Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt: 17:30 Møde afsluttet: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Kystagerparken, Teknisk Forvaltning Anders Wolf Andresen, Mogens Leo Hansen, Gert Krogstad-Nielsen, Karl Erik Høholt Jensen, Mikkel Dencker, Kathrine Høybye Frederiksen Finn Gerdes

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formanden Fældning af bevaringsværdigt træ - dispensation fra Lokalplan 442 for Avedørelejren, Østre Messegade 2 og Lovliggørelse af byggeri i Præstemosen Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Langhøj Dispensation fra Lokalplan 332 til etablering af lagerbygning Rensning af rendestensbrønde status Etablering af datterselskaber under Spildevandscentret Avedøre I/S Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/49565 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Meddelelser fra formanden J.nr.: A26 Sagsnr.: 10/61843 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Intet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at orientering til efterretning. 3

5 3. Fældning af bevaringsværdigt træ - dispensation fra Lokalplan 442 for Avedørelejren, Østre Messegade 2 og 4 J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/47780 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at meddele dispensation fra 8.5 i Lokalplan 442 til fældning af et bevaringsværdigt træ i haven på ejendommen Østre Messegade 2, matr.nr. 2cø Avedøre By, Avedøre. SAGSFREMSTILLING Ejer af ejendommen, Nexus Kommunikation A/S, har kontaktet Teknisk Forvaltning idet de ønsker at fælde et bevaringsværdigt træ (en løn) i deres have. Træet står, i en gruppe af træer, tæt op ad bygningen og rager ind over taget. Dette giver, ifølge ejer, meget skygge i huset, og de ønsker derfor at fælde fire træer for at forbedre lysforholdene i bygningen, heraf er det ene træ udpeget som bevaringsværdigt. Efterfølgende ønsker ejer at plante frugttræer i stedet for de fældede træer. I ansøgningen oplyses, at Grundejerforeningen Avedørelejren ved næstformand Johnny Heidler, er positive over for ansøgningen. Ansøgningen fra Nexus Kommunikation A/S er vedlagt som bilag 1. Planforhold Lokalplan 442 Ejendommen er omfattet af Lokalplan 442 Avedørelejren Messegade 2 og 4. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Lokalplan 430 for Avedørelejren samt Design manual og Grøn manual for Avedørelejren. Lokalplanen har til formål at sikre at Østre Messegade 2-4 kan anvendes til boligformål, erhvervsformål, kulturelle formål, cafe/ restaurant, undervisnings- og uddannelsesformål samt offentlige formål. Jf Derudover har lokalplanen til formål at sikre: - at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares for den enkelte bygning, - de bevaringsværdige træer og beplantning, - at et mindre grønt område mod vest, som et åbent grønt område med mulighed for rekreative aktiviteter som ophold, leg eller legeplads samt p-pladser. Jf. 2.2, 2.3, 2.4. Af 8.5 fremgår det, at den, på planbilag 3 viste, bevaringsværdige beplantning og bevaringsværdige træer, ikke må fældes uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. 4

6 Planbilag 3 fra Lokalplan 442 er vedlagt som bilag 2. Efter Planlovens 19, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, såfremt dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Grøn manual for Avedørelejren Den grønne manual, der er tinglyst på ejendommen, fastlægger retningslinjerne for bevaring af træer, haverum og udearealer i Avedørelejren. I manualen er der udpeget både solitære træer samt trægrupper som bevaringsværdige. Den løn, som er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen, er ikke udpeget som værende bevaringsværdig ifølge den grønne manual. Her er det grupper af træer øst og vest for bygningen, der er udpeget som bevaringsværdige. Jf. side 17, vedlagt som bilag 3. Ved nyplantning i haverum ved eksisterende bebyggelse skal der plantes blomstrende og frugtbærende træer, som for eksempel kirsebær, blomme, valnød, magnolie, tjørn og æbletræ. Træerne skal være højstammede og have et minimum omkreds på 20 cm. Jf. side 24, vedlagt som bilag 4. Teknisk Forvaltnings vurdering Det bevaringsværdige træ står i dag i et lukket haverum blandt andre, ikke bevaringsværdige, træer. Det er vanskeligt at argumentere for, hvorfor lige det ene træ er udpeget som bevaringsværdigt og forvaltningen ikke kunnet finde dokumentation for dette. Det er forvaltningens vurdering, at træet som solitært træ ikke har nogen større rumlig betydning, træet er selvsået og skævt i stammen, ydermere stemmer udpegningen af træet som bevaringsværdigt ikke overens med Grøn manual for Avedørelejren. Desuden er der en manglende sammenhæng mellem at åbne op for fældning af træet, jf. 8.5, og samtidigt optage bevaring af træer og beplantning i formålsbestemmelsen, jf Forvaltningen vurderer derfor, at der bør gives dispensation til at fælde det, på bilag 2, udpegede bevaringsværdige træ, uanset at bevaring af træer udgør en del af lokalplanens principielle indhold. Ejer anbefales at følge retningslinjerne i den grønne manual og plante frugttræer som erstatning for de fældede træer. BILAG: 1 Åben Ansøgning af 12. marts 2011 fra Nexus Kommunikation A/S /11 2 Åben Planbilag 3 fra Lokalplan /11 3 Åben Grøn manual for Avedørelejren, side /11 4 Åben Grøn manual for Avedørelejren, side /11 5

7 4. Lovliggørelse af byggeri i Præstemosen J.nr.: P21 Sagsnr.: 11/52096 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Tiltrådt, idet udvalget på sin besigtigelse til området den 12. oktober 2011 konstaterede sandsynlige ulovlige forhold. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at Teknisk Forvaltning igangsætter undersøgelse af nyopførte huse i kolonihaveområdet Præstemosen samt opfordre Grundejerforeningen Præstemosen til at huske grundejerne på, at de skal indberette til Bygnings-og Boligregistret (BBR). SAGSFREMSTILLING Det er formålet med sagen at sikre, at nyopførte huse er i overensstemmelse med Lokalplan 129, samt at ejendommene registreres korrekt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). I 1936 blev der tinglyst en deklaration for kolonihaverne i Præstemosen. I deklarationens stk. b angives det, at de bebyggede areal på de enkelte parceller ikke må overstige 10 % af parcellens nettoareal, og at ingen bygning må blive over 30 m 2 i grundfladen, samt at taget iberegnet ikke må blive over 5 m over det omkringliggende terræn. I 1977 vedtog Kommunalbestyrelsen Byplanvedtægt 18 for området, som blev udlagt til offentlige formål. Derefter måtte der kun ske vedligehold og reparationer af bebyggelsen i kolonihaveområdet. Nybyggeri og tilbygninger til kolonihavehusene blev dermed ulovligt, idet byplanvedtægtens 7 bestemmer følgende om eksisterende bebyggelse: Byplanvedtægten er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovliggjorte brug af ejendommen. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagning til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. Den 27. marts 2007 blev Lokalplan 129 vedtaget af Kommunalbestyrelsen og området er herefter udlagt til kolonihaver. I henhold til Lokalplan 129, 5, må der i hver kolonihave opføres et kolonihavehus på maksimalt 57 m 2. Derudover må der opføres eller etableres åbne overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade / bebygget areal, der til sammen udgør højst 30 m 2. Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager. 6

8 Kolonihavehuse kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, jf. BR10 1.2, stk. 2. Ejerne skal derfor ikke på forhånd have godkendt byggeriet, men er pligtige til at fremsende oplysninger til BBR om det opførte byggeri. Bygningsmyndigheden har på kommunalbestyrelsens vegne handlepligt til at påse at et ulovligt forhold lovliggøres, når den er gjort bekendt med forholdet. Ved en stikprøvekontrol er det konstateret, at flere nyopførte huse ikke er indberettet til BBR. Forvaltningen vil sende et brev til grundejerforeningen med påmindelse om, at de skal minde grundejerne om at indberette til BBR. Derudover har Teknisk Forvaltning på visse ejendomme konstateret mere byggeri end det tilladte. Såfremt der er tale om mere bebyggelse, end lokalplanen tillader, vil Teknisk Forvaltning påbyde ejer at lovliggøre forholdene på ejendommen. Det kan oplyses, at på sit møde den 6. maj 2009 besluttede, at byggeri, der er ulovligt opført for 15 år siden eller mindre, som hovedprincip, ikke meddeles lovliggørelse ved dispensation, men kræves nedrevet, det vil sige fysisk lovliggørelse og at der forinden foretages en konkret vurdering af det ulovlige byggeri, herunder om der vil være tale om stort ressourcespild og om der ved en fysisk lovliggørelse vil være tale om et brud på lighedsgrundsætningen. 7

9 5. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Langhøj J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/35010 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at meddele dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af fjernvarmeledning nær fortidsmindet Langhøj i Strandmarkskvarteret, matr.nr. 9gy Hvidovre By, Strandmark, på følgende vilkår: - anlægsarbejdet indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen skal overvåges af Kroppedal Museum, - udgifter til denne overvågning skal afholdes af bygherre, og museet skal kontaktes i god tid før anlægsarbejdets påbegyndelse med henblik på at planlægge overvågningsarbejdet. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har den 1. september 2011 modtaget en ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen fra Hvidovre Fjernvarmeselskab. Selskabet ønsker at etablere en fjernvarmeledning til forsyning af blandt andet Langhøjskolen, langs cykelstien i Langhøjparken i Strandmarkskvarteret, matr.nr. 9gy Hvidovre By, Strandmark. Ansøgning fra Hvidovre Fjernvarmeselskab er vedlagt som bilag 1. Fortidsmindebeskyttelseslinje Langhøj er et fredet fortidsminde. I henhold til naturbeskyttelseslovens 18, stk. 1 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinjen omkring fortidsminder. Formålet med fortidsbeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer - herunder den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidigt skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. Kort over fortidsmindet og beskyttelseslinjen er vedlagt som bilag 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen (jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3) - og derfor kræver etablering af en fjernvarmeledning en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. 8

10 Fuldmagt Grundejer af arealet, matr.nr. 9gy Hvidovre By Strandmark, er Hvidovre Kommune - og Hvidovre Fjernvarmeselskab har derfor søgt kommunen om fuldmagt til at ansøge om en dispensation. Kommunen har givet en fuldmagt under en række forudsætninger. Fuldmagt samt følgebrev er vedlagt som bilag 3. Forudgående høring Af hensyn til at sikre eventuelle arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet, er ansøgningen om dispensation sendt i høring hos Kroppedal Museum og Kulturarvsstyrelsen. Kroppedal Museum vurderer, at der vil være en betydelig risiko for at støde på væsentlige arkæologiske spor i det berørte område. Museet påpeger, at der, omkring 40 meter fra den kommende ledningsføring, er gjort fund fra en mulig boplads fra jægerstenalderen - hvilket betyder, at der vil være stor risiko for at påtræffe spor af andre perioders bopladser på arealet. Kroppedal Museum anbefaler derfor, at der stilles vilkår om, at anlægsarbejdet indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen skal overvåges af Kroppedal Museum. At udgifter til denne overvågning skal afholdes af bygherre, samt at museet skal kontaktes i god tid før anlægsarbejdets påbegyndelse med henblik på at planlægge overvågningsarbejdet. Kulturarvsstyrelsen har ikke kommentarer til det påtænkte anlægsarbejde, da ledningsarbejdet er af en karakter, der ikke vil være synligt på overfladen, når det er afsluttet. Styrelsen vurderer dermed, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke fortidsmindets landskabelige udtryk. Styrelsen tilslutter sig i øvrigt de anbefalede vilkår fra Kroppedal Museum. Høringssvarene fra Kroppedal Museum og Kulturarvestyrelsen er vedlagt som bilag 4 og 5. Teknisk Forvaltnings vurdering Forvaltningen har vurderet projektet i forhold til de kulturhistoriske hensyn - herunder betydningen af fortidsmindet i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsmindet. Og forvaltningen vurderer, at etablering af fjernvarmeledningen ikke har en betydning for oplevelsen af fortidsmindet i landskabsbilledet. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der på ejendommen, matr.nr. 9gy Hvidovre By, Strandmark, meddeles dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af fjernvarmeledning på de vilkår, som fremsat af Kroppedel Museum. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ifølge Hvidovre Fjernvarmeselskab vil en placering uden om fortidsmindebeskyttelseslinjen, gennem parcelhusområdet øst for Langhøjparken, bevirke en ekstraudgift for selskabet på 1-1,5 mio. kr. Dette grundet en ca. 100 meter længere ledningsstrækning, samt at arbejdet deraf skal foretages i befæstet areal. BILAG: 1 Åben Ansøgning af 1. september 2011 bilagt oversigtskort fra Hvidovre Fjernvarmeselskab 2 Åben Foto med fortidsmindebeskyttelseslinje omkring Langhøj, dateret 1. november / /11 9

11 3 Åben Fremsendelsesbrev 26. september 2011 og fuldmagt af /11 26.september 2011 til Hvidovre Fjernvarmeselskab 4 Åben Høringssvar af 18. oktober 2011 fra Kroppedal Museum /11 5 Åben Høringssvar af 19. oktober 2011 fra Kulturarvsstyrelsen /11 10

12 6. Dispensation fra Lokalplan 332 til etablering af lagerbygning J.nr.: P19 Sagsnr.: 11/3596 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at der gives dispensation fra 5.2 i Lokalplan 332 til placering af en 61 m 2 stor lagerbygning på betingelse af, - at der ikke placeres oplag af nogen art uden for butikkens lagerlokaler eller renovationsfaciliteter, - at af- og pålæsning af varer til og fra butikken sker uden gene for trafikafviklingen til og fra ejendommen. SAGSFREMSTILLING Midtsjællands Byggeservice søger den 12. januar 2011 (vedlagt som bilag) på vegne af JYSK, beliggende Gammel Køge Landevej 256, om tilladelse til at opføre en lagerbygning (stødlager) uden for det byggefelt, der er fastlagt i 5.2 i Lokalplan 332. Baggrunden for dispensationsansøgningen er at JYSK ikke har lagerkapacitet indenfor det lejemål forretningen råder over. For at få plads til nye varer, placeres paller, returemballage, affald mv. på ejendommens fællesarealer, hvor de henstår indtil de afhentes, hvilket ikke ser pænt ud. Sagen har været rejst på en ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen, hvor det blev besluttet at imødekomme JYSK s ønsker. Da det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanen har Teknisk Forvaltning sendt sagen til nabohøring i bebyggelsen samt naboerne overfor på Hjørnagervej. Teknisk Forvaltning modtog et høringssvar fra en beboer i bebyggelsen (vedlagt som bilag), som ikke mener der skal gives dispensation, dels fordi beboeren finder at grunden allerede er udnyttet maksimalt og desuden frygter at den anden butik på ejendommen også kunne finde på at søge om udvidelse af deres lagerkapacitet, dels fremhæver at tilkørselsforholdene forringes f.eks. ved brand. Derudover gør beboeren gældende, at generalforsamlingens anbefaling er kommet frem på et ugyldigt grundlag, idet foreningens vedtægter for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling ikke er overholdt. Teknisk Forvaltning bad administrator af boligforeningen, dels om bemærkninger til de fremsatte synspunkter, dels om en kortskitse der viser hvorledes aflæsning af varer til JYSK kan ske uden at blokere for de øvrige beboeres til og frakørsel til ejendommen. 11

13 Administrator har i mail af 3. oktober 2011 (vedlagt som bilag) redegjort for at alle formalier er overholdt. Teknisk Forvaltning vurderer at administrator umiddelbart har fulgt de gældende regler for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Om den pågældende beboer har modtaget indkaldelsen rettidigt afhænger af om postvæsenet har udbragt brevet med indkaldelsen dagen efter at den er afsendt. Med hensyn til beboerens bemærkning om at den anden butik (et discountsupermarked) evt. kunne fremsætte et lignende ønske om mere lagerkapacitet, kan det oplyses at butikken kort efter byggeriets ibrugtagning fik tilladelse til at opføre en mindre bygning til returemballage o.l. ved gavlen ud mod Hjørnagervej. Forslaget om varetilkørsel, hvor lastbilerne holder på Hjørnagervej, viser sig ikke at være en gangbar løsning, da der er stopforbud på Hjørnagervej. Derfor er eneste mulighed, at lastbilerne holder på køre-/parkeringsarealerne inde på ejendommen, hvilket også sker ved tilkørsel af varer til Fakta-butikken. Ved en besigtigelse i forbindelse med denne sag kunne forvaltningen konstatere at der stod 8-10 plastcontainere med returflasker uden for supermarkedets oplagsbygning. Dette er blevet påtalt overfor butikkens personale der efterfølgende har fået fjernet oplaget. Sådanne situationer/forhold vil også kunne ske ud for JYSK s lagerbygning. Men det vurderes at kunne imødegås ved at stille betingelser i forbindelse med en dispensation og efterfølgende opfølgning. På den baggrund vurderer Teknisk Forvaltning at den ønskede dispensation kan gives på nærmere angivne betingelser. BILAG: 1 Åben Ansøgning af 12. januar 2011 med bilag /11 2 Åben Indsigelse af 25. april 2011 fra beboer på Gl. Køge Landevej /11 260B, 2.tv. 3 Åben Bemærkninger af 3. oktober 2011 til høringssvar fra beboer samt foto /11 12

14 7. Rensning af rendestensbrønde status 2011 J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/51855 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Taget til efterretning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen har siden medio 2010 udført systematisk grundoprensning af rendestensbrønde i kommunen. Opgaven er vigtig, så der ikke opstuver vand på kørebaner, cykelstier og pladser. Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte rapport af 7. november 2011: Rensning af rendestensbrønde, status Rapporten er den første af sin art og synliggør håndteringen af arbejdsopgaven. Rapporten omfatter en detaljeret beskrivelse af opgaven vedrørende oprensning af rendestensbrønde samt rendestenssugerens og medarbejdernes fleksibilitet, kvartalsrapport for 3. kvartal 2011, herunder også økonomi og sammenligning med andre. Følgende fra rapporten kan fremhæves: I perioden fra juni 2010 til og med september 2011 er der ud af de forventede rendestensbrønde grundoprenset rendestensbrønde. Der er renset 1748 rendestensbrønde i 3. kvartal. Gennemsnitsprisen (indeholdt kapacitets og indirekte omkostninger) pr. brønd er ca. 100 kr. og der bliver renset ca. 7½ brønd i timen. Disse tal stemmer fint overens med de teoretiske forudsætninger, der blev opstillet for Vej- og Parkafdelingen i forbindelse med overtagelse af opgaven i Opgaven er svær at sammenligne med andre i forhold til grundoprensningen. Rendestenssugeren har i perioden også været brugt til akutte opgaver i forbindelse med skybruddet i juli 2011, for eksempel tømning af kældre på Rådhuset, Materielgården og forskellige institutioner. Rendestenssugeren bruges også til andre opgaver, som rensning og tømning af tunnelpumpestationer, tømning af sandfang på vaskepladser og til anlægsarbejder, for eksempel vanding af beton eller tømning af rendestensbrønde efter udlægning af slidlag. Rendestenssugeren er fleksibel og kan hurtig flytte sig fra sted til sted, for eksempel som under skybruddet. I 3. kvartal har der generelt været sommerferie blandt medarbejderne. Rendestenssugeren har dog været i brug 80 % af arbejdstiden. I 4% af arbejdstiden har den været på værksted og de resterende 16 % har den holdt stille. 13

15 BILAG: 1 Åben Rensning af rendestensbrønde, Status 2011, dateret 7. november 2011, med bilag /11 14

16 8. Etablering af datterselskaber under Spildevandscentret Avedøre I/S J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/54256 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes Inden mødet udsendtes referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2011 i Spildevandscenter Avedøre I/S. Drøftet og taget til efterretning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage sagen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsesmedlem Gert Krogstad-Nielsen har i af 20. november 2011 bedt om, at følgende bliver behandlet på s møde onsdag den 30. november 2011: Jeg skal anmode om, at der til næste ordinære TMU-møde sættes et punkt på dagsordenen vedr. etablering af datterselskaber for Spildevandscentret Avedøre (SPA). På det sidste ordinære møde i Spildevandscentrets bestyrelse fredag den 18. november 2011 havde vi under pkt. 9 en drøftelse af Etablering af datterselskaber. Det fremgik af sagsfremstillingen i dagsordenpunktet, at for at Spildevandscentret kan fortsætte sine nuværende aktiviteter, er det som følge af vandsektorlovgivningen nødvendigt at etablere et datterselskab i form af et serviceselskab. Det er bl.a. anført, at Spildevandscentret herefter kan videreføre sin drift af kloakforsyningen for Vallensbæk og Brøndby samt andre tilknyttede aktiviteter. Spildevandscentrets advokat har udarbejdet et forslag til vedtægter for et serviceselskab. Det er ligeledes anført, at etableringen af serviceselskab ikke kræver behandling i alle kommunalbestyrelser, idet bestyrelsesmedlemmer af SPA kan give bemyndigelse til at tiltræde dette på et bestyrelsesmøde. Se nærmere ad nævnte dagsordenpunkt med tilhørende bilag. BILAG: 1 Åben af 20. november 2011 fra Gert Krogstad-Nielsen /11 2 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, dagsorden til bestyrelsesmøde / november 2011, pkt. 9, Etablering af datterselskaber 3 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, Bilag til bestyrelsesmøde 18. november 2011 (pkt. 9). Etablering af datterselskaber - Horten Vedtægtsforslag /11 15

17 4 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, Bilag til bestyrelsesmøde 18. november 2011 (pkt. 9). Etablering af datterselskaber - Horten Stiftelse af SCA Service A/S 5 Åben Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2011 i Spildevandscenter Avedøre I/S / /11 16

18 9. Eventuelt J.nr.: A26 Sagsnr.: 10/61846 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Finn Gerdes A. Karl Erik Høholt Jensen (V) spurgte til kommende sag på om betalingsringen. B. Karl Erik Høholt Jensen (V) spurgte til etableringen af danseskole på Hvidovrevej 94, 1. sal. Forvaltningen orienterede om sagen. C. Mogens Leo Hansen (T) gjorde opmærksom på muligheden for anvendelse af biogas fra spildevand. D. Gert Krogstad-Nielsen spurgte til Hvidovre som trafiksikkerhedsby i INDSTILLING - 17

19 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 3 Åben Ansøgning af 12. marts 2011 fra Nexus Kommunikation /11 A/S 3 Åben Planbilag 3 fra Lokalplan /11 3 Åben Grøn manual for Avedørelejren, side /11 3 Åben Grøn manual for Avedørelejren, side /11 5 Åben Ansøgning af 1. september 2011 bilagt oversigtskort fra /11 Hvidovre Fjernvarmeselskab 5 Åben Foto med fortidsmindebeskyttelseslinje omkring Langhøj, /11 dateret 1. november Åben Fremsendelsesbrev 26. september 2011 og fuldmagt af /11 26.september 2011 til Hvidovre Fjernvarmeselskab 5 Åben Høringssvar af 18. oktober 2011 fra Kroppedal Museum /11 5 Åben Høringssvar af 19. oktober 2011 fra Kulturarvsstyrelsen /11 6 Åben Ansøgning af 12. januar 2011 med bilag /11 6 Åben Indsigelse af 25. april 2011 fra beboer på Gl. Køge /11 Landevej 260B, 2.tv. 6 Åben Bemærkninger af 3. oktober 2011 til høringssvar fra /11 beboer samt foto 7 Åben Rensning af rendestensbrønde, Status 2011, dateret /11 november 2011, med bilag 8 Åben af 20. november 2011 fra Gert Krogstad-Nielsen /11 8 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, dagsorden til /11 bestyrelsesmøde 18. november 2011, pkt. 9, Etablering af datterselskaber 8 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, Bilag til bestyrelsesmøde / november 2011 (pkt. 9). Etablering af datterselskaber - Horten Vedtægtsforslag 8 Åben Spildevandscenter Avedøre I/S, Bilag til bestyrelsesmøde / november 2011 (pkt. 9). Etablering af datterselskaber - Horten Stiftelse af SCA Service A/S 8 Åben Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2011 i Spildevandscenter Avedøre I/S /11 18

20 Underskriftsside Finn Gerdes Anders Wolf Andresen Gert Krogstad-Nielsen Karl Erik Høholt Jensen Kathrine Høybye Frederiksen Mikkel Dencker Mogens Leo Hansen 19

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Pkt.nr. 9 Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

Læs mere

Avedørelejren - Byggefelt N, O, P og Q - Fægtegården - Matr.nr. 2cv, 2cx, 2cy og 2cz, alle Avedøre - Dispensationer fra Lokalplan 430 402718

Avedørelejren - Byggefelt N, O, P og Q - Fægtegården - Matr.nr. 2cv, 2cx, 2cy og 2cz, alle Avedøre - Dispensationer fra Lokalplan 430 402718 Pkt.nr. 10 Avedørelejren Byggefelt N, O, P og Q Fægtegården Matr.nr. 2cv, 2cx, 2cy og 2cz, alle Avedøre Dispensationer fra Lokalplan 430 402718 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åben-lav boligbebyggelse på Brostykkevej

Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åben-lav boligbebyggelse på Brostykkevej Pkt.nr. 5 Endelig vedtagelse af Lokalplan 218 Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åbenlav boligbebyggelse på Brostykkevej 397462 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 blevet bedt om at arbejde videre med en

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse.

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Christina og Lasse Wind Schanz Østerbakken 3 Høruphav 6470 Sydals Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Afgørelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 J.nr. Ref.: Tlf.nr. JTK/04/01651/00.01.51.A21/6-89 ar 8940

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Danmarks Naturfredningsforening Lene Stegemejer Masnedøgade 20 Dir: +4579755683 2100 København Ø Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.02-P19-92- 15

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart.

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart. Pkt.nr. 14 Ejendommen matr.nr. 10 px, Avedøre by, Avedøre, beliggende Sandholtvej 1 Ansøgning om dispensation fra 7.1 i Lokalplan 433 til bibeholdelse af de oplagte sorte betontagsten 571949 Indstilling:

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplanen til bygning for sauna med omklædningsfaciliteter.

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplanen til bygning for sauna med omklædningsfaciliteter. Sorø Vinterbadeforening V/ Ulla Beck 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplanen til bygning for sauna med omklædningsfaciliteter. Den 24. september 2015 J.nr. 340-2015-7054 Sag vedr.

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 22. juni 2011 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:20 Mødelokale: Medlemmer: Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Frits Nielsen, Niels Holm,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

03-06-2014 14/15017. Schmiedmann Nordborg A/S Christian Jacobsen Lyngmosevej 9 6430 Nordborg

03-06-2014 14/15017. Schmiedmann Nordborg A/S Christian Jacobsen Lyngmosevej 9 6430 Nordborg 03-06-2014 14/15017 Schmiedmann Nordborg A/S Christian Jacobsen Lyngmosevej 9 6430 Nordborg Lovliggørende landzonetilladelse til udendørs oplag i 2 lag af biler til ophug på ejendommen matr.nr. 200 Lunden,

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jannie Schultz Tlf: +4579755605 Mob: e-mail: Byg@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-34-16 12.5.2016 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til Udnyttelse af resterende

Læs mere

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til enfamilieshus Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en tilbygning m.v. til enfamilieshus på matr. nr. 6ex, Østerby By, Sdr. Omme.

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

EBK ApS Vibøgevej Sydals

EBK ApS Vibøgevej Sydals EBK ApS Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et ny stuehus med garage/udhus på ejendommen matr.nr. 8 Mjang, Hørup, der ligger på Mjangmark 4, 6470 Sydals Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 228 Ullerup Ejerlav, Ullerup, der ligger på Aabenraavej 152, 6400 Sønderborg

Læs mere