Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne har taget den nye portal til sig, er der gennemført en spørgeundersøgelse om tilfredshed og brug af portalen. Undersøgelsen er en gentagelse af en lignende undersøgelse fra Det er således muligt at sammenligne resultaterne og derved vurdere hvilken effekt relanceringen har haft på den oplevede tilfredshed med portalen. Undersøgelsen 2004 undersøgelsen er gennemført i perioden november 2004, hvor det via link fra portalen har været muligt at besvare et internetbaseret spørgeskema. Der er indsamlet i alt 210 besvarelser. Heraf er 31 besvarelser kun delvist udfyldt, idet brugeren har afbrudt besvarelsen undervejs. Samtlige besvarelser indgår i rapporteringen. Den tilsvarende undersøgelse fra 2003 er gennemført med samme spørgeramme vedrørende de generelle spørgsmål om brugervenlighed og vurdering af portal undersøgelsen er gennemført i perioden: september 2003, hvor det via et pop-up-vindue har været muligt at besvare spørgeskemaet. Der blev indsamlet i alt 929 besvarelser. De to undersøgelser adskiller sig på to områder. Dels har det i 2004-undersøgelsen ikke været teknisk muligt at gennemføre undersøgelsen via et pop-up-vindue. Som resultat af den ændre indsamlingsmetode er der i år indsamlet betydeligt færre besvarelser end sidste år. Dels blev undersøgelsen i 2003 gennemført i september, hvilket var sammenfaldende med at mange medlemmer besøgte hjemmesiden med det ene formål at deltage i lønstatistikundersøgelsen. For at undgå en eventuel påvirkning af undersøgelsesresultater som følge af dette, er undersøgelsen i år henlagt til november måned. Disse afvigelser vurderes ikke at svække sammenligneligheden af de to undersøgelser. Der skal dog gøres opmærksom på, at resultaterne i 2004-undersøgelsen som følge af det lavere antal svar, vil være behæftet med en lidt større statistisk usikkerhed end i 2003-undersøgelsen. Generel vurdering Knap hver femte (18 procent) finder, at den nye portal i stor grad efterlader et positivt indtryk. Det er samme niveau som i Der er imidlertid en stigende andel, som er kritiske og i lille grad eller slet ikke, mener at portalen giver et positivt indtryk. Den kritiske gruppe udgør 29 procent i 2004 og 13 procent sidste år. Ingeniørhuset Kalvebod Brygge Fax DK-1780 København V Telefon Website

2 2 Generel vurdering af IDAs portal I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 1. I hvilken grad efterlader hjemmesiden et positivt indtryk? 2. I hvilken grad får du indfriet dit behov og formål med at benytte IDAs hjemmeside? % 54% 21% 8% % 68% 12% 1% % 53% 28% 8% % 44% 8% 3% Anm.: "ved ikke" svar er udeladt. er summer vandret til 100% En væsentlig gruppe får ikke fuldt ud opfyldt formålet med at benytte portalen. 28 procent får kun i lille grad indfriet deres behov, og for 8 procent lykkedes det slet ikke. Der er i 2003 en betydelig større andel, som i stor grad fik indfriet deres behov og formål med at benytte IDAs hjemmeside. Den store forskel i forhold til i år, formodes at hænge sammen med, at mange brugere i undersøgelsen primært besøgte hjemmesiden for at deltage i lønstatistikundersøgelsen, som blev gennemført på samme tidspunkt. Der er ingen nævneværdige forskelle i vurderingerne blandt de forskellige brugerprofiler (brugernes relation til IDA), alder eller køn. Derimod er der en tydelig sammenhæng mellem den generelle vurdering og hvorvidt brugeren har fået opfyldt sit konkrete formål med at benytte portalen (de efterfølgende spørgsmål om søgning og udbytte). Brugere, som har nemt ved at finde det, de søger efter, er også langt større grad tilfredse med det indtryk portalen efterlader. Side 2 af 6

3 3 Brugervenlighed Det overordnede resultatet vedrørende brugervenlighed (nedenstående tabel) viser, at flertallet af brugerne gennemgående er tilfredse, og at portalen vurderes som seriøs og troværdig. Resultaterne viser imidlertid også, at brugere sidste år var lidt mere positive. Det bør i sammenligningen med sidste år, dog også tages i betragtning, at brugerne sidste år vurderede en hjemmeside, som de har vænnet sig til gennem 4-5 år, mens vurderingerne i år er baseret på et forholdsvis kortvarigt kendskab til den nye portal. Mere specifikt viser resultaterne, at 44 procent er enige/helt enige i, at det er nemt at finde rundt. Andel af brugerne der er helt uenige heri er vokset fra 4 procent i 2003 til 11 i år. Mere end hver tredje (35 procent) er uenig eller helt uenig i, at de hurtigt får overblik over indholdet på hjemmesiden. Vurdering brugervenlighed af IDAs portal Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig 3. Det er nemt at finde rundt på hjemmesiden 4. Jeg får hurtigt overblik over indholdet på hjemmesiden 5. Det er nemt at forstå indhold og tekster på hjemmesiden 6. Hjemmesiden fremtræder seriøs og troværdig % 40% 28% 17% 11% % 47% 28% 17% 4% % 36% 23% 26% 9% % 41% 30% 21% 4% % 58% 24% 7% 3% % 63% 20% 5% 1% % 53% 17% 7% 3% % 60% 14% 3% 1% 7. Siderne vises hurtigt og uden problemer % 41% 15% 14% 11% % 56% 12% 6% 1% Anm.: "ved ikke" svar er udeladt. er summer vandret til 100 % (afrundet) Indhold og tekster på portalen fremstår som forståelige for langt de fleste. Blot 10 procent (uenig/helt uenig) har vanskeligheder hermed. Der er også blot 10 procent, som er uenige eller helt uenige i, at portalen fremtræder seriøs og troværdig. Der kan spores nogen utilfredshed med portalens tekniske performance. Hver fjerde er således uenig (14 procent) eller helt uenig (11 procent) i at siderne vises hurtigt og uden problemer. En nøjere analyse af data viser at de brugere, der er utilfredse med brugervenligheden også i større grad har haft vanskeligheder ved at finde det, som de konkret har søgt efter. Det er næppe overraskende, da en vurdering af brugervenlighed i sagens natur er tæt forbundet med, om man kan finde rundt på portalen og navigere frem til den ønskede og relevante information. Side 3 af 6

4 4 Søgning og udbytte på portalen Den følgende tabel viser, hvilke specifikke formål brugerne har haft med deres besøg på portalen. Tabellen viser også i hvilken grad det lykkedes for dem at finde, det de søgte efter. Det fremgår eksempelvis, at 79 procent har søgt efter mødetilmelding eller informationer om møder og arrangementer (spørgsmål 8.1). Den højre del af tabellen viser, at 28 procent af disse også nemt fandt det de søgte efter, og at 44 procent fandt det med besvær. Søgning efter arrangementsrelateret information er således det meste søgte, men også det område, hvor færrest nemt finder det ønskede. Det gennemgående resultat er dog, at størsteparten af brugerne finder det, de søger efter. For en større dels vedkommende er det dog forbundet med besvær at finde det ønskede. Søgning og udbytte på portalen Søgte efter Nej Ja Ja, nemt Fandt du det søgte Ja, med besvær Delvist Nej 8.1 Tilmelding til, eller information om, arrangementer og møder 21% 79% 28% 44% 13% 15% 8.2 Medlemsbutikken, rabatordninger, lønsikring eller IDA forsikring 36% 64% 48% 26% 15% 11% 8.3 Information om IDA, medlemskab og indmeldelse 60% 40% 43% 26% 16% 15% 8.4 Information om løn, ansættelsesvilkår og arbejdsliv 54% 46% 35% 42% 14% 9% 8.5 Netværksmuligheder og fagteknik 56% 44% 34% 26% 25% 15% 8.6 Jobsøgning, information om ledighed 59% 41% 29% 35% 22% 14% 8.7 Nyheder og pressemateriale 57% 43% 60% 24% 6% 10% 8.8 Søgte andet 70% 30% 11% 22% 6% 61% Anm.: Hvis der er svaret "Ja" til at man søgte det pågældende emne, er spørgsmålet om man fandt det også besvaret. Nemmest at finde er Nyheder og pressemateriale, som 60 procent nemt finder. Disse informationer er for en stor dels vedkommende tilgængelige fra portalens forside, hvilket alt andet lige gør det nemmere at finde. Side 4 af 6

5 5 Brugerprofil Brugerundersøgelsen er naturligt nok primært besvaret af IDA-medlemmer. De udgør sammen med studerende 92 % af brugerne i undersøgelsen. Brugerprofil Ingeniør og medlem af IDA % Ingeniør, men ikke medlem af IDA 2 1% Studerende 21 12% Presse 1 1% Ansat i IDA 3 2% Andet: 8 4% I alt % Anm.: Uoplyst svar er udeladt af tabellen. Medlemmernes relation til IDA fremgår af følgende tabel. Ca. halvdelen af brugerne er privat ansat og godt hver femte er offentlig ansat. Der er, i forhold til den samlede medlemsskare, relativt mange tillidsvalgte, politikere og ledige blandt portalens brugere. Relation(er) til IDA Tillidsvalgt 16 11% Politiker 20 14% Aktiv i fagteknikken 11 8% Privat ansat 70 49% Offentligt ansat 32 22% Leder 11 8% Selvstændig 10 7% Ledig 21 15% Senior/pensionist 10 7% I alt IDA medlemmer % Anm.: Kun besvaret af IDA medlemmer (ingeniører). er beregnet ift. de brugere (143) der er ingeniør og medlem af IDA. Det er muligt at angive flere svar, så summen overstiger 100 %. Side 5 af 6

6 6 Alder Den aldersmæssige fordeling blandt brugerne fremgår af nedenstående tabel. Alder Under 30 år 36 20% år 48 27% år 37 21% år 37 21% 60 år % I alt % Anm.: Uoplyst svar er udeladt af tabellen. Køn Den kønsmæssige fordeling svarer til den kendte fordeling blandt IDAs kandidatmedlemmer (85 % mænd). Køn Mand % Kvinde 48 18% I alt % Anm.: Uoplyst svar er udeladt af tabellen. Kendskab til portalen Det er relativt erfarne brugere af portalen, som har deltaget i undersøgelsen. 39 % har tidligere besøgt portal indenfor de seneste dage. For 4 procents vedkommende ligger forrige besøg 2 eller flere måneder tilbage. Kun 3 procent har ikke tidligere benyttet portalen. Hvornår var sidste besøg på hjemmesiden? Tidligere i dag eller indenfor de seneste dage 68 39% Det er ca. en uge siden 60 34% Det er ca. en måned siden 34 19% Det er ca. 2-3 måneder siden 4 2% Det er mere end 3 måneder siden 4 2% Jeg har ikke før besøgt hjemmesiden 5 3% I alt % Anm.: Uoplyst og "ved ikke" svar er udeladt af tabellen. Det må derfor formodes, at besvarelserne i de fleste tilfælde er baseret på et kendskab til portalen, der er bygget på flere besøg indenfor den seneste måned. Side 6 af 6

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere