19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige"

Transkript

1 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright 2015 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 1

3 Indhold Indledning 3 1 Kortlægning af processer Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) 6 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder Indberetning af momsregnskab Refusion af sygedagpenge via NemRefusion 8 3 Fremgangsmåde og data Metode er baseret på AMVAB Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlag for beregninger Hvad er AS-IS og TO-BE? Oversigt over gennemførte interview 11 2 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

4 Indledning Det offentlige undergår disse år en stærk stigende digitalisering, som påvirker virksomhedernes dagligdag, da flere obligatoriske indberetningsprocesser gøres digitale. Det ændrer måden, som det offentlige kommunikerer med virksomhederne på. Erfaringerne fra fx Regeringens Virksomhedsforum 1 er, at virksomhederne oplever en række udfordringer ved det offentliges IT-løsninger. Bl.a. kan løsningerne være ustabile og supportmulighederne få, hvorfor indberetningerne kan være tids- og ressourcekrævende for virksomhederne. Dermed er digitale indberetninger et vigtigt element i forståelsen af administrative byrder for erhvervslivet. Måling af administrative byrder ved digitalisering Derfor analyserer følgende rapport, som er udarbejdet af konsulenthuset DAMVAD for Ase, de administrative byrder ved digitale indberetninger for et udvalgt virksomhedssegment, de såkaldte mikrovirksomheder (MV er). Det er virksomheder med under 10 ansatte og udgør ca. 9 ud 10 virksomheder i Danmark 2. Fokus i analysen er digital brugervenlighed, og hvordan øget brugervenlighed kan bidrage til en lettelse af byrderne for virksomhederne. Som eksempler er udvalgt to digitale registreringsprocesser: Indberetning af momsregnskab Anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge via NemRefusion.dk De er valgt, da de er anvendt bredt af MV er, uanset branchetilhørsforhold. Det er således to processer, som spiller en rolle i mange virksomheders dagligdag. Hvad er billedet i dag, og hvordan kan det blive? Analysen tager udgangspunkt i en metode, som bl.a. Erhvervsstyrelsen bruger til at estimere administrative byrder for erhvervslivet pga. lovgivning og regler. Den hedder Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Rapporten belyser byrderne er i dag, kaldet AS-IS, og hvordan de kan blive, kaldet TO-BE. Modellen herfor er udarbejdet af DAMVAD i samarbejde med en brugervenlighedsekspert. Således leverer analysen et bud på, hvilke besparelser der kan opnås for virksomhederne målt i kroner, hvis brugervenligheden i to nævnte løsninger forbedres. Resultater Rapportens hovedresultater viser, at: Digital indberetning af momsregnskab koster årligt MV erne 46,6 mio. kr. eller hvad der svarer til 170 kr. pr. MV. Anmeldelse af sygefravær og anmodning af om sygedagpenge via NemRefusion.dk bebyrder årligt MV erne med 85,4 mio. kr. eller 311 kr. pr. MV. Dermed pålægger blot de to udvalgte processer årligt en MV 481 kr. Begge processer har et betydeligt forbedringspotentiale. Rapportens struktur Afsnit 1 kortlægger og beskriver de to udvalgte indberetningsprocesser, herunder TO-BE. Rapportens resultater præsenteres i Afsnit 2. Endeligt fremlægger Afsnit 3 rapportens metode og datagrundlag Tallet er for 2012, hvilket er de seneste tilgængelige. Kilde: Danmarks Statistik (2014). Firmastatistik BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 3

5 1 Kortlægning af processer Dette afsnit beskriver de udvalgte processer: Digital indberetning af momsregnskab Registrering af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion. Nedenfor fremstilles, hvordan situationen er i dag (AS-IS), og hvordan den kan være (TO-BE). Disse elementer kortlægges ud fra et digitalt brugerperspektiv. Gennemgang af lovregler etc. falder uden for rammerne af denne analyse. 1.1 Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Virksomheder skal indberette momspligtig omsætning til SKAT digitalt, og det skal som udgangspunkt ske halvårligt for mikrovirksomheder 3. Der er overordnet fem brugertrin i processen, når en virksomhed skal indberette moms til SKAT, hvilket er vist i figur 1.1. Tre af trinene foregår på en offentlig hjemmeside, hvorfor de indgår i analysen. De er fremhævet i nedenstående. Selve udarbejdelsen af momsregnskabet indgår ikke. Krav og supportmuligheder Kravene for at gennemføre de tre trin er simple, da det blot kræver et NemID og en internetadgang. Det er muligt at få telefonisk support i hverdagene fra kl. 9 16, dog kun til kl. 14 om fredagen. Der er ikke mulighed for elektronisk support Forbedringspotentiale (TO-BE) Et centralt element i denne rapport er at undersøge, hvad forbedringspotentialet for processerne potentielt kan være. Det kaldes for TO-BE. I den forbindelse har DAMVAD i samarbejde med professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København udarbejdet en TO-BE version af momsprocessen med fokus på optimal, digital brugervenlighed. TO-BE-scenariet for indberetning af moms bygger på tre elementer: 1) Bedre driftssikkerhed ved SKATs hjemmeside (højere grad af oppetid ) 2) Øgede supportmuligheder 3) Forenkling af processen Bedre driftssikkerhed SKATs hjemmeside skal være mere driftssikker, dvs. en maksimal nedetid på én dag om året (=oppetid på 99,9%). Den eksisterende hjemmeside har været udsat for en del kritik, bl.a. på grund af hyppige nedbrud 4. Erfaringerne fra interviewene er også, at virksomhedernes tidsforbrug særligt påvir- FIGUR 1.1 Oversigt over brugertrin i indberetning af moms Kilde: DAMVAD 3 Givet at den momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

6 kes af SKATs hjemmesides nedbrud eller manglende oppetid. Samme driftssikkerhed skal være gældende for NemID-løsningen. Øgede supportmuligheder Grundlæggende er det afgørende med gode supportmuligheder, når det handler om digitale løsninger. Det gør sig særligt gældende hos SKAT, idet mange danskere har vanskeligt ved at forstå det bagvedliggende regelsæt. På nuværende tidspunkt er det muligt at få telefonisk support fra kl i hverdagene. Erfaringen er, at mange mikrovirksomheder indberetter moms enten tidligt om morgenen eller sen eftermiddag og aften. Supporttiderne skal derfor udvides til kl og kl i hverdagene. Dermed vil flere mikrovirksomheder have mulighed for at få support, når de løber ind i problemer, frem for at måtte opgive og vente til en anden dag. Derudover skal der fremgå en top 10 med typiske spørgsmål og svar. Forenkling af den digitale proces Strukturen skal forsimples, så der er færre skærmbilleder. Der skal maksimalt være to skærmbilleder med 20 felter hver, der kræver peg eller klik. Kvitteringen, som virksomheden får efter indberetning, er et vigtigt, digitalt styringsværktøj til at sikre en god afslutning på processen. Derfor skal kvitteringen være mere enkel, hvor unødig information er fjernet. Fx skal det fremhæves, hvorvidt virksomheden skal betale moms tilbage eller ej det er dét, der er den afgørende information (som man fx kender det i årsopgørelsen). 1.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Indberetning af sygefravær og anmodning om sygedagpenge via NemRefusion er obligatorisk. Her beskrives processen ud fra den selvbetjeningsløsning, der er relevant for dette virksomhedssegment 5. FIGUR 1.2 Anmeldelse af sygefravær og anmodning og refusion via NemRefusion Kilde: DAMVAD 5 Alternativet er en omkostningsfuld system-adgang. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 5

7 Som det fremgår af figur 1.2 består processen af 7 trin, når en selvstændig skal anmelde sit eget sygefravær og søge om refusion. Der er 8, hvis der søges refusion for en medarbejder. Trin 8 er særligt kompleks og er næsten en gentagelse af de foregående trin. Altså er der tale om mere kompliceret proces end momsindberetningen. Krav og supportmuligheder Der er mange muligheder for at få support. Således eksisterer der flere forskellige telefonnumre, foldere og videoer afhængigt af, hvilken type indberetning, man ønsker at foretage. Det afspejler regelsættets kompleksitet. Der er mulighed for telefonisk support kl alle hverdage. Som selvstændig, herunder enkeltmandsfirmaer, kræver det en NemID-medarbejdersignatur, og man kan således ikke benytte sin private NemID Forbedringspotentiale (TO-BE) DAMVAD har ligeledes udarbejdet et TO-BE scenarie for refusion af sygedagpenge i samarbejde med professor Søren Lauesen. I TO-BE er der tre hovedændringer: 1) Ny struktur for de enkelte trin 2) Bedre udnyttelse af skærmpladsen 3) Enkel og styrket support Bedre udnyttelse af skærmpladsen Forskning i digital brugervenlighed viser, at der er nogle områder på en skærm, hvor øjet naturligt vil søge hen. Det er de såkaldte hot zones 6. Denne viden er grundlaget for, at skærmpladsen skal udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Derfor vil hovedmængden af informationen være i midten af skærmen i én central tabel, hvor virksomheden kan se alle sine sager. Det skal være i én linje med navn, frem for som i dag, hvor det udelukkende er CPRnumre. Enkel og styrket support Samlet set skal supportmulighederne simplificeres, så der er færre indgange. Der skal således blot være ét telefonnummer, der er til virksomhedssupport, og som kan håndtere alle simple henvendelser eller henvise til den rette myndighed. Dertil kommer, at antallet af guides og videoer skal reduceres til 2-3 enkle guides. Endelig skal åbningstiderne udvides til kl og i hverdagene, da virksomheder (særligt mindre) henvender sig til det offentlige på skæve tidspunkter. Ny og simpel struktur for de enkelte trin Grundlæggende skal processen simplificeres, så der højst er to skærmbilleder med 20 felter i alt, hvor virksomhederne skal udfylde informationer. Man kan frit bevæge sig mellem de to skærmbilleder, hvilket aflaster brugeren. Hvis der er tale om en arbejdsgiver-proces, så skal anmeldelsen af sygefravær og refusion ske i samme bruger-rejse eller proces (i dag er det særskilt, jf. trin 8 i figur 1.2) BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

8 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder I dette afsnit præsenteres analysens resultater for digital indberetning af momsregnskab og refusion af sygedagpenge via NemRefusion, herunder beregningerne af deres økonomiske besparelsespotentiale. Metode og datagrundlag er beskrevet i afsnit 3. Resultater for tre situationer Resultaterne er beskrevet for tre situationer: 1. Byrder i dag (AS-IS) 2. Byrder ved ændret proces med optimal brugervenlighed (TO-BE) 3. Byrder ved best practice brug (AS-IS Best Practice) med uændret niveau for brugervenlighed. Det er defineret som en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på indberetningen som de to virksomheder, der i dag er hurtigst. Denne situation er taget med for at illustrere følsomheden i analysens beregninger, da der en relativ stor spredning i virksomhedernes tidsangivelser, som er et centralt parameter for analysen, jf. afsnit 3. Dermed får læseren en dybere forståelse af byrderne i dag og det mulige forbedringspotentiale. 2.1 Indberetning af momsregnskab Resultaterne for mikrovirksomhedernes indberetning af momsregnskab er vist i tabel 2.1. Her fremgår det, at den digitale indberetning af moms samlet set pålægger mikrovirksomheder 46,6 mio. kr. årligt, eller hvad der svarer til 170 kr. årligt pr. virksomhed. Hvordan beregner man en byrde? DAMVAD har ved hjælp af den såkaldte AMVABtilgang beregnet de administrative byrder for mikrovirksomheder. Her er det centrale regnestykke: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 (senest tilgængelige tal) mikrovirksomheder i Danmark. Dette tal lægges til grund for beregningerne. Se afsnit 3 for grundigere gennemgang af metode og datagrundlag. Hvis man ser på forbedringspotentiale for denne proces, så viser resultaterne, at der er rum til forbedring. I en ændret situation, hvor man re-designer momsprocessen med fokus på øget digital brugervenlighed, så er der et væsentligt besparelsespotentiale. Hele 58 pct. i en optimal, brugervenlig situationen (TO-BE). Det præcise potentiale skal tages med forbehold, da virksomhederne altså er blevet bedt om at forholde sig til en fremtidsmodel for, TABEL 2.1 Byrder for mikrovirksomheder ved indberetning af momsregnskab Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 13 min. 46,6 mio. kr. 170 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 5 min. 19,6 mio. kr. 71 kr. -58% AS-IS Best practice 10 min. 37,9 mio. kr. 138 kr. -18% Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 7

9 hvordan momsindberetningen kunne se ud, hvis man forbedrede brugervenligheden. Alt andet lige må konklusionen dog være, at der er et betydeligt potentiale ved at forbedre den eksisterende indberetningsproces. Her kan førnævnte situationer være pejlemærker for potentialets omfang. 2.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion Analysens resultater for NemRefusion er vist i tabel 2.2. Samlet set fremgår det, at mikrovirksomhederne har større byrder ved at anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge end indberetning af momsregnskab. Således bebyrder processen mikrovirksomhederne med 85, 4 mio. kr. årligt. Det svarer til 311 kr. årligt pr. virksomhed. bebyrder NemRefusion mikrovirksomhederne med i gennemsnit 94 kr. årligt, hvilket er en reduktion på 70 pct. Tallet skal igen tages med forbehold, da det umiddelbart virker som en urealistisk høj forbedring selv i en optimal, brugervenlig situation. Det skyldes, at processen er kompleks, jf. afsnit 1, og TO- BE simplificerer denne betragteligt. Det kan få de interviewede virksomheder til at overestimere deres besparelse under TO-BE. Derfor må konklusionen være, at der eksisterer et betragteligt besparelsespotentiale ved NemRefusion det viser resultaterne i AS-IS Best practice også. Hvis man ser på det estimerede besparelsespotentiale, så er det ganske betydeligt. I en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på at indberette som de to hurtigste virksomheder i dag (AS- IS Best practice), så er byrderne estimeret til at udgøre 181 kr. årligt pr. virksomhed. Det svarer til en reduktion på 42 pct. Ligeledes er der et tilsvarende stort potentiale ved at opnå en optimal brugervenlighed (TO-BE). Her TABEL 2.2 Byrder for mikrovirksomheder ved anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 92 min. 85,4 mio. kr. 311 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 28 min. 25,8 mio. kr. 94 kr. -70 pct. Ved AS-IS Best practice 54 min. 49,8 mio. kr. 181 kr. -42 pct. Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3. 8 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

10 3 Fremgangsmåde og data Dette afsnit beskriver data og metode for beregningerne bag rapportens resultater, herunder de metodiske forbehold og begrænsninger. 3.1 Metode er baseret på AMVAB DAMVAD har taget udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens metode til at estimere administrative byrder for erhvervslivet. Den kaldes Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AM- VAB) 7. Det er en tilgang, som den danske centraladministration anvender til at estimere omkostningerne ved regulering for erhvervslivet i kroner og øre. Målingerne udføres enten af Erhvervsstyrelsen eller konsulenter på vegne af styrelsen, hvorfor manualen, som DAMVAD har anvendt, er offentlig tilgængelig Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlæggende bygger AMVAB-analyser på, hvor meget tid virksomhederne bruger på at udføre en bestemt aktivitet eller efterleve bureaukrati, i dette tilfælde at registrere moms digitalt eller søge om refusion for sygefravær via NemRefusion. Logikken er, at den tid, virksomhederne bruger, skal tages fra deres kerneopgave, nemlig at tjene penge. Det centrale regnestykke er således: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn 9 ) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. 3.3 Grundlag for beregninger Som det fremgår af regnestykket, så er der række input, som DAMVAD har indsamlet for at udføre analysen. De beskrives her. Populationen er mikrovirksomheder, givet analysens fokus. De er defineret ved at have under 10 fuldtidsansatte, og der er kun medtaget økonomisk aktive virksomheder, hvorfor hobbylignende og reelt inaktive firmaer er fraregnet 10. Data kommer fra Danmarks Statistik. Omkostningsparametre er timeløn og anvendt tid. Timeløn tager udgangspunkt i en fast defineret timelønstabel, som indgår i AMVAB-manualen. I dette tilfælde er det personalegruppen leder i en virksomhed med under 10 ansatte 11. Dertil kommer en overhead på 25 pct., som dækker administrative medarbejderomkostninger. Personalegruppen er valgt, da det i de fleste mikrovirksomheder vil være lederen selv, der foretager registreringen. Det skyldes, at virksomheder af den størrelse antageligvis ikke har HReller regnskabsfunktioner. 7 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab 8 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts Et muligt omkostningsparameter i AMVAB er anskaffelser for virksomheden for at kunne leve op på til lovgivningen. Det er ikke relevant i denne analyse, da det blot kræver en internetadgang og computer, og det er antaget at alle virksomheder har adgang hertil. 10 Danmarks Statistik (2014): Generel firmastatistik Bemærk, at alle virksomheder med under 10 ansatte er medtaget, inkl. enkeltmandsvirksomheder og selvstændige Dertil kommer, at kun økonomisk aktive virksomheder er medtaget, hvilket vil sige virksomheder med løntimer for ansatte lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller virksomheder, der har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Tallene er for 2012, hvilket er de senest tilgængelige. 11 Timelønnen i manualen er for 2012, hvilket DAMVAD har fremskrevet til 2014-priser vha. Danmarks Statistik lønindeks. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 9

11 Tid er indsamlet vha. 25 virksomhedsinterview. DAMVAD har afgrænset analysen til den anvendte tid til selve registreringsdelen, altså den del af processen, som foregår digitalt og i kontakt med offentlige hjemmesider. Fx er der ikke målt tidsforbrug på udarbejdelsen af Momsregnskab, men udelukkende tiden brugt på at indberette det digitalt. Det er virksomhedernes vurderinger af tid, som ligger til grund for analysen. I forhold tidsforbrug på NemRefusion er der indsamlet tid fra virksomheder, som har gennemført registreringen for sig selv (selvstændig) og for en syg medarbejder for at få et bredt billede af tidsforbruget. Der er interviewet forskellige typer af mikrovirksomheder, jf. tabel 3.1. DAMVAD har i samarbejde med Ase interviewet den person i virksomheden, der normalt står for gennemførelsen af de respektive registreringer. Det er som regel ejeren eller den daglige leder. Et vilkår ved interviewene (og AMVAB-målinger) er, at personer har anvendt forskellige mængde af tid. Derfor opererer AMVAB-manualen med begrebet den normalt effektive virksomhed. Det vil sige, at man ikke ukritisk tager et simpelt gennemsnit af virksomhedernes tidsforbrug. Fx kan en virksomhed have brugt meget længere tid end de andre, hvorfor gennemsnittet bliver uforholdsmæssigt højt (pga. indflydelsesrige observationer). DAMVAD har håndteret denne udfordring ved at standardisere virksomhedernes tidsforbrug. Det er i praksis sket ved at fjerne ekstreme observationer samt udføre en række følsomhedstest af beregningerne, jf. forskellige scenarier i afsnit 2. Hyppigheden for moms er to gange årligt, mens det er en halv gang årligt for registrering af sygefravær og refusion via NemRefusion. I forhold til moms er hyppigheden lovbestemt 12. Her fremgår det, at alle nystartede virksomheder som minimum i det første halvandet år skal indberette moms kvartalsvis. Derefter, hvis deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner årligt, nedjusteres indberetningsfrekvens til at være halvårlig. Denne analyse fokuserer på selvstændige og mikrovirksomheder, hvorfor antagelsen er, at deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner. Fx vil en mikrovirksomhed, der har eksisteret i 3 år, altså have indberettet moms minimum 9 gange, hvorfor 2 gange årligt må betragtes som en konservativ antagelse. Ved registrering af sygefravær og søgning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion eksisterer der ikke én lovbestemt hyppighed. Det skyldes, at regelsættet er ganske komplicereret og afhænger af en række faktorer, som kan være vanskelige at fastslå, fx hvorvidt medarbejdere har tegnet forsikring, længde af ansættelse etc. DAMVAD har ved hjælp af telefoninterviewene og Ases medlemsundersøgelse estimeret hyppigheden til at være 0,5 gang årligt. Hvor langt rækker resultaterne? Ved at følge Erhvervsstyrelsens metodiske opskrift må nærværende undersøgelse siges at være robust. Den bygger således på gængs praksis. Dog har enhver analyse sine begrænsninger. I denne analyse knytter usikkerheden sig særligt til virksomhedernes tidsangivelser, som varierer ganske betragteligt virksomheder og personer oplever den samme proces vidt forskelligt. Det er dog et vilkår BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

12 ved AMVAB-tilgangen. DAMVAD har foretaget tre skridt for at gøre tidsangivelserne mere robuste: Udført +10 interview til hver proces (Erhvervsstyrelsen anbefaler 5-7) Standardiseret tidsforbruget (den normaleffektive virksomhed) Præsenteret tre slags resultater for at vise følsomheden i beregninger. bruar marts 2015 og er udført som besøgsinterview (2 pilottest af spørgeguide) og telefoninterview. Fordelingen er vist nedenfor i tabel Hvad er AS-IS og TO-BE? Denne rapport anvender to begreber, som er inspireret af lignende begreber i AMVAB-manualen. AS-IS er en analyse af, hvordan situationen er i dag, altså hvor mange byrder virksomheder pålægges ved den gældende proces. Det kaldes i AMVABmanualen for ex post-målinger 13. TO-BE er en undersøgelse af byrder for virksomhederne i en forventet situation. I denne rapport bruges dette til at undersøge forbedringspotentialet for de enkelte processer, som er udviklet i samarbejde med en ekspert i digital brugervenlighed. I AMVABterminologi kaldes det for ex ante-målinger. Dertil anvender DAMVAD en anden indikator for forbedringspotentiale, nemlig AS-IS Best practice. Her estimeres forbedringspotentialet inden for de eksisterende rammer ved at beregne byrderne, hvis alle virksomheder brugte samme mængde tid som de to hurtigste (efter fjernelsen af ekstreme observationer). 3.5 Oversigt over gennemførte interview Ase og DAMVAD har udført 25 interview blandt Ases medlemmer. De er gennemført i perioden fe- 13 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts 2012 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 11

13 TABEL 3.1 Oversigt over gennemførte interview Proces Branche Ansatte Region Moms Anden 1 Hovedstaden Moms Grafisk fremstilling 0 Hovedstaden Moms Anden 1 Sjælland Moms Auto 0 Sjælland Moms Bygge og anlæg 0 Syddanmark Moms Forretningsservice 2 Hovedstaden Moms Transport 0 Sjælland Moms Landbrug og gartneri 2 Sjælland Moms Kommunikation 0 Hovedstaden Moms Industri 4 Sjælland Moms Bogføring og regnskab 0 Hovedstaden Moms Forretningsservice 2 Syddanmark Moms Forretningsservice 0 Syddanmark NemRefusion Kunsthåndværker 1 Nordjylland NemRefusion Bygge og anlæg 0 Hovedstaden NemRefusion Handel 1 Hovedstaden NemRefusion Landbrug 2 Syddanmark NemRefusion Transport 2 Sjælland NemRefusion Frisør 0 Midtjylland NemRefusion Revisor 1 Midtjylland NemRefusion Tyverisikring 0 Syddanmark NemRefusion Oversættelse 1 Syddanmark NemRefusion Bygge og anlæg 0 Midtjylland NemRefusion Frisør 6 Sjælland NemRefusion Taxi og bustransport 4 Midtjylland Kilde: DAMVAD Anm.: Antal ansatte er ud over virksomhedsejeren selv. 12 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

14 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 Waterfront ar iadukten 23

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG København den 21. sep 2013 - Final 1 Indhold 1 Baggrund for analyse... 34 2 Hovedresultat betydeligt effektiviseringspotentiale... 34 3 Effektivisering på

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Evaluering af Det Store TTA-projekt Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk & Nicolai Kristensen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk evaluering Publikationen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk

Læs mere