KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN]"

Transkript

1 KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE og [NAVN]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER DEFINITIONER LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER KUNDENS DELTAGELSE AFKLARINGSFASE ETABLERINGSFASE UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLERINGSFASEN ÆNDRINGER LEVERING OPTIONER PRISER BETALINGSBETINGELSER AFPRØVNING SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, VIDEREUDVIKLING OG DRIFT GARANTI LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE KUNDENS FORHOLD ERSTATNING FORCE MAJEURE ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE PRÆCEPTIVE REGLER OG ANDEN LOVGIVNING RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION TREDJEMANDS RETTIGHEDER VARIGHED OG OPSIGELSE FORHOLD VED OPHØR TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE SAMARBEJDSORGANISATION BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER TVISTIGHEDER FORTOLKNING Side 2 af 25

3 32 FORBEHOLD UNDERSKRIFTER Side 3 af 25

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Tidsplan Kravspecifikation Vederlag og betalingsplan Beskrivelse af Driftsmiljø og Systemet Beskrivelse af tilknyttede ydelser Kundens deltagelse Specifikation af drifts-, support-, vedligeholdelses- og videreudviklingsydelser Prøver Licensbetingelser Servicemål for servicebureaudrift Samarbejdsorganisation Ændringshåndtering Optioner Side 4 af 25

5 KONTRAKT OM SERVICEBUREAULØSNING FOR ET SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM mellem Frederikshavn Kommune Rådhus Allè 9900 Frederikshavn (herefter Kunden ) og ** ** ** CVR. nr.: ** (herefter Leverandøren ) 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Loyalt samarbejde: Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel samt ansvarlig holdning og skal hver især yde en indsats for at opnå det bedst mulige resultat. De skal herunder loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf. punkt 28 og bilag 11, samt udvise den fleksibilitet, der må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-anskaffelser. 1.2 Informationspligt: Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for opfyldelse af Kontrakten. Herunder skal de loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, der er relevant for dens opfyldelse. Leverandøren skal ligeledes straks underrette Kunden, såfremt der er risiko for forsinkelser, herunder redegøre for årsag hertil og forventet leveringstidspunkt, samt foreslå og tilbyde afhjælpende tiltag. Ifald forsinkelsen skyldes Leverandørens forhold, skal Kunden skadesløsholdes for eventuelle omkostninger som følge deraf. 1.3 Rådgivningspligt: Leverandøren skal som led i Kontraktens opfyldelse rådgive Kunden i det omfang, der ud fra Kontrakten, de konkrete omstændigheder og god it-skik er rimeligt og relevant. 1.4 Særligt væsentlige forhold: Det er essentielt for Kunden, at: (i) Der etableres et pålideligt og driftssikkert System, der effektivt understøtter Kundens behov og opgaver som specificeret i Kontrakten. Side 5 af 25

6 (ii) (iii) (iv) Systemet understøtter mindst muligt behov for manuelle indtastninger. Systemet løbende opdateres, så det overholder den til enhver tid gældende lovgivning og regelsæt med betydning for opgaveløsningen hos Kunden og i øvrigt opdateres i takt med den generelle teknologiske og forretningsmæssige udvikling. Systemet og dets faciliteter for adgangskontrol overholder alle for Systemet relevante lovkrav til datasikkerhed og god praksis indenfor området samt eventuelle yderligere sikkerhedskrav anført i Kontrakten. 2 DEFINITIONER 2.1 Arbejdsdag betyder alle Dage mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Grundlovsdag og 1. maj er ikke helligdage. 2.2 Dag betyder enhver Kalenderdag. 2.3 Driftsmiljøet betyder Leverandørens maskinel, basisprogrammel, driftsstøttesystemer og kommunikations- og overvågningsfaciliteter, der anvendes til drift af Systemet, eventuelt i et driftsfællesskab med Leverandørens andre kunder som nærmere specificeret i bilag Kontrakten betyder denne kontrakt med tilhørende bilag. 2.5 Kravspecifikation betyder den i bilag 2 anførte kravspecifikation med Leverandørens indarbejdede ændringer og tilføjelser og de tilhørende underbilag. 2.6 Overtagelsesdag betyder den Dag, hvor Kunden skriftligt godkender overtagelsesprøven for Systemet som helhed som etableret i det aftalte Driftsmiljø. 2.7 Part og/eller Parterne betyder Kunden og/eller Leverandøren. 2.8 Servicebureauløsning betyder et system afviklet i Driftsmiljøet. 2.9 Systemet betyder et system med de egenskaber, som er specificeret i bilag 2 og bilag 4 og som leveres som den af denne Kontrakt omfattede Servicebureauløsning. 3 LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Systemet: Kontrakten omfatter gennemførelse af et projekt til opsætning og implementering af Systemet baseret på en standardløsning i Leverandørens Driftsmiljø. Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse, videreudvikling og support af Systemet. Systemet, dets enkelte dele og den tilhørende dokumentation skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Kontrakten, navnlig af bilag 2 og bilag Fremgår andet ikke af Kontrakten, er det Leverandørens ansvar, at Kontraktens krav og Kravspecifikationen derved opfyldes Kravspecifikationen skal kun anses for fraveget, hvis dette tydeligt fremgår. Indskrænkninger eller ændringer i Kravspecifikationen, der måtte fremgå af bilag 4 eller underbilagene hertil, er således kun gældende, såfremt disse tydeligt er indarbejdet eller på anden måde markeret i Kravspecifikationen og godkendt af Kunden. Side 6 af 25

7 3.2 Ledelse: Leverandøren skal levere kvalificeret projektledelse Leverandørens projektledelse omfatter især ledelse og administration af (i) Parternes samarbejde, (ii) rapportering og opfølgning, (iii) kvalitetssikring af henholdsvis Leverandørens og Kundens ydelser, (iv) kvalitetssikring af bidrag fra Leverandørens underleverandører, (v) udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, (vi) konfigurationsstyring og (vii) afprøvning Selvom Leverandøren har ansvaret for projektledelse, skal Leverandøren loyalt samarbejde med Kundens projektleder. 3.3 Kvalitetssikring: Leverandøren skal løbende anvende procedurer, der sikrer kvaliteten af alle projektbidrag, herunder eventuelle bidrag fra Kunden. 3.4 Koordinering og sammenhæng: Leverandøren skal sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter, samt sikre sig at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng mellem Systemets enkelte dele. 3.5 Dokumentation: Leverandøren skal levere dokumentation i overensstemmelse med Kontraktens krav. Hvor andet ikke fremgår specifikt, skal dokumentation leveres i overensstemmelse med god it-skik. 3.6 Sprog: Skærmdialog i Systemet skal være på dansk. 3.7 Andre ydelser: Aftaler om andre ydelser findes i bilag 5 beskrevet med indhold, art og omfang, idet priser og takster herfor dog er anført i bilag It-sikkerhed: Leverandøren skal ved Kontraktens opfyldelse overholde de itsikkerhedskrav, der er beskrevet i bilag 2 og 4, samt god praksis indenfor it-sikkerhed Bilag 2 og bilag 4 angiver supplerende beskrivelser af det omfang og på hvilken vis, (i) Leverandøren skal levere en årlig revisionserklæring, der opfylder kravene i revisionserklæring RS3411 type B (eller senere udgaver heraf), (ii) Kundens revision og/eller en af Kunden udpeget medarbejder har adgang til udførelse af sikkerhedsaudit hos Leverandøren, og (iii) Systemet omfatter eller forudsætter brug af kryptering, NET-id, digital signatur eller tilsvarende teknologi. 3.9 Persondata: I det omfang Leverandøren opbevarer eller på anden vis behandler persondata i forbindelse med Kontraktens opfyldelse, handler Leverandøren alene efter instruks fra Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan verificere, Leverandørens overholdelse af Kontraktens krav til sikkerhedsforanstaltninger. Side 7 af 25

8 4 KUNDENS DELTAGELSE 4.1 IT-miljø: Det er i bilag 2 og bilag 4 specificeret, såfremt Leverandøren stiller særlige krav til Kundens it-miljø for at kunne benytte Systemet. Ligeledes er de øvrige af Kundens itsystemer, som Systemet skal interface med, beskrevet heri. 4.2 Adgang hos Kunden: I det omfang, dette er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, skal Kunden give Leverandørens personale fysisk og elektronisk adgang til Kundens lokaler, udstyr, systemer, dokumentation, data og information om Kundens forretningsprocesser Ved adgangen skal Leverandøren overholde Kundens sikkerhedsprocedurer i det omfang, disse er oplyst overfor Leverandøren. Leverandøren skal endvidere følge Kundens rimelige henstillinger samt de øvrige ordensforskrifter, der gælder for Kundens ansatte. 4.3 Omfang: I bilag 6 er angivet det omfang, hvori Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder ved at stille oplysninger, medarbejdere, lokaler, udstyr, programmel, dokumentation eller andet til rådighed, samt ved at deltage i tests, overtagelsesprøve og afvikle driftsprøven Bilag 1 angiver tidspunkter for inddragelse af Kundens personale. 4.4 Kundens interesser: Leverandøren skal tilrettelægge projektet samt brugen af Kundens ressourcer med behørig hensyntagen til Kundens interesser, herunder Kundens behov for at kunne gennemføre sine forretningsmæssige aktiviteter uden afbrydelse. 5 AFKLARINGSFASE 5.1 Formål: Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse igangsættes en afklaringsfase, hvor det er formålet at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere Kravspecifikationen, samt om Kundens it-miljø lever op til kravene i bilag Indhold: Afklaringsfasen er et kort og intensivt forløb, hvor hver af Parterne skal yde en væsentlig indsats. Den gennemføres som et samarbejde, hvor Leverandøren opnår en yderligere indsigt i Kundens forretningsgange og behov og it-miljø. Samtidig bibringes Kunden en detaljeret indsigt i funktioner og muligheder ved det programmel, der er angivet i bilag 4. På grundlag heraf skal hver Part fremkomme med eventuelle forslag til præcisering og supplering af Kravspecifikationen Aktiviteterne i afklaringsfasen er beskrevet i bilag 1, herunder med estimat af det omfang hvori Parterne skal deltage i analyser, workshops og demonstrationer. 5.3 Vederlag: Leverandørens vederlag for afklaringsfasen er angivet i bilag Justering: I det omfang, Parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer, skal der udarbejdes udkast herom, og der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår. Side 8 af 25

9 5.4.1 Når de aftalte aktiviteter, jf. bilag 1, er gennemført skal Leverandøren forelægge Kunden et samlet udkast til tilrettet Kravspecifikation med tilhørende konsekvensrettelse af øvrige bilag. Ved forelæggelse skal Leverandøren gøre kunden skriftligt opmærksom på, såfremt det forelagte udkast er et endeligt udkast til tilrettet kravspecifikation. Kunden skal herefter inden 10 Arbejdsdage skriftligt meddele, hvorvidt det modtagne kan godkendes. 5.5 Manglende enighed om justering: I det omfang der ikke opnås enighed om at præcisere eller supplere krav anført i Kravspecifikationen og øvrige bilag, gælder de pågældende krav uændret. 6 ETABLERINGSFASE 6.1 Formål og indhold: Efter afklaringsfasen påbegyndes etableringen af Systemet i Driftsmiljøet. Kravspecifikationen (bilag 2) og beskrivelsen af tilknyttede ydelser i bilag 5 beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i etableringsfasen, herunder eventuel uddannelse af brugere, etablering af interfaces og konvertering Bilag 2 og/eller bilag 5 angiver det omfang, hvori Leverandøren skal varetage konvertering af data. Hvor andet ikke er anført, skal Leverandøren foretage konvertering af data og etablering af interfaces i det omfang, der måtte være fornødent til opfyldelse af Kravspecifikationen (bilag 2.) 6.2 Tidsplan: Etableringsprojektet skal gennemføres i henhold til tidsplanen (bilag 1), så alle nødvendige systemtekniske forudsætninger er opfyldt for at Leverandøren kan kunne forestå drift af Systemet fra den i tidsplanen (bilag 1) angivne Overtagelsesdag Etableringsprojektet afsluttes med en overtagelsesprøve, jf. punkt Vederlag: Leverandørens vederlag for etableringsfasen er angivet i bilag 3. 7 UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLERINGSFASEN 7.1 Ret til udtræden: Frem til Kundens godkendelse af overtagelsesprøven eller hvis en sådan ikke gennemføres, da frem til Kundens ibrugtagning af Systemet - har Kunden ret til når som helst med 10 Arbejdsdages skriftligt varsel at udtræde af Kontrakten. 7.2 Bortfald af forpligtelser: Ved udtræden bortfalder begge Parters forpligtelse til videre opfyldelse af Kontrakten. Udtræden omfatter annullation af alle eventuelle aftaler indgået i henhold eller med tilknytning til Kontrakten. 7.3 Udarbejdet materiale: Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer samt viden, der allerede er leveret til Kunden som led i Kontraktens indgåelse eller under afklaringsfasen, kan Kunden anvende til alternativ opfyldelse af Kundens behov, når vederlaget under punkt 7.4 er betalt. Retten omfatter ikke Leverandørens forretningshemmeligheder. 7.4 Vederlag: Udtræder Kunden, skal Kunden betale et vederlag til Leverandøren, der beregnes som fastsat i bilag 3. Vederlaget dækker Leverandørens tids- og ressourceforbrug samt eventuelle leverancer foretaget frem til udtræden. Side 9 af 25

10 8 ÆNDRINGER 8.1 Anmodning fra Kunden: Kundens ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til Leverandøren og kan fremsættes indtil Kontraktens ophør Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen udarbejde et estimat over det vederlag samt den tidsperiode, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag. Estimatet fremsendes til Kunden for dennes godkendelse Når Kundens godkendelse af estimatet foreligger, iværksætter Leverandøren behandlingen af ændringsforslaget og skal så vidt muligt indenfor den oplyste tidsperiode fremsende et løsningsforslag med et mindsteindhold som beskrevet i bilag 12. Forslaget skal herunder angive en kort men dog rimelig frist for Kundens godkendelse af forslaget, konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår. Eventuel forøgelse eller reduktion af kontraktsummen skal baseres på nettopåvirkningen af Leverandørens ressourceforbrug samt de aftalte takster for tidsforbrug og øvrige ydelser under Kontrakten. Forslaget skal således tage højde for Leverandørens eventuelle besparelser ved ændringen Ved eventuel uenighed om konsekvenser af en ændring har Kunden ret til fornøden indsigt i grundlaget for Leverandørens løsningsforslag. Ved prisberegningsmodeller og lignende erhvervshemmeligheder kan Leverandøren forlange, at gennemgangen foretages af en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt. Kunden har ligeledes ret til at lade en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, gennemgå Leverandørens løsningsforslag. Kunden afholder udgifterne til den uvildige tredjemand. Tredjemands identitet skal kunne godkendes af Leverandøren, der ikke må afslå godkendelse uden angivelse af rimelig grund Accepterer Kunden løsningsforslaget, har Leverandøren ikke krav på vederlag for løsningsforslagets udarbejdelse Foreligger der et godkendt estimat for ændringsopgavens udførelse, må dette ikke overskrides med mere end 15 %. Har Parterne aftalt en fast pris, gælder denne Påviser Leverandøren, at ændringsanmodningen af tekniske eller væsentlige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændringsanmodning Levering sker på Kontraktens vilkår, medmindre Leverandøren har angivet andet i løsningsforslaget. 8.2 Anmodning fra Leverandøren: Ønsker Leverandøren at foretage ændringer, fremsættes anmodning herom til Kunden vedlagt et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for funktionalitet, tidsplan og vederlag til Leverandøren. Anmodning med tilhørende løsningsforslag skal mindst have et indhold som beskrevet i bilag 12. Side 10 af 25

11 8.2.1 Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen behandle denne forespørgsel og meddele, hvorvidt anmodningen med tilhørende løsningsforslag kan godkendes Hvor dette er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for Leverandøren, skal Kunden acceptere ændringer, der kun i ubetydelig grad påvirker Kundens nytte af Systemet, og som ikke påfører Kunden yderligere omkostninger eller tab. 8.3 Ændringslog: Leverandøren skal opretholde én fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringsforslag samt aftalte ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag. En yderligere beskrivelse af processen vedrørende ændringshåndtering er indeholdt i bilag LEVERING 9.1 Tidspunkt: Parterne skal levere deres respektive ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i bilag Udskydelse: Med et skriftligt varsel til Leverandøren på mindst 20 Arbejdsdage har Kunden ret til 3 gange efter drøftelse med Leverandøren at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at de samlede udskydelser af tidsplanen højest kan udgøre 60 Arbejdsdage Såfremt Kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente efter rentelovens regler i udskydelsesperioden Påføres Leverandøren dokumenterede meromkostninger ved udskydelsen, skal disse godtgøres af Kunden I det omfang en eller flere tidsfrister i tidsplanen udskydes eller overskrides som følge af Kundens misligholdelse, reduceres der tilsvarende i Kundens udskydelsesadgang. 9.3 Overtagelsesdagen: Brugsretten til Systemet overgår på Overtagelsesdagen. 9.4 Risikoen: Leverandøren bærer risikoen for Systemet før og efter Overtagelsesdagen. 10 OPTIONER 10.1 Del af Systemet: Bilag 13 angiver eventuelle optioner, som Kunden kan bestille til udfærdigelse, installation og afprøvning samtidig med og som en del af Systemet. Bilaget angiver endvidere de nærmere betingelser for optionens udnyttelse, herunder frister for udnyttelse. Såfremt Kunden rettidigt bestiller en af optionerne, bliver det af optionerne omfattede en del af Systemet og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i Kontrakten som en del af Systemet, herunder med hensyn til afprøvning, aftalt Overtagelsesdag og vederlag, medmindre andet er angivet i bilag 13. Side 11 af 25

12 10.2 Efter Overtagelsesdagen: Bilag 13 angiver optioner, som Kunden kan bestille til udfærdigelse, installation, afprøvning og driftafvikling efter Overtagelsesdagen. Bilaget angiver endvidere de nærmere betingelser for optionens udnyttelse, herunder frister for udnyttelse, regulering af afprøvning, leveringsperiode, priser, fakturering, vilkår, forholdet til Systemet (herunder garantierne herfor), vedligeholdelse og drift. Hvor bilag 13 ikke angiver særlige betingelser, gælder Kontraktens betingelser tilsvarende for optionen Leveringspligt: Når Kunden rettidigt bestiller en option, skal Leverandøren levere det bestilte. I det omfang, der skal udarbejdes et særskilt løsningsforslag, når en option bestilles, er dette angivet i bilag 13. For udfærdigelse af løsningsforslag gælder reglerne i punkt 8 med de ændringer, der måtte fremgå af bilag Hvor bilag 13 ikke angiver de specifikke vilkår for leveringstid, varsel og indpasning i tidsplanen, forudsætter leveringspligten dog, at Parterne opnår enighed om tidspunkter for levering og indpasning i tidsplan samt ressourceallokering i forhold til levering Leverandøren skal udvise alle rimelige bestræbelser for fremskaffelse af en relevant ressourceallokering. 11 PRISER 11.1 Generelt: Alle priser er i danske kroner ekskl. moms I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret I priserne er inkluderet transport i Danmark. Vælger Leverandøren at inddrage personale fra lokationer udenfor Danmark, skal Leverandøren selv dække udgifterne til transport og ophold i forbindelse dermed Priserne er faste, medmindre andet er angivet Driftsvederlaget og timepriser reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset som opgøres af Danmarks Statistik. Pristalsregulering sker én gang årligt i januar, første gang 1. januar 2017 i forhold til udviklingen i nettoprisindekset i oktober oktober i den forgangne periode Vederlag for afklaringsfase og etablering: Leverandørens vederlag for gennemførelse af afklaringsfasen og etablering af Systemet i Leverandørens Driftsmiljø fremgår af bilag Hvor andet ikke fremgår explicit af bilag 3, udgør disse vederlag det samlede beløb Kunden skal betale for ydelser og leverancer, vedligeholdelse, licens og andre udgifter under Kontrakten leveret frem til og med bestået driftsprøve Vederlag for løbende ydelser: Priser for licens, vedligeholdelse, drift og support samt regulering heraf er specificeret i bilag 3. Heraf fremgår også reguleringsmekanismer ved ændring af Kundens behov fx i relation til antallet af brugere, der kan benytte Systemet, datamængder mv. Side 12 af 25

13 11.4 Andre ydelser: Priser på andre ydelser er specificeret i bilag 3 og 5, herunder priser og takster for tilkøb under Kontrakten af konsulentydelser, programmel, dokumentation og undervisning. Bilaget angiver endvidere eventuel regulering af de pågældende priser og takster. 12 BETALINGSBETINGELSER 12.1 Betalingsplan: For ydelser omfattet af afklarings- og etableringsfasen skal Kunden betale i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 3 under forudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad Leverandøren i henhold til tidsplanen i bilag 1 skal have udført på dette tidspunkt Ved eventuel fasevis idriftsættelse angiver betalingsplanen en tilsvarende fasevis betaling for etableringsprojektet samt tilsvarende takt for og størrelse af påbegyndt betaling for vedligeholdelse, support og drift Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan Kunden holde en forholdsmæssig del af beløbet tilbage Dansk rets regler om tilbageholdsret finder anvendelse. Kunden må således ikke holde mere tilbage, end det er påkrævet, til afhjælpning af manglen, og resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. Når manglen er udbedret, skal betaling finde sted Drift, vedligeholdelse, support og licens: Drift, vedligeholdelse og support af Systemet samt licensvederlag skal betales af Kunden som angivet i bilag Andre ydelser: For ydelser, hvor vederlaget ikke indgår i betalinger under betalingsplanen eller det løbende driftsvederlag, skal betaling ske 30 Dage efter foretaget levering, medmindre andet fremgår af bilag Forfaldstidspunkt m.v.: Kunden er tidligst forpligtet til at betale 30 Dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger Faktura skal indeholde eller ledsages af detaljerede specifikationer, der gør Kunden i stand til udførelse af sædvanlig fakturakontrol. På rimelig anmodning fra Kunden skal Leverandøren uden yderligere betaling levere supplerende dokumentation for validiteten af de ved fakturering anvendte parametre. 13 AFPRØVNING 13.1 Generelt: Der skal for Systemet gennemføres en samlet overtagelsesprøve og en samlet driftsprøve Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten. Side 13 af 25

14 For hver prøve udarbejdes rapporter, hvor prøvens forløb og de konstaterede fejl noteres. Når der ved prøverne konstateres fejl eller mangler, bør rammerne for afhjælpning aftales, herunder ansvarsdeling ved og tidsfrister for udbedring Fejl, der er konstateret men ikke korrigeret før Kunden godkender en prøve som bestået, skal anføres i en mangelliste med angivelse af tidsfrister for og arbejdsdeling ved afhjælpning. Selvom en kendt fejl ikke anføres på listen, indebærer dette intet afkald på afhjælpning af fejlen Overtagelsesprøve: Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet er til stede. Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren med Kundens aktive deltagelse Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag 8. Herunder angiver bilaget eventuel bagatelgrænse for fejl og mangler, der ikke kan forhindre beståelse af overtagelsesprøven, selvom de pågældende fejl og mangler skal afhjælpes Opfylder overtagelsesprøven ikke kravene til dens resultat, er Leverandøren berettiget til med mindst 5 Arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil prøven er bestået eller Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom Garantiperioden, samt Leverandørens forpligtelser til at vedligeholde hele eller dele af Systemet, herunder til at yde support, træder i kraft ved godkendelse af overtagelsesprøven Kunden skal uden ugrundet ophold, efter at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til Leverandøren Driftsprøve: Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt Systemet overholder de opstillede servicemål, jf. bilag Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom. 14 SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, VIDEREUDVIKLING OG DRIFT 14.1 Specifikation af ydelser: En nærmere beskrivelse af Leverandørens support, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Systemet er specificeret i bilag Ny lovgivning m.v.: Systemet skal løbende opdateres i takt med udviklingen i lovgivning med betydning for Systemets udformning og anvendelse og i øvrigt opdateres i takt med den generelle teknologiske og forretningsmæssige udvikling Uddannelse: Hvis Leverandørens skift til nye versioner af Leverandørens standardsystem indebærer behov for supplerende uddannelse hos Kunden, skal Leverandøren sørge for organisering og udførelse af sådan undervisning uden udgift for Kunden Nye versioner - Loyal kommunikation og udskydelse: For at Kunden kan tilrettelægge sine arbejdsprocesser og egen teknologiske udvikling, samt for at lette Kundens identifi- Side 14 af 25

15 cering af eventuelle problemer forårsaget af Leverandøren, skal Leverandøren loyalt informere Kunden om påtænkte ændringer i Leverandørens standardsystem, herunder i forbindelse med patches, releases og versionsskift Leverandøren skal herunder informere Kunden om sine faste rutiner for indlægning af sikkerhedsopdateringer og patches I god tid inden Leverandøren måtte migrere til ny teknologi eller fortage andre væsentlige ændringer i Leverandørens standardsystem, skal Leverandøren informere Kunden om de påtænkte ændringer samt tidsplan for opgraderingen og dens konkrete betydning for Systemet Såfremt Kunden måtte anmode herom, skal Leverandøren i forhold til Kunden acceptere opretholdelse af den hidtidige udgave af Systemet i indtil 6 måneder efter Kunden har modtaget orientering om den planlagte opgradering Leverandørens forpligtelse til at opretholde den hidtidige udgave bortfalder dog i det omfang, den nye udgave er nødvendiggjort af ændringer i 3. parts systemer, lovgivning o. lign. 15 GARANTI 15.1 Generelt: Leverandøren garanterer, at Systemet og Leverandørens ydelser opfylder Kontraktens krav God IT-skik: Leverandøren garanterer, at Leverandørens ydelser udføres i overensstemmelse med god it-skik. Er andet ikke aftalt, anvender Leverandøren metoder, procedurer og værktøjer, der følger god praksis og er relevante set i forhold til Kravspecifikationen, Kontrakten og Systemet Herunder garanteres det (i) at tilpasning, tilretning og opsætning af parametre i standardprogrammel udføres hensigtsmæssigt så risiko for problemer ved opgradering til nye versioner reduceres og (ii) at tilpasning, tilretninger og opsætning af parametre er foretaget ud fra den i branchen kendte viden på udførelsestidspunktet, herunder den dokumentation samt de fejlmeddelelser, råd og anvisninger fra producenten af anvendt standardprogrammel, som Leverandøren har eller burde have adgang til Garantien for overholdelse af god it-skik gælder standardprodukter, tilpasninger, implementering og øvrige ydelser produceret indenfor den koncern, Leverandøren tilhører Garantien for overholdelse af god it-skik gælder ikke standardprodukter fra virksomheder udenfor den koncern, som Leverandøren tilhører. Brug af tredjemands produkter forudsætter forudgående orientering af Kunden, jf. punkt Lovkrav: Leverandøren garanterer, at Systemet på Overtagelsesdagen opfylder (i) alle præceptive lovkrav samt (ii) alle krav i lovgivning, i det omfang sådanne krav har betydning for Systemets udformning og brug. Så længe Leverandørens forpligtelser til levering Side 15 af 25

16 af vedligeholdelse, support og drift er i kraft, gælder kravet til enhver tid i forhold til den på det pågældende tidspunkt gældende lovgivning Integration: Leverandøren garanterer, at Systemet og dets enkelte dele fungerer integreret, samt at det kan kommunikere med andre systemer som beskrevet i Kravspecifikationen. Leverandøren garanterer endvidere, at det af Kundens og tredjemands hardware samt software, der i henhold til Kontrakten skal fungere sammen med Systemet, kan integreres med Systemet, og Kontraktens krav vil være opfyldt, forudsat at de nævnte produkter i sig selv fungerer fejlfrit Udbygningsmuligheder: Leverandøren garanterer at Systemet vil kunne udbygges, som beskrevet i Kontrakten med tilhørende bilag Garanterede servicemål: Leverandøren garanterer, at de i bilag 10 beskrevne servicemål opretholdes fra Overtagelsesdagen, medmindre andet fremgår af bilag Garantiperiode - etablering og løbende ydelser: Garantien for en enhed eller ydelse gælder 1 år efter leveringstidspunktet. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen For enheder og ydelser leveret efter bestået driftsprøve gælder en tilsvarende 1 års garantiperiode regnet fra levering af den pågældende enhed eller ydelse To års fristen for reklamation i Købelovens 54 er således fraveget. 16 LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 16.1 Generelt: Er leverancerne ikke tilstrækkelige til at opfylde Kontraktens krav, herunder aftalte servicemål, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de aftalte tidsfrister, jf. bilag 1, at stille sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation, konsulentbistand og andre ydelser til rådighed, som er nødvendigt for at opfylde Kontrakten Forsinkelse bod: Overskrides en bodspålagt milepæl som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. Arbejdsdag af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen, jf. bilag 3. Boden beregnes således: Fra og med 1. Arbejdsdags forsinkelse til og med 20. Arbejdsdag beregnes bod med 0,25 % pr. Arbejdsdags overskridelse Fra og med 21. Arbejdsdags forsinkelse beregnes bod med 0,50 % pr. Arbejdsdags overskridelse Bod for forsinkelse med bestået overtagelsesprøve og driftsprøve under Kontrakten kan samlet ikke overstige 50 % af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen Påløbet dagbod betales efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter den bodspålagte milepæl modtaget påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til den pågældende bod Informationspligt: Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for opfyldelse af Kontrakten. Herunder skal de loyalt udveksle Side 16 af 25

17 information, data og dokumentation i det omfang, der er relevant for dens opfyldelse. Leverandøren skal ligeledes straks underrette Kunden, såfremt der er risiko for forsinkelser, herunder redegøre for årsag hertil og forventet leveringstidspunkt, samt foreslå og tilbyde afhjælpende tiltag. Leverandøren skal løbende og mindst ugentligt give Kunden en status herfor. Ifald forsinkelsen skyldes Leverandørens forhold, skal Kunden skadesløsholdes for eventuelle omkostninger som følge deraf Supplerende beføjelser ved forsinkelse: Foreligger der en forsinkelse, som skyldes Leverandøren, eller er det overvejende sandsynligt, at en sådan forsinkelse vil indtræde, skal Leverandøren for egen regning tilføre yderligere ressourcer kvalitativt og kvantitativt, såfremt dette kan øge sandsynligheden for overholdelse af tidsplanen eller reducere en opstået misligholdelse. Endvidere gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering Definition af en mangel: En mangel foreligger, såfremt Systemet eller øvrige af Leverandørens ydelser ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af Kontrakten Afhjælpning af mangler: For alle dele af Systemet gælder, at Leverandøren skal sørge for afhjælpning af mangler i henhold til de servicemål, der fremgår af bilag Kundens påberåbelse af mangel: Kunden skal ved sin reklamation beskrive, hvorledes det påberåbte problem ytrer sig, samt hvordan det genskabes eller påvises på anden vis. I det omfang, Kunden skal benytte specielle rapporteringsværktøjer og procedurer, fremgår disse af bilag Bod ved manglende opfyldelse af servicemål: Såfremt servicemålene beskrevet i bilag 10 ikke overholdes efter bestået driftsprøve, sanktioneres dette med en bod, alt i overensstemmelse med det i bilag 10 beskrevne Forholdsmæssigt afslag: I fald Kunden kræver betaling af bod efter punkt 16.8, kan Kunden ikke samtidig kræve forholdsmæssigt afslag i vederlaget for vedligeholdelse. Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder i øvrigt anvendelse Ophævelse: Det anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at hæve Kontrakten helt eller delvis efter Kundens valg, såfremt (i) (ii) (iii) (iv) Kunden reklamerer over væsentlige mangler, og disse ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid, Leverandøren ikke opfylder de aftalte servicemål i 3 måneder i træk eller hvis servicemålene ikke opfyldes i 3 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder, medmindre der er tale om bagatelagtige overskridelser, Bodsmaksimum et i henhold til bilag 10 overskrides i 2 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder, eller i 1 måned overskrides med 50 % uden hensyntagen til evt. bodsmaksimum, den aftalte Overtagelsesdag eller fristen for afslutning af driftsprøven overskrides med mere end 40 Arbejdsdage (i det omfang dette ikke skyldes Kundens forhold, jf. punkt 17.3), Side 17 af 25

18 (v) (vi) (vii) Leverandøren går konkurs, undergives rekonstruktionsbehandling eller der viser sig væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (med forbehold for konkurslovens regler om indtrædelsesret), Leverandøren ophører med den virksomhed, Kontrakten vedrører, eller der for Leverandøren indtræder andre omstændigheder, som bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare Ex nunc: Ophævelse efter garantiperiodens udløb kan alene ske ex nunc (med virkning for fremtiden) Fortsat brug efter ophævelse: Kunden er efter en eventuel ophævelse berettiget til at benytte hele eller dele af Systemet, indtil alternative delsystemer kan anskaffes mod fortsat betaling af driftsvederlaget for den del af Systemet, der benyttes efter ophævelsen. 17 KUNDENS FORHOLD 17.1 Rente: Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser efter Kontrakten, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler Betalingspåkrav og ophævelse: Har Leverandøren forgæves overfor Kunden skriftligt påtalt Kundens misligholdelse med betaling af forfaldne beløb, idet påkravet samtidig angiver at manglende betaling inden 30 Arbejdsdage vil medføre, at Kontrakten ophæves, eller at alt arbejde standses, kan Leverandøren ophæve Kontrakten helt eller delvis, respektivt suspendere sit arbejde med Kontraktens opfyldelse, såfremt Kunden ikke inden fristens udløb har betalt det påtalte forfaldne beløb Udskydelse: Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser under Kontrakten herunder forhold nævnt i bilag 6, og dette medfører forsinkelse, skal Leverandøren have ret til en saglig begrundet udskydelse af sine tidsfrister samt til renter af eventuelle udskudte betalinger. Yderligere har Leverandøren i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Kunden ret til at allokere ressourcer andetsteds for at minimere tab Reduktion af Leverandørens ansvar: Leverandøren har ikke ansvar for fejl, forsinkelser eller driftsforstyrrelser, i det omfang Leverandøren dokumenterer at disse skyldes (i) Kundens misligholdelse, (ii) Kundens uforsvarlige adfærd, (iii) misligholdelse fra Kundens øvrige leverandører, (iv) Kundens indgreb i eller ændring af Systemet, (v) fejl i Kundens it-miljø, eller (vi) Kundens forkerte anvendelse af Systemet Påkrav om manglende medvirken: Såfremt Kunden ikke yder den i bilag 6 beskrevne medvirken til projektet, og dette medfører forsinkelse af en eller flere tidsfrister i tidsplanen, jf. bilag 1, skal Leverandøren uden ugrundet ophold gøre Kunden opmærksom herpå og herunder angive, hvori den manglende medvirken består og konsekvenserne af den manglende medvirken. 18 ERSTATNING 18.1 Dansk ret: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang Kunden dokumenterer et tab udover bodsbeløbet. Side 18 af 25

19 18.2 Begrænset til vederlag: Erstatning og eventuel bod tilsammen er dog for skader opstået indtil garantiperiodens udløb begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag for afklaringsfasen og etablering af Systemet. For skader opstået efter garantiperiodens udløb er erstatning og eventuelt bodsbeløb for en sådan skade begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag for vedligeholdelse og support samt eventuelle øvrige ydelser, som Leverandøren har eller skal levere til Kunden i det kalenderår, hvor skaden er sket, dog mindst kr Indirekte tab og følgeskader: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for følgeskader eller andet indirekte tab Tab eller forvanskning af data, som Leverandøren behandler på Kundens vegne, som skyldes Leverandørens forhold, betragtes som et direkte tab, herunder udgifterne til retablering af mistede data Kundens eventuelle øvrige økonomiske tab, herunder tab som følge af fejludbetalinger, der skyldes Systemet eller Leverandørens forhold i øvrigt, anses ligeledes for et direkte tab Kunden skal udøve rimelige bestræbelser på at reducere sit tab ved fejludbetalinger. Kundens eventuelle timeforbrug, sagsomkostninger eller omkostninger til ekstern bistand afholdt med henblik på at reducere tabet, herunder til at søge fejludbetalte midler retur, medgår i opgørelsen af tabet Bortfald af fraskrivelse og begrænsning: Foranstående fraskrivelser og begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part Produktansvar: Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 19 FORCE MAJEURE 19.1 Ansvarsfrihed: Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til nærværende Kontrakt anses for ansvarlig overfor den anden Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en sådan hindring, og Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne, eventuelt ved brug af alternativ underleverandør Varighed: Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Annullation: Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Kontrakten helt eller delvist, såfremt den aftalte Overtagelsesdag overskrides med 60 Arbejdsdage som følge af force majeure. Ved en sådan annullation beholder Side 19 af 25

20 begge Parter hvad de har modtaget fra den anden Part. Der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne. 20 ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE 20.1 Ansvarsfrihed for Leverandøren: Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke udfører ændringer i Systemet eller foretager ændringer i it-miljøet i strid med kravene i bilag 4, og dette øver betydende indflydelse på Systemets rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til Systemet, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser Leverandørens kontrol: Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid. 21 PRÆCEPTIVE REGLER OG ANDEN LOVGIVNING Overholdelse af gældende lovregler: Leverandøren indestår for, at Systemet i Kontraktens løbetid opfylder relevante præceptive regler og anden lovgivning med betydning for Systemets udformning og anvendelse, jf. punkt RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION 22.1 Brugsret: Kunden erhverver i Kontraktens løbetid en brugsret til Systemet og den tilhørende dokumentation. Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i Kontraktens bilag, gælder følgende for brugsretten: Brugsretten til Systemet omfatter alle organisatoriske enheder, der udgør en del af Kunden. Brugsretten omfatter endvidere selvejende institutioner, med hvem Kunden før Kontraktens underskrift har indgået eller efterfølgende indgår aftale om opgaveløsning for Kunden. Øvrige institutioner, hvor Kunden udpeger medlemmer af bestyrelsen, er tillige omfattet af brugsretten Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med brug af Systemet efter dets formål. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og benytte Systemet på anden vis, sålænge dette sker som led i Kundens almindelige forretningsprocesser Systemet må kun bruges som led i de forretningsprocesser, der falder indenfor Kundens virke Det nærmere indhold af brugsretten er i øvrigt beskrevet i bilag 9. Bilag 9 kan ikke medføre en indskrænkning i ovenstående eller i Kravspecifikationens opfyldelse Brugsret til særligt udviklet programmel: Kunden og de i punkt 22.1 anførte enheder får uindskrænket og tidsubegrænset brugsret til de specifikationer, komponenter, kildekode, data/database, programmel, dokumentation, manualer, hjælpeprogrammel, værktøj og Side 20 af 25

21 lignende, som Leverandøren måtte udarbejde eller udvikle for Kunden som led i Kontraktens opfyldelse. Kunden må således frit bruge dette, herunder lade det installere, afvikle, vedligeholde, videreudvikle og benytte som led i Kundens brug af Systemet til dets formål Leverandørens ophavsret: Leverandøren bevarer ophavsretten til programmel mv. som udvikles som led i Kontraktens opfyldelse. Leverandøren har endvidere ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilretning af Systemet, til brug ved udvikling eller tilretning af systemer for tredjemand Ændringer: Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under Kontrakten. 23 TREDJEMANDS RETTIGHEDER 23.1 Garanti mod krænkelse: Leverandøren indestår uden tidsbegrænsning for, at Systemet ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder Kunden skal straks give Leverandøren skriftlig meddelelse, hvis Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser og bistå Leverandøren under sagen i fornødent omfang. 24 VARIGHED OG OPSIGELSE 24.1 Varighed: Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og løber i 6 år til udløbet af en kalendermåned, medmindre den forinden er forlænget af Kunden, jf. punkt 24.2, eller den forinden er opsagt af Kunden, jf. punkt Option på forlængelse: Kunden er berettiget til at forlænge Kontrakten i op til 12 måneder ad to gange, dvs. i alt i op til 24 måneder Såfremt Kunden ønsker at udnytte sin option på forlængelse, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder før det tidspunkt, hvor Kontrakten ellers ville udløbe Opsigelse fra Kunden: Kunden kan med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige Kontrakten Ved opsigelse af Kontrakten til udløb før 48 måneder regnet fra overtagelsesdagen er Leverandøren berettiget til et exit-fee som angivet i bilag Herudover har Kunden den i punkt 7 beskrevne udtrædelsesadgang under afklarings- og etableringsfasen Ekstraordinær forlængelse: Såfremt overgangen til et nyt system forsinkes, kan Kunden, uanset en afgivet opsigelse i henhold til punkt 24.3 eller en manglende forlængelse af Kontrakten i henhold til punkt , forlænge Kontraktens varighed med op til 6 måneder ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 30 Dage før det tidspunkt, hvor Kontrakten ellers ville udløbe. Side 21 af 25

22 24.5 Misligholdelse: Overholder Leverandøren ikke sine forpligtelser efter Kontrakten til varetagelse af vedligeholdelse og eventuel drift, har Kunden de under punkt 16 og 18 angivne beføjelser. 25 FORHOLD VED OPHØR 25.1 Udlevering: Ved opsigelse, ophævelse eller anden form for ophør skal Leverandøren straks på opfordring fra Kunden udlevere Kundens data, herunder sikkerhedskopier, samt specifikation af alle dataformater og alt dataindhold Ingen tilbageholdsret: Leverandøren har ved kontraktophør uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i Kundens data, dokumentation tilhørende Kunden eller andet materiale, som tilhører Kunden Ophørsassistance Leverandøren skal loyalt medvirke til Kundens planlægning og gennemførelse af genudbud af denne Kontrakt samt anden ophørsassistance Leverandøren skal fremsende alle informationer og data, som Kunden finder nødvendige i den henseende. Besvarelse af henvendelser, herunder eventuel udlevering, skal ske senest 10 Arbejdsdage fra Kundens henvendelse Leverandøren er forpligtet til mod betaling at yde medvirken til overflytning af de af Kontrakten omfattede data til et andet driftsmiljø installeret hos tredjemand eller hos Kunden efter Kundens valg. Leverandørens immaterielle rettigheder må ikke være til hinder herfor. Leverandørens bistand skal gives hurtigst muligt og i god tid inden ophørstidspunktet Leverandøren skal udarbejde en detaljeret plan for overgangen til et nyt system, herunder flytning af Kundens data hertil og skal gennemføre relevante funktioner og testfaser hos Kunden eller en af Kunden udpeget tredjemand Leverandøren skal medvirke til, at overgangen til et nyt system forløber således, at Kundens daglige forretninger ikke berøres unødigt heraf Varighed: Ovenstående forpligtelser vedrørende ophørsassistance er gældende i op til 6 måneder efter Kontraktens ophørstidspunkt Vederlag: Leverandøren er berettiget til betaling efter rimelig og dokumenteret medgået tid for udlevering af data og anden ophørsassistance i henhold til de aftalte timesatser. Leverandøren har dog ikke krav på betaling herfor, såfremt Kontraktens ophør skyldes Kundens ophævelse på grund af Leverandørens væsentlige misligholdelse. Har Kunden helt eller delvist betalt for en sådan assistance, fordi Leverandøren bestrider ophævelsens berettigelse, og får Kunden efterfølgende medhold i ophævelsens berettigelse ved en voldgiftskendelse eller på anden vis, jf. punkt 30, er Kunden berettiget til at få sådanne betalinger refunderet Opbevaring af data: Leverandøren skal på anfordring fra Kunden i op til 5 år opbevare de data tilhørende Kunden, der var i Leverandørens besiddelse ved Kontraktens ophør. Leverandøren kan i så fald oppebære et ud fra ydelsens omfang og art fastsat rimeligt vederlag, så længe forpligtelsen gælder. Kunden kan når som helst opsige denne forpligtelse med en måneds forudgående skriftligt varsel. Side 22 af 25

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN]

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN] Odense Kommune Uddannelses- og aktivitetssystem 01-03-2011 [Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING mellem ODENSE KOMMUNE og [NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING INDHOLDSFORTEGNELSE Overskrift Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DEFINITIONER... 3 3. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER...

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING INDHOLDSFORTEGNELSE Overskrift Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DEFINITIONER... 3 3. kontraktgrundlag... 4 4. LEVERANDØRENS

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den )

Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den ) Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den 14.01.2015) Side 1 af 37 Indhold Præambel... 8 1 Definitioner... 9 2 Leverandørens leveringsforpligtelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM. Professionshøjskolen UCC [LEVERANDØR]

Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM. Professionshøjskolen UCC [LEVERANDØR] Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM Professionshøjskolen UCC OG [LEVERANDØR] Notat [Overskrift] [Tekst] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

KONTRAKT. mellem. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) KONTRAKT mellem Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om kundens anvendelse af leverandørens [Løsninger]

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 22 8200 Aarhus N CVR-nr. 29 13 68 07 (i det følgende kaldet KORA ) og CVR-nr.... (i

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE "KUNDEN") [Indsæt] (I DET FØLGENDE "LEVERANDØREN")

KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE KUNDEN) [Indsæt] (I DET FØLGENDE LEVERANDØREN) KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE "KUNDEN") OG [Indsæt] (I DET FØLGENDE "LEVERANDØREN") (SAMMEN BENÆVNT "PARTERNE") 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED UCCS TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse af intern portal IN

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kontrakt. tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. mellem

Kontrakt. tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. mellem Kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse mellem Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K (i det følgende "Kunden") og [ ] (i det følgende "Leverandøren")

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et IT-system til Eventuelle forbehold til kontraktens

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere