedernes tidsforbrug. Det er i praksis sket ved at fjerne ekstreme observationer samt udføre en række følsomhedstest af beregningerne, jf. forskellige scenarier i afsnit 2. Hyppigheden for moms er to gange årligt, mens det er en halv gang årligt for registrering af sygefravær og refusion via NemRefusion. I forhold til moms er hyppigheden lovbestemt 12. Her fremgår det, at alle nystartede virksomheder som minimum i det første halvandet år skal indberette moms kvartalsvis. Derefter, hvis deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner årligt, nedjusteres indberetningsfrekvens til at være halvårlig. Denne analyse fokuserer på selvstændige og mikrovirksomheder, hvorfor antagelsen er, at deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner. Fx vil en mikrovirksomhed, der har eksisteret i 3 år, altså have indberettet moms minimum 9 gange, hvorfor 2 gange årligt må betragtes som en konservativ antagelse. Ved registrering af sygefravær og søgning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion eksisterer der ikke én lovbestemt hyppighed. Det skyldes, at regelsættet er ganske komplicereret og afhænger af en række faktorer, som kan være vanskelige at fastslå, fx hvorvidt medarbejdere har tegnet forsikring, længde af ansættelse etc. DAMVAD har ved hjælp af telefoninterviewene og Ases medlemsundersøgelse estimeret hyppigheden til at være 0,5 gang årligt. Hvor langt rækker resultaterne? Ved at følge Erhvervsstyrelsens metodiske opskrift må nærværende undersøgelse siges at være robust. Den bygger således på gængs praksis. Dog har enhver analyse sine begrænsninger. I denne analyse knytter usikkerheden sig særligt til virksomhedernes tidsangivelser, som varierer ganske betragteligt virksomheder og personer oplever den samme proces vidt forskelligt. Det er dog et vilkår BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

12 ved AMVAB-tilgangen. DAMVAD har foretaget tre skridt for at gøre tidsangivelserne mere robuste: Udført +10 interview til hver proces (Erhvervsstyrelsen anbefaler 5-7) Standardiseret tidsforbruget (den normaleffektive virksomhed) Præsenteret tre slags resultater for at vise følsomheden i beregninger. bruar marts 2015 og er udført som besøgsinterview (2 pilottest af spørgeguide) og telefoninterview. Fordelingen er vist nedenfor i tabel Hvad er AS-IS og TO-BE? Denne rapport anvender to begreber, som er inspireret af lignende begreber i AMVAB-manualen. AS-IS er en analyse af, hvordan situationen er i dag, altså hvor mange byrder virksomheder pålægges ved den gældende proces. Det kaldes i AMVABmanualen for ex post-målinger 13. TO-BE er en undersøgelse af byrder for virksomhederne i en forventet situation. I denne rapport bruges dette til at undersøge forbedringspotentialet for de enkelte processer, som er udviklet i samarbejde med en ekspert i digital brugervenlighed. I AMVABterminologi kaldes det for ex ante-målinger. Dertil anvender DAMVAD en anden indikator for forbedringspotentiale, nemlig AS-IS Best practice. Her estimeres forbedringspotentialet inden for de eksisterende rammer ved at beregne byrderne, hvis alle virksomheder brugte samme mængde tid som de to hurtigste (efter fjernelsen af ekstreme observationer). 3.5 Oversigt over gennemførte interview Ase og DAMVAD har udført 25 interview blandt Ases medlemmer. De er gennemført i perioden fe- 13 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts 2012 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 11

13 TABEL 3.1 Oversigt over gennemførte interview Proces Branche Ansatte Region Moms Anden 1 Hovedstaden Moms Grafisk fremstilling 0 Hovedstaden Moms Anden 1 Sjælland Moms Auto 0 Sjælland Moms Bygge og anlæg 0 Syddanmark Moms Forretningsservice 2 Hovedstaden Moms Transport 0 Sjælland Moms Landbrug og gartneri 2 Sjælland Moms Kommunikation 0 Hovedstaden Moms Industri 4 Sjælland Moms Bogføring og regnskab 0 Hovedstaden Moms Forretningsservice 2 Syddanmark Moms Forretningsservice 0 Syddanmark NemRefusion Kunsthåndværker 1 Nordjylland NemRefusion Bygge og anlæg 0 Hovedstaden NemRefusion Handel 1 Hovedstaden NemRefusion Landbrug 2 Syddanmark NemRefusion Transport 2 Sjælland NemRefusion Frisør 0 Midtjylland NemRefusion Revisor 1 Midtjylland NemRefusion Tyverisikring 0 Syddanmark NemRefusion Oversættelse 1 Syddanmark NemRefusion Bygge og anlæg 0 Midtjylland NemRefusion Frisør 6 Sjælland NemRefusion Taxi og bustransport 4 Midtjylland Kilde: DAMVAD Anm.: Antal ansatte er ud over virksomhedsejeren selv. 12 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

14 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 Waterfront ar iadukten 23

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere