ENDELIGT SKØDE GAVESKØDE. Christian Lerche Benzondal All&ej Ishøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE GAVESKØDE. Christian Lerche Benzondal All&ej Ishøj"

Transkript

1 Reg. afgift: kr ,- Colsumagtyrp ka te r GENPART TA r 00 K Matr. nr. 1 a og 1 h, i Ø, 1 ar, 1 as Kappelgårde Kildebrønde Anmelder: Advokat Søren Ammitzbøll Havnevej Roskilde Tlf Beliggende: Kappelev Alle Greve Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE GAVESKØDE Underskrevne Baron Vincens Lerche, Benzondal, Allevej 60, 2635 Ishøj, skøder og overdrager herved til min søn Christian Lerche Benzondal All&ej Ishøj 90 % af den mig. iflg. tinglyst adkomst af 23. maj 2001 tilhørende ejendom matr. nr. 1 a og 1 h Kappelgårde Kildebrønde beliggende Kappelev Alle 2, 2670 Greve. Overdragelsen der finder sted som led i generationsskifte og som gave, finder sted på følgende vilkår: _C_643 A A ui 1111

2 forumadvokater 1. Ejendommen overdrages med de på denne værende bebyggelser, bestående af stuehus med et boligareal på 316 kvm. med grund- mur- og nagelfast tilbehør, varmeanlæg, postkasse, renovationsstativ, TV-antenne og alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og badeværelsesudstyr, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, og som beset og antaget af køber. Indenfor overdragelsen medfølger endvidere de på grunden værende øvrige bebyggelser i henhold til BBR-Ejermeddelelse bestående af: Hesteståld opført i 1940 af areal Staldbygning Driftsbygning opført i 1942 Ladebygning opført i 1912 (anvendes til halmopbevaring m.v.) Maskinhus opført i 1980 (anvendes som korntørrerum) Avls- og driftsbygning Det bemærkes, at nævnte bygning på 166 kvm. ikke forefindes, men at der på ejendommen findes yderligere 3 bygninger stuehus udgør 319 kvm. 703 kvm. 432 kvm. 673 kvm. 575 kvm. 166 kvm. 316 kvm. Sælger tager forbehold overfor, at der kan være mindre differencer i ovennævnte arealer i forhold til det af BBR-registret anført. Køber er bekendt med, at tidligere sælger har forbeholdt sig dispositionsretten vederlagsfrit til en bygning, der ikke er omtalt i BBR-registret på ca. 76 kvm. placeret i den nord/østlige del af hjørnet fra ejendommen matr. nr. 1 m / 1 a Kappelgårde Kildebrønde. Den tidligere sælger af ejendommen vedligeholder denne ejendomme forsvarligt for egen regning. Dispositionsretten er personlig. Dispositionsretten over denne bygning kan kun anvendes af tidligere sælger eller sælgers familie, så længe de er ejere af ejendommen matr.nr. 1 rn, og er kun gældende i 20 år fra den 1. september 1999 at regne. 2. Ejendommens jorder, der benyttes til planteavl, og hvis areal udgør henholdsvis for matr.nr. 1 a 62 ha kvm., heraf vej kvm. og for så vidt angår matr.nr. 1 h og kvm. Side 2

3 c N krsumgdyrrpka ter* CD.' - heraf vej 115 kvm. sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvorved den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder rettigheder og forpligtelser overfor el-værk. Det bemærkes at der på ejendommens blad i tingbogen er noteret, at matr.nr. 1 ab, 1 ar, 1 as, er lod af matr.nr. 1 a Kappelevgårde Kildebrønde På ejendommens blad i tingbogen er tinglyst følgende servitutter: dokument om forsynings- og afløbsledninger m.v dokument om vej, forsynings- og afløbsledninger m.v dokument om ret for ejeren af 1 e, 3 c og 3 d til at lade sit fjerkræ gå på den på matr. nr. 1 d værende lergrav og til at kappe de på skrænten stående piletræer (vedrører 1 a) dokument om byggelinier m.v dokument om overkørsel, fælles ind- og udkørsel m.v dokument om ekspropriation/foreløbig ekspropriation m.v. prioritet forud for al pantegæld (vedrører 1 h) dokument om adgangsbegrænsning m.v dokument om færdselsret m.v. (ikke til hinder for prioritering vedrører 1 a) dokument om jagthytte, prioritet forud for pantegæld (vedrører 1 a) dokument om brønd m.v dokument om betingelsen vedrørende nedgravning af en polyesterbelagt 1000 I tank for spildevand m.v. (vedrører 1 a) prioritet forud for pantegæld dokument om forsynings- og afløbsledninger m.v. (vedrører 1 a) ikke til hinder for prioritering dokument om højspænding m.v. (vedrører 1 a) ikke til hinder for prioritering. Side 3

4 forunnadvokater dokument om forsynings- afløbsledninger m.v. (vedrører 1 a) ikke til hinder for prioritering Brugsret for ejerne af 1 m Kappelgårde, Kildebrønde, gældende i 20 år fra den Jagt- og fiskeriret for Jens Ploug gældende i 30 år fra den vedr. la Deklaration om vandledning mv Deklaration ang. kabler mv. uden præjudice for pantegæld Køber har ved sin gennemgang af landbrugsejendommen gjort sig fuldt ud bekendt med bebyggelsens omfang, løsøret og inventarets tilstand, som sælger forpligter sig til at vedligeholde indtil overtagelsesdagen. Køber er endvidere bekendt med, at jagt- og fiskeriretten på en del af matr. nr. 1 a af areal på 18 ha, således som arealet fremtræder af rids, udarbejdet af Greve kommune, Informatik afdelingen, af 14. jan er udlejet til tidligere sælger. Udlejning er sket på vilkår, at dette er vederlagsfrit i en periode af 30 år fra 1. september 1999 at regne, således dog alene, at retten alene kan udøves af tidligere sælger personligt, og således at tidligere sælger kan medtage gæster. Jagt- og fiskeriretten skal udøves i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, ligesom opstilling af jagtudstyr m.v. skal ske på en sådan måde, at det ikke på nogen måde hindrer det dyrkningsmæssige brug af arealet, der er anslået til ca. 14,76 ha. Køber og gavemodtager er endvidere bekendt med, at sælger har forkøbsret til ejendommen matr.nr. 1 m, Kappelevgårde, Kildebrønde, på vilkår at der opnås uvildig tredjemand. Køber indtræder i disse rettigheder overfor den ejeren af matr.nr. 1 m, Kappelevgårde Kildebrønde, og den berigtigende advokat meddeler, at retten tillige tilfalder køber. Køber skal endvidere tåle, at nævnte areal frastykkes på den solgte ejendom, og sammenlægges med den af sælger tilhørende ejendom matr.nr. 1 m Kappelevgårde Kildebrønde, uden at modtage særskilt vederlag herfor. Køber er endvidere bekendt med, at der kan ske færdsel ud for bygningen på matr.nr. 1 m, således som det fremgår af rids der er udarbejdet, idet der på marken alene er landbrugsrelateret færdsel og færdsel til hovedbygning, og kan anvendes i samme omfang, som det hidtil er sket. Denne brugsret er gældende i 20 år fra den 1. september 1999 at regne, og råderet- Side 4

5 foisumattpka te r* ten kan udelukkende udøves af den nuværende ejer af ejendommen matr.nr. 1 m Kappelevgårde Kildebrønde, samt af dennes ægtefælle og børn. Såfremt denne ejer af matr.nr. 1 m måtte ønske, at der skal ske en egentlig udstykning af arealet, er køber pligtig at medvirke hertil, idet ejer af ejendommen matr.nr..1 m afholder alle udstykningsomkostninger i forbindelse hermed. 3. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen at ejendommen er omfattet af lov om fremmed energi og vandbesparelser i bygninger at sælger i forbindelse med denne handel ikke udsteder energimærke på ejendommen og køber accepterer dette at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder der på ejendommen ikke findes skov- eller fredskovpligtigt areal at der på ejendommen sælger bekendt forefindes flyvehavre at ejendommen hidtil lovlig er benyttet til landbrugsdrift at ejendommen ikke sælger bekendt er under omvurdering at ejendommen med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovlig opført, indrettet og benyttet at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen at ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet af tidsbegrænset dispensationer at sælger oplyser, at ejendommen indtil ejerskifte er forsikret i Alm. Brand, policenr Side 5

6 forumadvokater, at køber vil blive gjort bekendt med indholdet af kommunalt oplysningsskema, når dette foreligger at der ikke tidligere er truffet aftale om udbringning eller opbevaring af husdyrsgødning- og eller slam på ejendommen at der forefindes en nedgravet ajlebeholder, som næsten er tømt af tidligere sælger, og som ligger ud for græsplænen med frugttræer. at der ikke er etableret læplantning med statstilskud indenfor de sidste 10 år at sælger ikke har modtaget tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller andre tilskud, der begrænser købers anvendelse af ejendommens jorder. at sælger på sædvanlig vis har ansøgt om betalingsrettigheder i henhold til enkeltbetalingsordningen og i øvrigt har rådighedsperiode fra 15. januar at regne. Da sælger i forbindelse med nærværende overdragelse tillige forpagter hele ejendommen, sker der ingen ændring i dette, men ved forpagtningsforholdets ophør, er sælger pligtig at tilbagelevere alle støtterettigheder til den solgte ejendom, således at disse forbliver købers endelige ejendom. Køber er endvidere bekendt med, at ejendommen forsynes med egen boring og sælger oplyser, at såvel vandmængde som vandkvalitet har været uden bemærkninger i sælgers ejertid, samt at der ikke fra det offentliges side er fremsat krav om ændring af boring m.v. Ejendommens spildevand og kloak er tilsluttet det offentlige afløbsnet via den på ejendommen løbende bæk. Sælger oplyser, at der ikke er fremsat indsigelser, krav eller påbud vedrørende spildevandsanlægget. 4. Ejendommen overtages den 31. december Det solgte henligger dog imidlertid allerede nu for købers regning og risiko. Risiko for ildebrand er dog allerede overgået fra nærværende skødes underskrift, således at køber er berettiget til at modtage andel af brandforsikringssummerne til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde nærværende handel. Det bemærkes, at maskiner ikke medfølger, samt at den på ejendommen værende jordbeholdning og høst tilfalder sælger. Side 6

7 m. E, foigniadvp ka te r 5. Køber indtræder fra overtagelsesdagen at regne på de i ejendommen værende lejemål. Køber er bekendt med, at der er indgået 13 lejemål på ejendommen og at lejeindtægten pr. 1. januar 2006 uden moms andrager ca. kr ,- incl. varme. Depositum på det indbetalte lejemål refunderes over refusionssaldoen, som udarbejdes af sælgers revisor. Sælger leverer lejekontrakter til køber vedrørende samtlige lejemål, men forestår i øvrigt administrationen af disse. 6. Med overtagelsesdagen som skæringsdag er udfærdiget sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres kontant ved påkrav. Refusionsopgørelsen udarbejdes af sælgers revisor. I refusionen indgår endvidere kursregulering af det lån, som køber overtager, således at det sikres, at ejendommens overdragelsessum svarer til kontantbeløbet kr ,-. 7. Købesummen er aftalt til ,- kr. - skriver syv millioner seks hundrede elleve tusinde syvhundrede femti kroner 00 øre - der berigtiges på følgende måde: A. Køber overtager andel af lån til Realkredit Danmark opr. og utinglyst til rest ,77 idet bemærkes, at lånet er optaget i Euro. Det er aftalt, at køber overtager værdien af dette lån pr. underskriftdato, der af parterne er opgjort til nævnte beløb med 90% af kr eller ,00 B. Et beløb på kr ,- er givet som gave fra sælger til køber. Restbeløbet kr ,- henstår som anfordringslån ,00 Er købesummen ,00 Side 7

8 forumadvoka ter 8. Udenfor købesummen overtager køber ingen gældsposter vedrørende det solgte. Sælger indestår for, at samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutning, anlægsarbejder, herunder gæld til anlæg af vej, fortov, kloak, rensningsanlæg, vand, kollektiv varmeforsyning, elforsyning, fællesanlæg m.v., er betalt. I øvrigt henviser sælger til kommunalt oplysningsskema, som køber bliver gjort bekendt med, når dette fremkommer. Gæld der afvikles gennem forbrug, samt gæld der afvikles gennem grund- eller ejerforening betales af køber fra overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der denne bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende ovennævnte for hvilket udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Eventuelle fremtidige forpligtelser i så henseende er sælger uvedkommende. 9. Sælger oplyser, at ejendommen er momsregistreret. Køber overtager udenfor købesummen sælgers momsreguleringsforpligtelse på ejendommen, inventar og andre investeringsgoder og såvel køber som sælger underskriver en erklæring herom overfor toldvæsenet. Sælgers revisor leverer til køber en opgørelse herover senest i forbindelse med udfærdigelse af refusionsopgørelsen. 10. Under henvisning til lov om landbrugsejendommen (landbrugslovens lovbekendtgørelse nr. 114 af 4. april 1967 jfr. lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. aug erklærer sælger følgende, at have lovlig adkomst på ejendommen og køber erklærer ved at have købt 90% af ejendommen, at det endnu ikke er muligt at påtage sig bopælsforpligtigelse på ejendommen, idet stuehuset er udlejet uopsigeligt til Side 8

9 kruatztvp ka te r E 11. Købesummen sammensætter sig således: Stuehusværdi ,- Andel af jord ,- Trelænget gårdanlæg ,- 1. sal kontor, ej afskrivningsberettiget ,- Kornhus ,- Halmlade ,- I alt ,- Stempelværdi på nærværende handel er beregnet således: Den kontante ejendomsvurdering udgør for hele ejendommen ,- 90% heraf udgør Der berigtiges med en afgift på 0,6% eller med tillæg af registreringsafgift i alt , , ,- Alle omkostningerne i forbindelse med nærværende handel afholdes af sælger. 13. Køber erkender herved at have købt ovennævnte ejendom på de i nærværende skøde anførte vilkår. Køber skal tåle følgende forhold: 1. Sælger forbeholder sig ret til at købe ejendommen til den overdragne købesum med tillæg af stigning i nettoprisindekset fra at regne, således at sælger til enhver tid har ret til at købe ejendommen til den anførte værdi med tillæg af værdien af nettoprisindeksstigningen fra overtagelsesdagen og frem til det tidspunkt, hvor ejendommen ønskes køb. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med sælger som påtaleberettiget. Nærværende bestemmelse respekterer de nu i ejendommen indestående lån. Nærværende bestemmelse bortfalder den Side 9

10 forumadvokater 2. Køber respekter de nu på ejendommen værende servitutter og pantegæld. Køber har endvidere i forbindelse med overdragelsen indgået en aftale om, at såfremt køber indgår ægteskab, forpligter køber sig til at oprette en særejeægtepagt, hvoraf det fremgår, at ovennævnte ejendom er dennes særeje, og alt hvad der træder i stedet for særejet og udbytte heraf, skal være skilsmissesæreje. Såfremt køber vælger ikke at oprette den pågældende ægtepagt, er sælger berettiget til at udnytte køberetten som nævnt ovenfor. Benzondal, den 20 / it 2006 Som køber: 6 fx kz kvc1/44.e Christian Lerche Benzondal, den 2 o c./ Som sælger: Baron Vincens Lerche Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælger: Navn: LA.9._5 L IL3NC,11-x Bopæl: bliedeen CE.K1 ),ba-5 1 HCb3 Underskrift: Navn: HAP.:ircN Stilling : DZi Bopæl: AU V ED L'S-1, 2b l's Underskrift: Side 10

11 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ejendommen matr.nr. 1A, 1H, laq, lar, las Er under løbe nr Pr. 1/ vurderet til kontant ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr.nr. 1A, 1H, laq, las er i matriklen noteret som landbrug Skødemodtageren har afgivet behørig erklæring om opfyldelse af betingelserne i landbrugslovens kapitel 7, 16, jvfr. bekendtgørelse nr. 865 af 19. august Greve Kommune, den 26. april 2006

12 r *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da ejendommen er en landbrugsejendom som består af matr. nr. la, lh, laq, lar, las Kappelgårde Kildebrønde. Bemærk Tinglysningsgenparten er kasseafstemplet og skal følge med originaldokumentet, når dette sendes til tinglysning påny. Retten i Roskilde den Side: 12 Birgit Pedersen Form. 267 G MALLING BECK

13 cl c tql athrp k a ter* C E /LBR Matr. nr. 1a og 1h Kappelgårde Kildebrønde Anmelder: Advokat Søren Ammitzbøll Havnevej Roskilde Tlf Beliggende: Kappelev Alle Greve Det bemærkes, at ejendommen omfatter ejendommene matr.nr. 1 a, og 1 h Kappelgårde Kildebrønde, der omfatter de i 2 omfattende arealer, ligesom ejendommen omfatter ejenas, der er noteret som lodder af matr.nr. 1 a Kappelgårde dommene matr.nr. 1 aq, 1 ar, 1 Kildebrønde, jfr. skødets punkt 2, og skødet begæres tinglyst på samtlige ejendommens matr.nr. og lodder. Som a G elder: Ros de, den 16. maj 2006 Advokat Søren Ammitzbøll

14 *** * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 14 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den iflg. aftale med anmelder (Lene Brevadt - alene matr.nr skal fremgå på side 1 samt allonge af 16. maj 2006 kan ikke underskrives af Adv. Søren Ammitzbøll) Retten i Roskilde den Birgit Pedersen 0 Form. 267 G MALUNG BECK

15 4 E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Side: 15 Afvist fra tingbogen den af samme grund som foran, da adv. Søren Ammitzbøll ikke kan underskrive påtegning af 16. maj 2006, skal underskrives af sælger. Bemærk Tinglysningsgenparten er kasseafstemplet og skal følge med originaldokumentet, når dette sendes til tinglysning påny. Retten i Roskilde den Birgit Pedersen Form. 267 G MALLING BECK G>

16 d9suimmn ka te r /LBR Matr. nr. 1a og 1h Kappelgårde Kildebrønde Anmelder: Advokat Søren Ammitzbøll Havnevej Roskilde Tlf Beliggende: Kappelev Alle Greve Det bemærkes, at ejendommen omfatter ejendommene matr.nr. 1 a, og 1 h Kappelgårde Kildebrønde, der omfatter de i 2 omfattende arealer, ligesom ejendommen omfatter ejendommene matr.nr. 1 aq, 1 ar, 1 -as,-der er noteret som lodder af matr.nr. 1 a Kappelgårde Kildebrønde, jfr. skødets punkt 2, og skødet begæres tinglyst på samtlige ejendommens matr.nr. og lodder. Som sælger: Benzondal, den/0/ G 2006 Baron Vincens Lerche Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælger: Navn: G:::j3"-- 1"» r--...lic--) Stilling: Bopæl: ~1 5, 1joy Underskrift: Navn: I_ c3 x--s Le X i----: 'c-nå \-\ o w- Stilling : i- ro4ck pr _,2)x--e Å- Bopæl: 5,,,<. e_dee c\ i r... ) l I,?Jobs t9aci Underskrift: la2 y,,c3 e_ L. cila 3 Yr V SS L co.r-cr A1ke\re.S 5S, 26 tsnez,s

17 2 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Ejendomsejer: Christian Lerche Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Anm.: 1. Pantebrev med RENTETILPASNING Realkredit Danmark, EUR Retten i Roskilde den Side: 17 Akt.nr.: C 643 Birgit Pedersen Form. 267 G AfAIJJNO BECK

18 Advokatfirma py HjulmandIkKaptain Akt: af ting ntoret) &3.1-:E% nr. C \093 Ejerlav: Kappelgårde, Kildebrønde Matr.nr.: 1 a og 1 h Beliggenhed: Kappelev Alle 2, 2670 Greve Købers bopæl: Benzonsdal, 2635 Ishøj J. nr /42725 EMO/LMN KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Anmelder: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain 1/S Vestergade 1, 9300 Sæby Tlf Tinglysningsafgift: Fast afgift kr ,00 Procentafgift kr ,00 I alt kr ,00 0/ ENDELIGT SKØDE Underskrevne Ny Kappelevgård A/S, CVR. nr , Kappelev Alle' 3, 2670 Greve sælger og endeligt overdrager herved til medunderskrevne: baron Vincens Lerche Benzonsdal, Allevej Ishøj

19 Advokatfirma Hj ulmand0(wkaptain den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom, beliggende Kappelev Alle 2, 2670 Greve. Matr.nr.: Areal: heraf vej: 1 a Kappelgårde, Kildebrønde 62 ha 3356 m2 1 h ibd m2 I alt 62 ha 6001 m2 Ejendommens offentlige vurdering andrager pr. 01/ kontant kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Handelen er i øvrigt indgået på følgende VILKÅR: 1. EJENDOMMENS BESTANDDELE OG TILBEHØR: Overdragelsen omfatter ejendommens bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med halmfyr, fastskruet badeværelsesudstyr, ledninger og installationer, herunder el-installationer med alle faste lampesteder, kupler og lysstofrør, og i det hele ejendommens rette tilhørende og tilliggende, herunder hegn og beplantning. Under overdragelsen medfølger endvidere i stuehuset og alle udlejede lejligheder og værelser, alt løsøre, som tilhører det sælgende selskab. Yderligere medfølger driftsinventar, maskiner og redskaber af enhver art, således som det forefindes på ejendommen og således som dette er køber bekendt. side 2

20 Advokatfirma HjulmandaKaptain Akt:b nr. (udfyldes af ting ontoret) Køber sørger for, for egen regning, at eventuelle indregistrerede traktorer eller andre maskiner omregistreres til ham, eller afmeldes. Såfremt fremstilling til syn for omregistrering er nødvendig, foretages dette ligeledes af køber for egen regning. Endvidere medfølger ejendommens jordbeholdninger samt følgende beholdninger: ca tdr. byg og ca tdr. hvede. Der medfølger ikke nogen besætning. 2. OVERTAGELSE: Overtagelsen er aftalt til 30. april 2001, fra hvilken dato ejendommen stilles til købers disposition. Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Sælger oplyser, at ejendommen er brandforsikret i Østifterne Forsikring G/S. Køber indtræder i denne forsikring og giver meddelelse til forsikringsselskabet om ejendommens overdragelse. 3. KØBESUM: Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kroner timillionersekshundredetusinde 00/100, hvilket beløb berigtiges på følgende måde: Køber overtager til fortsat forrentning og afdrag følgende i ejendommen indestående lån: side 3

21 Advokatfirma p, Hjulmand OCiKaptain Realkredit Danmark, kontantlån, med særlige indfrielsesvilkår, utinglyst rente 7,3556%, opr. og ifølge tingbogen kr ,00, men ved uaflyste afdrag pr. 1/ nedbragt til kr ,31 og med en obligationsrestgæld på kr ,28 a' kurs 100 kr ,28 Restbeløbet kr ,72 berigtiges kontant og ved modregning i købers tilgodehavende hos selskabet. Købesum i alt kr ,00 Lånet i Realkredit Danmark overtages i henhold til instituttets almindelige vilkår og bestemmelser. Køber er særlig gjort bekendt med de for kontantlån gældende vilkår, herunder særlige indfrielsesvilkår og beskatning af kursgevinster. Der foretages normal renterefusion fra overtagelsesdagen med den for lånet gældende rente. Parterne erklærer på tro og love, at købesummen fordeles således: Beboelsesbygninger h ,00 Driftsbygning (trelænget hovedejendom) h ,00 Driftsbygning (kornhus) kr ,00 Driftsbygning (halmlade med halmfyr og installation) h ,00 Jord h ,00 Beholdninger af korn b ,00 side 4

22 Advokatfirma pr Hj ulmandogkaptain Akt: bnr. (udfyldes af ting ontoret) Jordbeholdninger kr ,00 I alt kr ,00 4. REFUSION: Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle ejendommens indtægter og udgifter, herunder skatter og afgifter, samt prioritetsrenter. Der udfærdiges refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant. Køber er ansvarlig for, at alle ydelser og afgifter vedrørende ejendommen som forfalder til betaling efter overtagelsesdagen betales rettidig. 5. EL, VAND OG VARME: Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor forsyningsselskaberne. Sælger sørger for aflæsning af forbrugsmålere. Ejendommens vandforsyning sker fra egen boring, og køber erklærer at være bekendt med såvel vandkvaliteten som vandkvantiteten. Eventuel i olietanke værende beholdninger medfølger uden beregning. side 5

23 Advokatfirma py Hjulmand0(dKaptain 6. STAND OG SÆLGEROPLYSNINGER: Da køber er direktør og hovedaktionær i det sælgende selskab og således er godt bekendt med ejendommen, sælges ejendom og medfølgende løsøre i den stand, hvori alt er og forefindes uden ansvar eller garanti af nogen art for det sælgende selskab. Køber er således indforstået med ikke på noget tidspunkt at kunne gøre mangelsindsigelser gældende, være sig ophævelse af handelen, forholdsmæssig afslag eller erstatning, selvom der skulle forekomme fejl og mangler, herunder skjulte mangler ved det solgte. Køber erklærer at være vejledet om betydningen af denne ansvarsfraskrivelse. 7. ENERGIMÆRKNING: Da ejendommens stuehus er omfattet af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, påhviler det sælger til køber at fremlægge energimærke og -plan for ejendommen. Køber erklærer, at han ikke ønsker en sådan skal fremskaffes i forbindelse med handelen. Sælger er i den forbindelse særlig gjort bekendt med, at køber i henhold til lovens 14 er berettiget til at lade energimærke og -plan udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker indenfor en rimelig frist. 8. MILJØ: Køber erklærer at være bekendt med ejendommens miljøforhold, herunder at spildevand og kloak er tilsluttet det offentlige afløbsnet via den på ejendommen værende bæk. Eventuelle fremtidige krav i forhold hertil er sælger uvedkommende. side 6

24 Advokatfirma Hj ulmandakaptain Akt: r. (udfyldes af tin ntoret) Køber er bekendt med, at der lovmæssigt er fastsat regler om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der blandt andet stiller krav til opbevaring af gødning, ensilage m.v. samt krav om maksimal udbringelse af husdyrgødning på ejendommens arealer i forhold til ejendommens besætning. Yderligere er køber bekendt med, at der ligeledes er fastsat regler for husdyrholdets størrelse og krav til egen jord i forhold til det krævede harmoniareal. 9. EJENDOMMENS JORDER: Ejendommens jorder overtages af køber i den stand, herunder gødningsstand, hvori disse er og forefindes, idet sælger oplyser: at der forefindes flyvehavre på ejendommens jorder, at ingen del af dyrkningsjorderne er udlejet eller bortforpagtet, at jagtretten og fiskeriretten tilhører den tidligere ejer Jens Ploug i 30 år fra 1. september 1999, dog således at retten alene kan udøves af Jens Ploug personligt og medtagende gæster. Denne jagtret omfatter ca. 15 ha af matr. nr. 1 a, at der ikke består oprensningspligt vedrørende vandløb, bortset fra almindelige skelgrøfter, samt at der ikke er indgået frø- eller fremavlskontrakter, der forpligter køber. Sælger oplyser endvidere, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. Køber er bekendt med reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, herunder udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber samt pligt til at etablere plantedække i vinterperioden. Sælger foretager afmeldelse fra Plantedirektoratets register inden 21 dage efter købers overtagelse af jorden, og køber tilmelder sig registeret inden samme frist. side 7

25 Advokatfirma HjulmandOZ.Kaptain Sælger oplyser, at der er udbragt gødning i henhold til foreliggende mark- og gødningsplaner og sælger udarbejder mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab for perioden fra 1. august til overtagelsesdagen således at køber skriftlig får oplysninger om ejendommens samlede kvote for kvælstof og hidtidig forbrug. Sælger oplyser, at kvælstofforbruget på arealet for den forløbne del af planperioden ikke overstiger kvoten. Køber modtager fra sælgeren opgørelse over beholdningen af husdyrgødning eller anden organisk gødning på overtagelsesdagen. Sælger overleverer endelig bedriftens sprøjtejournaler til køber jf. bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i landbruget. 10. STØTTEORDNINGER: Køber oppebærer hektar- og braklægningsstøtte til producenter af markafgrøder for den kommende høst. Køber sørger for at indsende producentskifteerklæring til EU-direktoratet. Sælger erklærer at have ansøgt rettidigt om støtten, og sælger overleverer kopi af ansøgning med tilhørende markkort samt i fornødent omfang kort- og markplaner for tidligere år til køber. Sælger erklærer, at der ikke er arealer på ejendommen, hvortil ydes eller er søgt tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Sælger oplyser, at han i øvrigt ikke har modtaget støtte eller opnået præmie, der begrænser købers anvendelse af arealet. side 8

26 ro CL Advokatfirma Hj ulmandoacaptain Akt: skab nr. (udfyldes af tingtoret) 11. SERVITUTTER: Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter: 0 23/ Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. 23/ Dok. om vej, forsynings-/afløbsledninger m.v. 13/ Dok. om ret for ejeren af 1 e, 3 c, 3 d til at lade sit fjerkræ gå på den på matr. nr. 1 d værende lergrav og til at kappe de på skrænten stående piletræer, 07/ Dok. om byggelinier m.v. 13/ Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel m.v. 24/ Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation m.v. 09/ Dok. om byggelinier m.v. 20/ Dok. om adgangsbegrænsning m.v. 10/ Dok. om færdselsret m.v. 21/ Dok. om jagthytte. 06/ Dok. om brønd m.v. 25/ Dok. om betingelsen vedr. nedgravning af en polyesterbelagt tank for spildevand m.v. 13/ Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. 12/ Dok. om højspænding m.v. 12/ Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. 08/ Friboligret for Karen Ploug indtil den 1/ / Brugsret for ejerne af 1 m Kappelgårde, Kildebrønde gældende i 20 år fra den 1/ / Jagt- og fiskeriret for Jens Ploug gældende i 30 år fra den 1/ / Deklaration om vandledning m.v. Sælger erklærer, at der ikke denne bekendt påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. side 9

27 Advokatfirma Hjulmand Kaptain 12. LEJE- OG BRUGSAFTALER: Køber er bekendt med ejendommens lejemål, som køber selv har administreret. Sælger refunderer køber alle indbetalte deposita. Opgørelse herover udarbejdes straks af sælger. Det præciseres at der er såvel beboelses- som erhvervslejemål knyttet til ejendommens bygninger. Derhos er det aftalt, at Jens Ploug eller dennes ægtefælle har dispositionsret vederlagsfrit til den bygning på ca. 76 m 2' placeret i den nordøstlige del af hjørnet fra Jens Ploug's gamle ejendom matr. nr. 1 m Kappelgårde, Kildebrønde. Jens Ploug skal vedligeholde ejendommen forsvarligt for egen regning. Dispositionsretten over bygningen kan anvendes så længe sælger og/eller sælgers familie ejer ejendommen og er personlig for sælger og dennes ægtefælle. Dernæst har Jens Ploug og/eller dennes ægtefælle vederlagsfri brugsret over et areal på ca m 2, beliggende ligeledes ud for sælgers gamle ejendom matr. nr. 1 m Kappelgårde, Kildebrønde i henhold til et foreliggende rids. Køber skal her tåle at dette areal frastykkes den her handlede ejendom og sammenlægges med Jens Ploug's ejendom matr. nr. 1 m Kappelgårde, Kildebrønde. Yderligere er der meddelt fru Karen Ploug friboligret på i øvrigt normale lejevilkår vedrørende hovedbygningen frem til 1. september 2001, dog skal fru Ploug selv betale el- og vandafgift incl. vandafledning. Efter 1. september 2001 har fru Karen Ploug ret til at leje bygningen mod betaling af max. kr ,00 på måned incl. varme og vand. Jens Ploug og dennes ægtefælle har yderligere forlejeret til beboelsen på vilkår, der kan opnås hos uvildig trediemand. Vedrørende aftalerne med Jens Ploug og dennes familie henvises tillige til skøde af 25. maj 1999 mellem Jens Ploug og Ny Kappelevgård A/S samt de ovenfor tinglyste servitutter. side 10

28 Advokatfirma 9. HjulmandOGKaptain Akt:nr. (udfyldes af ting ntoret) 13. ANLÆGSGÆLD: Sælger erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensnings- eller andre fællesanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen i disse henseender, skal være sælger uvedkommende, også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt. Det er ikke sælger bekendt, at der er aktuelle planer, udført arbejder, eller afsagt kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem fast bidrag eller er pålagt forbruget af el, vand, varme m.v. betales af køber fra skæringsdagen. Sælger erklærer, at alle tilslutningsafgifter er betalt. 14. MOMSREGISTRERING OG REGULERING: Køber erklærer at være momsregistreret og overtager eventuelle momsreguleringsforpligtelser overfor toldvæsenet. Sælger foranlediger opgørelse over reguleringsforpligtelsen udarbejdet. Opgørelsen tiltrædes af køber. side 11

29 Advokatfirma Q, HjulmandOGKaptain 15. LANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER: Køber erklærer, at han ikke umiddelbart opfylder landbrugslovgivningens krav for erhvervelse af landbrugsejendommen, men har søgt fornøden dispensation. Køber har derhos foreløbig telefonisk fået bekræftet, at dispensation er imødekommet, hvilket er grundlaget for nærværende handel. Skulle dispensation mod forventning ikke fremkomme har køber ret til eensidigt at hæve handelen. 16. OMKOSTNINGER: Omkostningerne ved skødets oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne hver med halvdelen. Køber betaler omkostningerne ved gældsovertagelsen. Greve, den 28. april Greve, den 28. april Som sælger: For Ny Kappelevgård A/S: Som køber: Vincens Lerche Vincens Lerche side 12

30 Advokatfirma 12, HjulmandOC,Kaptain lir Akt: nr. (udfyldes af tin ont oret) Preben EIill-ardt Tove Enhardt Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn: stilling: 4 stilling: bopæl: (...7e1..sos_c e,,,--d Gur:vc _6 -to (-,- -Q--\jQ Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Erling.rtensen advokat Sæby Ejendommen m ni 1 2L._ prif,ler,,,k,, k_e_.(a-,6,c1., er under løben o `l i:, Pr. 1/1. 20 h overdøvet._ o til kontant ejendommerdl l.ctler. alo D heraf kontant gmndvardl Az Ejendommen udgør es landbrupejendem.. Matl na 14 t, er I gyden nemet eeen... landbrug Ome Komme% dee 4 r ns Wasmann side 13

31 *** * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 14 Akt.nr.: C 643 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Ejendomsejer: baron Vincens Lerche Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Forevist tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Københavns Amt af den 21. maj 2001, sagsnummer Anmærkning: Arealerne er iflg. tingbogen f.s.v.angår 1 a Kappelgårde, Kildebrønde: m2, heraf vej 2832 m2 f.s.v.angår 1 h Kappelgårde, Kildebrønde: 2645 m2, heraf vej 115 m2. Retten i Roskilde den Gerda Poulsen n, Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nutorv 19, 1450 København K

32 Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøre. til ganetand for Individuel retsforfølgning Afgift: DKK b2x.) = 43cx3, V Ejerlav: Kappelgårde, Kildebrønde Matr. nr.: 1 A Kappelgårde, Kildebrønde m.fl. Gade og husnr: Kappelev Alle 2 Kreditor hæfter for disse oplysninger Pålydende nyt lån - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån - Indfrielsessum, indfriede lån - Omkostninger, indfriede lån - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb DKK ODKK DKK 6.548DKK 8.288DKK DKK Akt: skab v nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) ook Sagsnummer: (02) Side 1 af 9 Anmelder Realkredit Danmark Navn: Region Øst Erhverv og Landbrug Stamholmen 157 Adr. : 2650 Hvidovre Tlf CVR-nr ,1k41911htffi Tlf.nr.: Ved beregningen er anvendt kursværdi PANTEBREV Kontantlån med rentetilpasning Debitors Vincens C Chr Lerche navn og bopæl: Benzonsdal Allevej Ishøj erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr København Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Se iøvrigt særlige be- 30-årigt inkonvertibelt kontantlån Serie 10E Realkredit Danmark A/S Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser' EUR 4,84% årlig rente, der er foreløbig ansat. Herudover betales reservefondsbidrag 0,7152% p.a. beregnet af restgælden dog minimum 110 EUR p.a. pr. lån. Indtil den afvikles lånet som et stående lån. Herefter afvikles lånet som annuitetslån. Når lånet afvikles som annuitetslån, udgør den årlige ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, 7,7378% af hovedstolen. NB. Bopasirforandring skal meddeles til kredttor. Ved forsinket betaling at renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet se gilde 8, punkt 9 a.

33 e' Sagsnummer: (02) Side 2 af 9 stemmelser Ydelsen forfalder 11. dec. for perioden 1. jan dec. punkt 2. Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser". Opsigelse: Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Den pantsat- Matr.nr. te ejendom:. Oprykkende Ingen panteret efter: 1 'ATKappelgårde, Kildebrønde 1 H.Kappelgårde, Kildebrønde Respekterede De før den lyste. servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til skrækkelig) Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Indtil den afvikles lånet som et stående lån. Herefter afvikles lånet som annuitetslån. Ved udbetaling efter den afvikles lånet dog som et stående lån indtil den Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag/rentemarginal ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og øvrige betalinger, kan alene erlægges i lånets valuta. Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Lånet udløber den i det år, der ligger 29 år efter lånets udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden til , ud-

34 Q Q ctl c 0 E Sagsnummer: (02) Side 3 af 9 løber lånet dog først den i det år, der ligger 30 år efter lånets udbetaling. Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af en blanding af obligationer, hvoraf de længstløbende har en løbetid på højst 11 år. Lånet rentetilpasses med virkning fra den hvert år. Rentetilpasning sker i henhold til kreditors til enhver tid gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor stående inkonverterbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i en obligationsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og ydelse i hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund af renten på obligationer i lånets valuta. Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig. Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ovenfor. Ved lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger fastsættes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påtegning tinglyse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid indføre kurtage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 1 måneds varsel til en førstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag/rentemarginal efter kreditors nærmere bestemmelse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre størrel sen og/eller beregningsmåden for bidraget/rentemarginalen i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ for grupper af lån, herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag/rentemarginaler for lån, hvor betalingsforpligtelsen overfor kreditor har været misligholdt. Størrelsen af ydelserne og af bidraget/rentemaginalen på tidspunktet for lånets udbetaling og ved hver rentetilpasning vil fremgå af låneoplysnings-/rentetilpasningsbrevet. Ændringer af bidrag/rentemarginal, der foretages i lånets løbetid, meddeles debitor skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en førstkommende termin. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. 3. Forfald. 8 0 CO 0 Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den i det år, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger

35 Sagsnummer: (02) Side 4 af 9 kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for kreditors lånetilbud. 4. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen.

36 ccs CO c 0) 0,.C1 0) E Indfrielse. Sagsnummer: (02) Side 5 af 9 Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til kreditor af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. Dette gælder dog ikke i perioden til i det år, der ligger umiddelbart før en rentetilpasning. I denne periode kan den del af lånet, der ikke skal rentetilpasses, kun indfries med obligationer, hvis det beløb, der skal rentetilpasses, samtidig indfries kontant. Beløb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant til pari. Dette forudsætter dog, at debitor, inden den i året før rentetilpasningen sker, skriftligt opsiger denne del af lånet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbeløbet ikke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordinære renteforhold. Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store procentdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis indfrielse af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af ydelsen. Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden., Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for-erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ. 7. Force Majeure. Kreditor er ikke ansvarlig for skader eller tab der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er kreditor ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes strejke, lock-out og blokade. Dette gælder uanset, at kreditor selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af kreditors funktioner. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen.

37 a(r 9. Underskriftsvilkår. Sagsnummer: (02) Side 6 af 9 Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8a og 8b. Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u- anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter. løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 8 og side 9). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. den 18- o? 2001 Som øvrige debitorer: Underskrift Vincens C Chr Lerche Underskrift Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Underskrift

38 Sagsnummer: (02) Side 7 af 9 lj Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn 2-0 Stilling /i--)=cc:2,,>oir Bopælsv e e.5,?4 "all /6 S- 9 (fi. S», cect Navn.E. ALcu Stilling ok Bopæl '-L-te' d 4di)--(2; H, Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl O 0) O CO O cs, O.0) 0

39 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: C 643 Påtegning på Pantebrev. Eur Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Kappelgårde, Kildebrønde Ejendomsejer: baron Vincens Lerche Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk Retten i Roskilde den Gerda Poulsen Form_ 2A7 Ottn R. Wrnh1ewcki. Nytorv Kahenhavn K

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke Matr. nr. 11-af Slangerup by, Slangerup Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Beliggende: Kingovej 1 355o Slangerup Anmelder: Advokaterne H.J. Bach - J.Christensen Bakkevej 1, 3650 Ølstykke 3o76-o6

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for et bygningsløst landbrugsareal på ca. 2686 m² beliggende v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 534.474,5 Y: 6.158.157,6 Dette dokument skal

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA j.nr. 7381 TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA Ejendommen, matr.nr. 4r m.fl. Villersø By, Villersø, beliggende Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa, på 22,17 ha. udbydes til salg på de i materialet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Langkjærgård Fritidslandbrug beliggende i et nyt skovrejsningsområde Landbrugsejendom 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købstilbud. Erhvervsejendom Danmarksgade Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Erhvervsejendom Danmarksgade Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Erhvervsejendom Danmarksgade 1 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Sælger, skøder og betinget

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Kjellerupvej 84, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102008-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf. nr.: E.mail CVR/CPR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Skamlingvejen 113, 6091

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere