Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Faktaark artikel 68"

Transkript

1 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug Faktaark b Art. 68 ordning: Produktion af flerårige energiafgrøder Faktaark c Art. 68 ordning: Etablering af flerårige energiafgrøder Faktaark d Art. 68 ordning: Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Faktaark e Art. 68 ordning: Støtte til afgrødevariation Faktaark f Art. 68 ordning: Pleje af EB støtteberettigede græsarealer

3 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug Ordning: Støtte til ekstensivt landbrug (EL) Status: (Eksisterende ordning / under etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Budget: Støttesats: EU regelgrundlag RFO 73/2009, RFO 1122/2009 Nationalt lovgrundlag Støttebetingelser Eksisterende ordning At fremme ekstensiv landbrugsproduktion, herunder økologisk produktion. At reducere udvaskning af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet og dermed opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten Mio. kr. 116,4 beløb ej fastlagt 820 kr./ha RF 73/2009 Art. 68, litra i og v, RF 1122/2009 Art. 69 Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ Støtte ydes et år ad gangen til ekstensiv landbrugsdrift. Ansøgere skal overholde følgende krav i støtteåret: der må kun anvendes plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. der er krav om reduceret tilførsel af kvælstof. Dette krav opfyldes ved at ansøger opfylder en af to nævnte modeller enten den gennemsnitlige mængde kvælstof på bedriften må enten maksimalt være 140 kg pr. hektar, hvilket er 30 kg lavere end den fastsatte grænse i Nitratdirektivet (170 kg. kvælstof pr. hektar). Denne begrænsning er oftest valgt af økologiske landmænd, der søger støtte under ordningen for hele bedriften. eller også skal kvælstofkvoten for det areal, som der søges til, reduceres til 75 pct. af den besluttede standardkvælstofkvote for den pågældende jordtype/afgrøde. Denne begrænsning er oftest valgt af landmænd, der søger støtte under ordningen for en 3

4 begrænset del af deres bedrift. Støttemodtagere Arealrelevante tal: Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Reference til internationale forpligtelser: ((Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborg mål) der skal for bedriften udarbejdes gødningsplanlægning og gødningsregnskab efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Arealerne skal være støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling. Alle private og offentlige juridiske personer, herunder ejere og forpagtere af landbrugseller naturarealer. Mål: samlet støtte til ha landbrugsjord fordelt på 5590 bedrifter. Bidrage til fastholdelse af indeksniveau for ynglefuglebestanden (IRENA indeks), og en fastholdelse af et samlet areal på ha (i 2000) med høj naturværdi. Bidrage til at det generelle N overskud i landbruget reduceres fra 128 kg/ha (2004) til 122 kg/ha i Ordningen medvirker til at reducere landbrugets negative effekter på miljøet, herunder mindske udvaskning af hjælpestoffer, hvilket har en positiv effekt på såvel naturbeskyttelse som vandkvalitet. Bæredygtig anvendelse af pesticider Vandrammedirektivet Natura 2000 direktiverne (indirekte) 4

5 2. Faktaark b Art. 68 ordning: Produktion af flerårige energiafgrøder Ordning: Produktion af flerårige energiafgrøder Status: (Eksisterende ordning / under etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Budget: Støttesats: EU regelgrundlag RF 73/2009, RF 1122/2009 Nationalt lovgrundlag Støttebetingelser Støttemodtagere Eksisterende ordning At fremme produktion af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO2 udledningen. Samt at bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer Mio. kr. 1,8 Beløb ej fastlagt 500 kr./ha RF 73/2009 Art. 68, (1),(a),(i), RF 1122/2009 Art. 69 Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ For at opnå støtte til produktion af flerårige energiafgrøder skal nedenstående betingelser overholdes: a) der kan kun gives støtte til arealer med flerårige energiafgrøder af følgende: pileslægten, poppelslægten, rødel, ask eller hassel b) plantetætheden skal minimum være planter/ ha. for pil, rødel, ask og hassel, planter/ha. for renbestande af poppel og planter/ha. for blandinger af de forskellige arter og slægter. Plantetallet skal opretholdes igennem hele kalenderåret. En samling af skud, der skyder fra den samme rod eller stød, skal i denne sammenhæng forstås som én plante. c) arealet skal være støtteberettiget jf. enkeltbetalingsordningen d) for at være støtteberettiget, skal ansøgningen som minimum vedrøre et areal på en hektar. Arealet kan dog bestå af flere marker indenfor samme bedrift. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx 5

6 Arealrelevante tal: Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Reference til internationale forpligtelser: (Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborg mål) I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge ordningen. Ansøgeren skal være ejer eller forpagter af landbrugsjord i Danmark og aktiv landbruger, der driver arealer med flerårige energiafgrøder. Der er i 2012 ansøgt om støtte til 4400 ha. Målsætningen har været, at der ydes støtte til 3600 ha i 2012 og 7350 ha i træflis fra energiafgrøder er en vedvarende energikilde, der kan bidrage til at stabilisere CO 2 balancen ved at erstatte fossile brændstoffer forbruget af pesticider ved dyrkning af energiafgrøder er generelt lavere sammenlignet med andre former for landbrug udvaskningen af kvælstof til grundog overfladevand er lavere i forhold til andre landbrugsafgrøder Ordningen bidrager til at forbedre incitamenterne for at fastholde produktion af energiafgrøder. N2000 direktiverne (indirekte) Vandrammedirektivet 6

7 3. Faktaark c Art. 68 ordning: Etablering af flerårige energiafgrøder Ordning: Etablering af flerårige energiafgrøder Status: (Eksisterende ordning / under etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Budget: Eksisterende ordning At fremme produktion af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO2 udledningen. Samt at bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer Mio. kr. 22,0 Beløb ej fasatlagt Støttesats: kr./ha fra 2012 (3.200 kr./ha i 2010 og 2011) EU regelgrundlag RF 73/2009, RF RF 73/2009 Art. 68, (1),(a),(i), 1122/2009 RF 1122/2009 Art. 69 Nationalt lovgrundlag Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ Støttebetingelser For at opnå støtte skal ansøger etablere bevoksninger med energiafgrøder. Følgende betingelse skal være opfyldt: Støttemodtagere energiafgrøderne skal tilhøre følgende arter: pileslægten, poppelslægten, rødel, ask eller hassel plantetætheden skal minimum være planter/ ha. for pil, rødel, ask og hassel, planter/ha. for renbestande af poppel og planter/ha. for blandinger af de forskellige arter og slægter. for at være støtteberettiget, skal ansøgningen som minimum vedrøre et areal på en hektar. Arealerne skal leve op til betingelserne for Enkeltbetalingen Genplantning, hvorved arealet fuldstændigt reetableres med en energiafgrøde anses som en nyetablering og er berettiget til støtte. Supplerende plantning i allerede eksisterende energiafgrøde arealer anses ikke som etablering og er derfor ikke berettiget til støtte. Ejere eller forpagtere af landbrugsarealer, der 7

8 er berettiget til at modtage støtte under Enkeltbetalingsordningen, og hvor der i henhold til de statslige vandplaner skal ske en målrettet indsats som led i implementeringen af Vandrammedirektivet, vil blive prioriteret først under ordningen. Arealrelevante tal: Med udgangspunkt i ansøgningsrunden 2012 forventes med udgangen af 2012 at være givet tilskud til ca ha i perioden Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Reference til internationale forpligtelser: (Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborg mål) Der har i Grøn Vækst målsætningen været forudsat, at der blev givet støtte til ca ha årligt i perioden , dvs. i alt ha. træflis fra energiafgrøder er en vedvarende energikilde, der kan bidrage til at stabilisere CO 2 balancen ved at erstatte fossile brændstoffer forbruget af pesticider ved dyrkning af energiafgrøder er generelt lavere sammenlignet med andre former for landbrug udvaskningen af kvælstof til grundog overfladevand er lavere i forhold til andre landbrugsafgrøder N2000 direktiverne Vandrammedirektivet 8

9 4. Faktaark d Art. 68 ordning: Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Ordning: Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Status: (Eksisterende ordning / under Ordning etableret i etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Formålet med denne støtteordning er at yde støtte til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske med henblik på at forøge produktionen af økologisk frugt og bær i Danmark og samtidig opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten. Budget: Mio. kr. 5,0 5,0 Støttesats: Ribs, solbær, stikkelsbær, surkirsebær ca kr./ha Blomme, blåbær, hindbær, sødkirsebær ca kr./ha Pære og æble ca kr./ha EU regelgrundlag RF 73/2009, RF RF 73/2009 Art. 68, (1),(a),(i), 1122/2009 RF 1122/2009 Art. 69 Nationalt lovgrundlag Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ Støttebetingelser For at opnå støtte til etablering af økologiske frugttræer og bærbuske skal nedenstående betingelse overholdes: Ansøger skal være autoriseret økolog eller under omlægning, Arealet skal være under omlægning til økologisk produktion senest ved fristen for indsendelse af Fællesskemaet i det år, hvor der søges om tilskud efter, Minimums areal: Der skal etableres et minimumsareal med afgrøden der afhænger af hvilke type af bærbuske eller frugttræer der plantes. Minimumsarealet er mellem 0,5 og 1,0 ha. Afgrøderne skal have følgende systemer: blomme (pæl), hindbær (rodstøttesystem), pære (espalieresystem), sødkirsebær (pæl) og æble (espalieresystem), 9

10 Støttemodtagere Plantning: Plantning skal foretages i støtteåret senest den 1. december og der skal under etablering af plantagen plantes et nærmere bestemt minimums antal (minimum) af frugttræer og/eller bærbuske Alle arealer skal leve op til betingelserne for enkeltbetaling både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge ordningen. Ansøgeren skal være ejer eller forpagter af landbrugsjord i Danmark og aktiv landbruger, der udøver en landbrugsaktivitet. Arealrelevante tal: Der er afsat 5 mio. kr. i både 2012 og 2013 til ordningen. Der har ikke været fastsat et fast mål for areal, da der er flere satser i ordningen. Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Der er i 2012 ansøgt for 1.9 mio. kr. svarende til 44 ha. Ordningen medvirker til at øge andelen af dansk produceret økologisk frugt og bær, da der er en betydelig import af økologisk frugt/bær. En forøgelse af det økologiske areal vil betyde et formindsket forbrug af pesticider, hvilket har en gavnlig miljømæssig effekt. Reference til internationale forpligtelser: (Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborg mål) N2000 direktiverne (indirekte) Vandrammedirektivet 10

11 5. Faktaark e Art. 68 ordning: Støtte til afgrødevariation Ordning: Støtte til afgrødevariation Status: (Eksisterende ordning / under etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Budget: Støttesats: EU regelgrundlag RF 73/2009, RF 1122/2009 Nationalt lovgrundlag Støttebetingelser Støttemodtagere Ordning etableret i Formålet med denne støtteordning er at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet. Vårafgrøder har alt andet lige et mindre forbrug af pesticider end vinterafgrøder. Derudover vil øget variation af de dyrkede afgrøder medføre en mindsket påvirkning fra ukrudt, svampe og skadedyr, hvilket også vil medføre et mindre forbrug af pesticider Mio. kr. 10,0 Beløb ej fastlagt 500 kr./ha for det areal med udvalgte afgrøder som udgør mere end 15 % af bedriftens landbrugsareal. RF 73/2009 Art. 68, (1),(a),(v), RF 1122/2009 Art. 69 Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ Støtteordningen pålægger ansøgerne at øge sædskiftet på bedriften ved dyrkning af udvalgte vårafgrøder på de arealer, hvortil der ansøges om støtte. Det er en betingelse for at opnå støtte, at en andel på over 15 % af den enkelte bedrifts samlede areal dyrkes med de vårafgrøder, der fremgår af bilaget. Der gives tilskud til det areal med vårafgrøder, der overstiger 15 % af bedriftens samlede areal. For at være støtteberettiget, skal ansøgningen som minimum vedrøre et areal på en hektar. Ansøgningen sker på bedriftsniveau, dvs. ansøger skal markere på Fællesskemaet, hvorvidt han ønsker at søge om støtte til sædskifte for hele bedriften eller ej. Ejere eller forpagtere af landbrugsarealer, der er berettiget til at modtage støtte under Enkeltbetalingsordningen. 11

12 Arealrelevante tal: Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Reference til internationale forpligtelser: (Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborgmål) Mål i 2013: Samlet støtte til ha fordelt på 760 bedrifter. Samt at behandlingshyppigheden (plantebeskyttelsesmidler) for det samlede landbrugsareal er 1,7 i Der er i 2012 ansøgt om støtte til ca ha. De forventede miljøeffekter kan opsummeres som følger: Mindre udvaskning af pesticider til grund og overfladevand, da et forbedret sædskifte mindsker behovet for anvendelse af pesticider. Forbedret biodiversitet, da et sædskifte vil mindske forekomsten af skadevoldere, både ukrudt, svampe og insekter, hvilket som nævnt ovenfor medfører et mindsket forbrug af pesticider, hvilket igen fører til en generelt forbedret biodiversitet. N2000 direktiverne (indirekte) Vandrammedirektivet 12

13 6. Faktaark f Art. 68 ordning: Pleje af EB støtteberettigede græsarealer Ordning: Pleje af EB støtteberettigede græsarealer Status: (Eksisterende ordning / under etablering / andet) Mål: (hvilket mål opfylder ordningen) Budget: Eksisterende ordning At fremme ekstensiv drift af græsarealer ved pleje med afgræsning eller slæt, og herved bidrage til at øge biodiversiteten generelt og reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet Mio. kr. 18,0 beløb ej fastlagt Støttesats: Afgræsning Slæt 900 kr./ha EU regelgrundlag RF 73/2009, RF 73/2009 Art. 68, (1),(a),(v), RF 1122/2009 RF 1122/2009 Art. 69 Nationalt lovgrundlag Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse 445 af 24/ Støttebetingelser Støtte ydes til græsarealer, der anvendes til dyrkning af græs eller grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer. Støtten ydes for kalenderåret i et år ad gangen. Ansøgere skal overholde følgende krav i støtteåret: arealet skal være omfattet af en drift med afgræsning eller slæt i perioden fra den 1. juni til den 31. august, så det fremstår som afgræsset med synligt tæt og lavt plantedække den 31. august i støtteåret. afgræsning eller slæt skal foretages således at plantedækket opretholdes begrænsninger på mulighed for supplerende foder til græssende husdyr på arealet der må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler eller gødningsstoffer til jorden i forpligtelsesperioden ud over den gødning, der efterlades af 13

14 Støttemodtagere Arealrelevante tal: Bidrag til miljø, natur og klima samt konkurrenceevne Reference til internationale forpligtelser: (Fx Natura 2000, Vandrammedirektiv, Lissabon strategi, Göteborgmål) græssende husdyr. Krav om opbevarelse af gødningsplan på bedriften Det laveste og højeste græsningstryk på arealet bestemmes indirekte af støttebetingelserne under denne foranstaltning. Det laveste græsningstryk bestemmes indirekte af ovenstående betingelser Afgræsning eller slæt skal have en sådan intensitet, at beplantningen er synligt tæt og lav inden den 31. august i støtteåret. Det højeste græsningstryk bestemmes også indirekte gennem ovennævnte forpligtelser, idet græsningstrykket skal tilpasses efter forholdene således, at overgræsning af arealet samt tab eller beskadigelse af plantedækket undgås. Alle private og offentlige juridiske personer, herunder ejere og forpagtere af landbrugseller naturarealer. Mål: samlet støtte til ha fordelt på 1700 bedrifter. Bidrage til fastholdelse af indeksniveau for ynglefuglebestanden (IRENA indeks), og en fastholdelse af et samlet areal på ha (i 2000) med høj naturværdi. Ordningen medvirker til at mindske udvaskning af kvælstof til grund og overfladevand, at øge biodiversiteten, at forbedre forhold for den næringsfattige vegetation på næringsfattige arealer, idet afgræsning og slæt medfører at der fjernes kvælstof fra markerne. Vandrammedirektivet Natura 2000 direktiverne, Fælles global handlingsplan om stop af tilbagegangen af biodiversitet inden 2020 (udenfor N2000). 14

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel årige miljøstøtte-ordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel årige miljøstøtte-ordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtte-ordninger Version 4 22. april 2012 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder.

Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. 1. udgave februar 2011 Vejledning om Særlig miljøstøtte

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder.

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. 3. udgave 16. april 2010 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for landbrug Kvægkongres 28. februar 2011 Indhold Fremtidsmuligheder som naturplejer Naturpleje som driftsgren

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer

Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer Felter markeret med grønt er nye afgrødekoder siden første udgave af vejledningen for planperioden 2015/2016, mens felter markeret

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bilag 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer

Bilag 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer kode Indregnin k ode Bilag 2: Ner for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumner Medicinplanter jordtyper Retningsgivende ner for fosfor og kalium 440 Solhat 75 20 448 Medicinpl., en- og toårige 80

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bilag 6 faktaark LDP

Bilag 6 faktaark LDP Bilag 6 faktaark LDP 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 25. maj 2012 LDP-ordninger med hjemmel i landdistriktsloven (adm. af FVM) 1. Faktaark a LDP ordning: Pleje af

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen Skodsborg, 24. august 2010 EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Landbrug og Grøn Vækst - indhold Miljøpåvirkning og lovgivning i EU og DK EU s landbrugsreform i 2013 s scenarie for 2020: Mål

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik skrift her pkt hvid X 2 linjer verskrift old hvid X 4 linjer Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik L&F s holdning til reformen af EU s landbrugspolitik Økologikongres Torsdag den

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 3. februar 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2016 Foto:

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Energiafgrøder med skattefradrag.

Energiafgrøder med skattefradrag. - 1 Energiafgrøder med skattefradrag. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et nyt lovforslag skal fremme energiafgrøder gennem skattefradrag. Forslaget har interesse både for professionelle landmænd

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Workshop -Biomasse 1 Overordnet strategi Produktion og brug af biomasse til energi i regionen skal for at fremme beskæftigelsen og minimere importen øges væsentligt. Udnyttelsen af restprodukter fra land-og

Læs mere

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag)

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag) Juridiske grundlag EU Artikel 6 i forordning 73/2009 Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand Medlemsstaterne sikrer, at al landbrugsjord, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne

Læs mere

En CAP for fremtidens landbrug

En CAP for fremtidens landbrug 39 ha 2011 FÆLLES GODER for FÆLLES PENGE 2020 En CAP for fremtidens landbrug Landbruget har overordnet to produkter Fødevarer, der kan omsættes Fælles goder, som ikke kan omsættes Landbrugsstøtten skal

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Regeringens plan for Grøn vækst

Regeringens plan for Grøn vækst Regeringens plan for Grøn vækst Grøn vækst plan skal sikre: Grøn vækst planen fremhæver følgende: Et vandmiljø af god kvalitet En markant reduktion af pesticiders skadevirkninger. Reduceret ammoniakbelastning

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud

Læs mere

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 1 Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 2 Kort præsentation Danmarks Naturfredningsforening 102 år gammel 130.000 medlemmer. Danmarks største grønne

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler

Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler 14. december 2015 Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler Referat af dialog møde med landmænd 9. december 2015 Deltagere: Carl Ejner Baastrup. Østerskovvej 20, Låsby. Holstebrovej 101 Hjerm. Martin

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere