fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager"

Transkript

1 fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

2 VEJLEDNING LOKALPLAN L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan L01 i offentlig høring i 8 uger, fra den 6. september 2013 til den 1. november Lokalplanforslaget giver mulighed for, at eksisterende flugtskydebane udvides til større skydebaneanlæg, herunder med riffelbane. I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde Kommune i hænde senest: Fredag den 1. november 2013 Bidrag kan sendes pr. mail til eller som brev til Team Plan, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, og mærkes Lokalplan L01, Varde Kommune. DET VIDERE FORLØB Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden den endelige vedtagelse. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. LOKALPLANENS OPBYGNING En Lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En Lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN L01 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 OMRÅDETS BELIGGENHED... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 LOKALPLANENS INDHOLD... 3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 5 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 5 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE... 8 SERVITUTTER... 8 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LANDZONETILLADELSE RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT IV BILAG BILAG A: Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE Oversigtskort lokalplan området er ma rkeret med rød lin je. 2 LOKALPLAN L01

5 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Ansager og omegns Jagtforening om, at udvide aktiviteterne ved eksisterende flugtskydningsanlæg. Ud for klubhuset ligger eksisterende flugtskydningsbane, med tilhørende tekniske bygninger i form af nedgravede teknikhuse, dommerbokse mv. Hensigten med lokalplanen er, at muliggøre udvidelse af eksisterende flugtskydebaneanlæg, så der bliver mulighed for flere former for flugtskydning. Ligeledes er det hensigten, at dele af anlægget kan indrettes til også at omfatte riffelbane. Lokalplanen skal herudover fastlægge retningslinjer for de arealer der ikke udnyttes til skydebane og for udformning af bebyggelse. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger godt 2,5 km syd for Ansager og afgrænses mod syd, øst og vest af hede og skovarealer. Mod nord grænser lokalplanområdet op til det åbne land og et større lavbundsområde. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 15,4 ha og omfatter matr. 12bh Ansager By, Ansager. Nedgravet teknikhus til kastemaskine. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til rekreative formål, i form af flugtskydningsanlæg og skov. Af en grusvej føres man til området, hvor den offentlige del i form af opholdszone med parkeringspladser og klubhus er beliggende. Klubhuset er opført som en lav plankehytte, med forskudt tag med lav hældning. Standplads med dommerboks. I forgrunden til venstre anes teknikhus, til højre sikkerhedsvold. Lokalplanområdet falder jævnt mod lavbundsarealet i nord, med en hældning fra syd mod nord med ca. 3-4 meter. Skydebane området bærer tydelige præg af at være landzoneareal, omgivet af skovarealer og med overflader af naturlig karakter. Bebyggelse fremstår i træplanker og belægninger er overvejende holdt i græs og grus, med undtagelse af de faste belægninger der er udlagt i begrænset omfang ved klubhus og standpladser. Disse er belagt med betonfliser. Adgang til skydebaneanlægget. Klubhuset anes midt i billedet LOKALPLANENS INDHOLD Hovedideen er at disponere området så skydebanerne placeres hensigtsmæssigt indbyrdes og så færdsel og ophold i området kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 Lokalplanen skal erstatte, videreføre og udvide mulighederne i lokalplan Hensigten i lokalplan 3.13 var at skabe mulighed for etablering af flugtskydningsbane, en 5000 m² stor sø og en rekreativ anvendelse af arealet. Hensigten fra lokalplan 3.13 udvides til også at omfatte mulighed for riffelbane, samt give fleksible rammer for udvidelse af aktiviteter ved flugtskydningsbanen. Sikkerhed Sikkerhed er en naturlig del af planlægningen for et område til skydebane. Skydebanelæg skal kontrolleres af politiet, mindst en gang indenfor hver 3 årig periode. Der er mellem eksisterende skydebaner etableret sikkerheds- og støjvolde, der jf. lokalplan 3.13 har en tilladelig højde på op til 6 meter. Bag en af standpladserne er der et nedfaldsområde. Et indhegnet sikkerhedsområde, tilplantet med frugttræer, som skal hindre ophold bag standpladsen. Flugtskydningsduerne har retning hen over standpladsen og ved anskud vil nedfald fra lerduen spredes bag standpladsen. vist på bilag A og en højde på 10 meter fra omgivende terræn. Dette er 4 meter mere end Lokalplan 3.13 giver mulighed for, hvor volde kan etableres i op til 6 meters højde. Nærværende lokalplan giver mulighed for at volde kan etableres med en højde på op til 12 meter over omgivende terræn. En forøgelse af voldenes maksimale højde med 2 meter, i forhold til det beregnede grundlag, skal sikre en fleksibilitet i voldenes endelige højde, så det ved støjmålinger kan godtgøres at krav til støjreduktion for de omkringliggende nabobebyggelser overholdes. Hovedparten af riffelbanen med tilhørende voldanlæg placeres i lavbundsområdet ca. 3 meter lavere en eksisterende volde, hvorfor den umiddelbare maksimalhøjde ikke kommer til at fremstå væsentligt forøget i forhold hertil. Herudover tilplantes jordvolde mod nord med træer og spredte buske for ikke at fremstå dominerende. Højspændingstrace Lokalplanområdet gennemskæres af 50 kv højspændingsledninger uden tinglyste deklarationer, der forholder sig restriktivt til bebyggelse, beplantning eller lignede under ledningerne. Men det foreskrives at der ved arbejde, ophold og lignende skal overholdes sikkerhedsafstande omkring højspændingsledningerne, som starter 3 meter over terræn og 15 meter ud fra den enkelte ledning. Sikkerhedsområde indhegnet bag standplads. Indhold Med nærværende lokalplan øges bygge- og anlægsmulighederne i forhold til eksisterende, idet der gives mulighed for flere tekniske bygninger eller overdækninger, samt større voldanlæg til sikkerhed og støjdæmpning. Ansager by ligger ca. 2-3 km fra skydebanen, men nærmeste bolig ligger ca. 800 meter fra området. Det er derfor nødvendigt for at realisere lokalplanen, at etablere støjvolde. Primære voldanlæg For sikkerhedsmæssigt at virke hensigtsmæssigt og samtidig nedsætte risiko for gene af omkringliggende nabobebyggelse er det ved beregning forudsat, at primære voldanlæg i forbindelse med riffelbanen skal have et omfang som Højspændingsledninger gennem lokalplanområdet. For at øge sikkerheden omkring el ledningerne udlægges der i lokalplanen et ledningstrace. Arealet indenfor ledningstraceet skal friholdes for bebyggelse og der må ikke etableres permanente opholdsarealer. Ligeledes skal beplantning holdes lavt og det skal være muligt at få uhindret tilgang til højspændingsledningerne, for tilsyn og vedligehold. 4

7 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE Fremtræden I forhold til anlæggets fremtræden, er det ideen at der sikres en harmonisk identitet i beplantning og bebyggelse, der er i overensstemmelse med den naturlige fremtræden i landzoneområdet. Udadtil skal anlægget fremstå som en tæt beplantning, hvor støjvolde og bebyggelse er mindre synlige. Derfor udlægges der omkransende beplantningsbælter i stort set hele lokalplanområdets afgrænsning. Beplantningsbælterne er udlagt til sikring og supplement af eksisterende beplantning og skal have samme karakter, som rækker af nåletræer. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 3.13 Etablering af en flugtskydningsbane syd for Rodshave, Ansager (Tidl. Ølgod Kommune). Nærværende lokalplan erstatter eksisterende lokalplan 3.13 (Tidl. Ølgod Kommune), der ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan bliver aflyst. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde R02 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt som R02 Rekreativt område, Landzone, Skydebane Udsnit af kommuneplanens rammekort Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Nordenskov Vandværk. Der er ingen særlige grundvandsinteresser i området. Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land og skal varmesynes ved selvstændigt anlæg. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. Spildevandsplan Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan, hvorfor spildevand skal håndteres lokalt på grunden. Skydebaner kan være forurenet eller lettere forurenet, grundet belastning af bly og eventuelt også andre miljøskadelige metaller. Overfladevand fra skydebanearealet må derfor ikke ledes til vandløb eller lignende, uden forudgående dokumentation for at vandets renhed gør det egnet for udledning. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 Lokalplanområdet ligger ca. 2-3 km fra nærmeste Natura 2000-område, ved Varde Å der løber igennem Ansager by. Varde Kommune har ikke noget konkret kendskab til dyrelivet i enkeltområde R02. Skydebanearealet er beliggende på et græsareal der tidligere var almindelig, intensivt dyrket landbrugsjord. Området vurderes derfor ikke, at indeholde særlige naturværdier, og eventuelle forekomster af bilag IV-arter i området må formodes at være knyttet til det ældre skovareal, som ikke vil blive påvirket en realisering af lokalplanen. På den baggrund vurderes det ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IVarter. Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der: Skov Området ligger omkranset af skov mod vest, syd og øst. Den østlige del af lokalplanområdet er derudover et skovareal. Anlæggelse af jordvold, sø og begrænset bebyggelse i forbindelse med skydebaneanlæg vurderes ikke at påvirke den eksisterende skov og derfor vurderes miljøpåvirkningerne ikke at være væsentlige i forhold til, at varetage skovinteresserne. Fredskov - ophævet Der er noteret fredskov på hele matriklen. For de dele der omhandler skydebanearealerne skal fredskovspligten ophæves. Naturstyrelsen er derfor søgt om ophævelse af fredskovpligten for den del af lokalplanområdet, der ikke er skov og der er etableret erstatningsskov nær Ølgod. Skovbyggelinje Hele skydebaneområdet er omkranset af skov, der afkaster skovbyggelinjer og den del af skydebaneområdet, som ikke er skov, er omfattet af en skovbyggelinje. Området er omfattet af eksisterende lokalplan og anvendes på nuværende tidspunkt til skydebane. Nærværende lokalplan fastlægger bestemmelser til afgrænsning og reduktion af bebyggelsens omfang, hvilke bl.a. vil varetage forhold om skovbyggelinjer. En jordvold kræver normalt ikke dispensation fra skovbyggelinjen. Det vurderes, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til varetagelse af eksisterende skov, at der gives mulighed for anlæggelse af nye faciliteter, og Varde Kommune er derfor sindet at meddele de fornødne dispensationer fra skovbyggelinjen til de bygninger og anlæg, der er nødvendige for realisering af lokalplanen. 3 beskyttede naturtyper - hede Syd og øst for lokalplanområdet ligger hede arealer. Med lokalplanen ændres der ikke på forholdene i og omkring hede arealer, hvorfor det er vurderet, at omkringliggende hede arealer ikke er til hinder for realisering af lokalplanen. Uforstyrret landskab Arealet ligger i et område der er udpeget som uforstyrret landskab. Nærværende lokalplan giver mulighed for at etablere jordvolde til støjdæmpning for skydebaneaktiviteter, med en højde på op til 12 meter over omgivende terræn, hvilket ikke umiddelbart er foreneligt med udpegningen som uforstyrret landskab. Lokalplanens maksimalhøjde på 12 meter forventes ikke realiseret, da denne er baseret på støjberegninger hvor 10 meters volde er tilstrækkeligt til at støjdæmpe riffelbanen i mod nabobebyggelse. Som buffer er indlagt 2 ekstra meter i lokalplanens maksimale højde, for at sikre plads til eventuel forhøjelse af støjvoldene, hvis støjmålinger skulle vise behov herfor. Hovedparten af riffelbanen med tilhørende voldanlæg placeres i lavbundsområdet ca. 3 meter lavere en eksisterende volde, hvorfor den umiddelbare maksimalhøjde ikke kommer til at fremstå væsentligt forøget i forhold hertil. Herudover er hele lokalplanområdet omgivet af skov mod syd, øst og vest og omgivende arealer er præget af fysiske barrierer af skov, læhegn og lignende beplantninger. Det er heraf vurderet at støjvolde vil fremstå mindre synlige i området og deraf ikke forstyrrer udpegningen væsentligt. Af følgende oversigtskort fremgår placeringen af de væsentligste støjvolde med brun markering, indenfor lokalplanområdet der er markeret med rød afgrænsning. De visuelle barrierer i området er markeret med gul streg, hvor den fuldt optrukne linje symboliserer væsentlig beplantning af en højde og tæthed der er massiv og ikke muliggør direkte indblik til voldanlægget. 6

9 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE Den stiplede gule markering symboliserer beplantning, bebyggelse eller anlæg, hvor karakteren er mere diffus, lavere eller placeret usammenhængende, men stadig på en måde så direkte indblik ikke er mulig. Placering af voldanlæg og visuelle barrierer Ved at udlægge sigtelinjer mellem de visuelle barrierer, fremkommer en form der illustrerer hvor direkte indblik til voldanlægget er mulig, markeret ved lysegul flademarkering. Det ses heraf at voldanlægget ligger beskyttet i landskabet, som i en lomme omgivet af beplantning der gør det vanskeligt at se voldanlægget, hvorfor karakteren af uforstyrret landskab ikke vil forandres væsentligt. Ligeledes udlægges der beplantningsbælte mod nord så karakteren af skov bevares og voldanlæggets visuelle effekt dæmpes og fremstår som en del af den syd-/vestlige beplantning. Beplantningsbæltet mod nord er på kortet markeret med grøn stiplet linje. Herudover omkranses anlægget af beplantning i hovedparten af lokalplanafgrænsningen. Jordforureningsloven Skydebaner er ofte forurenet eller lettere forurenet. Region Syddanmark har ikke oplysninger om jordforurening på matrikel 12bh Ansager By, Ansager. Varde Kommune formoder dog, at grunden i meget begrænset omfang, kan belastes med bly ved riffelbanens kuglefang. Derudover kan der til etablering af støjvolde eventuelt anvendes lettere forurenet jord. Matrikel 12bh Ansager By, Ansager vil derfor blive områdeklassificeret eller på en anden måde registreret som lettere forurening, når støjvolde er etableret. Dermed vil der være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger fra området, jf. jordforureningslovens 50 og 50a. Etablering af støjvolde kan kræve miljøgodkendelse. Området er uden særlige grundvandsinteresser. Spørgsmål vedrørende jordforurening kan rettes til Team Miljø - Jord og Grundvand, på telefonnummer , eller på mail til Støjforhold Da lokalplanområdet skal anvendes til skydebane aktivet må der påregnes en deraf følgende støjbelastning. For at modvirke påvirkning af nabobebyggelse er der udlagt anlægsfelter til støjvolde, så det sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning for skydebaneanlæg, som for boliger er 70 db(a). Støjvoldene udformes på baggrund af, støjberegninger foretaget af Danmarks Jægerforbund. Forud for anvendelse af skydebaneaktiviteter skal der opnås miljøgodkendelse, der bl.a. omhandler sikring af overholdelse af støjkrav. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. 7

10 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. Heraf har en deklaration betydning i forhold til områdets disponering mv., da denne fastlægger visse bindinger: Dokument af 26. marts 2004 om vejret. Deklarationen tinglyser vejretten til lokalplanområdet og betinger placeringen af tilgang til området. Der er ingen deklarationer, der strider imod lokalplanen, hvorfor der ikke aflyses deklarationer for lokalplanområdet i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Landzonelokalplan - bonusvirkning Planloven giver kommunen mulighed for at udforme en landzonelokalplan, så den erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i landzonetilladelser. På denne baggrund tillægges denne landzonelokalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens 15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, som ellers ville have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der derfor tilladelse efter planlovens 35 stk.1 (landzonetilladelse) til anvendelse og etablering af tekniske anlæg, voldanlæg, sø og bebyggelse, samt beplantning og ubebyggede arealer, herunder parkering og oplag, i overensstemmelse med lokalplanens afsnit 3-9. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før. Forhold om fredskovspligt er afklaret, ved opnåelse af dispensation eller ophævelse fra Naturstyrelsen. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. 8

11 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER LOKALPLAN L01 SKYDEBANEANLÆG VED ANSAGER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål, at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til rekreative formål, som skydebaneanlæg, hundetræningsplads og lignende former for rekreative aktiviteter, at sikre mulighed for etablering af forskelligartede skydebaner, med tilhørende tekniske anlæg, herunder støjvolde, at fastlægge retningslinjer for områdets udformning af bebyggelse, i farve- og materialevalg, og at fastlægge principper for områdets adgangs-, opholds- og parkeringsforhold. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 12bh Ansager By, Ansager Lokalplanområdet fastholdes i landzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål, i form af skydebaneanlæg med tilhørende faciliteter, mv Lokalplanområdet opdeles i følgende 3 delområder, Delområde I udlægges til skydebaner, med tilhørende tekniske anlæg. Delområde II udlægges til opholdszone, herunder klubhus, parkering, opbevaring, hundetræningsplads mv. Delområde III udlægges til opholdsområde med sø og skal friholdes for byggeri. Delområde IV udlægges til skovområde og skal friholdes for byggeri I delområde III kan der etableres en sø med et udgravningsareal på op til 5000 m², på betingelse af, at søen tilpasses landskabet og anlægges med et varieret forløb, jævnt skrånende bund og bredder hvis hældning ikke må være stejlere end 1:5, at det opgravede materiale ikke placeres i områder, beskyttede iht. naturbeskyttelsesloven, som eng, mose, hede mv. Opgravet materiale kan anvendes til etablering af støjvolde, at der ikke dannes forbindelse fra sø til vandløb, at der ikke opstilles nogen form for hegn, og at beplantning ved søen skal begrænses til nordsiden. 9

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN L01 4. UDSTYKNING 4.01 Der må ikke ske yderligere udstykninger. Mindre skelreguleringer samt matrikulere sammenlægninger kan tillades. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Lokalplanområdet skal vejbetjenes via grusvej fra Sønderbro, som vist i princippet på kortbilag Vej Adgangsvejen skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter og udføres med belægning i grus, stenmel eller sort asfalt. 5.03Parkering Parkering skal foregå indenfor opholdszonen (delområde II), vist på kortbilag 2. Parkeringsplads til mindst 20 personbiler, skal udføres med belægning af græs, grus, stenmel eller sort asfalt. 6. ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING *) Med primære voldanlæg menes støj- og sikkerhedsvolde til omgivelse af riffelbane. **)Med sekundære voldanlæg menes mindre støj- og sikkerhedsvolde Anlægget og bebyggelsens placering Primære voldanlæg skal placeres i delområde I, indenfor de på kortbilag 2 viste områder til primære volde. Op til 5 meter fra naboskel skal primære voldanlæg udformes, så der ved voldens fod er grøft til opsamling af regnvand. Sekundære voldanlæg kan placeres efter behov, dog kun indenfor delområde I. Bebyggelse skal placeres mindst 10 meter fra naboskel, indenfor delområderne I og II, vist på kortbilag 2. Delområderne III og IV, som vist på kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse Anlægget og bebyggelsens omfang Primære voldanlæg må ikke overstige 12 meter over omgivende terræn. Sekundære voldanlæg må ikke overstige 7 meter over omgivende terræn.. Bebyggelsesprocenten for delområderne I og II, må ikke overstige 15 %, voldanlæg medregnes ikke. Bebyggelse må ikke overstige en højde af 5 meter over omgivende terræn. Bebyggelse med karakter af teknisk installation nødvendige for sikkerheden er undtaget heraf. 10

13 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER 7. ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.01 Facadematerialer og farver I delområderne I og II skal ny bebyggelse fremstå pudset eller med facade af planker eller brædder, i træ eller fibercement. *) Med jordfarver menes afdæmpede farver uden glans. Ny bebyggelse skal fremstå i mørke jordfarver*, hvor andelen af sort udgør min. 30 %. Følgende farver kan anvendes; - sort, - antracitgrå og mørkegrå, - mørkebrun og - mørkegrøn. Specifikke tekniske anlæg kan i delområde I, udføres i de for teknikken nødvendige materialer og farver Tagform I delområderne I og II skal tage udføres som fladt tag, ensidig taghældning, saddeltag eller forskudt tag Tagmaterialer Tage på bebyggelsen skal beklædes med sort tagpap, eller sorte plader af fibercement eller metal. Blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Voldanlæg Indenfor delområde I, skal der etableres støjafskærmning i form af voldanlæg indenfor det på kortbilag 2, viste område til primære voldanlæg. Voldanlæg skal udformes som jordvolde, med sider der har en maksimal hældning på op til 45 grader. Voldanlæg skal på interne sider fremstå bevokset med græs, der drives ekstensivt med begrænset behov for pleje. På ydersiden af primære voldanlæg der vender mod nord, skal græsbevoksningen suppleres med spredte buske og træer Terrænregulering Udover voldanlæg og udgravning til sø, må der højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske indenfor egen grund og terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme og mod vejareal mv. Støttemure eller lignende skal placeres mindst 5 meter fra skel. Indenfor 5 meter fra naboskel skal primære volde udformes, så der ved voldens fod er mulighed for etablering af grøft, til opsamling af regnvand I delområde III kan der etableres en sø med et udgravningsareal på op til 5000 m², under overholdes af de i afsnit 3 nævnte vilkår. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN L Sø Indenfor delområde II, som vist på kortbilag 2, kan der etableres og indrettes fast inventar til ophold, leg, hundetræning, bålplads og lignende former for opholdsformål. Inventar skal udføres og fremstå i naturlige materialer Ubebyggede arealer skal henligge som græsarealer, der skal drives ekstensivt, med begrænset behov for pleje Udendørs oplag, affald og lignende skal afskærmes af malet plankehegn med afdæmpede farver som nævnt i afsnit 7, eller omgivet af beplantning Beplantningsbælter Der udlægges areal til beplantningsbælter langs lokalplanområdets øst-, og vestlige grænse, i en bredde på mindst 10 meter som vist på kortbilag 2. Der udlægges areal til beplantningsbælte langs lokalplanområdets syd- og nordlige grænse, i en bredde på mindst 5 meter som vist på kortbilag 2. Indenfor de på kortbilag 2 udlagte beplantningsbælter, skal der etableres en sammenhængende beplantning af egnstypiske nåletræer, eventuelt suppleret med spredte buske Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet. Metalcontainere til sikker opbevaring kan tillades, under forudsætning af at de fremstår i afdæmpede farver som nævnt i afsnit TEKNISKE ANLÆG 9.01 Enhver form for tekniske anlæg der er nødvendige for skydebanens drift og sikkerhed, kan placeres indenfor lokalplanområdet, dog primært i delområde I Indenfor delområderne I, II og III kan, faskiner, tekniske anlæg til rensning og lignende installationer til behandling af overfladevand placeres. I delområde III skal installationer placeres under terræn Nye forsyningsledninger skal placeres i kørearealer Stærkstrømsledningen i området skal respekteres og der skal være uhindret adgang, for tilsyn og vedligehold. Arealet indenfor det 10 meter brede ledningstrace, som vist på kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse og opholdsarealer. Beplantning må ikke overstige 3 meter. 12

15 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Ny skydebane må ikke tages i brug før, Støjvolde er etableret i et omfang, så det ved målinger eller beregninger kan dokumenteres, at støjniveau for omkringliggende boliger, overholder Miljøstyrelsens grænseværdier. Nødvendige miljøgodkendelser er tilvejebragt. 11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplan nr Etablering af en flugtskydningsbane syd for Rodshave, Ansager endelig godkendt den 11. januar 2005, ophæves i sin helhed, jf. afgrænsningen i pkt LANDZONETILLADELSE *I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning. 13. RETSVIRKNINGER Bonusvirkning - Landzonetilladelse Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk.1* til anvendelse og etablering af tekniske anlæg, støjvolde, bebyggelse og sø samt beplantning og ubebyggede arealer, herunder parkering og oplag, i overensstemmelse med lokalplanen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN L MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, berøres ikke. Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv., der er lokalplanpligtigt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget, i henhold til 24 i lov om planlægning, med henblik på offentlig høring. Varde Byråd, den 3. september 2013 P.b.v. Gylling Haahr / Max Kruse Borgmester Kommunaldirektør 14

17 1ab 1ac 1ad 12bm 12bi 1eæ 12bh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9am 2k 2v 6 2b 1m Signaturforklaring Lokalplan L01 kortbilag 1 Oversigtskort med matrikelgrænser!!!!!!!!!!!!!! Områdeafgrænsning Meter ejerlav: Ansager by Målforhold 1:5000 (A4) Juli 2013

18 1ad 1ab 1ac 12bm 12bi 1eæ 5 m bredt plantebælte 10 m bredt plantebælte 200 m I 100 m III 12bh 5 m bredt plantebælte 9am # 60 m II 80 m 5 m bredt plantebælte IV 260 m 10 m bredt plantebælte 2k 6 2b 1m Signaturforklaring!!!!!!!!!!! II!!! Områdeafgrænsning Delområde Delområdenummer Område for primære voldanlæg # Indkørsel Tracé for elledning, 50 kv stærkstrøm Lokalplan L01 kortbilag 2 Lokalplankort Meter Målforhold 1:5000 (A4) Juli 2013

19 Bilag A Lokalplan L01 Uddybende forklaring af voldanlæg Princip - Placering af voldanlæg mv. Her kommer en ny illustrationsplan Riffelbane Primære voldanlæg Sø Flugtskydningsbane Parkering Klubhus Skov Hundetræning mv. Illustrationsplan der viser placeringen af de primære voldanlæg Princip - Udformning af voldanlæg 45 Sider på voldanlæg skal etableres med en maksimal hældning på 45 grader, i forhold til det vandrette plan. Yderside af voldanlæg skal fremstå med beplantning af uplejet græs og spredte buske. Mod nord suppleret med beplantningsbælte. Princip - Højde af voldanlæg 12 meter 10 meter 6 meter Eksisterende maksimalhøjde for voldanlæg 6 meter, jf. lokalplan 3.13 Beregnede og forventede højde for voldanlæg 10 meter, Maksimalhøjde for voldanlæg 12 meter, jf. nærværende lokalplan L01

20 Dok Miljøscreening af forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager 1

21 Dok INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen Konklusion Klagevejledning

22 Dok MILJØSCREENINGEN SAGSFAKTA Sagsnr: Dok. nr.: Sagsbehandler: kene Hvor: 2-3 km syd for Ansager Sagskarakteristik: Hvad: Landzonelokalplan til erstatning af eksisterende plan Med bonusvirkning. Karakteristik af området: Forholdsvist fladt åbent landzoneareal med del af skov, skydebaneanlæg og spredte bygninger, i form af skure klubhus og lignende. Karakteristik af planændringen: Landzonelokalplan til erstatning af eksisterende plan for skydebaneanlæg til flugtskydning, der udvides med riffelbane. VÆSENTLIGHEDSBEGREBET 1: Planens karakteristika Hvad kendetegner planens påvirkninger? Hvilket omfang af afledte projekter eller aktiviteter medfører planen Omfang af trafikmængde, ændret trafikmønster Ja Nej Mindre Større Ved ikke Bemærkninger X Lokalplanen giver mulighed for øget aktivitet på eksisterende skydebaneanlæg, herunder ved anlæg af ny riffelbane. X X Ved udvidelse af skydebaneanlægget, kan der forventes en svag stigning af aktivitetsniveauet og deraf trafik Forbrug af naturressourcerne? X Kumulation med andre aktiviteter (eksisterende X og planlagte)? Har planen indflydelse på andre planer X X Eksisterende lokalplan 3.13 (tidl. Ølgod Kommune), aflyses og erstattes af nærværende lokalplan, ved dennes endelige vedtagelse Indeholder planen særlige tiltag for at X fremme bæredygtighed Miljøproblemer i planen X X Lokalplanen giver mulighed for opførelse af støjvolde så støjkrav til skydebaneanlæg kan overholdelse, hvorfor mulighed for miljøproblemer ift. støjgener minimeres. X Støjvolde kan eventuelt etableret ved jord der er klassificeret som lettere forurenet. Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning X X Der tages i lokalplanen højde for håndtering af bl.a. overfladevand, så eventuelle miljømæssige problemer kan forhindres. 2: Kendetegn ved det berørte område ikke Ved Ja Nej Mindre Større Bemærkninger Sårbarhed / kvalitativ værdi X Uforstyrret landskab, påvirkes af høje støjvolde. Lokalplanen redegør for at der grundet støjvoldes placering og de omkringliggende visuelle barrierer ikke er væsentlig påvirkning af det større uforstyrrede landskab. Områder eller landskaber med anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt, fællesskabsplan eller internationalt plan X 3

23 Dok MILJØPARAMETRE SANDSYNLIG VÆSENTLIG IND- VIRKNING HVILKEN Væsentlig Ikke væsentlig Ikke relevant BEMÆRKNINGER NATUR MILJØ Biologisk Mangfoldighed Søer, åer, kyst, hede, skov (fx 3- områder) X Lokalplanen beskriver forhold om fredskov og skovbyggelinjer samt ny sø på op til 5000 m². Skovrejsning/-nedlæggelse X Området udpeget som uønsket til skovrejsning. Eksisterende skovarealer bevares. Grønne strukturer X Ved etablering af støjvolde vil passage og adgang til åbne markområder ændres lidt. Fauna og Flora Biotoper (særlige arter) X Spredningskorridorer X Jordbund Jordbundsforhold / geologisk særpræg X Jordforurening X Lokalplanen tager højde for en eventuel forurening af støjvolde. Vand Grundvandsinteresser/ grundvandsstand X Udledning til søer, åer/overfladevand Overfladevand kan udledes til omkringliggende vandløb, hvis det kan dokumenteres at vandet er rent nok. Der er i lokalplanen taget højde for placering af tekniske anlæg til opbevaring eller rensning af overfladevand. Kloakering, håndtering af spildevand X Spildevand skal håndteres individuelt, indenfor lokalplanområdet. Luft Emissioner (partikler, luftarter) / smog X lugt X Klima Energiforbrug/ afgivelse X Vandstandsændringer (fx lavbundsområder) X Nord for lokalplanområdet ligger et lavbundsområde, der ikke berøres af lokalplanens realisering. Vindforhold X 4

24 Dok BEFOLKNING KULTUR Befolkning (levevilkår generelt) Trafikal tilgængelighed X Lokalplanområdet inddeles i delområder til sikring af færdsel og ophold indenfor området. Adgangen til området ændres ikke ved nærværende lokalplan. Svage grupper (ældre, handicappet X m.fl.) Adgang til udannelse og arbejde X Boligforhold X Menneskers sundhed (individet) Støj, vibrationer, lysgener, smog, arbejdsmiljø X Lokalplanen er tilvejebragt med henblik på udvidelse af skydebaneaktiviteter, herunder mulighed for etablering af riffelbane. For at mindske støjgener for omkringboende, er det ved beregninger påvist at der skal udformes 10 m høje støjvolde. For at sikre at den nødvendige støjdæmpning kan opnås ved måling, giver lokalplanen mulighed for etablering af støjvolde op til 12m s højde, så der efterfølgende er plads til justering af støjvoldenes højde. Trafiksikkerhed X Lokalplanområdet inddeles i delområder til sikring af færdsel og ophold indenfor Fare ved brand, eksplosion, giftudslip, mv. Rekreation friluftsliv/ grønne områder området. Adgangen til området ændres ikke ved nærværende lokalplan. X Ved planlægning af skydebaneanlæg er sikkerhed en vigtig faktor. Lokalplanen beskriver de sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er nødvendige for realisering af lokalplanen, som sikkerhedsvolde, opdeling af aktivitets og opholdsarealer mv. x Indenfor lokalplanens område er der udlagt større grønne arealer til skov, sø, hundetræning og andre friluftsaktiviteter. Materielle goder Adgang til service X Udviklingsvilkår/-muligheder (fx X landområder) Attraktive omgivelser / livskvalitet X /visuel værdi Affaldsmængder (-håndtering) X Landskab Landskabsværdi / særlige landskabstræk X Området er beliggende indenfor udpegning til uforstyrret landskab. Lokalplanen redegør for at, der grundet støjvoldes placering og de omkringliggende visuelle barrierer ikke er væsentlig påvirkning af det større uforstyrrede landskab. Beskyttelsesområder nationalt /internationalt X Fredninger X Kulturarv Kirker og deres omgivelser X Bygningskulturel arv / bymiljø X /kulturmiljø Fortidsminder X Arkæologisk arv X Almene bevaringsinteresser (fx lokalt) X 5

25 Dok RESSOURCER Ressourceforbrug Arealforbrug X Uændret i forhold til eksisterende lokalplan for skydebaneanlæg. Energiforbrug X Uændret i forhold til eksisterende lokalplan for skydebaneanlæg. Vandforbrug X Uændret i forhold til eksisterende lokalplan for skydebaneanlæg. X Til etablering af støjvolde, forventes anvendt en betydelig mængde jord, evt. klassificeret som lettere forurenet Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmende stoffer X Uændret i forhold til eksisterende lokalplan for skydebaneanlæg. X Til etablering af støjvolde, forventes anvendt en betydelig mængde jord, evt. klassificeret som lettere forurenet. Dette kan være jord der genanvendes efter rensning Affald, genanvendelse eller stammer fra eksempelvist byggemodningsområder i byzone. 2. KONKLUSION Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særligt på støjgener i forhold til omkringliggende boliger og påvirkninger af landskabskarakteren, større uforstyrret landskab. Screeningen påviste, at der i lokalplanen er taget højde for placering og udformning af støjdæmpende foranstaltninger og at der grundet støjvoldes placering og de omkringliggende visuelle barrierer ikke er væsentlig påvirkning af det større uforstyrrede landskab. 6

26 Dok KLAGEVEJLEDNING Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Klagen skal være skriftlig og være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Varde Kommune, Team Plan, Bytoften 2, 6800 Varde eller på til Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og vedlægger dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse samt bemærkninger, klagen giver anledning til. Klager vil modtage en kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Varde Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med klager eller Varde Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, efter afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller i forbindelse med klage af Natur- og Miljøklagenævnet. 7

27 Varde Kommunes byvåben Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften Varde Tlf

fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager VEJLEDNING LOKALPLAN 03.10.L01 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden, fra den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Dok LP-S15

Dok LP-S15 LP-S15 Miljøscreening af forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 23.03.L03 døgninstitution, parkering og rekreative formål på Jægumsvej i Varde 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen... 3 2. Konklusion... 6 3. Klagevejledning... 7 Oversigtskort Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup.

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Dato: November

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøscreening af forslag til

Miljøscreening af forslag til Miljøscreening af forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune og lokalplan 05.01.L02 - område til campingog ferieformål ved Hvidbjerg Strand i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan 08.01.L01. Feriecenter ved Ho

Miljøscreening af forslag til lokalplan 08.01.L01. Feriecenter ved Ho Miljøscreening af forslag til lokalplan 08.01.L01 Feriecenter ved Ho 1 INDHOLDSFOTEGNELSE 1. Miljøscreeningen... 3 2. Konklusion... 6 3. Klagevejledning... 6 Miljøscreeningens afgrænsning 2 1. MILJØSCREENINGEN

Læs mere

Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - DECEMBER 2014 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 Sagsbehandler: prybo

Læs mere

Orientering om endelig ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for et område omkring den kommunale administrationsbygning i Årre

Orientering om endelig ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for et område omkring den kommunale administrationsbygning i Årre Team Plan Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 20. september 2013 Orientering om endelig ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for et område omkring den kommunale

Læs mere

e n u m m o K e rd a V Ophævelse af del af Lokalplan NR. L 656

e n u m m o K e rd a V Ophævelse af del af Lokalplan NR. L 656 fff Varde Kommune Ophævelse af del af Lokalplan NR. L 656 for et område til erhvervsformål beliggende mellem Gellerup Plantagevej, Østre Omfartsvej og Roustvej i Varde By OPHÆVELSE AF DEL AF LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund

Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund Dato: 5. oktober

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: jbcre LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 032 Jægerspris Kraftvarme Dato: 07. måned 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 015861-2009 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 Dato: 5. januar 2015 Sagsbehandler: Rerst J.nr.: 01.02.03.-P16-1-13

Læs mere

i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby

i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby Dato: 7. maj 2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.05-P16-5-15 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1.

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. Dato: 1.5.2014

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej.

Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej. Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej. Billund Kommune har i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10/12/2015: Bekendtgørelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 007 og lokalplan nr. 044 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand Dato: 12. juli 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 092 for Idrætsby Frederikssund med tilhørende kommuneplantillæg 028. Dato: August 2016 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 040 for området ved Arboretet på Marbækvej i Frederikssund og Forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro. 2. oktober 2013

Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro. 2. oktober 2013 Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro 2. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af orangeri - Ilskovvej 30, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 23

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 23 Tillæg nr. 23 Forslag Marts 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere