KONTRAKT OM LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ET ERP-SYSTEM. mellem VISITDENMARK [NAVN]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT OM LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ET ERP-SYSTEM. mellem VISITDENMARK [NAVN]"

Transkript

1 KONTRAKT OM LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ET ERP-SYSTEM mellem VISITDENMARK og [NAVN]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse Baggrund og formål Generelt Tidsplan Levering Samarbejdsorganisation Benyttelse af underleverandører Projektledelse og prioritering Metoder og værktøj Dokumentation Kundens deltagelse Kundens it-miljø Servicemål og incitamenter Rettigheder til programmel og dokumentation Ændringshåndtering Ændringer uden Leverandørens samtykke Udskydelsesret Afprøvning Garanti Præceptive regler Priser Maksimalpris Betalingsbetingelser Leverandørens forsinkelse Mangler Udtræden og opsigelse Ophævelse og konsekvenser af Kundens ophævelse Kundens forhold...24 Side 2 af 28

3 28 Erstatning Force majeure Tavshedspligt Overdragelse af Kontrakten Fortolkning og forrang Tvister Underskrifter...27 Side 3 af 28

4 Bilagsfortegnelse Bilag 0: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Definitioner Tids- og aktivitetsplan med angivelse af milepæle 1.a: Milepæle for levering af licenser og hardware 1.b: Detailplan for de første 6 uger efter kontraktens indgåelse Kundens IT-miljø Leverancebeskrivelse - Kundens kravspecifikation med leverandørens besvarelse 3.a: Bilagsvolumener sammentælling af bilag pr. år pr. marked 3.b: Eksempel på cvs-fil til indlæsning fra TouristOnline 3.c: Eksempel på debitorfaktura til 3. mand 3.d: Eksempel på debitorfakturaernes forskellighed på tværs af regnskabskredse 3.e: Eksempel på debitorfaktura for provisionsafregning i TouristOnline 3.f: Specifikation af udstyr og programmel 3.g: Sammenhæng mellem CRM og Axapta 3.h: Eksempel på finansiel kundeoversigt 3.i: Eksempel på kontoplan Vedligeholdelse og support Leverandørens metoder og nøgleværktøj 5.a: Beskrivelse af metode for afklaringsfasen 5.b: Projektledelsesmetode og projektmodel 5.c: Uddannelsesmetode 5.d: Dokumentation Ændringshåndtering Samarbejdsorganisation 7.a: CV'er 7.b: Leverandørens organisation 7.c: Leverandørens udviklings- og kvalitetssikringsmodel Kundens deltagelse Kundens betalinger Prøver Licensbetingelser Driftsaftale (Option) 12.a: Krav til drift Servicemål Demonstration af rapporteringsmuligheder 14.a: Demonstration af rapporteringsmuligheder (optagelse af tilbudsdemonstrationen) Side 4 af 28

5 KONTRAKT OM ET ERP-SYSTEM mellem VisitDenmark Islands Brygge København S CVR. nr.: (herefter Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR. nr.: [ ] (herefter Leverandøren ) 1 Baggrund og formål 1.1 Baggrund og formål: Projektets baggrund og formål fremgår af Bilag 3. 2 Generelt 2.1 Leverancerne: Kontrakten omfatter gennemførelse af et projekt til etablering og implementering af Systemet for Kunden samt eventuel efterfølgende drift heraf. Leverandøren skal i forbindelse med etablering af Systemet levere alle de ydelser, der måtte være fornødne til opfyldelse af Kontrakten, herunder til opfyldelse af Leverancebeskrivelsen i Bilag Loyalt samarbejde: Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel samt ansvarlig holdning og hver især yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf. pkt. 5 og Bilag 7 samt udvise den fleksibilitet, der må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af et projekt til anskaffelse og implementering af et ERP-system. 2.3 Informationspligt: Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for et hensigtsmæssigt forløb af projektet. Herunder skal de loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, der er relevant for Kontraktens opfyldelse. Side 5 af 28

6 2.4 Tilpasninger, konfiguration og opsætning: Hvor andet ikke fremgår eksplicit i Bilag 3 eller Bilag 7, er det Leverandøren, der foretager de tilpasninger til programmel samt sådan konfiguration af og opsætning i Systemet, at Kontraktens krav opfyldes. 2.5 Licenser og evt. udstyr: Bilag 3 angiver de enheder af licenser og evt. udstyr, som Leverandøren skal levere under Kontrakten. 2.6 Interfaces, konvertering og datavask: En nærmere beskrivelse af arbejdsdeling mellem Parterne i forbindelse med datavask, konvertering og etablering af interfaces fremgår af Bilag 3 eller Bilag Hvor andet ikke er anført, skal Leverandøren foretage konvertering af data og etablering af interfaces i det omfang, der måtte være fornødent til opfyldelse af Kravspecifikationen. 2.7 Go live bistand: Rimelig og sædvanlig bistand og support fra Leverandøren til Kunden i forbindelse med go-live (perioden omkring idriftsættelse, maksimalt 2 uger) er omfattet af den aftalte Maksimalpris. 2.8 Udrulning til yderligere brugere: Evt. faseopdeling, hvor Systemet efter Overtagelsesdagen udrulles til yderligere brugere, andre juridiske enheder eller andre lokationer, er beskrevet i Bilag 1 (Tidsplanen) og Bilag 3 (Leverancebeskrivelsen). 2.9 Uddannelse: Leverandøren skal varetage den uddannelse, der er fornøden til opfyldelse af Kontrakten, jf. herved Bilag 3 og Bilag Vedligeholdelse: Parternes aftale vedrørende vedligeholdelses- og supportydelser samt drift og vilkårene herfor er beskrevet i henholdsvis Bilag 4 og Bilag Tidspunkter for ikrafttræden af Parternes respektive forpligtelser vedrørende vedligeholdelse, support og/eller drift fremgår af Bilag 1, 4 og Tidsplan 3.1 Overordnet tidsplan: Leverandøren skal overholde tidsplanen i Bilag 1 med deri anførte milepæle. Tidsplanen beskriver på et overordnet niveau de planlagte aktiviteter og de forventede tidsintervaller, der skal sættes af til gennemførelsen af Projektet Den overordnede tidsplan angiver herunder for hver af de planlagte faser det forventede ugentlige tidsforbrug i projektet for Kundens ressourcer Leverandøren har ansvaret for at opdatere tidsplanen i takt med, at Parterne aftaler ændringer Bestemmelser om bod ved forsinkelse fremgår af pkt. 24. Side 6 af 28

7 3.2 Detaljeret tids- og aktivitetsplan: Under projektet skal Leverandøren i samarbejde med Kunden udarbejde detaljeret plan for, hvordan samarbejdet skal foregå indenfor rammerne af den overordnede tidsplan En detaljeret ressourceopdelt tids- og aktivitetsplan skal altid foreligge for de kommende fire uger med angivelse af konkrete navne. Planen indgår i den rullende planlægning af ressourceforbrug. Umiddelbart i forbindelse med faseovergang kan planen dog dække en kortere periode, hvis de konkrete omstændigheder gør det uhensigtsmæssigt at udfærdige en plan fire uger frem. Første detaljerede plan fremgår af Bilag En opdateret version af tids- og aktivitetsplanen skal til enhver tid være elektronisk tilgængelig for både Kunden og Leverandøren, hvilket Leverandøren skal sikre. Tidligere versioner af tidsplanen skal opbevares og være tilgængelig på samme måde. 4 Levering 4.1 Lokation: Projektaktiviteter udføres hos Kunden, medmindre andet eksplicit fremgår af Bilag 7 eller aftalen mellem Kunden og Leverandøren. Evt. fysisk levering af udstyr, programmel og dokumentation skal ske på Kundens adresse. 4.2 Overgang af risiko: Leverandøren bærer risikoen for Systemet indtil Overtagelsesdagen. Dog overgår risikoen for hardware og standard software på leveringstidspunktet. 4.3 Overgang af rettigheder: Hvor ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og andre rettigheder efter Kontrakten skal overgå til Kunden, overgår disse til Kunden på Overtagelsesdagen. I det omfang Kunden erlægger betaling forud for Overtagelsesdagen, overgår rettighederne til den pågældende del af Leverancen dog på betalingstidspunktet. 5 Samarbejdsorganisation 5.1 Organisation: Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten etableres der en samarbejdsorganisation som beskrevet i Bilag Parterne skal hver især sikre, at deres respektive repræsentanter i denne organisation arbejder effektivt for fremdrift ved Kontraktens opfyldelse, samt at den fornødne beslutningskompetence altid er repræsenteret. 5.2 Leverandørens kvalifikationer: Leverandørens medarbejdere og eventuelle underleverandører, der deltager i Kontraktens opfyldelse, skal have relevant uddannelse, erfaring og viden til udfyldelse af deres roller ved Kontraktens opfyldelse Det er Leverandørens ansvar at sikre en relevant sammensætning af sine ressourcer i projektet set i forhold til deres kompetencer, forretningsbaggrund, tekniske færdigheder og erfaring med tilsvarende projekter. Kompetencerne skal af- Side 7 af 28

8 stemmes til den konkrete opgave og projektfase, herunder hvis Leverandøren f.eks. varetager opgaver som forretningsanalyse, roll-out eller forandringsledelse som led i Kontraktens opfyldelse Det er Leverandørens ansvar, at Leverandørens ressourcer korrekt anvender de valgte metoder, værktøj og skabeloner. 5.3 Udskiftning af nøgleperson: Ingen af Parterne kan frem til driftsprøvens godkendelse uden den anden Parts samtykke udskifte sin projektleder eller andre medarbejdere, der i Bilag 7 er identificeret som nøglemedarbejdere, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforholdet. 5.4 C.V. for ny ressource: Ved evt. udskiftning af Leverandørens personale, skal Leverandøren forudgående til Kunden levere CV for den foreslåede nye ressource samt indhente en godkendelse fra Kunden af den pågældende person. Kunden kan ikke afslå Leverandørens forslag uden at give en begrundelse for afslaget. 5.5 Kundens ret til udskiftning: Kunden er berettiget til at forlange enhver af Leverandørens medarbejdere udskiftet, såfremt Kunden har saglige indsigelser mod medarbejderens fortsatte tilknytning til Projektet, f.eks. i form af medarbejderens manglende kvalifikationer, væsentlige samarbejdsproblemer eller andre væsentlige grunde, der kan bringe Kontraktens rette opfyldelse i fare. 6 Benyttelse af underleverandører 6.1 Kundens godkendelse: Leverandørens brug af underleverandører kræver Kundens forudgående, skriftlige godkendelse. En sådan godkendelse må ikke nægtes uden saglig grund. 6.2 Leverandørens hæftelse: Leverandøren er ansvarlig for ydelser fra sine underleverandører og/eller (under)leverandører, som Leverandøren skriftligt har opfordret Kunden til at indgå aftale med til opfyldelse af projektet, på samme vis, som for egne ydelser under Kontrakten. Selvom Kunden måtte have samtykket i Leverandørens anvendelse af en bestemt underleverandør, kan Kunden i alle forhold rette henvendelse til Leverandøren. 6.3 Standardprogrammel fra underleverandører: I forhold til Fejl i standardprogrammel fra Leverandørens underleverandører og/eller (under)leverandører, som Leverandøren har opfordret Kunden til at indgå aftale med til opfyldelse af Projektet, gælder dog de i pkt anførte begrænsninger i ansvaret for underleverandører. Side 8 af 28

9 7 Projektledelse og prioritering 7.1 Projektledelse: Leverandøren har initiativpligt til sikring af projektets fremdrift. Leverandøren skal i den forbindelse levere kvalificeret projektledelse, jf. pkt Leverandørens projektledelse omfatter især (i) ledelse af projektorganisationen, (ii) administration af Parternes samarbejde, (iii) rapportering og opfølgning, (iv) kvalitetssikring af ydelserne fra Leverandøren, Kunden samt fra Leverandørens underleverandører og/eller (under)leverandører, som Leverandøren har opfordret Kunden til at indgå aftale med til opfyldelse af Projektet, (v) udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, (vi) kvalitetsstyring, (vii) risikostyring, (viii) konfigurationsstyring og (ix) afprøvning Leverandøren skal sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng i Systemets arkitektur og sammenhæng i øvrigt mellem Systemets enkelte dele Selvom Leverandøren har ansvaret for projektledelse, skal Leverandøren loyalt samarbejde med Kundens projektleder. 7.2 Leverandørens projektleder: Leverandørens projektledelse skal have dokumenteret erfaring fra lignende projekter. Leverandørens projektleder er i projektet hovedansvarlig for projektledelse samt for opfyldelse af Leverandørens forpligtelser under Kontrakten. 7.3 Kundens projektleder: Opgaver og ansvar for Kundens projektleder fremgår af Bilag 7. Kundens projektleder skal (i) sikre at Kunden frigiver ressourcer som angivet i Kontrakten og de aftalte detaljerede tidsplaner, (ii) reagere straks på henstillinger fra Leverandørens projektleder, og (iii) sikre fremdrift og rettidig levering af kundens aktiviteter i Projektet. 7.4 Ekspertrådgivning: Leverandøren skal som led i Kontraktens opfyldelse rådgive Kunden i det omfang, der ud fra Kontrakten, de konkrete omstændigheder og god it-skik er rimeligt og relevant. Ved udarbejdelse af design og etablering af Systemet skal Leverandøren som ekspert i implementering af ERP-systemer rådgive Kunden med henblik på etablering af en løsning, der er relevant set i forhold til Kundens virksomhed, som denne er Leverandøren bekendt, og som nærmere beskrevet i afklaringsfasen. 7.5 Kundens personale: Kunden har meget begrænsede ressourcer, og Leverandøren skal derfor løbende udarbejde planer, jf. pkt. 3.2, som gør det muligt for Kundens ansatte at tilrettelægge deres arbejde henholdsvis indenfor og udenfor projektet, så projektet og Kundens daglige arbejde ikke forstyrrer hinanden for meget. 7.6 Rapportering: Regler vedrørende den løbende rapportering og opfølgning på projektets økonomi fremgår af pkt samt af Bilag 9. Side 9 af 28

10 7.7 Kundens interesser: Leverandøren skal tilrettelægge projektet samt brugen af Kundens ressourcer med behørig hensyntagen til Kundens interesser, herunder hensyntagen til Kundens behov for at kunne opretholde sædvanlig drift samt for så vidt muligt at kunne gennemføre sine forretningsmæssige aktiviteter uden afbrydelse. 7.8 Underretningspligt: Leverandøren skal give en begrundet meddelelse til Kunden, straks Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse eller for, at Kontrakten ikke i øvrigt bliver behørigt opfyldt. På tilsvarende vis skal Kunden straks underrette Leverandøren om forhold, der må antages at kunne have betydning for Leverandørens muligheder for opfyldelse af Kontrakten. 8 Metoder og værktøj 8.1 Metoder og værktøj: Bilag 5 beskriver de væsentligste af Leverandøren anbefalede og i projektet anvendte metoder og værktøj Ud fra sine erfaringer med tilsvarende projekter har Leverandøren vurderet, at de pågældende metoder og værktøj er velegnede i forhold til projektet. Leverandøren er ansvarlig for kvaliteten af de valgte metoder og værktøj samt deres relevans i forhold til Leverancen Leverandøren skal sikre, at de pågældende metoder og værktøj er egnet til håndtering af de typiske forretningsmæssige, teknologiske og projektmæssige problemstillinger, der jævnligt gør sig gældende ved et projekt til anskaffelse og implementering af et ERP-system. 8.2 Afklaringsfase: Bilag 5.a indeholder Parternes aftale om en afklaringsfase. Bilaget angiver herunder indhold af, aktiviteter i samt Parternes rollefordeling ved afklaringsfasen. Såfremt Kunden i forbindelse med kontraktunderskrivelsen bestiller en eller flere optioner til levering samtidig med og som del af Systemet, indgår disse aktiviteter i afklaringsfasen. 8.3 Risikostyring i projektet: Leverandøren skal løbende anvende relevante procedurer til risikostyring vedrørende etablering af Systemet, jf. Bilag Kvalitetsstyring: Leverandøren skal løbende anvende relevante procedurer, der sikrer kvaliteten af alle projektbidrag, herunder af bidrag fra Kunden, jf. Bilag 5 samt pkt Dokumentation 9.1 Bilag 3: Bilag 3 og 5.d angiver kravene til levering af Dokumentation Bilagene vedrører både projekt-, system-, drift-, bruger-, test- og afprøvningsdokumentation. Side 10 af 28

11 9.2 Minimumkrav: Medmindre andet fremgår af Bilag 3 eller 5.d, skal Leverandøren levere den Dokumentation, der er nødvendig for (i) at udnytte og integrere Leverancen, herunder systemdokumentation og kildekode, og for (ii) at tredjemand på rimelig vis kan udføre vedligeholdelse, forvaltning og/eller drift af Systemet samt ændring af Kundespecifikt Programmel Hvis Leverandøren foretager ændringer, skal den berørte Dokumentation samtidig ændres tilsvarende, så den fortsat overholder ovenstående krav. 9.3 Sprog: Brugerdokumentation skal foreligge på dansk, og øvrig Dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk, medmindre andet er angivet i Bilag Form: Dokumentation skal udformes som angivet i Kontrakten, herunder især Bilag 3 eller 5. Hvor dette konkret fremgår af Bilag 3 eller Bilag 5, kan dokumentationen i sædvanligt omfang stilles til rådighed for Kunden som en integreret del af Systemet, eller som online-dokumentation, herunder ved at Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem Kunden kan få adgang til Dokumentationen. 9.5 Log: Leverandøren skal stedse føre en opdateret log over udvekslede dokumenter, herunder; (i) udleveret og modtaget dokumentation, (ii) mødereferater, (iii) rapporter efter workshops, (iv) ændringsanmodninger og (v) løsningsforslag. 10 Optioner 10.1Option til levering ved Overtagelsesdagen: Kunden kan bestille den i Bilag 12 angivne option på Drift til levering samtidig med Systemet. Kunden bestilling skal ske i afklaringsfasen. Afhængig af tidspunktet for optionens bestilling, og såfremt bestillingen sker rettidigt, bliver det af optionen omfattede en del af Leverancen og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i Kontrakten som en del af Leverancen, herunder med hensyn til afprøvning og aftalt Overtagelsesdag Optioner til levering efter Overtagelsesdagen: Det aftales i afklaringsfasen inden for hvilken frist, Kunden kan bestille den i Bilag 12 angivne option på Drift til levering efter Overtagelsesdagen. Kundens bestillinger skal ske i henhold til de aftalte priser i Bilag 9. Leverandøren er herefter forpligtet til at levere den pågældende option gennem levering af yderligere ydelser, herunder eventuelt udstyr, programmel og/eller dokumentation og på de i Kontrakten anførte vilkår med hensyn til afprøvning, leveringstid, priser, fakturering, vilkår, forholdet til Leverancen (herunder garantierne herfor) og vedligeholdelse mv. Medmindre andet er særskilt aftalt i forbindelse med bestillingen af optionen, skal det leverede efter bestået overtagelsesprøve anses som en del af Systemet og som omfattet af Kontrakten i enhver henseende, herunder i forhold til vedligeholdelse. Side 11 af 28

12 11 Kundens deltagelse 11.1 Omfang: Bilag 8 indeholder en beskrivelse af Kundens medvirken til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder det omfang hvori Kunden skal stille oplysninger, medarbejdere, forplejning, kontor- og mødefaciliteter, udviklingseller testmiljø, værktøj og andre faciliteter til rådighed, samt omfanget af Kundens deltagelse ved afvikling af overtagelsesprøven og driftsprøven. Bilag 8 er udarbejdet under behørig hensyntagen til de ressourcer, som Kunden har oplyst er til rådighed i forbindelse med projektet. 11.2Estimater: Angivelserne i Bilag 8 skal opfattes som estimater for Kundens medvirken. Der kan under forløbet opstå behov for justeringer heri, både hvad gælder omfang og indhold. Leverandøren kan dog ikke kræve, at Kundens medvirken samlet set øges ud over det angivne i Bilag 8 med mere end 10 % Kundens projektdeltagere skal deltage aktivt ved projektets aktiviteter som angivet i Bilag 7 og Bilag 8. Kunden skal sikre bemyndigelse til Kundens projektdeltagere, så Projektets fremdrift ikke forsinkes, jf. herved Bilag 7 og Bilag Yderligere adgang hos Kunden: I det omfang, dette er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, skal Kunden give Leverandørens personale fysisk og elektronisk adgang til Kundens lokaler, udstyr, systemer, dokumentation, data og information om Kundens forretningsprocesser Ved adgangen skal Leverandøren overholde Kundens sikkerhedsprocedurer i det omfang, disse er oplyst eller oplyses overfor Leverandøren. Leverandøren skal endvidere følge Kundens instrukser i forbindelse med en sådan adgang. 11.4Meddelelse: Leverandøren skal løbende følge op på og kvalitetssikre Kundens bidrag til projektet, jf. pkt. 8.2 og Bilag Leverandøren skal straks give skriftlig besked til Kunden, såfremt Kunden ikke medvirker som aftalt, herunder hvis kvaliteten af Kundens bidrag ikke er som aftalt eller ikke er som Leverandøren med rimelighed burde kunne forudsætte ud fra Kontrakten. 12 Kundens it-miljø 12.1 Integration til it-miljø: De dele af Kundens it-miljø, der skal integreres til Systemet, er beskrevet i Bilag 3, herunder med angivelse af integrationskrav. 12.2Krav til it-miljøet: Leverandørens evt. krav til Kundens it-miljø er angivet i Løsningsbeskrivelsen, herunder i form af behov for yderligere licenser, opgraderinger m.v. som er nødvendige for, at integrationskravene kan honoreres. Det er i Bilag 2 specificeret hvilket it-miljø systemet skal indgå i. I Bilag 2 er endvidere specificeret hvilke krav Leverandøren stiller til dette it-miljø, såfremt Kunden skal varetage driften. Side 12 af 28

13 12.3Opfyldelse af krav: Såfremt Leverandørens krav i Løsningsbeskrivelsen til Kundens it-miljø er opfyldt, skal Systemet samt udførelse af vedligeholdelse, support og drift være tilstrækkelig til sammen med Kundens it-miljø og Kundens medvirken at opfylde kravene i denne Kontrakt. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i Kundens it-miljø forekommer Fejl eller ikke opfyldte forudsætninger, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt. Såfremt Kundens it-miljø ikke opfylder disse krav, frigøres Leverandøren fra at opfylde krav til Systemet, vedligeholdelse eller drift i det omfang, det er begrundet i Kundens manglende opfyldelse af Leverandørens forudsætninger, som angivet i denne Kontrakt Opgraderinger: Leverandøren skal tilrettelægge projektet således, at evt. problemer med Kundens it-miljø, herunder behov for yderligere opgraderinger, konstateres tidligt i Projektet. Når sådanne problemer evt. konstateres, skal Leverandøren anbefale Kunden relevante tiltag til afhjælpning, så projektet så vidt muligt ikke forsinkes, hvis Kunden følger de pågældende anbefalinger. 13 Servicemål 13.1 Servicemål: I Bilag 13 er beskrevet de servicemål, Systemet skal opfylde. Disse servicemål skal være opfyldt fra Overtagelsesdagen, med mindre andet fremgår af Bilag 13. Bilag 13 angiver endvidere evt. bod for reducerede servicemål. 14 Rettigheder til programmel og dokumentation 14.1 Brugsret til standardprogrammel: Kunden erhverver en ikke eksklusiv brugsret til det leverede standardprogrammel med tilhørende dokumentation. Brugsretten er uindskrænket samt tidsubegrænset, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i Bilag 11. Brugsretten medfører også en ret til at udarbejde tilpasninger, videreudvikle og ændre, medmindre andet er angivet i Bilag Licensbetingelser: Det nærmere indhold af brugsretten til standardprogrammel med tilhørende standarddokumentation er beskrevet i Bilag Formålet med Bilag 11 er, at fastlægge det nærmere indhold af brugsretten til standardprogrammel, herunder eventuelle begrænsninger i retten til at overdrage brugsretten. Såfremt Bilag 11 herudover indeholder andre bestemmelser, f.eks. vedrørende løbetid, installation, misligholdelse, vedligeholdelse, garanti, ansvar m.v., er Parterne enige om, at der i alle forhold mellem Leverandøren og Kunden skal bortses fra disse bestemmelser Hvor det fremgår af Bilag 3 med tilhørende underbilag, at Systemets brug som led i Kundens planlagte forretningsaktiviteter omfatter brug hos andre virksomheder, myndigheder, borgere eller hos Kundens øvrige samarbejdspartnere, kan Bilag 11 ikke indebære en indskrænkning i den planlagte brug, jf. herved pkt Side 13 af 28

14 14.3Brugsret til Kundespecifikt programmel: Kunden får tidsubegrænset, uindskrænket samt overdragelig brugsret til al kundespecifik programmering, tilpasning og parameteropsætning, der skabes ved Kontraktens opfyldelse Uanset beskrivelserne i Bilag 11, erhverver Kunden således fri og ubegrænset ret til brug, kopiering og ændring for alle versioner af parameteropsætning, kildekode, data/database og tilhørende dokumentation, som Leverandøren udarbejder eller udvikler til Kunden under Kontrakten Leverandørens genbrug af det specifikt udviklede må kun ske uden gengivelse af kundespecifikke data samt under overholdelse af pkt Projektdokumentation: Kunden erhverver den fulde ejendoms- og ophavsret til enhver projektdokumentation, der udarbejdes under projektet. Kunden har således ubegrænset ret til brug, ændring, versionering og overdragelse til tredjemand af sådanne rapporter, specifikationer, anbefalinger, diagrammer og andre beskrivelser af Kundens forretningsprocesser, der måtte blive udfærdiget under Kontrakten. Leverandøren er dog berettiget til at genbruge projektdokumentation af generel karakter. Såfremt der er tvivl om karakteren af den pågældende projektdokumentation, skal Kundens udtalelse herom indhentes forinden Leverandørens brug. 14.5Udlevering af kildekode: Kunden skal løbende have udleveret den kildekode, der frembringes under Kontrakten. Udlevering kan f.eks. ske ved, at Kunden får online adgang til at hente kildekoden fra det sted, hvor kildekoden opbevares Outsourcing: Kunden må frit benytte tredjemands bistand til vedligeholdelse, support og driftsafvikling af Systemet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade leveret programmel installere, hoste, overvåge og driftsafvikle hos en anden ekstern leverandør, medmindre andet fremgår eksplicit af Bilag BPO: Foretager Kunden udlicitering af forretningsprocesser, kan Kunden lade en tredjepart benytte Systemet på samme vis som Kunden selv, udelukkende i det omfang benyttelsen foregår som led i den pågældende tredjemands levering af ydelser til Kunden. Ved tredjemands brug af Systemet med tilhørende standardprogrammel, udelukkende i forbindelse med udførelse af forretningsprocesser for Kunden, anses tredjemands brug som værende en del af Kundens egen brug Ændringer og tilføjelser: Kunden får tilsvarende rettigheder til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der måtte blive leveret under Kontrakten Leverandørens opnåede generelle viden: Med respekt af pkt. 31 må Leverandøren frit anvende den generelle viden samt de immaterielle rettigheder, Leverandøren måtte opnå ved Kontraktens opfyldelse. Side 14 af 28

15 15 Ændringshåndtering 15.1 Iterationer: Evt. justeringer og iterationer, der som led i anvendelse af de aftalte metoder og værktøj foretages med henblik på etablering af en for Kunden relevant løsning til opfyldelse af kravspecifikationen, er ikke ændringer, men det er derimod almindelige projektaktiviteter til overholdelse af Kontraktens krav. Justeringer i den forbindelse udgør således kun en ændring, hvis der aftales en ændring i Kontraktens pris, kravopfyldelse eller tidsplan. 15.2Ændringslog: Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag, samt indarbejde ændringerne i Kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i dette punkt. 15.3Procedurer og principper: Processen og vilkårene for ændringshåndtering er beskrevet i Bilag 6, idet tilhørende enhedspriser fremgår af Bilag Ændringer uden Leverandørens samtykke 16.1 Konsekvens: Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke udfører ændringer i Systemet eller foretager ændringer i Kundens it-miljø i strid med Bilag 2 eller Bilag 3, og dette øver betydende indflydelse på Systemets rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve justering af sine forpligtelser under Kontrakten, i den udstrækning en sådan justering er rimeligt begrundet i den foretagne ændring Reetablering: Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser. Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid. 16.3Sædvanlig vedligeholdelse og drift: Leverandøren giver på forhånd samtykke til, at Kunden og/eller dennes øvrige leverandører udfører sædvanlig vedligeholdelse og drift af Systemet. 17 Udskydelsesret 17.1 Udskydelsesret: Med et skriftligt varsel på mindst 10 Arbejdsdage har Kunden ret til tre gange efter drøftelse med den anden Part at udskyde en i tidsplanen fastsat tidsfrist. En fristudskydelse vil samtidig omfatte en eller flere efterfølgende tidsfrister med indtil samme antal Arbejdsdage. Kundens ret efter denne bestemmelse kan højst gælde en samlet udskydelse på op til 50 Arbejdsdage. 17.2Såfremt Kundens fristudskydelse overstiger i alt 25 Arbejdsdage, er Leverandøren berettiget til at få dokumenterede meromkostninger ved sådan udskydelse godtgjort af Kunden. Side 15 af 28

16 18 Afprøvning 18.1Generelt: Som led i den anvendte metode gennemføres en række tests løbende. Disse test er nærmere beskrevet i Bilag 5. Herudover sker afprøvning som beskrevet i Bilag 10 og dette punkt Beståelse af prøver er afgørende for vurdering i forhold til bod, forsinkelse, erstatning og ophævelse Ud over de aftalte prøver afvikles en række tests. Tests afvikles som led i den aftalte metode og har som udgangspunkt ikke betydning for, hvorvidt der foreligger forsinkelse med milepæle Beskrivelsen af tests i Bilag 5 samt af prøver i Bilag 10 beskriver herunder (i) omfanget af løbende testaktiviteter, (ii) typer af tests/prøver, (iii) formål med de pågældende tests/prøver, (iv) relation til tidsplanen i Bilag Testmiljø, testværktøj og testdata: Hvor andet ikke er konkret aftalt, har Leverandøren ansvaret for levering og etablering af testmiljø samt testværktøj. Kunden skal tilvejebringe testdata efter nærmere instruks fra Leverandøren I god tid inden afholdelse af en test eller en prøve skal Leverandøren fremkomme med oplæg til indhold og fremskaffelse af de testdata, der skal anvendes ved den pågældende test eller prøve Godkendelser: Kunden skal uden ugrundet ophold efter, at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til Leverandøren Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten Overtagelsesprøve - generelt: Uanset faseopdeling af projektet, foretages én samlet overtagelsesprøve for Systemet. Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet samt den aftalte understøttelse af Kundens forretningsprocesser er til stede Såfremt Kunden godkender overtagelsesprøven med konstaterede Mangler, skal disse anføres i en mangelliste Gentagelse af overtagelsesprøve: Såfremt overtagelsesprøven ikke godkendes som bestået, jf. reglerne herfor i Bilag 10, er Leverandøren berettiget til med mindst 5 Arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom Ibrugtagning ved forsinkelse: Såfremt overtagelsesprøven ikke kan bestås i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 1 grundet Leverandørens forhold, kan Kunden vælge at ibrugtage hele eller dele af Systemet fra den oprindeligt aftalte Overtagelsesdag. Kundens ibrugtagning kan alene ske, såfremt dette ikke medfører hindringer for færdiggørelse af Systemet og gennemførelse af den aftalte overtagelsesprøve. Side 16 af 28

17 18.7Driftsprøve - generelt: Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt Systemet overholder de opstillede servicemål, jf. Bilag 13. Driftsprøven gennemføres af Kunden med bistand fra Leverandøren i det i Bilag 10 beskrevne omfang Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom. 19 Garanti 19.1 Generel garanti: Leverandøren garanterer, at Leverandørens leverancer under Kontrakten, deres enkelte dele og den tilhørende dokumentation opfylder alle de i Kontrakten stillede krav Såfremt Leverandørens leverancer og ydelser ikke er tilstrækkelige til at opfylde Kontrakten, påhviler det Leverandøren uden overskridelse af Maksimalprisen og indenfor de i Kontrakten fastsatte tidsfrister, jf. Bilag 1, at levere sådant andet eller yderligere programmel, udstyr, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde Kontrakten God it-skik: Leverandøren garanterer, at Leverandørens leverancer og ydelser er udført i overensstemmelse med god it- og rådgiverskik Herunder garanteres det, (i) at tilpasning, tilretning og opsætning af parametre i standardprogrammel udføres hensigtsmæssigt, så risiko for problemer ved installation af patches og releases samt ved opgradering til nye versioner reduceres, og (ii) at tilpasning, tilretninger og opsætning af parametre er foretaget ud fra den i branchen kendte viden på udførelsestidspunktet, herunder den dokumentation samt de fejlmeddelelser, råd og anvisninger fra producenten af anvendt standardprogrammel, som Leverandøren har eller burde have adgang til. 19.3Leverandørens ressourcer: Leverandøren garanterer ved Kontraktens opfyldelse at anvende tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer Tredjemands rettigheder: Leverandøren garanterer, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patent- eller ophavsrettigheder Det er en forudsætning for garantien, at Kunden straks skriftligt giver Leverandøren underretning herom, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at Kunden bistår Leverandøren under sagen i fornødent omfang Leverandøren skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav fra tredjemand og enhver omkostning der påføres Kunden som følge af sådanne krav fra tredjemand. 19.5Garantiperiode: Garantiperioden udløber 1 år efter Overtagelsesdagen og omfatter alt leveret programmel, udstyr, dokumentation samt øvrige ydelser under Kontrakten. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangel- Side 17 af 28

18 behæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Købelovens 54 er således fraveget. 20 Præceptive regler 20.1 Indeståelse: Leverandøren indestår for, at leverede leverancer og ydelser opfylder og understøtter overholdelse af relevante præceptive regler, således som disse foreligger ved Kontraktens indgåelse Kundespecifikke regler: Specifikke præceptive regler for Kunden og for Kundens branche skal dog ikke opfyldes, med mindre disse regler er beskrevet i Bilag 3, eller der leveres en brancheløsning. 21 Priser 21.1 Generelt: De aftalte vederlag og takster er angivet i Bilag 9. Alle priser er angivet i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, så Leverandøren stilles uændret. 21.2Transport, fortæring etc.: I priserne er inkluderet transport, fortæring og ophold for Leverandørens ansatte, medmindre andet er anført i Bilag Timebaserede vederlag: Leverandørens bistand vederlægges på grundlag af det faktiske antal forbrugte timer for de medarbejdere, der direkte medvirker til Systemets udførelse, med mindre andet er angivet i Bilag 9. Vederlaget beregnes ud fra forbruget samt de i Bilag 9 anførte priser, takster og beregningsregler Estimat: For ydelser, der vederlægges på grundlag af medgået tidsforbrug, har Leverandøren i Bilag 9 estimeret sit vederlag pr. måned i projektets løbetid med angivelse af forventet ressourceindsats for de allokerede medarbejdere for de pågældende måneder Leverandørens estimat skal være udarbejdet på professionel vis ud fra Leverandørens viden på tidspunktet for afgivelse af det pågældende estimat. 21.5Timeregnskab: Hver enkelt medarbejder skal løbende føre timeregnskab med angivelse af anvendt tid og beskrivelse af udført arbejde Rapportering til Kunden af tidsforbrug skal ske enten ugentligt, pr. 14. dag eller månedligt. Frekvens, specifikationsgrad og konkret udformning af rapportering aftales i styregruppen. Indgås en sådan aftale ikke, skal rapporteringen ske månedligt med specifikation af tidsforbrug pr. aktivitet og ressource Leverandøren skal efter anmodning dokumentere de originale timeregnskaber overfor Kunden. Side 18 af 28

19 21.6 Statusrapportering: Det er Leverandørens ansvar til stadighed at give Kunden et retvisende og fyldestgørende billede af projektets økonomi Leverandøren skal senest hver den 5. i en måned sende Kunden (i) en detaljeret opgørelse af tidsforbruget i den forgangne måned, (ii) Leverandørens eventuelle forslag til ændret prioritering, (iii) aftalte ændringer eller udvidelser af projektet og (iv) en opdatering af risikologgen. 21.7Prisregulering: Det løbende vederlag for vedligeholdelse, support og drift samt timesatser, jf. Bilag 9, reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset i perioden på 12 måneder forinden (oktober til oktober). Regulering sker første gang i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset i perioden oktober 2015 til oktober 2016 med virkning fra den 1. januar Maksimalpris 22.1Fastsættelse af Maksimalprisen: I Bilag 9 er angivet en samlet Maksimalpris for alt arbejde frem til og med bestået overtagelsesprøve. Maksimalprisen består af følgende elementer: En fast pris for de leverancer, hvor prissætningen af disse er uafhængig af omfanget af Leverandørens ydelser, eksempelvis udstyr og standardprogrammel, idet Bilag 9 angiver en tilhørende betalingsplan. En forventet pris på de dele af Systemet, som skal udføres efter medgået tid, hvilket vil sige alt Leverandørens arbejde i tilknytning til projektet, medmindre andet fremgår af Bilag 9. Denne pris er Leverandørens mest realistiske vurdering på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. Prisen er baseret på Leverandørens forventninger i relation til det antal timer, som skal medgå til udførelsen set i forhold til sammensætning af Leverandørens projektteam, jf. Bilag 7, og de aftalte timepriser, jf. Bilag 9. Et af Leverandøren beregnet usikkerhedstillæg indregnet i Maksimalprisen. Usikkerhedstillægget kan højst udgøre 15 % af den forventede pris på de dele af Systemet, som skal udføres efter medgået tid Maksimalprisen består således af et fastpriselement, et samlet estimat over Leverandørens timebaserede vederlag og et usikkerhedstillæg Maksimalprisen tager højde for de afklarings- og uddannelsesaktiviteter, der er sædvanlige for projekter til anskaffelse og implementering af et ERP-system. Maksimalprisen tager herunder højde for Kundens manglende eller begrænsede erfaring med denne type projekter samt manglende eller begrænsede kendskab til de anvendte metoder og værktøj Maksimalprisen omfatter ikke vederlag for vedligeholdelse/support/drift og heller ikke evt. løbende betalinger for anvendelse af standardprogrammel. Side 19 af 28

20 22.2 Må ikke overskrides: Leverandøren skal styre sit ressourceforbrug således, at Systemet etableres i overensstemmelse med Kontraktens krav, uden at Maksimalprisen overskrides. Er dette ikke muligt, skal Leverandøren uden ekstra vederlag ud over Maksimalprisen fortsat sørge for opfyldelse af Kontraktens krav. 23 Betalingsbetingelser 23.1Tidspunkt: Kunden skal betale i overensstemmelse med Bilag 9. Kunden er dog tidligst forpligtet til at betale 30 Dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura Timebaseret vederlag: Timebaseret vederlag faktureres månedligt bagud, medmindre andet er aftalt, idet evt. regler om tilbagehold eller maksimal fakturering pr. milepæl fremgår af betalingsplanen i Bilag Licensafgifter: Løbende betalinger skal betales af Kunden som angivet i Bilag 9, der ligeledes angiver enhedspriser ved tilkøb af supplerende licensrettigheder samt tilhørende drift. 24 Leverandørens forsinkelse 24.1 Forsinkelse Overtagelsesdag - bod: Overskrides den aftalte Overtagelsesdag som følge af forhold, Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 0,15 % af Maksimalprisen pr. Arbejdsdag, forsinkelsen varer Forsinkelse driftsprøve - bod Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i Bilag 1 herfor fastsatte frist, og dette skyldes forhold, Leverandøren hæfter for, svares bod for hver Arbejdsdag derudover efter samme retningslinjer som ved overskridelse af Overtagelsesdagen Forsinkelse andre milepæle - bod: Bilag 1 kan evt. kvalificere yderligere milepæle i Bilag 1 som værende bodspålagte milepæle. Overskrides en sådan supplerende bodspålagt milepæl som følge af forhold, Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 0,05 % af Maksimalprisen pr. Arbejdsdag, forsinkelsen varer Max bod, forfald, påkravsfrist: Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 15 % af Maksimalprisen. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte Overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til boden Dansk rets almindelige regler: Ud over ovenstående gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser ved forsinket eller udeblevet levering, jf. dog pkt. 29 Side 20 af 28

21 24.6 Ophævelse ved forsinkelse: Det anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at hæve Kontrakten helt eller delvis efter Kundens valg, såfremt den aftalte Overtagelsesdag eller fristen for afslutning af driftsprøven overskrides med mere end 30 Arbejdsdage Reglerne i pkt. 26 om gennemførelse af ophævelse finder anvendelse. 25 Mangler 25.1Afhjælpning før bestået driftsprøve: Leverandøren skal uden overskridelse af Maksimalprisen indenfor rimelig tid sørge for afhjælpning af Mangler, såfremt det er nødvendigt for, at driftsprøven kan bestås Afhjælpning under garanti efter bestået driftsprøve: Efter bestået driftsprøve skal Leverandøren i garantiperioden indenfor rimelig tid og uden overskridelse af Maksimalprisen afhjælpe de Mangler, der reklameres over inden for garantiperioden Er der ikke indgået en vedligeholdelsesaftale, som fastsætter bestemte servicemål for fejlafhjælpning, skal Leverandøren i garantiperioden henholdsvis påbegynde afhjælpning og fortsætte hermed uden ugrundet ophold indtil Manglen er afhjulpet Efter garantiperiodens udløb har Leverandøren ingen pligt til at rette Fejl, medmindre Parterne har indgået en vedligeholdelsesaftale Begrænsning i afhjælpningspligt ved standardprodukter fra (under)leverandører: Såfremt der er tale om en Fejl i tredjeparts standardprogrammel, som Leverandøren ikke burde have erkendt eller forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse, og som har karakter af en Fejl i standardprogrammellet set i forhold til underleverandørens specifikationer (programfejl) og ikke en Fejl i forhold til Kontraktens krav til Systemet (systemfejl), gælder følgende begrænsninger i Leverandørens afhjælpningspligt: Leverandøren skal straks rapportere Fejlen til producenten af standardprogrammellet og indhente dennes bekræftelse på, at forholdet er accepteret som en fejlrapportering. Leverandøren skal med passende mellemrum følge op på fejlrapporteringen og rapportere tilbage til Kunden Leverandøren skal gøre sit yderste for at reducere problemets omfang, herunder om muligt anvise relevant omgåelse Når producenten har leveret en rettelse af den pågældende eller evt. andre Fejl eller har anvist relevant omgåelse, skal Leverandøren straks sørge for orientering af samt installation hos Kunden, hvis dette er en del af den aftalte vedligeholdelse, eller der er reklameret over Fejlen inden for garantiperioden Ovenstående begrænsning i Leverandørens udførelse af fejlrettelser omfatter ikke det programmel, der måtte være særskilt undtaget i Bilag 3. Begrænsningen Side 21 af 28

22 indebærer endvidere ingen begrænsning i kravene til godkendelse af overtagelsesprøve eller driftsprøve eller i Kundens andre misligholdelsesbeføjelser Programmel fra Leverandørens koncernforbundne selskaber anses ikke for tredjepartsprodukter For så vidt angår open source programmel gælder begrænsningen af Leverandørens afhjælpningspligt ikke, medmindre det pågældende programmel indgår som en integreret del af en (under)leverandørs standardprogrammel Vedligeholdelsesaftale: For de dele af Systemet, der er omfattet af en evt. vedligeholdelsesaftale, jf. Bilag 4, skal Leverandøren afhjælpe Mangler i Systemet i henhold hertil Forholdsmæssigt afslag: Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse Underretning om udført afhjælpning: Når Leverandøren har foretaget afhjælpning, skal Leverandøren give underretning herom til Kunden Uenighed: Såfremt der er uenighed om, hvorvidt der foreligger en Fejl, eller hvorvidt Leverandørens afhjælpning er fyldestgørende, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med pkt Ophævelse ved væsentlige Mangler: Kunden kan hæve Kontrakten, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige Mangler, som skyldes Leverandørens forhold, og såfremt Manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet jf. pkt. 28. Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af Kontrakten Reglerne i pkt. 27 om gennemførelse af ophævelse finder anvendelse. 26 Udtræden og opsigelse 26.1 Kundens ret til udtræden: Indtil 10 Arbejdsdage efter afklaringsfasens afslutning har Kunden ret til ved meddelelse til Leverandøren at udtræde af Kontrakten som helhed, idet begge Parters forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten i så fald bortfalder. For sådan udtræden betaler Kunden et vederlag til Leverandøren som fastsat i Bilag Opsigelse Kunden kan derudover når som helst vælge ansvarsfrit at opsige Kontrakten helt eller delvist med et skriftligt varsel på mindst 25 Arbejdsdage. Ved en sådan opsigelse bortfalder begge Parters forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten i relation til det opsigelsen omfatter Ved Kundens opsigelse betaler Kunden, for det opsigelsen vedrører, et vederlag til Leverandøren i form af; Side 22 af 28

23 I. Det beløb, som Leverandøren har til gode for den del af projektet, der allerede er gennemført. II. III. Det arbejde, der udføres i opsigelsesperioden på de 25 Arbejdsdage. Uden aftale med Kunden kan arbejdet ikke overstige arbejdsmængden angivet for den pågældende periode i den seneste detaljerede tidsplan. Yderligere levering af udstyr og licenser, såfremt Kundens seneste frist for afbestilling, jf. Bilag 1, er overskredet på tidspunktet for Kundens opsigelse Ved betaling af dette vederlag, får Kunden rettigheder til de betalte dele af Leverancen som aftalt i Kontrakten, således som de pågældende dele foreligger ved opsigelsens udløb Leverandøren skal efter modtagelse af opsigelsen loyalt søge at omallokere sine ressourcer til andre opgaver, medmindre Kunden anmoder om fastholdelse til opgaver under Kontrakten i opsigelsesperioden. I tilfælde af sådan omallokering fratrækkes sådant fakturerbart arbejde det vederlag vedrørende opsigelsesperioden, som Kunden ellers var forpligtet til at betale, i fald arbejdet var blevet udført af Leverandøren Modregning Evt. forudbetalte beløb fra Kunden til Leverandøren skal modregnes i det vederlag, som Leverandøren er berettiget til efter pkt og Ophævelse og konsekvenser af Kundens ophævelse 27.1Væsentlig misligholdelse: Kunden kan ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. For ophævelse på grund af Mangler, som Kunden har reklameret over inden udløb af garantiperioden, er det en betingelse, at Manglerne ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid Øvrige ydelser: Leverandørens misligholdelse efter Overtagelsesdagen af forpligtelse angivet i Bilag 4 eller Bilag 12 (support, vedligeholdelse, drift) kan evt. begrunde en ophævelse af Bilag 4 og Bilag 12, men selvstændig misligholdelse efter Overtagelsesdagen af Bilag 4 eller Bilag 12 kan ikke begrunde en ophævelse af Kontrakten Konsekvens for vedligeholdelse og drift: Aftale om support, vedligeholdelse og drift bortfalder for de dele, der omfattes af ophævelsen. Leverandøren er fortsat forpligtet til at supportere, vedligeholde og evt. driftsafvikle de dele af Systemet, som ikke er omfattet af ophævelsen, på hidtidige vilkår, dog således at Leverandørens vederlag reduceres forholdsmæssigt. Leverandøren kan dog kræve support-, vedligeholdelses- og driftsvederlag, servicemål og øvrige betin- Side 23 af 28

24 gelser for den resterende del af Systemet reguleret i det omfang, dette er rimeligt begrundet Øvrige misligholdelsesbeføjelser: Ovenstående afskærer ikke Kundens øvrige beføjelser efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan således efter omstændighederne gøre andre beføjelser gældende, herunder eventuelt kræve tilbagebetaling, erstatning eller forholdsmæssigt afslag i vederlag betalt frem til ophævelsen Brugsret og immaterielle rettigheder: Kontraktens ophør eller udløb medfører ingen indskrænkning i eventuel tidsubegrænset brugsret, ophavsret eller andre rettigheder vedrørende Systemet, som Kunden måtte have modtaget i henhold til Kontrakten. 28 Kundens forhold 28.1 Rente: Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Kontrakten, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler Ophævelse: Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 Arbejdsdage vil medføre, at Kontrakten ophæves, og Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb Udskydelse: Såfremt en eller flere tidsfrister i tidsplanen overskrides som følge af Kundens forhold, reduceres Kundens udskydelsesadgang tilsvarende Kundens medvirken: Såfremt Kunden ikke yder den i Bilag 7 og Bilag 8 beskrevne medvirken til projektet, og dette medfører forsinkelse af en eller flere tidsfrister i tidsplanen, jf. Bilag 1, skal Leverandøren have ret til en saglig begrundet udskydelse af aftalte tidsfrister samt renter af eventuelle udskudte betalinger Meromkostninger: Kunden godtgør løbende Leverandørens dokumenterede meromkostninger forårsaget af Kundens misligholdelse, og Maksimalprisen justeres tilsvarende. 29 Erstatning 29.1 Dansk rets almindelige regler: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler med de indskrænkninger, der følger af denne Kontrakt Bod: For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Side 24 af 28

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN]

KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN] KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE og [NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 5 2 DEFINITIONER... 6 3 LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER... 6 4 KUNDENS

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 22 8200 Aarhus N CVR-nr. 29 13 68 07 (i det følgende kaldet KORA ) og CVR-nr.... (i

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN]

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN] Odense Kommune Uddannelses- og aktivitetssystem 01-03-2011 [Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING mellem ODENSE KOMMUNE og [NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE

Læs mere

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et IT-system til Eventuelle forbehold til kontraktens

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere